Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug varetages af Misbrugscenter Silkeborg. Misbrugscentret varetager ambulant misbrugsbehandling, botræning, udvidet psykosocial støtte, motiverende behandling, skadesreducerende tiltag og pårørendearbejde, samt henvisning til døgnbehandling. Silkeborg Kommune har endvidere ansvaret for den medicinske behandling. Misbrugscenter Silkeborg varetager således udlevering af substitutionsmedicin, og har indgået aftale med Region Midtjylland vedrørende den lægelige betjening på området. Målgruppen Målgruppen for tilbudene om stofmisbrugsbehandling er borgere der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere bevidsthedsændrende illegale rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader for vedkommende selv, deres pårørende samt det omgivende samfund. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. Silkeborg kommune er aktuelt ved at udforme en misbrugspolitik, den er pt. (sommeren 2007) i høring. Den overordnede målsætning for misbrugspolitikken er: At føre en misbrugspolitik, der bidrager til, at den enkelte borger har eller får et forhold til alkohol og andre rusmidler, som er foreneligt med et fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og familiemæssigt godt liv. Misbrugscenterets mission: Indsatsen i behandlingen skal rette sig mod at optimere ressourcer og modstandskraft hos borgere, som ønsker at ændre et problematisk forbrug af illegale rusmidler. Borgere med misbrugsproblemer skal med udgangspunkt i en faglig vurdering tilbydes den nødvendige behandling på det mindst indgribende niveau. Misbrugscentrets vision: At borgere med behov for støtte i forbindelse med reduktion/stop af forbrug af illegale stoffer oplever vores tilbud som adækvate og attraktive. At vi fortsat sikrer en udvikling, der modsvarer behovet hos borgere i Silkeborg kommune At der løbende arbejdes på at opnå gennemsigtighed i indsatsen, og at der tilstræbes et højt informationsniveau i forhold til samarbejdspartnere og borgere. At facilitetere og stimulere inddragelsen af indskrevne borgere i planlægningen af behandlingen. Misbrugscentrets værdier Misbrugscenter Silkeborg følger Silkeborg Kommunes overordnede værdier dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune 1

2 Misbrugscenteret har herudover besluttet at udvikle sin faglighed baseret på følgende begreber: Skadesreduktion, det vil sige at man arbejder målrettet for forbygge og behandle de skadelige virkninger af stofforbruget, uanset om selve forbruget kan mindskes eller standses Evidens, forstået som en omhyggelig, udtrykkelig og kritisk brug af den aktuelt bedste viden indenfor misbrugsbehandlingen. Tværsektoriel pragmatik, det vil sige en faglighed, som modsvarer klienternes konkrete behov, og som kan formidles i en konstruktiv dialog med tilgrænsende samarbejdsparter Den organisatoriske struktur hvilke konkrete typer behandlingstilbud tilbydes Misbrugscenter Silkeborg er organiseret i 2 teams: det længerevarende team og det korterevarende team. I det korterevarende team fokuseres på borgere med et eller flere af følgende karakteristika: o Ikke opioid afhængige personer, der ønsker og opfylder kriterierne for at modtage psykosocial misbrugsbehandling. o Indskrevne borgere som misbruger forskellige illegale rusmidler, herunder opioider, og som er indstillet på en målsætning omkring afholdenhed eller væsentlig reduktion af rusmiddelforbruget. o Indskrevne borgere som af forskellige grunde ikke bør fastholdes i et længere forløb på grund af uhensigtsmæssig institutionalisering eller samvær med kriminaliserede indskrevne borgere. Her tænkes særligt på personer med lettere eller nyligt opstartet misbrug, samt unge mennesker. I tilknytning til det korterevarende team er der et botræningstilbud - Marienlundsvej. Dette er et tilbud til den yngre del af de indskrevne misbrugere, som hovedsagligt har et misbrug af de stimulerende rusmidler samt hash. Her ydes der intensiv psykosocial behandling og adfærdstræning. Marienlundsvej benyttes dels som botræningstilbud, dels som halvvejshus efter endt stoffri døgnbehandling. Den længerevarende behandling defineres ud fra følgende kriterier: o Opioid afhængige personer som ønsker og opfylder kriterierne for at modtage længerevarende medicinsk substitutions behandling o Personer med misbrug af illegale rusmidler som ikke umiddelbart er indstillet på en målsætning om afholdenhed eller aktuelt en væsentlig reduktion af misbruget, men som har en række andre gode grunde til at søge hjælp i behandlingssystemet I tilknytning til det længerevarende team har Misbrugscenter Silkeborg Huset, som er et tilbud om udvidet psykosocial støtte til de personer, som ikke kan profitere af ambulante samtaler i det længerevarende team. Der ydes individuelle samtaler efter behov samt mulighed for at komme i Huset 4 dage om ugen. Endvidere har Misbrugscenter Silkeborg siden 2002 haft en mobil sygeplejerske, som varetager og har fokus på de skadesreducerende behandlingstiltag, herunder tiltag der sigter mod at forbedre den almene sundhedstilstand og reducere risiko adfærd. Projekter i Misbrugscenter Silkeborg Misbrugscenter Silkeborg har i 2007 søgt puljemidler og har startet et projekt for pårørende. Formålet med gruppen er at danne et forum, hvor der udveksles og videregives erfaringer i forhold til det at være pårørende til en stofmisbruger og derudover at understøtte og facilitere behandlingen af deres pårørende. Pr. 1. april 2007 startede Misbrugscenteret et arresthusprojekt i samarbejde med kriminalforsorgen i Viborg. Målet er at lave motiverende behandling i arresten, med henblik på motivering til decideret misbrugsbehandling. Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune 2

3 Visitationsproceduren. Misbrugscenter Silkeborg varetager selvstændigt visitationen til egne ambulante tilbud. Visitationen til døgnbehandling varetages i et fast visitationsudvalg bestående af lederen af misbrugscentret, misbrugskonsulenten fra Driftssektionen samt teamleder og repræsentanter fra Socialteamet. Visitationen har til formål: At sikre en effektiv, fagligt forsvarlig visitation til stofmisbrugsbehandling i Silkeborg kommune. At sikre at Servicelovens 101 om behandling af stofmisbrugere overholdes At understøtte Silkeborg kommunes misbrugspolitik Visitationen foregår efter en skriftlig procedure. (vedlægges som bilag) Behandlingsgaranti. Af servicelovens 101 stk. 2. fremgår det at der skal iværksættes behandling senest 14 dage efter henvendelsen. Misbrugscenter Silkeborg har som målsætning at den første behandlingssamtale skal finde sted indenfor 5 dage efter at borgeren har henvendt sig med et behandlingsbehov og at den indledende behandlingsplan skal foreligge indenfor 14 dage. Misbrugscentret registrerer internt overholdelsen af 5 dages fristen. Den er ikke overskredet det første halvår af Muligheden for frit valg. Af servicelovens 101 stk. 3 fremgår det at en person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet tilbud af tilsvarende karakter, som det der er visiteret til. Misbrugscenter Silkeborg gør klienterne opmærksomme på den mulighed i forbindelse med udformningen af behandlingsplanen. Misbrugscentret har endvidere interne procedurer for hvordan en eventuel overførsel finder sted. Handleplaner udarbejdelse, koordinering og opfølgning. Silkeborg Kommune har, jævnfør Servicelovens 141, pligt til at udfærdige en handleplan for borgere der har alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Behandlingsplanerne, der udformes på Misbrugscenter Silkeborg, indeholder beskrivelse af målsætning, metoder, succeskriterier, tidsramme for behandlingen og er individuelt udformet i dialog med den enkelte klient. Disse behandlingsplaner kan indgå i den overordnede 141 handleplan. Det er kun i de tilfælde hvor en klient allerede har en sag i kommunen at Misbrugscenter Silkeborg tilsender den kommunale sagsbehandler en kopi af behandlingsplanen, og kun efter samtykke fra klienten. Brugerinddragelse Brugerinddragelsen sikres gennem behandlingsplanerne, der altid udarbejdes i samarbejde med den enkelte bruger. For brugere, der har været i døgnbehandling, er det fast procedure at lade dem udfylde et brugertilfredshedsskema. Silkeborg Kommune er, i forbindelse med udformningen af en misbrugspolitik, ved at foretage en interviewundersøgelse (sommeren 2007) vedrørende brugernes erfaringer med kommunens tilbud og deres ønsker til disse fremover.brugere fra Misbrugscenter Silkeborg indgår i denne undersøgelse. Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune 3

4 Reglerne for betaling for kost og logi Ved ophold på botræningstilbudet Marienlundsvej betales en husleje på kr , man er selv ansvarlig for kosten. Der er ikke betaling for øvrige tilbud under Misbrugscenter Silkeborg. Ved døgnbehandling følger Silkeborg Kommune de betalingsregler, der er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr af Information om sagsbehandling og klageadgang. I forbindelse med udformningen af behandlingsplanen informeres den enkelte klient om muligheden for at klage. Dette fremgår også skriftligt af behandlingsplanen, som både behandler og klient underskriver. Pjecen: Hvis du vil klage, udgivet af Socialministeriet, ligger fremme på alle kontorer og udleveres efter ønske. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. Misbrugscenter Silkeborg beskæftiger udelukkende socialfagligt uddannet personale sygeplejersker, socialpædagoger, socialrådgivere og sundhedshjælpere. Den aktuelle kompetenceudviklingsindsats centrerer sig pt. i retning af kognitive behandlingstilgange, Appreciative Inquiry og den motiverende samtale. Misbrugscenter Silkeborg er repræsenteret ved Center for rusmiddelforsknings arrangementer. Misbrugscenter Silkeborg er, via Centerlederforeningen, ved at udvikle en basisuddannelse på stofmisbrugsområdet i samarbejde med misbrugscentrene i Herning og Holstebro. Misbrugscenter Silkeborg afholder løbende temadage. I 2007 har disse handlet om Silkeborg Kommunes værdigrundlag, Misbrugscentrets egne værdier, Visitation, organisation og behandlingsarbejde. Monitorering af indsatsen Der udfyldes ASI (Addiction Severety Index) på samtlige brugere ved indskrivningen, i forløbet og ved udskrivning. Det overvejes pt. hvilken monitorerings- og data-praksis Silkeborg Kommune skal benytte efter overdragelsen fra amtsligt regi. Hvordan sikres opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn. I den behandlingsplan, der udarbejdes for samtlige klienter i Misbrugscenter Silkeborg indgår en vurdering af klientens familiemæssige og sociale relationer. I forbindelse med denne vurdering indgår en vurdering af forholdene for eventuelt hjemmeboende børn. Behandlerne på Misbrugscenter Silkeborg orienterer, i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplanen, klienter om at de har skærpet underretningspligt i forhold til børn under 18 år. I de tilfælde hvor det er relevant foretages underretning. Misbrugscentret samarbejder med familieafdelingen i Silkeborg kommune i adskillige tilfælde. Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune 4

5 Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Den misbrugspolitik, der aktuelt er ved at blive godkendt i Silkeborg kommune stadfæster en række principper for indsatsen på blandt andet stofmisbrugsbehandlingsområdet Der lægges vægt på forebyggelse og tidlig indsats. Det tilstræbes, at behandlings- og forebyggelsesindsatser koordineres tæt. Tilbuddet til borgeren skal bygge på en helhedsvurdering og tilrettelægges fleksibelt og individuelt. Der skal fokuseres på at koordinering mellem de involverede instanser finder sted i et smidigt og dynamisk samarbejde Der lægges vægt på dialog med de borgere som benytter tilbuddene samt deres pårørende. Borgere som har kritik, ideer forslag og synspunkter skal kunne komme til orde. Metoder og tilbud skal så vidt muligt være underbygget via dokumenteret god praksis eller evidensbaseret viden. Fokus på kvalitet og faglighed skal sikre sammenhæng og kontinuitet. Tilbuddene skal være tilgængelige og synlige og skal gives så tæt på borgeren som muligt. Borgere, der af én eller anden grund kommer ind ad den forkerte dør bliver ikke afvist, men hjulpet til rette sted. Borgere med alkohol eller stofmisbrugsproblemer skal tilbydes den nødvendige behandling på det mindst indgribende, fagligt forsvarlige niveau. Disse principper angiver retningen for udviklingen af den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Det er forventeligt, at 2007 i høj grad er præget af tilpasninger til den kommunale kontekst, opbygning af nye lokale samarbejdsflader og netværk etc. Det udstikkes i misbrugspolitiken, at der hvert år udarbejdes en handleplan for, hvilke konkrete initiativer samt hvilke udviklingsarbejder, der skal sættes i værk med henblik på at forfølge opfyldelsen af principperne. Kvalitetskrav som Silkeborg Kommune stiller til de døgnbehandlingstilbud som kommunen benytter. Når en klient er i døgnbehandling fører Silkeborg Misbrugscenter løbende tilsyn med forløbet. I forbindelse med afslutningen af et døgnbehandlingsophold udfylder både behandleren fra Silkeborg Misbrugscenter et tilfredshedsskema vedrørende opholdet. Skemaet kommer omkring emner som: Informationsmateriale Behandlingsplaner Samarbejde omkring tilsynet Statusrapporter Afslutning af opholdet Bostedets praktiske omsætning af de tilbudte ydelser Klienten udfylder et tilsvarende skema vedrørende opholdet. Klientskemaet kommer omkring mener som: Behandlingsindsatsen Personalets indsats Graden af brugerinvolvering og medbestemmelse Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune 5

6 Serviceniveau Århus Amts Misbrugscenter, som Misbrugscenter Silkeborg var en del af indtil strukturreformen trådte i kraft d.1.januar 2007, gennemførte i 2004, en større besøgsrunde på de private behandlingstilbud med henblik på at kortlægge ydelser og standarder. Konklusionen på besøgsrunden blev at prioriteringer og procedurer vedrørende godkendelse og tilsyn varierede så meget fra amt til amt at det var umuligt at sammenligne tilbudene direkte. På baggrund af ovenstående kortlægning blev et antal behandlingstilbud udvalgt som faste samarbejdsparter, med henblik på at kunne holde sig ajour med kvaliteten af behandlingsarbejdet på det enkelte behandlingstilbud. Som følge af det frie valg af behandlingssted, forekommer det at klienter vælger tilbud, som Misbrugscenter Silkeborg ikke har det dybe kendskab til. I disse tilfælde henholder man sig til den offentlige godkendelse og tilsynene med stedet. I øvrigt fører man selvfølgelig fortsat tilsyn med det enkelte klientforløb. Hvilke døgnbehandlingstilbud benytter Silkeborg Kommune? Misbrugscenter Silkeborg har, i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes misbrugspolitik, samarbejde med behandlingstilbud med en bred vifte af behandlingstilgange. Tilbudene er udvalgt med henblik på at kunne matche den enkelte klients behov og ressourcer med et konkret behandlingstilbud. Tilbudene præsenter således minnesotatilgange, terapeutiske tilgange og socialpædagogiske tilgange. Misbrugscenter Silkeborg benytter, når målet er en stoffri tilværelse følgende behandlingssteder: Monbjerg, Opbygningsgården, Kongens Ø, Afgiftningen, Højlykke, Hjulsøgård, Elmegården, Misbrugscenter Silkeborg benytter, når målsætningen er mere omsorgspræget omsorgshjemmene Rørbæk Stenild. Oplysninger om begge tilbud kan fås gennem adressen: Oplysninger kan også søges på socialministeriets tilbudsportal: Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune 6

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere