Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014"

Transkript

1 Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014 Bornholm er en del af Danmark, men vækstmulighederne og udfordringerne er anderledes end i resten af landet. Derfor ønsker Regeringen i samarbejde med Vækstforum Bornholm og Bornholms Regionskommune at iværksætte en særskilt vækstplan for Bornholm. Turismeerhvervet har vist, at et traditionsrigt erhverv på Bornholm kan lave nye successer. Folkemødet på Bornholm er et godt eksempel. Det samme gælder fødevareerhvervet. Få steder i Danmark uden for de større byer er der kommet så mange gode restauranter som på Bornholm. Udviklingen hænger tæt sammen med den stærke bornholmske tradition inden for kvalitetsfødevarer, hvor der produceres alt fra bornholmergris, øl, korn- og mejeriprodukter til fiskekonserves. Denne vækstplan bygger videre på de muligheder, der findes på øen. Bornholm ligger centralt i Østersøen, men alligevel sejler 9 ud af 10 krydstogtskibe forbi Bornholm på vej mellem København og Skt. Petersborg, fordi der blandt andet mangler havnefaciliteter på Bornholm. Der kan også være et potentiale inden for kvalitetsfødevarer. Mange forbrugere efterspørger kvalitetsfødevarer med en lokal historie, samtidig har de bornholmske producenter af kvalitetsfødevarer vanskeligt ved at få deres varer afsat i de danske supermarkeder. Det skal vi gøre noget ved. En særlig indsats for Bornholm er vigtig, fordi Bornholm er udfordret af sin isolerede placering midt i Østersøen. I den sammenhæng har særligt to ting stor betydning: transport og adgangen til uddannelse. Transporten til og fra øen vil alt andet lige altid være dyrere sammenlignet med andre steder i Danmark, men gode transportforbindelser er vigtige for både erhvervsliv og borgere, som er afhængige af, at gods og turister kan transporteres til og fra Bornholm, og at der er gode pendlingsmuligheder. På uddannelsessiden betyder den isolerede placering, at mange unge er nødt til at forlade øen for at studere, fordi kun få videregående uddannelser udbydes på Bornholm. Derfor er det vigtigt, at der er gode folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der gør det attraktivt for familier at bosætte sig på Bornholm og sikre Bornholm den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Regeringen har som mål at øge beskæftigelsen med personer i den private sektor i perioden Målet skal nås via konjunkturgenopretning og en række strukturelle reformer af arbejdsmarkedet, hvoraf hovedparten nu er gennemført. Bedre konjunkturer og den nationale reformindsats kommer også Bornholm til gode. Hvis effekterne ellers følger befolkningens fordeling i dag, svarer det til op til flere beskæftigede på Bornholm, hvoraf omkring halvdelen følger af bedre konjunkturer. Aftalen om slagteriet i Rønne i foråret viste, at det er muligt at skabe løsninger på Bornholm. Med aftalen lykkedes det at bevare knap 200 arbejdspladser på slagteriet og et betydeligt antal arbejdspladser i følgeerhverv på Bornholm. Med denne vækstplan ønsker Regeringen, Bornholms Regionskommune og Vækstforum Bornholm at skabe grundlaget for, at virksomhederne kan skabe yderligere 200 arbejdspladser på Bornholm frem mod Det er vækstplanens sigtelinje, at: Der skabes grundlag for, at virksomhederne kan etablere 200 nye arbejdspladser på Bornholm som følge af initiativerne i denne vækstplan. Samtidig får Bornholm også gavn af bedre konjunkturer og den nationale vækst- og reformindsats, som kan skabe grundlaget for, at virksomhederne kan etablere op til nye arbejdspladser frem mod

2 Med vækstplanen gennemføres og videreføres en række indsatser inden for fem hovedområder: Ny vækst i fødevareerhvervet på Bornholm Krydstogtsturisme og maritime services Billigere færgebetjening af Bornholm Adgang til kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder Virksomheden i centrum en styrket erhvervsfremmeindsats At lykkes med initiativerne vil kræve en solid indsats og et godt samspil mellem stat, Bornholms Regionskommune, Vækstforum Bornholm og private investorer med interesse i at skabe arbejdspladser på Bornholm. 1. Ny vækst i fødevareerhvervet på Bornholm Bornholm har en veludviklet fødevareklynge bestående af blandt andet primærsektor, slagteriproduktion og lokale producenter af en bred vifte af fødevarer. Blandt fødevareklyngens styrker er produktionen af kvalitetsfødevarer og samspillet med turismeindsatsen på øen. 1.1 Modernisering af slagteriproduktionen på Bornholm Som led i moderniseringen og udviklingen af slagteriproduktionen på Bornholm indgik NNF og DI i juni 2014 en aftale om at etablere et medarbejderinvesteringsselskab, DI og NNF har aftalt, at der etableres et medarbejderinvesteringsselskab, hvorigennem slagterimedarbejderne investerer 3,5 pct. af deres bruttoløn i produktionsanlæg, drift og vedligehold af slagteriet i Rønne med henblik at sikre en mere omkostningseffektiv produktion. Medarbejderne bliver medejere i medarbejderinvesteringsselskabet med hver en andel svarende til de indskudte lønmidler. Regeringen har i [oktober 2014] fremsat Lov om medarbejderinvesteringsselskaber mv., der sætter rammerne for det nye medarbejderinvesteringsselskab. Som led i den samlede moderniserings- og udviklingspakke for slagteriproduktion på Bornholm har regeringen herudover med hjemmel i Lov om erhvervsfremme og regional udvikling givet tilsagn om op til 1 mio. kr. årligt i fem år til investeringer, der kan understøtte en rentabel produktion, samt reserveret ca kr. årligt i aftaleperioden fra Den Europæiske Socialfond til kompetenceudviklingsprojekter for medarbejderne på slagteriet. Samtidig muliggør opdateringen af omregningsfaktoren for dyreenheder en forøgelse af antallet af slagtesvin på Bornholm og understøtter dermed slagteriproduktionen på øen. Opdateringen giver mulighed for at øge produktionen af slagtesvin med det samme udbringningsareal, hvis der er godkendelse eller tilladelse fra kommunen til produktionsudvidelsen. Opdateringen skal ses i lyset af, at dansk landbrug gennem de seneste år har forbedret foderoptaget i husdyrproduktionen. Det gælder særligt producenterne af slagtesvin, hvorfor der udskilles mindre kvælstof til miljøet pr. produceret slagtesvin. Derfor er omregningsfaktoren for dyreenheder indenfor alle husdyrproduktioner blevet opdateret, hvilket giver potentiale for produktion af op til 1,5 mio. flere slagtesvin på landsplan med de nuværende udbringningsarealer på bedrifter med slagtesvin. Regeringen har endvidere fra 2015 sikret, at også bornholmske landmænd vil blive omfattet af det særlige tilskud til landmænd på små øer. Tilskuddet skal afhjælpe at fragt af slagtedyr, afgrøder, foder og gødning er dyrere for landmænd, som bor på øer uden broforbindelse. Tilskuddet forventes at udgøre 475 kr. pr. ha, men satsen vil afhænge af det samlede antal ansøgere til puljen. Den endelige støttesats kendes derfor først efter ansøgningsfristens udløb. På Bornholm kan ca ha. få ø-støtte. Senest har regeringen besluttet, at man vil muliggøre en hurtigere indfasning af spildevandsmodellen til gavn for de store vandforbrugende virksomheder. Dette vil også bidrage til at forbedre vilkårene for bl.a. slagteriproduktionen på Bornholm. 2

3 Bedre rammer for svineproduktionen på øen Opdatering af omregningsfaktor for dyreenheder i husdyrhold i Vækstplan Fødevarer giver mulighed for øget produktion af svin på Bornholm Tilskud til landmænd på Bornholm, som afhjælper ekstraomkostninger til fx fragt af slagtedyr, føder, afgrøder og gødning til bornholmske landmænd Mulighed for fremrykning af spildevandsmodellen til gavn for store vandforbrugende virksomheder 1.2 Partnerskab om udvikling, afsætning og markedsføring af kvalitetsfødevarer For at styrke udviklingen og afsætningen af kvalitetsfødevarer på Bornholm tager regeringen i samarbejde med vækstforum Bornholm og Bornholms Regionskommune initiativ til, at der etableres et partnerskab om udvikling af kvalitetsfødevarer på Bornholm. Partnerskabet skal bestå af private aktører inden for fødevareproduktion, råvareproducenter og restaurationsbranchen. Partnerskabet skal sætte fokus på udvikling og afsætning af nye kvalitetsfødevareprodukter med afsæt i de råvarer, der er tilgængelige på øen. Regeringen vil afsætte 5 mio. kr. til partnerskabet. Partnerskabet om udvikling af kvalitetsfødevarer kan blandt andet igangsætte aktiviteter inden for følgende områder: Øget produktudvikling på Bornholm med afsæt i lokale råvarer. Partnerskabet får til opgave at igangsætte konkrete initiativer, der kan styrke produktudviklingen af kvalitetsfødevarer med afsæt i de lokale råvarer på Bornholm: I forlængelse heraf kan partnerskabet i samarbejde med Bornholms Vækstforum vurdere behovet for at tilbyde fødevareproducenterne et kompetenceløft med afsæt i virksomhedernes kompetenceprofiler, fx i form af rådgivning om omlægning af produktion. Styrke rammerne for afsætning af bornholmske fødevarer. Partnerskabet skal igangsætte tiltag, der styrker samspillet mellem aftagere og producenter af bornholmske kvalitetsfødevarer, så afsætning af produktionen sikres og leverancesikkerheden forbedres: Det kunne ske fx gennem etableringen af en fælles it-platforum og dertilhørende pakkehal, som kan muliggøre en let og overskuelig adgang for købere fra både ind- og udland til de bornholmske leverandører, samtidig med at de kan bidrage til at udvide kundegrundlaget for de bornholmske leverandører Samtidig er adgangen til detailhandlen ofte begrænset for små leverandører, da de store kæder ofte kræver store investeringer fra leverandørernes side til fx markedsføring. En øget indsats for afsætningen af bornholmske varer i detailhandelen kan realiseres i samarbejde mellem partnerskabet, de lokale fødevareproducenter og detailbranchen, fx ved at følge op på COOPs indsats for at støtte mindre fødevareproducenter og lokale kvalitetsprodukter og afdække muligheden for at udbrede denne model til resten af detailhandelen. Iværksætterkonkurrence på fødevareområdet. For at styrke det bornholmske iværksættermiljø inden for fødevareområdet afholder partnerskabet: iværksætterkonkurrencer, fx med acceleratorforløb, hvor nye virksomheder bliver rådgivet om afsætning, pakning, kommercialisering og markedsføring. Konkurrencen har til formål at tiltrække nye lovende iværksættere fra både ind- og udland til øen, hvilket vil styrke fødevareområdet som helhed, ligesom det vil skabe opmærksomhed om øens fødevareklynge. Mere offensiv markedsføringsindsats. Partnerskabet får til opgave i regi af fx FOOD at iværksætte konkrete tiltag, der kan styrke markedsføringsindsatsen over for vores nabolande samt det danske marked med henblik på, at øge kendskabet til de bornholmske fødevarer og dermed øge afsætningen. Det kan fx være i form af journalistture, besøgsprogrammer samt en målrettet fødevarehjemmeside, som kan guide turisterne til de mange store madoplevelser på Bornholm. 3

4 Øget kvalitet i restaurationsbranchen. Restaurationsbranchen er et udstillingsvindue for kvaliteten af fødevareproduktionen på Bornholm, og høj kvalitet i den bornholmske restaurationsbranche vil styrke både turisme og fødevareerhvervet på øen. Vækstforum Bornholm understøtter i samarbejde med FOOD, at der i løbet af 2014 igangsættes et projekt med fokus på bedre madoplevelser til turisterne i områder uden for de større byer. Viden fra regionale indsatser indgår i en større og ambitiøs fælles satsning. Mad- og spiseoplevelser er et centralt element for tiltrækningen af turister uden for de større byer. Ved at sætte fokus på dette element og facilitere et kvalitetsløft af spiseoplevelserne kan man være med til at fastholde og understøtte en positiv turismeudvikling. Bornholm skal være en attraktiv kvalitetsfødevarer-ø. Initiativ: Der etableres et partnerskab om udvikling af kvalitetsfødevarer på Bornholm med deltagelse af centrale private aktører. Partnerskabet skal blandt andet: Skabe øget produktudvikling på Bornholm med afsæt i lokale råvarer. Styrke rammerne for afsætning af bornholmske fødevarer Iværksætterkonkurrence på fødevareområdet Mere offensiv markedsføringsindsats De bornholmske restaurationer tilbydes et kvalitetstjek. 1.3 Akvakultur på Bornholm Efterspørgslen på verdensmarkedet kræver flere fisk, end der kan fanges bæredygtigt i havene. Det giver store vækstperspektiver for akvakultursektoren i de kommende år. Akvakultur giver dog anledning til andre miljømæssige udfordringer på grund af udledningen af næringsstoffer, medicinrester mv. fra produktionen. Bornholm har potentiale inden for akvakultur i kraft af de erfaringer, som allerede er gjort på øen indenfor akvakultur og fiskeri generelt. Det første forsøg med havbrugsproduktion af regnbueørred ved Bornholm er gennemført i mindre skala i 2014, og der opdrættes fiskeyngel i det bornholmske lakseklækkeri lokaliseret på Nexø havn. Udfordringen er imidlertid det næringsstofoverskud, som havbrug medfører i det omgivende havmiljø, hvorfor tilladelser typisk gives under forudsætning af kompensation for næringsstofudledningen, hvilket er vanskeligt i det mindre salte vand ved Bornholm. Etableringen af akvakultur ved Bornholm vil kunne have en vis positiv effekt på beskæftigelsen både i forbindelse med akvakulturanlægget og i følgeerhverv, fx ved lokal forarbejdning og forædling af de opdrættede fisk. Undersøge mulighederne for at udvikle akvakulturproduktionen på Bornholm Regeringen vil gennem blandt andet støtte til innovation og udvikling af teknologi arbejde inden for eksisterende støtteordninger for at muliggøre etablering af akvakulturproduktion ved Bornholm og i de øvrige danske farvande under hensyntagen til havmiljøet Regeringen vil inden for rammerne af den kommende akvakulturstrategi gennemføre et servicetjek af administrationsgrundlaget for akvakultursektoren i løbet af 2015, herunder afdække reguleringsmæssige barrierer for etablering af akvakulturproduktion frem mod sommeren Krydstogtsturisme og maritime services Rønne Havn har potentialet til at blive endnu vigtigere omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen på øen særligt inden for krydstogtturisme, sand- og granitproduktion samt udskibning og servicering af havvindmøller. Realiseringen af potentialet kræver dog en udbygning af havnen, så det bliver muligt for de store krydstogt- og fragtskibe at lægge til. 4

5 I dag sejler 9 ud af 10 krydstogtskibe uden om Bornholm på deres vej fra København til Skt. Petersborg, fordi de store krydstogtskibe blandt andet ikke kan lægge til i Rønne Havn. Krydstogtturismen er et voksende marked, og Østersøen udgør i dag det 3. største krydstogtsmål i verden. Danmark har siden 2005 oplevet en fordobling af antallet af krydstogtgæster. Internationale krydstogtorganisationer og -rederier vurderer, at Bornholm har et stort potentiale for at få del i væksten, hvis havnen udbygges. Bornholm er blandt andet attraktiv, fordi øens geografiske placering gør det muligt for rederierne at reducere omkostninger til brændsel ved at slow-steame om natten fra, fx København, Stockholm eller Kiel, hvor de fleste krydstogter starter eller slutter. Dette bliver særligt relevant fra 2015, hvor EU skærper kravene til svovludledningen i Østersøen. Bornholms erhvervsliv kan reducere transportomkostningerne og øge deres konkurrenceevne, hvis større fragtskibe kan lægge til i havnen, særligt inden for eksport af sand og granitskærver, hvor omkostningerne ved transport udgør 33 pct. af produktionsværdien. Udbygningen kan også give Bornholm mulighed for at fungere som udskibnings- og servicehavn i forbindelse med etableringen af en række havvindmølleparker, herunder Kriegers Flak i den sydlige del af Østersøen frem mod Rønne Havn A/S har etableret Offshorecenter Bornholm bestående af en klynge af virksomheder, som vil kunne servicere havvindmølleparkerne, ligesom der i samarbejde med Campus Bornholm arbejdes på at tilbyde de nødvendige kurser og uddannelser. Regeringen vil understøtte Bornholms Regionskommunes indsats for at udvikle krydstogtsturismen og erhvervsudviklingen ved en udbygning af Rønne Havn og tager derfor følgende initiativer: Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Rønne Havn A/S - en business case, hvor potentialer og risiko forbundet med anlægsprojektet samt havnens forventede rentabilitet kortlægges med henblik på at tilvejebringe et detaljeret beslutningsgrundlag for potentielle private investorer. I den forbindelse skal mulighederne for en etapevis udbygning også undersøges. Erhvervs- og Vækstministeriet går sammen med Bornholms Regionskommune og Rønne Havn A/S i dialog med relevante parter for at afdække private finansieringsmuligheder samt eventuelle barrierer for privat medfinansiering til udbygningen af Rønne Havn. Der arbejdes på at afdække private finansieringsmuligheder til en udbygning af Rønne Havn. Regeringen, Bornholms Regionskommune og Rønne Havn A/S udarbejder i 2014 en business case og undersøger mulighederne for en etapevis udbygning af havnen Regeringen, Bornholms Regionskommune og Rønne Havn A/S går i dialog med private investorer om at afdække private finansieringsmuligheder 2.2 Vækstplan for dansk turisme Turisme spiller en vigtig rolle for Bornholms udvikling. Bornholm havde 1,3 millioner overnatninger og en turismeomsætning på 1,9 mia. kr. i Turismen på Bornholm dækker både over kyst-, natur-, og fødevareturisme, hvor Bornholm allerede har betydelige styrker samt nyere områder som krydstogtsturisme, hvor turismeindsatsen kan styrkes yderligere. Turismeindsatsen på øen har derfor gode muligheder for også i fremtiden at have væsentlig betydning for vækst og beskæftigelse på øen. Regeringen har lanceret en vækstplan for dansk turisme med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i dansk turisme og tiltrække flere turister til Danmark. For at indfri potentialet for turismen gennemføres en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats i Danmark forankret i en ny lov om dansk turisme. Der etableres et nationalt turismeforum, der skal udvikle en fælles national strategi for dansk turisme, herunder for krydstogsturismen i Danmark. 5

6 Udviklingsindsatsen samles fremover i tre udviklingsselskaber for kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen. Udviklingsselskabet Dansk Kyst- og Naturturisme får ansvaret for at udvikle kyst- og naturturismen i hele Danmark. Selskabet får blandt andet til opgave at etablere et Østersøpartnerskab, der skal bidrage til at udnytte turismepotentialet ved den danske Østersø. Bornholms Regionskommune kan vælge at deltage i Østersøpartnerskabet. Flere undersøgelser viser, at turisterne i dag efterspørger bedre faciliteter og rammer til at nyde naturen og et bredere udbud af aktiviteter og oplevelser ved de danske kyster. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har derfor aftalt, at der igangsættes en forsøgsordning, der for udvalgte destinationer skal give mulighed for etablering af perspektivrige og bæredygtige fysiske turismeprojekter til fremme af dansk kyst- og naturturisme. Alle kommuner med kyst- og naturturisme vil blive inviteret til at indsende ansøgninger om projekter til forsøgsordningen. Da kultur- og naturattraktioner er et vigtigt grundlag for øens turismeerhverv, vil regeringen yderligere sammen med en AP Møller og hustrus fond og regionskommunen udvikle et besøgscenter ved Bornholms største turistattraktion Hammershus. Tiltrække flere turister til Danmark. Etablering af et Østersøpartnerskab, der skal bidrage til at udnytte turismepotentialet ved den danske Østersø Forsøgsordning, der giver udvalgte destinationer mulighed for etablering af perspektivrige og bæredygtige fysiske turismeprojekter til fremme af dansk kyst- og naturturisme Nyt besøgscenter ved Hammershus 3. Billigere færgebetjening af Bornholm Færgebetjeningen af Bornholm er helt afgørende for det bornholmske erhvervsliv, som er afhængig af at kunne få varer til og fra øen. Derfor har regeringen og aftalepartierne (V, K, SF, DF og E) med Vækstpakken fra 2014 indgået aftale om lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Der afsættes en årlig ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne. Ordningen omfatter de små øer samt Fanø, Læsø, Samsø, Ærø og Bornholm. Initiativet udmøntes med en model, hvor der ydes øremærkede tilskud til at nedsætte godstaksterne ekskl. vareafgift med i gennemsnit 80 pct. Bedre færgetransport for det bornholmske erhvervsliv. Med aftalerne om vækstpakke 2014 nedsættes færgetaksterne for godstransport permanent på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge 4. Adgang til kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder Hvis Bornholm fremadrettet skal være et attraktivt sted at drive virksomhed, er det nødvendigt at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. 4.1 Adgang til kvalificeret arbejdskraft En væsentlig forudsætning for at skabe vækst og beskæftigelse på Bornholm er, at virksomhederne har adgang til en velkvalificeret arbejdsstyrke. Størrelsen og sammensætningen af det bornholmske arbejdsudbud sammenholdt med uddannelses- og efteruddannelsestilbuddene på øen er en udfordring, når virksomhederne skal sikres adgang til de rette kompetencer. 6

7 Det er en fælles opgave for erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet at sikre, at virksomhedernes kompetencebehov imødekommes, så de grundlæggende forudsætninger for vækst er til stede i virksomhederne. Uddannelsesindsatsen skal afspejle virksomhedernes reelle kompetencebehov. Bornholm skal være en rollemodel for en efterspørgselsdrevet uddannelsesindsats. Det kan fx ske gennem en koordineret virksomhedsindsats på tværs af erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet. Her kan Region Midtjyllands gode erfaringer på området inddrages. I Region Midtjylland indgås der tværgående forpligtende strategiske partnerskaber, hvor der opstilles mål for at styrke kompetenceforsyningen på kort og langt sigt. Målene opstilles med udgangspunkt i den regionale erhvervsstruktur, virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer samt udviklingen på arbejdsmarkedet. Et større tværgående samarbejde sikres også gennem Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi, som videreuddanner konsulenter fra erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsessystemerne i regionen. Uddannelse og kompetenceudvikling foregår i det ordinære uddannelsessystem og efteruddannelsessystemet og varetages af såvel uddannelsesinstitutioner som VEU-centre. Indsatsen koordineres i et betydeligt omfang regionalt og lokalt blandt andet gennem de nye regionale arbejdsmarkedsråd, vækstfora og VEU-centrene. Det skal her bemærkes, at der som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen oprettes et regionalt arbejdsmarkedsråd (RAR) for Bornholm. Regionalt og lokalt er der i dag blandt andet via socialfonden gode muligheder for at iværksætte initiativer på tværs af erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet, der adresserer særlige kompetenceudfordringer i lokalområdet. Regeringen og Vækstforum Bornholm ønsker at styrke det tværgående samarbejde ved at videreudvikle det virksomhedsrettede fokus i kompetenceindsatsen via nedenstående initiativer: Bedre rammer for en koordineret virksomhedsrettet indsats. Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet nedsætter en arbejdsgruppe, der i dialog med vækstforum, VEU-centre og de nye regionale arbejdsmarkedsråd senest i foråret 2015 udarbejder et beslutningsgrundlag for at styrke samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats. Beslutningsgrundlaget omfatter blandt andet: Fælles analyser og kortlægning af arbejdsmarkedets kompetencebehov. Tilrettelæggelse af tilbud på baggrund af virksomhedernes behov: Med afsæt i analyser og det virksomhedsopsøgende arbejde kan man tilrettelægge konkrete uddannelsestilbud til virksomhederne. Videndeling blandt medarbejdere i de tre systemer, der kan bidrage til at sikre at virksomhederne får den samme høje service uanset, hvilket system de er i kontakt med. Styrket indsats for at unge og voksne har de kompetencer, virksomhedernes efterspørger. Undervisningsministeriet og vækstforum vil fra 2015 samarbejde om konkrete initiativer blandt andet i regi af Den Europæiske Socialfond, der kan understøtte: Kompetenceløft til ufaglærte, fx via samarbejder om opkvalificering af ufaglærte til faglærte og målrettet efteruddannelse At flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Projekterne kan fx omhandle unge på vej ind eller i erhvervsuddannelsessystemet, flere virksomhedspraktikker og talentudvikling og iværksætteri, der kan gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og mindske frafaldet. Styrket innovation og anvendelsesorienteret undervisning i de gymnasiale uddannelser i samspil med det lokale erhvervsliv. Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Bedre rammer for en koordineret virksomhedsrettet indsats på tværs af erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet. Styrket indsats for at unge og voksne har de kompetencer, virksomhedernes efterspørger. 7

8 4.2 Uddannelse til alle En af Bornholm største udfordringer er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig efterspørges stadig mere kvalificeret arbejdskraft til ledige og nye stillinger. Projekt "Uddannelse til alle" har til formål at kvalificere den bornholmske ungdom til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Projektets overordnede mål er, at 95 pct. af hver bornholmsk årgang skal kvalificere sig til arbejdsmarkedet eller videregående uddannelse gennem en ungdomsuddannelse og at 60 pct. af hver bornholmsk årgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Der er tale om et markant regionalt projekt, der tager fat hele vejen rundt, fra indsatsen i grundskolen, der tidligt sætter ind overfor skoletrætte og udsatte unge, til sikring af overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, til styrkelse af overgangen til en videregående uddannelse og til særlige indsatser målrettet unge ledige uden en kompetencegivende uddannelse. Konkret skal projektet bidrage til at skaffe flere praktikpladser på Bornholm, dimensionere erhvervsuddannelserne inden for udvalgte brancher og styrke koordinationen mellem forskellige praktikpladser. I projektet er der ligeledes fokus på udvikling af nye pædagogiske metoder og indsatser på ungdomsuddannelsesniveau og på samspillet mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner med særligt fokus på udvikling af en regional netværksmodel samt styrkelse af erhvervsuddannelserne. Projektet er støttet med samlet ca. 20 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. fra EU s strukturfondsmidler til projektet til videreudvikling af aktiviteterne og gennemføre forløb i en større skala end Bornholms Regionskommune ellers ville gøre. Styrke kompetencerne hos den bornholmske ungdom. Projekt uddannelse til alle støttes med yderligere 1 mio. kr. til at videreudvikle aktiviteter og gennemføre forløb i en større skala end Bornholms Regionskommune ellers ville gøre. 4.3 Bedre muligheder for videreuddannelse på Bornholm Regeringen, Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum er enige om, at opretholdelsen af et udbud af videregående uddannelser samt social- og sundhedsuddannelser (SOSU) på Bornholm er afgørende både af hensyn til øens uddannelsessøgende befolkning og af hensyn til arbejdsmarkedets adgang til kvalificeret arbejdskraft. Derfor er parterne enige om, at alle Bornholms videregående uddannelser skal samlokaliseres på Campus Bornholm. Campus Bornholm er en fysisk sammenlægning af øens ungdoms-, voksen-, videregående- og efteruddannelser i et fælles byggeri, som skal udvikle rammerne for uddannelserne samt opretholde og videreudvikle undervisningsmiljøet. Det kommende byggeri skal efter planen stå klart i Byggeprojektet forudsætter godkendelse i Folketingets Finansudvalg. Bedre mulighed for uddannelse på Bornholm ved understøttelse af uddannelsesmiljøerne. Det kommende byggeri til Campus Bornholm udvides med plads til et uddannelsesmiljø for voksne. Professionsbacheloruddannelserne og SOSU-uddannelserne flytter til det nye campus, som forventes klar Campus Bornholm får via lejeindtægter dækning for alle budgetterede udgifter til opførelse af byggeriet. 8

9 5. Virksomheden i centrum - en styrket erhvervsfremme indsats Den lokale erhvervsservice og myndighedsbehandling er helt afgørende for virksomhedernes vækst. Ved at samle den kommunale erhvervsservice og myndighedsbehandling under et tag har Bornholms Regionskommune taget første spadestik til at gøre det lettere at være virksomhed på Bornholm. Regeringen og KL har i regi af Økonomiaftalen for 2015 aftalt, at man vil følge op på implementeringen af de anbefalinger til en styrket virksomhedsrettet kommunal service. I anbefalingerne blev der blandt andet lagt vægt på vigtigheden af at prioritere den basale erhvervsservice i form af vejledning, information og kursusaktivitet for virksomhederne med henblik på at styrke virksomhedernes vækstpotentiale mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm Regeringen har i regi af aftalerne om vækstplan DK fra 2013 afsat 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm. Midlerne vil give bornholmerne et markant løft i adgangen til hurtigt bredbånd, som kan bidrage til øget vækst og udvikling på Bornholm det gælder både borgere, virksomheder og sommerhusejere på øen. Udrulningen af bredbånd vil også kunne skabe vækst og beskæftigelse i relevante følgeerhverv. Bedre bredbånd på Bornholm. Der er afsat 60 mio. kr. i forbindelse med aftalerne om Vækstplan DK til bedre bredbånd på Bornholm. 9

10 Bilag 1. Fakta om vækst, beskæftigelse og erhverv på Bornholm i dag Vækst og beskæftigelse i de bornholmske virksomheder har afgørende betydning for den samlede økonomiske udvikling for øen. Beskæftigelse Ledigheden på Bornholm er med 6,3 pct. lidt over landsgennemsnittet på 5,1 pct. (juli 2014), jf. figur 1. Ledigheden har været faldende det seneste år dog med en svag stigning de seneste måneder. I perioden er antallet af beskæftigede faldet fra i 2009 til i Samtidig er 30 pct. af indbyggerne på øen i alderen år offentligt forsørgede mod 23 pct. på landsplan. Figur 1. Sæsonkorrigeret bruttoledighed i hele landet og Bornholm Pct. 2007M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 Hele landet Bornholm Kilde: Danmarks Statistik Fremskrivninger foretaget af Center for Regional og Turismeforskning indikerer, at der relativt hurtigt vil opstå mangel på specialiseret arbejdskraft på Bornholm. Allerede nu giver de bornholmske virksomheder udtryk for, at de har svært ved at rekruttere arbejdskraft med den nødvendige specialviden. Omvendt repræsenterer den kommende mangel på specialiseret arbejdskraft en mulighed for Bornholm som helhed, fordi de nye jobmuligheder også giver mulighed for at tiltrække nye beboere til øen. De bornholmske virksomheder Beskæftigelsesmæssigt er de største private brancher på Bornholm handel, bygge og anlægsvirksomhed samt landbrug, skovbrug og fiskeri, jf. tabel 1. Der er gennemsnitligt langt flere ansat i den offentlige sektor på Bornholm end på landsplan. 10

11 Tabel 1: Beskæftigelsen på Bornholm fordelt på sektor Bornholm Danmark 2013 Pct. Pct. Primært privat sektor Handel ,3 15,7 Bygge og anlæg ,5 5,7 Transport ,0 4,6 Landbrug, råstofudvinding mv ,6 2,9 Rejsebureauer, rengøring og operationel service 899 5,2 4,8 Anden industri og forsyning 706 4,1 7,7 Hoteller og restauranter 639 3,7 3,4 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 611 3,5 2,0 Maskinindustri 514 3,0 2,0 Information og kommunikation 491 2,8 3,7 Erhvervsservice 456 2,6 5,5 Andre serviceydelser mv ,3 3,1 Ejendomshandel og udlejning 260 1,5 1,7 Finansiering og forsikring 218 1,3 3,0 Primært offentlig sektor Sociale institutioner ,4 12,4 Sundhedsvæsen ,7 6,6 Undervisning ,4 8,2 Offentlig administration, forsvar og politi ,5 5,2 Kultur og fritid 286 1,7 1,8 I alt ,0 100,0 Heraf offentligt beskæftigede ,4 33,0 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Produktivitetsudvikling og eksport Bornholm har sammenlignet med landsniveauet og andre kommuner beliggende i yderområder en relativ lav produktivitet. Den bornholmske produktivitet var i 2012 på kr. pr. beskæftiget, mens tallet på landsplan var kr. Bornholm har således en produktivitet, der ligger på 75 pct. af landsgennemsnittet. Bornholm har ligeledes haft svært ved at følge den nationale produktivitetsudvikling. Mellem 2004 og 2012 er den bornholmske eksport til udlandet øget fra 2,9 til 4,6 mia. kr. Selv om den bornholmske eksport faldt under krisen, har de bornholmske virksomheder klaret sig godt både sammenlignet med landsniveauet og andre yderområder. De bornholmske virksomheder har tilmed formået at øge eksporten i de senere år trods den relativt lave produktivitet på øen. 11

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere