Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland"

Transkript

1 Vojens, d Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland Formanden Anker Ravn Knudsen bød velkommen til de 38 fremmødte og glædede sig over den overvældende tilslutning. Derefter fulgte fire temaindlæg. Digitalisering af overlærer Paul Dannovs håndværkerfilm. Ved Kim Furdal, ISL. Paul Dannov var skoleinspektør i Bylderup. I perioden producerede han film om uddøende håndværk, og disse film er en guldgrube. Han begyndte i 1980 at fortælle om landbrug uden moderne hjælpemidler. Der er 12 film tilbage, én om at vaske tøj er ikke publiceret endnu. Optaget som Super 8 film med underlægningsmusik med pan-fløjte. For 2 år siden fik ISL en henvendelse om digitalisering af filmene. De blev restaureret, redigeret og fik anden underlægningsmusik. Filmene findes på ISLs hjemmeside, hvor de kan afspilles, men de kan endnu ikke downloades. Vandreudstilling om 250-års jubilæet for kolonisternes ankomst til Sønderjylland Ved Ruth Christensen, Rens Lokalhistoriske Arkiv. Ruth Christensen gennemgik de 9 plancher med historien i tekst, på dansk og tysk, og i billeder. Arbeitskreis Plaggenhacke og Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune har udarbejdet vandreudstillingen i fællesskab og har fået tilskud fra forskellige fonde. For 250 år siden begyndte kolonisationen af tyndt bebyggede hede- og moseområder i det daværende hertugdømme Slesvig. Fra alle områder af det Hellige Romerske Rige begav sig mennesker på vej for at følge anmodningen fra den danske kong Frederik V om at opdyrke de øde områder. Som følge af de besværlige betingelser for bosættelsen, opgav mange af disse kolonister og drog tilbage til deres hjemstavn, andre til andre lande eller bidrog med udviklingen af vort land. Der er udarbejdet et hæfte og en pjece om vandreudstillingen, der er meget interessant. Emnerne er bl.a.: Hvervning, den besværlige tur, kartoffeltyskerne på Alheden 1759, kolonister i Sønderjylland, 1762 ankom de til Kravlund, 181 familier 981 personer, 1763 fik de jord i Tønder Amt. Vandreudstillingen kan lånes. Er optaget til november Udstillingen kan udarbejdes i Publisher og derefter trykkes for en rimelig penge. Sønderborg Arkivsamvirke berettede ved Christian Frederiksen. Arkivsamvirket er medlem af Bygningsbevaringsrådet, der er et rådgivende råd for kommunen om bevaringsværdige kulturmiljøer. Rådet skal høres i nedrivningssager, og når bevaringsværdige bygninger ønskes moderniseret. Med henblik på den lokalhistoriske værdi sendes sager til de enkelte lokalhistoriske arkiver for vurdering. Bevarende lokalplaner behandles også, og der gives en udtalelse om bygningers kulturhistoriske og arkitektoniske værdi, f.eks. om Havneområdet, der er porten til Sønderborg. I 1970 erne blev der sat store vinduer i bygninger i stedet for dannebrogsvinduer, som bygningerne er født med. I dag er det solceller på tagene, der kan ødelægge et hus ydre skæmme sit hus på helhedens bekostning. Side 1

2 Der blev fra salen spurgt: Får I nogle sager igennem?. Svar: Det er uendelig svært at komme igennem med bevaring af gamle huse. By og miljø er en forening for hele Sønderborg Kommune, hvor der sidder en repræsentant fra de lokalhistoriske arkiver. Denne forening arrangerer foredrag og udflugter, og der uddeles 3-4 anerkendelsesplaketter for bevaring hvert år. På landsplan udgives tidsskriftet By og land, der er et interessant tidsskrift. Lokalrådet ved Sønderborg Slot er de lokalhistoriske arkiver også repræsenteret i, specielt med interesse i brugerfladen og dybden i museernes formidling. ABM-samarbejde (arkiv-bibliotek-museum) er trådt i kraft efter at Arkivsamvirket blev dannet. Der arbejdes med fællesinitiativer f.eks. for skolebørn i vinterferien og juleferien på biblioteker og museer, hvor arkiverne kan supplere i omtale af arrangementerne. Et andet eksempel er Store billeddag på Sønderborg Slot i Riddersalen, lige efter at Sønderjyske billeder var kommet på nettet. Christian Frederiksen rundede af med at sige, at der skal argumenteres for at bevare bygningernes værdi, men en historie om et hus kan medvirke til, at huset bevares eller et nyt hus opføres i samme stil. Fra salen blev spurgt: Hvordan får I kendskab til sagerne? Svar: Der er en automatik i, at Bygningsbevaringsrådet bliver hørt, og at sagen behandles i rådet, inden sagen sendes ud til høring med høringsfrist. Projekt 1. Verdenskrig. Ved Anders Hell Hansen. I 2011 var repræsentanter for forskellige institutioner samlet for at drøfte, hvad der skulle ske i jubilæumsåret Formålet var at samle viden fra arkiver, museer m.m. Der er nu et hjemmesideprojekt om 1. Verdenskrig under udarbejdelse, som skal være færdigt til august Hjemmesidens foreløbige indhold: Indsamlingsdel søge i Arkibas, hvad de enkelte arkiver har om 1. Verdenskrig. Kalenderdel oversigt over arrangementer Kalenderdel skal følge krigens gang. Database over ca krigsdeltagere, med et søgefelt. Hvert arkiv sin del-hjemmeside eller et link. Formidlingsside med henblik på skolerne og historielærerne. Hvordan skal arbejdet fra arkiverne foregå? Billeder kan sendes til Historisk Arkiv i Haderslev. Den samlede historie skal fortælles. Projekt Europeana : På Sønderborg Slot har Bo Nørregaard været tovholder på dette projekt, så der bliver samarbejdet. De sønderjyske ressourcer skal bruges på at fortælle om 1. Verdenskrig set fra de sønderjyske krigsdeltageres side, f.eks. gør Nationalmuseet intet ( Danmark deltog ikke i 1. Verdenskrig! ). DSK-årbøgerne det er ønskeligt med en søge-adgang hertil, specielt personbiografierne, hvis der er nogle, der vil påtage sig denne opgave? Al feltpost skal ikke scannes, men den gode historie skal fortælles + gode eksempler + henvisninger til arkiver, der har feltpost liggende. Der vil blive indkaldt til et møde med visning af hjemmesiden, når projektet er længere fremme. Haderslevs folder om projekt 1. Verdenskrig tages med i LASS nyhedsbrev. Til slut opfordrede Anker Ravn Knudsen til at udpege en 1. Verdenskrigs kontaktperson på hvert lokalarkiv. Kontaktpersonens opgave bliver at skabe overblik over, hvad arkivet har og melde dette tilbage til Historisk Arkiv i Haderslev til den nye hjemmeside. Side 2

3 Efter kaffen gik man over til at holde årsmødet. Anker Ravn Knudsen kommenterede de fire forrige interessante indlæg, udtrykte sin glæde over de mange fremmødte og at det havde været et roligt år i LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Kim Furdal blev valgt. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. Godkendt. 3. Godkendelse af dagsorden. Punkt 9 flyttes op til På valg til styrelsen er:. Under Suppleanter Marie Hansen er ikke valgt som suppleant, det var Randi Helming, der senere kom i styrelsen, og der var således en vakant suppleant. Dagsorden blev herefter godkendt. 4. Formandens beretning. Skriftlig beretning er bilag til referat fra årsmødet. Beretningen blev godkendt. 5. Revideret regnskab for 2012 ved kassereren. Birgitte Thomsen gennemgik regnskabet og oplyste, at der var et overskud på kr., og at kursusudgifterne primært er til undervisere. Regnskabet blev godkendt. 6. Fastsættelse af budget for Birgitte Thomsen gennemgik budgettet, der blev godkendt. Birgitte Thomsen udtalte, at kursus prioriteres højt. Preben F. Nørup spurgte, hvad bankudgifter var? Birgitte Thomsen svarede, at det var onlinebanking-gebyr + girokort, men at styrelsen havde vedtaget fra 2014 at gå over til bankoverførsel af kontingenter for at spare penge. Bent Rønne spurgte, om LASS også fik tilskud fra SLA til kurser? Birgitte Thomsen svarede, at det får LASS. Vi får kr. pr. kursus, da kurserne jo udbydes også til ikke-medlemmer af LASS. SLA-medlemmer betaler 600 kr. og ikke-medlemmer af LASS eller SLA betaler kr. LASS medlemmer betaler 300 kr. Bent Rønne udtalte, at LASS skulle afsætte penge til møder i arkivsamvirkerne om 1. Verdenskrigs projektet. Birgitte Thomsen fortalte, at der var 65 medlemmer af LASS, og at der ikke kan forventes ret mange flere. Der er pæne udgifter til køb af undervisere ved emner, som Kim Furdal ikke underviser i, men styrelsen mener, det er vigtigt Side 3

4 med et højt fagligt niveau. Fra salen blev det bemærket, at revisorbetegnelsen ikke må bruges til en frivillig (ikke-uddannet) revisor, her er bilagskontrollant den korrekte betegnelse efter den nye offentlighedslov! 7. Fastsættelse af kontingent for Styrelsen foreslår uændret kontingent, 250 kr., hvilket blev godkendt. 8. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag. 9. Valg. På valg til Styrelsen er: Randi Helming, Broagerland Lokalarkiv, ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Else Egholm, Gråsten Lokalhistoriske Arkiv. Birgitte Thomsen, Tønder Lokalhistoriske Arkiv. Blev genvalgt. Agnes Svendsen, Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området, ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Ove Ethelberg, Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv Suppleanter: Bent Pawlowski, Tinglev Lokalarkiv. Blev genvalgt. Vakant. Ellen Jensen, Skodborg Lokalhistoriske Arkiv blev valgt. Revisor og revisorsuppleant: Nis Hoff, Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg-området. Blev genvalgt. Ejgild Dyremose, Felsted Lokalhistoriske Arkiv blev valgt. 10. Den lokalhistoriske konsulents beretning for Ved Kim Furdal. Skriftlig beretning er bilag til årsmødet. Spørgsmål fra salen: Skal vi være varsomme med indberetning til Arkibas? Svar: Klap hesten, afvent resultatet af forhandlingerne, men vi kommer til at betale et eller andet. Spørgsmål fra salen: Har der været økonomiske krav? Svar: Der har været et par sager, men ikke på Arkibas (Ålborg Stadsarkiv, Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek). Kommentar fra salen: Der er et politisk ønske om digitalisering og formidling af billeder, så betalingen bliver sandsynligvis ikke så dyr. Spørgsmål fra salen: Hvem får pengene for de forældreløse billeder? Svar: Det gør COPYDAN, det er en trussel, der bliver brugt i forhandlingerne. Bent Rønne: Sagerne om copyright er ved professionelle fotografer. 11. Eventuelt. Bent Rønne orienterede om Arkibas. SLA har fået nej fra Kulturministeriet til ansøgningen om midler til Arkibas5 og Arkibas.dk. Der søges stadig dialog med den nye kulturminister Marianne Jelved. Der skal nu søges om støtte fra fonde i stedet for. Lokalarkiverne får et brev om et par dage, at Morten Nielsen er afskediget fra Arkibas, i stedet virker Dorthe Søborg Skriver som direktør Side 4

5 for Arkibas. Spørgsmål fra salen: Et arkiv med ulønnet arbejdskraft er blevet pålagt medieskat. Forespørgsel til Bent Rønne, der vil tage spørgsmålet med til SLA s styrelse. Hanne Christensen, webmaster: Opråb om indlæg og oplysninger. Inspiration, input til andre arkiver. Mailadresser efterlyses, ca. 10 arkiver mangler endnu at tilmelde deres mailadresse til Hanne Christensen. Else Egholm efterlyser navneskilte ved årsmøderne! Formanden Anker Ravn Knudsen sluttede årsmødet af med at sige tak til dirigenten for en god mødeledelse, tak for et godt fremmøde fra arkiverne og tak for et godt lokalhistorisk arbejde i Efter årsmødet blev der afholdt et kort konstituerende møde: Formand: Anker Ravn Knudsen. Næstformand: Elli Deele. Kasserer: Birgitte Thomsen. Sekretær: Jytte Ludvigsen. Webmaster: Hanne Christensen. Side 5

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Perspektiver på DET GODE LIV

Perspektiver på DET GODE LIV Perspektiver på DET GODE LIV Rapport over udviklingsprojekt i Center for Udviklingshæmmede i Assens Kommune Udarbejdet af Søren Kai Christensen ORD Forord Dette er en rapport om et udviklingsprojekt på

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere