Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed"

Transkript

1 [Udeladt] 15. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, [udeladt] at afsætte direktør [udeladt], jf. 64, stk. 3, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed. Påbuddet skal opfyldes med øjeblikkelig virkning. Afgørelsen har været forelagt for Finanstilsynets bestyrelse. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 2. Sagsfremstilling [udeladt] (herefter virksomheden ) er et [udeladt] med hovedsæde i [udeladt] og [udeladt] filialer. Virksomheden har [udeladt] fuldtidsansatte og ca. [udeladt] kunder. Finanstilsynet var den [udeladt] på inspektion hos virksomheden i henhold til 34, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (herefter hvidvaskloven ). Inspektionen var indkaldt ved brev til virksomheden af [udeladt] og havde til formål at undersøge, om virksomheden overholdt hvidvaskloven og de regler, der er udstedt i medfør heraf samt gældende EU-forordninger på hvidvaskområdet. Inspektionen foregik på virksomhedens adresse. Fra virksomheden deltog direktør [udeladt] (herefter direktøren ), som har været direktør i virksomheden siden [udeladt] og udgør direktionen.

2 2 2.1 Finanstilsynets konklusioner vedrørende hvidvaskområdet Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen og det modtagne materiale vurderet, at virksomhedens foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering er helt utilstrækkelige. [udeladt] Det følger af [udeladt], at Finanstilsynet vurderer, at [udeladt]. Det er på baggrund af ovenstående Finanstilsynets vurdering, at overholdelse af hvidvasklovens krav ikke er ledelsesmæssigt forankret eller prioriteret i virksomheden. 2.2 Om virksomheden [udeladt] 3. Det retlige grundlag [udeladt] skal have en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion. Direktionen skal forestå den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med lovgivningen og de af bestyrelsen vedtagne poltikker og retningslinjer. Det betyder bl.a., at direktionen skal sikre, at ny lovgivning implementeres i virksomhedens daglige drift, og at der foreligger forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder. Direktionens opgaver og ansvar er bl.a. beskrevet i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. [udeladt] af [udeladt] om ledelse og styring af [udeladt] m.fl. (herefter ledelsesbekendtgørelsen ). I virksomheder, hvor direktionen udgøres af én direktør, betyder dette, at direktøren er ansvarlig for virksomhedens overholdelse af lovgivningen og er forpligtet til at sikre ledelsesmæssig forankring og prioritering af implementering af gældende regler i virksomheden og sikre efterlevelse af og opfølgning på tilsynsmæssige reaktioner. Krav til egnethed og hæderlighed Som følge af det ansvar og de opgaver, som er forbundet med at være direktør i en finansiel virksomhed, stilles der i den finansielle lovgivning krav om, at en direktør skal være egnet til at varetage sin stilling. Det følger således af 64 i lov om finansiel virksomhed (herefter FiL ), at medlemmer af direktionen og bestyrelsen i finansielle virksomheder m.v. skal opfylde særlige krav til egnethed og hæderlighed for at kunne varetage deres stillinger eller hverv. Dette indebærer, at man som direktør skal have fyldestgørende erfaring til at kunne påtage sig de ledelsesmæssige opgaver, som stillingen kræver, og at man både på det private plan og i ledelsen af virksomheden løbende

3 3 handler på en måde, som sikrer og bevarer omverdenens tillid til den pågældende virksomhed og den finansielle sektor som helhed. Der stilles større krav til en direktør end til et bestyrelsesmedlem 1, da der fra lovgivers side stilles store krav til den daglige ledelse af en finansiel virksomhed. Det følger således af forarbejderne 2 til bestemmelsen, at kravene til ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed er begrundet i hensynet til den samfundsmæssige interesse i at opbygge og bevare en stabil og veldrevet finansiel sektor. 64 blev nyaffattet ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 (LFS /1) om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. Med nyaffattelsen blev det for det første tydeliggjort, at kravene til egnethed og hæderlighed udover at være opfyldt ved indtræden i ledelsen i den finansielle virksomhed skal være opfyldt løbende under udøvelsen af stillingen. For det andet blev det fremhævet, at hensynet til opretholdelsen af tilliden til den finansielle sektor skal indgå i vurderingen af, om et ledelsesmedlems adfærd giver grund til at antage, at vedkommende ikke kan varetage sin stilling. Ændringen af 64 skete som led i en generel styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. For at sikre en mere proaktiv tilsynsvirksomhed ændrede Finanstilsynet i forbindelse med lovændringen også sine interne tilsynsprocedurer, således at Finanstilsynet nu skal foretage en vurdering af, om ledelsen fortsat lever op til kravene til egnethed og hæderlighed, hvis der i forbindelse med tilsynet med virksomheden er givet alvorlige påbud og påtaler, eller hvis virksomheden sidder påbud fra Finanstilsynet overhørig. Samlet medførte lovændringen og den ændrede tilsynspraksis en skærpelse af kravene til ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, idet det blev lettere for Finanstilsynet at gribe ind overfor et ledelsesmedlem, hvis adfærd giver grund til at antage, at den pågældende ikke kan varetage den konkrete stilling i den finansielle virksomhed. 64 i FiL skal således ses i nær sammenhæng med lovens tilsynsbestemmelse i 351, som giver Finanstilsynet mulighed for at gribe ind overfor ledelsespersoner i en finansiel virksomhed, som ikke længere lever op til kravene i 64. Krav til direktørers adfærd 1 Jf. pkt. 5.1 i vejledning nr af 15. maj 2014 om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper) 2 Der henvises i hele afsnit 3 til de almindelige bemærkninger og de specielle bemærkninger til 1, nr. 11 i L 175, fremsat 26. marts 2010, de specielle bemærkninger 1, nr. 12 i L119, fremsat 29. januar 2014 og de specielle bemærkninger 1, nr. 2 i L 133, fremsat 7. februar 2014.

4 4 Det følger af 64, stk. 3, nr. 4, at en direktør i en finansiel virksomhed ikke må have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde. Det betyder, at Finanstilsynet kan gribe ind over for en direktør, hvis den pågældende har udvist eller udviser en adfærd, som giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde. Bestemmelsen anvendes bl.a. i den situation, hvor en direktørs private økonomi er i en sådan uorden, at selve dette forhold må anses for særdeles belastende for varetagelsen af den overordnede ledelse af den finansielle virksomhed. Endvidere kan viden om, at den pågældende i gentagne tilfælde har været en del af ledelsen i virksomheder, der er gået konkurs, begrunde, at Finanstilsynet vurderer, at en person ikke opfylder kravet. Andre eksempler på en tidligere udvist uforsvarlig adfærd kan være situationer, hvor det er åbenbart, at ledelsesmæssige svigt, manglende overholdelse af påbud fra en offentlig myndighed eller grovere misbrugssituationer, har været årsag til problemer i de virksomheder, som den pågældende tidligere har deltaget i ledelsen af som bestyrelsesmedlem eller direktør. Finanstilsynet skal løbende vurdere, om ledelsen af en finansiel virksomhed sker på betryggende vis og gribe ind, hvis bestyrelsen eller direktionen har handlet til skade for virksomheden. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis virksomhedens ledelse ikke har sikret ordentlig kreditstyring, har undladt at efterleve krav om god administrativ praksis eller regnskabspraksis, eller har undladt at iværksætte fyldestgørende kontrolprocedurer. Det betyder, at Finanstilsynet skal tage stilling til, om medlemmerne i virksomhedens ledelse lever op til kravet i 64, stk. 3, nr. 4, hvis Finanstilsynet i forbindelse med en inspektion bliver bekendt med, at en virksomhed drives på en risikopræget og ledelsesmæssig mangelfuld måde. Hensynet til opretholdelsen af tilliden til den finansielle sektor Ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 (LFS /1) blev 64 som ovenfor beskrevet nyaffattet. Ifølge den daværende 64, stk. 2, nr. 4, skal hensynet til opretholdelsen af tilliden til den finansielle sektor inddrages i vurderingen af, om et ledelsesmedlems adfærd giver grund til at antage, at vedkommende ikke kan varetage sin stilling. Den subjektive vurdering af direktørens adfærd skal således suppleres af med denne betragtning, når proportionaliteten i et konkret indgreb overfor direktøren skal vurderes. I de oprindelige bemærkninger (LFS /1) er det som eksempel anført, at indgreb overfor et ledelsesmedlem skal kunne ske på et tidspunkt, hvor Finanstilsynet på baggrund af sit kendskab til markedsforholdene og den konkrete virksomhed vurderer, at der er en ikke uvæsentlig risiko for, at virksomheden inden for 2-3 år ikke vil kunne fortsætte sin drift, med mindre der sker meget væsentlige ændringer i virksomhedens ledelse og drift. Inddragelse

5 5 af tilladelse til drift af finansiel virksomhed kan ske som følge af grove eller gentagne overtrædelser af bl.a. lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør af denne, jf. 224 i FiL. Ved lov nr. 403 af 28. april 2014 (LFS /1) om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. blev kravet om at inddrage hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor flyttet fra 64, stk. 3, nr. 4 (tidligere 64, stk. 2, nr. 4) til et nyt stk. 4, således at hensynet nu ikke alene skal inddrages i forbindelse med vurderingen af et ledelsesmedlems adfærd efter 64, stk. 3, nr. 4, men også i forbindelse med sager vedrørende et ledelsesmedlems straffesager og økonomiske forhold efter 64, stk. 3, nr. 1 og 3. Hensynet til opretholdelsen af tilliden til den finansielle sektor skal således efter den nuværende bestemmelse indgå i vurdering af et ledelsesmedlems forhold, både for så vidt angår straf, økonomi og adfærd. Ovenstående eksempel vedrørende fare for virksomhedens fortsatte drift er ikke gentaget i bemærkningerne til stk. 4. Det følger af bemærkningerne (LFS /1), at tillidshensynet i 64, stk. 4, er begrundet i, at svigt fra ledelsens side i en finansiel virksomhed har en afsmittende effekt på den finansielle sektors omdømme og derfor også på samfundets tillid til sektoren. Det følger videre, at dette gør sig gældende uanset størrelsen af den finansielle virksomhed. Man kan således ikke, blot fordi der er tale om en lille virksomhed eller en virksomhed, der alene beskæftiger sig med et begrænset område, udlede, at ledelsessvigt ikke har betydning for tilliden til den samlede finansielle sektor. Påbud om afsættelse Det følger af 351, stk. 1, i FiL, at Finanstilsynet kan påbyde en finansiel virksomhed at afsætte en direktør inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter 64, stk. 3, i FiL ikke kan bestride stillingen. Hvidvaskloven Hvidvaskloven finder anvendelse for bl.a. [udeladt] og trådte i kraft den 1. marts Lovens formål er at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven indførte en opmærksomhedspligt, som består i, at de af loven omfattede virksomheder og personer generelt skal være opmærksomme på kundernes aktiviteter, som på grund af deres særlige karakter menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Loven skærpede også kravene til kundekendskabet ud fra en vurdering af, at der i visse tilfælde er en særlig risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. Tilsvarende blev de omfattede virksomheders underretningsforpligtelse til SØIK øget.

6 6 4. Høring Finanstilsynet har den [udeladt] fremsendt fornyet udkast til afgørelse i høring hos virksomheden og direktøren. Finanstilsynet har den [udeladt] modtaget virksomhedens høringssvar, der vedlægges som [udeladt]. Høringssvaret indeholder ikke nye faktuelle oplysninger og har ikke givet anledning til at ændre udfaldet af Finanstilsynets vurdering. Finanstilsynet modtog den [udeladt] endnu et høringssvar fra virksomheden, hvor det anføres, at Finanstilsynet har været på inspektion i virksomheden i [udeladt]. Dette har ikke givet anledning til at ændre udfaldet af Finanstilsynets vurdering. Høringssvaret af [udeladt] er vedlagt som [udeladt]. Direktøren har ikke afgivet høringssvar. 5. Finanstilsynets vurdering Hvidvaskområdet Finanstilsynet har ved inspektion i virksomheden konstateret, at virksomhedens foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering er helt utilstrækkelige. Finanstilsynet har vurderet, at mængden af overtrædelser af hvidvaskloven og karakteren af overtrædelser, herunder særligt de manglende forretningsgange på de under pkt. 2.1 anførte områder, jf. 25, stk. 1, hvidvaskloven og manglende løbende overvågning af virksomhedens kundeforhold og transaktioner, jf. 12, stk. 5, er af så alvorlig karakter, at [udeladt]. Det er derudover Finanstilsynets vurdering, at overholdelse af hvidvaskloven hverken er ledelsesmæssigt forankret eller prioriteret i virksomheden. Direktøren i virksomheden har ansvaret for den ledelsesmæssige forankring og prioriteringen af overholdelsen af hvidvaskloven i virksomheden. Hvidvaskloven har været gældende siden 2006, og det er dokumenteret, jf. [udeladt], at direktøren i hvert fald den [udeladt] blev gjort bekendt med, at forretningsgange på hvidvaskområdet er lovpligtige og skulle have været implementeret for mange år siden. Direktøren har imidlertid ikke af den grund iværksat foranstaltninger til at rette op herpå. Direktøren har endvidere erkendt, at han nok er fungerende hvidvaskansvarlig, jf. [udeladt]. Hvidvasklovens formål er at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Da [udeladt] naturligt forestår mange pengetransaktioner, er [udeladt] ud fra et samfundsmæssigt hensyn pålagt en række forpligtelser, som skal medvirke til at mindske risikoen for medvirken til hvidvask og terrorfinansiering. Overtræ-

7 7 delse af hvidvaskloven er således samfundsmæssigt en alvorlig forseelse, som kan medvirke til at mindske den generelle tillid til den finansielle sektor. Det er Finanstilsynets vurdering, at den manglende ledelsesmæssige forankring og prioritering af overholdelsen af virksomhedens forpligtelser i medfør af hvidvaskloven udgør et meget alvorligt ledelsesmæssigt svigt fra direktørens side. Dette ledelsessvigt har ført til en større mængde overtrædelser af hvidvaskloven, herunder overtrædelser af grundlæggende bestemmelser i loven. Udover mængden og karakteren af overtrædelserne af hvidvaskloven har Finanstilsynet lagt vægt på, at direktøren ikke har sikret, at virksomheden har procedurer med henblik på betryggende ledelsesrapportering, og at der ikke er foretaget rapportering til bestyrelsen på hvidvaskområdet, jf. [udeladt]. Det forhold, at den tidligere regnskabschef har været udpeget som hvidvaskansvarlig, jf. [udeladt], fritager ikke direktøren fra at bære det ledelsesmæssige ansvar for virksomhedens manglende overholdelse af hvidvaskloven. Finanstilsynet bemærker i den forbindelse, at direktøren som følge af virksomhedens størrelse må forventes at have kendskab til de enkelte medarbejderes udførelse af deres arbejdsopgaver. Finanstilsynets vurdering af de styringsmæssige forhold i virksomheden Virksomheden [udeladt]. Det er Finanstilsynets vurdering, at det forhold, at [udeladt], i vidt omfang kan tilskrives styringsmæssige mangler. Virksomheden har siden [udeladt] modtaget gentagne påbud og risikooplysninger i forbindelse med inspektioner i virksomheden. Det er i forbindelse med opfølgning på inspektionerne konstateret, at der ikke eller kun delvist er rettet op på forholdet. Pligten til at sikre, at virksomheden lever op til lovgivningens krav og efterlever tilsynsmæssige reaktioner, påhviler direktøren. [udeladt]. Sammenfattende vurdering Der er gennem en årrække sket en skærpelse af de lovgivningsmæssige krav, som [udeladt] skal leve op til. Det er direktørens opgave at sikre, at virksomheden drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, jf. ledelsesbekendtgørelsen 8, stk. 1. Finanstilsynet vurderer på baggrund af inspektionen på hvidvaskområdet, at direktøren ikke har forankret implementeringen af hvidvaskloven ledelsesmæssigt, herunder har prioriteret overholdelsen af hvidvaskloven i virksomheden. Det er endvidere ved Finanstilsynets inspektioner i perioden fra [udeladt] konstateret, at virksomheden på flere og væsentlige områder an-

8 8 gående styring og kontrol ikke lever op til lovgivningens krav. Finanstilsynet vurderer på baggrund af det samlede forløb, at direktørens styring af centrale områder indenfor virksomhedens drift er utilstrækkelig. Der er således flere eksempler på, at direktøren ikke sikrer, at virksomheden drives i overensstemmelse med de gældende regler, og at han ikke formår at rette op på forhold, som påtales. Det er Finanstilsynets vurdering, at det på baggrund af den af direktøren udviste adfærd på hvidvaskområdet sammenholdt med dennes manglende styring på centrale områder indenfor driften af virksomheden, må antages, at direktøren ikke kan varetage sin stilling som direktør i virksomheden på en forsvarlig måde, og at han på den baggrund ikke længere opfylder 64, stk. 3, nr. 4, i FiL. I Finanstilsynets vurdering er hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor indgået, jf. 64, stk. 4. Virksomheden har i sit høringssvar, jf. [udeladt], anført, at det forhold, at direktøren har varetaget stillingen som direktør i virksomheden i [udeladt] år, fører til, at det må forudsætte en helt ekstrem adfærd, hvis han ikke længere kan anses for egnet til at varetage stillingen. Virksomheden har endvidere henvist til, at kravene til en direktør ifølge forarbejderne til 64 i FiL skærpes, hvis der er tale om en stor og kompleks virksomhed, hvorfor Finanstilsynet modsætningsvis ved vurderingen af direktøren bør tage hensyn til virksomhedens begrænsede størrelse, herunder at de ansatte som følge af virksomhedens størrelse ikke opnår samme grad af specialisering som i større virksomheder. Herudover har virksomheden anført, at der ikke er støtte i forarbejderne til 64 i FiL til, at manglende overholdelse af hvidvaskloven kan danne grundlag for et påbud om afsættelse af direktøren. Endelig har virksomheden anført, at et påbud om afsættelse af direktøren er for vidtgående og et ikke-proportionalt indgreb over for virksomheden. Hertil bemærker Finanstilsynet, at der de senere år af samfundsmæssige hensyn er sket en skærpelse af den finansielle lovgivning. Dette gælder såvel i krav til styringen af finansielle virksomheder som i reguleringen af områder, hvor virksomhederne er væsentlige aktører, herunder hvidvaskområdet. Finanstilsynet skal løbende vurdere, om ledelsen af en finansiel virksomhed sker på betryggende vis. For så vidt angår henvisningen til forarbejderne til 64 (LSF /1) vedrørende niveauet for de krav, der stilles til en direktør bemærkes, at citatet: Der stilles i praksis mindre krav til et bestyrelsesmedlem end til en direktør, ligesom kravene skærpes, hvis der er tale om en stor og kompleks virksomhed er taget fra de specielle bemærkninger til den daværende 64, stk. 1, som stiller krav til ledelsesmedlemmets egnethed i form af fyldestgørende erfaring. Disse forarbejder er således ikke udtryk for, at vurderingen af en direktørs adfærd efter 64, stk. 3, nr. 4, er lempeligere, hvis virksom-

9 9 heden har en begrænset størrelse. Det bemærkes i øvrigt, at virksomhedens manglende overholdelse af hvidvaskloven efter Finanstilsynets vurdering ikke skyldes virksomhedens begrænsede størrelse eller manglende specialisering af virksomhedens ansatte, men manglende ledelsesmæssig forankring og prioritering af overholdelsen af loven. De i forarbejderne nævnte eksempler på adfærd, som kan danne grundlag for påbud om afsættelse er ikke udtømmende, og anvendelsesområdet er ikke ifølge lovteksten eller forarbejderne begrænset til overtrædelser af lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør heraf. Hvidvaskloven er en central lov inden for den finansielle lovgivning, og de omfattende overtrædelser af loven er samfundsmæssigt en alvorlig forseelse. På den baggrund er et påbud om afsættelse af direktøren med henvisning til manglende overholdelse af hvidvaskloven i overensstemmelse med formålet med 64 i FiL. Finanstilsynets [udeladt] er udtryk for, at virksomheden gennem en længere periode har lidt af styringsmæssige mangler, og det forhold, at [udeladt], kan efter Finanstilsynets vurdering i vidt omfang tilskrives dette. Det er Finanstilsynets vurdering, at den manglende prioritering og ledelsesmæssige forankring af overholdelsen af hvidvaskloven i sig selv udgør et meget alvorligt ledelsesmæssigt svigt fra direktørens side. Sammenholdt med de styringsmæssige mangler, som gennem en længere periode er konstateret i virksomheden, giver den af direktøren udviste adfærd på hvidvaskområdet Finanstilsynet grund til at antage, at han ikke kan varetage sin stilling på forsvarlig vis. Det forhold, at Finanstilsynet ikke tidligere har givet virksomheden påbud om at afsætte direktøren som følge af dennes adfærd, kan ikke føre til, at 64, stk. 3, nr. 4, i FiL, ikke finder anvendelse i den konkrete sag. For så vidt angår proportionalitetsbetragtningen, og det i bemærkningerne (LFS /1) til den tidligere 64, stk. 3, nr. 4, i FiL nævnte eksempel, hvorefter Finanstilsynet skal kunne gribe ind, når tilsynet på baggrund af sit kendskab til markedsforholdene og den konkrete virksomhed vurderer, at der er en ikke uvæsentlig risiko for, at virksomheden inden for 2-3 år ikke vil kunne fortsætte sin drift, med mindre der sker meget væsentlige ændringer i virksomhedens ledelse og drift, er dette efter Finanstilsynets vurdering et eksempel på en situation, hvor Finanstilsynet i hvert fald må forventes at gribe ind. Det er således ikke en betingelse for påbud i medfør af 351, stk. 1, jf. 64, stk. 3, nr. 4, at virksomheden inden for 2-3 år ikke vil kunne fortsætte sin drift med den nuværende ledelse. Det bemærkes i den forbindelse, at eksemplet ikke er gengivet i forarbejderne til det gældende 64, stk. 4, i FiL. Finanstilsynet bemærker videre, at virksomheden som følge af [udeladt]. Som beskrevet ovenfor kan dette forhold i vidt omfang tilskrives, at virksom-

10 10 heden gennem en årrække har lidt af styringsmæssige mangler, hvilket er et ansvar, der påhviler direktøren. Ved styringsmæssige svigt er det proportionalt at påbyde virksomheden at afsætte direktøren, idet alternativet kan være inddragelse af virksomhedens tilladelse i medfør af 225 i FiL. I den samlede vurdering af om betingelserne for at meddele virksomheden påbud om at afsætte direktøren, har Finanstilsynet lagt vægt på direktørens adfærd i forbindelse med den ledelsesmæssige prioritering af overholdelse af hvidvaskloven og den generelle styring af virksomheden, herunder også det forhold, at direktøren tidligere har udvist manglende evne til at rette op på forhold, som er blevet påtalt af Finanstilsynet. Det er samlet Finanstilsynets vurdering, at betingelserne for at påbyde virksomheden at afsætte direktøren i medfør af 351, stk.1, i FiL, jf. 64, stk. 3, nr. 4, er opfyldt, og at indgrebet er proportionalt. Henset til omfanget og karakteren af overtrædelserne, til at virksomheden gennem en årrække ikke har truffet de fornødne foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og terrorfinansiering, og til den generelle manglende styring af virksomheden, skal påbuddet opfyldes med øjeblikkelig virkning. 6. Konklusion På baggrund af ovenstående påbyder Finanstilsynet i medfør af 351, stk. 1, i FiL, virksomheden at afsætte direktør [udeladt], jf. 64, stk. 3, nr. 4. Påbuddet skal opfyldes med øjeblikkelig virkning og redegørelse herom skal fremsendes til Finanstilsynet senest den [udeladt]. 7. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan forlanges indbragt for domstolene af virksomheden og af den person, som påbuddet vedrører, jf. 351, stk. 7, i FiL. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet inden fire uger efter, at påbuddet er meddelt den pågældende. Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf , jf. 372, stk. 1, i FiL. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis

11 11 der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. 8. Offentliggørelse Efter 354 a, stk. 1, i FiL skal afgørelser truffet af Finanstilsynets bestyrelse over for en virksomhed, der er under tilsyn, offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog lovens 354 a, stk. 4. Det følger af forarbejderne til 354 a, stk. 1, (L 133 af 7. februar 2014), at navnet på fysiske personer ikke skal offentliggøres i afgørelser om vurdering af egnethed og hæderlighed af medlemmer af en virksomheds ledelse. Afgørelsen vil således blive offentliggjort i anonymiseret form, herunder således at hverken navnet på direktøren eller de i afgørelsen nævnte virksomheder offentliggøres. Finanstilsynet finder, at der ikke i øvrigt er noget til hinder for, at afgørelsen offentliggøres, jf. 354 a, stk. 4, i FiL. Beslutningen om offentliggørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Bilag [udeladt] ***** Afgørelsen er tillige sendt til direktør [udeladt] og [udeladt].

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse 30. august 2010 Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i henhold til 351,

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Marble Road Group ApS Sendt elektronisk til CVR 32095178 2. april 2019 Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet finder, at Marble

Læs mere

Samrådet i dag handler om fit and properreglerne samt om mulighederne for at gøre et ledelsesansvar gældende ved overtrædelse af hvidvaskreglerne.

Samrådet i dag handler om fit and properreglerne samt om mulighederne for at gøre et ledelsesansvar gældende ved overtrædelse af hvidvaskreglerne. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 11. oktober 2018 Samråd i ERU den 11. oktober 2018 Spørgsmål

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Vejledning om krav i forsikringsloven til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed (fit og proper)

Vejledning om krav i forsikringsloven til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed (fit og proper) Vejledning om krav i forsikringsloven til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed (fit og proper) 1. Indledning Denne vejledning vedrører kravene i løgtingslóg um tryggingarvirksemi

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Sammenfatning Ressourcerne til hvidvasktilsynet er i de seneste par år blevet øget, senest med den politiske aftale fra

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at New Cash Company v/ayad Alawadi kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at New Cash Company v/ayad Alawadi kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af New Cash Company 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at New Cash Company v/ayad Alawadi kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af Royal Exchange 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i firmapensionskasser

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i firmapensionskasser Finanstilsynet 10.oktober 2012 Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i firmapensionskasser Baggrund Danske firmapensionskasser stilles i lighed med øvrige finansielle virksomheder

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Bestyrelse og direktion for Kronex ApS 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er kommet i vanskeligheder

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. november 2013 (J.nr. 2013-0034464) Ej fornøden erfaring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr. til advokat Eigil Lego Andersen på

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr.  til advokat Eigil Lego Andersen på Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond 13. maj 2016 Sag X16-AR-62-ZU Sendt pr. e-mail til advokat Eigil Lego Andersen på ELA@nnlaw.dk. Samtykke til vidtgående beslutninger

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 15 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag XX Offentligt Februar 2017 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til

Læs mere

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 298 Offentligt T A L E 1. februar 2017 Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør J.nr.

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

NOTAT VEDR. LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHEDS 224 A, STK. 1, NR. 1.

NOTAT VEDR. LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHEDS 224 A, STK. 1, NR. 1. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.les.dk CVR-nr. 32 28 39 34 Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) msn@les.dk Sagsnr.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Påbud om tegningsstop

Påbud om tegningsstop Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 4. marts 2018 Ref. BIN J.nr. 6652-0016 Påbud om tegningsstop 1. Påbud Finanstilsynet påbyder Alpha Insurance

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Indehaveren af Euro Change 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige Att.: Filialledelsen 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 FINANSTILSYNET

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Til direktionen i DK-Exchange ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 4. juli 2012 Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S.

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S. FORTROLIGT Bestyrelsen for BioPorto A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2018 Ref./MetGyd J. nr. 2017-4580 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN].

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Brevet er sendt til fondens digitale postkasse 16. oktober 2018 Sagsnr. X18-AB-43-EJ Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Erhvervsstyrelsen

Læs mere