Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område."

Transkript

1 Til FMK. Plan og Kultur att. Helge Müller, Lisbeth Sommerlund Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Bøgebjerg lokalråd har læst forslaget igennem og deltaget i borgermøde ang. ændringen i linieføringen af det rekrative område på Fjællebroen havn. Uden i øvrigt at blande os i den senere arealanvendelse af området, finder vi det i Lokalrådet mærkeligt, at området er udlagt rekreativt med diverse erhversaktiviteter i gang, da det blev udlagt. Derfor ser vi ingen problemer i at arealet tilbageføres til erhversstatus. Vi har noteret os, at der er mange holdninger til forslaget i området, og for at imødekomme nogle af disse kunne man måske indskrænke det nye område, så linjen går fra knækket på kystern over til sydsiden af hjørnet på kiosken. 6 okt 2014 Bøgebjerg Lokalråd v. Form. Conni Hede Præstegårdsvej 12, Vester Åby 5600 Fåborg

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Fjellebroen den 12. oktober 2014 Indsigelse vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Ændring af rekreativt område Fjæ.R1, Fjællebro Havn. Realitetsindsigelser. Undertegnede er alle naboer til Fjællebro Havn. Det er vores ønske, at havnen skal anvendes til glæde for alle,dvs. naboer, bruger af lystbådhavnen, bruger af de rekreative områder, herunder særligt lokale og turister på Øhavsstien samt de lokale fiskere, både fritidsfiskere og de som driver erhvervsfiskeri i området. En bygning på 282 m2 og 7,65 m. i højden, anser vi for et overdimensioneret redskabsskur for 1 erhversfisker. Vi finder det usmageligt, at man i et naturskønt/rekreativt område, vil bygge sådan en mastodont. Vi er uforstående over for at byggeriet skal have denne højde. Endvidere med et grundareal så stort, at det vil være vanskeligt at finde Øhavsstien for turister, idet de nærmest skal ud at gå i vandet, for at komme ind på Øhavsstien. Vi har desuden ikke stor tiltro til at grunden fremover vil fremstå mere ryddelig og i tråd med resten af den smukke Øhavssti og det øvrige havneareal. Kommuneneplanen, som er vedtaget så sent som i 2013, har netop taget højde for afvejningen af hensynet mellem ovennævnte interesser. Kommuneplanen bør mindre end et år efter den vedtagne plan, derfor kun ændres, såfremt en ændring vuderes ubetænkelig. Det juridiske grundlag for Kommunens behandling af ansøgningen om opførelse af en hal skal være klarlagt med henblik påbyggesagsafdelingens sagbehandling, hvilket pt ikke er sket. Tilsvarende skal Plan og Kulturafdelingen`s sagsbehandling være ubetænkelig set i forhold til de hensyn, som den nuværende Kommuneplan 2013 har afvejet mellem forskellige interesser. Det fremlagte forslag om ændring af Kommuneplanen med henblik påniels Trier Hansens opførelse af en hal på en matrikel 93 på havneområdet varetager imidlertid ensidigt hensynet til en enkelt person/virksomhed, nemlig ansøgeren Niels Trier Hansen og Waterking Aps, hvori han er direktør og medejer. Formalitetsindsigelser Det er vores opfattelse, at Kommunen har udarbejdet sit forslag om Komuneplantillæg på et uoplyst og formentligt fejlagtigt grundlag. Dette er begrundet i følgende faktuelle oplysninger: a. Matrikel nr.93 ejes ifølge tingbogen af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`, jf. skøde lyst i Ejerforholdet er bekræftet af ansøgeren i brev af 23.september 2013 til Kommunen, hvor Landinspektør Hvenegaard & Jens Bo på ansøgers vegne angiver, at foeningen er ejer. Ejerskabet er tillige bekræftet i ansøgers udaterede brev modtaget i Kommunen den 16. april 2013, hvor det angives:`der er ingået aftale med Fiskeriforeningen om opførelse bygningen`. Den allerede eksisterende bygning på matr. 93 er således en såkaldt `bygning på lejet

3 grund`. Ifølge Komunens registrering i OIS.dk-systemet, synes Niels Trier Hansen imidlertid at være registreret som ejer af både matr. nr. 93 og som ejer af den eksisterende bygning på 147m2 opført i Bygningen er defineret som `fiskeredskabshus`, og der er givet tilladelse til indretning af rejekogeri i b. Det blev på Borgermødet den 29. september 2014 af Kommunens repræsentant oplyst, at der forelå en fuldmagt fra ejer `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`til, at der kunne indgives ansøgning om opførelse af en hal på matriklen. c. Det blev endvidere oplyst af ansøgerens repræsentant på mødet, at `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening` i realiteten kun består af eet medlem, Niels Trier Hansen. Der er således ikke pt. en valgt bestyrelse. `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`har ikke i lighed med en række andre fiskeriforeninger en hjemmeside. Det er derfor ikke muligt at afklare, hvorvidt der er truffet gyldige og bindende beslutninger på vegne af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`mellem foreningen og Niels Trier Hansen/Waterking Aps. Vuderingen heraf forudsætter en gennemgang af vedtægter, fremlæggelse af medlemslister og regnskaber, samt generalforsamlingsprotokollater fra de ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamlinger og referat af bestyrelsesmøder. En forening, der udlejer foreningens vigtigste og muligvis eneste aktiv, nemlig et grundstykke, til en lejer med henblik på at opfører en bygning på lejet grund, vil sædvanligvis opkræve en årlig lejeindtægt, ligesom der skal fastsættes nærmere regler for brug og ansvar. Foreningen kan således ikke ensidigt varetage enkelte medlemmers interesse. Foreningen besluttende organer, dvs bestyrelsen eller generalforsamlingen, skal således disponere i overensstemmelse med foreningens interesser. Der bør derfor foreligge skriftlige aftaler mellem matriklens ejer og ejeren af bygningen, som definere rettigheder og forpligtelser, både vedrørende tidligere aftaler og vedrørende den nu etablerede såkaldte aftale mellem `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`og ansøgeren om opførelse af hal. Kommunen har ikke bekræftet, at sådanne aftaler foreligger. Det følger af de almindelige habilitetsgrundsætninger, at ansøger ikke på vegne af `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`kan indgå aftaler med sig selv, med selskaber hvori ansøger er ejer/direktør eller hvor familie er kontraktspart. Derfor kan Niels Trier Hansen ikke alene på foreningens vegne have indgået en gyldig aftale om opførelse af en ny hal, eller i øvrigt have fastsat vilkår for dispositioner over grundstykket, endsige give fuldmagt til ansøger i forhold til Kommunens sagsbehandling. Det synes i øvrigt tvilsomt, om foreningen forsat er aktiv, idet ansøgeren oplyser, at foreningen kun har eet medlem, nemlig ansøgeren. Hvis foreningen ikke er aktiv skal/bør foreningen opløses, og foreningen kan formelt set ikke træffe dispositioner. I mangel af disse helt grundlæggende informationer om foreningens dispositioner som komunens repræsentanter ikke ønskede at uddybe/kommentere på borgermødet den 29.september 2014 må det derfor foreløbig lægges til grund, at der ikke foreligger en gyldig truffet beslutning fra `Fjellebroen og Omegnsfiskeriforening`om, at Niels Trier Hansen kan opføre endnu en bygning på lejet grund på matr. nr. 93 og at der ikke foreligger en gyldig fuldmagt. Dermed er også formålet med overhovedet at ændre Kommuneneplan 2013 bortfaldet.

4 Kommunen burde ved sin indledende sagsbehandling inden der blev udarbejdet tillæg til lokalplanen og inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsens udvalg og inden indledningen af høringsfasen have foretaget disse undersøgelser, således at der ikke blev iværksat et forløb, som i realiteten næppe kan gennemføres. Den administrative og politiske behandling er derfor gennemført på mangelfuldt grundlag. Det gælder også informationer i forbindelse med gennemførelse af høringsfasen, idet Kommunen selv angiver: `Sagsbehandlingen har strukket sig over længere tid, og ansøgningen har skiftet indhold flere gange, hvorfor der har hersket tvivl om den ønskede anvendelse af hallen`. Efter Borgermødet den 29.september 2014 fremstår det stadig uklart,hvilke aktiviteter opførelse af hallen reelt skal tilgodese. Såfremt det er kommunens vurdering, at det er muligt at `reparere`på det juridiske grundlag i forholdet mellem foreningen og ansøger, bør der derfor iværksættes en helt ny proces, hvor Kommunen overfor de høringsberettigede på fyldestgørende grundlag kan redegør for, på hvilket grundlag ændring af Kommuneneplan 2013 skal ændres og på hvilket grundlag ansøgningen kan imødekommes. Ovennævnte formalitetsindsigelser fremsættes nu af hensyn til Kommunens videre behandling. Disse indsigelser vil blive genfremsat og uddybet i den efterfølgende høringsfase, såfremt Kommuneplantillægget vedtages i den foreliggende form. I øvrigt henledes Kommunens opmærksomhed på, at det fremgår af `Udvalget for Landdistrikter og Øer , ULØ Alm.del, endeligt svar på spørgsmål 120, Oversigt over LAG projekter pr.15. Marts 2014,s.29, at der er givet støtte til: `Redskabshus til Niels Trier Hansen, Fjellebroen`. Ved henvendelse til den lokale LAG kontaktperson er det bekræftet, at der er givet en bevilling på kr. til projektet. På forespørgsel har den pågældende oplyst, at der ikke foretages en nærmere undersøgelse af det juridiske grundlag for ansøgningen, såfremt den formelt falder inden for lovens rammer, og at bevilling i øvrigt forudsætter kommunens tilladelse til opførelse af hallen. Det er vores vurdering, at der påhviler Kommunen en skærpet undersøgelspligt, når Kommunen bliver opmærksom på, at juridiske forhold i ansøgningen er uklare, især når andre offentlige myndigheders sagsbehandling ukritisk lægger Kommunens sagbehandling til grund for bevilling af betydelige beløb. Som det fremgår af ovenstående er det langt fra `ubetænkeligt` at vedtage en ændring af Kommuneplan 2013 som foreslået. Der er en række juridiske formaliteter som synes uafklarede. Dertil kommer afvejning af hensynet mellem en enkelt person/virksomheds interesser i forhold til hensynet til øvrige interesser i en allerede vedtaget Kommuneplan. Kommunens beslutninger skal hvile på et fyldestgørende og gennemarbejdet grundlag. Er dette ikke opfyldt bør Kommunen trække forslaget tilbage allerede nu, og evt genfremsætte det, når uklarheder er fyldestgørende belyst. Denne indsigelse sendes pr. mail til og afleveres kommunekontoret Mellemgade 15 Faaborg Med venlig hilsen:

5 ^ 2 f e /fø^tts S/&fM >Åb>s yg <?/M, JrU*^ ^ ^ ^ «* tpaé**, ^aæ y//?/?/ *" Y yvc&t&c^ Sl^.Jécch / ^ *? <2 ±7 ry w&oro u*i^ <^s ^ Slrmva'uq«* K(*

6 Fra: Jeppe Højbjerg Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :56 Vedrørende: Rekreativt område Fjæ.R.1, Fjællebro Havn Til Plan-Kultur udv. Faaborg-Midtfyn Kommune. I forbindelse med evt. ændring af rekreativt område på Fjællebro Havn og evt. opførelse af større rejefabrik - redskabshal, undrer det os, at kommunen vil tillade en yderligere belastning af tilkørselsvejen til havnen, da denne er en privat vej. Det drejer sig om de sidste ca. 100 m. af Fjællebrovejen ned til havnen. Ved tilladelse af byggeri på havnen,vil der blive en større trafik til rejefabrikken og en stor trafik med store køretøjer ved byggeriet af den større hal. I forvejen er der en enorm trafik af havnens brugere, -af mennesker som vil en tur til en havn for nyde havnemiljøet, -af kunder som besøger havnens kiosk,- af folk som parkerer på havnen for at bruge den kommunalt anlagte natursti,-af personale og udstyr ved filmoptagelser i den tidligere Ideal fabriksbygning, -af kommunalt beskæftigede folk som passer og tilser pumpestationen på havnen og naturstien. Desuden møder man også statslige myndigheder - Naturstyrelsen- på havnen. De bruger havnen som udgangspunkt for deres vandprøver. Sidste nye tiltag er det kommunalt støttede projekt med sænkningen af den gamle ærøfærge. Det har allerede givet yderligere trafik på vejen, specielt ved sænkningen af færgen. Her var der sort af biler på havnen. En del af disse folk satte deres små både i vandet fra slæbestedet. Det undrer os meget,at vejen til havnen er en privat vej, og den yderligere belastning er lige det,der får os til at gøre opmærksom på forholdene. Som deltagere på mødet i Bøgebjerghallen d. 29 september kunne vi høre, at det kom bag på kommunens administration og politikere, at vejen var en privat vej. De troede, den var kommunal. Der har tidligere været en offentlig adgangsvej til havnen, der hvor det tidligere Ideal nu ligger.den nuværende vej var dengang en privat vej, der sluttede i Den Gamle Købmandsgård på havnen. Denne vej blev adgangsvej til Ideal og til havnen ved fabrikkens opførelse. Den gamle vej blev slettet,idet fabriksbygningen skulle placeres der. Ideal ville derfor fremover vedligeholde den nye vej for at få lov til at nedlægge den gamle. Nu er Ideal i Fjællebroen lukket og bl.a. vejens beboere sidder nu tilbage med "aben". Vi er vidende om, at kommunen vedligeholder en anden vej tæt på havnen,som nødvej til Nakkebølle Bugt. Den vej bliver slet ikke brugt hverken af brugere af Øhavsstien eller af offentlige myndigheder. Derfor synes vi, at det ville være passende at kommunen flyttede de økonomiske

7 midler fra den ubenyttede vej og til den trafikerede vej til havnen, så adgangsforholdene er i orden inden, man tillader yderligere trafik. Vi beder derfor kommunen om at se på muligheden for at føre den private vej tilbage til en kommunal vej, inden man giver grønt lys til større erhverv på havnen. Dette mener vi ikke er et urimeligt krav at stille ud fra ovenstående. Vi ser frem til et svar på vores indsigelse mod yderligere trafik til havnen uanset resultatet af byggeansøgningen på den store bygning på havnen på matrikel 93. Venlig hilsen Jeppe og Ulla Højbjerg Fjællebrovejen Fåborg

8 Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Faaborg 13/ Hørings svar vedr. Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Som ejer af matr. 20d samt 20a skal jeg herved komme med flg. Indsigelser mod den foreslåede ændring samt procedure. Miljø screening: Indvirkning på friluftsliv samt rekreative interesser og Begrænsninger og gener overfor befolkningen. Det er ikke korrekt at dette ikke påvirkes da mulighed for højere bebyggelse i udbredt grad vil begrænse udsynet fra den bagvedliggende matrikels som i dag anvendes til rekreative formål i forbindelse med ø havs stien såsom campering, indtagelse af mad ved de opstillede bænke/borde samt på gæstgiveriets plæne ved større arrangementer med udsigt over lystbådehavnen, denne udsigt begrænses kraftigt af den påtænkte bygnings højde og placering. Jordhåndtering/flytning. Der er på ejendommen gennem tiden foretaget væsentlig aktivitet med imprægnering af bundgarnspæle samt tjæring af garn, med spild direkte på det ubefæstede jordunderlag, hvorfor en grundig analyse med boringer er påkrævet før jordhåndtering forsvarligt kan foretages i forbindelse med terræn regulering, der er derudover også fortaget store jordflytninger med rendegraver de seneste år hvorfor det er vigtigt at fastslå hvad som er begravet på ejendommen før der gives tilladelse til udvidelse af bebyggelsesgraden. Overfladevand herunder påvirkning af vandløb og vådområder. Det er ikke korrekt at ejendommen i dag er fuld befæstet og der derfor ikke vil ske en ændring af regnvandsafledning. Området er i dag delvis udlagt med stabil grus og der er allerede i dag tvist om regnvandsafledning fra den højere liggende nabo matrikel. Water king aps er tidligere blevet bedt om at fjerne en ulovligt opført maskin hal som var bygget over skel uden ejers tilladelse, i forbindelse med opførelse af denne hal har man tidligere fjernet en del af skrænten med kraftig udsivning af regnvand til

9 følge, dette har Amy Hansen tidligere påpeget i brev til undertegnede, reetablering af dette terræn udestår fortsat og vi afventer Water King Aps udbedring. Trafikbelastning/belastning Den øgede tilkørsel som der henvises til i miljøscreeningen, vil foregå henover undertegnedes nabomatrikel, denne vejføring er ikke i dag defineret ej heller udlagt som offentlig vej, hvorfor dette forhold først må afklares miljømæssigt samt ejerforholdsmæssigt, før en evt. ændret registrering vedtages. Indsigelser til selve ændringsforslaget tillæg nr.7 til kommuneplan 2013 Kommunens redegørelse; Det anføres at der er andre erhvervsvirksomheder på den østlige del af havnen. Disse ejendomme er ejet af undertegnede som også er indehaver af Fjællebroens gæstgiveri, hvor der netop nu pågår større renovering samt ombygningsprojekt for at kunne huse turister som ønsker at gøre brug af det rekreative område omkring lystbådehavnen, dette projekt er netop i gang sat ud fra den eksisterende kommuneplan af 2013 med de nuværende rekreative områder, uden disse og med en fremtidig strategi fra kommunens side om at udbygge erhverv og nedtone de rekreative områder vil disse investeringer ikke give mening og vil følgelig blive revurderet, det undrer i den forbindelse at kommunen nærmest antyder at afgrænsningen i kommuneplanen er en ubetydelig fejl, kommuneplaner er nu til for at borgere og virksomheder kan planlægge langsigtet og har ingen værdi hvis de ændres ad hoc. I ansøgers argument for at øge bebyggelses graden og derfor ansøge om ændring af Fjæ.R.1 s grænser, anføres det at der ikke er plads til fiske redskaber på havnen og at oprydning derfor ikke er mulig samt at der ønskes et fremtidigt fisker miljø på havnen. Til dette kan jeg oplyse at fisker miljøet findes i form af adskillige fritidsfiskere, som til daglig begrænses væsentligt i deres aktiviteter pga. Water King aps som påberåber sig eneret til fisker kajen samt opmagasinering på denne. Fritids fiskerne har altid forstået at holde havnen ryddelig og har til brug herfor opmagasineret deres fiske redskaber i undertegnedes bygninger, hvor der pt. Er plads til væsentligt mere såfremt Water King aps mangler plads. Jeg mener endvidere det er Fritidsfiskerne som fremadrettet er garanter for fisker miljøet på Fjællebro havn og ikke Water Kings aps virksomhed med en enkelt ansat fisker i pensions alderen. Oprindeligt ved havnens anlæg var matrikel 93 et krav fra kommunen og denne skulle fungere som lagerplads for ALLE fiskere på havnen, men de faktiske forhold er i dag at en fiskeriforening med et enkelt medlem påberåber sig et tvivlsomt ejerskab, som ikke er dokumenteret, samt kategorisk udelukker alle fritidsfiskere fra brug af matrikel 93. Dette virker stik mod ønsket om at bibeholde fisker miljøet på havnen. Jeg skal som fremført på borgermødet d. 29/ opfordre kommunen til at indgå i en dialog om en helheds plan for havnen og afgrænsningen af det rekreative område. Som ejer af bygningerne på matrikel 20d indgår jeg gerne i en konstruktiv dialog om evt. at lade dele af denne matrikel udlægge til rekreative formål eller evt. nedrive enkelte bygninger således at hele havne fronten kan fremstå flot og bruges som et samlet rekreativt område. Hånden på hjertet der er vel ingen som tror at fjællebroen havn i fremtiden skal være en erhvervshavn? Det giver da mening at have et progressivt rekreativt område omkring havnen i en

10 helhed med ø havs stien som kan tiltrække turisme og de lokale borgere. Derfor vil jeg opfordre til ikke at lave en hovsa løsning og derfor udskyde ændrings forslaget og i stedet arbejde for en konstruktiv og progressiv helhedsløsning. Med venlig hilsen Direktør Thomas Kristensen TLF

11 Bemærkninger til Forslag til Kommuneplantillæg 7 Fjællebro Havn fra Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Broby, den 14. oktober 2014 Forord: I Den Store Danske Ordbog defineres ordet rekreativ således: som giver mulighed for hvile og afslapning; som vedrører fritid og fritidsaktiviteter, især i naturen, tjener til hvile og afslapning, fx om fritidsområder. Rekreative værdier, (1. ord afledt af lat. recreare 'genskabe, forfriske', af re- og creare 'skabe'), herlighedsværdier, et områdes eller en ejendoms forsyning med eller beliggenhed i forhold til park, skov, vådområde, strand mv. Et områdes rekreative værdi kan forbedres ved anlæggelse af fx sø, skov, stisystem eller strandbred. En ejendoms markedsværdi kan rumme et tillæg for ejendommens rekreative værdier. Danmarks Naturfredningsforening har den 20. maj 2014 i foroffentlighedsfasen påpeget nedenstående punkter, som er særdeles relevante at forholde sig til, inden den definitive afgørelse om indskrækning i det rekreative område på Fjællerup Havn træffes. Punkterne vedrører i overskrift følgende: Påvirkning af de landskabelige værdier Indragelse af havnens rekreative område Eksisterende tomme bygninger på havnen Max. bygningshøjde på 4,5 m bør ikke tilsidesættes Containerens placering kan blive til gene for Øhavsstiens brugere Spildevandsforhold, affaldshåndtering og jordforurening undersøges Området bør udvikles i rekreativ retning til glæde og gavn for fastboende og turister Desværre er Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger stort set ignoreret punkt for punkt i forhøringsfasen i bestræbelserne for at fremme erhvevslivets muligheder. Gode argumenter for, at Fjællebro Havns fremtid ligger i en udvidelse af erhvervsbyggeriet med en ny 282 m2 stor hal med inddragelse af en del af det rekreative område til formålet, er svære at finde, hvis man ser på det begrænsede fiskeri i området. P.t. udgør den eksisterende erhvervsbygning 160 m2 + en 32m2 opstilllet container. En bebyggelsesprocent på 30 % vil klart være i uoverensstmmelse med stedets karakter. Hvis erhvervsbyggeriet får vokseværk på bekostning af det rekreative område, vil det besværliggøre adgangen til naturen og oplevelsen af det maritime miljø på stedet. Derfor beder DN om, at FMK tager Kommuneplantillæg 7 Fjællerup Havn af bordet og finder frem til en ny vision for den lille sydfynske naturperle - gerne med borgerinddragelse som det p.t. sker ved kommende dialogmøder om udvikling af 3 egnsprofiler. Faaborg-Midtfyn kommune har et enestående naturområde ved Fjællebroen, som man kan vælge at brande som rekreativt område med mulighed for fritidsaktiviteter som lystsejlads, kajakklub, roklub, dykning, Øhavssti-turisme eller bare det at nyde madkurven på stedet. Fløjt til pause i Forslag til Kommuneplantillæg 7 Fjellerup Havn, løft området ved at give det et nyt spændende natur- og miljøpotentiale, hvor det rekreative element får højeste prioritet. Det vil - i modsætning til en bygningskolos - blive en gevinst af blivende værdi for alle! Med venlig hilsen Birgit Bjerring, formand for DN s afdelingsbestyrelse i Faaborg-Midtfyn

12 Anne Møllegård Mortensen Plan Miljøchef Fåborg M. Kommunen 14/10-14 dec. Sag. Fjellebrohaven, Thriers Plads Hele sagen omkring dette projekt er ikke gennemtænkt fra politikers side efter min vurdering værdiløst i sin helhed. Kommunen træffer hen over hovedet på borgerne en beslutning som de er overordentlig enig om. Så kommer der lige pludselig nogle protestspørgsmål, og hov vi må nok hellere have en høring. Der er for mange høvdinge som overhovedet ikke burde sidde på de stole som de er blevet sat på. Ok sådan er det jo generelt. De tror på deres egne fortræffeligheder. Sagen omkring havnen er bygget op på en usandhed der vil noget og som politikerne ikke vil gennemskue Eks. 1 Eks 2 Eks 3 Eks 4 Områdets tilstand Losseplads for omkringliggende ejendomme, på lejet grund, kun til fiskeri brug. Kommunen gør intet og jeg udtrykker intet. Kommunen kan ikke håndtere sagerne professionelt for mange dårlige sagsbehandler. Skal man, som jeg borger tjekke kommunens arbejder: S.U. Man griber først til handling 1½ mdr. efter beskeden. Vi kikker nærmer på det. citat: Olav Boysen, miljøchef. Har modtaget mail fra afgørelsen, men gælder det set alt fiskeraffald, thi der smides rigtig meget retur i havet. Ålerester osv. Før henstillingen men ingen bøde for forurening. Flåt gået af komm. Alt for mange år er gået uden kontrol på hele det område. S.U. Hvorfor? Man skal bevare arbejdspladser udtrykker Thrier dynastiet sort arbejdskraft helst. Hvad siger firmaets regnskaber omkring drift mv. S.U. Kommunen vi nok svare. Det er told og skat. Man kan godt enstille en byggeprojekt men alle undersøgelser om firmaet seriøsitet er lige gyldigt? Er der foreks. Regnskab over køb af rejser hos alle de småfiskere hvor de opkøber rejer. Jeg tror det ikke. Det med at tænke på de fiskere i sydfyns øhav og arbejdspladser er igen en usandhed der vil noget. Tænk heri og på EU midler LAK-støtte svindel nok af eks. Beviser dette! Hvorfor skal jeg lave arb for kommunen vedr. forurening mv på området. Billeder er medtaget af mig på borgermødet d. 29/9 19:00 Hvorfor tager kommunen ikke selv hånd omkring dette, men sender den videre til Jordbrugs Forening af. Den samme person som er Thrier har været på havnen i 15 år han siger at der kun er fyldt lidt beton på arealet. Løgn og atter løgn. De indrømmer selv at det nok er rigtig men det vil være forkert at lukke det op (den omvendte virkelighed hvad sker der dog) Dejligt hvis komm. var noget mere kontrollerende med nej vi har ikke personale

13 til at løfte opgaverne frisk luft skader ikke prøv dette. Alt for meget arb. Fordi lovgivningen er værdiløs. Til sidst et eks. som kommunen håndterede fundkommen hen i hegnet. De forærer et grønt, særdeles godt område væk til en lodsejer på en løgn af format. Thriers svigersøn osv og det var udlagt som rekreativt område. Den tidligere borgmester undskyldte osv osv. Atter engang fantastisk omhu fra kommunes side. Jeg personligt, tvivler på at der sker noget fornuftigt i kommunen Fåborg. Det bliver kun ved tale og snak! Forskellige bilag vedlagt. De containere som står placeret på havnen har aldrig været lukket op. Hvad nytter de. Fiskeriet er for nedafgående, fisker er ca. 70 år. Hvad skal et så stor byggeri til for??? M.V.H NE Crone Der skal ikke placeres mer opfyld på havnen. Skal fjernes! Skal der bygges en bygning laver man en højre sokkel om nødvendig og ikke forhøjning af arealet, som man altid har gjort uden spørgen om lov. Arealet er udvidet en del gennem tiden, her kontrollere kommunen heller ikke (kan dokumenteres) Misbrug af systemet! 1) Rejeaffald mv smides i havet 2) Forurening på areal mole 93 3) Virksomhedens usandhed omkring fremadrettet lønsomhed m.v. 4) Virksomhed 1 ansat med polsk afstamning (er der lønregnskab over medarbejdere osv) 5) Regnskab over medtagelse af rejser fra fiskere i øhavet, som de påstår de holder liv i. 6) Misbrug af udenlandsk arbedsk. 7) Ulovlig beboelse på havn 8) Trusler på livet for andre fiskere som ikke retter sig ind 9) For tildelt rekreativt område uden høring osv. S.U. Jeg syntes det er utroligt seriøst behandling af komm. Særbehandling af borgere M.V.H. NE Crone

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan Dato 21. december 2012 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. kene Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan OMHANDLER HELE KOMMUNEN... 2 01 AGERBÆK... 4 02 ALSLEV... 5 03 ANSAGER... 7 05 BLÅVAND... 9 06 FÅBORG...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001.

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Indsigelse/bemærkning 1. Maj Gibbe, Wagnersvej 14 - Mener, at de ældre

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere