Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006"

Transkript

1 Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Medicinsk sanering for Mycoplasma, Ap6, Prrs vac og lawsonia Dyrlæge Jan Andersen Dyrehospitalet Gråsten I/S

2 Indledning s 2 Formål s 4 Materiale og metode s 4 Besætningsbeskrivelse s 6 Beskrivelse af saneringsforløbet s 6 Beskrivelse af saneringsforløbet s 7 Lavsonia elimination s 9 Resultater s 10 Diskussion s 10 Kilder s 11 Bilag s 12

3 Indledning: I foråret 2006 blev det besluttet at sanere Claus og Janni Pedersens 300 søers sobesætning full line produktion på 2 sites. Besætningen havde status SPF Mycoplasma + AP6 + Prrs vac Ønsket om at sanere var båret af en forestående udvidelse til 400 søer og nyt staldbyggeri samtidig med længerevarende problemer med at håndtere prrs vac som cirkulerede med ca 10 mdrs intervaller. Besætningen er grundlagt på tidligere egen opformering og der var et stærkt ønske om at bibeholde gener i besætningen og man havde tidligere haft positive erfaringer med medicinsk sanering. Det var et udtalt ønske at forsøge at fjerne AP6 på trods af at der var relativt dårlige saneringserfaringer for Ap 6, det havde dog været udført med enkelte succeser i egen praksis, imens på AP 2 har praksis haft en moderat succesrate ca 50%. Ud fra det stærke ønske om AP sanering og langvarige problemer med prrs, var det ejers ønske at benytte det middel på markedet der formodes at have højest succesrate, produkt pris var 2. Prioritering. Tilmicosin har udvist evne til at dæmpe prrs (1 Benfield, D.A et al 2002)( L. Fraile1 2004) og har antiinflammatorisk effekt (Cao XY. 06) samtidig god evne til at bekæmpe Actinobacillus pleuropneumonia (Marie-Anne Paradis et al 2003) og nedsætte mængden af AP bakt. i tonsiller (N. Fittipaldi 2005) som formodentlig er det største problem i elimineringen af AP. Ved undersøgelser på AP2 sammen med Mycoplasma Hyopneumonia, er Tilmicosin fundet meget effektivt kun overgået af kombinationer af pleuromutiliner og tetracykliner, (L Stipkovits 2001) som er almindelig anerkendt i udlandet, men ikke registreret til brug i DK og derfor blev Tilmicosin valgt som medicin og medicineringsperioden blev udvidet fra de normale 21dage til 28 en formodning om længere medicinsk påvirkning ville øge sandsynlighed for succes, og det meget stærke ønske om at eliminere AP6. Under forberedelses processen blev muligheden for at sanere eller dæmpe Lawsonia infektion diskuteret, Lawsonia kan ved dage langvarig medicinering med et følsomt medikament bla Tylosin ikke længere findes i en gris, (Mcorist 97), da Tilmicosin er syntetiseret fra tylosin, forventedes det at have nogenlunde samme egenskaber (Elanco). Lawsonia kan overleve uden for grisen i op til 14 dage ved 5 grader ( Cooper et al 98) Det blev besluttet at gøre et forsøg, stalden skulle vaskes og desinficeres under alle omstændigheder og det blev vurderet at man ved en relativ lille ekstra indsats, med vask og desinfektion dagligt under søer de første 14 dage af saneringsperioden, kunne imødegå de ovennævnte forhold, og man forsøgte med et modificeret lawsonia eliminationsprogram med inspiration i Hans Bundgårds saneringsmodel for Lawsonia. (Bundgaard H. 99) Eliminering af Mycoplasma Hyopneumonia og PRRS vac er der i praksis høj succesrate med ved, brug af de anbefalede forskrifter og saneringsmodeller fra SPF, tilsvarende resultater som dansk svineproduktion finder, når de samler data ind for succesrate på landsplan. (Se nedenfor) Eneste kompromis var ønsket om at beholde dyr yngre end de normalt SPF anbefalede 10 måneder, polte ned til 7,5 mdr blev holdt adskilt fra flokken i aflukkede rum markeret på besætningstegningen som poltestald 1 og 2 og medicineret i 6 uger og holdt adskilt fra resten af besætningen i minimum 8 uger for at sikre sig imod, den nogen gange ekstremt lange incubationstid af mycoplasma 3-5 mdr (Goodwinn RF. 84)

4 Det blev antaget at prrs ville dø ud af sig selv da der ingen nye dyr blev introduceret til besætningen i 5 mdr, da alle polte efter totalsanering af site 2 blev flyttet hertil og ingen blev tilbageført før 5 mdr s alder Og alle pattegrise blev fjernet fra besætningen ved 21 dage. Alle klimastalde og slagtesvinestalde stod tomme i mindst 4 uger. Der blev hjemtaget Gis kort bilag (1+2) for begge ejendomme, men ikke tillagt meget betydning, da ønsket om sanering var stærkt, og tidligere succes med økonomi i sanering på trods af dårlige odds Tabel 1. Anslået succesrate ved delsaneringer under danske forhold Sygdom Danske erfaringer med Anslået succesrate sanering uden udsætning af alle besætningens dyr Mykoplasmalungesyge % (Mycoplasma hyopneumoniae) Dysenteri % (Brachyspira hyodysenteriae) Skab +++ over 90 % (Sarcoptes scabiei) PRRS % Ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropneumoniae) ++ relativ lav (under 50 %) Nysesyge +? (formentlig lav) (Toxigene Pasteurella multocida) Regional tarmbetændelse + under 10 % (Lawsonia intracellularis) +: lille eller ingen erfaring ++: nogen erfaring +++: lang erfaring Formål: At medicinsk delsanere en besætning på 200 årsøer med tilhørende produktion af slagtesvin. For mycoplasma, PRRS (vac), Actinobacillus pleuropneumonia type 6, og Lawsonia Intracellularis Materiale og metode Saneringen påbegyndes i foråret 2006 og følger i hovedpunkter SPF s planer for delsanering Lawsonia saneringen er modificeret med delelementer af erfaringer fra Hans Bundgårds saneringsmodel fra fagdyrlæge hovedopgave 1999.

5 Saneringsplan Claus Pedersen Chr Status Myc + Ap6 + vac Beætningen saneres med Tilmicosin til søer, Tulathromycin til søer som ikke æder og Tulathromycin til pattegrise, Tulathromycin blev valgt ud fra langtids effekt og Tilmicosin lignende egenskaber Start : alle dyr under 7,5 mdr ned til 14 dage fjernes fra besætning, ved salg til slagteri eller Pulje. Der tildeles Tilmicosin 16mg/kg til søer i 4 uger, søer som ikke vil æde behandles med Tulathromycin 1ml/40kg i op til 5 dage, hvis soen ikke genoptager foderoptag i denne periode fjernes den fra besætningen. 20 polte på 7,5 mdr medicineres med Tilmicosin 16mg/kg i 6 uger i egen aflukkede sektion. Alle pattegrise behandles med Tulathromycin 1ml/40kg ved fødsel og derefter hver 4. dag fravænnes ved 21 dage og fjernes fra besætning til site II chr ophører Tilmicosin medicinering. Grise født inden denne dato, Tulathromycin behandles færdig og fjernes til site II. Herefter fravænnes til klimastald på Chr Site II CHR totalsaneres efter regler i SPF, tømmes fuldstændig når grise er vokset færdig, vaskes og desinficeres og hver sektion står tom i minimum 3uger, hele stalden minimum 1 uge.

6 Besætningsbeskrivelse Skitse over staldindretning for Sobesætningen Poltestald 2 Farestald Poltestald 1 Beskrivelse af saneringsforløbet Klima Resultater Farestald Diskussion Slagtesvin Perspektiv. Klima Drægtighed løbestald Kilder Klima Klima Drægtighed Beskrivelse af saneringsforløbet Besætningen en besætning på 200 søer med 2 site produktion, hvor søerne er på site 1 (Bojskovskov) sammen med 7-30 kgs dyr og nogle slagtedyr. På site 2 ca. 3 km derfra (Felstedvej) er resten af 30 kg - slagt. Der er egen produktion af polte. Besætningen passes af Claus og Janni samt en medhjælper. Der fodres med hjemmeblandet foder, hvor samme foderstreng forsyner farestalde og drægtighedsstalde.

7 Der er inden start ingen kliniske tegn på sygdomme der ønskes saneret i soholdet, og blodprøver fra februar 2006 viser, at besætningen er gennemsmittet med PRRS og AP6. Varierende resultater på mycoplasma. (Bilag 3+4+5) Fravænnede grise er negative for både PRRS og Ap, indikere stabilitet i soholdet (bilag 4). På saneringstidspunktet blev det pointeret at der ikke måttet have forekommet klinisk syge dyr i minimum 3 mdr. Vaccination er en mulighed for at undgå dette. Da vi antog at besætningen var gennemsmittet anså vi det ikke for nødvendigt. Delsaneringen laves uden faringsstop, men med opstart i en periode med mindst muligt antal pattegrise, medicinering i 4 uger med Tilmicosin, udsættelse af alle dyr mellem 3 uger og 7,5 mdr samt med tidlig fravænning off site til 21 dage efter medicineringsstop. Tidsplan hvor dag 0 er 1. medicineringsdag: Den generelle tidsplan. Her medtages kun punkter som er relevante. Inden start: Blodprøver er taget. Gis kort er hjemtaget Der laves en nummeret liste over alle dyr i besætningen. De sidste uger inden dag 0: Fjernet alle dyr mellem 21 dage og 7,5 måneder. Slagtes ud i søerne, ældre og svækkede søer væk. Tomme afsnit vaskes og desinficeres. Vandsystem renses. Afsnit med dyr rengøres så vidt muligt. Katte aflives Bestilling og levering af medicin Dag 0 (8. maj 2006) Der er nu kun voksne dyr over 7,5 mdr samt pattegrise tilbage på ejendommen. Der fravænnes ned til 21 dages alderen. Medicinering af voksne dyr startes 16 mg/kg (16 kg Tilmicosin/tons foder). Pga af den høje dosis kan det give afsmag og nogle dyr ville ikke æde. Sultning et halvt døgn inden, ellers injektionsbehandling med Tulathromycin, hvis ingen appetit efter 5 dage slagtes dyret. Foderstyrken sættes til 2,5 FE pr dag, der suppleres (håndfodring) til dyr der skal have mere. Vægten af søerne er sat til 225 kg i gennemsnit 1,6g X 225kg = 360 g/dag/so eller 360g/3 udfodringer= 12o g/so/fodring Søer, der ikke vil æde, sprøjtes med Tulathromycin 1 ml/40kg. De skal i gang med at æde, der gives ikke medicinfrit foder. Alle pattegrise injiceres med Tulathromycin dag 0, 5 og 10. 0,1 ml for under 4 kg 0,2ml over Grisene fravænnes tidligt, off site fra dag 0 til 14 dage efter medicineringsstop, dvs i 6 uger. Det forventes at de største problemer med tidlig fravænning vil ses i starten, og at grise der er sprøjtet vil have nemmere ved at klare sig. Der gives Tilmicosin 2 kg/ tons foder i 14 dage efter fravænning.

8 Dag 28 (4 uger) Medicinering stoppes Dag 42 (6 uger) Fravænning off site stoppes. Der kan nu startes med fravænning til egne stalde igen. 3 måneder efter medicineringsstop kan der indsættes nye polte. Disse blodprøves efter en måned i besætningen og derefter løbende for at følge om saneringen er lykkes. Dagligt: Sprøjtning af søer der ikke æder Sprøjtning af nyfødte pattegrise Fravænning af pattegrise på 14 dage. Skriv alle behandlinger, dødsfald mv ned. Tilmicosin forbrug og pris: 1 Gårdejer Claus Pedersen, søer: Tilmicosin Medicinkoncentration i % 10,0 Indhold i pakning i gram Pris pr. pakning i kr. 3835,00 Dosering mg. pr. kg. lgv. pr. Døgn 16,0 Gennemsnits vægt pr. dyr i kg. 225 Antal dyr der behandles 200 Behandlingstid i dage 28 Foderoptagelse i FEs. pr. dyr pr. døgn 2,50 Kg. dyr til behandling Gram pulver til behandling Total antal pakninger 20,2 ppm aktiv stof i foderblanding 1440 Gram pulver pr. ton foder Topdressing gram pulver pr. 100kg.dyr 16,0 Kr. pr. dyr 386,57 Total behandlings pris i kr Tilbageholdelsestid efter sidste behandling antal døgn Po Slagtning 28

9 Gårdejer Claus Pedersen, smågrise pr 100 stk Tilmicosin i opstartsfoder Medicinkoncentration i % 10,0 Indhold i pakning i gram Pris pr. pakning i kr. 3835,00 Dosering mg. pr. kg. lgv. pr. døgn 8,0 Gennemsnits vægt pr. Dyr i kg. 6 Antal dyr der behandles 100 Behandlingstid i dage 14 Foderoptagelse i FEs. pr. dyr pr. Døgn 0,20 Kg. dyr til behandling 600 Gram pulver til behandling 672 Total antal pakninger 0,1 ppm aktiv stof i foderblanding 240 Gram pulver pr. ton foder 2400 Topdressing gram pulver pr. 100kg.dyr 8,0 Kr. pr. dyr 2,58 Total behandlings pris i kr. 258 Tilbageholdelsestid efter sidste behandling antal døgn Po Slagtning 28 Lawsonia Elimination Under de 4 ugers medicinering Inden start sanering er alle stalde vasket og desinficeret Ved påbegynd medicinering: De første 14 dage: 1 gang dagligt skylles alt tydelig snavs og afføring væk under søer i drægtighedsstald og løbestald med lavt tryk og højt vand flow. Der desinficeres med Virkon S vha rygsprøjte efter hver afskylning. Virkon S er valgt da det er fuldt virksomt overfor Lawsonia ved 1% opløsning og ufarligt for grise og mennesker. (mcorist 96) 1 gang dagligt fjernes alt tilgængeligt afføring og snavs i farestier manuelt med skovl og skraber ved smågrisenes huler og der strøes med stalosan. Bagved søer skylles afføring væk. De følgende 14 dage suspenderes afskylninger og der skrabes kun afføring væk som normalt. Klimastalde/slagtesvin: Vaskes ekstremt grundigt med højtryk, inspiceres af dyrlæge og vaskes efter med sæbe og desinficeres afsluttende med Virkon S.

10 Stalde udtørres. Klimastalde står tomme 4uger Slagtesvinestalde 10 uger. Der udtages blodprøver efter SPF forskrifter for MYC, AP6, vac PRRS (se bilag 19) Derudover tages blodprøver for Lawsonia løbende Resultater 18. april 2007 reinficeres med for AP6 (Se Bilag 15) SPF status SPF +AP6 + san MYC + san vac PRRS 24. April 2007 erklæres besætning saneret for Mycoplasma, SPF status ændres til SPF + AP6 + sanvac PRRS (se bilag 16) 27. april 2007 erklæres besætning saneret for vac PRRS, SPF status ændres til SPF + Ap6 (se Bilag 17) Lawsonia besætningen findes ved blodprøver 14 nov 2007 reinficeret (se bilag 18), ingen klinik. Diskussion På trods af meget ihærdig indsats fra ejerpar, med alle ovennævnte procedure fulgt meget nøje, nærmest nidkært, da ejer på forhånd var informeret om ringe succesrate med AP6, men var ekstremt opsat på at forsøge eliminering, måtte vi erkende at saneringen slog fejl på AP6 og forfatteren er nok tilbøjelig til at tro at det er ekstremt svært hvis ikke umuligt at eliminere denne lidelse under de givne omstændigheder. Mycoplasma og Prrs var begge succesfulde, men billigere medicinering kunne have været brugt, hvis man blot havde ønsket at gå efter disse. Det er dog forfatterens opfattelse at Tilmicosin er et meget sikkert middel til sanering på grund af tilmicosins sekundære dæmpende effekt af prrs og antiinflamatoriske effekt. Det betyder en del at sanering virker første gang, da omkostninger og arbejdsindsats er meget stort, så besparelsen ved at vælge et billigere præparat, virker mindre betydningsfuldt i forhold til sikkerhed, det blev kort beregnet at der kunne spares ca 1/3 kr i medicineringomkostninger ved at benytte Tylosin (Tylosin og tilsvarende midler er sidenhen faldet dramatisk i pris) og i det samlede regnstykke var det ikke et væsentligt nok beløb til at ville forsøge sig med alternativer. Lawsonia eliminationen var en delvis succes på blodprøverne så det ud som at saneringen holdt 17 måneder, men blev reinficeret, det er værd at bemærke at der har ikke været klinik på lawsonia i 2 år efter sanering og ingen medicin er ordineret til Tarmbetændelse i slagtesvineholdet, desværre foreligger der ingen E kontrol, da ejer opgav at føre registringer på grund af ombygninger og udvidelse og derfor ikke prioriterede E kontrol højt, men ejer og dyrlæge kan rapportere at

11 slagtesvinene har tydeligt bedre trivsel end før sanering og ingen lawsonialignende diarre er set, det er landmandens klare overbevisning at den ekstra indsats med vask og desinfektion, har tilbagebetalt en meget stor del af investeringen. Kilder 1 Benfield, D.A.; Chase, C.L.; Moore, G.; et al. An evaluation of the effects of Tilmicosin in feed on nursery pigs inoculated with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Proc. 33 annual meeting of the AASV Kansas city Missouri 2002 pp Bundgaard Hans: Hovedopgave vedr. fagdyrlæge for svin 1 april 1999 Cao XY, Dong M, Shen JZ, Wu BB, Wu CM, Du XD, Wang Z, Qi YT, Li BY. Tilmicosin and tylosin have anti-inflammatory properties via modulation of COX-2 and inos gene expression and production of cytokines in LPS-induced macrophages and monocytes. Int J Antimicrob Agents May;27(5): L. Fraile1, C. Rosell2, S. Lapuente2 1 Veterinary practitioner, Lleida, Spain; 2ELANCO Animal Health, Alcobendas, Spain REDUCTION OF PRRSV AND RESPIRATORY CLINICAL DISEASE BY TILMICOSIN N. Fittipaldi, C. Klopfenstein, M. Gottschalk, A. Broes, M.A. Paradis, and C.P. Dick Assessment of the efficacy of tilmicosin phosphate to eliminate Actinobacillus pleuropneumoniae from carrier pigs Can J Vet Res April; 69(2): N. Fittipaldi, C. Klopfenstein, M. Gottschalk, A. Broes, M.A. Paradis, and C.P. Dick Assessment of the efficacy of tilmicosin phosphate to eliminate Actinobacillus pleuropneumoniae from carrier pigs Can J Vet Res April; 69(2): Goodwin RF. Apparent reinfection of enzootic-pneumonia-free pig herds: early signs and incubation period. Vet Rec Sep 29;115(13): Mcorist S: Virkon S proved effective against porcine Ileitis. Antec International Ltd june

12 McOrist S, Morgan J, Veenhuizen MF, Lawrence K, Kroger HW. Oral administration of tylosin phosphate for treatment and prevention of proliferative enteropathy in pigs. Am J Vet Res Feb;58(2): Marie-Anne Paradis, Gordon H. Vessie, John K. Merrill, C. Paul Dick, Camille Moore, George Charbonneau, M. Gottschalk, Janet I. MacInnes, Robert Higgins, K.R. Mittal, C. Girard, Jeffery J. Aramini, and Jeffrey B. Wilson Efficacy of tilmicosin in the control of experimentally induced Actinobacillus pleuropneumoniae infection in swine Can J Vet Res January; 68(1): 7 11 L Stipkovits, D Miller, R Glavits, L Fodor, and D Burch PMCID: PMC Treatment of pigs experimentally infected with Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, and Actinobacillus pleuropneumoniae with various antibiotics. Can J Vet Res October; 65(4): Thacker Brad Role og antibiotics in an era of immunosuppressive diseases Tabel 1: infosvin erfaringer fra dansk svineproduktion med delsaneringer

13 Bilag 1

14 Bilag 2

15 Bilag 3

16 Bilag 3A

17 Bilag 4

18 Bilag 5

19 Bilag 6

20 Bilag 7

21 Bilag 8

22 Bilag 9

23 Bilag 10

24 Bilag 11

25 Bilag 12

26

27 Bilag 13

28

29 Bilag 14

30 Bilag 15

31 Bilag 16

32 Bilag 17

33 Bilag 18

34 Bilag 19

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge.

Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge. Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge. Case Report Fagdyrlægeuddannelse 2006-2008 Andreas Birch

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.

Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10. Dyrlægeaften, KHL 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk 1 Hvad er planen? Generelt om vaccinationer i soholdet hvad er nødvendigt? Dybdegående omkring PCV-2 vaccination skal/skal

Læs mere

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU MEDDELELSE NR. 979 Slagtesvineproduktion med alt-ind alt-ud-drift på ejendomsniveau gav en

Læs mere

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Intro: Helle Haugaard Jessen, Dyrlæge, HyoVet Erik Damsted,

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber?

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Cost / benefit analyse på lægemiddelomkostninger v. Helle D Kjærsgaard Svinefagdyrlæge MBA Medicinforbrug DB tjek/regnsskab Top 5 Gennemsnit

Læs mere

Swine Innovation Centre Sterksel

Swine Innovation Centre Sterksel Swine Innovation Centre Sterksel Sammenhængen mellem farestaldens faktorer og produktiviteten i klima- og slagtesvineholdet Hvor vigtigt er det at få grisene i gang med at æde før og efter fravænning?

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Case-report Lawsonia intracellularis FDS 2006. Kathrine Poll Broksøvej 73 4690 Haslev. Ø-Vet Center allé 6 4683 Rønnede

Case-report Lawsonia intracellularis FDS 2006. Kathrine Poll Broksøvej 73 4690 Haslev. Ø-Vet Center allé 6 4683 Rønnede Case-report Lawsonia intracellularis FDS 2006 Kathrine Poll Broksøvej 73 4690 Haslev Ø-Vet Center allé 6 4683 Rønnede 1. marts 2009 1 Indledning I denne case-report vil et rådgivningsforløb samt en problemstilling

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin KAMPAGNE FOR DYREVELFÆRD Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin Dansk Svineproduktion Axeltorv 3 DK-1609 København V Telefon 3373 2700 Fax 3311 2545 www.dansksvineproduktion.dk 2 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE

Læs mere

Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014

Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014 Udviklingssamarbejdet (UVS) Studietur til England 2014 Indledning Udviklingssamarbejdet (UVS) er et samarbejde mellem de forskellige svinerådgivninger under DLBR samt Videncenter for Svineproduktion. De

Læs mere

Input fra workshops Styr på soholdet

Input fra workshops Styr på soholdet Input fra workshops Styr på soholdet VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Kongres for svineproducenter 27. Oktober 2010. GRUPPE 1 Fra polt til gylt med succes. Hvad kunne I bruge fra oplægget? Sodødelighed ikke reduceret

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode rabatter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer maj + juni Supplementsprodukter

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård Brug af Altresyn Niels Thing Engholm/Krogsgård KORT OM BEDRIFTEN To ejendomme Engholm og Krogsgård Ejer Erik W. Andersen Har været driftsleder siden år 2004 I år 2005/2006 udvidet til 1170 søer på Krogsgård.

Læs mere

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Målet Finde søer, som er i brunst, og inseminere på det rigtige tidspunkt Udføre brunstkontrol

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved det?

Hvad kan vi gøre ved det? Hvad dør grisene af? Hvad kan vi gøre ved det? 1 Dødelighed i farestalden Gennemsnit Bedste 25% Bedste 10% 13,3% 12,5% 12,3% Hvis man i 1000 søer går fra 17-12% døde = 0,8 fravænnet gris mere pr. kuld

Læs mere

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD)

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) Udviklet af DuPont Animal Health Solutions Tilbageblik over situationer med

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Hvorfor er huldet vigtigt? Normal huld giver Flere totalfødte i efterfølgende

Læs mere

HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion. PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10.

HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion. PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10. HVAD GØR DE BEDSTE? Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion PattegriseLIV Regionale kampagnemøder 3.-10. marts 2015 MÅLSÆTNINGEN ER KLAR Dan: Der skal overleve en gris mere pr.

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China

for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF IGIN AND HEALTH for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde Brædstrup 13. marts 2015 UDVIKLINGEN I FARINGSPROCENT I E-KONTROLLERNE (1995 2002 2013) VI HAR FÅET NYE PROBLEMER Der er flere aborter

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol Bilagsmateriale til kursus i medicinhåndtering Besætningsmanual for CHR nr.: Følgende er et bilagsmateriale til medicinhåndteringskurserne. Materialet indeholder en

Læs mere

HØJ FARINGSPROCENT GÅ SYSTEMATISK TIL OPGAVEN

HØJ FARINGSPROCENT GÅ SYSTEMATISK TIL OPGAVEN KONGRES 2009 WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK HØJ FARINGSPROCENT GÅ SYSTEMATISK TIL OPGAVEN Erik Bach og Anja Kibsgaard Olesen Videnscenter for Svineproduktion DAGSORDEN Faringsprocent

Læs mere

Influenza hos svin. Preben Mortensen. Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S

Influenza hos svin. Preben Mortensen. Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S Influenza hos svin Preben Mortensen Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S Influenza hos svin Det vil jeg tale om Svineinfluenza & svineinfluenza Hvordan ser influenza

Læs mere

DLG's fodersortiment til søer 2012-13

DLG's fodersortiment til søer 2012-13 DLG's fodersortiment til søer 2012-13 639873 658482 658629 639101 658632 639119 639102 658635 639098 639106 639107 658638 658234 So Die Value So Fiber Value Drægtig Fiber Value So Die Profil So Fiber Profil

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

KANYLEFRI INJEKTION OG VACCINATION

KANYLEFRI INJEKTION OG VACCINATION KANYLEFRI INJEKTION OG VACCINATION NOTAT NR. 1320 Kanylefri injektion kan fjerne helt risikoen for knækkede kanyler ligesom det er mindre stresset for dyrene at blive stukket på denne måde. Omvendt er

Læs mere

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Dw 25307 1 Disposition Kassesti med so i boks Løsdrift 1 2 1 6 2 0 Side

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø Kassestier 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø 1) Supplerende mælk i farestier Suppl. mælk (1 af 5) Test af lamper Varme v. faring Konklusioner

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE Støttet af: SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1344 Økonomien kan forbedres med omkring 1 mio. kr. ved at udvide soholdet og samle fem lokaliteter på et eller to steder. Det er muligt at sænke

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Et beslutningsstøttesystem

Et beslutningsstøttesystem Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 143 Et beslutningsstøttesystem for dyresundhed - et Bayesiansk netværk for almindelig lungesyge Lars Otto, Fødevareøkonomisk Institut Charlotte S. Kristensen, Klinisk

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det?

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Vet-Team Årsmøde UCH 11. november 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Agenda 1300 FEso pr. årsso som mål

Læs mere

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10

DET TYDER GODT De foreløbige resultater tyder på, at sundhed kan forbedres gennem avl Læs mere side 10 MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER Nr. 20 FEBRUAR 2006 LÆS BLANDT ANDET... SNYD IKKE DIG SELV OMKRING PRRS Risikoen for sædsmitte ubetydelig. Sådan skaffer du højere avlsindeks. Sådan indsluser du nye

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater

Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater Faglig dag i vest Svinestalde Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak Agenda Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater Tal fra virkeligheden Løbestalde anno 2015 Lovgivning & anbefalinger Lukning

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Fagdyrlægeopgave Version 1, 31 marts 2014 Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Udarbejdet af: Jordrupvej 8 6600 Vejen

Læs mere

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet Reproduktion få et godt resultat Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet 2 årsager til manglende faring Fejl ved etablering af drægtighed Fejl ved opretholdelse af drægtighed Et samspil af mange faktorer

Læs mere

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske?

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske? Kopiark A Etikspil Spørgsmål Hvordan kan man kende forskel på en god og en dårlig handling? Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Hvorfor gør man nogle gange noget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Struktur, strukturudvikling og lovgivning... 4 Økonomi...5 Omsætning af grise... 7 Slagtesvineproduktion i Tyskland...

Læs mere

FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER I REPRODUKTIONEN

FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER I REPRODUKTIONEN FOKUS PÅ DE SMÅ DETALJER I REPRODUKTIONEN Projektleder Thomas Sønderby Bruun Videncenter for Svineproduktion DANVETs Årsmøde Brædstrup 13. marts 2015 AGENDA Klassisk reproduktionsoptimering Optimering

Læs mere

VIPIGLETS DE FØRSTE TAL

VIPIGLETS DE FØRSTE TAL VIPIGLETS DE FØRSTE TAL PROGRAM Baggrund Lommebogen teori og tal Obduktioner teori og tal Opsamling Diskussion og spørgsmål BAGGRUND OG MATERIALE Hvad? Undersøge risikofaktorer for pattegrisedødelighed

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Brunstmanagement. Svinerådgiver Mette Holst Tygesen 96241886 / 21282218

Brunstmanagement. Svinerådgiver Mette Holst Tygesen 96241886 / 21282218 Brunstmanagement Svinerådgiver Mette Holst Tygesen 9188 / 1818 Udfordringer med polte Antal løbeklare og brugbare polte svinger Svingende antal søer i holdene Poltene løbes ved varierende alder Udskiftningsklare

Læs mere

Effekt på antallet af dødfødte grise ved tildeling af syntetisk E-vitamin eller naturligt E-vitamin til søer.

Effekt på antallet af dødfødte grise ved tildeling af syntetisk E-vitamin eller naturligt E-vitamin til søer. Effekt på antallet af dødfødte grise ved tildeling af syntetisk E-vitamin eller naturligt E-vitamin til søer. Dyrlæge Jesper S. Olesen FynVet Svinefagdyrlæger Aps. Gørtlervej 6 5750 Ringe Resume Et stigende

Læs mere

Rapport fra studietur til Catalonien, Spanien September 2012

Rapport fra studietur til Catalonien, Spanien September 2012 Rapport fra studietur til Catalonien, Spanien September 2012 Videncenter for Svineproduktions studietur for svinerådgivere og -dyrlæger 1 Indholdsfortegnelse Struktur, udvikling og national lovgivning...

Læs mere

RAPPORT FRA STUDIETUR TIL IOWA, USA 4. til 12. SEPTEMBER 2011

RAPPORT FRA STUDIETUR TIL IOWA, USA 4. til 12. SEPTEMBER 2011 RAPPORT FRA STUDIETUR TIL IOWA, USA 4. til 12. SEPTEMBER 2011 RAPPORT I 2011 gik studieturen for rådgivere og dyrlæger til Iowa, USA. Indtryk og billeder er samlet i denne rapport. INSTITUTION: REDIGERET:

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere