REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl til kl Gert Jensen deltog i mødet fra kl Poul Larsen deltog i mødet indtil kl

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde vedrørende Sundhedsfremme og træning Økonomiopfølgning ultimo november Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende tilpasning af sygeplejen Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende Care Oplæg til proces omkring forslag til strukturtilpasning og afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende driftsplanlægning i Pleje- og omsorgsafdelingen, herunder implementering af PDA Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende lederudvikling og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter i Pleje- og omsorgsafdelingen Kørselsgodtgørelse til Frivilligrådet Genoptræning og vedligeholdelsestræning - godkendelsesmateriale vedr. frit leverandørvalg Tids- og handleplan for tilvejebringelse af en strategiplan vedrørende demensområdet Orientering Lukket - Klagerådet Underskriftsside

3 1. Temamøde vedrørende Sundhedsfremme og træning J.nr.: P35. Sagsnr.: 07/19933 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Beskrivelse Byrådet har besluttet, at der i januar måned 2008 skal afholdes temamøde vedrørende sundhedsfremme og træning forud for byrådets møde. Det er samtidig aftalt, at på møderne i december måned 2007 og januar måned 2008 redegør for nuværende aktiviteter på området sundhedsfremme og træning, samt i samarbejde med Sundhedsforvaltningen udarbejder oplæg til strategi for området samt plan for indsatsområder i Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse Beslutning i den : Området sygehusindlæggelser underkastes nærmere analyse primo 2008 og forelægges for det politiske system. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til samling af afdelingen for Sundhedsfremme og træning, indeholdende faciliteter til træning, kortids- og akutophold, ambulatorium / klinik m.v. Træningsområdet og sygehusindlæggelser beskrives nærmere. Træningsmulighederne generelt i Rebild Kommune beskrives. Sund By tænkes ind i Borgerservice alternativt biblioteker for så vidt angår hyldevarerne, og i afdelingen i øvrigt for så vidt angår øvrige sundhedsfremmetilbud. Der udarbejdes oplæg til 2 indsatsområder (temaer) for hver af de nævnte aldersgrupper 0-16 år, år og +66 år. Gert Jensen og Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. 219

4 Bilag: Åben Program for temamødet Åben Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse Åben Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende træning Åben Orientering om forebyggende hjemmebesøg 220

5 2. Økonomiopfølgning ultimo november J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 07/3527 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Grundet udvalgsmødets tidlige placering i december måned har det ikke været muligt at udsende materiale om udviklingen i økonomien på s driftsområder sammen med dagsorden. Forvaltningen vil på mødet redegøre for den økonomiske udvikling, der har været i november måned samt komme med et bud på et forventet regnskabsresultat for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen om økonomien med udgangen af november måned drøftes Beslutning i den : Taget til efterretning. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 221

6 3. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende tilpasning af sygeplejen J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/16292 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte på mødet i september 2007 nedsættelse af en række arbejdsgrupper til belysning af den driftsmæssige situation på sundhedsudvalgets driftsområde. En af disse arbejdsgrupper har arbejdet med en analyse af sygeplejeområdet i forhold til forbrug af ressourcer kontra opgaver der løses i hverdagen. Arbejdsgruppen har udarbejdet en tids- og handleplan for processen bestående i: Inden 31. december 2007 udarbejder arbejdsgruppen en samlet beskrivelse af de opgaver sygeplejen p.t. løser. Inden 31. januar 2008 bearbejdes dette oplæg så det på et seminar med sygeplejen og ledelsen heraf kan danne grundlag for en afklaring af, hvilke opgaver sygeplejen fremadrettet skal løse og hvilke opgaver sygeplejen ikke skal løse. 14. og 15. februar 2008 afholdes seminaret i samarbejde med revisionen og med udgangspunkt i en LEAN proces. Inden 31. marts 2008 bearbejdes resultatet af processen. April 2008 godkendelse af serviceniveau for sygeplejen i det politiske system. Inden udgangen af maj måned 2008 sikres endelig implementering af serviceniveau for sygeplejen i Rebild Kommune. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det indstilles til s godkendelse, at proces og tidsplan for tilpasning af sygeplejen godkendes. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kommissorium for tilpasning af sygeplejen 222

7 4. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende Care J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/19218 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund Der tages afsæt i Kommissoriet for oprydning og sikring af valide data i Care. Det er arbejdsgruppens vurdering at omsorgssystemet Rambøll Care nu i stort omfang fremstår som troværdigt og i høj grad sikrer muligheder for dokumentation og drift for alle interessenter. I materialet fremgår at der på snarligt sigt vil udarbejdes egentlig IT strategi med indsatsområder for Sundhed med udgangspunkt i omsorgssystemet Rambøll Care. Beskrivelse Rambøll Care - status for perioden frem til nu Der er primært arbejdet med migrering af 3 databaser til én Rebild database og sikret oprydning i data efterfølgende driftsafvikling af Rambøll Cares omsorgssystem er flyttet til KMD der arbejdes fortsat med at sikre fortolkning af kontrakten der er indgået med KMD, overvejelser om kontrakten skal flyttes til SKI aftale pågår. Jesper Dahlgård og Per Bo Christensen er i et samarbejde tovholdere på delen vedr kontrakten der er arbejdet meget ift sikring af korrekt brugerkonvertering i.f.m. ændret driftsafvikling opdateringer og aktivering af snitfalder der er oprettet velfungerende interne arbejdsgangsbeskrivelser mellem Sundhed (systemadministrator) og IT afd i Rebild Kommune der er oprettet en Care-organisation på tværs af afdelingerne i Sundhed, som sikrer fortsat udvikling i opsætning, vejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser, og der er for denne oprettet en særskilt mailadresse således interessenter og interne samarbejdspartnere her har direkte adgang med gode idéer, konkrete spørgsmål eller ønsker til fremtidig udvikling af systemet (vedlagt bilag 1 med Care organisationen ) Rambøll Care Fremadrettet udvikling/kvalitetssikring Der er udarbejdet en liste på en række områder hvorpå skal sikres udvikling og uddannelse ift Rambøll Care og systemets understøttelse i driften og som dokumentationsredskab. Der fremlægges på afdelingsledermøde d en tids- og handleplan på en række af disse initiativer, fx: Ønsker/behov afdelingsvist Opsætning Care Brugervenlighed/forenkling hvor muligt Afregningsmodel p.t. ift visiteret grundlag Silo samling af flest mulig data i Care 223

8 224 Udvikling af primært journaldelen, medicinlister, advisopsætning Arbejdsgangsbeskrivelser/instruksfiler Tekniske løsninger/sikker drift Ledelsesinformation Ledelsestilsyn IT konsulent Eva Zimmer er primære tovholder på denne del i samarbejde med Finn Bernhard og Hanne Ejlertsen og på en række områder også samarbejde med øvrige afdelingsledere og nøglepersoner fra de 4 afdelinger, ligesom Care organisationen spiller en central rolle Mobil Care Der er i et samarbejde med Pleje- og omsorgsafdelingen og IT konsulent udarbejdet udkast til køreplan/strategi for at udrulle mobil Care på ny i organisationen. (se bilag 2) Strategien mangler en ledelsesmæssig accept og der skal fastlægges endelig tids og handleplan for udrulningen. Afdelingsleder/(distriktsledere) i Pleje- og Omsorgsafd i et samarbejde med konsulent Niels Larsen og IT konsulent Eva Zimmer (mere)mobile arbejdspladser for myndighedspersoner For at udvide mulighederne for at arbejde med Omsorgssystemet direkte hos borgerne, undersøges 2 forskellige løsninger. 1. Care kan bruges på bærbar pc offline. Dette betyder, at relevant data overføres til pc en inden afgang fra kontoret. Data kan ses og arbejdes videre på i løbet at dagen, og der afsluttes med at overføre data tilbage til systemet. Ulemper: Data bliver ikke opdateret undervejs, ventetid i forbindelse med overførsel af data til bærbare og at det ikke er alle data fra CARE, der kan overføres. Fordele: Stabil adgang til data(ikke afhængig af forbindelse til netværk / tlf.net) Økonomi: afventer tilbagemelding fra Rambøll 2. Online brug af CARE. Fordele: Direkte adgang til opdaterede data fra CARE. Ulemper: Afhængig af om forbindelsen er stabil og kan bruges hos alle borgere. Økonomi: Indkøb af 3-G telefonkort, pris? For at undersøge hvilken metode der anbefales af brugerne, afprøves begge muligheder, hvorefter der tages stilling til fremtidig brug. Offline fra december 07 og Online fra januar 2008, da test-kort til online kan lånes i begyndelsen af januar 2008 og TDC samtidig forbedrer nettet i begyndelsen af 08. IT konsulent Eva Zimmer er primære tovholder på denne del i samarbejde med Hanne Ejlertsen Edifact Første fase (fase 1) ift udveksling af elektronisk kommunikation med sygehusene er fortsat fastsat som test pr og med egentlig drift Kontakt og aftaler er på plads med sygehuse i regionen, snitflader er bestilt og delvist opsat ligesom den faktiske opsætning i Care er påbegyndt. Fase 1: modtagelse af automatiske advis ifm indlæggelse og udskrivelse (test december, drift januar hvor undervisning for visitatorer, (distrikts)ledere og disponatorer skal sikres forinden) Fase 2: udvidet kommunikation med sygehuse (indlæggelses- og udskrivningsrapporter).

9 Tidsplan endnu ikke fastlagt Fase 3: udvidet korrespondance med praktiserende læger. Tidsplan endnu ikke fastlagt IT konsulent Eva Zimmer er primære tovholder på denne del i samarbejde med Hanne Ejlertsen Ansættelse af IT konsulent Det er pr sikret ansættelse af IT konsulent på området, således der fortsat sikres kvalificeret indsats og kvalitetsudvikling ift omsorgssystemet og de systemer dette har relation til. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der arbejdes videre med IT strategi for Sundhed med udgangspunkt i omsorgssystemet Rambøll Care. At ½ årligt præsenteres for status og udviklingsplaner på området. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben PDA projekt Åben Care organisation Sundhed 225

10 5. Oplæg til proces omkring forslag til strukturtilpasning og afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende driftsplanlægning i Pleje- og omsorgsafdelingen, herunder implementering af PDA J.nr.: A21. Sagsnr.: 07/19660 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte på mødet i september 2007 nedsættelse af en række arbejdsgrupper til belysning af den driftsmæssige situation på sundhedsudvalgets driftsområde. En af disse arbejdsgrupper har arbejdet med analyse af planlægningsfunktionen og implementering af PDA i forhold til pleje- og omsorgsafdelingen. Arbejdsgruppen måtte konkludere, at de tekniske problemstillinger omkring PDA løsningen ikke umiddelbart kunne løses lokalt i Rebild Kommune, hvorfor udrulningen og implementeringen af PDA løsningen er udsat, ind til de tekniske problemer med såvel selve PDA én som med den signalmæssige dækning i Rebild Kommune er løst. Der henvises i øvrigt til sag vedrørende Care på nærværende dagsorden. Endvidere stod det hurtigt klart, at det ikke var muligt for arbejdsgruppen, at arbejde med den driftsmæssige planlægning på pleje- og omsorgsområdet, uden samtidig at sætte fokus på organiseringen af området, især distrikternes størrelse viste sig hurtigt at være problematisk. Der er med baggrund heri udarbejdet et notat vedrørende overvejelser omkring planlægning af organiseringen af pleje- og omsorgsafdelingen i Rebild Kommune. Den ændrede tilgang til arbejdsgruppens løsning af opgaven er primært begrundet i, at der med en opdeling i 10 distrikter ikke kan skabes et rimeligt driftsgrundlag for det enkelte distrikt, specielt ikke i aftenvagten. Endvidere måtte arbejdsgruppen konkludere, at den valgte strategi for ledelse og planlægning af området ikke er hensigtsmæssig, hverken i forhold til at leve op til de ledelsesmæssige krav omkring personale-, økonomisk- eller faglig ledelse. Hertil kommer, at der anvendes væsentlig flere penge på ledelse og styring end forventet ved budgetlægningen for 2007, svarende til omkring 3 mill. Kr. Årsagen hertil er primært, at disponator ikke kan nå opgaverne inden for den afsatte tidsramme på 18,5 time om ugen pr. disponator. En anden faktor er, at der ikke fokuseres på ressourcer på tværs af organisationen, og herved opstår uforholdsmæssigt stort forbrug af vikarer. Det vurderes, at årsagen hertil skal findes i de arbejdsbetingelser disponator har i hverdagen. Disponator skal disponere i forhold til en medarbejdergruppe, som de selv er en integreret del af, og altså udøve den meget væsentlige ledelsesopgave disponering og styring, uden at være i tillagt ledelsesmæssige kompetencer i forhold hertil. 226

11 Disponering og styring skal foregå tæt på og som en integreret del af ledelsen. Arbejdsgruppen foreslår, at nedenstående forslag til strukturtilpasning af pleje- og omsorgsafdelingen sendes i høring således: Medio december 2007 og Økonomiudvalget godkender at forslag til fremtidig struktur på pleje- og omsorgsområdet sendes i høring i MED-udvalgene i pleje- og omsorgsafdelingen, sektor-med, Ældrerådet og i ledergruppen i pleje- og omsorgsafdelingen. 31. januar 2008 Høringsfrist. Februar 2008 Strukturtilpasning og ændret distriktsinddeling godkendes i det politiske system. Marts måned 2008 Via proces med ekstern konsulent besættes lederstillingerne. Processen udgør udfærdigelse af job- og personprofil for lederstillingerne, gennemførelse af samtaler m.v. I den udstrækning det er muligt rekrutteres lederne i den eksisterende stab af ledere på pleje- og omsorgsområdet. April måned 2008 Disponator og administrative medarbejdere ansættes. Senest 31. maj 2008 Strukturtilpasning implementeret. Forslaget til strukturtilpasning af pleje- og omsorgsområdet består i, at Rebild Kommune opdeles i 5 distrikter hver med 1 distriktsleder, 1 assisterende distriktsleder samt 1 disponator og 1 administrativ medarbejder. En sådan struktur vil reducere antallet af disponatorer med plejefaglig baggrund med godt 15 fuldtidsstillinger, som erstattes af assisterende ledere og administrativt personale. Sygeplejen reduceres fra 1 leder og 3 disponatorer til 1 leder og 1 assisterende leder. Køkkenområdet fastholdes med 1 ledende økonoma. Den samlede reduktion i udgifterne til ledelse og styring udgør kr. på årsbasis. Distriktsleder og assisterende distriktsleder placeres fysisk på hver sit ældrecenter i de Distrikter hvor der er 2 ældrecentre, hvorved ønsket om at der er ledere på alle ældrecentre tilgodeses. Opgavemæssigt vil distriktsleder være ansvarlig for personalemæssige forhold herunder trivsel og arbejdsmiljø og assisterende leder for styring og planlægning, sammen med disponator og administrativ medarbejder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udrulning og implementering af PDA ére i Pleje- og omsorgsafdelingen afventer de tekniske løsninger i forhold til selve PDA én og de dækningsmæssige forhold, jfr. sag vedrørende Care på nærværende dagsorden. At forslag til strukturtilpasning af Pleje- og omsorgsafdelingen godkendes som grundlag for en høringsproces som beskrevet. 227

12 Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Kommissorium for analyse af planlægningsfunktionen, herunder implementering af PDA Åben Overvejelser vedrørende planlægning og organisering af Pleje- og omsorgsafdelingen i Rebild Kommune 228

13 6. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende lederudvikling og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter i Pleje- og omsorgsafdelingen J.nr.: A23. Sagsnr.: 07/19771 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Arbejdsgruppen vedrørende lederudvikling og arbejdsmiljø skulle oprindeligt arbejde med lederudvikling og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter i 2 arbejdsgrupper, men disse blev af såvel praktiske som tidsmæssige årsager lagt sammen til en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har i samarbejde med Eductor (Odense Handelsskole) udarbejdet et oplæg til leder- og medarbejderudvikling, der bygger på en vekseluddannelse, hvor lederne uddannes og efterfølgende og med hjælp fra instruktører fra Eductor gennemfører uddannelses- og udviklingsaktiviteter for medarbejderne. Oplægget vedlægges til orientering, idet der p.t. fra centralt hold arbejdes med regelsættet for VEU-godtgørelse, ligesom det i regi af forvaltningen beregnes mere konkret, hvor mange af de ansatte i Pleje- og omsorgsafdelingen der er berettiget til VEUgodtgørelse. Oplægget er imidlertid så langt, for så vidt angår den det faglige indhold, at der er basis for at udsende dette i høring, Oplægget bygger økonomisk på en finansiering af projektet, hvor VEU-godtgørelsen kan dække udgifterne til vikar, når de afsatte beløb til uddannelse af medarbejdere i det enkelte distrikt for 2008 indregnes i finansieringen. En sådan ordning vurderes at være rimelig i betragtning af, at der er tale om så massivt et uddannelsestiltag hen over hele 2008, at der ikke vil være plads til yderligere uddannelsesaktiviteter. Endvidere bemærkes, at forslaget til medarbejder- og lederudvikling sammen med nedenstående oplæg til skabelsen af Den attraktive arbejdsplads er sendt til Forebyggelsesfonden med anmodning om støtte til projekterne på i alt ca. 4 mill. kr. Der forventes svar fra Forebyggelsesfonden primo december måned Såfremt der ikke opnås økonomisk støtte fra Forebyggelsesfonden udgør den samlede kommunale udgift mellem 1,5 og 2 mill. kr. incl. ansættelse af administrativ medarbejder til driften af projektet. Dette beløb vil i givet fald kunne finansieres via en forventet væsentlig reduktion i sygefraværet i pleje- og omsorgsafdelingen og alternativt via den under afsatte ældrepulje. Arbejdsgruppen har endvidere udarbejdet oplægget til skabelsen af Pleje- og omsorgsafdelingen pilotprojekt - Den attraktive arbejdsplads der bygger på, at en Tarsk Force bestående af 1 terapeut, 18,5 times HR-medarbejder og 10 timers psykolog undersøger arbejdsmiljøet i den enkelte plejegruppe i pleje- og omsorgsafdelingen via et forud aftalt møde med plejegruppen. Målet er at analysere hvad den enkelte medarbejder forstår ved den attraktive arbejdsplads, hvordan der kan skabes bedre trivsel og arbejdsmiljø m.v. Efterfølgende 229

14 skal plejegruppen i samarbejde med ledelsen og den nedsatte Tarsk Force udarbejde en handleplan med det mål at skabe den attraktive arbejdsplads. Handleplanen skal opbygges således, at de forhold der kan løses lokalt løses med det samme, medens de forhold der kræver en nærmere belysning og handling fra ledelseseller politisk hold, samles ved afdelingschefen og forvaltningschefen, hvor der i samarbejde med Tarsk Force udarbejdes en handleplan for løsningen af de skitserede problemstillinger for hvert distrikt. Den nedsatte Tarsk Force skal endvidere indgå i arbejdet med trivselsfremme og arbejdsmiljø i forhold til medarbejdere der er sygemeldte eller er på vej mod en sygemelding. Der skal i disse tilfælde i samarbejde med ledelsen, egen læge samt andre relevante udarbejdes en handleplan for tilbagevenden/fastholdelse på arbejdsplanen incl. evt. skånehensyn m.v. Målet er således at lade den enkelte medarbejder og den enkelte medarbejdergruppe afgøre hvad der er en attraktiv arbejdsplads, og herefter handle på det der forekommer muligt at handle på lokalt og centralt. Målet er endvidere at arbejde målrettet på at reducere sygefraværet i den samlede plejeog omsorgsafdeling. Endelig er det vigtigt at bemærke, at arbejdet med skabelsen af Den attraktive arbejdsplads og medarbejder- og lederudviklingsforløbet skal ses i en sådan sammenhæng, at der sættes massivt ind i forhold til personalet, og denne positive investering, skal sikres som kontinuerlig via uddannelsesforløbet. Den nedsatte Tarsk Force refererer til afdelingschef og forvaltningschef. Det anbefales over for, at oplæg til medarbejder- og lederudvikling samt oplæg til tilvejebringelse af Den attraktive arbejdsplads i pleje- og omsorgsafdelingen sendes i høring således: Høringsberettigede: MED-udvalgene i pleje- og omsorgsafdelingen, sektor-med, ældrerådet, distriktsledelsen og chefgruppen. Høringsfrist: 31. januar 2008 Endelig politisk Godkendelse: Februar Opstart Tarsk Force: 1. marts 2008 Opstart medarbejder og Lederudvikling 1. maj 2008 Det anbefales endvidere, at der efter endt politisk godkendelse i februar 2008 afholdes et stormøde for personalet, hvor såvel s medlemmer som ledelsen af Sundhedsforvaltningen orienterer om de tiltag der er sat i gang i forhold til pleje- og Omsorgsafdelingens daglige drift og trivsel. 230

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At oplæg til medarbejder- og lederudvikling samt oplæg til tilvejebringelse af Pleje- og omsorgsafdelingen pilotprojekt - Den attraktive arbejdsplads godkendes som udgangspunkt for en høring. At høringsfristen fastsættes til 31. januar Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Den attraktive arbejdsplads Åben Nye rammer! - nye holdninger! - trivsel og arbejdsmiljø? Åben Kommissorium for lederudvikling Åben Kommissorium for arbejdsmiljøfremmende aktiviteter 231

16 7. Kørselsgodtgørelse til Frivilligrådet J.nr.: A10. Sagsnr.: 07/19200 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Baggrund Byrådet har 26. april 2007 besluttet at oprette et Frivilligråd i Rebild Kommune. Frivilligrådet skal udvikle det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune og har til opgave at medvirke til opstilling af kriterier for tildeling af støtte iht. Lov om social service 18. Medlemskab af Frivilligrådet er frivilligt og ulønnet (jf. Frivilligrådets vedtægter punkt 3). Formanden for Frivilligrådet, Per Nielsen, har 18. november 2007 rettet henvendelse til Byrådet, idet han ønsker en begrundelse for, hvorfor Rebild Kommune ikke ønsker at udbetale kørselsgodtgørelse til medlemmer af råd og nævn nedsat i Rebild Kommune. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 16 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter størrelsen af diæterne. Diæterne fastsættes til et bestemt beløb pr. dag og således, at der for dage, hvor varetagelsen af hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte beløb. Ved beregningen af den tid, varetagelsen af hvervet beslaglægger, medtages også den tid, der er fornøden til at rejse til og fra det sted, hvor hvervet udføres, medmindre hele rejsen foregår inden for samme kommunes grænser. Stk. 3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen. Stk. 4. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. Stk. 5. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter reglerne i stk Stk. 6. I forbindelse med deltagelse i de i 16, stk. 1, litra a-c, nævnte møder m.v. ydes der til den, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, de i 16, stk. 10, nævnte godtgørelser samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning. Beskrivelse Frivilligrådet er omfattet af bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse 16 og 16a. Disse bestemmelser åbner mulighed for, at Byrådet kan beslutte at yde kørselsgodtgørelse, diæter samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af eksempelvis Frivilligrådet. Som følge af beslutning i Byrådet 29. marts 2007 har den hidtidige praksis i Rebild Kommune været, at der kun udbetales diæter mv. til de råd, hvor det er et lovgivningsmæssigt krav; eksempelvis Handicaprådet og Ældrerådet. 232

17 Spørgsmålet om udbetaling af diæter mv. har senest været rejst af Klagerådet, jf. punkt 9 på Byrådets dagsorden 1. november Det blev i den forbindelse besluttet, at der ikke udbetales diæter, kørselsgodtgørelse eller tabt arbejdsfortjeneste til Klagerådet. Dermed fastholdes den hidtidige praksis. På baggrund af henvendelsen fra Frivilligrådets formand indstiller Forvaltningen, at på ny drøfter spørgsmålet om udbetaling af kørselsgodtgørelse til råd i henhold til Lov om kommunernes styrelse 16a, stk. 6. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det drøftes, hvorvidt der skal udbetales kørselsgodtgørelse til Frivilligrådet i Rebild Kommune Beslutning i den : Poul Larsen ønsker sagen behandlet i Byrådet med baggrund i forskelsbehandlingen mellem byrådsmedlemmer og andre medlemmer. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Kørselsgodtgørelse til Frivilligråd m.m., henvendelse fra Åben Per Nielsen Svar fra Eva Kjer Hansen vedr. kørselsgodtgørelse til Åben Frivilligråd (bilag til henvendelse fra Per Nielsen, Frivilligrådet) 233

18 8. Genoptræning og vedligeholdelsestræning - godkendelsesmateriale vedr. frit leverandørvalg J.nr.: P23. Sagsnr.: 07/19190 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Beskrivelse Forvaltningen har udarbejdet udkast til godkendelsesmateriale, der gør det muligt for privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter at søge om godkendelse som fritvalgsleverandører på træningsområdet. Godkendelsesmaterialet omfatter dels vedligeholdelsestræning og genoptræning iht. SEL 86, stk. 1 og 2, og dels almen genoptræning iht. Sundhedsloven 140. Godkendelsesmaterialet synliggør, hvilke krav leverandører af træning skal leve op til for at blive godkendt som leverandører af træningsydelser. Synliggørelsen er til gavn for borgerne, leverandører og kommunen i det daglige samarbejde omkring træningsindsatsen, idet forventningerne til parterne bliver mere klare. Derfor indstiller forvaltningen, at kvalitetsstandarden for kommunal træning iht. SEL 86, stk. 1 og 2 (vedligeholdelsestræning og genoptræning) fremover indeholder som et servicemål: at der højst må gå fem hverdage fra bevilling af træning til leverandøren igangsætter træningen at der ved akut behov for træning højst må gå to hverdage fra bevilling af træning til leverandøren igangsætter træningen I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesmaterialet har forvaltningen derudover lavet udkast til kvalitetsstandard for genoptræning iht. Sundhedsloven 140. Økonomi Forvaltningen har beregnet to timepriser for afregning til leverandørerne: Vedligeholdelsestræning og genoptræning iht. SEL 86 kr. 311 Genoptræning iht. Sundhedsloven 140 kr. 490 Forvaltningen vurderer på baggrund af det forventede antal træningsforløb, at udgiften til træningsområdet vil holde sig indenfor rammerne af budget 2008, hvis ovennævnte afregningspriser godkendes. 234

19 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der fastsættes en frist på fem hverdage fra bevilling af træning til igangsætning af træning (iht. SEL 86, stk. 1 og 2) At der ved akut behov for træning fastsættes en frist på to hverdage fra bevilling af træning til igangsætning af træning (iht. SEL 86, stk. 1 og 2) At de to ovennævnte frister indarbejdes som servicemål i kvalitetsstandarderne for vedligeholdelsestræning og genoptræning iht. SEL 86, stk. 1 og 2 At kvalitetsstandarden for genoptræning iht. Sundhedsloven 140 godkendes At de beregnede timepriser godkendes At godkendelsesmaterialet for træningsområdet godkendes At forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter på baggrund af godkendelsesanmodninger fra private leverandører med efterfølgende orientering til Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Udkast til godkendelsesmateriale træning inkl. bilag 235

20 9. Tids- og handleplan for tilvejebringelse af en strategiplan vedrørende demensområdet J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/1643 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet i september måned 2007 i forbindelse med behandlingen af sagen vedrørende etablering af en central demensenhed i Støvring, at der skal afholdes et temamøde i Byrådet vedrørende fremadrettet strategi for demensområdet i Rebild Kommune. Forvaltningen anbefaler i forbindelse hermed, at der nedsættes en arbejdsgruppe som beskrevet i forslag til tids- og handleplan for tilvejebringelse af strategiplan vedrørende demensområdet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At tids- og handleplan for tilvejebringelse af strategiplan vedrørende demensområdet godkendes. Beslutning i den : Forvaltningen udarbejder oplæg til inspirationstemamøde for Byråd, Ældreråd m.fl. til afholdelse medio januar Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Tids- og handleplan vedrørende udarbejdelse af strategi på demensområdet i Rebild Kommune 236

21 10. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 07/19559 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering: 1. Afrapportering fra arbejdsgruppe - Samarbejdsaftale (bilag 1) 2. Invitation til KL s årlige Sundhedskonference (bilag 2) 3. Madservice (bilag 3) 4. Frit leverandørvalg opgjort pr. 15/11-07 (bilag 4) 5. Oversigt over klagesager 6. Materiale m.m. til (bilag 5) 7. Kommende sager (bilag 6) Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1. Afrapportering fra arbejdsgruppen - Samarbejdsaftale 2. Invitation til KL s Sundhedskonference d. 15. januar Det Danske Madhus - brugertilfredshedsundersøgelse vedr. madservice 4. Frit leverandørvalg 5. Indkommet materiale til SU 6. Kommende sager til SU Beslutning i den : Flemming Hansen orienterede om midlertidige tiltag på området Sundhedsfremme og træning som følge af sygdom i stillingen som afdelingsleder og opsigelse fra faglig leder på træningsområdet. Taget til efterretning. 237

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Notat. Teknologien vinder mere og mere indpas i ældreområdet - hvilket betyder hurtig tilpasning af både ressourcer og kompetencer.

Notat. Teknologien vinder mere og mere indpas i ældreområdet - hvilket betyder hurtig tilpasning af både ressourcer og kompetencer. Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 9. februar 2012 Sagsnr.:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:30 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen og Frederik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere