REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl til kl Gert Jensen deltog i mødet fra kl Poul Larsen deltog i mødet indtil kl

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde vedrørende Sundhedsfremme og træning Økonomiopfølgning ultimo november Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende tilpasning af sygeplejen Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende Care Oplæg til proces omkring forslag til strukturtilpasning og afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende driftsplanlægning i Pleje- og omsorgsafdelingen, herunder implementering af PDA Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende lederudvikling og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter i Pleje- og omsorgsafdelingen Kørselsgodtgørelse til Frivilligrådet Genoptræning og vedligeholdelsestræning - godkendelsesmateriale vedr. frit leverandørvalg Tids- og handleplan for tilvejebringelse af en strategiplan vedrørende demensområdet Orientering Lukket - Klagerådet Underskriftsside

3 1. Temamøde vedrørende Sundhedsfremme og træning J.nr.: P35. Sagsnr.: 07/19933 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Beskrivelse Byrådet har besluttet, at der i januar måned 2008 skal afholdes temamøde vedrørende sundhedsfremme og træning forud for byrådets møde. Det er samtidig aftalt, at på møderne i december måned 2007 og januar måned 2008 redegør for nuværende aktiviteter på området sundhedsfremme og træning, samt i samarbejde med Sundhedsforvaltningen udarbejder oplæg til strategi for området samt plan for indsatsområder i Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse Beslutning i den : Området sygehusindlæggelser underkastes nærmere analyse primo 2008 og forelægges for det politiske system. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til samling af afdelingen for Sundhedsfremme og træning, indeholdende faciliteter til træning, kortids- og akutophold, ambulatorium / klinik m.v. Træningsområdet og sygehusindlæggelser beskrives nærmere. Træningsmulighederne generelt i Rebild Kommune beskrives. Sund By tænkes ind i Borgerservice alternativt biblioteker for så vidt angår hyldevarerne, og i afdelingen i øvrigt for så vidt angår øvrige sundhedsfremmetilbud. Der udarbejdes oplæg til 2 indsatsområder (temaer) for hver af de nævnte aldersgrupper 0-16 år, år og +66 år. Gert Jensen og Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. 219

4 Bilag: Åben Program for temamødet Åben Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse Åben Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende træning Åben Orientering om forebyggende hjemmebesøg 220

5 2. Økonomiopfølgning ultimo november J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 07/3527 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Grundet udvalgsmødets tidlige placering i december måned har det ikke været muligt at udsende materiale om udviklingen i økonomien på s driftsområder sammen med dagsorden. Forvaltningen vil på mødet redegøre for den økonomiske udvikling, der har været i november måned samt komme med et bud på et forventet regnskabsresultat for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen om økonomien med udgangen af november måned drøftes Beslutning i den : Taget til efterretning. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 221

6 3. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende tilpasning af sygeplejen J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/16292 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte på mødet i september 2007 nedsættelse af en række arbejdsgrupper til belysning af den driftsmæssige situation på sundhedsudvalgets driftsområde. En af disse arbejdsgrupper har arbejdet med en analyse af sygeplejeområdet i forhold til forbrug af ressourcer kontra opgaver der løses i hverdagen. Arbejdsgruppen har udarbejdet en tids- og handleplan for processen bestående i: Inden 31. december 2007 udarbejder arbejdsgruppen en samlet beskrivelse af de opgaver sygeplejen p.t. løser. Inden 31. januar 2008 bearbejdes dette oplæg så det på et seminar med sygeplejen og ledelsen heraf kan danne grundlag for en afklaring af, hvilke opgaver sygeplejen fremadrettet skal løse og hvilke opgaver sygeplejen ikke skal løse. 14. og 15. februar 2008 afholdes seminaret i samarbejde med revisionen og med udgangspunkt i en LEAN proces. Inden 31. marts 2008 bearbejdes resultatet af processen. April 2008 godkendelse af serviceniveau for sygeplejen i det politiske system. Inden udgangen af maj måned 2008 sikres endelig implementering af serviceniveau for sygeplejen i Rebild Kommune. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det indstilles til s godkendelse, at proces og tidsplan for tilpasning af sygeplejen godkendes. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kommissorium for tilpasning af sygeplejen 222

7 4. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende Care J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/19218 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund Der tages afsæt i Kommissoriet for oprydning og sikring af valide data i Care. Det er arbejdsgruppens vurdering at omsorgssystemet Rambøll Care nu i stort omfang fremstår som troværdigt og i høj grad sikrer muligheder for dokumentation og drift for alle interessenter. I materialet fremgår at der på snarligt sigt vil udarbejdes egentlig IT strategi med indsatsområder for Sundhed med udgangspunkt i omsorgssystemet Rambøll Care. Beskrivelse Rambøll Care - status for perioden frem til nu Der er primært arbejdet med migrering af 3 databaser til én Rebild database og sikret oprydning i data efterfølgende driftsafvikling af Rambøll Cares omsorgssystem er flyttet til KMD der arbejdes fortsat med at sikre fortolkning af kontrakten der er indgået med KMD, overvejelser om kontrakten skal flyttes til SKI aftale pågår. Jesper Dahlgård og Per Bo Christensen er i et samarbejde tovholdere på delen vedr kontrakten der er arbejdet meget ift sikring af korrekt brugerkonvertering i.f.m. ændret driftsafvikling opdateringer og aktivering af snitfalder der er oprettet velfungerende interne arbejdsgangsbeskrivelser mellem Sundhed (systemadministrator) og IT afd i Rebild Kommune der er oprettet en Care-organisation på tværs af afdelingerne i Sundhed, som sikrer fortsat udvikling i opsætning, vejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser, og der er for denne oprettet en særskilt mailadresse således interessenter og interne samarbejdspartnere her har direkte adgang med gode idéer, konkrete spørgsmål eller ønsker til fremtidig udvikling af systemet (vedlagt bilag 1 med Care organisationen ) Rambøll Care Fremadrettet udvikling/kvalitetssikring Der er udarbejdet en liste på en række områder hvorpå skal sikres udvikling og uddannelse ift Rambøll Care og systemets understøttelse i driften og som dokumentationsredskab. Der fremlægges på afdelingsledermøde d en tids- og handleplan på en række af disse initiativer, fx: Ønsker/behov afdelingsvist Opsætning Care Brugervenlighed/forenkling hvor muligt Afregningsmodel p.t. ift visiteret grundlag Silo samling af flest mulig data i Care 223

8 224 Udvikling af primært journaldelen, medicinlister, advisopsætning Arbejdsgangsbeskrivelser/instruksfiler Tekniske løsninger/sikker drift Ledelsesinformation Ledelsestilsyn IT konsulent Eva Zimmer er primære tovholder på denne del i samarbejde med Finn Bernhard og Hanne Ejlertsen og på en række områder også samarbejde med øvrige afdelingsledere og nøglepersoner fra de 4 afdelinger, ligesom Care organisationen spiller en central rolle Mobil Care Der er i et samarbejde med Pleje- og omsorgsafdelingen og IT konsulent udarbejdet udkast til køreplan/strategi for at udrulle mobil Care på ny i organisationen. (se bilag 2) Strategien mangler en ledelsesmæssig accept og der skal fastlægges endelig tids og handleplan for udrulningen. Afdelingsleder/(distriktsledere) i Pleje- og Omsorgsafd i et samarbejde med konsulent Niels Larsen og IT konsulent Eva Zimmer (mere)mobile arbejdspladser for myndighedspersoner For at udvide mulighederne for at arbejde med Omsorgssystemet direkte hos borgerne, undersøges 2 forskellige løsninger. 1. Care kan bruges på bærbar pc offline. Dette betyder, at relevant data overføres til pc en inden afgang fra kontoret. Data kan ses og arbejdes videre på i løbet at dagen, og der afsluttes med at overføre data tilbage til systemet. Ulemper: Data bliver ikke opdateret undervejs, ventetid i forbindelse med overførsel af data til bærbare og at det ikke er alle data fra CARE, der kan overføres. Fordele: Stabil adgang til data(ikke afhængig af forbindelse til netværk / tlf.net) Økonomi: afventer tilbagemelding fra Rambøll 2. Online brug af CARE. Fordele: Direkte adgang til opdaterede data fra CARE. Ulemper: Afhængig af om forbindelsen er stabil og kan bruges hos alle borgere. Økonomi: Indkøb af 3-G telefonkort, pris? For at undersøge hvilken metode der anbefales af brugerne, afprøves begge muligheder, hvorefter der tages stilling til fremtidig brug. Offline fra december 07 og Online fra januar 2008, da test-kort til online kan lånes i begyndelsen af januar 2008 og TDC samtidig forbedrer nettet i begyndelsen af 08. IT konsulent Eva Zimmer er primære tovholder på denne del i samarbejde med Hanne Ejlertsen Edifact Første fase (fase 1) ift udveksling af elektronisk kommunikation med sygehusene er fortsat fastsat som test pr og med egentlig drift Kontakt og aftaler er på plads med sygehuse i regionen, snitflader er bestilt og delvist opsat ligesom den faktiske opsætning i Care er påbegyndt. Fase 1: modtagelse af automatiske advis ifm indlæggelse og udskrivelse (test december, drift januar hvor undervisning for visitatorer, (distrikts)ledere og disponatorer skal sikres forinden) Fase 2: udvidet kommunikation med sygehuse (indlæggelses- og udskrivningsrapporter).

9 Tidsplan endnu ikke fastlagt Fase 3: udvidet korrespondance med praktiserende læger. Tidsplan endnu ikke fastlagt IT konsulent Eva Zimmer er primære tovholder på denne del i samarbejde med Hanne Ejlertsen Ansættelse af IT konsulent Det er pr sikret ansættelse af IT konsulent på området, således der fortsat sikres kvalificeret indsats og kvalitetsudvikling ift omsorgssystemet og de systemer dette har relation til. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der arbejdes videre med IT strategi for Sundhed med udgangspunkt i omsorgssystemet Rambøll Care. At ½ årligt præsenteres for status og udviklingsplaner på området. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben PDA projekt Åben Care organisation Sundhed 225

10 5. Oplæg til proces omkring forslag til strukturtilpasning og afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende driftsplanlægning i Pleje- og omsorgsafdelingen, herunder implementering af PDA J.nr.: A21. Sagsnr.: 07/19660 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte på mødet i september 2007 nedsættelse af en række arbejdsgrupper til belysning af den driftsmæssige situation på sundhedsudvalgets driftsområde. En af disse arbejdsgrupper har arbejdet med analyse af planlægningsfunktionen og implementering af PDA i forhold til pleje- og omsorgsafdelingen. Arbejdsgruppen måtte konkludere, at de tekniske problemstillinger omkring PDA løsningen ikke umiddelbart kunne løses lokalt i Rebild Kommune, hvorfor udrulningen og implementeringen af PDA løsningen er udsat, ind til de tekniske problemer med såvel selve PDA én som med den signalmæssige dækning i Rebild Kommune er løst. Der henvises i øvrigt til sag vedrørende Care på nærværende dagsorden. Endvidere stod det hurtigt klart, at det ikke var muligt for arbejdsgruppen, at arbejde med den driftsmæssige planlægning på pleje- og omsorgsområdet, uden samtidig at sætte fokus på organiseringen af området, især distrikternes størrelse viste sig hurtigt at være problematisk. Der er med baggrund heri udarbejdet et notat vedrørende overvejelser omkring planlægning af organiseringen af pleje- og omsorgsafdelingen i Rebild Kommune. Den ændrede tilgang til arbejdsgruppens løsning af opgaven er primært begrundet i, at der med en opdeling i 10 distrikter ikke kan skabes et rimeligt driftsgrundlag for det enkelte distrikt, specielt ikke i aftenvagten. Endvidere måtte arbejdsgruppen konkludere, at den valgte strategi for ledelse og planlægning af området ikke er hensigtsmæssig, hverken i forhold til at leve op til de ledelsesmæssige krav omkring personale-, økonomisk- eller faglig ledelse. Hertil kommer, at der anvendes væsentlig flere penge på ledelse og styring end forventet ved budgetlægningen for 2007, svarende til omkring 3 mill. Kr. Årsagen hertil er primært, at disponator ikke kan nå opgaverne inden for den afsatte tidsramme på 18,5 time om ugen pr. disponator. En anden faktor er, at der ikke fokuseres på ressourcer på tværs af organisationen, og herved opstår uforholdsmæssigt stort forbrug af vikarer. Det vurderes, at årsagen hertil skal findes i de arbejdsbetingelser disponator har i hverdagen. Disponator skal disponere i forhold til en medarbejdergruppe, som de selv er en integreret del af, og altså udøve den meget væsentlige ledelsesopgave disponering og styring, uden at være i tillagt ledelsesmæssige kompetencer i forhold hertil. 226

11 Disponering og styring skal foregå tæt på og som en integreret del af ledelsen. Arbejdsgruppen foreslår, at nedenstående forslag til strukturtilpasning af pleje- og omsorgsafdelingen sendes i høring således: Medio december 2007 og Økonomiudvalget godkender at forslag til fremtidig struktur på pleje- og omsorgsområdet sendes i høring i MED-udvalgene i pleje- og omsorgsafdelingen, sektor-med, Ældrerådet og i ledergruppen i pleje- og omsorgsafdelingen. 31. januar 2008 Høringsfrist. Februar 2008 Strukturtilpasning og ændret distriktsinddeling godkendes i det politiske system. Marts måned 2008 Via proces med ekstern konsulent besættes lederstillingerne. Processen udgør udfærdigelse af job- og personprofil for lederstillingerne, gennemførelse af samtaler m.v. I den udstrækning det er muligt rekrutteres lederne i den eksisterende stab af ledere på pleje- og omsorgsområdet. April måned 2008 Disponator og administrative medarbejdere ansættes. Senest 31. maj 2008 Strukturtilpasning implementeret. Forslaget til strukturtilpasning af pleje- og omsorgsområdet består i, at Rebild Kommune opdeles i 5 distrikter hver med 1 distriktsleder, 1 assisterende distriktsleder samt 1 disponator og 1 administrativ medarbejder. En sådan struktur vil reducere antallet af disponatorer med plejefaglig baggrund med godt 15 fuldtidsstillinger, som erstattes af assisterende ledere og administrativt personale. Sygeplejen reduceres fra 1 leder og 3 disponatorer til 1 leder og 1 assisterende leder. Køkkenområdet fastholdes med 1 ledende økonoma. Den samlede reduktion i udgifterne til ledelse og styring udgør kr. på årsbasis. Distriktsleder og assisterende distriktsleder placeres fysisk på hver sit ældrecenter i de Distrikter hvor der er 2 ældrecentre, hvorved ønsket om at der er ledere på alle ældrecentre tilgodeses. Opgavemæssigt vil distriktsleder være ansvarlig for personalemæssige forhold herunder trivsel og arbejdsmiljø og assisterende leder for styring og planlægning, sammen med disponator og administrativ medarbejder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udrulning og implementering af PDA ére i Pleje- og omsorgsafdelingen afventer de tekniske løsninger i forhold til selve PDA én og de dækningsmæssige forhold, jfr. sag vedrørende Care på nærværende dagsorden. At forslag til strukturtilpasning af Pleje- og omsorgsafdelingen godkendes som grundlag for en høringsproces som beskrevet. 227

12 Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Kommissorium for analyse af planlægningsfunktionen, herunder implementering af PDA Åben Overvejelser vedrørende planlægning og organisering af Pleje- og omsorgsafdelingen i Rebild Kommune 228

13 6. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende lederudvikling og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter i Pleje- og omsorgsafdelingen J.nr.: A23. Sagsnr.: 07/19771 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Arbejdsgruppen vedrørende lederudvikling og arbejdsmiljø skulle oprindeligt arbejde med lederudvikling og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter i 2 arbejdsgrupper, men disse blev af såvel praktiske som tidsmæssige årsager lagt sammen til en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har i samarbejde med Eductor (Odense Handelsskole) udarbejdet et oplæg til leder- og medarbejderudvikling, der bygger på en vekseluddannelse, hvor lederne uddannes og efterfølgende og med hjælp fra instruktører fra Eductor gennemfører uddannelses- og udviklingsaktiviteter for medarbejderne. Oplægget vedlægges til orientering, idet der p.t. fra centralt hold arbejdes med regelsættet for VEU-godtgørelse, ligesom det i regi af forvaltningen beregnes mere konkret, hvor mange af de ansatte i Pleje- og omsorgsafdelingen der er berettiget til VEUgodtgørelse. Oplægget er imidlertid så langt, for så vidt angår den det faglige indhold, at der er basis for at udsende dette i høring, Oplægget bygger økonomisk på en finansiering af projektet, hvor VEU-godtgørelsen kan dække udgifterne til vikar, når de afsatte beløb til uddannelse af medarbejdere i det enkelte distrikt for 2008 indregnes i finansieringen. En sådan ordning vurderes at være rimelig i betragtning af, at der er tale om så massivt et uddannelsestiltag hen over hele 2008, at der ikke vil være plads til yderligere uddannelsesaktiviteter. Endvidere bemærkes, at forslaget til medarbejder- og lederudvikling sammen med nedenstående oplæg til skabelsen af Den attraktive arbejdsplads er sendt til Forebyggelsesfonden med anmodning om støtte til projekterne på i alt ca. 4 mill. kr. Der forventes svar fra Forebyggelsesfonden primo december måned Såfremt der ikke opnås økonomisk støtte fra Forebyggelsesfonden udgør den samlede kommunale udgift mellem 1,5 og 2 mill. kr. incl. ansættelse af administrativ medarbejder til driften af projektet. Dette beløb vil i givet fald kunne finansieres via en forventet væsentlig reduktion i sygefraværet i pleje- og omsorgsafdelingen og alternativt via den under afsatte ældrepulje. Arbejdsgruppen har endvidere udarbejdet oplægget til skabelsen af Pleje- og omsorgsafdelingen pilotprojekt - Den attraktive arbejdsplads der bygger på, at en Tarsk Force bestående af 1 terapeut, 18,5 times HR-medarbejder og 10 timers psykolog undersøger arbejdsmiljøet i den enkelte plejegruppe i pleje- og omsorgsafdelingen via et forud aftalt møde med plejegruppen. Målet er at analysere hvad den enkelte medarbejder forstår ved den attraktive arbejdsplads, hvordan der kan skabes bedre trivsel og arbejdsmiljø m.v. Efterfølgende 229

14 skal plejegruppen i samarbejde med ledelsen og den nedsatte Tarsk Force udarbejde en handleplan med det mål at skabe den attraktive arbejdsplads. Handleplanen skal opbygges således, at de forhold der kan løses lokalt løses med det samme, medens de forhold der kræver en nærmere belysning og handling fra ledelseseller politisk hold, samles ved afdelingschefen og forvaltningschefen, hvor der i samarbejde med Tarsk Force udarbejdes en handleplan for løsningen af de skitserede problemstillinger for hvert distrikt. Den nedsatte Tarsk Force skal endvidere indgå i arbejdet med trivselsfremme og arbejdsmiljø i forhold til medarbejdere der er sygemeldte eller er på vej mod en sygemelding. Der skal i disse tilfælde i samarbejde med ledelsen, egen læge samt andre relevante udarbejdes en handleplan for tilbagevenden/fastholdelse på arbejdsplanen incl. evt. skånehensyn m.v. Målet er således at lade den enkelte medarbejder og den enkelte medarbejdergruppe afgøre hvad der er en attraktiv arbejdsplads, og herefter handle på det der forekommer muligt at handle på lokalt og centralt. Målet er endvidere at arbejde målrettet på at reducere sygefraværet i den samlede plejeog omsorgsafdeling. Endelig er det vigtigt at bemærke, at arbejdet med skabelsen af Den attraktive arbejdsplads og medarbejder- og lederudviklingsforløbet skal ses i en sådan sammenhæng, at der sættes massivt ind i forhold til personalet, og denne positive investering, skal sikres som kontinuerlig via uddannelsesforløbet. Den nedsatte Tarsk Force refererer til afdelingschef og forvaltningschef. Det anbefales over for, at oplæg til medarbejder- og lederudvikling samt oplæg til tilvejebringelse af Den attraktive arbejdsplads i pleje- og omsorgsafdelingen sendes i høring således: Høringsberettigede: MED-udvalgene i pleje- og omsorgsafdelingen, sektor-med, ældrerådet, distriktsledelsen og chefgruppen. Høringsfrist: 31. januar 2008 Endelig politisk Godkendelse: Februar Opstart Tarsk Force: 1. marts 2008 Opstart medarbejder og Lederudvikling 1. maj 2008 Det anbefales endvidere, at der efter endt politisk godkendelse i februar 2008 afholdes et stormøde for personalet, hvor såvel s medlemmer som ledelsen af Sundhedsforvaltningen orienterer om de tiltag der er sat i gang i forhold til pleje- og Omsorgsafdelingens daglige drift og trivsel. 230

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At oplæg til medarbejder- og lederudvikling samt oplæg til tilvejebringelse af Pleje- og omsorgsafdelingen pilotprojekt - Den attraktive arbejdsplads godkendes som udgangspunkt for en høring. At høringsfristen fastsættes til 31. januar Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Den attraktive arbejdsplads Åben Nye rammer! - nye holdninger! - trivsel og arbejdsmiljø? Åben Kommissorium for lederudvikling Åben Kommissorium for arbejdsmiljøfremmende aktiviteter 231

16 7. Kørselsgodtgørelse til Frivilligrådet J.nr.: A10. Sagsnr.: 07/19200 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Baggrund Byrådet har 26. april 2007 besluttet at oprette et Frivilligråd i Rebild Kommune. Frivilligrådet skal udvikle det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune og har til opgave at medvirke til opstilling af kriterier for tildeling af støtte iht. Lov om social service 18. Medlemskab af Frivilligrådet er frivilligt og ulønnet (jf. Frivilligrådets vedtægter punkt 3). Formanden for Frivilligrådet, Per Nielsen, har 18. november 2007 rettet henvendelse til Byrådet, idet han ønsker en begrundelse for, hvorfor Rebild Kommune ikke ønsker at udbetale kørselsgodtgørelse til medlemmer af råd og nævn nedsat i Rebild Kommune. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 16 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter størrelsen af diæterne. Diæterne fastsættes til et bestemt beløb pr. dag og således, at der for dage, hvor varetagelsen af hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte beløb. Ved beregningen af den tid, varetagelsen af hvervet beslaglægger, medtages også den tid, der er fornøden til at rejse til og fra det sted, hvor hvervet udføres, medmindre hele rejsen foregår inden for samme kommunes grænser. Stk. 3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen. Stk. 4. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. Stk. 5. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter reglerne i stk Stk. 6. I forbindelse med deltagelse i de i 16, stk. 1, litra a-c, nævnte møder m.v. ydes der til den, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, de i 16, stk. 10, nævnte godtgørelser samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning. Beskrivelse Frivilligrådet er omfattet af bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse 16 og 16a. Disse bestemmelser åbner mulighed for, at Byrådet kan beslutte at yde kørselsgodtgørelse, diæter samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af eksempelvis Frivilligrådet. Som følge af beslutning i Byrådet 29. marts 2007 har den hidtidige praksis i Rebild Kommune været, at der kun udbetales diæter mv. til de råd, hvor det er et lovgivningsmæssigt krav; eksempelvis Handicaprådet og Ældrerådet. 232

17 Spørgsmålet om udbetaling af diæter mv. har senest været rejst af Klagerådet, jf. punkt 9 på Byrådets dagsorden 1. november Det blev i den forbindelse besluttet, at der ikke udbetales diæter, kørselsgodtgørelse eller tabt arbejdsfortjeneste til Klagerådet. Dermed fastholdes den hidtidige praksis. På baggrund af henvendelsen fra Frivilligrådets formand indstiller Forvaltningen, at på ny drøfter spørgsmålet om udbetaling af kørselsgodtgørelse til råd i henhold til Lov om kommunernes styrelse 16a, stk. 6. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det drøftes, hvorvidt der skal udbetales kørselsgodtgørelse til Frivilligrådet i Rebild Kommune Beslutning i den : Poul Larsen ønsker sagen behandlet i Byrådet med baggrund i forskelsbehandlingen mellem byrådsmedlemmer og andre medlemmer. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Kørselsgodtgørelse til Frivilligråd m.m., henvendelse fra Åben Per Nielsen Svar fra Eva Kjer Hansen vedr. kørselsgodtgørelse til Åben Frivilligråd (bilag til henvendelse fra Per Nielsen, Frivilligrådet) 233

18 8. Genoptræning og vedligeholdelsestræning - godkendelsesmateriale vedr. frit leverandørvalg J.nr.: P23. Sagsnr.: 07/19190 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Beskrivelse Forvaltningen har udarbejdet udkast til godkendelsesmateriale, der gør det muligt for privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter at søge om godkendelse som fritvalgsleverandører på træningsområdet. Godkendelsesmaterialet omfatter dels vedligeholdelsestræning og genoptræning iht. SEL 86, stk. 1 og 2, og dels almen genoptræning iht. Sundhedsloven 140. Godkendelsesmaterialet synliggør, hvilke krav leverandører af træning skal leve op til for at blive godkendt som leverandører af træningsydelser. Synliggørelsen er til gavn for borgerne, leverandører og kommunen i det daglige samarbejde omkring træningsindsatsen, idet forventningerne til parterne bliver mere klare. Derfor indstiller forvaltningen, at kvalitetsstandarden for kommunal træning iht. SEL 86, stk. 1 og 2 (vedligeholdelsestræning og genoptræning) fremover indeholder som et servicemål: at der højst må gå fem hverdage fra bevilling af træning til leverandøren igangsætter træningen at der ved akut behov for træning højst må gå to hverdage fra bevilling af træning til leverandøren igangsætter træningen I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesmaterialet har forvaltningen derudover lavet udkast til kvalitetsstandard for genoptræning iht. Sundhedsloven 140. Økonomi Forvaltningen har beregnet to timepriser for afregning til leverandørerne: Vedligeholdelsestræning og genoptræning iht. SEL 86 kr. 311 Genoptræning iht. Sundhedsloven 140 kr. 490 Forvaltningen vurderer på baggrund af det forventede antal træningsforløb, at udgiften til træningsområdet vil holde sig indenfor rammerne af budget 2008, hvis ovennævnte afregningspriser godkendes. 234

19 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der fastsættes en frist på fem hverdage fra bevilling af træning til igangsætning af træning (iht. SEL 86, stk. 1 og 2) At der ved akut behov for træning fastsættes en frist på to hverdage fra bevilling af træning til igangsætning af træning (iht. SEL 86, stk. 1 og 2) At de to ovennævnte frister indarbejdes som servicemål i kvalitetsstandarderne for vedligeholdelsestræning og genoptræning iht. SEL 86, stk. 1 og 2 At kvalitetsstandarden for genoptræning iht. Sundhedsloven 140 godkendes At de beregnede timepriser godkendes At godkendelsesmaterialet for træningsområdet godkendes At forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter på baggrund af godkendelsesanmodninger fra private leverandører med efterfølgende orientering til Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Udkast til godkendelsesmateriale træning inkl. bilag 235

20 9. Tids- og handleplan for tilvejebringelse af en strategiplan vedrørende demensområdet J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/1643 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet i september måned 2007 i forbindelse med behandlingen af sagen vedrørende etablering af en central demensenhed i Støvring, at der skal afholdes et temamøde i Byrådet vedrørende fremadrettet strategi for demensområdet i Rebild Kommune. Forvaltningen anbefaler i forbindelse hermed, at der nedsættes en arbejdsgruppe som beskrevet i forslag til tids- og handleplan for tilvejebringelse af strategiplan vedrørende demensområdet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At tids- og handleplan for tilvejebringelse af strategiplan vedrørende demensområdet godkendes. Beslutning i den : Forvaltningen udarbejder oplæg til inspirationstemamøde for Byråd, Ældreråd m.fl. til afholdelse medio januar Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Tids- og handleplan vedrørende udarbejdelse af strategi på demensområdet i Rebild Kommune 236

21 10. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 07/19559 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering: 1. Afrapportering fra arbejdsgruppe - Samarbejdsaftale (bilag 1) 2. Invitation til KL s årlige Sundhedskonference (bilag 2) 3. Madservice (bilag 3) 4. Frit leverandørvalg opgjort pr. 15/11-07 (bilag 4) 5. Oversigt over klagesager 6. Materiale m.m. til (bilag 5) 7. Kommende sager (bilag 6) Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1. Afrapportering fra arbejdsgruppen - Samarbejdsaftale 2. Invitation til KL s Sundhedskonference d. 15. januar Det Danske Madhus - brugertilfredshedsundersøgelse vedr. madservice 4. Frit leverandørvalg 5. Indkommet materiale til SU 6. Kommende sager til SU Beslutning i den : Flemming Hansen orienterede om midlertidige tiltag på området Sundhedsfremme og træning som følge af sygdom i stillingen som afdelingsleder og opsigelse fra faglig leder på træningsområdet. Taget til efterretning. 237

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 12-01-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 12-01-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion af 7 2. Udfordringer og større

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12:50 Fraværende: Anna Andersen, Børge Kjær Rasmussen og Hanne-Grethe Christensen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl i mødelokale 188

R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl i mødelokale 188 R E F E R A T fra ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget tirsdag den 14. august 2007 kl. 13.00 i mødelokale 188 ÅBEN, GENEREL DEL: 1. Orientering om deltagelse i tværkommunal projektansøgning

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter Møde slut: 13:00 Fraværende: Centerchef Rasmus Simonsen og Christian Peter Hjørne deltog ikke i mødet. Niels Ove Mikkelsen deltog ikke

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30. Sted: Comwell Rebild Bakker. Møde slut: 17:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30. Sted: Comwell Rebild Bakker. Møde slut: 17:30. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:30. Sted: Comwell Rebild Bakker. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Driftsafvikling i 2011 af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Gytte Gade Mødet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 08-05-2007. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret..

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 08-05-2007. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret.. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenteret.. Møde slut: 15:00 Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo marts 2007. 61 2. Resultatløn i Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. oktober 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Ø. Hornum Ældrecenter, Birkehøjvej 10, Øster Hornum, 9530 Støvring

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. oktober 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Ø. Hornum Ældrecenter, Birkehøjvej 10, Øster Hornum, 9530 Støvring Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Ø. Hornum Ældrecenter, Birkehøjvej 10, Øster Hornum, 9530 Støvring Møde slut: 12.30 Fraværende: Torben Andersen og Fredrik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere