Refleks2012. uddannelsesweekend

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleks2012. uddannelsesweekend"

Transkript

1 Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv

2 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d sptmbr ivitrr DUF til uddalssarragmtt Rflks. Vi tilbydr fir uddalsr md værktøjr og vid, dr gør forskl for dig og di orgaisatio. Rflks01 r for dig, dr øskr at skab bærdygtig foradrigr i di orgaisatio. På Rflks01 ka du tilmld dig é af i alt fir forskllig uddalsr: Projktldls Fra id til valurig Arkdd orgaisatiosldls Skab rsultatr i bstyrls Prsolig gmslagskraft Træg igm år du kommuikrr som ldr! Facilitrig af krativ procssr Få rgi til ytækig På tværs af uddalsr får du mulighd for at dl vid og rfarigr md adr dltagr og for at dltag i y itrssfællsskabr, dr ka støtt op om d fortsatt udviklig af di orgaisatio. Uddals dr rykkr DUF øskr at tilbyd faglig stærk komptcudviklig for ctral aktørr i d frivillig bør- og ugdomsorgaisatior. Målt md vors tilbud r, at mdlmsorgaisatiors ldls får mulighd for at opstill og å d udvikligsmål, dr i sidst d styrkr d klt orgaisatios visio. Jg r glad for at ku byd vlkomm til wkd md ambitior om høj faglighd, stort udbytt for dltagr og rig mulighd for rfarigsudvkslig på tværs af orgaisatior. Jg glædr mig til at s jr. Md vlig hils Sig Bo Formad for Dask Ugdoms Fællsråd

3 s l d l t Projk Fra id til valurig Skab jrskab for orgaisatios projktr, få ivolvrt d dygtig frivillig i orgaisatio og bliv sikkr på all projktts fasr. Dt r målt for lij i projktldls. Praksisær øvlsr og brugbar rdskabr supplrs md ovrblik ovr tortisk idgag til projktldls. Lij givr dig mulighd for at arbjd md projktldls fra idé til valurig, m sættr også fokus på, hvorda projktarbjd og orgaisatios ovrordd stratgi hægr samm. Md uddals får du udviklt di komptcr til at arbjd md projktarbjd i di orgaisatio. Uddals idholdr følgd mr: Tilgag til projktr Stratgi llr praktisk hådværk Projktldrs roll Rollr og agdar i stratgisk projktldls Kokrt rdskabr til projktstyrig og projktldls Målhirarki, projktts fasr, risikoaalys, sumo-aalys, stakholdr-aalys tc. BLIV KLOGERE P Å Projktr i praksis Projktldr roll Kom i mål md projktt Kommuikatio og projktldls Hvorda sikrs kommuikatio md all projktts itrsstr, sålds at dr skabs jrskab og tillid Stratgi og implmtrig Hvorda implmtrr du t stratgisk projkt i frivillig orgaisatio? Hrudr ss dr på faldgrubr og udfordrigr Udrvisr på uddals r Michal Bagr, dr har mag års rfarig md forigsarbjd og projktldls. Michal r dl af kosultfirmat Bagr & Aagaard og udrvisr bladt adt i projktstyrig på Erhvrvsakadmi Sjællad. Målgrupp Du r slv i gag md t projkt llr øskr at komm i gag md projktarbjd. Du øskr at udvikl kvalitt og faglig komptcr, år I plalæggr og udførr y projktr i orgaisatio. 3

4 arkdd Orga isatiosldls BLIV KLOGERE P Å Hvorår Skab rsultatr i bstyrls På kurst i arkdd orgaisatiosldls blivr du klædt på til at plalægg og gmfør positiv udvikligsprocs i jrs orgaisatio. Du får mulighd for at kobl tori og værktøjr til ldlssarbjdt i di g orgaisatio båd udr og ftr kurst. Som ldr i frivillig orgaisatio skal du motivr frivillig og skab udviklig i orgaisatio ud at hav mulighd for at aflø hovdpart af di mdarbjdr. Drfor r mdjrskab, arkdls og iddragls vigtig lmtr i ldlssarbjdt. Du skal dltag i kurst, hvis du øskr at skab positiv rsultatr i bstyrlssarbjdt på måd, dr givr gagmt og drivkraft i hl orgaisatio. AI Apprciativ Iquiry llr på dask arkdd tilgag r ffktiv mtod til at skab positiv rsultatr i bstyrlssarbjdt. På kurst i arkdd orgaisatiosldls blivr du itroducrt til AI s ldlssbgrbr og rækk værktøjr, dr hjælpr bstyrls md at udvikl orgaisatio i d rtig, I drømmr om. 4 ka AI brugs i bstyrlss arbjdt? Hvorda g ør vi drømm til virkligh Ka ma få d? kvalm af fo r mg ark dls? Uddals idholdr følgd mr: Itroduktio til Apprciativ Iquiry i tori og praksis AI som motor i udviklig af orgaisatio Ldlssværktøjr, du ka brug i g orgaisatio Udrvisr på uddals r DUFs orgaisatioskosultr Aa Js og Hrik Bjørgo. Aa og Hrik arbjdr til dagligt md ldlss- og orgaisatiosudviklig bladt DUFs mdlmsorgaisatior og trækkr dsud på mag års rfarig md frivillig forigsldls. Målgrupp Nuværd og pottill bstyrlssmdlmmr, dr vil ispirrs til aktiv udviklig af orgaisatio på ldlssivau.

5 ft prsolig gmslagskra B! KLOGLIV r d l m o ERE PÅ Di prso ikrr s u m m li o g præstati k o. år du Hvad virkr, m, år DU talr? g i g æ G ru r dlæggd T rto Kurst i prsolig gmslagskraft givr dig rdskabr til at styrk di præstatior og gør dm lvd og prsolig. På kurst i prsolig gmslagskraft får du mulighd for at udvikl di præstatiostkik, så du blivr stærkr og mr auttisk som ldr. Du får idsigt i grudlæggd rtorisk virkmidlr og blivr udfordrt gm øvlsr og fdback. Uddals idholdr følgd mr: risk tori og kommuik atiosmodl lr Præstati ostkikkr og -værktøj r Udrvisr på udals r Alxadra Bdict Colli, kosult og facilitator md fokus på bl.a. præstatiostkik, dialog og ldrskab. Alxadra har baggrud i film- og tatrbrach og mag års udrvisigsrfarig. Hu har bl.a. samarbjdt md Ztropa, Rambøll Maagmt og DJØF. Itroduktio til rtorisk torir og virkmidlr Mudtlig præstatio som ldlsskomptc Kursts fokus r dt praktisk arbjd på gulvt - all dltagr kommr på ba og får fdback md udgagspukt i drs prsolig vr. Målgrupp Ctralt placrd frivillig i DUFs mdlmsorgaisatior, dr øskr at styrk drs ldrkomptcr id for mudtlig præstatio. 5

6 BLIV KLOGERE PÅ facilitrig af krativ procssr Få rgi til ytækig Værktøjr til iovatio Roll som facilitator Lad idr voks Krativ idfald og y idr skabr dyamik og frmdrift i orgaisatio, m opstår sjældt ud af igtig. På d lij kommr du til at arbjd md roll som facilitator, så du ka få du flr y idr ud af d frivillig i di orgaisatio. Du får værktøjr til at skab iovatio og ytækig. Var og traditior fyldr mgt i forigslivt, hvilkt r positivt år dt hadlr om at bvar og udvikl forigs værdir. Adr gag står forigsldr ovrfor udfordrigr, dr bdst løss, år ma forladr d sædvalig takbar og tækr krativt. Kurst vil klæd dig på til at stå i spids for at få adr til at tæk yt di orgaisatio båd i bstyrlssog udvalgsarbjd. Uddals idholdr følgd mr: Roll som facilitator Hvorda gør du mødt lttr for dltagr vd at skærp mål og idhold? Procs Hvorda plalæggr og gmførr du mødr dr rykkr? Hvorda udvælgr du d rtt mødform, og hvorda hådtrr du forskllig typr af møddltagr? Krativitt og mtodr Hvorda udvælgr du d rtt krativ mtodr og rdskabr til at få dltagr til at tæk ud af boks? Udrvisr på uddals r Loa Erst Gottlib, dr r kosult i firmat altforkrativ. Loa har facilitrt smiarr, workshop, mødr, lvrt fordrag og dsigt kofrcr for privat og offtlig virksomhdr igm d sidst fm år. Loa r grudlæggd optagt af at tablr vilkår og facilitr procssr, som tilvjbrigr syrgi, krativitt og iovatio i gruppr og orgaisatior. Målgrupp Ctral frivillig i hovdbstyrlsr og atioal udvalg, som arbjdr md udvikligsprocssr samm md frivillig. Du øskr at udvikl di komptcr til at gmfør idéudvikligsprocssr og iovatio, dr rlt førr til y tiltag i orgaisatio. 6

7 På tværs af uddalsr rfarigsudvkslig og itrssfællsskabr På Rflks01 brugr du pausr til aktivt at dl vid, rfarigr og værktøjr md d adr dltagr. Som dl af programmt givr pausr på Rflks 01 dig mulighd for at få dt størst udbytt af kurst. Vi vil udytt, at dltagr på Rflks01 har forskllig komptcr og rfarigr md fra drs g orgaisatior. Vi vil brig all mst muligt i spil - båd på d klt lijr, m også i pausr, så du kommr hjm md y ispiratio og rgi til at udvikl di orgaisatio. Ud ovr dt plalagt program vil dr også vær tid til socialt samvær lørdag aft. Lørdag KICK-OFF Projktldls Arkdd orgaisatiosldls Prsolig gmslagskraft Facilitrig af krativ procssr Frokost + Ntværk Projktldls Arkdd orgaisatiosldls Prsolig gmslagskraft Facilitrig af krativ procssr SØNdag Projktldls Arkdd orgaisatiosldls middag + Ntværk Prsolig gmslagskraft Facilitrig af krativ procssr FROKOST + tværk 7

8 Rflks01 Rflks01 DATO Lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 (For dltagr dr ikk kommr fra Sjællad, r dr mulighd for akomst frdag fra kl. 0.00) STED Emmaus Gallri & Kursusctr, Højskolvj 9, 4690 Haslv. (1 km gåafstad fra Haslv st.) TID Rflks01 startr lørdag kl md mulighd for tjk-i fra kl Arragmtt sluttr sødag kl DUF Dask Ugdoms Fællsråd Schrfigsvj Købhav Ø Tlfo DUF r srvic- og itrssorgaisatio for ladsdækkd bør- og ugdomsorgaisatior i Damark. DUF frmmr ugs dltagls i forigslivt og dmokratit. TILMELDING Tilmldig skr via Sidst frist for tilmldig r madag d 0. august. Hvr uddals ka rumm maksimum 5 dltagr. Som udgagspukt r dr maksimum plads til tr dltagr pr orgaisatio på d klt uddalsslijr. Skull dr vær tilmldt flr d tr fra samm orgaisatio på lij, forbholdr DUF sig rt til at prioritr d først tilmldt og afvis øvrig fra orgaisatio. DELTAGERBETALING Pris idholdr fuld forpljig og ovratig, dog ikk øl, vad og vi. Da du slv btalr rjs, givr DUF rabat til dltagr, dr ikk kommr fra Sjællad. Hr r pris 950 kror. Kommr du fra Sjællad, r pris 1050 kror. Tilmldig r bidd. Dr btals md dakort/visa vd tilmldig. OVERNATNING Dr r ovratigsmulighdr for all dltagr. Oplys vligst vd tilmldig, hvilk dag du øskr at ovratt. KONTAKT Har du spørgsmål, ka du kotakt Sofi Boldig Christs på llr på tlf Asvarshavd rdaktør: Gralskrtær Kår Måsso Rdaktio: Sofi Boldig Christs Fotos: Asgr Toft Johas, Ju Risum Schibl, Hrik Bag Bjørgo, Aa G. Js og Sofi Boldig Christs Layout: Sofi Boldig Christs Layoutskablo: A-Mtt Thoms grafiliokus.dk Tilmldigsfrist 0. august

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

VELKOMMEN. Refleks2013

VELKOMMEN. Refleks2013 3 1 0 2 s k e fl Re UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, FORANDRINGSLEDELSE, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, POSITIONER DIN ORGANISATION LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009 Nr. 6 August 2009 Produktnyt PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrr ny tagrndr TEMA: EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Flr af vors varr

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere