Strategi 2030 September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2030 September 2014"

Transkript

1 Strati 2030 Sptmb 2014

2 Forord Stor ambitio for jba Dt st kostat foradri D ivsts m d 100 mia. kr. i jba d kommd 15 år. Et historisk højt ivau, m ødvdit for at opfyld målsæti om fordobli af d kollktiv trafik i I jbaidustri, hvor ifrastrukturforbdri oft strækk si ov 5-10 år, o matillt lt bytts i 30 år ll m, ta udvikli tid. Vors strati fokus på, hvorda vi ør os fortjt til at vær væstli aktør i d udvikli. Sammhæ & pålidlihd Strati drj si om at træff d riti val o ikk midst fraval o så klart bskriv, hvad ma har tækt si at bidra md (Formål), til hvm (Kudsmt), o hvor (Gorafi). I t vist omfa d val ivt for DSB. Vi skal bidra pålidli todrift o sammhæd kollktiv trafik. Jba d sst år blvt kosolidt til hådfuld statsjd jbaslskab, som, m dattslskab o væbt md skattkro o lav afkastkrav, sø at komps udfordri på hjmmmarkd md opatio på adr markd. Vi har valt at fokus på Damark. Først år vi bladt Europas bdst på all ølparamtr (sikkhd, rttidihd, ffktivitt o kudtilfrdshd) på hjmmba, vil vi vurd adr mulihd. M ku hvis vi dmd ka rduc ttoomkosti til at vidudvikl d kollktiv trafik i Damark. Strati E od strati skal ta udaspukt i kud. Vi akd, at for vors kud drj dt si ikk om rjsoplvls, m dimod om at ku r md rttidi, r to o od trafikiformatio på tværs af d kollktiv trafik. Dt d kydls til kud, vi fortsat vil hav fokus på samm md to adr kudttd fokus områd: Trasporttid skal vær +tid Kollktiv trasport skal vær så idividul som mulit E af d hlt stor fordl vd at ta tot o d kollktiv trafik, at trasporttid ka brus til ot. Dt kræv imidltid ikk midst od kommuikatiosada. Dfor arbjd vi md tlopatør o politik på at sikr od dæki las hl jba. Dudov vil vi m DSB Plus sikr, at vors kud ka skræddsy iformatio om d kollktiv trasport til ds idividull bhov. Kollktiv trasport jo p dfiitio kollktiv, m vi arbjd på at ør d så idividul som mulit. M d vil sk rlativt stor ædri dt kommd årti, som i høj rad vil vær præt af lovivi på områdt, hud: Tiltad libalisi o udbud Tiltad diitalisi Stadard på tværs af atioal ræs Europæisk stadard for bladt adt sikkhd, matil o uddals aførd for d fortsatt ffktivisi af jba. Dfor håb vi, at udvikli på d frot vil ta fart. vad aår øt libalisi af passasktor håb vi, at ma tæk si odt om o lær af fari fra Elad o odssktor. I Elad sidd ma ft 20 år o stor idkørisvasklihd tilba md rlativ dyr jba md t omfattd bhov for ivsti. I odssktor har kosolidi mdført færr sar d fl opatør. E tilsvard kosolidi har fudt std i passasktor d sst år. E kosolidi, d i øvrit aført af få stor statsjd slskab fra Frakri, ollad o Tysklad. Kokurrc forår sålds i tiltad rad mllm statskass. Ikk ittio, m dsværr rsultatt. DSB s strati ta udaspukt hi o åb op for ydli udbud ud at løb d risici, ma jord i ksmplvis Elad. Vi forbd os altså på m kokurrc, vtult i roll, hvor DSB står for udbudd. Drømm & dtalj Strati d rlativt simpl kust at hav rt, hvorimod implmti d m vaskli discipli at få rt. Vi bliv målt på vors rsultat, ikk vors itsio. Ku m kokrt hadli o rsultat vid vi dasks tillid. Dt all i DSB mt bvidst om. Vi håb, stratibo iv t klart billd af d stratisk rjs, vi har iasat o forføl for DSB. God læslyst! Vi har d sst par år arbjdt md oprtispla, Ét sudt DSB, som omfatt fir kokrt mbrud: Økoomi i balac vær milliard kro dyti til at tj p To du vil stol på forbdr rttidihd o trafikiformatio I mål hv a skab rsultat- o forbdrisoritt kultur Eklt o ffktivt at vær kud o mdarbjd Dt i dt spor, vi fortsætt. Md Ét sudt DSB på plads vd uda af 2014 ka vi fra t kokurrcdytit fudamt tæk lasitt i forhold til vors tr stratisk løft o tilhørd tolv ord: God tur sikkt / rttidit / mt / bkvmt Sud økoomi kokurrcdytit / traspart / asvarlit / solidt Attraktiv arbjdsplads rspkt / akdls / ispiratio / mulihd Md fortsat fokus på kydls vil vi i DSB arbjd på, at dt d tolv ord, d kdt DSB bladt vors kud, j o mdarbjd. Pt Schütz Jsp T. Lok Formad Adm. dirktør

3 Idhold Brach Brach Europa istorik I da Frmov Brach Damark istorik I da Frmov DSB DSB istorik DSB I da DSB Frmov Formål Løft Stratisk rjs... 25

4 1. Brach 6

5 1.1 Brach Europa E lovivi, d i øvrit blvt implmtt på mt forsklli vis. Implmti skt på forsklli vis Ethd til: Ethd til: istorik Modl1 Jba opstod som t rsultat af udvikli af dampmaski omkri 1800-tallt. I læ piod kom væstli dl af jbas økoomi fra værdistii på jord o jdomm las bastræki. Filad Nor Estlad Svi Md dislmotor 100 år s, o dft jtmotor, opstod d t altativ til jba, som i d ftføld 100 år kom ud lasom afvikli ma std. Træsl o miljøovvjls vil ædr dt, o jba i Damark står u ovfor d størst ædri i 100 år. Libali- Fiasil Sammhæ si traspars i o. trasport Ltlad Damark Irlad ollad Tysklad Luxmbour Fra start som i da har væstli værdi i jba vært, at d bidra til mobilitt o vækst. Schwiz I piod frm til bydls af 1990 var jbadrift i Europa hovdsalit drvt af statsli moopol, som typisk varto all ld i værdikæd hud ifrastruktur, todrift, vdlihold mv. Frakri X X Spart md uddli af vdliholdls til todriftsopatør X X Litau3 Storbritai Bli Itrt md holdislskab Pol Tjkkit Slovakit Østri Uar Slovi Itali Rumæi Bulari E rækk lovivismæssi tilta blv itroduct i EU fra bydls af 1990 md hblik på modisi, libalisi, markdsåbi, ffktivisi o md fokus på kokurrcv i forhold til adr trasportsystm. Portual EU-lovivi toaivd for udvikli af jbasktor 1. Modl rf til, hvorda todrift o ifrastruktur sat op i forhold til hiad 2. I d flst tilfæld ifrastruktur styrt af t statsjt slskab, do Storbritai udtals, da ifrastruktur js af Ntwork Rail (som Statutory Corporatio ) 3. Procs i forbidls md spari af ifrastruktur til sparat slskab iaværd 4. To jt af ifrastrukturj OSE o ikk opatør TraiOSE S.A. Fuldt spart2 Spai X X Græklad4 Kild: BCG Th 2012 Europa Railway Pformac Idx; Udstadi what drivs hih pformac by Europa railways (2012); Rail Libalisatio Idx 2011 IBM Global Busiss Svics 2011); BCG aalys 1991 Dirktiv 91/440/EØF Juridisk rudla for at åb ada til jbaifrastruktur Dirktiv 95/18/EF o 95/19/EF Udstdls af lics Jbapakk 1 (ifrastrukturpakk) Libalisi af ods (2007) Idførls af baafift Jbapakk 2 Fælls tila til jbasikkhd Dirktiv 96/48/ EF Jbasikkhds-ruli Særskilt budtt, statsrlatd rskab o jdom af aktiv Adskilt rskab for jbaifrastrukturforvalt o jbavirksomhd 2004 Jbapakk 3 Libalisi af itatioal passatrafrik cabota (2010) ? Adskilli lad, hud Frakri, Schwiz, Tysklad o Østri, har du ikk fortat adskillls mllm ifrastruktur o todrift. Rvisio (rcast) af Jbapakk 1 Ikk diskrimid ada til ifrastruktur o svicydls TSI krav Ny krav til itatioal it Implmts i atioal opabilitt vd rt sst mdio 2015 køb af yt ll ædri af ksistd Forordi 1370/2007 matil (PSO forordi) Jbapakk 4 Ramm for dfiitio Muli kokurrco fiasii af udsættls for bypassatrasport på o rioaltrafik jba (2009) Umiddlbar ada til dt trasuropæisk jbat Forkli af rl o fri ada til dt trasuropæisk jbat Fuldstædi åbi af odsmarkdt opridlit plalat til maj 2008 (opåt alld i 2007) Itatioalt ræsovskridd ydls libalist sid jauar 2010 øj rad af sartd krav til matil for at sikr itatioal kokurrc o itopabilitt Udvidls af libalisi til oså at omfatt atioal passatrafik Kild: AT Kary; EU Kommissio; DSB; BCG Kild: AT Kary; EU Kommissio; DSB; BCG 8 Brach Europa Brach Europa 9

6 1.1.2 I da Edlit dt vitit at sør for, at d atioal jbakomptc ikk framts oså fordi, dt svækk mulihd for at høst tværksfordl, d aslås til mio. kr. årlit. Eft årrækk, hvor fl privat opatør blv lact, d statsli slskab i Tysklad, Frakri o ollad (SNCF, SNCF o NS), åt i spids for kosolidi af brach. Jbadrifts ølopav Brach kosolids primært af statsli opratør Kosolidi tabl 150 ri 100 tt Bi ll Svic Drift safv ikli ri! CP NSB DSB Rf10 Go-ahad Natioal Exp Stacoach NS/Abllio OBB Tritalia Volia Trasdv8 c Svi hol d 50 Optimi i fik Tra atio m r o f i fø m Fr Ny Plalæi r bl ta Vdli ho ld ffls ska Nya Ny First Group Abllio - DE (2008) Probo Bus - CZ (2008) Travl Lodo - UK (2009) 200 SNCF/Kolis9 Sytus - NL (2012) Kolis - FR (2012)2 WstBah - AT (2011)3 NTV - IT (2008)4 Eurobus - BE (2008)5 City-Tra k - DK (2007) Buslik - SE (2003)6 Via GTI - FR (1999) 250 DB/Arriva NS 300 ft ri SNCF Liyll Ltd - UK (2012) Grad Ctral - UK (2011) D&G Bus - UK (2011) Arriva - UK (2010) Lai Rail - UK (2007) Pa Bus - DK (2007) Uibus - DK (2007)1 Omsæti mia. kr. (2011)7 D DB Opkøb opatør li Statsli opatør... drvt af d stor statsli drvt af d storopatør statsli Vd Kosolidi af idustri af idustri i EUi EU Opkøbt af Arriva 2. SNCF bliv majorittsaktioær md 70% 3. SNCF køb 26% af modslskabt til Wstbah. 4. SNCF køb 20% i NTV 5. SNCF bliv majorittaktioær 6. Opkøbt 70% 7. Iklud all idtæt 8. Volia satt ds adl (50%) til sal i SNCF j 70% af Kolis 10. Omsæti fra Kild: Dutsch Bah; Arriva; Kolis; Railaztt; Fudiuivs; Abllio; Rf; CapitalIQ; Bloomb; DSB årsraport 2011; BCG aalys Dt formtli oså væstli årsa til, at båd Schwiz, Tysklad o Østri hold fast i itrt modl. Fl af diss har tablt ll opkøbt privat slskab, o dt i høj rad diss slskab, d kokurr på adr uropæisk markd. Ablio jt af dt holladsk statsslskab NS, Volia af d frask stats SNCF o Arriva af dt tysk statsjd Dutsch Bah. Et altativ til d modl ku vær, at d traditioll statsslskab i stid rad vil a trafikslskab i forhold til jba md asvart for d tværåd koordii af d kollktiv trafik o for udbud af stræki Frmov D 4. jbapakk forhadls diss år o på trods af bladd fari i Elad o odssktor, d al muli rud til at tro, at libalisi vil fortsætt aført af EU-lovivi. Lovivi vil oså omfatt ydli tværuropæisk stadard i forhold til sikkhd o matil. Erfari fra libalisi af d uropæisk jbasktor d sst par årti værd at hav i mt: D ikk é udbudstila, d lt har virkt oså som føl af d klt lads orafi/dmorafi. D rioal trafik i Tysklad svar for ksmpl rlt til fjtrafikk i ma adr lad (d i Damark ikk millioby md km mllm dm) Udbudsprocss dyr ( mio. kr. årlit i Damark) o ikk ud risici D omfattd libalisi af passasktor i Elad har rsultt i framtt o rlativ dyr kollktiv trafik o t stort ivstisftslæb Dt oft mulit at plukk kltståd profitabl stræki, m ma skal pass på, at dt ikk d op md, at ma privatis d få profitabl stræki o atioalis al d tabsivd, md midr aturlivis, dt ørs i trafikslskabsri Libalisi af odssktor har mod ittio rsultt i kosolidi af brach omkri lill hådfuld opatør Udov at hav disciplid ffkt på statsli slskab, d økoomisk ffkt af udbud tvivlsom, så læ d størst variabl omkosti (bmadi) rlt omfattt af t moopol For mydihd dt risikofyldt at udbyd for framtt båd orafisk o tidsmæssit, idt ma lt mist sammhæ i t kollktivt systm 10 Brach Europa Koskvs vil vær: Fl udbud At toproduct må forvts at fokus, udov på produktio, oså på idriftsættls o vdlihold af matillt. Brach Europa 11

7 1.2 Brach Damark Status, at omkri 30% af Damarks m d km jba kørs af adr d DSB. Udtrykt i tokilomt adl omkri 25% o i psokilomt omkri 10%. D lav adl målt i psokilomt skylds, at trafikstrømm i Damark rlativt koctrt omkri hovdlij: istorik Sum b rti 2010 D først dask jbastræki blv åbt i 1847 mllm Købhav o Roskild, o jbas o jbaslskabs udvikli i Damark fult d æst 150 år lt udvikli i Europa. Damark har lt vært på forkat md EU-lovivi for jbabrach. Alld i 1997 udskilts ifrastruktur til Badamark for at åb op for kokurrc I da < 1/2 mio. 1/2-1 mio. 1 2 mio. 2 5 mio mio. 10 mio. DSB varta stadi størstdl af jbadrift i Damark, m dudov har hv af d 5 rio ds trafikslskab, lisom Dutsch Bah (Arriva) kør stræki i Midt- o Vstjyllad. Ska Arriva Lokalba irtshals Fr d ik ss l Kv i To l Si jø rr i d al sh av Riosto Nordjysk Jba Midtjysk Jba Vrå Vstba / Arriva DSB F&R Brødslv DSB S-to A/S Lidholm Thistd Sjørri DSB Ørsud Aalbor Sdstd Skalbor Svstrup ørdum Støvri Skørpi Bdstd Thy urup Thy Ydby Lys Thyborø vidbj Ard Ulv Oddsud Nord rs br o obro b ru p Bj ri Rø d ro kæ m ol ib or V sl v øj Stru St oh up V i d Sk iv umlum ls t Rads U p t ad s i ia Ys t ad al a Sv d up G ad st ru av p dr Sk up sv d yb o N ll Li G bo r Nørr Alslv d t Rødvi Faks Ladplads Todrift adskill si ikk midst vd, at to rlt bys til ladspcifikk krav som si sar d på samlbåd. Vi vill dt adlds, m dt s ikk ud til at ædr si li md dt samm. Vordibor Sø rå s G r M Ka idd N us lf Ej ørr lu art b - d Å l y by s A t ar d u Br p d Sk al b To j m r m ol ru m p O str d u s p Fr d ic Br j Bø rk op V j l V jl up V j Br ør ol st d ør di m i G or l v up Kl ip tr Ludby as Næstvd Nord,K olm-olstrup Næstvd Eskilstrup Padbor Nakskov Rødby F Puttard Brach Damark av Turby Tød 12 føl aslv Glumsø th Tilv Kø f Lu Visby s Brdbro Tød Nord Ølby av h b Kø by r d Tå sta r Rødkro Ø Skærbæk Døstrup Sdrjyllad p ru Brøs Sj r b y ib V Vojs Rjsby Ods Syhus Frus Bø jalls øjby Årslv Pdstrup Ri Rudm Kværdrup Ststrup Ststrup Syd Svdbor Vst Svdbor rø vidi So Rib d t s Rib Nørrmark s l a Sl ør rs Ko Vamdrup ov ul Ta i v ld Ko sko d Lu Sjstrup Grdstdbro Bo Ri Br am jr L ø ls va s llø Tø d rø p k ip V bæ ol up tr s R rup st ab øv K ørk M up r d Jy ll ø b Sv or db Tj æ dstd Gulda Jæsbor Farum Sk ur us Sy h lli J Frdikssud orss lu Vard Kas Nærum illød Odd Ka Vard Gjsi lsiør Skkst Espærd umlbæk Nivå Kokkdal Rustd Kyst Vdbæk Skodsbor Klampbor llup Østport Nørrport Købhav udstd y lb Va p ru st lo G rup t as Ta us øj h d ro k Tr kild s Ro Vard Nord Esbj lk A o d Th yr Nørr Nbl Si Gilllj Tisvildlj Nykøbi Sj G Tistrup Spasbj i E Bo rd i sv a Si lk b or Sv j bæ La v k Ry um m t as am d Ik C rk Bi i t pa r k La å m A ul u bj ild V r t Gård rd a Sk or b Ølod iv Tarm Br a Skj c s s M i d r så ud St k bæ d Ki dh ol is Tr rr Bo Lm s Ly Tim Rikøbi a a r p G tru us Tr d li ård Ko m o Ry k t ør sl M or up t str øj Lø ød sh Sk ort ark llé j a m d ov rup j ra t t t rv øv rs S to To str a k k V stb ba Ø ol us h Sk År Bur Vmb Ulfbor ru jm olstbro Nykøbi F D dfor hll ikk t likvidt opatiolt lasmarkd for to. Ma skal md adr ord sør for i od tid at udfærdi matilpla på barud af dtaljd trafikproos samt kør-/omløbspla for at sikr, at ma til hv tid har d rtt kapacitt o udå, at ma mist stordrifts- samt tværksfordl ll flksibilitt til t kludtæpp af forsklli matiltyp. Dt samld matilbhov i Damark i størrlssord 600 tosæt, o dt aførd for vlfud kollktiv trafik, at dt matil pålidlit u o i frmtid, o at kort- o lasitt plalæi vartas koordit. Brach Damark 13

8 Md pålidlit matil o sammhæd plalæi ka vi oså imødkomm dasks øsk om øt udbud. For på trods af rlativ høj tilfrdshd md todrift o d kollktiv trafik, har dask oså rlativt stor forvti til fortsat libalisi: Dt tydlit, at vi har stærkt difftid pris i Damark, m fordli idhold oså d udfordri, at: D ikk står i mål md d rll kapacittsudyttls/-omkosti Dt vasklit at tiltrækk y kud til d kollktiv trafik Dask tilfrds md todrift, m forvt forbdri vd libalisi Da d ikk al tal om drifts- m oså atioaløkoomisk forhold, dt vitit, avli for d trafikpolitisk ambitio (omtalt hud), at prisstruktur i d kollktiv trafik rvurds i dt kommd årti. Dask lt tilfrds mdtilfrds Dask lt todrift... md todrift... Positiv DK 64% 67 % m øsk allivl øt m øsk allivl øt libalisi... libalisi... Nativ 21% Positiv DK Nativ 76% 20% NL 64% 23% DE 75% 18% FR 59% 67 % 22% EU 71% 21% UK 55% 67 % 27% UK 71% 21% EU 46% 67 % 36% FR 66% DE 45% 67 % 34% NL 46%... md... md forvti om bdr forvti om bdr kudvilkår kudvilkår DK Positiv 1 Lav pris Nativ 77% 12% 2 Bdr rttidihd 74% 12% 3 Tofrkvs 67% 16% 4 Bdr ldls af toopatør 66% 17% 5 Kvalitt af svic 60% 66% i tot 19% 27% 6 M komfortabl 60% o r to 22% 52% 7 Øt sikkhd 28% 42% D rlativt høj tilfrdshd i Damark ku imidltid oså tilskrivs, at tilfrdshd i adr lad mt lav. Tilsvard vis sammlii, at pris for højfrkvt kud af d kollktiv trafik i Damark rlativ lav: Billtpris lav for højfrkvt bru Dask billtts prisivau ift. sammlili lad2 Kotatbillt 13% 13% 10km 62% Klippkort Stadard piodkort1-7% -30% -7% 3km Damark formuld i 2009 trafikpolitisk ambitio om, at d kollktiv trafik skull løft størstdl af trafikvækst i piod Dt vil i ralitt si, at totrafikk skal fordobls ov d 20-åri piod, fra 6,5 mia. psokilomt i 2009 til 13 mia. psokilomt i D kollktiv trafik skal løft dt mst af frmtids trafikvækst I IDamark brus tot mm d i d flst Damark brus tot d i adr uropæisk lad... d st adr uropæisk lad... Tots markdsadl af psotrasport (psokm) i uropæisk lad 2009 Kild: Rail Comptitio, Spcial Eurobaromt 388 Europa Commissio (2012); BCG Afstad Frmov 0% -30% 8% Schwlz Uam Østri Frakri Damark Svi ollad Tysklad Bli UK Slovakit Tjkkit Rumæi Pol Itali Spai Filad Nor Luxmbour Portual Ltlad Bulari Slovi Irlad Estlad Græklad Litau 0% 20km 43% 50km 36% DSB billtsal (% af total omsæti)3 47% 36% -19% -31% 20% 6% 4%...o d politisk ambitio, at tot løftskal d løft o d politisk ambitio, atskal tot størst dl af frmtids psotrasport d størst dl af frmtids psotrasport Psotrasport kskl. trasport i varbil (mia. psokm p år) 100 CAGR "Billist for samfudt at udvid totra kk"1 80 To 3,4% Bus 2,2% Bil 1,0% % 10% 15% 20% År 1. Tot bru midr i p passa d bil, bus o fly for sammlili trasport. Do kræv dt vis volum, før fordl træd i kraft. Dsud iv trasport på ski stor trasportkapacitt på t lill aral - op til 7 a så ma passa på t tilsvard aral ( E jba i vækst Trasportmiistit (2009), sid 10) 2. CAGR = msitli årli vækstrat Kild: E jba i vækst Trasportmiistit (2009); Trafikpla for d statsli jba Trafikstyrls (2012); Trasportmiistit; BCG aalys 33% da. 2. Skadiavi, Bli, Lodo, Bruxlls, Wi, Amstdam, Rom, Paris o Müch (købkraftskorrit). 3. Borholm, Ørsud, Udlad o Idamt øvri fordlt lilit. Not: Et ksmpl: 2 zo md kotatbillt kost i Købhavsområdt 24 kr. som klt kotatbillt o 15 kr. som klippkort, altså forskl på ~60%. Kild: Pris på kollktiv trasport DSB præstatio 2012 lavt på barud af Aalys af pris på kollktiv trasport i uropæisk by Cowi (2012); DSB salstal; BCG 14 Brach Damark Brach Damark 15

9 Udvikli alld odt i a, o md trafikforli i 2013 samt idåls af aftal om Tofod DK i jauar 2014 blv ol af d stor bsluti tat. Som dt ka ss hud, skal d imidltid ydli til for hlt at idfri d trafikpolitisk ambitio. Robust kudvækst forvtt Jba 2030 jørri Alæ af kstra spor i a / projkts Frdikshav astihdsopradi vdtat / projkts Ny ba idarbjdt i Tofod DK Aalbor Lufthav Opradi idarbjdt i Tofod DK Thistd Aalbor Dt y sialsystm o midr opradi iv rækk kort rjstid. Især stort løft til rioal ba V ib or Stru 3,4% 12 2,6% Bsluttd projkt2 10 idtidi udvikli Si lk b or i Politisk ambitio3 2,2% CAGR ,5% CAGR DSB's udvikli1 vor stor dl af frmtids passatra k skal DSB dækk? 0 Skadbor 1995 Aarhus lsiør Odd År Faktor for vækst som føl af bsluttd projkt Psokm (mia.) Udlid bfolkisvækst ~1,5 Ifrastrukturprojkt ~1,3 Øvri baprojkt (ltba/mtro) ~1,0 Adr iitiativ ~0,3 Vækstfrmskrivi ( ) ~0,4 Total vækst ( ) ~4,5 "Bsluttt" jbatra k 2030 ~11,2 Politisk ambitio i 2030 ~13,0 1. Fald i 2009 skylds databrud, dvs. d kom ad datadfiitio mllm Damark o udlad (formlit da DSB First blv splittt i to dl). DSB s udvikli ikl. Ørsud Damark o kskl. Ørsud Svi m hl datasi fra 2009 da DSB First (Ørsud) bydt at kør i Svi 2. Af d samld vækst bast på bsluttd projkt frm til 2030 (ksklusiv d politisk ambitio) t Mtro, ltba o privatba si for ~1,1 mia. psokilomt årlit (svard til ~24%), o rst t d statsli jba si for. 3 Politisk ambitio ikl. Tofod ld r L j Ro sk i p V Vjl ip Ka l Billud rø d u db or Skj Koldi m ydli iitiativ ødvm ydli iitiativ di for at opå målt ødvdi for at opå målt CAGR Jbatra k (mia. psokm pr. år) 4 Rads Graa Esbj Bsluttd projkt vil løft hovdpart af d politisk Bsluttd projkt vil løft ambitio... hovdpart af d politisk ambitio... Købhav Kild: Trafikpla for d statsli jba Trafikstyrls (2012); DSB data; BCG aalys Frdicia Ods Ristd Kø Vamdrup Vojs Næstvd Svdbor Sødbor Tød Padbor Nykøbi F Rødby Fær Slvom jbadrift forbudt md ma omkosti o stor ivsti, så tot i blvt mod som trasportform. Dt sikk trasportform, o tot tilbyd mobilitt i rti af t flksiblt arbjdsmarkd. D trafikal træsl på d politisk dasord, o dt mdfør, at mtro udbys, o ltba u i har si bttils. For uværd ltba ikk t fokus for DSB. 16 Brach Damark Brach Damark 17

10 2. DSB 18

11 2.1 DSB istorik 2.2 DSB I da I 1885 skabts D Dask Statsba vd at saml dt Dt Sjælladsk Jbaslskab o D Jysk-Fysk Statsba i ét slskab. Dt var i o for si afsluti på t lavarit forløb, hvor dask ba var alat ft lov, m på kocssio til privat slskab o md avdls af lsk trprør o adr driftsform d statsli. DSB-lov af 1. juli 1998 bskriv DSB s virkområd i da: At driv jbavirksomhd samt ad virksomhd som li i aturli forlæls haf. Virksomhd drivs på forrtismæssit rudla. Ovordt bstår DSB s forrtisportfølj af tr områd: Årstal Ifrastruktur Først mod jbastræki md passatrasport Stockto- Darlito åb i Elad. Matiludvikli Slskabsstruktur Forrtisportfølj 1847 Først dask jbastræki mllm Købhav o Roskild idvis Jba år til Korsør D jysk-fysk ba åbs Jbabro ov Limfjord åbs først stor jbabro i Damark. 1861/1869 vid Møll, fra 1869 Scadia, først dask tofabrik rudlæs i Rads Først daskbyd damplokomotiv fra B&W i Købhav DSB das vd fori af forsklli rioal jbaslskab: Dt Sjælladsk Jbaslskab (ovtat 1880 af stat) o D Jysk-Fysk Statsba D først jbafær idsætts på Storbælt Først fælls sialrlmt for statsba Først bzimotorvo tas i bru på stræki Århus Ø-Risskov D først S-tos lij mllm Frdiksb-Valøs-Nørrbro- llup-klampbor idvis Disllktrisk lokomotiv fra Frichs til privatba o klt til DSB DSB s admiistratio flytt id i d tidli Sølvads Kas i Købhav DSB idld rutbildrift Fulflutslij idvis (Nykøbi Falst-Rødby Fær-Puttard) Massiv dlæls af sidba GM-lokomotiv i yt dsi o disldrv ibrutas d amikask arbjdshst MA-lytot, fra 1984 kdt som Sølvpil, afløs dt aml lyto Sidst damplokomotiv i rlmæssi drift øj Taastrup opførs som 1984 Litra EA, først l-lokomotiv, y baård til aflasti af Købhav. modtas ATC-sikkhdssystmt idførs på DSB s fjstræki o forbdr sikkhd ydli Storbæltsforbidls idvis IC3-tot itroducs, sidst 1995 Rdi o busdrift udskills fra daskbyd to fra Scadia i Rads. DSB Drift o vdlihold af spor o sialalæ udskills i Badamark (Bastyrls frm til 2004) DSB bliv SOV Ørsudsbro idvis DSB ods frasæls til tysk-holladsk Railio Arriva påbyd drift i Midt- o Vstjyllad DSB påbyd drift i Svi Ny trafikforli DSB påbyd drift i Tysklad Tofod DK md timmodl, lktrifici o opradi af jba DSB flytt hovdsæd o admiistratio til Tlad. DSB s forrtisportfølj udvikld si radvist til at omfatt udov ifrastruktur, værkstd o to oså fær, buss, rjsburau o kiosk. I 1995 udskilts bus- o færdrift i slvstædi slskab. Godsdivisio blv frasolt i 2001, o Rjsburau lukkt i DSB istorik Tjstmæds særli vilkår Todrift Kiosk Musum Todrift udlad jælpvo Tosystm Særli admiistrativ opav Matil & Plalæi Ejdomsudvikli Statio Vdlihold adr Tokørsl Damark Vdlihold t Kopav DSB s kforrti omfatt: Tosystmt (matil, plalæi/optimi, statio o systm/kaal (Rjskort, Rjspla tc.)) Tokørsl (slv kørsl af stræki) Vdlihold af DSB s matilflåd Først lktrificd jbastræki lsiør-købhav Mværdi istorik Af historisk årsa har DSB omkosti, som adr toopatør ikk ll vill vær blastt af. Dt drj si ksmplvis om momkosti til tjstmæd, omkosti til jbamust o hjælpvosudstyrt. Omkosti htil påvirk DSB s kokurrcv ativt. På d positiv sid fid vi d aral, DSB født md, som ikk rlat si til drift af statio. Avac fra diss områd bytts i da til at forbdr statiosforhold Storstrømsbro idvis Først automatisk bomalæ (Buddi Statio). Kopav Systm & Kaal 1911 D uværd Købhavs ovdbaård idvis Lillbæltsbro idvis, o dt rød lyto itroducs istorik DSB varta tosystmt md idkøb af to o dispoi af flåd samt d tilhørd komplks plalæi. Statio udbyds til bru af all opatør, o DSB størst aktioær i ksmplvis Rjskort. Dt t vitit lmt, d bidra til at ør d kollktiv trafik attraktiv o sammhæd. D kommd paraplyoraisatio tiltækt d roll på Sjællad o ku på sit udvikl si til at vær ladsdækkd. I da kør DSB omkri 90% af all psokilomt, 75% af tokilomt o dækk omkri 70 % af jba. Oså til d opav kyttt væstli aktivitt md plalæi o dispoi. avd d vært, ll opstår d bærdyti kokurrc mllm fl tovdliholdsslskab, ku d dl af DSB vtult md fordl udlicits. Dtt imidltid ikk tilfældt i da, m dt ku ædr si md tid ll i forbidls md idkøb af yt matil, hvor hl ll dl af vdliholdt i kort ll læ piod ku vær dl af købskotrakt. Mværdi Edli bstår DSB s forrtisportfølj oså af aktivitt, hvis bttils o al, at d iv kud værdi ll md til at rduc ttoomkosti til d kollktiv trafik i Damark. I da drj dt si om kiosk, midr opatio i Svi o Tysklad samt vdliholdlssopav for adr opatør. DSB I da 21

12 2.3 DSB Frmov Vors strati frm mod 2030 opsummt hud: Strati Ehv strati skal ta udaspukt i kuds bhov. Kududsøls vis, at dt vitist for kud tilfrdshd : Trafikiformatio (bidra 25-30%) Rttidihd (bidra 20-25%) Røri & Tryhd (bidra 20-30%) Psoli komfort (bidra 15-20%) Produkt & Svics (bidra 10-20%) Formål Løft Bidra til bærdyti vækst o mobilitt m pålidli todrift o sammhæd kollktiv trafik God tur Sikkt / Rttidit / Nmt / Bkvmt Sud økoomi Kokurrcdytit / Traspart / Asvarlit / Solidt Attraktiv arbjdsplads Rspkt / Akdls / Ispiratio / Mulihd Forrtisområd Ejdomsudvikli Statio Tokørsl Sikkhd ikk ævt, af d årsa, at dt rudforudsæti for jba. Kud skal ku ta d for ivt vi ør dt aldri. Jbabrach på viss områd adlds d d flst idustri: Eftspørsl i høj rad afhæi af atioaløkoomisk o politisk hsy Ovordt plalæi aførd for, at d kollktiv trafik opfatts o afvikls sammhæd, o ma ka høst tværksfordl D forvti om, at statio itr all form for kollktiv trafik o iv d klt mulihd for at kombi trasportform klt o ffktivt D forvti om, at ma md é billt vil hav ada til to uafhæit af, hvm opatør mått vær D forvti om, at ma ka få trafikiformatio om d samld, kollktiv trafik uafhæit af, om dt to, mtro, ltba ll bus o uafhæit af, hvm d mått vær opatør Matil i bud o rud ladspcifikt på læ sit vil d bliv tablt uropæisk stadard på områdt, m dt har dsværr la udsit D i lad md Damarks størrls ikk kokurrd vdliholdsslskab dt vil formtli ædr si ov tid, da toidkøb i stid rad vil omfatt vdlihold At sætt kud i ctrum i d kotkst komplict, m dt aførd, at o påta si dt tværåd asvar. Dt dt udaspukt o d udvikli, DSB forbd si på sålds, at libalisi i Damark ka forå ud, at dt komm til at å udov hvk sammhæ ll tværksfordl i d kollktiv trafik, o ud at fari fra Elad risik at bliv tat. Matil & Plalæi Systm & Kaal Vdlihold Kiosk Tosystm Kkomptc Plalæi & optimi på tværs Kotrakt-, udbuds- & projktstyri Kudidsit Samarbjd Sikkhd Vors kud skal ku ta sikkhd for ivt vi ør dt aldri Stratisk proram : Vid tillid til DSB Løbd forbdri Nmt at vær kud klt at vær mdarbjd Et hø it o hjælpsomt DSB Pålidli to u o i frmtid Ét DSB Mdarbjd Vors mdarbjd vors kultur Som dt ka ss, vil DSB i stid rad hav fokus på: Tosystmt matil, statio o d tværåd iformatiossystm (billtautomat, trafikiformatio tc.) Plalæi/optimi af tværkt. Dudov vil DSB hav fortsat fokus på at: Sikr kotrakt for tokørsl, om d d dl i takt md d ød libalisi ka komm til at fyld midr i DSB s rskab Vdlihold matil, idtil toproduct mått påta si asvar udov slv toproduktio. Edli vil DSB s aktivitt idtil vid oså omfatt: Kiosk, som radvis s ds økoomi prsst af mald billtprovisio i takt md, at slvbtji vid idpas. DSB født md jdomsportfølj. I forhold til d vil vi sø løsi, d ør dt mulit at ovdra all aral/jdomm, d ikk rlvat for d kollktiv trafiks kud til: Badamark, hvis d vurds at hav rlvas for jbaudvikli, i forbidls md oprydi i jordjskab omkri statio Ejstruktur, hvor DSB opår upsid -dli på vtul mværdi i forhold til d markdsværdi, d ovførs til. 22 DSB Frmov DSB Frmov 23

13 2.3.1 Formål Stratisk rjs Strati sålds vidudvikli af dt fokus, DSB har haft på kkydls sid Vors formål vil stadi vær at: D stratisk rjs for DSB frm mod 2030 illustrt hud md udaspukt i 2011 m vors iaværd stratisk proram, Ét Sudt DSB. Md Ét Sudt DSB på plads, forvtlit vd uda af 2014, vil fokus vær på at vid tillid til DSB. Attraktiv arbjdsplads Rspkt for di pso, sikkhd o falihd Akdls værdsætt rsultat o od adfærd Ispiratio koll o ldls, d lytt, iv plads o udfordr Mulihd for dm, d ka o vil ør forskl Trasformatio Ambitio Opdlt o ud af balac Ét Sudt DSB Vid tillid til DSB DSB - ryrad i d kollktiv trafik EBITDA EBITDA Rsultat -694 Rsultat Tokm-pris 142 DKK Rttidihd F&R S-to Rttidihd F&R S-to 94% 95% 90,6% 94,8% Atal kud DK 165 mio. 219 mio. I alt Atal kud DK 180 mio. 186 mio. I alt Kudtilfrdshd F&R 7,7/6,6 7,8/7,2 S-to Kudtilfrdshd F&R 8,0/7,0 8,0/7,5 S-to Omdømm DSB S-to Idx 54/ /140 Midr DSB Omdømm DSB S-to Fortjt y kotrakt Ét DSB 350 Tokm-pris 158 DKK Løbd forbdri Kokurrcdytit altid forbdr o bladt d bdst Traspart idsit i økoomi o åbhd om båd odt o skidt Asvarlit pass på p o på forkat md udvikli Solidt så vi ka bidra til d fortsatt udvikli Goprti Pålidli to u o i frmtid Sud økoomi Udaspukt Gmbrud Sikkt tryt fra A til B o på statio Rttidit vi ta di tid så alvorli, som du ør Nmt at ta tot o få iformatio om di tur Bkvmt vi høfli o arbjd på at ør di tid md os til +tid Nmt at vær kud klt at vær mdarbjd Et høflit o hjælpsomt DSB God tur Økoomi i balac To du vil stol på I mål hv a Eklt o ffktivt Formålt vil fra 2015 bliv udstøttt af rækk iitiativ, d skal sikr, at DSB lv op til tr løft til hholdsvis vors Kud, Ej o Mdarbjd. D tr løft balac vors målsæti o rlatd idsats for at ralis vors stratisk mål Gmbrud Løft Stratisk rjs Bidra til bærdyti vækst o mobilitt m pålidli todrift o sammhæd kollktiv trafik. Bladt d bdst M DSB Md Ét Sudt DSB på plads, forvtlit vd uda af 2014, vil fokus vær på at vid tillid til DSB. Dt fokus vil bidra til fortsat løbd ffktivisi af DSB, forbd os på d foradri, d u a komm til at sk i jbabrach o samtidi positio os til oså frmadrttt at spill misfuld o væstli roll i d kollktiv trafik i Damark. 24 DSB Frmov 25

14

15

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009 Nr. 6 August 2009 Produktnyt PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrr ny tagrndr TEMA: EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Flr af vors varr

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere