Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter 7 Afmontering af dæksler 7 3 Varmepumpens konstruktion 8 Generelt 8 El-skabe 10 Køledel 11 4 Rørtilslutninger 13 Generelt 13 Dimensioner og rørtilslutninger 14 Brinesiden 15 Varmebærersiden 17 Varmtvandsbeholder 17 Sammenkoblingsmulighed 18 5 El-tilslutninger 21 Generelt 21 Tilslutninger 22 Tilslutningsmuligheder 25 Tilslutning af tilbehør 30 6 Igangsætning og justering 31 Forberedelser 31 Påfyldning og udluftning 31 Startguide 32 Efterjustering og udluftning 33 7 Tilbehør 38 8 Tekniske oplysninger 40 Dimensioner og opsætningskoordinater 40 Tekniske specifikationer 41 El-diagram 44 Stikordsregister 74 Indholdsfortegnelse 1

4 2 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette produkt er designet til brug i hjemmet og ikke beregnet til brug af folk med fysiske / mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, hvis de ikke er under opsyn eller instrueres af en person med ansvar for deres sikkerhed. Dette er i overensstemmelse med gældende dele af lavspændingsdirektivet 2006/95/EF LVD. Produkt er også beregnet til brug af eksperter eller trænede brugere i butikker, hoteller, let industri, på bedrifter og i lignende miljøer. I disse miljøer til brug i overensstemmelse med de relevante dele af maskindirektivet 2006/42/EF. Børn bør instrueres / overvåges for at sikre, at de aldrig lege med produktet. Dette er en original manual. Oversættelse må ikke finde sted uden godkendelse af NIBE. Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. NIBE Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning F1345 er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. Kapitel 1 Vigtig information Sikkerhedsforskrifter Advarsel Installér systemet fuldstændig som beskrevet i denne installationshåndbog. Forkert installation kan medføre sprængninger, personskade, vandlækage, kølemedielækage, elektrisk stød eller brand. Vær opmærksom på måleværdierne, især ved indgreb i kølesystemet ved service i små rum, så grænsen for kølemediets densitet ikke overskrides. Konsultér en ekspert for tolkning af måleværdierne. Hvis kølemediedensiteten overskrider grænsen, kan der opstå iltmangel ved eventuel lækage, hvilket kan medføre alvorlige ulykker. Anvend originalt tilbehør og oplyste komponenter til installationen. Hvis der anvendes andre dele end de oplyste, er der risiko for vandlækage, elektrisk stød, brand og personskade, da aggregatet i så fald eventuelt ikke fungerer korrekt. Sørg for god ventilation af arbejdsområdet kølemedielækage kan forekomme under servicearbejdet. Hvis kølemediet kommer i kontakt med åben flamme, dannes der giftig gas. Installér aggregatet på et sted med god bæreevne. Forkert valg af installationssted kan medføre, at aggregatet falder ned og forårsager materielle skader og personskader. Installation uden god bæreevne kan endvidere medfører vibrationer og mislyde. Installér aggregatet stabilt, så det kan modstå jordskælv og vind af orkanstyrke. Forkert valg af installationssted kan medføre, at aggregatet falder ned og forårsager materielle skader og personskader. El-installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, og systemet skal tilsluttes som et separat kredsløb. Strømforsyning med utilstrækkelige kapacitet og mangelfuld funktion medfører risiko for elektrisk stød og brand. Brug de angivne kabler til el-tilslutningen, spænd kablerne godt fast i klemmerne, og aflast kablerne korrekt, så klemmerne ikke overbelastes. Løse tilslutninger eller kabelfastgørelser kan medføre unormal varmeudvikling eller brand. Kontrollér, efter afsluttet installation eller service, at der ikke lækker kølemedie i gasform fra systemet. Hvis kølemediegas lækkes i huset og kommer i kontakt med en aerotemper, en ovn eller anden varm overflade, dannes der giftig gas. Benyt den rørtype og værktøj, der er angivet for kølemediet. Hvis de eksisterende dele anvendes til andet kølemedie, kan det medføre havari og alvorlige ulykker på grund af sprængning af proceskredsen. Sluk for kompressoren, før kølemediekredsen brydes/åbnes. Hvis kølemediekredsen brydes/åbnes, mens kompressoren kører, kan der komme luft ind i proceskredsen. Dette medfører unormalt højt tryk i proceskredsen, hvilken kan medføre sprængning og personskade. Sluk for strømforsyningen ved service eller inspektion. Hvis strømforsyningen ikke slukkes, er der risiko for elektrisk stød og for personskade på grund af den roterende ventilator. Kør ikke aggregatet med fjernet panel eller afskærmning. Hvis der røres ved roterende udstyr, varme overflader eller højspændingsførende dele, kan det medføre personskade som følge af fasthængning, brandskade eller elektrisk stød. Slå strømmen fra, inden el-arbejde påbegyndes. Hvis der ikke slukkes for strømmen, kan det medføre risiko for elektrisk stød, skade på og fejlfunktion af udstyret. Forsigtig Udfør el-installationerne omhyggeligt. Slut ikke jordledningen til gasledningen, vandledning, lynaflederen eller telefonledningens jordledning. Forkert jording kan medføre fejl i aggregatet og elektrisk stød som følge af kortslutning. Anvend hovedafbryder med tilstrækkelig brydeevne. Hvis bryderen ikke har tilstrækkelig brydeevne, kan der opstå driftsforstyrrelser og brand.

5 Anvend aldrig andet end en sikring med den korrekte udløsestrøm på de steder, hvor sikringer skal anvendes. Hvis aggregatet tilsluttes med kobbertråd eller anden metaltråd, kan det forårsage aggregathavari og brand. Kabler skal lægges, så de ikke beskadiges af metalkanter eller klemmes af paneler. Forkert installation kan føre til elektrisk stød, dannelse af varme og brand. Installér ikke aggregatet tæt på steder, hvor der evt. kan forekomme udsivning af brandfarlig gas. Hvis der samles udsivende gas omkring aggregatet, kan der opstå brand. Installér ikke aggregatet på steder, hvor korrosive gasarter (f.eks. svovlsyreholdig gas) eller brandfarlig gas eller dampe (så som fortynder og petroleumsdampe) kan dannes eller samles, eller på steder hvor flygtige brandbare emner håndteres. Korrosive gasarter kan forårsage korrosion på varmeveksleren, brud på plastdetaljer osv., og brandfarlig gas eller dampe kan forårsage brand. Anvend ikke aggregatet til særlige formål såsom opbevaring af fødevarer, køling af præcisionsinstrumenter, frysekonservering af dyr, planter eller kunst. Dette kan medføre beskadigelse af genstandene. Installér og anvend ikke systemet i nærheden af udstyr, der genererer elektromagnetiske vekselfelter eller højfrekvente overtoner. Udstyr som invertere, reserve-elværk, medicinsk højfrekvensudstyr og telekommunikationsudstyr kan påvirke aggregatet og forårsage driftsforstyrrelser og havari. Aggregatet kan endvidere virke forstyrrende på medicinsk udstyr og telekommunikationsudstyr og medføre fejl eller funktionssvigt. Vær forsigtig, når du løfter aggregatet. Hvis aggregatet vejer mere end 20 kg, skal det løftes af to personer. Anvend beskyttelseshandsker for at mindske risikoen for skæreskader. Emballeringsmaterialet skal affaldshåndteres korrekt. Emballeringsmateriale, der ikke fjernes, kan forårsage personskade, da det kan indeholde søm og træ. Undgå at røre ved knapper med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå at røre ved kølemedierør med bare hænder, når systemet er i drift. Rørene bliver enten meget varme eller meget kolde under driften, alt afhængigt af driftsformen. Der er derfor risiko for brand- eller kuldeskader. Sluk ikke for strømforsyningen umiddelfart efter, at driften et stoppet. Vent mindst 5 minutter, da der ellers kan opstå vandlækage eller havari. Styr ikke systemet med hovedafbryderen. Dette kan medføre risiko for brand eller vandlækage. Desuden kan ventilatoren starte uventet, hvilket kan medføre personskade. Serienummer Serienummeret findes nederst til højre på frontdækslet og i info-menuen (menu 3.1). HUSK! Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Specielt for aggregater beregnet til R410A - Anvend ikke andet kølemedie end R410A. R410A medfører, at trykket bliver omkring 1,6 gange så højt som med almindelige kølemedier. - Påfyldningstilslutning på aggregatet, der er beregnet til R410A har forskellig størrelse for at forhindre, at systemet pga. en fejl fyldes med det forkerte kølemedie. - Anvend ikke påfyldningsflasker. Sådanne flasker ændrer kølemediets sammensætning, hvilket forringer systemets ydeevne. - Ved påfyldning af kølemedie skal kølemediet altid forlade flasken i flydende form. Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i driftshåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato Brine (side 15) Kontraventiler System gennemskyllet System udluftet Frostsikringsvæske Niveau-/ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulationspumper indstillet Varmebærer (side 17) Kontraventiler System gennemskyllet System udluftet Ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulationspumper indstillet El (side 21) Sikringer varmepumpe Sikringer til ejendom Udeføler Rumføler Strømføler Sikkerhedsafbryder Jordfejlsrelæ Relæudgang for nøddrift 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. Kapitel 1 Vigtig information 5

8 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport F1345 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset kan varmepumpen dog vippes forsigtigt 45 bagover. Bemærk! Varmepumpen er bagtung. Hvis kølemodulerne tages ud og transporteres stående, kan F1345 transporteres liggende på ryggen. Anvend produktets justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling mm BEMÆRK Sørg for, at varmepumpen ikke kan vælte under transport. TIP! For enklere transport ind i bygningen kan sidepladerne afmonteres. Det sted, hvor F1345 placeres, skal have et afløb i gulvet. Placer bagsiden mod en ydervæg i et rum, der ikke er lydfølsomt, for at eliminere problemer. Hvis det ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Installationsområdet Sørg for, at der er 800 mm fri plads foran produktet. Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side for at kunne åbne sidedækslerne. Dækslerne behøver dog ikke åbnes ved service, idet al service på F1345 kan udføres forfra. Sørg for, at der er et frit område mellem varmepumpen og væg bagved (samt frit område til lægning af forsyningskabel og rør) for at mindske risikoen for forplantning af eventuelle vibrationer. Udtagning af kølemodulerne For at lette transport og service kan varmepumpen deles, ved at kølemodulerne tages ud af skabet. Se servicekapitlet i driftshåndbogen for instruktioner om, hvordan delingen sker. (50) (50) BEMÆRK Varmepumpen må ikke flyttes, når kun det nederste kølemodul er taget ud. Hvis varmepumpen ikke er fast monteret, skal det øvre kølemodul altid tages ud, før man må tage det nedre ud. * En normal installation kræver mm (valgfri side) til tilslutningsudstyr, f.eks. niveaubeholder, ventiler og el-udstyr. Opstilling Placer F1345 på et fast underlag som kan holde til dens vægt, helst betongulv eller betonfundament. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 Medfølgende komponenter Se separat liste over medfølgende komponenter. Placering Tilbehørssættet er placeret i emballagen oven på varmepumpen. Afmontering af dæksler Frontdæksel 2 1 LEK LEK 1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. Sidedæksler LEK LEK LEK Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet bagud og lidt ud til siden. 4. Træk dækslet ud til siden. 5. Træk dækslet fremad. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

10 3 Varmepumpens konstruktion Generelt LEK LEK 8 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

11 Rørtilslutninger XL 1 Tilslutning, varmebærer frem XL 2 Tilslutning, varmebærer retur XL 6 Tilslutning, brine ind XL 7 Tilslutning, brine ud VVS-komponenter EP 14 Kølemodul EP 15 Kølemodul Føler osv. BT 1 Udeføler Elektriske komponenter AA 2 Grundkort AA 3 Indgangskort AA 4 Displayenhed AA4-XJ3 USB-udtag (ingen funktion) AA4-XJ4 Serviceudtag (ingen funktion) AA 7 Ekstra relækort AA 26 Grundkort 2 FC 1 Automatsikring K1 Nøddriftsrelæ K2 Relæ, ekstern cirkulationspumpe (kun 40 og 60 kw) K3 Relæ, ekstern cirkulationspumpe (kun 40 og 60 kw) K4 Relæ, ekstern cirkulationspumpe (kun 40 og 60 kw) K5 Relæ (kun 24 og 30 kw) X1 Klemrække, indgående el-forsyning X2 Klemrække, omskifterventil, ekstern kuldebærerpumpe (kun 40 og 60 kw) og ekstern driftsspænding (ved tarifstyring) X3 Klemrække, trinstyret tilskud X4 Klemrække, nøddriftsrelæ X5 Klemrække, summealarm X6 Klemrække, kommunikation, føler og softwarestyrede indgange X7 Klemrække, styresignal ekstern kuldebærerpumpe (kun 40 og 60 kw) X8 Sammenkoblingsklemme XJ 1 Stik, elektrisk forsyning til kompressor, kølemodul EP14 XJ 2 Stik, elektrisk forsyning til kompressor, kølemodul EP15 XJ 3 Stik, kølemodul EP14 XJ 4 Stik, kuldebærerpumpe, kølemodul EP14 (kun 24 og 30 kw) XJ 5 Stik, varmebærerpumpe, kølemodul EP14 XJ 6 Stik, kølemodul EP15 XJ 7 Stik, kuldebærerpumpe, kølemodul EP15 (kun 24 og 30 kw) XJ 8 XJ 9 XJ 10 SF 1 Stik, varmebærerpumpe, kølemodul EP15 Stik, kølemodul EP15 Stik, kølemodul EP14 Kontakt Andet PF 1 Dataskilt PF 2 Typeskilt, køledel PF 3 Serienummerskilt UB 1 Kabelgennnemføring, indgående el UB 2 Kabelgennemføring, stærkstrøm UB 3 Kabelgennemføring, signal Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 9

12 El-skabe F kw, 3x400 V LEK F kw, 3x400 V LEK F og 60 kw, 3x400 V LEK Elektriske komponenter AA 10 Softstart-kort FC 2 Motorsikring QA 10 Kontaktor, kompressor QA 11 Kontaktor, kompressor Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

13 Køledel F og 30 kw, 3x400 V LEK F og 60 kw, 3x400 V LEK LEK LEK LEK LEK Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 11

14 Rørtilslutninger XL 20 Servicetilslutning, højtryk XL 21 Servicetilslutning, lavtryk VVS-komponenter GP 1 Varmebærerpumpe GP 2 Brinepumpe QM 1 Aftapning, klimaanlæg QM 2 Aftapning, brinesystem Føler osv. BP 1 Højtrykspressostat BP 2 Lavtrykspressostat BP 8 Føler, lavtryk BT 3 Temperaturføler, varmebærer retur BT 10 Temperaturføler, brine ind BT 11 Temperaturføler, brine ud BT 12 Temperaturføler, kondensator fremløb BT 14 Temperaturføler, varmgas BT 15 Temperaturføler, væskeledning BT 17 Temperaturfølere, sugegas Elektriske komponenter AA 100 Skærmkort EB 10 Kompressorvarmer Kølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørfilter QN 1 Ekspansionsventil Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

15 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. F1345 kan køre med en returtemperatur på op til ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på 65 C. F1345 er ikke udstyret med interne spærreventiler, men de bør monteres for at lette evt. fremtidig service. BEMÆRK Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. BEMÆRK Lodning direkte på varmepumpens rør må ikke ske pga. interne følere. Systemprincip F1345 består af to varmepumpemoduler, cirkulationspumper samt styresystem med mulighed for eventuel tilskudsvarme. F1345 sluttes hhv. til kuldebærer- og varmebærerkredsløbet. I varmepumpens fordamper afgiver kuldebærervæsken (frostsikret væske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin energi til kølemediet, der fordamper for derefter at blive komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er steget, føres ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til varmebærerkredsløbet og ved behov til en eventuelt tilkoblet varmtvandsbeholder. Hvis der er et større behov for varme/varmt vand, end kompressorerne kan levere, er der mulighed for at tilslutte eksternt tilskud. Klemrings- eller pressekobling bør bruges. Symbolforklaring Symbol Betydning Udluftningsventil Stopventil Kontraventil Shunt-/omskifterventil Sikkerhedsventil EP 14 Kølemodul Temperaturføler EP 15 Kølemodul Ekspansionsbeholder XL 1 Tilslutning, varmebærer frem P Manometer Cirkulationspumpe XL 2 XL 6 XL 7 Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud Snavsfilter Hjælperelæ Kompressor Varmeveksler Kapitel 4 Rørtilslutninger 13

16 Dimensioner og rørtilslutninger Rørdimensioner Tilslutning (XL1) Varmebærer frem, udvendigt gevind (XL2) Varmebærer retur, udvendigt gevind (XL6) Kuldebærer ind, udvendigt gevind (XL7) Kuldebærer ud, udvendigt gevind G2" G2" G2" G2" 14 Kapitel 4 Rørtilslutninger

17 Brinesiden Kollektor Type 24 kw 30 kw 40 kw 60 kw Jordvarme, anbefalet kollektorlængde (m) 3x350-4x400 3x450-4x450 4x500-6x500 6x450-8x450 Bjergvarme, anbefalet aktiv borehulsdybde (m) 2x180-3x180 3x150-5x150 4x170-5x200 6x150-8x180 Gælder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3. Disse er grove eksempelværdier. Ved installation skal der foretages korrekte beregninger i henhold til lokale forhold. HUSK! Kollektorslangens længde varierer afhængigt af forholdene i jorden/undergrunden, klimazone og klimaanlægget (radiatorer eller gulvvarme). Maks. længde pr. slange til kollektoren bør ikke overstige 500 m. Kollektorerne skal altid parallelkobles med mulighed for justering af flowet i den pågældende slange. Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlægges i henhold til lokale forudsætninger, og afstanden mellem de enkelte slanger skal være mindst 1 m. Hvis der er flere borehuller, fastlægges afstanden mellem hullerne i henhold til lokale forudsætninger. For at undgå luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslangen har en konstant stigning mod varmepumpen. Hvis det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med udluftningsmuligheder. Tilslutning af brinesiden Rørtilslutning sker på varmepumpens bagside. Kondensisoler samtlige brineledninger indendørs. BEMÆRK Der kan dryppe kondensvand fra ekspansionsbeholderen. Placer derfor beholderen, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. HUSK! Efter behov bør du installere udluftningsventiler i kuldebærersystemet. Afmærk kuldebærersystemet med den anvendte frostsikringsvæske. Monter medfølgende sikkerhedsventil ved ekspansionsbeholderen som vist på principskitsen. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i hele længden for at undgå vandsamlinger. Monter spærreventiler så tæt på varmepumpen som muligt, så der kan lukkes for flowet til de enkelte kølemoduler. Der kræves ekstra sikkerhedsventiler mellem snavsfilter og spærreventiler (iht. principskitsen). Monter det medfølgende snavsfilter på den indgående ledning. Monter medfølgende kontraventiler på den udgående ledning. Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der på grund af urenheder og risiko for frost i fordamperen indskydes et mellemliggende frostsikret kredsløb. Det kræver en ekstra varmeveksler. P Når temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal det frostsikres ned til -15 C. Som vejledende værdi til volumenberegning anvendes 1 liter færdigblandet brine pr. meter kollektorslange (gælder ved PEMslange 40x2,4 PN 6,3). HUSK! Når kuldebærersystemets temperatur varierer afhængigt af varmekilde, skal menu "brinealarmindst." indstilles til en passende værdi. Kapitel 4 Rørtilslutninger 15

18 Tilslutning af ekstern kuldebærerpumpe (kun 40 og 60 kw) Monter kuldebærerpumpen (GP16) i henhold til cirkulationspumpens manual ved tilslutningen for den indkommende kuldebærer (EP14-XL6) og (EP15-XL6) mellem varmepumpen og spærreventilen (se billede). Kuldebærerpumpen medfølger ikke i visse lande, se liste over medfølgende komponenter. Trykekspansionsbeholder Kuldebærerkredsen skal udstyres med en trykekspansionsbeholder. Tryksæt kuldebærersiden til mindst 0,05 MPa (0,5 bar). Dimensioner trykekspansionsbeholderen i henhold til følgende diagram for at undgå eventuelle driftsforstyrrelser. Diagrammet dækker temperaturområdet fra -10 C til +20 C ved fortrykket 0,05 MPa (0,5 bar) og sikkerhedsventilens åbningstryk 0,3 MPa (3,0 bar). Etanol, 28 % (volumenprocent) Ved installation med etanol (28 % volumenprocent) som kuldebærervæske skal trykekspansionsbeholderen dimensioneres i henhold til følgende diagram BEMÆRK Kondensisoler kuldebærerpumpen (dæk ikke for dræningshullet) Etylenglykol, 40% (volumenprocent) Ved installation med etylenglykol (40% volumenprocent) som kuldebærervæske skal trykekspansionsbeholderen dimensioneres i henhold til følgende diagram Kapitel 4 Rørtilslutninger

19 Varmebærersiden Tilslutning af klimaanlæg Et klimaanlæg er et system, der regulerer indeklimaet ved hjælp af styresystemet i F1345 og f.eks. radiatorer, gulvvarme/køling, blæserkonvektorer osv. Rørtilslutning sker på varmepumpens bagside. Monter passende sikkerhedsudstyr samt spærreventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt, så der kan lukkes for flowet til de enkelte kølemoduler). Monter det medfølgende snavsfilter på den indgående ledning. Sikkerhedsventilen skal have maks. 0,6 MPa (6,0 bar) åbningstryk og monteres på varmebærer retur. Spildevandsrør fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i hele længden for at undgå vandsamlinger. Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (slanger) monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Monter medfølgende kontraventiler på den udgående ledning. HUSK! Efter behov bør du installere udluftningsventiler i klimaanlægget. HUSK! Varmepumpen er opbygget således, at varmeproduktion kan ske med en eller to kølemoduler. Dette medfører dog forskellige rør- og el-installationer. Varmtvandsbeholder Tilslutning af varmtvandsbeholder En eventuelt tilsluttet varmtvandsbeholder skal forsynes med det nødvendige ventiludstyr. Der skal monteres en blandingsventil, hvis indstillingen ændres, således at temperaturen kan overstige 60 C. Indstillinger for varmtvand foretages i menu Sikkerhedsventilen skal have et maksimalt åbningstryk i henhold til varmtvandsbeholderens manual og monteres på den indkommende brugsvandsledning. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i hele længden for at undgå vandsamlinger. HUSK! Varmtvandspåfyldning aktiveres i startguiden eller i menu 5.2. HUSK! Varmepumpen/systemet er opbygget således, at varmtvandsproduktion kan ske med et eller flere kølemoduler. Dette medfører dog forskellige rør- og el-installationer. Fast kondensering Hvis F1345 skal arbejde mod varmtvandsbeholder med fast kondensering, skal du tilslutte en ekstern fremløbsføler (BT25) i henhold til beskrivelse på side 24. Desuden skal du foretage følgende menuindstillinger. Menu Menuindstilling (lokale variationer kan være påkrævet) min. fremløbstemp diff. start trin kompressor maks. fremløbstemp maks. diff. freml.temp., maks. diff. kompressor maks. diff. freml.temp., maks. diff. tilsk.varme driftsindstilling varmebærerpumpe driftsindstilling 50 C 0,5 C samme som ovenstående 3 C 2 C intermitterende manuelt Kapitel 4 Rørtilslutninger 17

20 18 Sammenkoblingsmulighed F1345 kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf nogle vises nedenfor. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side 38 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F1345. Forklaring CL11 Poolsystem AA5 Tilbehørskort BT51 Temperaturføler, pool EP5 Varmeveksler, pool GP9 Cirkulationspumpe, pool HQ41 Snavsfilter, pool QN19 Omskifterventil, pool RN42 Indstillingsventil EB1 Eksternt tilskud CM5 Ekspansionsbeholder, lukket EB1 Eksternt el-tilskud FL10 Sikkerhedsventil, varmebærerside QM42 - QM43Spærreventil, varmebærerside RN11 Indstillingsventil EB100 Varmepumpesystem (Master) BT1 Temperaturføler, ude BT6 Temperaturføler, varmtvandspåfyldning BT25 Temperaturføler, varmebærer frem, ekstern BT71 Temperaturføler, varmebærer retur, ekstern EB100 Varmepumpe, F1345 EP14 Kølemodul A EP15 Kølemodul B FL11 - FL12 Sikkerhedsventil, kuldebærerside FL13 - FL14 Sikkerhedsventil, varmebærerside HQ12 - HQ15 Snavsfilter QM50 - QM53Spærreventil, kuldebærerside QM54 - QM57Spærreventil, varmebærerside QN10 Omskifterventil, varme/varmtvand RM10 - RM13 Kontraventil EB101 Varmepumpesystem (Slave 1) EB101 Varmepumpe, F1345 EP14 Kølemodul A EP15 Kølemodul B FL11 - FL12 Sikkerhedsventil, kuldebærerside FL13 - FL14 Sikkerhedsventil, varmebærerside HQ12 - HQ15 Snavsfilter QM50 - QM53Spærreventil, kuldebærerside QM54 - QM57Spærreventil, varmebærerside RM10 - RM13 Kontraventil EM1 Eksternt tilskud AA5 Tilbehørskort BT52 Temperaturføler, kedel CM5 Ekspansionsbeholder, lukket EM1 Gaskedel Kapitel 4 Rørtilslutninger FL10 Sikkerhedsventil, varmebærerside KA1 Hjælperelæ, eksternt tilskud QN11 Shuntventil, tilskud EP21 Klimaanlæg 2 AA5 Tilbehørskort BT2 Temperaturføler, varmebærer frem BT3 Temperaturføler, varmebærer retur GP20 Cirkulationspumpe QN25 Shuntventil Andet AA5 Tilbehørskort BP6 Manometer, kuldebærerside BT70 Temperaturføler, varmtvand frem CP10, CP11 Akkumuleringstank med varmtvandsspiral CM1 Ekspansionsbeholder tilsluttet, varmebærerside CM3 Ekspansionsbeholder tilsluttet, kuldebærerside EB2 El-patron EB10 Varmtvandsbeholder EP12 Kollektor, kuldebærerside FL2 Sikkerhedsventil, varmebærerside FL3 Sikkerhedsventil, kuldebærer FQ1 Blandingsventil, varmtvand GP10 Cirkulationspumpe, varmebærer ekstern GP11 Cirkulationspumpe, varmtvandscirkulation KA1 Hjælperelæ, el-patron QM11 Påfyldningsventil, varmebærerside QM20 Udluftningsventil, varmebærerside QM21 Udluftningsventil, kuldebærerside QM33 Spærreventil, kuldebærer frem QM34 Spærreventil, kuldebærer retur RM42 - RM43 Kontraventil RN41, RN60 - Indstillingsventil RN63 XD1 Forbindelsesdåse XL27 - XL28 Tilslutning, påfyldning af kuldebærer Betegnelser iht. standard IEC og

21 Eksempel - F1345 tilkoblet med el-tilskud og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) -EB1 -FL10 -CM5 -EB1 -QM42 -QM43 -RN11 -GP10 -RM42 -EB100-BT25 -EB100-BT71 -BP6 P -QM21 -FL3 -CM3 -QM33 -EB100 -BT1 -XL27 -XL28 -QM34 -FL12 -QM53 -EB100 -HQ13 -EP15 -RM13 -QM57 -EB100 -QN10 -CP10 -EP12 -QM52 -RM11 -FL11 -QM51 -HQ12 -QM50 -RM10 -EP14 -HQ15 -QM56 -FL14 -RM12 -QM55 -HQ14 -QM54 -FL13 -AA5 -EB100 -BT6 -XD1 -KA1 -EB2 -QM11 -FL2 -CM1 -QM20 Varmepumpen (EB100) prioriterer påfyldning af varmtvand med den halve effekt (kølemodul EP14) via omskifterventil (QN10). Ved fuldt opvarmet varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10) skifter (EB100-QN10) mod varmekredsen. Ved varmebehov startes først kølemodul (EP15). Ved stort behov startes også kølemodul (EP14) mhp. varmedrift. Tilskud EB1 kobles automatisk ind, når energibehovet overstiger varmepumpens kapacitet. Hvis varmtvandsbeholderen/akkumuleringstanken (CP10) udstyres med el-patron (EB2) plus forbindelsesdåse (XD1), kan funktionerne "midlertidig luksusindst." og "periodisk forøgelse" benyttes. En kontaktor, der kan omgås, anbefales. Kapitel 4 Rørtilslutninger 19

22 Eksempel 2-2 stk. F1345 tilkoblet med olietilskud, pool og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) -EM1 -EP21 -CM5 -EM1 -FL10 -BT52 -KA1 -AA5 -AA5 -QN25 -BT2 -BT3 -GP20 -QN11 -GP10 -EB100-BT25 -EB100-BT71 -RM42 -CM3 -BP6 P -QM21 -FL3 -QM33 -EB101 -EB101 -QM53 -HQ13 -FL12 -QM52 -RM11 -EP15 -RM13 -HQ15 -QM57 -QM56 -CL11 -QN19 -AA5 -RN42 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ41 POOL -QM51 -HQ12 -EP14 -FL14 -RM12 -QM55 -FL11 -QM50 -RM10 HQ14 -QM54 -EB100 -BT1 -FL13 -AA5 -RN61 -RN63 -RN41 -RM43 -FQ1 -GP11 -BT70 -EB100 -RN60 -RN62 -QM53 -HQ13 -EP15 -RM13 -QM57 -EB100 -CP10 -QN10 -CP11 -EB10 -XL27 -XL28 -QM34 -QM52 -FL12 -RM11 -QM51 -HQ12 -EP14 -HQ15 -QM56 -FL14 -RM12 -QM55 -EB100 -BT6 -EP12 -QM50 -FL11 -RM10 -HQ14 -QM54 -FL13 -QM11 -FL2 -QM20 -CM1 Varmepumpen (EB100) prioriterer påfyldning af varmtvand med den halve effekt (kølemodul EP14) via omskifterventil (EB100-QN10). Ved fuldt opvarmet varmtvandsbeholder/akkumuleringstank (CP10 og CP11) skifter (EB100-QN10) mod varmekredsen. Med den anden halvdel af effekten (kølemodul EP14) prioriteres opvarmning af pool via omskifterventil (CL11-QN19). Ved opvarmet pool skifter (CL11-QN19) til varmekredsen. Ved varmebehov startes først kølemodul (EP15) i varmepumpe (EB101). Ved stort behov startes også kølemodul (EP14) i (EB101) mhp. varmedrift. Tilskud EM1 kobles automatisk ind, når energibehovet overstiger varmepumpens kapacitet. Hvis varmtvandsbeholderen/akkumuleringstanken (CP10) udstyres med el-patron plus forbindelsesdåse, kan funktionen "midlertidig luksusindst." benyttes. En kontaktor, der kan omgås, anbefales. 20 Kapitel 4 Rørtilslutninger

23 5 El-tilslutninger Generelt Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken. For 40 og 60 kw medfølger kuldebærerpumpen (gælder ikke visse lande, se liste over medfølgende komponenter) og skal installeres uden for varmepumpen. Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen frakobles. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæ, bør hver F1345 udstyres med et separat fejlstrømsrelæ. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne mindst have motorkarakteristik "C". Se side 40 for sikringernes størrelse. El-skema for varmepumpen, se side 44. Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikations- og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. Ved kabellægning i F1345 skal der benyttes kabelgennemføringer (UB2, stærkstrømskabler og UB3, signalkabler, markeret på billede). Saml kablerne med kabelbindere i sporene i pladen (se billede). Automatsikring Varmepumpens driftskreds og dele af dens interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FC1). Motorsikring Motorsikringerne (EP14-FC2) og (EP15-FC2) afbryder strømforsyningen til den pågældende kompressor, hvis strømmen bliver for høj. Nulstilling LEK LEK Motorsikringerne (EP14-FC2) og (EP15-FC2) er tilgængelige bag frontdækslet. Den pågældende afbryder nulstilles ved at dreje håndhjulet til vandret position. BEMÆRK Drejekontakten (SF1) må ikke sættes i position "" eller " ", før der er fyldt vand på kedlen. Dette kan beskadige kompressoren. HUSK! Kontroller automatsikringen og motorsikringerne. De kan være udløst under transporten. BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Afbryd strømmen med drejekontakten før evt. service. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. BEMÆRK Se principskema for dit system for placering af temperaturføler. Kapitel 5 El-tilslutninger 21

24 Kabelbøjle Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i varmepumpens klemmer. 3,5 mm LEK 1 mm Samtidig skal ekstern driftsspænding til styresystemet være sluttet til varmepumpen, se side 23. Tilslutning af ekstern kuldebærerpumpe (kun 40 og 60 kw) Tilslut den eksterne cirkulationspumpe (GP16) i henhold til billedet til klemrække X2:16 (PE), X2:17 (230 V) og X2:18 (N). Tilslut den eksterne cirkulationspumpes motorbeskyttelse (GP16:FC1) i henhold til billedet til klemrække X2:14 og X2:15. Kuldebærerpumpen medfølger ikke i visse lande, se liste over medfølgende komponenter. Tilslutninger BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. F1345 Externt PE L N Strømtilslutning F1345 skal installeres via en flerpolet kontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel til indgående el er sluttet til klemme X1. BEMÆRK Hvis kuldebærerpumpen ikke er korrekt tilsluttet ved opstart, får varmepumpen en alarm. PE N L1 L2 L3 LEK BEMÆRK F1345 indeholder en scrollkompressor, og det betyder, at det er vigtigt, at el-tilslutningerne foretages med korrekt fasefølge. Forkert fasefølge medfører, at kompressoren ikke starter, og der vises en alarm på displayet. Tarifstyring Hvis spændingen til kompressorerne forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering af disse via softwarestyret indgang (AUX-indgang) for at undgå alarm, se side Kapitel 5 El-tilslutninger

25 Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet BEMÆRK Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Ved tilslutning af ekstern driftsspænding med separat fejlstrømsrelæ fjerner du ledningerne mellem klemrække X2:1 og X2:4 samt mellem klemrække X2:2 og X2:5 (se billede). Driftsspænding (1x230 V+N+PE) tilsluttes X2:3 og X2:4 (N) og X2:5 (L) (iht. billedet) Temperaturføler, varmtvandspåfyldning Temperaturføler, varmtvandspåfyldning (BT6) placeres i dykrør på varmtvandsbeholderen. Slut føleren til klemme X6:16 og X6:GND. Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Varmtvandspåfyldning aktiveres i menu 5.2 eller i startguiden. F1345 Externt GND GND F1345 Externt PE N L Udeføler Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Slut føleren til klemme X6:13 og X6:GND. Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udeføleren. Temperaturføler, varmtvand øverst En temperaturføler til varmtvand øverst (BT7) kan tilsluttes F1345 mhp. visning af vandtemperaturen øverst i tanken (hvis der er mulighed for dette). Slut føleren til klemme X6:20 og X6:GND. Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. F1345 Externt GND GND GND GND F1345 Externt Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 Temperaturføler, eksternt fremløb Slut temperaturføler, eksternt fremløb (BT25) til klemme X6:15 og X6:GND. Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit GND GND GND F1345 Externt Temperaturføler, eksternt returløb Slut temperaturføler, eksternt returløb (BT71) til klemme X6:21 og X6:GND. Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. GND GND GND F1345 Externt 24 Kapitel 5 El-tilslutninger

27 Tilslutningsmuligheder Master/slave Flere varmepumper (F1345) kan kobles sammen ved at vælge en varmepumpe som master og de øvrige som slaver. Varmepumpen leveres altid som master, og der kan sluttes op til 8 slaver til den. I systemer med flere varmepumper skal hver pumpe have et unikt navn, dvs. kun én varmepumpe kan være "Master" og kun én kan f.eks. være "Slave 5". Indstilling af master/slave foretages i menu Eksterne temperaturfølere og styresignaler skal kun sluttes til masteren bortset fra ekstern styring af kompressormodul samt omskifterventilen/-erne (QN10), som kan sluttes én til hver varmepumpe. Se side 28 for tilslutning af omskifterventil QN10). Tilslut kommunikationskablerne i henhold til billedet i serie til klemrække X6:5 (A), X6:6 (B) og X6:7 (GND) mellem varmepumperne. Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende A B GND A B GND A B GND A B GND A B GND Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 Effektovervågning Når mange el-forbrugere er tilsluttet i ejendommen, samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. Varmepumpen har en indbygget effektovervågning, der styrer el-trinnene til el-tilskuddet ved at koble det ud trin for trin ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. Tilslutning af strømføler For at måle strømmen skal der monteres en strømføler (BE1 - BE3) på hver af de indkommende faseledere til elskabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet. Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Brug en multileder med mindst 0,5 mm² fra indkapslingen til varmepumpen. Slut kablerne til klemrække X6:10 til 12 og X6:GND, hvor X6:GND er den fælles klemme for de tre strømfølere. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 Rumføler F1345 kan suppleres med en rumføler (BT50). Rumføleren har op til tre funktioner: 1. Vis aktuel rumtemperatur på varmepumpens display. 2. Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Varmepumpen kan arbejde uden føler, men hvis indetemperaturen skal kunne aflæses på displayet på F1345, skal føleren monteres. Rumføleren kobles til på X6:14 og X6:GND. Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i C og/eller til at forbedre/stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. GND GND Elcentral Värmepump F1345 Externt F1345 Externt GND GND HUSK! Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. 26 Kapitel 5 El-tilslutninger

29 Trinstyret tilskud BEMÆRK Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Relæudgang for nøddrift BEMÆRK Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Eksternt trinstyret tilskud kan styres med op til tre potentialfri relæer i varmepumpen (3 trin lineært eller 7 trin binært). Med tilbehøret AXC 50 kan der benyttes yderligere tre potentialfri relæer til tilskudsstyring, hvilket da giver maks. 3+3 lineære eller 7+7 binære trin. Trinene ind sker med mindst 1 minuts mellemrum og trinene ud med mindst 3 sekunders mellemrum. Trin 1 tilsluttes klemrække X3:1 og 2. Trin 2 tilsluttes klemrække X3:3 og 4. Trin 3 tilsluttes klemrække X3:5 og 6. Indstillinger for trinstyret tilskud foretages i menu og menu Alt tilskud kan blokeres ved at tilslutte en potentialfri kontaktfunktion til softwarestyret indgang, klemrække X6 (se side 29) som vælges i menu 5.4. Når kontakten (SF1) stilles i position " " (nøddrift), aktiveres de interne cirkulationspumper (EP14-GP1 og EP15- GP1) og det potentialfri skiftende nøddriftsrelæ (K1). Eksternt tilbehør er frakoblet. Nøddriftsrelæet kan benyttes til at aktivere eksternt tilskud. En ekstern termostat skal da kobles ind i driftskredsløbet for at styre temperaturen. Sørg for, at varmebæreren cirkulerer gennem det eksterne tilskud. F1345 Externt A1 A F1345 Externt HUSK! Der produceres intet varmtvand ved aktivering af nøddrift. A1 Hvis relæerne skal benyttes til driftsspænding, kobler du forsyningen fra X2:6 til X3:2, X3:4 og X3:6. Tilslut nul fra det eksterne tilskud til X2: A2 F1345 Externt N L Hvis relæet skal benyttes til driftsspænding, kobler du forsyningen fra klemrække X2:6 til X4:1 og tilslutter nul og driftsspænding fra det eksterne tilskud til X2:8 (N) og X4:3 (L). Kapitel 5 El-tilslutninger 27

30 Omskifterventiler F1345 kan suppleres med en ekstern omskifterventil (QN10) til varmtvandsstyring (se side 38 for tilbehør). GND GND GND GND Tilslut den eksterne omskifterventil (QN10) i henhold til billedet til klemrække X2:10, X2:12 og X2:13. Ved flere varmepumper koblet som master/slave tilslutter du omskifterventilen elektrisk til en passende varmepumpe, så den styres af mastervarmepumpen. F1345 Externt I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:17) og AUX2 (X6:18) på klemrække (X6). F1345 Externt Blue Black Brown HUSK! Nogle af følgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. Eksterne tilslutningsmuligheder På klemrække (X6) har F1345 softwarestyrede ind- og udgange til tilslutning af ekstern kontaktfunktion. Dette indebærer, at ekstern kontaktfunktion kan tilsluttes en af tre specialtilslutninger, hvor funktionen for tilslutningen bestemmes i varmepumpens software. HUSK! Hvis en ekstern kontaktfunktion kobles til F1345, skal den anvendte indgangs- eller udgangsfunktion vælges i menu 5.4. Mulige indgange på indgangskortet for disse funktioner er AUX1 (X6:17), AUX2 (X6:18) og AUX3 (X6:19). Jord tilsluttes klemme X6:GND. Valgbar udgang er klemme X5. Mulige valg for AUX-indgange Følgende funktioner kan tilsluttes AUX-indgangene på klemrække X6, som er placeret bag frontdækslet. Temperaturføler, køling/varme En ekstra temperaturføler kan tilsluttes F1345 for bedre at kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle- og varmedrift. Temperaturføleren kobles ind på valgt indgang (menu 5.4, vises kun, hvis køletilbehør er installeret) på klemme X6, som er placeret bag frontdækslet og placeres på et hensigtsmæssigt sted i klimaanlægget. Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Kontakt for ekstern blokering af tilskud Hvis der ønskes ekstern blokering af tilskud, skal denne sluttes til klemrække X6, der sidder bag frontdækslet. Tilskuddet kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt til ekstern blokering af kompressor (EP14) og/eller (EP15) Hvis der ønskes ekstern blokering af kompressor (EP14) og/eller (EP15), skal denne sluttes til klemrække X6, der sidder bag frontdækslet. Kompressor (EP14) og/eller (EP15) kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. Ekstern blokering af kompressorerne (EP14) og (EP15) kan kombineres. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. 28 Kapitel 5 El-tilslutninger

31 Kontakt til ekstern tarifblokering Hvis der ønskes ekstern tarifblokering, skal denne sluttes til klemrække X6, der sidder bag frontdækslet. Tarifblokering indebærer, at tilskuddet, kompressoren og varmen kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt for ekstern blokering af varme Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan denne sluttes til klemrække X6, der sidder bag frontdækslet. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift. Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe Hvis der benyttes ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe, kan denne sluttes til klemrække X6, der sidder bag frontdækslet. Kuldebærerpumpen kan tvangsstyres ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4. Sluttet kontakt indebærer, at kuldebærerpumpen er aktiv. Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst." En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1345 mhp. aktivering af varmtvandsfunktionen "midlertidig luksusindst.". Kontakten skal være potentialfri og sluttes til den valgte indgang (menu 5.4) på klemrække X6, som er placeret bag frontdækslet. "midlertidig luksusindst." er aktiveret i den tid, når kontakten er tilsluttet. Kontakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1345 til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Temperatur ændres i C, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. klimaanlæg 1 Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4) på klemrække X6. Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 4 Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 4 kræver tilbehør (ECS 40 eller ECS 41). Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsanvisninger. Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed HUSK! Denne eksterne kontaktfunktion fungerer kun, når tilbehøret FLM er installeret og aktiveret. En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1345 mhp. aktivering af en af fire blæserhastigheder. Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4 på klemrække X6. Når kontakten sluttes, aktiveres valgt blæserhastighed. Der vendes tilbage til normal hastighed, når kontakten brydes igen. NV 10, tryk-/niveau-/flowovervågning brine Hvis der ønskes niveauovervågning (tilbehør NV10) til kuldebærerinstallationen, skal den sluttes til den valgte indgang (menu 5.4) på klemrække X6, som er placeret bag frontdækslet. Der kan også sluttes tryk- eller flowovervågning til indgangen. Denne funktion kræver, at indgangen er sluttet ved normal drift. Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ) Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på klemrække X5. Valgbare funktioner for ekstern tilslutning: Visning af summealarm. Styring af grundvandspumpe. Køleindstillingsvisning (kun hvis tilbehør for køling forefindes, eller hvis varmepumpen har en indbygget kølingsfunktion). Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation. Ekstern cirkulationspumpe (for varmebærer). Tilsluttes en af ovenstående til klemme X5, skal det vælges i menu 5.4. Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken. Kapitel 5 El-tilslutninger 29

32 BEMÆRK Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner skal sluttes til klemme X5, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 38). Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning til det pågældende tilbehør. Se side 38 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F F1345 Externt Billedet viser relæet i alarmindstilling. Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er relæet i alarmindstilling. Ekstern cirkulationspumpe, grundvandspumpe eller varmtvandscirkulationspumpe sluttes til summealarmrelæet i henhold til nedenstående billede. BEMÆRK Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding F1345 Externt L N PE L N PE HUSK! Relæudgangen må maks. belastes med 2 A (230V AC). 30 Kapitel 5 El-tilslutninger

33 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Sørg for, at F1345 ikke blev beskadiget under transport. 2. Kontrollér, at kontakten (SF1) står i position " ". 3. Kontrollér, at der er vand i en eventuel varmtvandsbeholder og klimaanlægget. HUSK! Kontroller motorsikringerne og automatsikringen. De kan være udløst under transporten. Påfyldning og udluftning 6. Fyld og udluft kuldebærersystemet, indtil der kommer klar og luftfri væske i returrøret. 7. Luk servicetilslutningerne. 8. Åbn spærreventilen mellem servicetilslutningerne. TIP! Hvis kuldebærerpumperne skal anvendes ved udluftningen, kan de startes med startguiden. P Påfyldning og udluftning af klimaanlæg Påfyldning 1. Åbn påfyldningsventilen (ekstern, er ikke en del af produktet). Klimasystemet fyldes med vand. 2. Åbn udluftningsventilen (ekstern, er ikke en del af produktet). 3. Luk udluftningsventilen, når der ikke længere er luft i vandet, der kommer ud af den. Trykket begynder at stige efter et øjeblik. 4. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er opnået. Udluftning 1. Udluft varmepumpen via en udluftningsventil (ekstern, indgår ikke i produktet) og resten af klimaanlægget via de pågældende udluftningsventiler. 2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. Stängs BK / JK Symbolforklaring Symbol Betydning Stopventil Sikkerhedsventil Ekspansionsbeholder TIP! Hvis varmebærerpumperne (EP14-GP1) og (EP15- GP1) skal anvendes ved udluftningen, kan de startes under startguiden. P Manometer Snavsfilter Påfyldning og udluftning af brinesystem Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal være frostsikret til ca. -15 C. Anvend en tilsluttet påfyldningspumpe til påfyldning af brinen. 1. Kontrollér brinesystemets tæthed. 2. Monter påfyldningspumpen og returledningen på kuldebærersystemets servicetilslutninger, som vist på figuren. 3. Luk spærreventilen mellem servicetilslutningerne. 4. Åbn servicetilslutningerne. 5. Start påfyldningspumpen. Kapitel 6 Igangsætning og justering 31

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-2 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC Jordvarmepumpe LEK 08.943-1505 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1308-2 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere