Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område."

Transkript

1 Til FMK. Plan og Kultur att. Helge Müller, Lisbeth Sommerlund Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Bøgebjerg lokalråd har læst forslaget igennem og deltaget i borgermøde ang. ændringen i linieføringen af det rekrative område på Fjællebroen havn. Uden i øvrigt at blande os i den senere arealanvendelse af området, finder vi det i Lokalrådet mærkeligt, at området er udlagt rekreativt med diverse erhversaktiviteter i gang, da det blev udlagt. Derfor ser vi ingen problemer i at arealet tilbageføres til erhversstatus. Vi har noteret os, at der er mange holdninger til forslaget i området, og for at imødekomme nogle af disse kunne man måske indskrænke det nye område, så linjen går fra knækket på kystern over til sydsiden af hjørnet på kiosken. 6 okt 2014 Bøgebjerg Lokalråd v. Form. Conni Hede Præstegårdsvej 12, Vester Åby 5600 Fåborg

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Fjellebroen den 12. oktober 2014 Indsigelse vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Ændring af rekreativt område Fjæ.R1, Fjællebro Havn. Realitetsindsigelser. Undertegnede er alle naboer til Fjællebro Havn. Det er vores ønske, at havnen skal anvendes til glæde for alle,dvs. naboer, bruger af lystbådhavnen, bruger af de rekreative områder, herunder særligt lokale og turister på Øhavsstien samt de lokale fiskere, både fritidsfiskere og de som driver erhvervsfiskeri i området. En bygning på 282 m2 og 7,65 m. i højden, anser vi for et overdimensioneret redskabsskur for 1 erhversfisker. Vi finder det usmageligt, at man i et naturskønt/rekreativt område, vil bygge sådan en mastodont. Vi er uforstående over for at byggeriet skal have denne højde. Endvidere med et grundareal så stort, at det vil være vanskeligt at finde Øhavsstien for turister, idet de nærmest skal ud at gå i vandet, for at komme ind på Øhavsstien. Vi har desuden ikke stor tiltro til at grunden fremover vil fremstå mere ryddelig og i tråd med resten af den smukke Øhavssti og det øvrige havneareal. Kommuneneplanen, som er vedtaget så sent som i 2013, har netop taget højde for afvejningen af hensynet mellem ovennævnte interesser. Kommuneplanen bør mindre end et år efter den vedtagne plan, derfor kun ændres, såfremt en ændring vuderes ubetænkelig. Det juridiske grundlag for Kommunens behandling af ansøgningen om opførelse af en hal skal være klarlagt med henblik påbyggesagsafdelingens sagbehandling, hvilket pt ikke er sket. Tilsvarende skal Plan og Kulturafdelingen`s sagsbehandling være ubetænkelig set i forhold til de hensyn, som den nuværende Kommuneplan 2013 har afvejet mellem forskellige interesser. Det fremlagte forslag om ændring af Kommuneplanen med henblik påniels Trier Hansens opførelse af en hal på en matrikel 93 på havneområdet varetager imidlertid ensidigt hensynet til en enkelt person/virksomhed, nemlig ansøgeren Niels Trier Hansen og Waterking Aps, hvori han er direktør og medejer. Formalitetsindsigelser Det er vores opfattelse, at Kommunen har udarbejdet sit forslag om Komuneplantillæg på et uoplyst og formentligt fejlagtigt grundlag. Dette er begrundet i følgende faktuelle oplysninger: a. Matrikel nr.93 ejes ifølge tingbogen af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`, jf. skøde lyst i Ejerforholdet er bekræftet af ansøgeren i brev af 23.september 2013 til Kommunen, hvor Landinspektør Hvenegaard & Jens Bo på ansøgers vegne angiver, at foeningen er ejer. Ejerskabet er tillige bekræftet i ansøgers udaterede brev modtaget i Kommunen den 16. april 2013, hvor det angives:`der er ingået aftale med Fiskeriforeningen om opførelse bygningen`. Den allerede eksisterende bygning på matr. 93 er således en såkaldt `bygning på lejet

3 grund`. Ifølge Komunens registrering i OIS.dk-systemet, synes Niels Trier Hansen imidlertid at være registreret som ejer af både matr. nr. 93 og som ejer af den eksisterende bygning på 147m2 opført i Bygningen er defineret som `fiskeredskabshus`, og der er givet tilladelse til indretning af rejekogeri i b. Det blev på Borgermødet den 29. september 2014 af Kommunens repræsentant oplyst, at der forelå en fuldmagt fra ejer `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`til, at der kunne indgives ansøgning om opførelse af en hal på matriklen. c. Det blev endvidere oplyst af ansøgerens repræsentant på mødet, at `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening` i realiteten kun består af eet medlem, Niels Trier Hansen. Der er således ikke pt. en valgt bestyrelse. `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`har ikke i lighed med en række andre fiskeriforeninger en hjemmeside. Det er derfor ikke muligt at afklare, hvorvidt der er truffet gyldige og bindende beslutninger på vegne af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`mellem foreningen og Niels Trier Hansen/Waterking Aps. Vuderingen heraf forudsætter en gennemgang af vedtægter, fremlæggelse af medlemslister og regnskaber, samt generalforsamlingsprotokollater fra de ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamlinger og referat af bestyrelsesmøder. En forening, der udlejer foreningens vigtigste og muligvis eneste aktiv, nemlig et grundstykke, til en lejer med henblik på at opfører en bygning på lejet grund, vil sædvanligvis opkræve en årlig lejeindtægt, ligesom der skal fastsættes nærmere regler for brug og ansvar. Foreningen kan således ikke ensidigt varetage enkelte medlemmers interesse. Foreningen besluttende organer, dvs bestyrelsen eller generalforsamlingen, skal således disponere i overensstemmelse med foreningens interesser. Der bør derfor foreligge skriftlige aftaler mellem matriklens ejer og ejeren af bygningen, som definere rettigheder og forpligtelser, både vedrørende tidligere aftaler og vedrørende den nu etablerede såkaldte aftale mellem `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`og ansøgeren om opførelse af hal. Kommunen har ikke bekræftet, at sådanne aftaler foreligger. Det følger af de almindelige habilitetsgrundsætninger, at ansøger ikke på vegne af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`kan indgå aftaler med sig selv, med selskaber hvori ansøger er ejer/direktør eller hvor familie er kontraktspart. Derfor kan Niels Trier Hansen ikke alene på foreningens vegne have indgået en gyldig aftale om opførelse af en ny hal, eller i øvrigt have fastsat vilkår for dispositioner over grundstykket, endsige give fuldmagt til ansøger i forhold til Kommunens sagsbehandling. Det synes i øvrigt tvilsomt, om foreningen forsat er aktiv, idet ansøgeren oplyser, at foreningen kun har eet medlem, nemlig ansøgeren. Hvis foreningen ikke er aktiv skal/bør foreningen opløses, og foreningen kan formelt set ikke træffe dispositioner. I mangel af disse helt grundlæggende informationer om foreningens dispositioner som komunens repræsentanter ikke ønskede at uddybe/kommentere på borgermødet den 29.september 2014 må det derfor foreløbig lægges til grund, at der ikke foreligger en gyldig truffet beslutning fra `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`om, at Niels Trier Hansen kan opføre endnu en bygning på lejet grund på matr. nr. 93 og at der ikke foreligger en gyldig fuldmagt. Dermed er også formålet med overhovedet at ændre Kommuneneplan 2013 bortfaldet.

4 Kommunen burde ved sin indledende sagsbehandling inden der blev udarbejdet tillæg til lokalplanen og inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsens udvalg og inden indledningen af høringsfasen have foretaget disse undersøgelser, således at der ikke blev iværksat et forløb, som i realiteten næppe kan gennemføres. Den administrative og politiske behandling er derfor gennemført på mangelfuldt grundlag. Det gælder også informationer i forbindelse med gennemførelse af høringsfasen, idet Kommunen selv angiver: `Sagsbehandlingen har strukket sig over længere tid, og ansøgningen har skiftet indhold flere gange, hvorfor der har hersket tvivl om den ønskede anvendelse af hallen`. Efter Borgermødet den 29.september 2014 fremstår det stadig uklart,hvilke aktiviteter opførelse af hallen reelt skal tilgodese. Såfremt det er kommunens vurdering, at det er muligt at `reparere`på det juridiske grundlag i forholdet mellem foreningen og ansøger, bør der derfor iværksættes en helt ny proces, hvor Kommunen overfor de høringsberettigede på fyldestgørende grundlag kan redegør for, på hvilket grundlag ændring af Kommuneneplan 2013 skal ændres og på hvilket grundlag ansøgningen kan imødekommes. Ovennævnte formalitetsindsigelser fremsættes nu af hensyn til Kommunens videre behandling. Disse indsigelser vil blive genfremsat og uddybet i den efterfølgende høringsfase, såfremt Kommuneplantillægget vedtages i den foreliggende form. I øvrigt henledes Kommunens opmærksomhed på, at det fremgår af `Udvalget for Landdistrikter og Øer , ULØ Alm.del, endeligt svar på spørgsmål 120, Oversigt over LAG projekter pr.15. Marts 2014,s.29, at der er givet støtte til: `Redskabshus til Niels Trier Hansen, Fjellebroen`. Ved henvendelse til den lokale LAG kontaktperson er det bekræftet, at der er givet en bevilling på kr. til projektet. På forespørgsel har den pågældende oplyst, at der ikke foretages en nærmere undersøgelse af det juridiske grundlag for ansøgningen, såfremt den formelt falder inden for lovens rammer, og at bevilling i øvrigt forudsætter kommunens tilladelse til opførelse af hallen. Det er vores vurdering, at der påhviler Kommunen en skærpet undersøgelspligt, når Kommunen bliver opmærksom på, at juridiske forhold i ansøgningen er uklare, især når andre offentlige myndigheders sagsbehandling ukritisk lægger Kommunens sagbehandling til grund for bevilling af betydelige beløb. Som det fremgår af ovenstående er det langt fra `ubetænkeligt` at vedtage en ændring af Kommuneplan 2013 som foreslået. Der er en række juridiske formaliteter som synes uafklarede. Dertil kommer afvejning af hensynet mellem en enkelt person/virksomheds interesser i forhold til hensynet til øvrige interesser i en allerede vedtaget Kommuneplan. Kommunens beslutninger skal hvile på et fyldestgørende og gennemarbejdet grundlag. Er dette ikke opfyldt bør Kommunen trække forslaget tilbage allerede nu, og evt genfremsætte det, når uklarheder er fyldestgørende belyst. Denne indsigelse sendes pr. mail til og afleveres kommunekontoret Mellemgade 15 Faaborg Med venlig hilsen:

5 ^ 2 f e /fø^tts S/&fM >Åb>s yg <?/M, JrU*^ ^ ^ ^ «* tpaé**, ^aæ y//?/?/ *" Y yvc&t&c^ Sl^.Jécch / ^ *? <2 ±7 ry w&oro u*i^ <^s ^ Slrmva'uq«* K(*

6 Fra: Jeppe Højbjerg Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :56 Vedrørende: Rekreativt område Fjæ.R.1, Fjællebro Havn Til Plan-Kultur udv. Faaborg-Midtfyn Kommune. I forbindelse med evt. ændring af rekreativt område på Fjællebro Havn og evt. opførelse af større rejefabrik - redskabshal, undrer det os, at kommunen vil tillade en yderligere belastning af tilkørselsvejen til havnen, da denne er en privat vej. Det drejer sig om de sidste ca. 100 m. af Fjællebrovejen ned til havnen. Ved tilladelse af byggeri på havnen,vil der blive en større trafik til rejefabrikken og en stor trafik med store køretøjer ved byggeriet af den større hal. I forvejen er der en enorm trafik af havnens brugere, -af mennesker som vil en tur til en havn for nyde havnemiljøet, -af kunder som besøger havnens kiosk,- af folk som parkerer på havnen for at bruge den kommunalt anlagte natursti,-af personale og udstyr ved filmoptagelser i den tidligere Ideal fabriksbygning, -af kommunalt beskæftigede folk som passer og tilser pumpestationen på havnen og naturstien. Desuden møder man også statslige myndigheder - Naturstyrelsen- på havnen. De bruger havnen som udgangspunkt for deres vandprøver. Sidste nye tiltag er det kommunalt støttede projekt med sænkningen af den gamle ærøfærge. Det har allerede givet yderligere trafik på vejen, specielt ved sænkningen af færgen. Her var der sort af biler på havnen. En del af disse folk satte deres små både i vandet fra slæbestedet. Det undrer os meget,at vejen til havnen er en privat vej, og den yderligere belastning er lige det,der får os til at gøre opmærksom på forholdene. Som deltagere på mødet i Bøgebjerghallen d. 29 september kunne vi høre, at det kom bag på kommunens administration og politikere, at vejen var en privat vej. De troede, den var kommunal. Der har tidligere været en offentlig adgangsvej til havnen, der hvor det tidligere Ideal nu ligger.den nuværende vej var dengang en privat vej, der sluttede i Den Gamle Købmandsgård på havnen. Denne vej blev adgangsvej til Ideal og til havnen ved fabrikkens opførelse. Den gamle vej blev slettet,idet fabriksbygningen skulle placeres der. Ideal ville derfor fremover vedligeholde den nye vej for at få lov til at nedlægge den gamle. Nu er Ideal i Fjællebroen lukket og bl.a. vejens beboere sidder nu tilbage med "aben". Vi er vidende om, at kommunen vedligeholder en anden vej tæt på havnen,som nødvej til Nakkebølle Bugt. Den vej bliver slet ikke brugt hverken af brugere af Øhavsstien eller af offentlige myndigheder. Derfor synes vi, at det ville være passende at kommunen flyttede de økonomiske

7 midler fra den ubenyttede vej og til den trafikerede vej til havnen, så adgangsforholdene er i orden inden, man tillader yderligere trafik. Vi beder derfor kommunen om at se på muligheden for at føre den private vej tilbage til en kommunal vej, inden man giver grønt lys til større erhverv på havnen. Dette mener vi ikke er et urimeligt krav at stille ud fra ovenstående. Vi ser frem til et svar på vores indsigelse mod yderligere trafik til havnen uanset resultatet af byggeansøgningen på den store bygning på havnen på matrikel 93. Venlig hilsen Jeppe og Ulla Højbjerg Fjællebrovejen Fåborg

8 Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Faaborg 13/ Hørings svar vedr. Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Som ejer af matr. 20d samt 20a skal jeg herved komme med flg. Indsigelser mod den foreslåede ændring samt procedure. Miljø screening: Indvirkning på friluftsliv samt rekreative interesser og Begrænsninger og gener overfor befolkningen. Det er ikke korrekt at dette ikke påvirkes da mulighed for højere bebyggelse i udbredt grad vil begrænse udsynet fra den bagvedliggende matrikels som i dag anvendes til rekreative formål i forbindelse med ø havs stien såsom campering, indtagelse af mad ved de opstillede bænke/borde samt på gæstgiveriets plæne ved større arrangementer med udsigt over lystbådehavnen, denne udsigt begrænses kraftigt af den påtænkte bygnings højde og placering. Jordhåndtering/flytning. Der er på ejendommen gennem tiden foretaget væsentlig aktivitet med imprægnering af bundgarnspæle samt tjæring af garn, med spild direkte på det ubefæstede jordunderlag, hvorfor en grundig analyse med boringer er påkrævet før jordhåndtering forsvarligt kan foretages i forbindelse med terræn regulering, der er derudover også fortaget store jordflytninger med rendegraver de seneste år hvorfor det er vigtigt at fastslå hvad som er begravet på ejendommen før der gives tilladelse til udvidelse af bebyggelsesgraden. Overfladevand herunder påvirkning af vandløb og vådområder. Det er ikke korrekt at ejendommen i dag er fuld befæstet og der derfor ikke vil ske en ændring af regnvandsafledning. Området er i dag delvis udlagt med stabil grus og der er allerede i dag tvist om regnvandsafledning fra den højere liggende nabo matrikel. Water king aps er tidligere blevet bedt om at fjerne en ulovligt opført maskin hal som var bygget over skel uden ejers tilladelse, i forbindelse med opførelse af denne hal har man tidligere fjernet en del af skrænten med kraftig udsivning af regnvand til

9 følge, dette har Amy Hansen tidligere påpeget i brev til undertegnede, reetablering af dette terræn udestår fortsat og vi afventer Water King Aps udbedring. Trafikbelastning/belastning Den øgede tilkørsel som der henvises til i miljøscreeningen, vil foregå henover undertegnedes nabomatrikel, denne vejføring er ikke i dag defineret ej heller udlagt som offentlig vej, hvorfor dette forhold først må afklares miljømæssigt samt ejerforholdsmæssigt, før en evt. ændret registrering vedtages. Indsigelser til selve ændringsforslaget tillæg nr.7 til kommuneplan 2013 Kommunens redegørelse; Det anføres at der er andre erhvervsvirksomheder på den østlige del af havnen. Disse ejendomme er ejet af undertegnede som også er indehaver af Fjællebroens gæstgiveri, hvor der netop nu pågår større renovering samt ombygningsprojekt for at kunne huse turister som ønsker at gøre brug af det rekreative område omkring lystbådehavnen, dette projekt er netop i gang sat ud fra den eksisterende kommuneplan af 2013 med de nuværende rekreative områder, uden disse og med en fremtidig strategi fra kommunens side om at udbygge erhverv og nedtone de rekreative områder vil disse investeringer ikke give mening og vil følgelig blive revurderet, det undrer i den forbindelse at kommunen nærmest antyder at afgrænsningen i kommuneplanen er en ubetydelig fejl, kommuneplaner er nu til for at borgere og virksomheder kan planlægge langsigtet og har ingen værdi hvis de ændres ad hoc. I ansøgers argument for at øge bebyggelses graden og derfor ansøge om ændring af Fjæ.R.1 s grænser, anføres det at der ikke er plads til fiske redskaber på havnen og at oprydning derfor ikke er mulig samt at der ønskes et fremtidigt fisker miljø på havnen. Til dette kan jeg oplyse at fisker miljøet findes i form af adskillige fritidsfiskere, som til daglig begrænses væsentligt i deres aktiviteter pga. Water King aps som påberåber sig eneret til fisker kajen samt opmagasinering på denne. Fritids fiskerne har altid forstået at holde havnen ryddelig og har til brug herfor opmagasineret deres fiske redskaber i undertegnedes bygninger, hvor der pt. Er plads til væsentligt mere såfremt Water King aps mangler plads. Jeg mener endvidere det er Fritidsfiskerne som fremadrettet er garanter for fisker miljøet på Fjællebro havn og ikke Water Kings aps virksomhed med en enkelt ansat fisker i pensions alderen. Oprindeligt ved havnens anlæg var matrikel 93 et krav fra kommunen og denne skulle fungere som lagerplads for ALLE fiskere på havnen, men de faktiske forhold er i dag at en fiskeriforening med et enkelt medlem påberåber sig et tvivlsomt ejerskab, som ikke er dokumenteret, samt kategorisk udelukker alle fritidsfiskere fra brug af matrikel 93. Dette virker stik mod ønsket om at bibeholde fisker miljøet på havnen. Jeg skal som fremført på borgermødet d. 29/ opfordre kommunen til at indgå i en dialog om en helheds plan for havnen og afgrænsningen af det rekreative område. Som ejer af bygningerne på matrikel 20d indgår jeg gerne i en konstruktiv dialog om evt. at lade dele af denne matrikel udlægge til rekreative formål eller evt. nedrive enkelte bygninger således at hele havne fronten kan fremstå flot og bruges som et samlet rekreativt område. Hånden på hjertet der er vel ingen som tror at fjællebroen havn i fremtiden skal være en erhvervshavn? Det giver da mening at have et progressivt rekreativt område omkring havnen i en

10 helhed med ø havs stien som kan tiltrække turisme og de lokale borgere. Derfor vil jeg opfordre til ikke at lave en hovsa løsning og derfor udskyde ændrings forslaget og i stedet arbejde for en konstruktiv og progressiv helhedsløsning. Med venlig hilsen Direktør Thomas Kristensen TLF

11 Bemærkninger til Forslag til Kommuneplantillæg 7 Fjællebro Havn fra Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Broby, den 14. oktober 2014 Forord: I Den Store Danske Ordbog defineres ordet rekreativ således: som giver mulighed for hvile og afslapning; som vedrører fritid og fritidsaktiviteter, især i naturen, tjener til hvile og afslapning, fx om fritidsområder. Rekreative værdier, (1. ord afledt af lat. recreare 'genskabe, forfriske', af re- og creare 'skabe'), herlighedsværdier, et områdes eller en ejendoms forsyning med eller beliggenhed i forhold til park, skov, vådområde, strand mv. Et områdes rekreative værdi kan forbedres ved anlæggelse af fx sø, skov, stisystem eller strandbred. En ejendoms markedsværdi kan rumme et tillæg for ejendommens rekreative værdier. Danmarks Naturfredningsforening har den 20. maj 2014 i foroffentlighedsfasen påpeget nedenstående punkter, som er særdeles relevante at forholde sig til, inden den definitive afgørelse om indskrækning i det rekreative område på Fjællerup Havn træffes. Punkterne vedrører i overskrift følgende: Påvirkning af de landskabelige værdier Indragelse af havnens rekreative område Eksisterende tomme bygninger på havnen Max. bygningshøjde på 4,5 m bør ikke tilsidesættes Containerens placering kan blive til gene for Øhavsstiens brugere Spildevandsforhold, affaldshåndtering og jordforurening undersøges Området bør udvikles i rekreativ retning til glæde og gavn for fastboende og turister Desværre er Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger stort set ignoreret punkt for punkt i forhøringsfasen i bestræbelserne for at fremme erhvevslivets muligheder. Gode argumenter for, at Fjællebro Havns fremtid ligger i en udvidelse af erhvervsbyggeriet med en ny 282 m2 stor hal med inddragelse af en del af det rekreative område til formålet, er svære at finde, hvis man ser på det begrænsede fiskeri i området. P.t. udgør den eksisterende erhvervsbygning 160 m2 + en 32m2 opstilllet container. En bebyggelsesprocent på 30 % vil klart være i uoverensstmmelse med stedets karakter. Hvis erhvervsbyggeriet får vokseværk på bekostning af det rekreative område, vil det besværliggøre adgangen til naturen og oplevelsen af det maritime miljø på stedet. Derfor beder DN om, at FMK tager Kommuneplantillæg 7 Fjællerup Havn af bordet og finder frem til en ny vision for den lille sydfynske naturperle - gerne med borgerinddragelse som det p.t. sker ved kommende dialogmøder om udvikling af 3 egnsprofiler. Faaborg-Midtfyn kommune har et enestående naturområde ved Fjællebroen, som man kan vælge at brande som rekreativt område med mulighed for fritidsaktiviteter som lystsejlads, kajakklub, roklub, dykning, Øhavssti-turisme eller bare det at nyde madkurven på stedet. Fløjt til pause i Forslag til Kommuneplantillæg 7 Fjellerup Havn, løft området ved at give det et nyt spændende natur- og miljøpotentiale, hvor det rekreative element får højeste prioritet. Det vil - i modsætning til en bygningskolos - blive en gevinst af blivende værdi for alle! Med venlig hilsen Birgit Bjerring, formand for DN s afdelingsbestyrelse i Faaborg-Midtfyn

12 Anne Møllegård Mortensen Plan Miljøchef Fåborg M. Kommunen 14/10-14 dec. Sag. Fjellebrohaven, Thriers Plads Hele sagen omkring dette projekt er ikke gennemtænkt fra politikers side efter min vurdering værdiløst i sin helhed. Kommunen træffer hen over hovedet på borgerne en beslutning som de er overordentlig enig om. Så kommer der lige pludselig nogle protestspørgsmål, og hov vi må nok hellere have en høring. Der er for mange høvdinge som overhovedet ikke burde sidde på de stole som de er blevet sat på. Ok sådan er det jo generelt. De tror på deres egne fortræffeligheder. Sagen omkring havnen er bygget op på en usandhed der vil noget og som politikerne ikke vil gennemskue Eks. 1 Eks 2 Eks 3 Eks 4 Områdets tilstand Losseplads for omkringliggende ejendomme, på lejet grund, kun til fiskeri brug. Kommunen gør intet og jeg udtrykker intet. Kommunen kan ikke håndtere sagerne professionelt for mange dårlige sagsbehandler. Skal man, som jeg borger tjekke kommunens arbejder: S.U. Man griber først til handling 1½ mdr. efter beskeden. Vi kikker nærmer på det. citat: Olav Boysen, miljøchef. Har modtaget mail fra afgørelsen, men gælder det set alt fiskeraffald, thi der smides rigtig meget retur i havet. Ålerester osv. Før henstillingen men ingen bøde for forurening. Flåt gået af komm. Alt for mange år er gået uden kontrol på hele det område. S.U. Hvorfor? Man skal bevare arbejdspladser udtrykker Thrier dynastiet sort arbejdskraft helst. Hvad siger firmaets regnskaber omkring drift mv. S.U. Kommunen vi nok svare. Det er told og skat. Man kan godt enstille en byggeprojekt men alle undersøgelser om firmaet seriøsitet er lige gyldigt? Er der foreks. Regnskab over køb af rejser hos alle de småfiskere hvor de opkøber rejer. Jeg tror det ikke. Det med at tænke på de fiskere i sydfyns øhav og arbejdspladser er igen en usandhed der vil noget. Tænk heri og på EU midler LAK-støtte svindel nok af eks. Beviser dette! Hvorfor skal jeg lave arb for kommunen vedr. forurening mv på området. Billeder er medtaget af mig på borgermødet d. 29/9 19:00 Hvorfor tager kommunen ikke selv hånd omkring dette, men sender den videre til Jordbrugs Forening af. Den samme person som er Thrier har været på havnen i 15 år han siger at der kun er fyldt lidt beton på arealet. Løgn og atter løgn. De indrømmer selv at det nok er rigtig men det vil være forkert at lukke det op (den omvendte virkelighed hvad sker der dog) Dejligt hvis komm. var noget mere kontrollerende med nej vi har ikke personale

13 til at løfte opgaverne frisk luft skader ikke prøv dette. Alt for meget arb. Fordi lovgivningen er værdiløs. Til sidst et eks. som kommunen håndterede fundkommen hen i hegnet. De forærer et grønt, særdeles godt område væk til en lodsejer på en løgn af format. Thriers svigersøn osv og det var udlagt som rekreativt område. Den tidligere borgmester undskyldte osv osv. Atter engang fantastisk omhu fra kommunes side. Jeg personligt, tvivler på at der sker noget fornuftigt i kommunen Fåborg. Det bliver kun ved tale og snak! Forskellige bilag vedlagt. De containere som står placeret på havnen har aldrig været lukket op. Hvad nytter de. Fiskeriet er for nedafgående, fisker er ca. 70 år. Hvad skal et så stor byggeri til for??? M.V.H NE Crone Der skal ikke placeres mer opfyld på havnen. Skal fjernes! Skal der bygges en bygning laver man en højre sokkel om nødvendig og ikke forhøjning af arealet, som man altid har gjort uden spørgen om lov. Arealet er udvidet en del gennem tiden, her kontrollere kommunen heller ikke (kan dokumenteres) Misbrug af systemet! 1) Rejeaffald mv smides i havet 2) Forurening på areal mole 93 3) Virksomhedens usandhed omkring fremadrettet lønsomhed m.v. 4) Virksomhed 1 ansat med polsk afstamning (er der lønregnskab over medarbejdere osv) 5) Regnskab over medtagelse af rejser fra fiskere i øhavet, som de påstår de holder liv i. 6) Misbrug af udenlandsk arbedsk. 7) Ulovlig beboelse på havn 8) Trusler på livet for andre fiskere som ikke retter sig ind 9) For tildelt rekreativt område uden høring osv. S.U. Jeg syntes det er utroligt seriøst behandling af komm. Særbehandling af borgere M.V.H. NE Crone

Indsigelser til forslag til Kommuneplantillæg 7 for rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn

Indsigelser til forslag til Kommuneplantillæg 7 for rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Indsigelsesskema Kommuneplantillæg 7 for rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Indsigelser til forslag til Kommuneplantillæg 7 for rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Sag nr. 01.02.15-P16-1-14

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato:

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato: Notat Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen Udarbejdet af: Birgitte P. Rasmussen Dato: 08-04-2008 Sagsid.: 01.04.00-P21-20-07 Version nr.: 1 Baggrund: Faaborg Kommune traf den 11.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Svendborg Kommune Kultur, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Att.: Direktør Timjeppesen :gr. Jægergårdsgade 97,3. DK - 8000 Arhus C Tlf.:

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring i perioden fra 16.09.2015 til 11.11.2015 FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Baggrund I 2003 2004 udarbejdede gl. Fakse Kommune en samlende og perspektiverende lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Envidan Att.: Thomas Rolf Jensen Fuglebækvej 1A 2770 Kastrup Den 28. januar 2016. J.nr. 01.03.06-G01-5-15 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til etablering

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Mathias Thinggård Brovall Fra: info@thule-hansen.dk Sendt: 21. oktober 2015 18:40 Til: Mathias Thinggård Brovall Cc: Christian Poulsen; Claus Kloster; iko@tkt.dk; sv@tkt.dk Emne: LP 993 - Bygherrebemærkninger

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Fors lag i of f entl ig h 2. s f ra d e ø r i n g epte n mbe r 28. til den 2016 o k to ber 201 6 September 2016 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 til 4.E.16 - Lindø Industripark september 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Landinspektør Henning Elmstrøm Vestergade 34 9550 Mariager PLAN- OG BYGGEAFDELINGEN Dato: 29. oktober 2007 Reference: Kim Riishøj Direkte telefon: 89 59 40 64 E-mail: kimr@norddjurs.dk Journalnr.: 2007-0674

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning.

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 trafikogveje@viborg.dk www.viborg.dk Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Ejerene

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere