Profession Af Morten Hesse og Liese Recke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profession Af Morten Hesse og Liese Recke"

Transkript

1 Profession Af Morten Hesse og Liese Recke Psykolog fagligheden bør være i front på misbrugsområdet. Det kræver god organisering, og psykologerne må være specialister på deres område. Men det kniber med mulighederne for efteruddannelse. 4 Nr

2 Perspektiver på misbrugsbehandling For psykologer er misbrugsområdet et fantastisk spændende område at være på i disse år, hvor der foregår intensiv forskning og udvikling inden for området både herhjemme og i udlandet. Forskningsresultater har medvirket til at igangsætte en udvikling, som sætter psykologisk ekspertise i centrum både i forhold til klinisk misbrugsbehandling og i forhold til organisering og udvikling af den fremtidige behandlingsindsats. En af de helt store udfordringer for de danske psykologer bliver imidlertid overhovedet at manifestere sig overbevisende som faglig gruppe på misbrugsområdet. Siden danske psykologer generelt slap den kliniske og forskningsmæssige interesse for området i halvfjerdserne, er der ikke desto mindre sket en interessant udvikling blandt andet i anvendelsen af behandlingsmetoder. En af de mest interessante tilgange har fokus på motivationsaspektet og tager teoretisk udgangspunkt i William R. Miller and Stephen Rollnicks motivational interviewing approach. [1] Både klienter med massive vanskeligheder, og klienter, som ikke har andre psykosociale klager end stofafhængighed (typisk rygere), synes at profitere af de ikke-konfronterende, motivationsfremmende teknikker, og metoden er i fremmarch overalt og kan i undersøgelser selvstændigt dokumentere en positiv effekt. [2] De motiverende teknikker er strategiske og målrettede mod misbrugsadfærden, men tilgangen til klienten er respektfuld og tager udgangspunkt i det enkelte menneskes opfattelser af, hvad der er vigtigt og muligt. Sociale kompetencer Metoden, der af og til bliver sammenlignet med løsningsfokuseret terapi, bliver i disse år afprøvet som indgang til anden behandling, hvor den dramatisk ser ud til at øge både fastholdelsen i behandlingen og udbyttet. Overalt viser denne korte og lettilgængelige behandlingsform gode resultater, men den udøver naturligvis ikke mirakler, og mange misbrugere har gavn af og behov for mere behandling end blot nogle få motiverende samtaler. Dette gælder ikke mindst misbrugere med andre psykosociale problemer. Til gengæld udgør social færdighedstræning en interventionsform, som selvstændigt kan dokumentere en positiv effekt i behandlingen af tungere misbrugere. Amerikanerne har mange steder manualiseret hele behandlingsprogrammer med grundige vejledninger til behandleren og detaljerede arbejdsbøger og undervisningshæfter til klienterne. Eksempelvis på Institute of Behavioral Research i Texas [3] har man udarbejdet spændende materiale med henblik på at facilitere udviklingen af større sociale kompetencer hos stof- og alkoholmisbrugere. Det er dog i enkel- Nr

3 te tilfælde set, at målrettet social færdighedstræning udgør en udfordring for psykologer, som er trænet inden for eksistentialistiske og oplevelsesorienterede tilgange, og som måske har svært ved at se sig selv som pædagogiske opdragere. Ikke desto mindre er en struktureret ramme, som indeholder konkret vejledning og undervisning, i mange tilfælde en forudsætning for at bibringe socialt marginaliserede mennesker vigtige sociale kompetencer. Og gruppen, der har gavn af lavt struktureret behandling synes at være lille. [4] Organisatorisk udvikling Men en nok så stor del af den spændende forskning inden for misbrugsområdet handler om organisering og strukturering af indsatsen. Siden midten af firserne, hvor man i USA målrettede en del af effektforskningen mod en nærmere undersøgelse af forskellige behandlingsregimer, er man blevet stadig mere opmærksom på, at behandling først og fremmest skal være fornuftigt struktureret og organiseret, før den kan blive sofistikeret og individualiseret, og før metoderne kan komme til deres ret. En dansk undersøgelse kom for nylig til den samme konklusion, da en række danske døgnbehandlingsinstitutioner for stofmisbrugere blev evalueret (Pedersen 2000). Det samme synes at gælde metadonbehandling (Pedersen 2002). Resultaterne fra dansk og international forskning peger på, at en forbedret indsats kan opnås gennem bedre dokumentation af behandlingsindsatsen i form af beskrivelser af behandlingens metoder og af resultaterne. Dette kræver systematiske opgørelser med indsamling af data både før, under og efter behandling. En ny rapport fra den fynske alkoholbehandling (Nielsen et al. 2002) demonstrerer på fornem vis, hvordan systematik og stringent tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen gennem de sidste ti år medfører, at indskrevne borgere aktuelt profiterer bedre af behandlingen end tidligere. Den fynske undersøgelse er også en flot illustration af, i hvor høj grad det betaler sig at integrere forskning i en psykosocial praksis. Udfordringer Den ovenfor skitserede udvikling af den psykosociale misbrugsbehandling giver gode muligheder for at bedre kvaliteten af behandlingsindsatsen. Men psykologfaglig deltagelse i denne udviklingsproces er også forbundet med en række faglige/professionelle udfordringer. Som tidligere nævnt trak de danske psykologer sig i stort omfang væk fra stofmisbrugsområdet i halvfjerdserne, og opgaven er efterfølgende løftet af en række andre faggrupper. I behandlingsinstitutionerne møder man i dag mange forskellige faggrupper: læger, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, funktionærer, alkologer, psykoterapeuter, diakoner, uuddannede ex-misbrugere og kun af og til psykologer. Den psykosociale behandling, der finder sted, er som regel præget af en svag faglig fundering og henter ofte sin legitimering i en særlig psykologisk terminologi, som bidrager til den vrangforestilling, at behandlingskvalitet skal forstås ud fra en dybde-/over- På de danske alkoholambulatorier har man i årtier anvendt ustrukturerede støttende samtaler kombineret med antabusbehandling, på trods af at man ikke forskningsmæssigt har kunnet dokumentere effekten heraf. 6 Nr

4 flade-dimension. Altså at behandling kan være overfladisk og dermed af lav kvalitet eller dybdegående og dermed af høj kvalitet. Denne vrangforestilling knytter sig også til forestillingen om klienters motivation: at den klient, der går i dybden på behandlerens præmisser, er den mest behandlingsmotiverede, medens den klient, der ikke vil, som behandleren vil, er umotiveret. Denne vrangforestilling er vi nødt til at gøre op med og i stedet kaste blikket på de forhold, som gør en forskel i klienters liv: hvem de omgås, hvad de indtager af rusmidler og tobak, om de har et sted at bo, om de har noget at lave i dagligdagen og så videre. At kaste blikket på disse forhold betyder ikke, at personlighedstræk eller psykologiske symptomer bliver uinteressante. Men det betyder tværtimod, at vores mulighed for virkelig at hjælpe de klienter, der har behov for det, bliver stærkt forøget. Psykologernes opgave bliver at sætte mål og metoder på dagsordenen og Hjemmesider: Smarte hjemmesider med forskning, behandlingsmanualer og spørgeskemaer og meget mere: Fagligt selskab for misbrugerbehandling under Dansk Psykolog Forening: Blå Kors i Norge: Institute for Behavioral Resarch: National Institute on Drug Abuse: hjælpe organisationerne til at definere klare mål og realistiske succeskriterier. Frem for at reducere den psykologfaglige indsats til klinikken er det nødvendigt for psykologen at anskue hele behandlingsorganisationen som arbejdsfelt og være med til at sætte rammer for den samlede behandlingsindsats. Solstråler En anden organisatorisk problemstilling knytter sig til den manglende centrale styring af indsatsen. Der er efter- Nr

5 hånden mange år siden, man her i landet afviklede de fleste offentlige behandlingsinstitutioner, som kunne varetage misbrugsbehandlingen i forbindelse med døgnophold. Og igennem det sidste årti er et stigende antal private institutioner blevet etablerede og drives næsten uden indblanding fra det offentlige, på trods af at hele stofmisbrugsbehandlingen finansieres af offentlige midler. En af de mest problematiske sider ved den manglende centrale styring er den marginalisering af de svageste grupper inden for hjælpesystemerne, som Margareta Järvinen blandt andet har peget på med udgangspunkt i en undersøgelse af danske forhold (1998). Denne udvikling ses i meget større omfang i USA, hvor den finder sted som led i en privatiseringsbølge og hvor en stigende del af de opgaver, der tidligere blev båret af offentlige programmer, er blevet lagt over til forsikringsselskaber. Ud over udliciteringen af døgnbehandlingen til private entreprenører kan vi genfinde den amerikanske udvikling herhjemme i form af mange puljeindsatser, som medfører, at man nedlægger de eksisterende systemer for til gengæld at etablere små, ukoordinerede projekter med puljestøtte, som efterfølgende skal vise deres Noter: [1] W. R. Miller og S. Rollnick: Motivational Interviewing. Preparing People to Change Addictive Behavior, Guilford, [2] Se en række referencer på [3] [4] Odensemodellen. Et bidrag til en evidensbaseret behandling af alkoholmisbrugere. Fyns Amt, Skrevet af Anette Søgård Nielsen og Bent Nielsen. overlevelsesevne. I en situation, hvor behandlingsinstitutionerne og projekterne skal konkurrere med henblik på overlevelse, vil der naturligvis være rift om sikre vindere, dvs. borgere med lettere rusmiddelproblemer som er relativt nemme at opnå behandlingsmæssige succes er med, hvorimod ingen er interesseret i den tunge gruppe, som fremtræder besværlige og skræmmer personalet, og som måske aldrig kommer til at optræde i statistikkerne som færdigbehandlede solstråler. Uden belæg Et andet problem i organiseringen af misbrugsbehandlingen er omfanget af ideologiske forestillinger og traditionsbundne antagelser omkring arten af virksomme ingredienser i behandlingen. På de danske alkoholambulatorier 8 Nr

6 har man i årtier anvendt ustrukturerede støttende samtaler kombineret med antabusbehandling, på trods af at man ikke forskningsmæssigt har kunnet dokumentere effekten heraf. Og nøjagtig det samme gælder stofmisbrugsbehandlingen her er den medicinske behandling blot metadon, eventuelt suppleret med benzodiazepiner. Inden for misbrugsbehandlingen florerer antagelser og behandlingstiltag, som i bedste fald er udokumenterede og i værste fald kan være skadelige for de borgere, der udsættes for den. Forestillingen om, at total afholdenhed er det eneste legitime mål for misbrugsbehandling, eller forestillingen om, at eks-misbrugere alene i kraft af deres personlige erfaringer er kvalificerede som professionelle behandlere, er eksempler på sandheder, som der aldrig er fundet forskningsmæssigt belæg for. Ikke desto mindre er en hel del misbrugsbehandling baseret på disse og lignende fejlagtige opfattelser. Psykologers rolle Gennem flere år som aktive medlemmer i Det Faglige Selskab for Misbrugerbehandling er vi blevet konfronteret med et fagområde præget af pauvre arbejdsbetingelser for psykologer, hvilket medfører en regelmæssig udskiftning af medlemmer i selskabet. Vi er også blevet opmærksomme på, at der ikke her i landet er etableret efteruddannelser i forbindelse med misbrugsbehandling, og at det kan være næsten umuligt for psykologer at erhverve sig viden om misbrugsbehand- lingens best practice, hvis altså ikke man griber til selvstudium i fritiden. Men på trods af disse og mange andre vanskeligheder og udfordringer er vi af den overbevisning, at netop psykologfagligheden bør stå i front på misbrugsområdet. Det kræver god organisering, og vi må være specialister på vores område. Og lige så vigtigt: vi må have en etisk bevidsthed, som vi omsætter i en dagsorden, der bremser uhensigtsmæssig eller nyttesløs behandling og ikke marginaliserer de svageste misbrugere yderligere. Vi må skabe og forme udviklingen bruge de værktøjer, vi har til rådighed, og vi må og skal have ambitioner på vores egne og vores organisationers vegne. Morten Hesse er cand.psych., ansat på Frederiksborg Amts Misbrugscenter. Liese Recke er cand.psych., ansat på Århus Amts Misbrugscenter Referencer: Bartholomew, N. G., Hiller, M. L., Knight, K., Nucatola, D., & Simpson, D. D.: Effectiveness of Communication and relationship skills training for men in substance abuse treatment, Journal of Substance Abuse Treatment, 18(3), , Järvinen, M.: Det dårlige selskab, misbrug, behandling, omsorg, SOCPOL, København, McLellan, A. T., Hagan, T. A., Levine, M., Meyers, K., Gould, F., Bencivengo, M., Durell, J., & Jaffe, J.: Does clinical case management improve outpatient addiction treatment, Drug and Alcohol Dependence 55, s , Rollnick S., & Miller, W.R.: What is motivational interviewing? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, , Pedersen, M. U.: Stofmisbrugere før under og efter døgnbehandling. Slutrapport. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, Pedersen, M. U.: Metadon-projekt. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, Simpson, D. D.: Research Summary, Focus on Treatment Process and outcome, RS-TrtProc-00.pdf Nr

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling

En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling Artikel Leif Vind En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling Indledning I Danmark er der som I mange andre europæiske lande en forholdsvis løs kobling

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige -

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning Mads Uffe

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Standardisering af alkohol- og stofbehandling

Standardisering af alkohol- og stofbehandling Översikt LEIF VIND Standardisering af Baggrund I Danmark har man inden for alkohol- og misbrugsbehandling de senere år set en tendens til, at behandlingstilbudene bliver mere og mere komplekse og nuancerede,

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f PROJEKT OVER MUREN Februar 2009 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center For Misbrug Projekt Over Muren FORORD... 1 LÆSEVEJLEDNING... 2 INDLEDNING...

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

kompetenceog uddannelse

kompetenceog uddannelse tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 2 december 2003 kompetenceog uddannelse på rusmiddelområdet Hvad gør en god behandler? Leder Handsken er kastet Som aldrig før er der kommet fokus på uddannelse og

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvorfor er opkvalificering af behandling ikke så enkel, som det lyder?

Hvorfor er opkvalificering af behandling ikke så enkel, som det lyder? STOF nr. 16, 2010 Hvorfor er opkvalificering af behandling ikke så enkel, som det lyder? Hvordan oplever behandlerne kravene om en mere effektiv behandling? AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN & BIRGITTE THYLSTRUP

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere

SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere Kapitel 1. Emne og motivation... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Behandlingsprojektet og institutionen... 4 Kapitel

Læs mere

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol Ældre & alkohol Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner Videnscenter om Alkohol Udgivet i samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet Indhold Ældre mennesker tåler ikke så meget alkohol

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7

FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7 Behandlingsmodel Søbysøgård... 7 RAMMERNE FOR MISBRUGSBEHANDLINGEN

Læs mere