Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften"

Transkript

1 Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

2 Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere. Vor sredvanlige dirigent var desvrrre forhindret. Valgt blev Steen Jorgensen (426), foreningens revisor som iflg. vedtrgterne ikke ogsi kan vere dirigent. lngen i forsamlingen havde noget imod valget. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. vedtegterne. Stemmetrllere blev valgt. Tilstede var 6l stemmeberettigede. B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forlsbne ir. Formandens beretning Der er nu igen g6et et 6r siden sidste generalforsamling, og dette er den 39. ordinrere generalforsamling Det har vreret et ir, hvor der ikke har vreret den helt store aktivitet. Der er stadig mange. der ikke er klar over at der er regler for farvevalg. Det skal vrere jordfarver. Samtidig er der stadig en del, der ikke har ffiet fiernet ulovlige tilbygninger og overdekninger..leg ved godt at det er en gentagelse men der er tilsyneladende mange, der ikke ved hvad deklarationen betyder. Det har vrret en kamp med kommunen om stamvejen, det vender jeg tilbage til pi rette sted. Fastelavn: Vi har igen i ir gennemfort vores eneste fellesarrangement, nemlig fastelavnsfesten med tondeslagning for bsrn og voksne. Det er dejligt at se si mange made op med barn,barneborn og foreldre selv om vejret kan vrre en blandet fornojelse. Bestyrelsen vil fortsrette med denne gode tradition, selv om vejret ikke altid er med os, og vi hiber at beboerne fortsat bakker bestyrelsen op om aktiviteten. Legepladsen: Vi har ffiet efterfyldt drenkasserne, som var sunket sammen, sa der ikke mere er hul under rutsjebanen og gyngerne pi den store legeplads. PA opfordring fra en beboer har bestyrelsen undersogt forholdene omkring reklamefinansieret legeplads. Det drejer sig om folgende: Firmaet Indu A/S vil opsrtte en legeplads med 3 reklamebander pasat. Reklamerne vil ikke relatere til born. Desuden skal grundejerforeningen tegneen serviceaftale foren periode ph7 hr, som koster ,00 kr. om iret. I serviceaftalen inkluderet et irligt eftersyn og oliebehandling af legeredskabeme. Herverk og forsikring er ikke drekket af serviceaftalen. Nir perioden pi de 7 hr er udlsbet, vil vi have betalt kr ,00 hvorefter vi kan beslutte om Indu A/S som opstillede legepladsen skal fierne den eller om grundejerforeningen vil overtage den fbr kr ,00. Legepladsen kan besti af folgende legeredskaber; Sekskantet tirn med 6 pimonterede moduler og kobmandsdisk. Rutchebane. Armsanssmodul.

3 Brandmandsstander i rustfri stil. Klatreplade. Spindelvevsmodul i taifun og rutchestenger i rustfri st6l. Gyngestativ - 2 drkgynger eller redegynge. Der vil vere faldunderlag under de nye legeredskaber. Oven i hatten skal grundejerforeningen selv betale for nedrivning og bortskaffelse de gamle redskaber. Der mi hentes sand frem til l. maj Hvorfor kan man ikke ffr hundeeierne til at lufte deres lose hunde andre steder end pi frellesarealet og holde dem i snor nir de er der? Frellesveje og fortov. Vi er igen kommet gennem vinteren uden de store udgifter til snerydning og saltning. Vores foftove kan ikke holde til at man parkerer pi dem. Angiende stamvejen som har veret gravet op, har der vreret en del udveksling mellem Hoje Taastrup kommune og Grundejerforeningen om udforelse af chikanerne pi vejen. Ved sidste generalforsamling troede jeg at alt var i orden men jeg blev klogere efter vejsyn og laste i avisen at kommunen ville have en extraordiner generalforsamling fra os og Birkelunden vedrsrende fjernelse af bumpene. Vi fik det ordnet si der blev sendt stemmeseddel ud til alle beboere i begge grundejerforeninger (Hojgirdstoften og Birkelunden). Ud af 262 udsendte stemmesedler fik vi 198 tilbage og det var I 18 ja og 90 nej og 54 som ikke svarede og svaret fra Birkelunden var et flertal for fjernelse af bump. Hvorfor Birkelunden skulle sporges ved jeg ikke men det forlangte kommunen fordi de ogsfl har adgang til stamvejen. Men der har veret meget skriveritil kommunen i alt l4 skriftlige korrespondancer vedrorende afsperringer under renoveringen som vi syntes at det tog for lang tid at fl ferdiggjort. Jeg har ogsi ringet til politiet da jeg syntes at vejafmerkningerne var for dirlige og det var ikke afmerket godt nok og si skete der noget men kommunen mangler stadig ref.lekser pa standerne. De har ikke nogle fsr de for nogle hjem!! Vicotek har ikke skiftet revnede fliser, men har endelig lovet, at det bliver giort. Hvad biler anqir. vil vi henstille at der parkeres pi p-pladser og indksrsler og ikke pi fortove og vendepladser. Det med bilparkering hvor stir det? Det stir i vores DEKLARATION paragraf 9. Parkering. Parkering mi, bortset fra parkering p& de hertil indrettet pladser pi de enkelte parceller, kun finde sted pi den del af vejarealet, der er udlagt hertil, si simpelt er det. Alanden parkering med undtagelse af almindelig af og pilresning og lignende er forbudt. Vi skal samtidig gore opmerksom p6 at koretojer over 3500 kg samt Campingvogne ikke er tilladt at parkere i bebyggelsen. Da parkeringsreglerne stir i den tinglyste deklaration er disse ikke skiltet pi vejene. Der er tale om privatvej, og bestyrelsen har pitaleretten. Bestyrelsen henstiller at man overholdereglerne, s6ledes at gester henvises til parkeringsbisene, medens egne biler parkeres i egen indksrsel. Dette er vrsentligt idet der efterhinden er flere og flere, der anskaffer 2 biler, som der ogsfl skal vrere plads til i esen indkorsel.

4 Frellesantenne Man skal vere opmerksom ph at er der nogle der har problemer med signaler til f ernsynet kan det v&re at TDC monteren skal ned i krybekrlderen og skifte kabel eller releer. Det kan v&re et andet sted i rckken end hos dem, hvor det er galt. Her skal man give montoren adgang til krlderen ifolge deklarationen paragraf 4 Antenne. Vi har vores egen hjemmeside som hedder Men inden du kan komme ind pa siden skal du fsrst ind og oprettes pi Det er en flot side, sa brug den. Vi har konstateret, at der flere steder er sat tv-antenner/paraboler op. Derfor skal vi henlede opmerksomheden p6, at dette ikke er tilladt iflg. den tinglyste deklarations $ 4, der alene tillader fellesantenneanleg. Det er stadig sfiledes at har man fejl pi tv nettet skal man selv ringe til YOUSEE fejlkontor for at melde fejlen og ikke til bestyrelsen. Fejlkontoret har Tlf Med disse ord viljeg gerne takke bestyrelsen og foreningens medlemmer for 6ret der giet, og hiber at vi ffir endnu et sodt ir TAK! Kommentarer til formandens beretning: Dirigenten: Vi er 6l stemmeberettigede, hvoraf 3 med fuldmagt. Fsr vi kommer til kommentarer foresli en drikkepause. Finn Larsen 158: Flot at stamvejen er blevet si fin. Men jeg vil geme anbefale at man fir sat skilt op om max vrgt 3500 i begge ender af vejen og kun koretojer med erinde i Hojgirdstoften. P.t. ser jeg til min overraskelse Strandens Ksreskole m.m. Prov at ffi kommunen til at sette skilte om.. Svar med det samme: Formanden: Selvf-olgelig vil vi prsve, om det er politi eller kommune, finder vi ud af. Det hjelper forhibentligt, nar Vejtoften 6bnes for gennemksrsel. Reichardt (106): Vi horer om parkering ovenpi sten, var det ikke en ide, at fi tegnet striberne op... Hilmar Jorgensen(188) : Rode hunde er kendt. lkke giort opmerksom pa reklamer pi legeplads. Min kommentar er klar: Jeg vii til enhver tid kempe mod reklamer pi legepladsen: Steen Larsen: Det med reklamerne var kun et forslag, som imidlertid ikke er gratis. P-pladsernes afmerkning har vi draftet, men hjrlper desvrrre nok ikke. Dirigenten: Vi selger vore pladser til EuroPark. Hilmar(188) Vil blot tilkendegive at jeg er imod reklamer. Dirigenten: Fornuftigt nok at foretag en vejledende afstemning ved hindsoprrkning. For dn, alle andre imod. Diri genten : Beretningen godkendt.

5 C. Regnskab og revisionsprotokol: Kasserer Arenth Harvig redegjorde for de enkelte poster i regnskabet. Dirigenten opleste revisionspfltegningen til regnskabet. Og si en kommentar fra dirigent/revisor: Sjeldent set si flot arbejde Kommentarer til regnskabet. Der klappes, regnskabet godkendt: D. Indkomne forslag: Forslaget om skilte om hundeadferd pi legepladsen godkendt. Dirigenten: Vi kan ikke henvise til anden mands areal om luftning af hunde. Forslag om forhojelse af bestyrelsens honorar. Formanden: Honoraret har veret urndret kr ,- siden Al ting koster penge, si nu mener jeg at det er pi tide a at regulrre honoraret. Kommentar: Ove Nielsen (35). Jeg studser over at hver gang man sporger formanden si f6r man et beskidt svar. Gasbeholder og plankeverk pi ofl-entligt omride, lokalplan 138, det vedkommer bestyrelsen at dette kommer i orden. Peter 259 : Rsd i hovedet da jeg sa forslaget. Jeg synes ikke bestyrelsen arbejder, mangler stadigt referat fra b-msder til hjemmesiden, som mi vrere min betingelse for at stemme for: Reichardt 106: Kan ikke se noget tiltag fra bestyrelsens side, og en stigning pi 80 % er jeg uenig i. Formanden: Vi skulle miske have forhojet hvert Ar. M.h.t. gastank og plankevrrk kan vi kun bestemme for vort eget omrede. Korrekt at referat fra bestyrelsesmoder ikke kommer pi nettet. Reichardt ( 106):Mflskendre vedtrgter si honorar tages op hver 5. ir. Hilmar (188) Jeg troede at kende foreningen. Vidste ikke at bestyrelsen ffir honorar. Jeg er enig med de to foreg6ende talere. Vi ved ikke, hvad der foregir pi bestyrelsesmoderne. Peter ( 259): Det var miske mere smart hvis vi fik noget fra msderne, siledes at der ikke pludselig durnper stemmeseddel ind af brevsprrkken om fiernelse af vejbumpene. Dirigenten: forskellige forslag som alle kan koges ned til folgende: Skal honoraret forhojes eller ej. Der fbreslis skriftlig afstemning, som iverksrttes. Resultat 29 jaog 3l nej samt I blank. Forslaget er faldet. E. Fastsrettelse af nreste irs kontingent: Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet, som indeholder uendret kontingent. Kontingent for neste 6r vedtaget. F. Valg af nestformand Gert Petersen(l40) og kasserer Arenth Harvig(I65). Begge genvalgt. G. Valg af suppleant Hilmar Jorgensen (188) genvalgt

6 H. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Steen Jorgensen(425) og revisorsuppleant Verner Johansen (64) genvalgt. I. Eventuelt. Reinhardt (106): Kan man ikke undersoge prisen pi de hvide striber. Og f.eks. ffi vedtregterndret m.h.t. honorarstsnelse.. Peter( 259): Som webmaster for hjemmesiden kunne jeg onske mig at I sender flere billeder til hjemmesiden. Arenth Harvig(165): Vor formand Steen Larsen blev valgt til formand i april Naturligvis delte meninger om hvordan det er giet. Men det kan ikke vrere helt tosset, nir man har haft det samme job i 25 ir med risiko for at blive kasseret hvert andet 6r. Hele bestyrelsen snsker tillykke med jubileet" du holder miske ikke de nreste 25. Hilmar (188): Tak tit Steen pi egne og manges vegne, ikke altid enige, men vi har arbejdet i "firmaets" tjeneste. Dirigenten: Jeg har en fortid som nrstformand i 8 6r under Steens formandsskab med et fint samarbejde, hvor jeg fik endret irsberetningen fra smfr papirlapper til en hel skriftlig fortelling!!!. Formanden: Vi sover ikke helt, og vi er enige om at f6 lappet asfalthullerne til i lsbet af sommeren. Og si tak for de 25 hr som formand og 4 som nrestformand, formodentlig ny formand nrste Ar. Tak fbr i aften. Referent: Ib Hansen, sign. Grundej erforeningen s bestyrelse : Formand Steen Larsen Nrestformand Gert Petersen Kasserer Arenth Harvig Bestyrelsesmedlem Mogens Petersen Bestyrelsesmedlem Ib Hansen / / HojgArdstoften I l9 Hojgirdstoften 140 Hojgirdstoften 165 Hojgirdstoften 136 Hojgirdstoften

7 I Antal Indteqter 5 kroner TOTAL TOTAL 262 Kontinqenter Eierskifter YouSee Kabel TV - Grundpakke 384, YouSee Kabel TV - Mellemoakke YouSee Kabel TV - Fuldpakke Renteindteqter - bank lndtaster ialt ,00 Udgifter Administration YouSee Serviceaftale & elafqift ,00 Fastelavnsfest Leqeplads & fallesarealer Copv-Dan afoift Hensatil veirenoverinq Drift af fallesveie YouSee Kabel TV Hensat til nvt antenneanleq Renteudqifter & provision Udqifter i alt ,00 Eqenkapital Primosaldo Budqetteret over/underskud Budqetteret ultimosaldo

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs Referat af 45. ordinære genera lforsa rn I i ng G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften Side 1 af 6 20-04-2ALs Referat af den 45. ordinaere generalfcrsamling afholdt den 14. april 2015 i Kulturcentrets A

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 nrunilejertonnrngen illflbbjnbfifiib l v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde - Tlf.z 22760239 Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere