Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12"

Transkript

1 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08: IBH DK

2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter 8 Afmontering af dæksel 9 Afmontering affrontplade 9 Afmontering af sideplade 10 3 Varmepumpens konstruktion 11 Generelt 11 El-tilslutning 14 4 Rørtilslutninger 16 Generelt 16 Rørtilkobling centralvarmesiden 16 Sammenkoblingsmulighed 18 5 El-tilslutninger 19 Generelt 19 Tilslutninger 21 6 Igangsætning og justering 27 Forberedelser 27 Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet 27 Kompressorvarmer 27 Opstart og kontrol 28 Efterjustering, varmebærerside 28 Justering, indfyringsmængde 29 7 Afvigelse af ønsket temperatur 30 Fejlsøgning 30 8 Tilbehør 34 9 Tekniske oplysninger 35 Mål- og opsætningskoordinater 35 Lydtryksniveauer 37 Tekniske specifikationer 38 El-diagram 41 Oversættelsestabel 45 Stikordsregister 46 Indholdsfortegnelse 1

3 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. METRO THERM Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. Serienummer Serienummeret på F-modellerne finder du nede på siden af foden. 8 DATA Serienummer 12 HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. DATA TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning CE-mærkningen betyder, at METRO THERM viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et, af fabrikanten, godkendt servicefirma. Serienummer 2 Ethvert indgreb i kølemiddelsystemet må kun foretages af en montør, der som minimum, har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et, af fabrikanten godkendt, servicefirma. Firmaet skal være registreret/ godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). Kapitel 1 Vigtig information

4 HUSK! Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Kapitel 1 Vigtig information 3

5 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato System gennemskyllet System udluftet Snavsfilter Stop- og aftapningsventil Indfyringsmængde indstillet Sikringer til ejendom Sikkerhedsafbryder Kommunikationskabel tilsluttet adresseret (kun ved kaskadeforbindelse) Andet 4 Kapitel 1 Vigtig information

6 Kontaktinformation METRO THERM A/S - Rundinsvej Helsinge - Telefon Kapitel 1 Vigtig information 5

7 2 Levering og håndtering Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares opretstående. Opstilling Placer udendørs på et fast, vandret underlag som kan holde til dens vægt, helst betonfundament. Hvis der benyttes betonsøjler, skal disse hvile på faskine eller småsten. Betonfundamentet eller betonsøjlerne skal placeres således, at fordamperens underkant er i niveau med den gennemsnitlige lokale snedybde, dog mindst 300 mm. bør ikke installeres op ad lydfølsomme vægge, f.eks. op til et soveværelse. Sørg for, at opstillingen ikke medfører gener for naboerne. må ikke anbringes, så udeluften recirkuleres. Dette medfører en lavere effekt og ringere virkningsgrad. Fordamperen skal eventuelt beskyttes mod direkte vind/blæst. Placer beskyttet mod vind/blæst mod fordamperen. Der kan forekomme store mængder kondensvand og smeltevand ved afrimning. Kondensvand skal ledes ned i en brønd til regn- og smeltevand eller lignende (se side 7). Vær opmærksom, så varmepumpen ikke ridses under installationen. Hvis der er risiko for sneskred fra taget, skal der monteres et beskyttende tag eller lignende over varmepumpe, rør og kabler. Placer ikke direkte på græsplænen eller et andet underlag, der ikke er fast. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

8 Kondensvandsafløb Kondensvandsopsamler Kondensvandsopsamleren benyttes til at opsamle og bortlede det meste af kondensvandet fra varmepumpen. BEMÆRK Det er vigtigt for varmepumpens funktion, at afledning af kondensvandet fungerer, samt at kondensvandrørets udmunding er placeret således, at huset ikke kan tage skade. Varmekabel, styring Strømforsyning til varmekablet sker, når følgende vilkår er opfyldt: 1. Driftsindstilling "Varme" eller "Varmtvand" er aktiveret. 2. Kompressoren har været i drift i mindst 30 minutter efter den seneste start. 3. Den omgivende temperatur er lavere end 1 C. Anbefalede alternativer Stenkiste BEMÆRK Rør med varmekabler til dræning af kondensvandsopsamler medfølger ikke. BEMÆRK For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10 benyttes. BEMÆRK El-installation og trækning afledninger skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Frostfritt Frostfri dybde BEMÆRK Selvregulerende varmekabel må ikke tilsluttes. HUSK! Hvis et af de anbefalede alternativer ikke benyttes, skal der sørges for god bortledning af kondensvand. Hvis huset har kælder, skal stenkisten placeres på en sådan måde, at kondensvandet ikke påvirker huset. Ellers kan stenkisten placeres lige under varmepumpen. Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde. Kondensvandet (op til 50 liter/døgn), som opsamles i beholderen skal ledes via et rør til et passende afløb, hvor den kortest mulige strækning udendørs anbefales. Den del af røret, der ikke ligger frostfrit, skal være opvarmet af et varmekabel for at forhindre tilfrysning. Læg røret med fald fra. Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde eller alternativt indendørs (med forbehold for lokale bestemmelser og regler). Benyt vandlås ved installationer, hvor der kan forekomme luftcirkulation i kondensvandrøret. Isoleringen skal slutte tæt mod undersiden af kondensvandsopsamleren. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

9 Afløb indendørs Frit Fritt område 150 mm utrymme bagved bakom 150 mm 400 mm 600 mm 400 mm 600mm Minimalt fritt utrymme Min. frit område Frit område foran 3000 mm Fritt utrymme framför 3000 mm Minimalt fritt utrymme Min. frit område Vandlås Medfølgende komponenter Kondensvandet ledes til afløb indendørs (med forbehold for lokale bestemmelser og regler). Læg røret med fald fra. Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre luftcirkulation i røret. Nedløbsrørafløb 2 flexrør (R25) med 4 pakninger Snavsfilter R25 (HQ1). Vandlås Frostfritt Frostfri dybde djup Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde. Læg røret med fald fra. Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre luftcirkulation i røret. Installationsområdet Afstanden mellem og husvæg skal være mindst 150 mm. Frit område over skal være mindst en meter. 8 Kapitel 2 Levering og håndtering

10 Afmontering af dæksel Afmontering af frontplade 8 HQ1 12 Kapitel 2 Levering og håndtering 9

11 Afmontering af sideplade HQ1 10 Kapitel 2 Levering og håndtering

12 3 Varmepumpens konstruktion Generelt 8 PWB2 PWB3 PWB1 F X1 QN2 20S EP1 BT12 BP1 63H1 GQ1 FM01 BP2 BP4 LPT EP2 BT3 QN3 SM1 BT15 HS1 QM35 QM36 DH EB11 PF3 GQ10 CM QN1 SM2 EB10 CH UB3 UB1 W1 UB2 DATA XL1 DATA XL2 PF3 PF1 UB3 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 11

13 12 PWB3 PWB1 PWB2 EP1 TB X1 GQ1 FM01 BP1 63H1 QN2 20S BT12 QN3 SM1 BP4 BT3 DH EB11 BT15 PF3 GQ10 CM QM35 QM36 EB10 CH BP2 LPT HS1 QN1 SM2 EP2 UB3 UB1 UB2 DATA XL1 DATA W1 XL2 PF3 PF1 UB3 12 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

14 Komponentliste 8 OG F12 Rørtilslutninger QM35 Serviceventil, væskeside QM36 Serviceventil, gasside XL1 Tilslutning, varmebærer ud fra, G3/4" (Ø22 mm) XL2 Tilslutning, varmebærer ind til, G3/4" (Ø22 mm) W1 Kabel, indgående strømforsyning Føler osv. BP1 (63H1) BT3 BT12 BT15 BP2 (LPT) BP4 Højtrykspressostat Temperaturføler, varmebærer returløb Temperaturføler, kondensator fremløb Temperaturføler, væskeledning Lavtryksføler Højtryksføler Elektriske komponenter AA23 Kommunikationskort AA23-S2 Dipswitch-kommunikationskort AA23-X1 Tilslutningsklemme, indgående strømforsyning AA23-X4 Klemme, kommunikation EB10 (CH) Kompressorvarmer EB11 (DH) Drypskålsvarmer F Hovedsikring, kompressorenhed F3 Sikring for eksternt varmekabel (250 ma), maks. 45 W. GQ1 (FM01) Ventilator GQ2 (FM02) Ventilator PWB1 Kontrolkort PWB2 Inverterkort PWB3 Filterkort TB Klemme, el og kommunikation X1 Tilslutningsklemme, indgående Kølekomponenter QN2 (20S) 4-vejsventil GQ10 (CM) Kompressor QN3 (SM1) Ekspansionsventil, køling QN1 (SM2) Ekspansionsventil, varme EP1 Fordamper (luftspole, kobberrør med aluminiumsflange) EP2 Kondensator (ACH 30, kobber/rustfrit stål) HS1 Tørfilter Andet PF1 PF3 UB1 UB2 UB3 Typeskilt Serienummer Kabelgennnemføring, indkommende strømforsyning Kabelgennemføring, kommunikation Kabelgennemføring, varmekabel (EB14) Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 13

15 El-tilslutning 8 Elektriske komponenter AA23 Kommunikationskort AA23-S2 Dipswitch-kommunikationskort AA23-X1 Tilslutningsklemme, indgående strømforsyning AA23-X4 Klemme, kommunikation EB10 (CH) Kompressorvarmer EB11 (DH) Drypskålsvarmer F Hovedsikring, kompressorenhed F3 Sikring for eksternt varmekabel (250 ma), maks. 45 W. GQ1 (FM01) Ventilator GQ2 (FM02) Ventilator PWB1 Kontrolkort PWB2 Inverterkort PWB3 Filterkort TB Klemme, el og kommunikation X1 Tilslutningsklemme, indgående AA23 AA23-S2 AA23-X4 F3 AA23-X1 14 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

16 12 PWB3 PWB1 EB11 EB10 DH CH AA23 AA23-S2 F AA23-X4 F3 TB GQ1 FM01 AA23-X1 PWB2 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 15

17 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. arbejder op til en returtemperatur på ca. 55 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 58 C. er ikke udstyret med spærreventiler på vandsiden, men sådanne skal monteres for at lette evt. fremtidig service. Returtemperaturen begrænses af returløbsføleren. Vandmængder Ved sammenkobling med anbefales frit flow i klimaanlægget for korrekt varmeoverførsel. Dette kan opnås ved brug af en bypass-ventil. Hvis frit flow ikke kan sikres, anbefales det, at der installeres en bufferbeholder (METRO THERM buffer). Følgende vandmængder anbefales Min. volumen, klimaanlæg ved varme/køling Min. volumen, klimaanlæg med gulvkøling l 80 l l 100 l BEMÆRK Rørsystemet skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Rørtilkobling centralvarmesiden kan sluttes direkte til varmesystemet, se afsnittet Sammenkobling, eller i overensstemmelse med en af de systemløsninger, der kan hentes på hjemmesiden Varmepumpen skal udluftes ved den øverste tilslutning (QM20) med udluftningsniplen på flexrøret. Monter det medfølgende snavsfilter (HQ1) før indløbet, dvs. tilslutningen (XL2, VB-ind) på. Varmeisolér samtlige rør udendørs med mindst 19 mm tyk rørisolering. Monter stopventiler (QM31 og QM32) og aftapningsventil (QM1), så kan tømmes ved længerevarende strømafbrydelse. Stopventil (QM31 og QM32) og aftapningsventil (QM31) medfølger ikke Trykfald Tryckfall (kpa) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, EB101 EB101 FL10 HQ1 RN10 QM1 QM40 QM41-8, -12 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Flow l/sek. Varmepumpe Sikkerhedsventil Snavsfilter Indstillingsventil Aftapningsventil Stopventil Stopventil -FL10 XL1 XL2 -RN10 -QM40 -QM1 -HQ1 -QM41 16 Kapitel 4 Rørtilslutninger

18 8 METROAIR 12 DATA DATA Varmeisolering Varmeisolering Kapitel 4 Rørtilslutninger 17

19 Sammenkoblingsmulighed kan installeres på flere forskellige måder. Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det påkrævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se flere sammenkoblingsmuligheder på Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning til det pågældende tilbehør. Se listeover det tilbehør, der kan anvendes til. Kapitel 4 Rørtilslutninger 18

20 5 El-tilslutninger Generelt Tilkobling af varmepumpen må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal foregå under opsyn af autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik C (kompressordrift). Sikringernes størrelse fremgår af afsnittet Tekniske data. har ikke flerpolet driftsafbryder for indgående elektrisk strømforsyning. Derfor skal varmepumpens forsyningskabel (W1) tilsluttes en driftsafbryder med mindst 3 mm brydeafstand. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæ, kan varmepumpen med fordel forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Indgående strømforsyning skal være 230 V 50Hz via el-skab med sikringer. Ved evt. isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Kommunikationskabel (W2) føres ind fra bagsiden gennem UB2. Tilslut kommunikationskabel (W2) fra klemrække (AA23-X4) til indedel. BEMÆRK El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. Elinstallation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 8 AA23 AA23-S2 AA23-X4 F3 AA23-X1 BEMÆRK Ved tilslutning skal der tages hensyn til den spændingsførende eksterne styring. Kapitel 5 El-tilslutninger 19

21 12 PWB3 PWB1 DH CH AA23 F TB FM01 X1 F3 AA23-X4 PWB2 20 Kapitel 5 El-tilslutninger

22 Tilslutninger BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. Strømtilslutning 8 Strømtilslutning UB1 W1 UB2 XL1 DATA Indgående strømforsyning W1 XL2 L E K UB3 Kapitel 5 El-tilslutninger 21

23 12 UB1 UB2 XL1 DATA Strømtilslutning W1 Indgående strømforsyning W1 XL2 UB3 22 Kapitel 5 El-tilslutninger

24 Indgående forsyningskabel (W1) medfølger og er fabrikstilsluttet klemrække X1. Uden for varmepumpen er der ca. 1,8 m tilgængeligt kabel. Kommunikationskabel (W2) (leveres af installatør) kobles til klemrække AA23-X4 og monteres med to kabelbindere, se billede. Ved tilkobling af tilbehør KVR 10 sker tilkobling af varmekabel (EB14) via kabelgennemføring UB3, se Eksternt varmekabel KVR 10 (Tilbehør). Komponentliste UB1 Kabelgennemføring, kaskadeforbindelse UB2 Kabelgennemføring, kommunikation UB3 Kabelgennemføring, varmekabel (EB14) W1 Kabel, indgående strømforsyning Kapitel 5 El-tilslutninger 23

25 8 Kabler til kommunikation (W2) føres igennem ferrit. 12 Her monteres kommunikationskabel (W2) ved hjælp af to kabelbindere. 24 Kapitel 5 El-tilslutninger

26 Eksternt varmekabel KVR 10 (Tilbehør) er udstyret med klemme til eksternt varmekabel (EB14, medfølger ikke). Tilslutningen er sikret med 250 ma (F3 på kommunikationskort AA23). Hvis der skal benyttes et andet kabel, skal sikringen udskiftes med en, der er passende (se tabel). Kabelføring Følgende billeder viser anbefalet kabelføring fra el-tilslutningen frem til kondensvandrøret. Læg varmekabel (EB14) gennem gennemføringen på undersiden, og monter med to kabelbindere ved el-tilslutningen. Overgang mellem el-kabel og varmekabel skal ske efter gennemføring til kondensvandrøret. Længde (m) BEMÆRK Selvregulerende varmekabel må ikke tilsluttes. I alt effekt (W) Sikring (F3) METRO THERM Art.nr. Sikring 8 Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere T100mA/250V T250mA/250V * 6 90 T500mA/250V * Monteret fra fabrikken. Tilslutning til eksternt varmekabel (EB14) foretages til klemrække X1:4 6 i henhold til følgende billede: Varmekabel (EB14) BEMÆRK Røret skal kunne holde til varmen fra varmekablet. For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10 benyttes. Kapitel 5 El-tilslutninger 25

27 12 Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere. Omgivelsestemperaturføler Der er placeret en omgivelsestemperaturføler (Tho-A) på bagsiden af. Kommunikation kan kommunikere med METRO THERM styring ved at tilslutte indemodulerne til klemrække X4:4 6 i henhold til følgende billede: F2040 Innemodul X4 GND B- A+ AA3 GND B- A+ GND B- A+ For tilkobling i indemodul, se den pågældende manual på Varmekabel (EB14) Adressering ved kaskadeforbindelse På kommunikationskortet (AA23-S2) vælges kommunikationsadresse for mod METRO THERM styremodul. De-fault har adresse 1. Ien kaskadeforbindelse skalalle have en unik adresse. Adressen kodes binært. Adresse S2:1 S2:2 S2:3 1 Off Off Off 2 On Off Off 3 Off On Off 4 On On Off 5 Off Off On 6 On Off On 7 Off On On 8 On On On 26 Kapitel 5 El-tilslutninger

28 6 Igangsætning og justering Forberedelser Kontroller, at ladekredsen samt klimaanlægget er fyldt og godt udluftet, før igangsættelse. Kontrollér rørsystemets tæthed. Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet 1. Fyld varmebærersystemet op med vand til nødvendigt tryk. 2. Udluft systemet med udluftningsnippel (QM20) på medfølgende flexrør og evt. cirkulationspumpe. Kompressorvarmer er udstyret med en kompressorvarmer, der varmer kompressoren før opstart, og når kompressoren er kold. BEMÆRK Kompressorvarmeren skal have være tilkoblet i 6-8 timer før første start, se afsnittet Opstart og kontrol i installationshåndbogen for indedelen. Kapitel 6 Igangsætning og justering 27

29 Opstart og kontrol 1. Kompressorvarmeren (CH) skal have været i drift i 6-8 timer, inden der må ske kompressorstart. Det sker ved at slå driftsspændingen til og koble kommunikationskablet fra. 2. skal være adresseret, hvis den skal have en anden adresse end Kommunikationskabel på klemrække AA23-X4 skal ikke være koblet til. 4. Den eksterne afbryder slås til. 5. Kontrollér, at er spændingssat. 6. Efter 6-8 timer tilsluttes kommunikationskablet (W2) på klemrække AA23-X4. 7. Genstart evt. indemodul/styring. Følg instrukserne for "Opstart og kontrol" i installationshåndbogen for styringen. Varmepumpen starter 30 minutter efter, at udedelen bliver spændingssat og kommunikationskabel (W2) er tilsluttet, hvis der er behov. Ønskes planlagt lydsvag drift, skal denne planlægges i indedelen eller styreenheden. 12 AA23 AA23-S2 AA23-X4 8 AA23 AA23-S2 AA23-X4 HUSK! Påbegynd ikke elektrisk arbejde, før der er gået mindst to minutter, efter strømmen er afbrudt. Efterjustering, varmebærerside I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der høres en boblende lyd fra varmepumpen, cirkulationspumpen og radiatorer, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft fjernet), kan varmeautomatikken indstilles på de ønskede værdier. 28 Kapitel 6 Igangsætning og justering

30 Justering, indfyringsmængde Instrukser for justering af varmtvandspåfyldning findes i installationshåndbogen til den pågældende indedel. Se liste over de inderdele og det tilbehør, der kan tilsluttes. Kapitel 6 Igangsætning og justering 29

31 7 Afvigelse af ønsket temperatur Fejlsøgning BEMÆRK Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af eller under tilsyn af en autoriseret el-installatør. BEMÆRK Da kan sluttes til et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. BEMÆRK Ved afhjælpning af driftsforstyrrelser, som kræver indgreb bag fastskruede låger, skal elforsyningen afbrydes på sikkerhedsafbryderen. BEMÆRK Alarm kvitteres på METROAIR Styring. Se manualen for Styringen. Høj rumtemperatur Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Forkerte indstillinger i METROAIR Styring. Se manualen for Styringen. ikke i drift kommunikerer alle alarmer til styringen. Kontroller, at er spændingssat. Kontroller styringen. Se tilsvarende kapitel "Komfortforstyrrelse" i installationshåndbogen til indemodulet. kommunikerer ikke Kontroller, at adressering af er korrekt. Kontroller, at kommunikationskablet er tilsluttet. Følgende tip kan benyttes til at afhjælpe komfortforstyrrelsen: Grundlæggende forholdsregler Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til er tilsluttet. Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. Varmepumpens motorsikring (F). Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand Denne del affejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis varmepumpen er sammenkoblet med en varmtvandsbeholder. Stort varmtvandsforbrug. Vent til det varme vand er blevet opvarmet. Forkerte indstillinger i METRO THERM Styring. Se manualen for styringen. Lav rumtemperatur Lukkede termostater i flere rum. Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Forkerte indstillinger i METROAIR Styring. 30 Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur

32 Følerplacering 8 Tilslutning på kort (PWB1) BP1 EB10 QN2 EB11 GQ1 QN3 QN1 BP2 63H1 CH 20S DH FM01 SM1 SM2 LPT PWB1 Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur 31

33 12 Tilslutning på kort (AA23) BP1 63H1 EB11 DH BE1 CT QN2 20S EB10 CH GQ1 FM01 QN1 SM2 QN3 SM1 Tho-R2 BT16 BT14 BT17 BT28 BP2 Tho-R1 Tho-D Tho-S Tho-A LPT Føleres placering i Føler osv. BE1 (CT) BP1 (63H1) BP2 (LPT) BP4 BT3 BT12 BT14 (Tho-D) BT15 BT16 (Tho- R1) BT17 (Tho-S) BT28 (Tho-A) EB10 (CH) EB11 (DH) EP2 GQ1 (FM01) GQ10 (CM) HS1 QN1 (SM2) QN2 (20S) QN3 (SM1) Tho-R2 Strømføler Højtrykspressostat Lavtryksføler Trykføler, kondensator Temperaturføler, varmebærer returløb Temperaturføler, kondensator fremløb Temperaturføler, varmgas Temperaturføler, væskeledning Temperaturføler, varmeveksler, 1 Temperaturfølere, sugegas Temperaturføler, omgivelse Kompressorvarmer Drypskålsvarmer Kondensator Ventilator Kompressor Tørfilter Ekspansionsventil, varme 4-vejsventil Ekspansionsventil, køling Temperaturføler, varmeveksler, 2 OUTDOOR UNIT 8 OG F12 Supply 8 3G2, 5mm2 12 3G4, 0 mm2 Defrost/Cooling 32 Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur

34 Data for føler i Tho-D (ºC) Tho-S, Tho-R1, Tho-R Tho-A (ºC) Data for temperaturføler returløb (BT3), kondensator frem (BT12) samt væskeledning (BT15) Temperatur ( C) Modstand (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Spænding (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0, (ºC) Kapitel 7 Afvigelse af ønsket temperatur 33

35 8 Tilbehør Kondensvandrør Kondensvandrør, forskellige længder. Fejlstrømsrelæ 1-faset. KVR meter Art. nr KVR ,5 meter Art. nr KVR meter Art. nr S20 Styremodul Art. nr S40 Styremodul Art. nr Varmtvandsbeholder/Akkumuleringstank METRO AQUA 300/200 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder. Art.nr VVS.nr METRO AQUA 450/300 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder. Art.nr METRO AQUA 300/450 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder og solslange. Art.nr Vægstativ Vægstativ 8 Art. nr Vægstativ 12 Art. nr Kapitel 8 Tilbehør

36 F Tekniske oplysninger Mål- og opsætningskoordinater 8 Justerbar Ställbar Ø40* *Tilbehør KVR 10 er påkrævet. 12 Justerbar Ställbar Ø40* *Tilbehør KVR 10 er påkrævet. Kapitel 9 Tekniske oplysninger 35

37 *Tilbehør KVR 10 er påkrævet. 150 mm Fritt område utrymme bagved bakom 400 mm 600mm 600 mm Minimalt frit område Minimalt fritt utrymme Frit område foran Fritt utrymme framför 3000 mm Min. afstand Min. avstånd ved brug af flere vid användning av flera F2040 Minimalt frit område Minimalt fritt utrymme 36 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

38 Lydtryksniveauer placeres oftest ved en husmur, hvilket giver en rettet lydspredning, der skal tages hensyn til. Man skal derfor altid ved opsætningen stræbe efter at vælge den side, der vender mod det mindst lydfølsomme naboområde. Lydtryksniveauerne påvirkes af andre vægge, mure, forskelle i jordniveau mm. og skal derfor kun ses som vejledende. tilpasser ventilatorhastigheden afhængigt af omgivende temperatur og fordampningstemperatur. 2 m 6 m 10 m Luft-/vandvarmepumpe 8 12 Lydeffektniveau* I henhold til EN ved 7/45 (nominelt) L W (A) Lydtryksniveau ve d 2 m frit opstillet* db(a) Lydtryksniveau ve d 6 m frit opstillet* db(a) 30,5 33,5 Lydtryksniveau ved 10 m frit opstillet* db(a) * Frit felt. Kapitel 9 Tekniske oplysninger 37

39 Tekniske specifikationer Luft-/vandvarmepumpe 8 12 Opvarmning Effektdata i henhold til EN14511 Afgivet/tilført effekt/cop (kw/kw/-) T5K Udetemp. /Fremløbstemp. 7/35 C (gulv) 2/35 C (gulv) -7/35 C (gulv) 2/55 C 7/45 C 2/45 C -7/45 C -15/45 C 7/55 C -7/55 C Nominel 3,85/0,84/4,60 6,03/1,59/3,79 5,91/2,08/2,84 4,35/2,03/2,14 3,58/1,03/3,47 5,11/1,81/2,82 5,61/2,27/2,47 4,99/2,56/1,95 3,46/1,11/3,11 4,58/2,36/1,94 Nominel 5,12/1,08/4,74 6,77/1,74/3,89 7,95/2,69/2,96 5,88/2,69/2,19 4,99/1,36/3,66 6,47/2,20/2,94 7,78/3,14/2,48 7,83/4,03/1,94 4,71/1,52/3,10 6,02/2,98/2,02 Køling Effektdata i henhold til EN14511 Afgivet/tilført effekt/eer T5K Udetemp. /Fremløbstemp. 27/7 C 27/18 C 35/7 C 35/18 C Maks. 7,52/2,37/3,17 11,20/3,20/3,50 7,10/2,65/2,68 9,19/2,98/3,08 Maks. 9,87/3,16/3,13 11,70/3,32/3,52 9,45/3,41/2,77 11,20/3,58/3,12 Elektriske data Nominel spænding Maks. driftsstrøm varmepumpe Maks. driftsstrøm kompressor Startstrøm Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt 1) Nominel effekt, ventilator Sikring 2) A rms A rms A rms Ohm W A rms 230V 50 Hz, 230V 2AC 50Hz Kølemediekreds Kølemediets type Kompressorens type Kompressorolie Påfyldningsmængde Lukkeværdi, pressostat HP Lukkeværdi, pressostat LP kg MPa MPa 2,55 R410A Twin Rotary M-MA68 4,15 (41,5 bar) 0,079 (0,79 bar) 2,9 Kuldebærer Luftflow Maks./Min. lufttemp. Afrimningssystem m 3 /h C 3000 reverserende cyklus /43 Varmebærer Min./Maks. systemtryk varmebærer Min. volumen, klimaanlæg, opvarmning/køling Min. volumen, klimaanlæg, gulvkøling Maks. flow, klimaanlæg Min. flow, klimaanlæg, ved 100 % cirkulationspumpehastighed (afrimningsflow) MPa l l l/sek. l/sek. 0,05/0,25 (0,5/2,5 bar) ,38 0, ,57 0,29 38 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

40 Luft-/vandvarmepumpe 8 12 Min. flow, opvarmning l/sek. 0,12 0,15 Min. flow, køling l/sek. 0,15 0,20 Maks./Min. VB-temp. kontinuerlig drift C 58/25 Tilslutning, varmebærer, udv. gevind G1" Mål og vægt Bredde mm Dybde mm Højde på ben mm 895 (+50/-0) 995 (+50/-0) Vægt (ekskl. emballage) kg Andet Kapslingsklasse IP 24 Farve mørkegrå Art.nr )Maks. tilladt impedans i nettilslutningspunktet i henhold til EN Startstrømme kan forårsage korte spændingsfald, som kan påvirke andet udstyr under ugunstige forhold. Hvis impedansen i nettilslutningspunktet er højere end den angivne, er det sandsynligt, at der kan forekomme forstyrrelser. Hvis impedansen i nettilslutningspunktet er højere end den angivne, skal du forhøre dig hos netejeren inden køb af udstyret. 2)Afgivet effekt begrænses med lavere sikring. Kapitel 9 Tekniske oplysninger 39

41 Arbejdsområde, kompressordrift opvarmning 8, -12 Vandtemperatur C Udeluft temperatur C Fremløbstemperatur Returløbstemperatur I kortere tid er det tilladt at have lavere arbejdstemperatur på vandsiden f.eks. ved opstart. Arbejdsområde, kompressordrift køling 8, -12 Vandtemperatur C Fremløbstemperatur Returløbstemperatur Udeluft temperatur C 40 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

42 El-diagram 8 HELSINGE DANMARK Kapitel 9 Tekniske oplysninger 41

43 1 2 3 OR GR F (4A) INV PWB2 P BK BK EB11 DH EB10 CH QN2 20S BP2 LPT BP1 63H1 BT16 Tho-R1 BT14 Tho-D BT17 Tho-S BT28 Tho-A Tho-P 42 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

44 12 HELSINGE DANMARK 12 Kapitel 9 Tekniske oplysninger 43

45 L1 -X1 PE L1 TB Y/GN F (30A) RD F (8A) E GN N -AA23 -X100 2 N 1 2 WH RD WH 1 2 NOISE FILTER PWB3 L1o No E GN 1 3 TB F (4A) Note Do not connect any wires on the port1 on TB. RD WH DM CT RD SM1 M WH BL OR Y RD SM2 M WH BL OR Y FM01 M WH OR BR BL RD FM02 M WH OR BR BL RD RD BL RD WH BL WH GN U V W RD WH BL V U IPM W MS 3 CM RD P2 P1 BL N1 PWB2 INVERTER N2 CNACT1 (WH) BK A/F MODULE L1 L2 P N2 P RD BL N2 CNI2 (WH) CNI4 (WH) BL BL RD BL RD BL CNI1 (WH) CNI3 (WH) CNA2 (WH) CNA1 (WH) PWB1 CNF (BK) CNW (BK) 52X1 52X2 CNR (WH) CNW2 (OR) 52X3 52X4 Two fan unit only CNS (RD) LED1 CNN1 (Y) CNEEV1 (WH) LED2 CNH (BR) CNEEV2 (RD) SW3 CNTH (WH) CNFAN1 (WH) CNIP (Y) SW1 CNPS (RD) CNB (RD) BK BK BR BR BL BK BK BK WH RD BL BL BL BK BK BK BK BK BK RD RD L EB11 DH EB10 CH QN2 20S SV1 t t t t Two fan unit only BP1 63H1 BT16 Tho-R1 BT14 Tho-D BT17 Tho-S BT28 Tho-A Y Y BK BK CNFAN2 (WH) Two fan motor unit only t BP2 LPT t Tho-P Tho-R2 44 Kapitel 9 Tekniske oplysninger

46 Oversættelsestabel Engelsk 4-way valve Alarm Ambience temp Communication input Compressor Control Cooling Crank case heater Defrost Driptray heater Evaporator temp. External heater (Ext. heater) Fan Fan high speed Fan low speed Fluid line temp. Heating High pressure pressostat Low pressure pressostat Main supply On/Off Outdoor unit RCBO (Residual current circuit-breaker with overcurrent protection) Return line temp. Supply line temp. Supply voltage Temperature sensor, Hot gas Temperature sensor, Suction gas Oversættelse 4-vejs ventil Alarm Omgivelse, temperaturføler Kommunikationsindgang Kompressor Styring Køling Kompressorvarmer Afrimning Drypskålsvarmer Fordamper, temperaturføler Ekstern varmer Ventilator Høj ventilatorhastighed Lav ventilatorhastighed Væskeledning, temperaturføler Varme Højtrykspressostat Lavtrykspressostat Forsyning Til/fra Udedel Personbeskyttelsesautomat Returløb, temperaturføler Fremløb, temperaturføler Indgående strømtilførsel/spænding Temperaturføler, varmgas Temperaturfølere, sugegas Kapitel 9 Tekniske oplysninger 45

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1. eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere