@run[eierforeningen Solmsrhen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@run[eierforeningen Solmsrhen"

Transkript

1 @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden: l) Valg af dirigent. 2) Formanden aflrgger beretning. 3) Det reviderede regnskab , med revisorpitegrung, fremlregges. 4) Indkomne forslag: a) Forslag om endring af deklaration om fortsat medlemskab af Antennelauget Munkekrer. b) Forslag om rendring af deklaration om fortsat medlemskab af Antennelauget Munkekar. c) Forslag om udskiftning/rendring af facader m.v. d) Forslag om etablering af legepladser pi grundejerforeningens frellesarealer. 5) Forslag til driftsbudget og kontingent. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. For en to-6rig periode: Formand, John Harild Bestyrelsesmedlem, Paul Bernau Kristiansen Bestyrelsesmedlem, Thomas Lysgaard 7) Valg af bestyrelsessuppleant. 8) Valg af revisor og administration / valg af kasserer. 9) Valg af intern revisor samt suppleant. 10) Eventuelt. Til stede: 38 grundejere ( Stemmeberettigede iait34 heraf 3 ved fuldmagt ). Formanden bsd velkommen til de fremmsdte og gik derefter over til dagsordenens punkt 1. 1) Vale af dirieent. H. C. Jorgensen, Rismarken 36 blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var reuidigt indkaldt og derfor beslufiringsdygti g. Thomsen, Rismarken 29 og Stenberg, Rismarken 33 blev valgt til stemmetrllere. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2 GrunDejerforeningen Solmsrhen 2) Formanden aflrcgger beretning. Pi sidste 6rs generalforsamling meddelte vi, at kommunen havde planer om opstilling af papcontainere. Vi har i den forlsbne tid rykket for disse, men desvrerre har kommunen ikke haft mulighed for opstilling af disse containere. Endvidere skal afhentningen ske i srerlige specielt indrettede biler som man ikke har. I december mined sidste 6r var en grundejer si uheldig at falde pi grund af det glatte vejrlig. Grundejeren anmeldte skaden til foreningen, idet vedkommende grundejer snskede erstatning for tab arbejdsfortjeneste m.v. Sagen blev overdraget til vort forsikringsselskab. Vi har siden erfaret at sagen er afsluttet. Fastelavnsfesten 2009 blev aftroldt med deltagelse af ca. 25 bamog ca. 70 voksne. Storskraldeordningen ksrer i det store og hele fint, trods enkelte smuttere. Hvis der legges grene m.v. ud skal det bundtes med sejlgarn og ikke med stiltrid, ledninger m.v. idet det si ikke kan komposteres. Ligeledes mi de tidligere udleverede plastposer til glas og flasker samt papir med Solrsd Kommunes petryk heller ikke bruges. Glas, flasker samt papir skal lregges i de opstillede containere. Hvis nogle grundejere har snske om endringer m.v. foretaget pi vore frllesarealer kan grundej erforeningen kontaktes. Parkering pi vore parkeringspladser mi kun ske i de afmrerkede parkeringsbase. Carportejerne bedes v&re opm&rksom ph, at tagplader ligger forsvarligt fast og at regnvandet kommer ned i tagrendeltagnedlab. Der er enkelte steder hvor plademe har skubbet sig og vandet lsber ned langs tregavlene. Som nevnt pi sidste irs generalforsamling kan stillads nu udlines gratis til maling af gavle og facader m.v. Dirigenten onskede athare, hvorvidt der var bemrerkninger til beretningen. Da dette ikke var tilfreldet blev beretningen enstemmigt godkendt. 3) Det reviderede regnskab, med revisorpitegning, fremlregges. Det reviderede og underskrerme regnskab for perioden l august 2008 til 31. juli 2009 blev fremlagt af kasserer Preben Jensen. Ingen snskede det dog gennemgiet i detaljer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4) Indkomne forslag. Dirigenten n&vnte, at der var i alt modtaget fire forslag til behandling som alle var udsendt sammen med indkaldelsen. De fire forslag var benevnt A, B, C og D.

3 @runbeierforeningen 5olmsrben Forslae A og B: Dirigenten n&vnte, at forslag A og B stort set var ens og ville med forslagsstillernes og generalforsamlingens godkendelse behandle disse under et. Ingen havde bemerkninger hertil. Forslagsstillerne snskede en endring af $ 8 i deklarationenaf 29. september 1974, siledes at man som ejer ikke er forpligtet til at vere medlem af Antennelauget Mtrnkekrer. Dirigenten gjorde her opmrerksom p6, at dette forslag ikke kan godkendes pi en generalforsamling, men man kan drsfte forslaget og beslutte at bestyrelsen skal fremsende en anmodning til Solrod Kommune si denne forpligtigelse kan bortfalde, idet kommunen har pitaleretten. Dirigenten gjorde endvidere opmrerksom ph, athvis vores forpligtigelse bortfaldt, ville det give Antennelauget store problemer. Vores rekkehuse er forbundet som en lang rekke med kabel under huset og det betyder at hvis et medlem melder sig ud kan man ikke bare afbryde signalet men man kan fortsat se TV m.v. Det kan betyde, at Antennelauget vil blive nedlagt inden for en irrrekke. Man skulle endvidere ogsi vrere opmrerksom pi at en rendring i vores deklaration ikke var ensbetydende med en udmeldelse af Antennelauget og man skulle vere opmarksom pi at der var en frist for udmeldelse i henhold til Antennelaugets vedtregter. Der skal, nir kommunens endelige svar foreligger, afholdes en ekstraordinrer generalforsamling, hvor den endelige beslutning kan tages. Der skal ogsi undersoges hvad det evt. vil koste den enkelte grundejer eller grundejerforeningen af gebyrer ved ophavelse af deklarationen. Der var herefter en meget livlig debat om forslaget mellem deltagerne. Man gik derefter over til afstemning om forslaget. "Det pilregges bestyrelsen at undersoge hos Solrod Kommune, om der er mulighed for at f erne forpligtelsen i deklarationens $ 8, 2.Afsnit." For forslaget var 23 stemmer, imod var 10 stemmer og I undlod at stemme. Dirigenten kunne herefter konstatere at forslaget var vedtaget. Forslae C: Man gik herefter over til behandling af det forslag der var benrevnt C. Udskiftning/rendring affacader. Dirigenten gjorde her klart, at hvis der stemmes for forslaget pilregges det bestyrelsen at arbejde videre med en losning pi udskiftning/rendring af facademe og samtidig hermed skal der stilles forslag om endringer i den bestaende tinglyste deklaration fra1974. Endvidere skal der afsrttes penge i budgettet til arkitektbistand hvis forslaget blev vedtaget.

4 Grun[ejerforenfngen Solmurhen Forslaget kan altsi ikke godkendes af generalforsamlingen. Endvidere skal man vrere opmerksom pi at det ikke er grundejerforeningen der har pitaleret i henhold til deklarationen, men Solrsd Kommune. Forslagsstiller Henrik Brangstrup, Rismarken 25, forklarede her hvorfor der efter hans mening skulle endres i facaderne. Formand John Harild, Majsmarken 40, meddelte, at bestyrelsen var imod rendringer i facademe. Minna Petersen, Solsikkemarken 37, som havde boet her siden 1974, synes heller ikke at der skulle foretages andringer. Man kunne da stadig ffi handvarkere til at foretage udskiftninger af dsre og vinduer. Der var herefter en meget livlig debat om forslaget mellem deltageme. Dirigenten spurgte om forslagsstiller havde noget nyt at tilfaje til forslaget og da dette ikke var tilfeldet gik man over til afstemning. For forslaget var 13 stemmer, imod vn 17 stemmer og 4 undlod af stemme. Forslaget var herefter nedstemt. Forslag D: Man gik herefter over til forslaget om etablering af legeplads pi fellesarealet mellem Majsmarken og Rismarken. Forslaget var benrevnt D og opdelt i 3 punkter/forslag. Pun}1 1: Forslagsstillerne gennemgik her forslaget der var en sakaldt sponsorlegeplads fra firmaet Indu med reklamer m.v. Der var endvidere en pligt til at tegne en serviceaftale for 7 ir, samt hvis det tilbudte faldunderlag ikke skulle v&re sand, men et andet godkendt materiale, ville det resultere i en merudgift pi ca ,- kr. I alt en samlet udgift pi ca ,- kr. plus ,- kr. Totalt ca ,- kr. incl. moms. Ovenstiende punkt blev drsftet mellem deltagerne og gik herefter over til afstemning. Da ingen var for forslaget blev det forkastet. Punkt 2: Forslagsstillerne gennemgik dette forslag fra firmaet Lappset. Pris var anfort til ,- kr. incl. Moms. Man havde en aftale med firmaet om at udgiften kunne deles over tre gange, siledes at det kunne indpasses i vor kontingentopkrrevning. Ovennevnte forslag ville medfbre en kontingentstigning ph450,- kr. de neste tre gange, hvis man besluttede sig for forslaget. Ovenstiende blev drsftet mellem deltagerne og man gik herefter over til afstemning. For forslaget blev afgivet 16 stemmer, imod var 11 stemmer og 6 stemmer var hverken for eller imod. Forslaget var vedtaget. 4

5 Grunleiertoreningen Solmsrhen Punkt 3: Forslagsstilleme foreslog at der nedsattes et legepladsudvalg til renovering og fornyelse af de bestiende legepladser i Rismarken/Emmermarken samt i S o I s ikkemarken/maj smarken. Forslagsstiller nrvnte endvidere atlhgpi sandkasser var giet i stykker i Ri smarken/emmermarken. Formanden forklarede at l5g pi sandkasser blev skiftet hvert 6r samtidig med at der kom nyt sand i, men erkendte ogsi at trrligene meget hurtigt gik i stykker. Lise Stidsen, Rismarken 40 nrvnte, at hun synes der blev gjort et stort stykke arbejde for legepladserne af havemandene. Formanden nevnte her, at man sagtens finde ud af en losning ved renovering af bestiende pladser og foreslog at man kunne modes og gennemg6 legepladserne. Forslagsstillerne trak herefter forslaget tilbage. 5) Forslag til driftsbudget og kontingent. Dirigenten gjorde her opmerksom p6, at det netop vedtagne forslag pi etablering af ny legeplads ville medfsre en kontingentforhojelse udover det af bestyrelsen foresliet. Driftsbudget for perioden 1. august 2009 til31. juli 2010 blev fremlagt. Dette indebar et arligt kontingent pi i alt 3.000,- kr. (1.500,- kr. halvirligt), hvilket var en stigning p ,- kr. i forhold til sidste ir. Opkrrevning til vejfonden pi. 500,- kr. er uendret i forhold til sidste 6r. Dirigenten satte herefter driftsbudgettet og kontingent til afstemning og det blev vedtaget med overveldende flertal. 6) Vatg af bestyrelsesmedlemmer. For en to-6rig periode: Formand, John Harild Bestyrelsesmedlem, Paul Bernau Kristiansen Bestyrelsesmedlem, Thomas Lysgaard. Alle var villige til genvalg og da der ikke var andre forslag var ovenstiende enstemmigt valgt. 7) Vatg af bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen foreslog Lise Stidsen, Rismarken 40 og da der ikke var andre forslag var Lise Stidsen enstemmigt valgt for en etirig periode. 8) Valg af revisor og administration I valg af kasserer. Som revisor blev foresliet Skovbo Revision v/revisor Per Kristiansen og som administrator RIP Bogforing v/rita Ellingsen. Ovennrevnte blev herefter enstemmigt valgt for en etirig periode.

6 GrunDejerforeningen $olmsrhen 9) Valg af intern revisor samt suppleant. Anni Eriksen, Rismarken29,blev foresliet som intem revisor og enstemmigt valgt for en etirig periode. Jan Bringsjord, Majsmarken 32, blev foresl&et som revisorsuppleant og enstemmigt valgt for en etirig periode. 10)Eventuelt. Dirigenten gjorde her klart, at dette var punktet hvor alt kunne droftes, men der kunne ikke trrffes beslutninger der var bindende for bestyrelsen/grundj erforeningen. Et medlem giorde her opmerksom pi at det flsd med affald pi cykel og markstien. Formanden gjorde her opmerksom pi, at det var kommunen der vedligeholdt dette omride. Det blev bemerket at mange fremmede parkerer i carporte der tilhsrer ejere og foreslog at man opsatte skilte der gjorde opmerksom pi at fremmed parkering ikke var tilladt. Man havde for en del ir siden drsftet dette, og carportejerne er selvfolgelig selv velkommen til at opsrtte skilte med husnummer. Problemet med lsse katte blev ogsi droftet og et medlem ville i den forbindelse hsre hvad bestyrelsen kunne gore ved det. Bestyrelsen havde tidligere rejst sporgsmilet overfor Solrsd Kommune, der havde pitaleretten, men hidtil uden resultat. Udendors antenner og paraboler mi ifolge vores deklaration ikke opsettes pi husene. Hvis man snsker en parabol opsat skal den placeres midt i haven efter kommunens specielle retningslinjer og man skal endvidere huske at ansoge Solrod Kommune herom. Man skulle v&re opm&rksom pi at diverse lobende information til medlemmerne kan ses pi vores hj emmeside www. solmarken.dk Da ikke flere snskede ordet erklerede dirigenten generalforsamlingen for slut og gav ordet til formanden. Formanden takkede de fremmsdte for god ro og orden og hibede at se dem igen til nreste er. Generalforsamlingen slut kl. 2l :20. H. C. ]1,,il^lt a*k: I JarSnf*r.r, Sekretdr 6

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere