HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af fogedretten i Viborg den 12. juli 2013 og af Vestre Landsrets 13. afdeling den 24. oktober I påkendelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Påstande Kærende, A, har principalt nedlagt påstand om, at C og D ikke skal tilbagegives til indkærede, B, i USA. Subsidiært har hun nedlagt påstand om, at sagen udsættes på gennemførelse af en børnesagkyndig undersøgelse. Indkærede, B, har påstået landsrettens kendelse stadfæstet. Anbringender A har gjort gældende, at der ikke er tale om en ulovlig tilbageholdelse, idet børnene umiddelbart før anmodningen om tilbagegivelse havde bopæl i Danmark. B har i hvert fald stiltiende givet samtykke til, at børnenes bopæl er blevet ændret fra USA til Danmark. Børnene havde således på tidspunktet for anmodningen boet i Danmark i ca. 2½ år sammen med hende

2 - 2 - i hendes lejlighed og havde fået en hverdag med børnehave og skole, og B havde accepteret dette. Under alle omstændigheder medfører opholdets længde, at der er sket bopælsskifte. Opholdet i Danmark havde således varet i ca. 2½ år, da retssagen blev indledt, og børnene havde kun boet i USA, til de var henholdsvis 2 ¼ og 3 ¾ år. Børnene havde derfor tættere tilknytning til Danmark end til USA. Da børnene således havde bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor B ikke længere var indforstået med deres ophold her, er den grundlæggende betingelse for tilbagegivelse af børnene i medfør af 10 i børnebortførelsesloven ikke opfyldt. A har endvidere gjort gældende, at B ikke har overholdt fristen på et år for at indgive anmodning om tilbagegivelse af børnene, jf. børnebortførelseslovens 11, nr. 1. I øvrigt er betingelsen for at nægte tilbagegivelse i medfør af lovens 11, nr. 2, også opfyldt, fordi det ville være til skade for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed at sende dem til USA på nuværende tidspunkt. Under alle omstændigheder må en tilbagegivelse af børnene til B i USA uden forudgående børnesagkyndig undersøgelse være helt udelukket. B har gjort gældende, at A fra februar 2013 har tilbageholdt børnene ulovligt i Danmark, og at børnene havde bopæl i USA umiddelbart før tilbageholdelsen. Betingelserne for tilbagegivelse af børnene til ham i medfør af børnebortførelseslovens 10 er derfor opfyldt. Der har ikke været en aftale mellem parterne om varigt ophold i Danmark, og han har heller ikke efterfølgende givet samtykke hertil, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Han har således bevaret hjemmet i USA, ligesom han har bevaret kontakten til børnene, der fortsat taler flydende engelsk. Bopælen er ikke ændret som følge af opholdets længde. Selv om børnene har en vis familiemæssig og social tilknytning til Danmark, har de en tilsvarende tilknytning til USA. Der må ved afgørelsen af bopælen lægges afgørende vægt på forældrenes intentioner og ikke blot på varigheden af opholdet i det nye land og børnenes trivsel i de nye omgivelser. Det er således i strid med formålet med Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 at anerkende en ændring af

3 - 3 - børnenes bopæl alene som følge af børnenes ophold i det nye land uden hensyn til forældrenes fælles intentioner. En sådan anerkendelse vil motivere til bortførelse eller ulovlig tilbageholdelse i håb om, at tiden og børnenes evne til at tilpasse sig de nye omgivelser vil føre til ændring af børnenes bopæl. Etårsfristen for sagsanlæg er overholdt, og A har ikke løftet sin bevisbyrde for, at tilbagegivelse vil være til skade for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde vil sætte dem i en situation, de ikke bør tåle. Betingelserne for at nægte tilbagegivelse af børnene i medfør af lovens 11 er derfor ikke opfyldt. En børnesagkyndig undersøgelse er ikke nødvendig, men i givet fald er han indstillet på at samarbejde herom. Højesterets begrundelse og resultat Problemstillingen Sagen angår, om børnene C og D, der siden december 2010 har opholdt sig i Danmark sammen med deres mor, A, efter reglerne i børnebortførelsesloven skal tilbagegives til deres far, B, der bor i USA og sammen med A har forældremyndigheden over børnene. Børnene havde bopæl i USA, før de sammen med deres mor og med deres fars indforståelse rejste til Danmark i december Hovedspørgsmålet er, om børnene i foråret 2013, da faderen modsatte sig deres fortsatte ophold her, havde bopæl i USA eller i Danmark, idet tilbagegivelse til faderen i USA kun kan finde sted, hvis de fortsat havde bopæl der, jf. børnebortførelseslovens 10, stk. 1. Begrebet bopæl i børnebortførelsesloven Formålet med børnebortførelsesloven er bl.a. at gennemføre Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af børnebortførelser. Udtrykket bopæl i børnebortførelseslovens 10, stk. 1, skal derfor forstås i overensstemmelse med Haagerkonventionens artikel 3 ( the State in which the child was habitually resident ). Det er ikke i Haagerkonventionen defineret, hvad der forstås ved habitually resident, og spørgsmålet er heller ikke defineret i forarbejderne til konventionen. Det er således efter konventionen overladt til medlemsstaterne ud fra forholdene i hvert enkelt tilfælde at afgøre, hvornår et barn må anses for habitually resident i et land.

4 - 4 - Højesteret finder, at afgørelsen af, om et barn har bopæl ( habitual residence ) i Danmark, må bero på en helhedsvurdering. Heri må navnlig indgå dels forældrenes eventuelle fælles intentioner og aftaler om formålet og varigheden af opholdet i Danmark, dels barnets situation, herunder varigheden af opholdet her i landet og barnets tilknytning til det nuværende og tidligere opholdssted. Den konkrete vurdering A og børnene rejste i december 2010 til Danmark med B s indforståelse. I foråret 2013 modsatte B sig børnenes fortsatte ophold hos moderen i Danmark, efter at han havde fået at vide, at hun havde fået en kæreste. Forældrene er uenige om, hvad der var baggrunden og vilkårene for opholdet i Danmark. A har forklaret, at baggrunden var ægteskabelige problemer, og at de ikke talte om nogen tidshorisont for, om og i givet fald hvornår hun skulle rejse tilbage til USA. B har forklaret, at han alene gav tilladelse til et midlertidigt ophold i Danmark, og at tilladelsen flere gange blev forlænget med forskellig begrundelse, senest til sommeren Højesteret lægger herefter til grund, at forældrene ikke har haft en fælles intention eller fast aftale om formålet med og varighed af børnenes ophold i Danmark. C og D var henholdsvis 3 og 2 år gamle, da de kom til Danmark i december De er født i USA og er såvel amerikanske som danske statsborgere. Parrets tredje barn blev født i Danmark i juli A etablerede sig i egen bolig med børnene tæt på sin familie og påbegyndte en uddannelse her, og C og D begyndte i daginstitution i august B, som var bekendt med disse forhold, kom på besøg to gange i 2011 og igen to gange i Han har endvidere haft kontakt med børnene via Skype. Da B i foråret 2013 modsatte sig børnenes fortsatte ophold i Danmark, var de 6 og 4 år og havde været her i landet i mere end 2 år sammen med deres mor og lillebror. På denne baggrund finder Højesteret efter en helhedsvurdering, at C og D havde skiftet bopæl fra USA til Danmark, inden B modsatte sig deres fortsatte ophold her, og at børnene derfor ikke er tilbageholdt ulovligt. Hans anmodning om tilbagegivelse af børnene kan derfor ikke tages til følge.

5 - 5 - Thi bestemmes: C og D skal ikke tilbagegives til B i USA. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for nogen instans til den anden part eller til statskassen.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer eller på anden måde at offentliggøre deres identitet) HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 Sag 180/2013 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Carsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere