Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006"

Transkript

1 Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Medicinsk sanering for Mycoplasma, Ap6, Prrs vac og lawsonia Dyrlæge Jan Andersen Dyrehospitalet Gråsten I/S

2 Indledning s 2 Formål s 4 Materiale og metode s 4 Besætningsbeskrivelse s 6 Beskrivelse af saneringsforløbet s 6 Beskrivelse af saneringsforløbet s 7 Lavsonia elimination s 9 Resultater s 10 Diskussion s 10 Kilder s 11 Bilag s 12

3 Indledning: I foråret 2006 blev det besluttet at sanere Claus og Janni Pedersens 300 søers sobesætning full line produktion på 2 sites. Besætningen havde status SPF Mycoplasma + AP6 + Prrs vac Ønsket om at sanere var båret af en forestående udvidelse til 400 søer og nyt staldbyggeri samtidig med længerevarende problemer med at håndtere prrs vac som cirkulerede med ca 10 mdrs intervaller. Besætningen er grundlagt på tidligere egen opformering og der var et stærkt ønske om at bibeholde gener i besætningen og man havde tidligere haft positive erfaringer med medicinsk sanering. Det var et udtalt ønske at forsøge at fjerne AP6 på trods af at der var relativt dårlige saneringserfaringer for Ap 6, det havde dog været udført med enkelte succeser i egen praksis, imens på AP 2 har praksis haft en moderat succesrate ca 50%. Ud fra det stærke ønske om AP sanering og langvarige problemer med prrs, var det ejers ønske at benytte det middel på markedet der formodes at have højest succesrate, produkt pris var 2. Prioritering. Tilmicosin har udvist evne til at dæmpe prrs (1 Benfield, D.A et al 2002)( L. Fraile1 2004) og har antiinflammatorisk effekt (Cao XY. 06) samtidig god evne til at bekæmpe Actinobacillus pleuropneumonia (Marie-Anne Paradis et al 2003) og nedsætte mængden af AP bakt. i tonsiller (N. Fittipaldi 2005) som formodentlig er det største problem i elimineringen af AP. Ved undersøgelser på AP2 sammen med Mycoplasma Hyopneumonia, er Tilmicosin fundet meget effektivt kun overgået af kombinationer af pleuromutiliner og tetracykliner, (L Stipkovits 2001) som er almindelig anerkendt i udlandet, men ikke registreret til brug i DK og derfor blev Tilmicosin valgt som medicin og medicineringsperioden blev udvidet fra de normale 21dage til 28 en formodning om længere medicinsk påvirkning ville øge sandsynlighed for succes, og det meget stærke ønske om at eliminere AP6. Under forberedelses processen blev muligheden for at sanere eller dæmpe Lawsonia infektion diskuteret, Lawsonia kan ved dage langvarig medicinering med et følsomt medikament bla Tylosin ikke længere findes i en gris, (Mcorist 97), da Tilmicosin er syntetiseret fra tylosin, forventedes det at have nogenlunde samme egenskaber (Elanco). Lawsonia kan overleve uden for grisen i op til 14 dage ved 5 grader ( Cooper et al 98) Det blev besluttet at gøre et forsøg, stalden skulle vaskes og desinficeres under alle omstændigheder og det blev vurderet at man ved en relativ lille ekstra indsats, med vask og desinfektion dagligt under søer de første 14 dage af saneringsperioden, kunne imødegå de ovennævnte forhold, og man forsøgte med et modificeret lawsonia eliminationsprogram med inspiration i Hans Bundgårds saneringsmodel for Lawsonia. (Bundgaard H. 99) Eliminering af Mycoplasma Hyopneumonia og PRRS vac er der i praksis høj succesrate med ved, brug af de anbefalede forskrifter og saneringsmodeller fra SPF, tilsvarende resultater som dansk svineproduktion finder, når de samler data ind for succesrate på landsplan. (Se nedenfor) Eneste kompromis var ønsket om at beholde dyr yngre end de normalt SPF anbefalede 10 måneder, polte ned til 7,5 mdr blev holdt adskilt fra flokken i aflukkede rum markeret på besætningstegningen som poltestald 1 og 2 og medicineret i 6 uger og holdt adskilt fra resten af besætningen i minimum 8 uger for at sikre sig imod, den nogen gange ekstremt lange incubationstid af mycoplasma 3-5 mdr (Goodwinn RF. 84)

4 Det blev antaget at prrs ville dø ud af sig selv da der ingen nye dyr blev introduceret til besætningen i 5 mdr, da alle polte efter totalsanering af site 2 blev flyttet hertil og ingen blev tilbageført før 5 mdr s alder Og alle pattegrise blev fjernet fra besætningen ved 21 dage. Alle klimastalde og slagtesvinestalde stod tomme i mindst 4 uger. Der blev hjemtaget Gis kort bilag (1+2) for begge ejendomme, men ikke tillagt meget betydning, da ønsket om sanering var stærkt, og tidligere succes med økonomi i sanering på trods af dårlige odds Tabel 1. Anslået succesrate ved delsaneringer under danske forhold Sygdom Danske erfaringer med Anslået succesrate sanering uden udsætning af alle besætningens dyr Mykoplasmalungesyge % (Mycoplasma hyopneumoniae) Dysenteri % (Brachyspira hyodysenteriae) Skab +++ over 90 % (Sarcoptes scabiei) PRRS % Ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropneumoniae) ++ relativ lav (under 50 %) Nysesyge +? (formentlig lav) (Toxigene Pasteurella multocida) Regional tarmbetændelse + under 10 % (Lawsonia intracellularis) +: lille eller ingen erfaring ++: nogen erfaring +++: lang erfaring Formål: At medicinsk delsanere en besætning på 200 årsøer med tilhørende produktion af slagtesvin. For mycoplasma, PRRS (vac), Actinobacillus pleuropneumonia type 6, og Lawsonia Intracellularis Materiale og metode Saneringen påbegyndes i foråret 2006 og følger i hovedpunkter SPF s planer for delsanering Lawsonia saneringen er modificeret med delelementer af erfaringer fra Hans Bundgårds saneringsmodel fra fagdyrlæge hovedopgave 1999.

5 Saneringsplan Claus Pedersen Chr Status Myc + Ap6 + vac Beætningen saneres med Tilmicosin til søer, Tulathromycin til søer som ikke æder og Tulathromycin til pattegrise, Tulathromycin blev valgt ud fra langtids effekt og Tilmicosin lignende egenskaber Start : alle dyr under 7,5 mdr ned til 14 dage fjernes fra besætning, ved salg til slagteri eller Pulje. Der tildeles Tilmicosin 16mg/kg til søer i 4 uger, søer som ikke vil æde behandles med Tulathromycin 1ml/40kg i op til 5 dage, hvis soen ikke genoptager foderoptag i denne periode fjernes den fra besætningen. 20 polte på 7,5 mdr medicineres med Tilmicosin 16mg/kg i 6 uger i egen aflukkede sektion. Alle pattegrise behandles med Tulathromycin 1ml/40kg ved fødsel og derefter hver 4. dag fravænnes ved 21 dage og fjernes fra besætning til site II chr ophører Tilmicosin medicinering. Grise født inden denne dato, Tulathromycin behandles færdig og fjernes til site II. Herefter fravænnes til klimastald på Chr Site II CHR totalsaneres efter regler i SPF, tømmes fuldstændig når grise er vokset færdig, vaskes og desinficeres og hver sektion står tom i minimum 3uger, hele stalden minimum 1 uge.

6 Besætningsbeskrivelse Skitse over staldindretning for Sobesætningen Poltestald 2 Farestald Poltestald 1 Beskrivelse af saneringsforløbet Klima Resultater Farestald Diskussion Slagtesvin Perspektiv. Klima Drægtighed løbestald Kilder Klima Klima Drægtighed Beskrivelse af saneringsforløbet Besætningen en besætning på 200 søer med 2 site produktion, hvor søerne er på site 1 (Bojskovskov) sammen med 7-30 kgs dyr og nogle slagtedyr. På site 2 ca. 3 km derfra (Felstedvej) er resten af 30 kg - slagt. Der er egen produktion af polte. Besætningen passes af Claus og Janni samt en medhjælper. Der fodres med hjemmeblandet foder, hvor samme foderstreng forsyner farestalde og drægtighedsstalde.

7 Der er inden start ingen kliniske tegn på sygdomme der ønskes saneret i soholdet, og blodprøver fra februar 2006 viser, at besætningen er gennemsmittet med PRRS og AP6. Varierende resultater på mycoplasma. (Bilag 3+4+5) Fravænnede grise er negative for både PRRS og Ap, indikere stabilitet i soholdet (bilag 4). På saneringstidspunktet blev det pointeret at der ikke måttet have forekommet klinisk syge dyr i minimum 3 mdr. Vaccination er en mulighed for at undgå dette. Da vi antog at besætningen var gennemsmittet anså vi det ikke for nødvendigt. Delsaneringen laves uden faringsstop, men med opstart i en periode med mindst muligt antal pattegrise, medicinering i 4 uger med Tilmicosin, udsættelse af alle dyr mellem 3 uger og 7,5 mdr samt med tidlig fravænning off site til 21 dage efter medicineringsstop. Tidsplan hvor dag 0 er 1. medicineringsdag: Den generelle tidsplan. Her medtages kun punkter som er relevante. Inden start: Blodprøver er taget. Gis kort er hjemtaget Der laves en nummeret liste over alle dyr i besætningen. De sidste uger inden dag 0: Fjernet alle dyr mellem 21 dage og 7,5 måneder. Slagtes ud i søerne, ældre og svækkede søer væk. Tomme afsnit vaskes og desinficeres. Vandsystem renses. Afsnit med dyr rengøres så vidt muligt. Katte aflives Bestilling og levering af medicin Dag 0 (8. maj 2006) Der er nu kun voksne dyr over 7,5 mdr samt pattegrise tilbage på ejendommen. Der fravænnes ned til 21 dages alderen. Medicinering af voksne dyr startes 16 mg/kg (16 kg Tilmicosin/tons foder). Pga af den høje dosis kan det give afsmag og nogle dyr ville ikke æde. Sultning et halvt døgn inden, ellers injektionsbehandling med Tulathromycin, hvis ingen appetit efter 5 dage slagtes dyret. Foderstyrken sættes til 2,5 FE pr dag, der suppleres (håndfodring) til dyr der skal have mere. Vægten af søerne er sat til 225 kg i gennemsnit 1,6g X 225kg = 360 g/dag/so eller 360g/3 udfodringer= 12o g/so/fodring Søer, der ikke vil æde, sprøjtes med Tulathromycin 1 ml/40kg. De skal i gang med at æde, der gives ikke medicinfrit foder. Alle pattegrise injiceres med Tulathromycin dag 0, 5 og 10. 0,1 ml for under 4 kg 0,2ml over Grisene fravænnes tidligt, off site fra dag 0 til 14 dage efter medicineringsstop, dvs i 6 uger. Det forventes at de største problemer med tidlig fravænning vil ses i starten, og at grise der er sprøjtet vil have nemmere ved at klare sig. Der gives Tilmicosin 2 kg/ tons foder i 14 dage efter fravænning.

8 Dag 28 (4 uger) Medicinering stoppes Dag 42 (6 uger) Fravænning off site stoppes. Der kan nu startes med fravænning til egne stalde igen. 3 måneder efter medicineringsstop kan der indsættes nye polte. Disse blodprøves efter en måned i besætningen og derefter løbende for at følge om saneringen er lykkes. Dagligt: Sprøjtning af søer der ikke æder Sprøjtning af nyfødte pattegrise Fravænning af pattegrise på 14 dage. Skriv alle behandlinger, dødsfald mv ned. Tilmicosin forbrug og pris: 1 Gårdejer Claus Pedersen, søer: Tilmicosin Medicinkoncentration i % 10,0 Indhold i pakning i gram Pris pr. pakning i kr. 3835,00 Dosering mg. pr. kg. lgv. pr. Døgn 16,0 Gennemsnits vægt pr. dyr i kg. 225 Antal dyr der behandles 200 Behandlingstid i dage 28 Foderoptagelse i FEs. pr. dyr pr. døgn 2,50 Kg. dyr til behandling Gram pulver til behandling Total antal pakninger 20,2 ppm aktiv stof i foderblanding 1440 Gram pulver pr. ton foder Topdressing gram pulver pr. 100kg.dyr 16,0 Kr. pr. dyr 386,57 Total behandlings pris i kr Tilbageholdelsestid efter sidste behandling antal døgn Po Slagtning 28

9 Gårdejer Claus Pedersen, smågrise pr 100 stk Tilmicosin i opstartsfoder Medicinkoncentration i % 10,0 Indhold i pakning i gram Pris pr. pakning i kr. 3835,00 Dosering mg. pr. kg. lgv. pr. døgn 8,0 Gennemsnits vægt pr. Dyr i kg. 6 Antal dyr der behandles 100 Behandlingstid i dage 14 Foderoptagelse i FEs. pr. dyr pr. Døgn 0,20 Kg. dyr til behandling 600 Gram pulver til behandling 672 Total antal pakninger 0,1 ppm aktiv stof i foderblanding 240 Gram pulver pr. ton foder 2400 Topdressing gram pulver pr. 100kg.dyr 8,0 Kr. pr. dyr 2,58 Total behandlings pris i kr. 258 Tilbageholdelsestid efter sidste behandling antal døgn Po Slagtning 28 Lawsonia Elimination Under de 4 ugers medicinering Inden start sanering er alle stalde vasket og desinficeret Ved påbegynd medicinering: De første 14 dage: 1 gang dagligt skylles alt tydelig snavs og afføring væk under søer i drægtighedsstald og løbestald med lavt tryk og højt vand flow. Der desinficeres med Virkon S vha rygsprøjte efter hver afskylning. Virkon S er valgt da det er fuldt virksomt overfor Lawsonia ved 1% opløsning og ufarligt for grise og mennesker. (mcorist 96) 1 gang dagligt fjernes alt tilgængeligt afføring og snavs i farestier manuelt med skovl og skraber ved smågrisenes huler og der strøes med stalosan. Bagved søer skylles afføring væk. De følgende 14 dage suspenderes afskylninger og der skrabes kun afføring væk som normalt. Klimastalde/slagtesvin: Vaskes ekstremt grundigt med højtryk, inspiceres af dyrlæge og vaskes efter med sæbe og desinficeres afsluttende med Virkon S.

10 Stalde udtørres. Klimastalde står tomme 4uger Slagtesvinestalde 10 uger. Der udtages blodprøver efter SPF forskrifter for MYC, AP6, vac PRRS (se bilag 19) Derudover tages blodprøver for Lawsonia løbende Resultater 18. april 2007 reinficeres med for AP6 (Se Bilag 15) SPF status SPF +AP6 + san MYC + san vac PRRS 24. April 2007 erklæres besætning saneret for Mycoplasma, SPF status ændres til SPF + AP6 + sanvac PRRS (se bilag 16) 27. april 2007 erklæres besætning saneret for vac PRRS, SPF status ændres til SPF + Ap6 (se Bilag 17) Lawsonia besætningen findes ved blodprøver 14 nov 2007 reinficeret (se bilag 18), ingen klinik. Diskussion På trods af meget ihærdig indsats fra ejerpar, med alle ovennævnte procedure fulgt meget nøje, nærmest nidkært, da ejer på forhånd var informeret om ringe succesrate med AP6, men var ekstremt opsat på at forsøge eliminering, måtte vi erkende at saneringen slog fejl på AP6 og forfatteren er nok tilbøjelig til at tro at det er ekstremt svært hvis ikke umuligt at eliminere denne lidelse under de givne omstændigheder. Mycoplasma og Prrs var begge succesfulde, men billigere medicinering kunne have været brugt, hvis man blot havde ønsket at gå efter disse. Det er dog forfatterens opfattelse at Tilmicosin er et meget sikkert middel til sanering på grund af tilmicosins sekundære dæmpende effekt af prrs og antiinflamatoriske effekt. Det betyder en del at sanering virker første gang, da omkostninger og arbejdsindsats er meget stort, så besparelsen ved at vælge et billigere præparat, virker mindre betydningsfuldt i forhold til sikkerhed, det blev kort beregnet at der kunne spares ca 1/3 kr i medicineringomkostninger ved at benytte Tylosin (Tylosin og tilsvarende midler er sidenhen faldet dramatisk i pris) og i det samlede regnstykke var det ikke et væsentligt nok beløb til at ville forsøge sig med alternativer. Lawsonia eliminationen var en delvis succes på blodprøverne så det ud som at saneringen holdt 17 måneder, men blev reinficeret, det er værd at bemærke at der har ikke været klinik på lawsonia i 2 år efter sanering og ingen medicin er ordineret til Tarmbetændelse i slagtesvineholdet, desværre foreligger der ingen E kontrol, da ejer opgav at føre registringer på grund af ombygninger og udvidelse og derfor ikke prioriterede E kontrol højt, men ejer og dyrlæge kan rapportere at

11 slagtesvinene har tydeligt bedre trivsel end før sanering og ingen lawsonialignende diarre er set, det er landmandens klare overbevisning at den ekstra indsats med vask og desinfektion, har tilbagebetalt en meget stor del af investeringen. Kilder 1 Benfield, D.A.; Chase, C.L.; Moore, G.; et al. An evaluation of the effects of Tilmicosin in feed on nursery pigs inoculated with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Proc. 33 annual meeting of the AASV Kansas city Missouri 2002 pp Bundgaard Hans: Hovedopgave vedr. fagdyrlæge for svin 1 april 1999 Cao XY, Dong M, Shen JZ, Wu BB, Wu CM, Du XD, Wang Z, Qi YT, Li BY. Tilmicosin and tylosin have anti-inflammatory properties via modulation of COX-2 and inos gene expression and production of cytokines in LPS-induced macrophages and monocytes. Int J Antimicrob Agents May;27(5): L. Fraile1, C. Rosell2, S. Lapuente2 1 Veterinary practitioner, Lleida, Spain; 2ELANCO Animal Health, Alcobendas, Spain REDUCTION OF PRRSV AND RESPIRATORY CLINICAL DISEASE BY TILMICOSIN N. Fittipaldi, C. Klopfenstein, M. Gottschalk, A. Broes, M.A. Paradis, and C.P. Dick Assessment of the efficacy of tilmicosin phosphate to eliminate Actinobacillus pleuropneumoniae from carrier pigs Can J Vet Res April; 69(2): N. Fittipaldi, C. Klopfenstein, M. Gottschalk, A. Broes, M.A. Paradis, and C.P. Dick Assessment of the efficacy of tilmicosin phosphate to eliminate Actinobacillus pleuropneumoniae from carrier pigs Can J Vet Res April; 69(2): Goodwin RF. Apparent reinfection of enzootic-pneumonia-free pig herds: early signs and incubation period. Vet Rec Sep 29;115(13): Mcorist S: Virkon S proved effective against porcine Ileitis. Antec International Ltd june

12 McOrist S, Morgan J, Veenhuizen MF, Lawrence K, Kroger HW. Oral administration of tylosin phosphate for treatment and prevention of proliferative enteropathy in pigs. Am J Vet Res Feb;58(2): Marie-Anne Paradis, Gordon H. Vessie, John K. Merrill, C. Paul Dick, Camille Moore, George Charbonneau, M. Gottschalk, Janet I. MacInnes, Robert Higgins, K.R. Mittal, C. Girard, Jeffery J. Aramini, and Jeffrey B. Wilson Efficacy of tilmicosin in the control of experimentally induced Actinobacillus pleuropneumoniae infection in swine Can J Vet Res January; 68(1): 7 11 L Stipkovits, D Miller, R Glavits, L Fodor, and D Burch PMCID: PMC Treatment of pigs experimentally infected with Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, and Actinobacillus pleuropneumoniae with various antibiotics. Can J Vet Res October; 65(4): Thacker Brad Role og antibiotics in an era of immunosuppressive diseases Tabel 1: infosvin erfaringer fra dansk svineproduktion med delsaneringer

13 Bilag 1

14 Bilag 2

15 Bilag 3

16 Bilag 3A

17 Bilag 4

18 Bilag 5

19 Bilag 6

20 Bilag 7

21 Bilag 8

22 Bilag 9

23 Bilag 10

24 Bilag 11

25 Bilag 12

26

27 Bilag 13

28

29 Bilag 14

30 Bilag 15

31 Bilag 16

32 Bilag 17

33 Bilag 18

34 Bilag 19

Medicinsk sanering i frilandsbesætninger. Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink.

Medicinsk sanering i frilandsbesætninger. Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink. Medicinsk sanering i frilandsbesætninger Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink. Hvorfor sanering Dyrevelfærd. Mindre diarre. Lungesyge. Bedre drift resultater

Læs mere

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse IMMUNITETSSTYRING Immunitetsstyring Hvad forstår I ved immunitetsstyring? Organer i immunsystemet Lymfeknuder

Læs mere

Slagtesvinekursus 21. Februar 2013

Slagtesvinekursus 21. Februar 2013 Sundhedsstyring i slagtesvineproduktion Slagtesvinekursus 21. Februar 2013 Dyrlæge Anders Elvstrøm Fagdyrlæge i svinesygdomme ae@svinepraksis.dk Introduktion Stor forskel i dækningsbidrag imellem producenter

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Saneringsøkonomi TEMA

Saneringsøkonomi TEMA Saneringsøkonomi AF MICHAEL GROES CHRISTIANSEN OG FINN UDESEN, DANSK SVINEPRODUKTION En besætning kan saneres for sygdomme ved at foretage en total sanering eller en medicinsk delsanering. Delsanering

Læs mere

Sanering og saneringsøkonomi. Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning

Sanering og saneringsøkonomi. Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning Sanering og saneringsøkonomi Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning Emner Hvorfor sanere? Hvilke sygdomme kan man sanere for? Risikoen for gensmitte Hvordan sanere?

Læs mere

Færre døde og behandlede grise

Færre døde og behandlede grise Færre døde og behandlede grise Årsmøde & Kongress 24 oktober 2012 Dyrlæge Anders Elvstrøm Fagdyrlæge i svinesygdomme ae@svinepraksis.dk Introduktion Stor forskel i dækningsbidrag imellem producenter af

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet Vaccinerer vi for lidt i DK? Side PCV2 Hvad er PCV2? Hvordan finder vi det? Betyder

Læs mere

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt?

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PH Rathkjen Sr. Global Teknisk Chef for PRRS, Boehringer Ingelheim De 5 trin til PRRS kontrol 1. Enighed om målet (kontrol eller elimination) 2.

Læs mere

Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge.

Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge. Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge. Case Report Fagdyrlægeuddannelse 2006-2008 Andreas Birch

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital

Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital Date 24. februar 2014 Sundhedsøkonomi - Hjertesækbetændelse Gitte Blach Nielsen Dyrlæge, PhD-stud. Foreløbige resultater MSD Luftvejspakker 2012 November 2011 Februar

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Diarré hos klimagrise og slagtesvin

Diarré hos klimagrise og slagtesvin Diarré hos klimagrise og slagtesvin Ø-Vet Årsmøde Sørup Herregård den 27. januar 2015 Inge Larsen PhD studerende, Fagdyrlæge i svinesygdomme Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut

Læs mere

Fremtidens Avl. DanBred

Fremtidens Avl. DanBred Fremtidens Avl DanBred Den danske fag viden Alle DanAvl-besætninger er underlagt verdens skrappeste regler for smittebeskyttelse og sundhedskontrol. Alle data og resultater registreres centralt. Sundhedsovervågning

Læs mere

Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop. En Case Report. Fagdyrlæge svin Hovedopgave

Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop. En Case Report. Fagdyrlæge svin Hovedopgave Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop En Case Report Fagdyrlæge svin Hovedopgave Dyrlæge Claus B. Larsen Indledning Mycoplasma hyopneumoniae (MH)

Læs mere

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

Produktion uden antibiotika. Stine Mikkelsen & Nicolai Weber

Produktion uden antibiotika. Stine Mikkelsen & Nicolai Weber Produktion uden antibiotika Stine Mikkelsen & Nicolai Weber Spiseseddel Præsentation af projekt og besætning Ændringer af behandlinger Hvad skete der? Hvad gjorde vi? Medicinforbrug Produktionsresultater

Læs mere

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10. Dyrlægeaften, KHL 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk 1 Hvad er planen? Generelt om vaccinationer i soholdet hvad er nødvendigt? Dybdegående omkring PCV-2 vaccination skal/skal

Læs mere

PATTEGRISELIV - HOW LOW CAN YOU GO

PATTEGRISELIV - HOW LOW CAN YOU GO PATTEGRISELIV - HOW LOW CAN YOU GO Gunner Sørensen, HusdyrInnovation Flemming Thorup, Anlæg & Miljø Svinekongres i Herning 25. oktober 2017 LAV PATTEGRISEDØDELIG KRÆVER AT DER ER STYR PÅ. 1. Indkøring

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Dag efter Klassisk svinepest infektion 3 4 Feber 4 Let nedstemt; Tøvende gang; Æder langsomt 5 Smager ved fordring/nedsat ædelyst. Lind afføring 6. Nedstemt!

Læs mere

BEST PRACTICE I FARESTALDEN

BEST PRACTICE I FARESTALDEN Work Smarter, Not Harder BEST PRACTICE I FARESTALDEN Reproduktionsseminar 213 Tirsdag den 19. marts 213 Ved dyrlæge Flemming Thorup, VSP, LF Smarter: Kan kræve en ekstra indsats Not harder: Men så skal

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

FÅ STYR PÅ PRRS. Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

FÅ STYR PÅ PRRS. Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk FÅ STYR PÅ PRRS Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus Hansen

Læs mere

CASE REPORT OM PRRS DK SANERING UDEN FARINGSSTOP OG PARTIEL DEPOPULATION I EN BESÆTNING MED EGEN PRODUKTION AF POLTE.

CASE REPORT OM PRRS DK SANERING UDEN FARINGSSTOP OG PARTIEL DEPOPULATION I EN BESÆTNING MED EGEN PRODUKTION AF POLTE. Michael Albin Larsen Dyrlæge Danvet K/S Blåkildevej 3, 9500 Hobro. Tlf: 61620288 Fax: 87979049 E-mail: michael.albin@danvet.com CASE REPORT OM PRRS DK SANERING UDEN FARINGSSTOP OG PARTIEL DEPOPULATION

Læs mere

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Luftvejslidelser begynder i farestalden Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Disposition Motivation Luftvejslidelser årsager og forekomst Diagnostik Løsningsmodel Polterekruttering Vaccinationer

Læs mere

Besætningsoplysninger

Besætningsoplysninger CHR-nr: Besætningsoplysninger Bemærk: Hvis der i besætningen er forskelligt indrettet farestalde eller forskelle i forhold, som relaterer sig til spørgeskemaet så skal du besvare spørgsmålene i forhold

Læs mere

Spædgrisediarre når medicinen ikke virker

Spædgrisediarre når medicinen ikke virker Spædgrisediarre når medicinen ikke virker Anders Elvstrøm, Odder Dyreklinik Birgitta Svensmark, Laboratorium for Svinesygdomme Introduktion Spædgrisediarré: Største sundhedsmæssige problem i sohold i 2009

Læs mere

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Årsrapport 203 vedrørende laboratorie af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Juni 204 Indhold. Indledning... 3 2. Data og materiale... 3 3. Undersøgelser

Læs mere

Topresultater i soholdet. Driftsleder Martin Holch Andersen Risgårdens Svineproduktion

Topresultater i soholdet. Driftsleder Martin Holch Andersen Risgårdens Svineproduktion Topresultater i soholdet Driftsleder Martin Holch Andersen Risgårdens Svineproduktion Risgårdens Svineproduktion isgaard købt i 1963 af Jens Jensen 0 malkekøer og 135 slagtesvin. øer sættes ud og der etableres

Læs mere

Opdrættet Uden Antibiotika. Stine Mikkelsen

Opdrættet Uden Antibiotika. Stine Mikkelsen Opdrættet Uden Antibiotika Stine Mikkelsen Spiseseddel Præsentation af besætning Ændringer af behandlinger Hvad skete der? Hvad gjorde vi? Medicinforbrug Produktionsresultater Afrunding Krav til OUA-produktion

Læs mere

PATTEGRISELIV. - Hvordan redder jeg grise. v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent

PATTEGRISELIV. - Hvordan redder jeg grise. v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent PATTEGRISELIV - Hvordan redder jeg grise v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent MODELLER I PATTEGRISELIV Model 1 Management Besætningsdyrlæge, farestaldsekspert Model 2 Ledelse Farestaldsekspert,

Læs mere

Tjek på Soholdet Sådan nåede jeg målet i løbe- og farestald

Tjek på Soholdet Sådan nåede jeg målet i løbe- og farestald Tjek på Soholdet Sådan nåede jeg målet i løbe- og farestald Svineproducent Leif Vestergaard, Vestergaard og Larsen I/S Og Agronom Sønke Møller, Om bedriften Vestergaard & Larsen I/S opstartet september

Læs mere

BETYDNINGEN AF SPF-SYGDOMME FOR PRODUKTIVITET, ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED

BETYDNINGEN AF SPF-SYGDOMME FOR PRODUKTIVITET, ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED BETYDNINGEN AF SPF-SYGDOMME FOR PRODUKTIVITET, ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED MEDDELELSE NR. 1039 SPF-status betød ikke noget i sobesætninger. For smågrise var tabet 6,50 kr./ produceret gris i besætninger

Læs mere

MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord

MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord Fagdyrlæge i svinesygdomme og management Anders Holm Odder Dyreklinik Svinepraksis.dk Odder Dyreklinik Svinepraksis.dk : 10 svinedyrlæger 4 svinedyrlæger- ca

Læs mere

HÅNDTERING AF DIARRE HOS SMÅGRISE

HÅNDTERING AF DIARRE HOS SMÅGRISE HÅNDTERING AF DIARRE HOS SMÅGRISE Claus Hansen, Team Sundhed VSP Kongressen 26. oktober 2016 We CAN T solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. 2.. HVAD SKAL I HØRE

Læs mere

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Uden vaccination af smågrise reduceres beskyttelse af grisene gradvist Når råmælksantistoffer forsvinder opbygges modstandskraft (immunitet)

Læs mere

Casereport. PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009. Februar 2009

Casereport. PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009. Februar 2009 Casereport PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009 Februar 2009 Fagdyrlægeuddannelsen vedr. svinesygdomme Dyrlæge Anders Elvstrøm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

SUNDE GRISE I HELE VÆKSTPERIODEN

SUNDE GRISE I HELE VÆKSTPERIODEN Herning 26. oktober 2016 Dyrlæge Anders Elvstrøm, Danvet Chefforsker Hanne Maribo, SEGES Videncenter for Svineproduktion SUNDE GRISE I HELE VÆKSTPERIODEN Sunde grise i hele vækstperioden SMITTEBESKYTTELSE

Læs mere

ØKONOMISK BEREGNING AF OMKOSTNINGEN VED EN NATIONAL PRRS- SANERING

ØKONOMISK BEREGNING AF OMKOSTNINGEN VED EN NATIONAL PRRS- SANERING ØKONOMISK BEREGNING AF OMKOSTNINGEN VED EN NATIONAL PRRS- SANERING MEDDELELSE NR. 1032 Den totale omkostning forbundet med at sanere Danmark for PRRS over en 5-års periode vurderes at være ca. 891 mio.

Læs mere

Vi har vilje til at give viden værdi. Teamet bag Nørregaard

Vi har vilje til at give viden værdi. Teamet bag Nørregaard Teamet bag Nørregaard Præsentation af Nørregaard 700 årssøer med salg af 30 kilos grise Er skiftet til indkøbte polte i 2016 Alle grise sælges til Polen 160 hektar 3-4 ansatte Hvorfor gik vi med i projektet?

Læs mere

Invester i / vacciner grisen den betaler dig tilbage. Svinefagdyrlæge Jesper Bisgaard Sanden

Invester i / vacciner grisen den betaler dig tilbage. Svinefagdyrlæge Jesper Bisgaard Sanden Invester i / vacciner grisen den betaler dig tilbage Svinefagdyrlæge Jesper Bisgaard Sanden Dagens program Motivation Diagnosen Cost / benefit Handling eller ej med nogle cases som eksempler! Dagens program

Læs mere

SEGES P/S seges.dk EKSPORTPROBLEM TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 PRRS I DANMARK MIG? SKAL VI UDRYDDE PRRS? LANGSIGTET PRRS- PLAN FÅ STYR PÅ PRRS

SEGES P/S seges.dk EKSPORTPROBLEM TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 PRRS I DANMARK MIG? SKAL VI UDRYDDE PRRS? LANGSIGTET PRRS- PLAN FÅ STYR PÅ PRRS TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 Charlotte Sonne Kristensen,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Erika Busch Master i dyrevelfærd Winie Larsen Sekretær FÅ STYR PÅ PRRS Lotte Skade 16. November 2016 Kjellerup Claus

Læs mere

Anders Mikkelsen. Dyrlæge 1997 Medejer Danvet 2002

Anders Mikkelsen. Dyrlæge 1997 Medejer Danvet 2002 Anders Mikkelsen Dyrlæge 1997 Medejer Danvet 2002 Motivation - økonomi Typisk vaccinationsstrategi i en besætning Søer Coli/tarmbrand Rødsyge/PPV 17 kr. x 2,35 kuld/år = 40 kr 15 kr. x 2,35 kuld/år = 35

Læs mere

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN MEDDELELSE NR. 868 Fravænnede grise kan smittes med Lawsonia fra andre grise og fra bakterier som har overlevet rengøring og desinfektion af smågrisestaldene. Normalt er smittepresset i farestalden meget

Læs mere

Optimer dit vaccinationsprogram - så det betaler sig

Optimer dit vaccinationsprogram - så det betaler sig Optimer dit vaccinationsprogram - så det betaler sig Dan Bysted, fagdyrlæge i Ø-Vet A/S Ø-Vet A/S består af 11 svinedyrlæger, som yder veterinær rådgivning Nødvendige, men dyre Vacciner til søer og grise

Læs mere

Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet!

Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet! Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet! Jan Houe, Ginnerupgård, Hurup Tlf. 21743355. E-mail: houe@privat.dk Mogens Bækgaard Tlf. 40884890. E-mail: mgb@midtsvin.dk Hovedejendommen Besætning og markbrug

Læs mere

Høj Mælkeproduktion. Ved Flemming Thorup, VSP/L&F DW124012.1

Høj Mælkeproduktion. Ved Flemming Thorup, VSP/L&F DW124012.1 Høj Mælkeproduktion Ved Flemming Thorup, VSP/L&F DW124012.1 Vi plejer at sige Dette ved vi Grise fødes uden antistoffer Det er korrekt Alle grise udsættes for smitte Antistoffer skal sikres til alle grise

Læs mere

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen Dagsorden Mødedato 14. november 2016 Kl. 9-12 Sted Bilagsnr. Deltagere Afbud Kopi Axeltorv 3, 1609 København V, henvendelse på 1. sal. Ingen Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

SPF-Sundhedsstyringen - Status juni 2015

SPF-Sundhedsstyringen - Status juni 2015 SPF-Sundhedsstyringen - Status juni 2015 SPF-Sundhedsstyringen sidste nyt SPF-Sundhedsstyringen har i 2014 fået en ny hjemmeside, der skal sikre, at alle relevante oplysninger er til stede på en let og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Uden vaccination af smågrise reduceres beskyttelse af grisene gradvist Når råmælksantistoffer forsvinder opbygges modstandskraft (immunitet)

Læs mere

Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd.

Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd. Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd. LVK fagligt møde Kongensbro Kro den 28. november 2013 Inge Larsen PhD studerende, Fagdyrlæge i svinesygdomme Københavns Universitet

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer?

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? 35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? Projektchef Gunner Sørensen, Dansk Svineproduktion og seniorforsker Peter Theil, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Hvad er influenza for en størrelse? 2 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan opstår nye

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Vacciner virker mod 1-2 sygdomme Antibiotika virker mod flere sygdomme Godt management virker mod alle sygdomme Hvor mange grise ligger ved egen so? 1000 søer

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus

Læs mere

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber?

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Cost / benefit analyse på lægemiddelomkostninger v. Helle D Kjærsgaard Svinefagdyrlæge MBA Medicinforbrug DB tjek/regnsskab Top 5 Gennemsnit

Læs mere

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokæter hvad er det for nogen? Familie af spiral formede bakterier Kan give sygdomme som Borreliose Syfilis

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Gitte Hansen, Gefion Svinerådgivning Svinekongres D. 26. okt. 2016 At reducere

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SvineVet. Intern smittebeskyttelse i soholdet. Lise-Lotte Pedersen

SvineVet. Intern smittebeskyttelse i soholdet. Lise-Lotte Pedersen Intern smittebeskyttelse i soholdet Lise-Lotte Pedersen Hvordan forhindrer vi rent praktisk, at virus og bakterier (patogener) spredes i besætningen Spredning af patogener i stalden Via trynekontakt Via

Læs mere

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU MEDDELELSE NR. 979 Slagtesvineproduktion med alt-ind alt-ud-drift på ejendomsniveau gav en

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere

SEGES P/S seges.dk TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 MIG? HVAD SKAL VI NÅ? HVORFOR SKAL VI VACCINERE HVORDAN VIRKER VACCINATION

SEGES P/S seges.dk TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 MIG? HVAD SKAL VI NÅ? HVORFOR SKAL VI VACCINERE HVORDAN VIRKER VACCINATION TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 Axelborg Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus Hansen Dyrlæge, Ph.d. Mia Pawlowski Dyrlæge Poul Bækbo

Læs mere

FARINGSPROCENT OG REPRODUKTIONSSYGDOMME

FARINGSPROCENT OG REPRODUKTIONSSYGDOMME FARINGSPROCENT OG REPRODUKTIONSSYGDOMME Dyrlæge Flemming Thorup, Chefforsker 2. november 2016 SvineRådgivningen Skjern REPRODUKTIONSSYGDOMME HØJ FARINGSPROCENT En sund so at løbe Effektiv brunstkontrol

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Intro: Helle Haugaard Jessen, Dyrlæge, HyoVet Erik Damsted,

Læs mere

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Hvordan gør jeg det? Hvad kan vi? I DLBR SvineIT skal du oprette de mediciner, du anvender i produktionen se

Læs mere

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler DM i dyrevelfærd - en dyst mellem landets landbrugsskoler Deltagere Dalum Landbrugsskole Daniel Pedersen, virksomhedsleder Kasper Kjær Olsen, virksomhedsleder Nordjyllands Landbrugsskole Peter Tind, virksomhedsleder

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Sådan fravænner jeg over 30 grise pr. årsso Karina Mikkelsen, Thaysen og Lyck I/S Flemming Thorup, VSP

Sådan fravænner jeg over 30 grise pr. årsso Karina Mikkelsen, Thaysen og Lyck I/S Flemming Thorup, VSP Sådan fravænner jeg over 30 grise pr. årsso Karina Mikkelsen, Thaysen og Lyck I/S Flemming Thorup, VSP Disposition Flemming Thorup Soen kan passe 14 grise Det er efter råmælken, at grisen dør Grise dør

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Faringsprocent Udviklingen i faringsprocent i E-kontrollerne 88 87 86 85 84 83 82 81 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2000-01 01-02 02-03

Læs mere

MilkCaps Prestarter Caps. Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning

MilkCaps Prestarter Caps. Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning MilkCaps Prestarter Caps Optimal fodring med caps, både før og efter fravænning Nem håndtering MilkCaps er supplerende somælk i tør form. MilkCaps er et resultat den unikke caps-teknologi og er en ny måde

Læs mere

Stil skarpt på poltene

Stil skarpt på poltene Stil skarpt på poltene Fodermøde SvinerådgivningDanmark Herning 10. juni 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund for nye normer til polte Gennemgang af litteratur

Læs mere

Swine Innovation Centre Sterksel

Swine Innovation Centre Sterksel Swine Innovation Centre Sterksel Sammenhængen mellem farestaldens faktorer og produktiviteten i klima- og slagtesvineholdet Hvor vigtigt er det at få grisene i gang med at æde før og efter fravænning?

Læs mere

1100 gram daglig tilvækst med 2,5 Fe/kg.tv.!!

1100 gram daglig tilvækst med 2,5 Fe/kg.tv.!! 1100 gram daglig tilvækst med 2,5 Fe/kg.tv.!! Af, Svinevet Der er mange knapper at trykke på!! Hvad kan de danske slagtesvin Præstere! Der regnes med 2.3 Kr./fe Der regnes med 6,5 kr. / % døde slagtesvin

Læs mere

Curriculum vitæ for Svinefagdyrlæge Anders Holm Odder Dyreklinik Banegårdsgade 24 8300 Odder Danmark.

Curriculum vitæ for Svinefagdyrlæge Anders Holm Odder Dyreklinik Banegårdsgade 24 8300 Odder Danmark. Curriculum vitæ for Svinefagdyrlæge Anders Holm Odder Dyreklinik Banegårdsgade 24 8300 Odder Danmark. Født 24.9.1955 på Frederiksberg Artium 1974 Dyrlæge januar 1982. Timelønnet reservedyrlæge ved Expo

Læs mere

Fokus på medicinomkostninger og forbrug. Jakob Bagger

Fokus på medicinomkostninger og forbrug. Jakob Bagger Fokus på medicinomkostninger og forbrug Jakob Bagger Gram antibiotika pr kg produceret kød USA Holland Frankrig Tjekkiet UK Tyskland Danmark Schweiz Finland Sverige Norge Lavt dansk forbrug internationalt

Læs mere

Sådan fravænner jeg over 30 grise pr. årsso Karina Mikkelsen, Thaysen og Lyck I/S Flemming Thorup, VSP

Sådan fravænner jeg over 30 grise pr. årsso Karina Mikkelsen, Thaysen og Lyck I/S Flemming Thorup, VSP Disposition Sådan fravænner jeg over 30 grise pr. årsso Karina Mikkelsen, Thaysen og Lyck I/S Flemming Thorup, VSP Flemming Thorup Soen kan passe 14 grise Det er efter råmælken, at grisen dør Grise dør

Læs mere

STOR REDUKTION AF ANTIBIOTIKAFORBRUGET I 12 AF 16 BESÆTNINGER

STOR REDUKTION AF ANTIBIOTIKAFORBRUGET I 12 AF 16 BESÆTNINGER STOR REDUKTION AF ANTIBIOTIKAFORBRUGET I 12 AF 16 BESÆTNINGER ERFARING NR. 1306 Manual til God antibiotikapraksis hjalp 12 ud af 16 svineproducenter med at reducere deres antibiotikaforbrug markant. Producenterne

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets plan for pattegrisedødeligheden i 2020! Kristian Viekilde

Miljø- og Fødevareministeriets plan for pattegrisedødeligheden i 2020! Kristian Viekilde Miljø- og Fødevareministeriets plan for pattegrisedødeligheden i 2020! Kristian Viekilde Fmd., Sektion vedr. Svin Den Danske Dyrlægeforening. Svinedyrlæge, medejer af Porcus. Maj 2016 1 Hvor og hvornår

Læs mere

SAMMENHÆNG MELLEM SOKKEPRØVERESULTATER OG FOREKOMST AF DIARRÉ HOS SLAGTESVIN

SAMMENHÆNG MELLEM SOKKEPRØVERESULTATER OG FOREKOMST AF DIARRÉ HOS SLAGTESVIN SAMMENHÆNG MELLEM SOKKEPRØVERESULTATER OG FOREKOMST AF DIARRÉ HOS SLAGTESVIN ERFARING NR. 1720 Der er ikke en klar sammenhæng mellem forekomst af diarré hos slagtesvin og fund af bakterier ved sokkeprøver

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HØJ PRODUKTIVITET I HVERT HOLD VI ER PÅ VEJ PRODUKTIONSKONCEPT SLAGTESVIN PRODUKTIONSKONCEPT SLAGTESVIN TIDSPLAN

SEGES P/S seges.dk HØJ PRODUKTIVITET I HVERT HOLD VI ER PÅ VEJ PRODUKTIONSKONCEPT SLAGTESVIN PRODUKTIONSKONCEPT SLAGTESVIN TIDSPLAN HØJ PRODUKTIVITET I HVERT HOLD 1. del: Produktionskoncept Slagtesvin 2. del: Sådan gør jeg Besætning med lavt foderforbrug Anders Rahbek, Frølund Agro HØJ PRODUKTIVITET I HVERT HOLD SLAGTESVIN Joachim

Læs mere

Find en halv mio. kroner. I tider hvor priserne på fast ejendom er faldende, kan svineproducenter

Find en halv mio. kroner. I tider hvor priserne på fast ejendom er faldende, kan svineproducenter Find en halv mio. kroner DB-tjek giver svineproducenten mulighed for at måle sig med andre svineproducenter på udvalgte parametre, der alle påvirker dækningsbidraget. Tema > > Dorthe Poulsgård Frandsen,

Læs mere

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim Da PCV2 kom til Danmark Fra år 2000 spredtes sygdommen

Læs mere

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET 04.06.2010 Redegørelse over Veterinærrejseholdets besøg i 2009 hos 10 dyrlæger udvalgt bl.a. på baggrund af højt ordinationsniveau af tetracyklin i svinebesætninger

Læs mere