Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område."

Transkript

1 Til FMK. Plan og Kultur att. Helge Müller, Lisbeth Sommerlund Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Bøgebjerg lokalråd har læst forslaget igennem og deltaget i borgermøde ang. ændringen i linieføringen af det rekrative område på Fjællebroen havn. Uden i øvrigt at blande os i den senere arealanvendelse af området, finder vi det i Lokalrådet mærkeligt, at området er udlagt rekreativt med diverse erhversaktiviteter i gang, da det blev udlagt. Derfor ser vi ingen problemer i at arealet tilbageføres til erhversstatus. Vi har noteret os, at der er mange holdninger til forslaget i området, og for at imødekomme nogle af disse kunne man måske indskrænke det nye område, så linjen går fra knækket på kystern over til sydsiden af hjørnet på kiosken. 6 okt 2014 Bøgebjerg Lokalråd v. Form. Conni Hede Præstegårdsvej 12, Vester Åby 5600 Fåborg

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Fjellebroen den 12. oktober 2014 Indsigelse vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Ændring af rekreativt område Fjæ.R1, Fjællebro Havn. Realitetsindsigelser. Undertegnede er alle naboer til Fjællebro Havn. Det er vores ønske, at havnen skal anvendes til glæde for alle,dvs. naboer, bruger af lystbådhavnen, bruger af de rekreative områder, herunder særligt lokale og turister på Øhavsstien samt de lokale fiskere, både fritidsfiskere og de som driver erhvervsfiskeri i området. En bygning på 282 m2 og 7,65 m. i højden, anser vi for et overdimensioneret redskabsskur for 1 erhversfisker. Vi finder det usmageligt, at man i et naturskønt/rekreativt område, vil bygge sådan en mastodont. Vi er uforstående over for at byggeriet skal have denne højde. Endvidere med et grundareal så stort, at det vil være vanskeligt at finde Øhavsstien for turister, idet de nærmest skal ud at gå i vandet, for at komme ind på Øhavsstien. Vi har desuden ikke stor tiltro til at grunden fremover vil fremstå mere ryddelig og i tråd med resten af den smukke Øhavssti og det øvrige havneareal. Kommuneneplanen, som er vedtaget så sent som i 2013, har netop taget højde for afvejningen af hensynet mellem ovennævnte interesser. Kommuneplanen bør mindre end et år efter den vedtagne plan, derfor kun ændres, såfremt en ændring vuderes ubetænkelig. Det juridiske grundlag for Kommunens behandling af ansøgningen om opførelse af en hal skal være klarlagt med henblik påbyggesagsafdelingens sagbehandling, hvilket pt ikke er sket. Tilsvarende skal Plan og Kulturafdelingen`s sagsbehandling være ubetænkelig set i forhold til de hensyn, som den nuværende Kommuneplan 2013 har afvejet mellem forskellige interesser. Det fremlagte forslag om ændring af Kommuneplanen med henblik påniels Trier Hansens opførelse af en hal på en matrikel 93 på havneområdet varetager imidlertid ensidigt hensynet til en enkelt person/virksomhed, nemlig ansøgeren Niels Trier Hansen og Waterking Aps, hvori han er direktør og medejer. Formalitetsindsigelser Det er vores opfattelse, at Kommunen har udarbejdet sit forslag om Komuneplantillæg på et uoplyst og formentligt fejlagtigt grundlag. Dette er begrundet i følgende faktuelle oplysninger: a. Matrikel nr.93 ejes ifølge tingbogen af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`, jf. skøde lyst i Ejerforholdet er bekræftet af ansøgeren i brev af 23.september 2013 til Kommunen, hvor Landinspektør Hvenegaard & Jens Bo på ansøgers vegne angiver, at foeningen er ejer. Ejerskabet er tillige bekræftet i ansøgers udaterede brev modtaget i Kommunen den 16. april 2013, hvor det angives:`der er ingået aftale med Fiskeriforeningen om opførelse bygningen`. Den allerede eksisterende bygning på matr. 93 er således en såkaldt `bygning på lejet

3 grund`. Ifølge Komunens registrering i OIS.dk-systemet, synes Niels Trier Hansen imidlertid at være registreret som ejer af både matr. nr. 93 og som ejer af den eksisterende bygning på 147m2 opført i Bygningen er defineret som `fiskeredskabshus`, og der er givet tilladelse til indretning af rejekogeri i b. Det blev på Borgermødet den 29. september 2014 af Kommunens repræsentant oplyst, at der forelå en fuldmagt fra ejer `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`til, at der kunne indgives ansøgning om opførelse af en hal på matriklen. c. Det blev endvidere oplyst af ansøgerens repræsentant på mødet, at `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening` i realiteten kun består af eet medlem, Niels Trier Hansen. Der er således ikke pt. en valgt bestyrelse. `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`har ikke i lighed med en række andre fiskeriforeninger en hjemmeside. Det er derfor ikke muligt at afklare, hvorvidt der er truffet gyldige og bindende beslutninger på vegne af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`mellem foreningen og Niels Trier Hansen/Waterking Aps. Vuderingen heraf forudsætter en gennemgang af vedtægter, fremlæggelse af medlemslister og regnskaber, samt generalforsamlingsprotokollater fra de ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamlinger og referat af bestyrelsesmøder. En forening, der udlejer foreningens vigtigste og muligvis eneste aktiv, nemlig et grundstykke, til en lejer med henblik på at opfører en bygning på lejet grund, vil sædvanligvis opkræve en årlig lejeindtægt, ligesom der skal fastsættes nærmere regler for brug og ansvar. Foreningen kan således ikke ensidigt varetage enkelte medlemmers interesse. Foreningen besluttende organer, dvs bestyrelsen eller generalforsamlingen, skal således disponere i overensstemmelse med foreningens interesser. Der bør derfor foreligge skriftlige aftaler mellem matriklens ejer og ejeren af bygningen, som definere rettigheder og forpligtelser, både vedrørende tidligere aftaler og vedrørende den nu etablerede såkaldte aftale mellem `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`og ansøgeren om opførelse af hal. Kommunen har ikke bekræftet, at sådanne aftaler foreligger. Det følger af de almindelige habilitetsgrundsætninger, at ansøger ikke på vegne af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`kan indgå aftaler med sig selv, med selskaber hvori ansøger er ejer/direktør eller hvor familie er kontraktspart. Derfor kan Niels Trier Hansen ikke alene på foreningens vegne have indgået en gyldig aftale om opførelse af en ny hal, eller i øvrigt have fastsat vilkår for dispositioner over grundstykket, endsige give fuldmagt til ansøger i forhold til Kommunens sagsbehandling. Det synes i øvrigt tvilsomt, om foreningen forsat er aktiv, idet ansøgeren oplyser, at foreningen kun har eet medlem, nemlig ansøgeren. Hvis foreningen ikke er aktiv skal/bør foreningen opløses, og foreningen kan formelt set ikke træffe dispositioner. I mangel af disse helt grundlæggende informationer om foreningens dispositioner som komunens repræsentanter ikke ønskede at uddybe/kommentere på borgermødet den 29.september 2014 må det derfor foreløbig lægges til grund, at der ikke foreligger en gyldig truffet beslutning fra `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`om, at Niels Trier Hansen kan opføre endnu en bygning på lejet grund på matr. nr. 93 og at der ikke foreligger en gyldig fuldmagt. Dermed er også formålet med overhovedet at ændre Kommuneneplan 2013 bortfaldet.

4 Kommunen burde ved sin indledende sagsbehandling inden der blev udarbejdet tillæg til lokalplanen og inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsens udvalg og inden indledningen af høringsfasen have foretaget disse undersøgelser, således at der ikke blev iværksat et forløb, som i realiteten næppe kan gennemføres. Den administrative og politiske behandling er derfor gennemført på mangelfuldt grundlag. Det gælder også informationer i forbindelse med gennemførelse af høringsfasen, idet Kommunen selv angiver: `Sagsbehandlingen har strukket sig over længere tid, og ansøgningen har skiftet indhold flere gange, hvorfor der har hersket tvivl om den ønskede anvendelse af hallen`. Efter Borgermødet den 29.september 2014 fremstår det stadig uklart,hvilke aktiviteter opførelse af hallen reelt skal tilgodese. Såfremt det er kommunens vurdering, at det er muligt at `reparere`på det juridiske grundlag i forholdet mellem foreningen og ansøger, bør der derfor iværksættes en helt ny proces, hvor Kommunen overfor de høringsberettigede på fyldestgørende grundlag kan redegør for, på hvilket grundlag ændring af Kommuneneplan 2013 skal ændres og på hvilket grundlag ansøgningen kan imødekommes. Ovennævnte formalitetsindsigelser fremsættes nu af hensyn til Kommunens videre behandling. Disse indsigelser vil blive genfremsat og uddybet i den efterfølgende høringsfase, såfremt Kommuneplantillægget vedtages i den foreliggende form. I øvrigt henledes Kommunens opmærksomhed på, at det fremgår af `Udvalget for Landdistrikter og Øer , ULØ Alm.del, endeligt svar på spørgsmål 120, Oversigt over LAG projekter pr.15. Marts 2014,s.29, at der er givet støtte til: `Redskabshus til Niels Trier Hansen, Fjellebroen`. Ved henvendelse til den lokale LAG kontaktperson er det bekræftet, at der er givet en bevilling på kr. til projektet. På forespørgsel har den pågældende oplyst, at der ikke foretages en nærmere undersøgelse af det juridiske grundlag for ansøgningen, såfremt den formelt falder inden for lovens rammer, og at bevilling i øvrigt forudsætter kommunens tilladelse til opførelse af hallen. Det er vores vurdering, at der påhviler Kommunen en skærpet undersøgelspligt, når Kommunen bliver opmærksom på, at juridiske forhold i ansøgningen er uklare, især når andre offentlige myndigheders sagsbehandling ukritisk lægger Kommunens sagbehandling til grund for bevilling af betydelige beløb. Som det fremgår af ovenstående er det langt fra `ubetænkeligt` at vedtage en ændring af Kommuneplan 2013 som foreslået. Der er en række juridiske formaliteter som synes uafklarede. Dertil kommer afvejning af hensynet mellem en enkelt person/virksomheds interesser i forhold til hensynet til øvrige interesser i en allerede vedtaget Kommuneplan. Kommunens beslutninger skal hvile på et fyldestgørende og gennemarbejdet grundlag. Er dette ikke opfyldt bør Kommunen trække forslaget tilbage allerede nu, og evt genfremsætte det, når uklarheder er fyldestgørende belyst. Denne indsigelse sendes pr. mail til og afleveres kommunekontoret Mellemgade 15 Faaborg Med venlig hilsen:

5 ^ 2 f e /fø^tts S/&fM >Åb>s yg <?/M, JrU*^ ^ ^ ^ «* tpaé**, ^aæ y//?/?/ *" Y yvc&t&c^ Sl^.Jécch / ^ *? <2 ±7 ry w&oro u*i^ <^s ^ Slrmva'uq«* K(*

6 Fra: Jeppe Højbjerg Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :56 Vedrørende: Rekreativt område Fjæ.R.1, Fjællebro Havn Til Plan-Kultur udv. Faaborg-Midtfyn Kommune. I forbindelse med evt. ændring af rekreativt område på Fjællebro Havn og evt. opførelse af større rejefabrik - redskabshal, undrer det os, at kommunen vil tillade en yderligere belastning af tilkørselsvejen til havnen, da denne er en privat vej. Det drejer sig om de sidste ca. 100 m. af Fjællebrovejen ned til havnen. Ved tilladelse af byggeri på havnen,vil der blive en større trafik til rejefabrikken og en stor trafik med store køretøjer ved byggeriet af den større hal. I forvejen er der en enorm trafik af havnens brugere, -af mennesker som vil en tur til en havn for nyde havnemiljøet, -af kunder som besøger havnens kiosk,- af folk som parkerer på havnen for at bruge den kommunalt anlagte natursti,-af personale og udstyr ved filmoptagelser i den tidligere Ideal fabriksbygning, -af kommunalt beskæftigede folk som passer og tilser pumpestationen på havnen og naturstien. Desuden møder man også statslige myndigheder - Naturstyrelsen- på havnen. De bruger havnen som udgangspunkt for deres vandprøver. Sidste nye tiltag er det kommunalt støttede projekt med sænkningen af den gamle ærøfærge. Det har allerede givet yderligere trafik på vejen, specielt ved sænkningen af færgen. Her var der sort af biler på havnen. En del af disse folk satte deres små både i vandet fra slæbestedet. Det undrer os meget,at vejen til havnen er en privat vej, og den yderligere belastning er lige det,der får os til at gøre opmærksom på forholdene. Som deltagere på mødet i Bøgebjerghallen d. 29 september kunne vi høre, at det kom bag på kommunens administration og politikere, at vejen var en privat vej. De troede, den var kommunal. Der har tidligere været en offentlig adgangsvej til havnen, der hvor det tidligere Ideal nu ligger.den nuværende vej var dengang en privat vej, der sluttede i Den Gamle Købmandsgård på havnen. Denne vej blev adgangsvej til Ideal og til havnen ved fabrikkens opførelse. Den gamle vej blev slettet,idet fabriksbygningen skulle placeres der. Ideal ville derfor fremover vedligeholde den nye vej for at få lov til at nedlægge den gamle. Nu er Ideal i Fjællebroen lukket og bl.a. vejens beboere sidder nu tilbage med "aben". Vi er vidende om, at kommunen vedligeholder en anden vej tæt på havnen,som nødvej til Nakkebølle Bugt. Den vej bliver slet ikke brugt hverken af brugere af Øhavsstien eller af offentlige myndigheder. Derfor synes vi, at det ville være passende at kommunen flyttede de økonomiske

7 midler fra den ubenyttede vej og til den trafikerede vej til havnen, så adgangsforholdene er i orden inden, man tillader yderligere trafik. Vi beder derfor kommunen om at se på muligheden for at føre den private vej tilbage til en kommunal vej, inden man giver grønt lys til større erhverv på havnen. Dette mener vi ikke er et urimeligt krav at stille ud fra ovenstående. Vi ser frem til et svar på vores indsigelse mod yderligere trafik til havnen uanset resultatet af byggeansøgningen på den store bygning på havnen på matrikel 93. Venlig hilsen Jeppe og Ulla Højbjerg Fjællebrovejen Fåborg

8 Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Faaborg 13/ Hørings svar vedr. Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Som ejer af matr. 20d samt 20a skal jeg herved komme med flg. Indsigelser mod den foreslåede ændring samt procedure. Miljø screening: Indvirkning på friluftsliv samt rekreative interesser og Begrænsninger og gener overfor befolkningen. Det er ikke korrekt at dette ikke påvirkes da mulighed for højere bebyggelse i udbredt grad vil begrænse udsynet fra den bagvedliggende matrikels som i dag anvendes til rekreative formål i forbindelse med ø havs stien såsom campering, indtagelse af mad ved de opstillede bænke/borde samt på gæstgiveriets plæne ved større arrangementer med udsigt over lystbådehavnen, denne udsigt begrænses kraftigt af den påtænkte bygnings højde og placering. Jordhåndtering/flytning. Der er på ejendommen gennem tiden foretaget væsentlig aktivitet med imprægnering af bundgarnspæle samt tjæring af garn, med spild direkte på det ubefæstede jordunderlag, hvorfor en grundig analyse med boringer er påkrævet før jordhåndtering forsvarligt kan foretages i forbindelse med terræn regulering, der er derudover også fortaget store jordflytninger med rendegraver de seneste år hvorfor det er vigtigt at fastslå hvad som er begravet på ejendommen før der gives tilladelse til udvidelse af bebyggelsesgraden. Overfladevand herunder påvirkning af vandløb og vådområder. Det er ikke korrekt at ejendommen i dag er fuld befæstet og der derfor ikke vil ske en ændring af regnvandsafledning. Området er i dag delvis udlagt med stabil grus og der er allerede i dag tvist om regnvandsafledning fra den højere liggende nabo matrikel. Water king aps er tidligere blevet bedt om at fjerne en ulovligt opført maskin hal som var bygget over skel uden ejers tilladelse, i forbindelse med opførelse af denne hal har man tidligere fjernet en del af skrænten med kraftig udsivning af regnvand til

9 følge, dette har Amy Hansen tidligere påpeget i brev til undertegnede, reetablering af dette terræn udestår fortsat og vi afventer Water King Aps udbedring. Trafikbelastning/belastning Den øgede tilkørsel som der henvises til i miljøscreeningen, vil foregå henover undertegnedes nabomatrikel, denne vejføring er ikke i dag defineret ej heller udlagt som offentlig vej, hvorfor dette forhold først må afklares miljømæssigt samt ejerforholdsmæssigt, før en evt. ændret registrering vedtages. Indsigelser til selve ændringsforslaget tillæg nr.7 til kommuneplan 2013 Kommunens redegørelse; Det anføres at der er andre erhvervsvirksomheder på den østlige del af havnen. Disse ejendomme er ejet af undertegnede som også er indehaver af Fjællebroens gæstgiveri, hvor der netop nu pågår større renovering samt ombygningsprojekt for at kunne huse turister som ønsker at gøre brug af det rekreative område omkring lystbådehavnen, dette projekt er netop i gang sat ud fra den eksisterende kommuneplan af 2013 med de nuværende rekreative områder, uden disse og med en fremtidig strategi fra kommunens side om at udbygge erhverv og nedtone de rekreative områder vil disse investeringer ikke give mening og vil følgelig blive revurderet, det undrer i den forbindelse at kommunen nærmest antyder at afgrænsningen i kommuneplanen er en ubetydelig fejl, kommuneplaner er nu til for at borgere og virksomheder kan planlægge langsigtet og har ingen værdi hvis de ændres ad hoc. I ansøgers argument for at øge bebyggelses graden og derfor ansøge om ændring af Fjæ.R.1 s grænser, anføres det at der ikke er plads til fiske redskaber på havnen og at oprydning derfor ikke er mulig samt at der ønskes et fremtidigt fisker miljø på havnen. Til dette kan jeg oplyse at fisker miljøet findes i form af adskillige fritidsfiskere, som til daglig begrænses væsentligt i deres aktiviteter pga. Water King aps som påberåber sig eneret til fisker kajen samt opmagasinering på denne. Fritids fiskerne har altid forstået at holde havnen ryddelig og har til brug herfor opmagasineret deres fiske redskaber i undertegnedes bygninger, hvor der pt. Er plads til væsentligt mere såfremt Water King aps mangler plads. Jeg mener endvidere det er Fritidsfiskerne som fremadrettet er garanter for fisker miljøet på Fjællebro havn og ikke Water Kings aps virksomhed med en enkelt ansat fisker i pensions alderen. Oprindeligt ved havnens anlæg var matrikel 93 et krav fra kommunen og denne skulle fungere som lagerplads for ALLE fiskere på havnen, men de faktiske forhold er i dag at en fiskeriforening med et enkelt medlem påberåber sig et tvivlsomt ejerskab, som ikke er dokumenteret, samt kategorisk udelukker alle fritidsfiskere fra brug af matrikel 93. Dette virker stik mod ønsket om at bibeholde fisker miljøet på havnen. Jeg skal som fremført på borgermødet d. 29/ opfordre kommunen til at indgå i en dialog om en helheds plan for havnen og afgrænsningen af det rekreative område. Som ejer af bygningerne på matrikel 20d indgår jeg gerne i en konstruktiv dialog om evt. at lade dele af denne matrikel udlægge til rekreative formål eller evt. nedrive enkelte bygninger således at hele havne fronten kan fremstå flot og bruges som et samlet rekreativt område. Hånden på hjertet der er vel ingen som tror at fjællebroen havn i fremtiden skal være en erhvervshavn? Det giver da mening at have et progressivt rekreativt område omkring havnen i en

10 helhed med ø havs stien som kan tiltrække turisme og de lokale borgere. Derfor vil jeg opfordre til ikke at lave en hovsa løsning og derfor udskyde ændrings forslaget og i stedet arbejde for en konstruktiv og progressiv helhedsløsning. Med venlig hilsen Direktør Thomas Kristensen TLF

11 Bemærkninger til Forslag til Kommuneplantillæg 7 Fjællebro Havn fra Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Broby, den 14. oktober 2014 Forord: I Den Store Danske Ordbog defineres ordet rekreativ således: som giver mulighed for hvile og afslapning; som vedrører fritid og fritidsaktiviteter, især i naturen, tjener til hvile og afslapning, fx om fritidsområder. Rekreative værdier, (1. ord afledt af lat. recreare 'genskabe, forfriske', af re- og creare 'skabe'), herlighedsværdier, et områdes eller en ejendoms forsyning med eller beliggenhed i forhold til park, skov, vådområde, strand mv. Et områdes rekreative værdi kan forbedres ved anlæggelse af fx sø, skov, stisystem eller strandbred. En ejendoms markedsværdi kan rumme et tillæg for ejendommens rekreative værdier. Danmarks Naturfredningsforening har den 20. maj 2014 i foroffentlighedsfasen påpeget nedenstående punkter, som er særdeles relevante at forholde sig til, inden den definitive afgørelse om indskrækning i det rekreative område på Fjællerup Havn træffes. Punkterne vedrører i overskrift følgende: Påvirkning af de landskabelige værdier Indragelse af havnens rekreative område Eksisterende tomme bygninger på havnen Max. bygningshøjde på 4,5 m bør ikke tilsidesættes Containerens placering kan blive til gene for Øhavsstiens brugere Spildevandsforhold, affaldshåndtering og jordforurening undersøges Området bør udvikles i rekreativ retning til glæde og gavn for fastboende og turister Desværre er Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger stort set ignoreret punkt for punkt i forhøringsfasen i bestræbelserne for at fremme erhvevslivets muligheder. Gode argumenter for, at Fjællebro Havns fremtid ligger i en udvidelse af erhvervsbyggeriet med en ny 282 m2 stor hal med inddragelse af en del af det rekreative område til formålet, er svære at finde, hvis man ser på det begrænsede fiskeri i området. P.t. udgør den eksisterende erhvervsbygning 160 m2 + en 32m2 opstilllet container. En bebyggelsesprocent på 30 % vil klart være i uoverensstmmelse med stedets karakter. Hvis erhvervsbyggeriet får vokseværk på bekostning af det rekreative område, vil det besværliggøre adgangen til naturen og oplevelsen af det maritime miljø på stedet. Derfor beder DN om, at FMK tager Kommuneplantillæg 7 Fjællerup Havn af bordet og finder frem til en ny vision for den lille sydfynske naturperle - gerne med borgerinddragelse som det p.t. sker ved kommende dialogmøder om udvikling af 3 egnsprofiler. Faaborg-Midtfyn kommune har et enestående naturområde ved Fjællebroen, som man kan vælge at brande som rekreativt område med mulighed for fritidsaktiviteter som lystsejlads, kajakklub, roklub, dykning, Øhavssti-turisme eller bare det at nyde madkurven på stedet. Fløjt til pause i Forslag til Kommuneplantillæg 7 Fjellerup Havn, løft området ved at give det et nyt spændende natur- og miljøpotentiale, hvor det rekreative element får højeste prioritet. Det vil - i modsætning til en bygningskolos - blive en gevinst af blivende værdi for alle! Med venlig hilsen Birgit Bjerring, formand for DN s afdelingsbestyrelse i Faaborg-Midtfyn

12 Anne Møllegård Mortensen Plan Miljøchef Fåborg M. Kommunen 14/10-14 dec. Sag. Fjellebrohaven, Thriers Plads Hele sagen omkring dette projekt er ikke gennemtænkt fra politikers side efter min vurdering værdiløst i sin helhed. Kommunen træffer hen over hovedet på borgerne en beslutning som de er overordentlig enig om. Så kommer der lige pludselig nogle protestspørgsmål, og hov vi må nok hellere have en høring. Der er for mange høvdinge som overhovedet ikke burde sidde på de stole som de er blevet sat på. Ok sådan er det jo generelt. De tror på deres egne fortræffeligheder. Sagen omkring havnen er bygget op på en usandhed der vil noget og som politikerne ikke vil gennemskue Eks. 1 Eks 2 Eks 3 Eks 4 Områdets tilstand Losseplads for omkringliggende ejendomme, på lejet grund, kun til fiskeri brug. Kommunen gør intet og jeg udtrykker intet. Kommunen kan ikke håndtere sagerne professionelt for mange dårlige sagsbehandler. Skal man, som jeg borger tjekke kommunens arbejder: S.U. Man griber først til handling 1½ mdr. efter beskeden. Vi kikker nærmer på det. citat: Olav Boysen, miljøchef. Har modtaget mail fra afgørelsen, men gælder det set alt fiskeraffald, thi der smides rigtig meget retur i havet. Ålerester osv. Før henstillingen men ingen bøde for forurening. Flåt gået af komm. Alt for mange år er gået uden kontrol på hele det område. S.U. Hvorfor? Man skal bevare arbejdspladser udtrykker Thrier dynastiet sort arbejdskraft helst. Hvad siger firmaets regnskaber omkring drift mv. S.U. Kommunen vi nok svare. Det er told og skat. Man kan godt enstille en byggeprojekt men alle undersøgelser om firmaet seriøsitet er lige gyldigt? Er der foreks. Regnskab over køb af rejser hos alle de småfiskere hvor de opkøber rejer. Jeg tror det ikke. Det med at tænke på de fiskere i sydfyns øhav og arbejdspladser er igen en usandhed der vil noget. Tænk heri og på EU midler LAK-støtte svindel nok af eks. Beviser dette! Hvorfor skal jeg lave arb for kommunen vedr. forurening mv på området. Billeder er medtaget af mig på borgermødet d. 29/9 19:00 Hvorfor tager kommunen ikke selv hånd omkring dette, men sender den videre til Jordbrugs Forening af. Den samme person som er Thrier har været på havnen i 15 år han siger at der kun er fyldt lidt beton på arealet. Løgn og atter løgn. De indrømmer selv at det nok er rigtig men det vil være forkert at lukke det op (den omvendte virkelighed hvad sker der dog) Dejligt hvis komm. var noget mere kontrollerende med nej vi har ikke personale

13 til at løfte opgaverne frisk luft skader ikke prøv dette. Alt for meget arb. Fordi lovgivningen er værdiløs. Til sidst et eks. som kommunen håndterede fundkommen hen i hegnet. De forærer et grønt, særdeles godt område væk til en lodsejer på en løgn af format. Thriers svigersøn osv og det var udlagt som rekreativt område. Den tidligere borgmester undskyldte osv osv. Atter engang fantastisk omhu fra kommunes side. Jeg personligt, tvivler på at der sker noget fornuftigt i kommunen Fåborg. Det bliver kun ved tale og snak! Forskellige bilag vedlagt. De containere som står placeret på havnen har aldrig været lukket op. Hvad nytter de. Fiskeriet er for nedafgående, fisker er ca. 70 år. Hvad skal et så stor byggeri til for??? M.V.H NE Crone Der skal ikke placeres mer opfyld på havnen. Skal fjernes! Skal der bygges en bygning laver man en højre sokkel om nødvendig og ikke forhøjning af arealet, som man altid har gjort uden spørgen om lov. Arealet er udvidet en del gennem tiden, her kontrollere kommunen heller ikke (kan dokumenteres) Misbrug af systemet! 1) Rejeaffald mv smides i havet 2) Forurening på areal mole 93 3) Virksomhedens usandhed omkring fremadrettet lønsomhed m.v. 4) Virksomhed 1 ansat med polsk afstamning (er der lønregnskab over medarbejdere osv) 5) Regnskab over medtagelse af rejser fra fiskere i øhavet, som de påstår de holder liv i. 6) Misbrug af udenlandsk arbedsk. 7) Ulovlig beboelse på havn 8) Trusler på livet for andre fiskere som ikke retter sig ind 9) For tildelt rekreativt område uden høring osv. S.U. Jeg syntes det er utroligt seriøst behandling af komm. Særbehandling af borgere M.V.H. NE Crone

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012 Notat Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. juni 2012 Vedrørende salg af Louisevej 100, Skovridervej 22 og Eugen Warmings Vej 10 Der vedlægges

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere