Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling"

Transkript

1 Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle den kommende mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Ingeniørforeningen, IDA og DI har i maj 2015 lavet en prognose for Engineer the Future, der viser, at der vil mangle ca ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i Prognosen viser altså, at den forventede efterspørgslen efter personer med en teknisk videregående uddannelse bliver markant højere end udbuddet af denne arbejdskraft. Denne analyse påviser udfordringens omfang med udgangspunkt i tre scenarier. I hovedscenariet, hvor der ikke iværksættes yderligere tiltag, indtræder manglen på i alt i Hovedscenariet kan også bruges til at illustrere, hvor stor udfordringen er, hvis man vil undgå mangel ved at rekruttere kvalificerede udlændinge. I scenarie A ser vi på, hvor meget uddannelsesoptaget skal stige for at modsvare den forventede efterspørgsel i Der er to problemer ved denne tilgang. For det første tager det tid fra optag til afslutning af uddannelse. Selv hvis man løser udfordringen i 2025, vil der derfor opstå en mangel på ca i For det andet skal optaget stige med 50 pct. på ingeniøruddannelserne, mens der er behov for 37 pct. flere på de naturvidenskabelige cand.scient-uddannelser. En stigning i det leje er ikke i praksis realiserbar. Scenarie B opstiller en række ambitiøse delmål på områder, der alle har potentiale til at afhjælpe manglen på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, herunder øget optag på uddannelserne, mindsket frafald, fastholdelse af udenlandske studerende samt senere tilbagetrækning. Selv hvis det lykkes at nå disse delmål, vil der opstå en mangel på kort sigt, der topper med ca i 2019, for derefter at falde til ca i Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft vil derfor være en vigtig komponent i en løsningsmodel, uanset om man sætter ind på alle andre områder. Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Hvis der mangler personer med de rette tekniske kompetencer, kan virksomheder blive tvunget til at sige nej til ordrer. Begrænsninger på arbejdskraft kan også tvinge virksomheder til at søge til udlandet gennem outsourcing eller offshoring. Mangel på nogle typer af arbejdskraft kan dermed underminere danske erhvervsstyrker og påvirke jobmulighederne for andre faggrupper negativt. På det mere overordnede plan kan mangel på netop ingeniører og naturvidenskabelige kandidater reducere den tekniske udvikling og dermed den langsigtede vækst. Prognose fastslår mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater frem mod 2025 I maj 2015 udgav Engineer the Future en prognose for udbud og efterspørgsel efter ingeniører og naturvidenskabelige kandidater frem mod Prognosen er udarbejdet af Ingeniørforeningen, IDA i samarbejde med DI. Nogle af konklusionerne fra analysen er, at arbejdsmarkedet allerede i 1 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk

2 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Side er stramt for uddannelsesgrupper inden for det tekniske område, og at manglen på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater vil stige til i alt ca i 2025, jf. figur 1. Figur 1 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, Mangel ingeniører Mangel naturvidenskabelige kandidater Kilde: IDA og DI, Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025, Maj 2015 Prognosen viser altså, at den forventede efterspørgslen efter personer med en teknisk videregående uddannelse bliver markant højere end udbuddet af denne arbejdskraft. Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Hvis der mangler personer med de rette tekniske kompetencer, kan virksomheder blive tvunget til at sige nej til ordrer. Begrænsninger på arbejdskraft kan også tvinge virksomheder til at søge til udlandet gennem outsourcing eller offshoring. Mangel på nogle typer af arbejdskraft kan dermed underminere danske erhvervsstyrker og påvirke jobmulighederne for andre faggrupper negativt. På det mere overordnede plan kan mangel på netop ingeniører og naturvidenskabelige kandidater reducere den tekniske udvikling og dermed den langsigtede vækst. Ifølge OECD er Danmarks vækstudsigter frem mod 2030 i forvejen relativt svage, og i det lys vil det være problematisk med yderligere hindringer for produktions- og velstandsfremgang. 2 Tre scenarier illustrerer størrelse af udfordring I en situation uden yderligere tiltag vil der være en mangel på ca ingeniører og ca naturvidenskabelige kandidater, dvs. i alt ca Denne situation udgør baggrunden for vores hovedscenarie, hvor alene en øget tiltrækning af udlændinge med de rette kompetencer kan mindske problemet. Der mangler i den forbindelse en målrettet politik, der kan sikre, at Danmark bliver mere attraktiv for denne gruppe af højtuddannede og typisk højtlønnede personer. 2

3 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Side 3 Vi har herudover opstillet to alternative scenarier, hvor man bl.a. øger ambitionerne på uddannelsesområdet, for på den måde at tackle udfordringen. I scenarie A ser vi på, hvor meget uddannelsesoptaget skal stige for at modsvare den forventede efterspørgsel i Der er to problemer ved denne tilgang. For det første tager det tid fra optag til afslutning af uddannelse. Selv hvis man løser udfordringen i 2025, vil der derfor opstå en mangel på ca i 2019, jf. tabel 1. Tabel 1 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, Hovedscenarie Scenarie A Scenarie B Kilde: IDA på baggrund af Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025, maj 2015 For det andet skal optaget stige med 50 pct. på ingeniøruddannelserne, mens der behov for 37 pct. flere på de naturvidenskabelige cand.scient-uddannelser. En stigning af det omfang er ikke i praksis realiserbar. Det skyldes flere forhold. Selv hvis politikerne bakker et øget optag op med de nødvendige økonomiske ressourcer, vil det også kræve, at det er muligt at udbygge undervisnings- og forskningskapaciteten, så det er muligt at realisere et højt fagligt niveau på uddannelserne. Om end det er muligt at foretage en sådan udbygning af kapaciteten, så vil det ikke være muligt på kort sigt. Udfordringen med at øget optag først vil afhjælpe mangel på arbejdskraft efter en række år vil derfor blive forstærket af kapacitetsmangel i uddannelsessystemet. Desuden kræver et øget optag, at dygtige studerende fra STX, HTX og EUX i langt højere grad søger over på fx ingeniørstudierne. På dette punkt er der få effektive politiske håndtag. IDA er selv gået sammen med 43 andre partnere i Engineer the Future for at øge interessen for ingeniøruddannelserne. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for at øge produktionen af ingeniører. Scenarie B opstiller en række ambitiøse delmål på områder, der alle har potentiale til at afhjælpe manglen på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, herunder øget optag på uddannelserne, mindsket frafald, fastholdelse af udenlandske studerende samt senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der arbejdes fx med en målsætning om at øge optaget både på ingeniør- og naturvidenskab på 20 pct. i forhold til gennemsnittet i perioden Det vil i givet fald være en væsentlig stigning også i forhold til 2014, hvor optaget var rekordhøjt. En 5 pct.point højere gennemførelse på samtlige uddannelser er ligeledes en meget ambitiøs målsætning, som kan blive udfordret i forbindelse med et øget optag på uddannelserne. Selv hvis det lykkes at nå delmålene, vil der opstå en mangel på kort sigt, der topper med ca i 2019, for derefter at falde til ca i 2025, jf. figur 2.

4 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Side 4 Figur 2 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, Hovedscenarie Scenarie A Scenarie B Kilde: IDA på baggrund af Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025, maj 2015 Det tager tid at uddanne de unge. Initiativer rettet mod uddannelsessystemet resulterer derfor først i et højere udbud af ingeniører og naturvidenskabelige kandidater efter en række år. Ovenstående figur viser derfor, at manglen i fx scenarie B ikke topper i 2025, men derimod allerede i 2019, hvor der kommer til at mangle ca Det stiller krav om bl.a. at tiltrække endnu flere med de rigtige kompetencer på kort sigt. Scenarie B forudsætter en omfattende og effektiv indsats på en række områder, som vil medvirke til at øge udbuddet af ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Dette scenarie vil dog ikke kunne løse udfordringen med mangel på arbejdskraft med et højt niveau af tekniske kompetencer. Der vil derfor være behov for at tiltrække ca ekstra fra udlandet i Tabel 2 beskriver scenarierne og opsummerer de centrale udfordringer for hvert scenarie.

5 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Side 5 Tabel 2 Scenarier Beskrivelse Forventet mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater uden yderligere politiske tiltag Hovedscenarie Scenarie A Scenarie B Optag på ingeniøruddannelserne øges med 50 pct. i forhold til gns. i Optag på de naturvidenskabelige cand.scient-uddannelser øges med 37 pct. i forhold til gns. i Optag på ingeniøruddannelserne øges med 20 pct. i forhold til gns. i Optag på de naturvidenskabelige cand.scient-uddannelser øges med 20 pct. i forhold til gns. i Gennemførelse på ingeniørbachelordel/diplom stiger 5 pct.point fra 67 pct. til 72 pct.point for alle nye studerende Gennemførelse på naturvidenskabelig bachelor stiger 5 pct.point fra 60 pct. til 65 pct. for alle nye studerende 50 pct. af de internationale studerende fastholdes i Danmark mod ca. 40 pct. i dag, hvilket svarer til en stigning på 25 pct. Senere tilbagetrækning, så beskæftigelsesfrekvenser for de 60+årige rykkes et år Udfordring Mangel på ca i 2025 Hvis manglen skal dækkes ved at tiltrække højtkvalificerede fra udlandet, er der brug for at gøre Danmark mere attraktiv for disse grupper af højtuddannede I praksis ikke realiserbar Løser ikke problem på kort sigt, og der mangler derfor ca i 2019 selv ved realisering af mål for øget optag Ambitiøse mål på en række områder Manglende klarhed over hvilke tiltag, der kan realisere delmålene Mangel på ca i 2025, som evt. skal dækkes ved at tiltrække højtkvalificerede fra udlandet Løser ikke problem på kort sigt, og der mangler derfor ca i 2019 Kilde: IDA på baggrund af prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025, Maj 2015 En ny regering bør nedsætte en kompetencekommission En vigtig pointe er, at det er nødvendigt at identificere de konkrete håndtag, som vil kunne realisere målsætningerne i scenarie B samt tiltrække yderligere udenlandske specialister til Danmark. Det vil derfor være relevant at nedsætte en kommission, der kan komme med oplæg til politikerne om mulige initiativer og deres potentiale. Undersøgelser peger fx på, at der er seniorer, som føler sig presset til at forlade arbejdsmarkedet. I hvor høj grad det er muligt at påvirke beskæftigelsesfre-

6 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Side 6 kvensen for seniorer, og hvilke muligheder politikerne reelt har for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, er dog mindre klart. Potentialet i at foretage et langsigtet uddannelsesløft af faglærte til ingeniører er også uklart. Desuden byder dimensionering af uddannelserne både på fordele og ulemper, og det er usikkert, hvor meget længere det er muligt at komme ad den vej. En del af den allermest akutte mangel kan løses, hvis virksomhederne også ansætter de ingeniører, som ikke nødvendigvis svarer 100 pct. til den ønskede profil. I nogle tilfælde vil en relevant beskæftigelsesindsats for højtuddannede kunne sikre den opkvalificering, der åbner for et nyt job. Det gælder både for dimittender og erfarne ingeniører. I forhold til udfordringen med mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater om 5-10 år er der imidlertid brug for en bredere indsats. En Kompetencekommission, der ser på løsninger på tværs af forskellige myndigheder og ministerier, vil være relevant i forhold til ingeniører, naturvidenskabelige kandidater såvel som andre faggrupper. Det gælder fx industriteknikere samt andre faglærte og grupper af højtuddannede, hvor man kan konstatere en mangelsituation.

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Lave karakterer øger risikoen for frafald

Lave karakterer øger risikoen for frafald D Indsigt Nummer 17 7. november 2005 Lave karakterer øger risikoen for frafald A F F O R S K N I N G S C H E F C H A R L O T T E R Ø N H O F, c h r @ d i. d k O G K O N S U L E N T R A S M U S N O R M

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere