ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. maj 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Ole Priess, Ditte Staun, Jan D. Andersen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Økonomistyring - servicetjek Center for tandregulering - henvendelse fra Struer Kommune Ansøgning til RENT LIV-puljen - Operaaktiviteter i Skive Ansøgning til RENT LIV-puljen - Landsholdssamling og TORM ungdoms Grandprix, jollestævne i Glyngøre Lejekontrakt Lihme Skole Matr.nr. 1n Søby by, Kobberup - anmodning om køb af 54 m² af parcellen til arealoverførsel til matr.nr. 11o Søby by, Kobberup Afgørelse vedrørende tilbagebetaling af erstatning Underskriftsark... 1 Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. ØKONOMISTYRING - SERVICETJEK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg INDSTILLING Direktionen indstiller at økonomiudvalget godkender igangsættelsen af servicetjekket. SAGSFREMSTILLING Forløbet omkring den tidligere afdeling for udvikling og strategisk planlægning (USP) har været baggrund for overvejelser og drøftelser i Direktionen af den samlede økonomistyring, fx overholdelse af bevillinger, godkendelsesprocedurer og udførelse af ledelsestilsyn. Det er direktionens opfattelse, at den økonomiske styring i Skive Kommune generelt er betryggende, men at det vil være relevant at undersøge om økonomistyringen kan optimeres. Økonomisk Sekretariat har på den baggrund udarbejdet kommissorium for serviceeftersyn af Skive Kommunes økonomistyring, som annonceret for Økonomiudvalget i møde den 17. marts. Servicetjekket skal afdække om der i forhold til den eksisterende økonomistyring, samlet set eller i forhold til enkelt elementer, er behov for justeringer eller tilpasninger. Økonomistyringen, herunder vurdering af overholdelse af budgetter og ledelsestilsyn sker decentralt og løbende hver måned i den enkelte institution/afdeling. Mange personer er involveret i processen, fra institution, til forvaltning, til stabe og de politiske fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Økonomisk Sekretariat gennemfører løbende økonomistyringen, i 2015 følges blandt andet clearings aftalerne i forhold til at overholde serviceudgifter, betaling til tiden, varsling af overskridelser af budget og forbrug på anlæg projekter. For også at få et eksternt blik på økonomistyringen deltager BDO Kommunernes Revision i servicetjekket. BDO gennemgår de centrale dokumenter der beskriver økonomistyringen og faciliteter dialog med nøglemedarbejdere der bidrager til økonomistyringen. BDO udarbejder et notat til Direktionen der beskriver niveauet for Skive Kommunes økonomistyring med udgangspunkt i de eksisterende rammer og med beskrivelse af forslag til eventuelle tiltag der kan forbedre økonomistyringen. Direktionen tager i august stilling til det videre forløb, herunder om der skal implementeres nye tiltag i økonomistyringen. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende Servicetjekket de løbende tiltag Økonomisk Sekretariat har foretaget evalueres i foråret Bilag i form af kommissorium og tilbud fra BDO eftersendes. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Der skal afholdes udgifter til BDO Kommunernes Revision for processtyring af interview og dialogmøder. BDO skal have kr. for denne gennemgang. Prisen for evaluering i foråret 2016 er kr. I alt kr. Udgiften afholdes af revisionskontoen. SIDE 2

4 2. CENTER FOR TANDREGULERING - HENVENDELSE FRA STRUER KOMMUNE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Brøcker BESLUTNING SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 16. APRIL 2015 Fraværende: Godkendt. FORVENTET SAGSGANG Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Forvaltningen indstiller at: - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller vedlagte forslag til svar til Struer Kommune til godkendelse i Byrådet SAGSFREMSTILLING Center for Tandregulering(CTN) i Struer er oprettet som et fælleskommunalt selskab, der drives af Struer Kommune, på vegne af Skive, Thisted, Lemvig og Struer Kommuner. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 afsatte hvert af de fire byråd ekstra beløb til nedbringelse af ventelisten på CTN. Skive Kommunes andel var kr. fordelt over tre år. Beløbet er udregnet på baggrund af en plan for afvikling af ventelisten udarbejdet af Struer Kommune. Ifølge planen skulle midlerne udmøntes over tre år med afslutning i oktober På grund af udfordringer med rekruttering af kvalificeret personale, forudser Struer Kommune nu at projektet kommer til at strække sig ind i Struer Kommunes ansvarlige direktør har derfor henvendt sig, og bedt de tre samarbejdskommuner om at sikre, at det afsatte beløb fastholdes til formålet, også selv om tidsfristen har flyttet sig. Forvaltningen indstiller, at Skive Kommune bekræfter, at det afsatte beløb vil blive overført til Struer Kommune, også selv om projektet forsinkes, så det kommer til at strække sig ind i Henvendelsen fra Struer Kommune samt forslag til svar er vedlagt. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Svar på henvendelse fra Struer Kommune Brev til direktører.pdf SIDE

5 . SOCIALPLAN TIL ENDELIG BESLUTNING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT BESLUTNING UDVALGET FOR SOCIAL OG ÆLDRE DEN 15. APRIL 2015 Fraværende: Indstillingen godkendt. Sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Social og Ældre godkender Socialplan som vedlagt i bilag. SAGSFREMSTILLING Socialplan afløser Socialplanen for perioden Den nye socialplan er udarbejdet i et samarbejde med ledere, medarbejdere, interesseorganisationer, Handicapråd og politikere. Vedlagt følger Socialplan med tilhørende bilag. På møde den 11. marts 2015 besluttede Udvalget for Social og Ældre, at udkast til Socialplan skulle sendes til høring inden endelig godkendelse. Høring skulle ske i henholdsvis MED-udvalgene i Socialafdelingen, Kontaktrådet for området voksne med udviklingshæmning, Dialogforum for autismeområdet, Handicaprådet, samt bestyrelsen for CKU og bestyrelsen for STU. Forvaltningen har efterfølgende modtaget høringssvar som vedlagt i bilag. Følgende hovedbudskaber fra høringssvarene kan trækkes frem: Generelt for høringssvarene er, at der er stor tilfredshed med processen, hvor der har været mulighed for at få indflydelse på både form og indhold. Der udtrykkes også anerkendelse af de fokuspunkter, der er kommet med i planen. Det opleves som et godt fundament for indsats og udvikling de kommende 4 år. I høringssvaret fra Kontaktrådet tilkendegives bekymring for den fortsatte planlægning hen imod større driftsenheder. Særligt i forhold til bofællesskaberne, vurderes det vigtigt at bevare de små levemiljøer og i forhold til beskæftigelse vurderes det fortsat vigtig med et miljøskifte mellem bo- og dagtilbud. DH-repræsentanterne i Handicaprådet anmoder om en konkretisering af planer og tanker for større driftsenheder vedrørende samling af eksisterende botilbud og evt. nybyggeri. Herunder bør det særskilt anføres, hvilke planer man har for tilpasning af botilbud for voksne med udviklingshæmning og for Autismeområdet. Det er Dialogforums opfattelse, at det fortsat er vigtigt at bevare de mindre, fleksible og varierede botilbud på autismeområdet. Det har stor betydning at fastholde små leve- SIDE 4

6 bomiljøer, som er med til at skabe samhørighed i de mindre levegrupper. Samtidig har borgeren mulighed for at trække sig tilbage til sin egen bolig i tilknytning til fællesskabet. Vedrørende inddragelse af frivillige omkring borgere med autisme, finder Dialogforum, at der er behov for viden og faglighed i indsatsen. Det vil derfor være svært at inddrage frivillige, idet borgere med autisme har et stort behov for genkendelighed i forhold til medarbejdere og andre som de møder i deres hverdag. Med udgangspunkt i de modtagne høringssvar er det vigtigt at præcisere, at Socialplan skal ses som et strateginotat, der opstiller en række pejlemærker, der sætter retning for indsatsen de kommende år. Der er stor bevidsthed om, at der skal arbejdes videre med de enkelte fokuspunkter gennem udarbejdelse af egentlige handleplaner. Denne proces skal også ske i et tæt samarbejde med de forskellige interessenter, der allerede nu er inddraget i arbejdet med socialplanen. Forvaltningen anbefaler derfor, at Udvalget for Social og Ældre godkender Socialplan som det strategiske grundlag for indsatsen på det specialiserede sociale område. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Høringssvar fra Mentor vedr. Socialplan Hørringssvar fra Skovly/Magneten vedr. socialplan Bilag til Socialplan Høringssvar fra Viften vedr. Socialplan Høringssvar vedrørende Socialplan fra MED Udvalget Idavang Dialogforum - høringssvar vedrørende Socialplan Høringssvar fra CKU og STU vedrørende Socialplan Høringssvar fra pårørende i Kontaktrådet vedrørende Socialplan Høringssvar fra DH medlemmerne af Handicaprådet vedrørende Socialplan Høringssvar fra Kontaktrådet, området voksne med udviklingshæmning vedrørende Socialplan Socialplan endelig udgave Høringssvar fra MED Udvalget Hjaltesvej vedrørende Socialplan SIDE 5

7 4. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - OPERAAKTIVITETER I SKIVE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Inge Svarre Juul FORVENTET SAGSGANG Direktionen Økonomiudvalget ÅBENT INDSTILLING Direktionen indstiller At Skive Opera Academy bevilges kr. fra RENT LIV-puljen til afholdelse af Opera ved Fjorden, Skive Nationale Sommerskole og Skive Internationale sommerskole. SAGSFREMSTILLING Skive Opera Academy ansøger RENT LIV-puljen om kr. til afholdelse af arrangementerne: Opera ved Fjorden, Skive Nationale Sommerskole og Skive Internationale sommerskole. Skive Opera Academy har gennem de seneste år medvirket til at udvikle og profilere musikmiljøerne i Skive både lokalt, regionalt og nationalt. Dette er sket gennem aktiviteter som Opera ved Fjorden koncerterne siden 2009 og fra 2014 ved Skive Nationale Sommerskole, et talent udviklingsprojekt, etableret i tæt samarbejde med Skive Musikskole og internationalt anerkendte sangpædagoger fra opera akademiet ved Det kgl. Teater. Som noget nyt planlægger Skive Opera Academy fra i år at gennemføre en højt profileret international sommerskole for professionelle sangere. Et kursus, som de sidste 16 år har været afholdt i Trondhjem, Norge. Skive Opera Academys bestyrelse bruger årligt store ressourcer på at etablere samarbejder med lokale virksomheder og foreninger, et arbejde som har resulteret i en høj lokal medfinansiering. Der ansøges nu også nationale fonde om donationer til Opera Academys aktiviteter. Det tager tid at etablere og udvikle strategier med nye samarbejdspartnere. Med de potentialer for mediedækning, branding og talentudvikling aktiviteterne i 2015 rummer, ser det ud til, at interessen for at blive en del at aktiviteterne er voksende. Skive Opera Academy bidrager til en stærk national branding af Skive Kommune med disse aktiviteter. Skive Opera Academy har således behov for tid til at udvikle sponsorstrategier med henblik på fremover i stigende grad, at kunne finansiere aktiviteterne gennem private midler. RENT LIV-puljen bevilgede i kr. til Opera ved Fjorden, siden da er Skive Nationale Sommerskole kommet til i 2014 og Skive Internationale Sommerskole i Arrangementerne er unikke og findes ikke andre steder i landet. Derudover er det forventningen, at sammenkædningen af de tre arrangementer og tilføjelsen af den nye internationale sommerskole, vil kunne tiltrække væsentlig opmærksomhed omkring arrangementerne i det hele taget, hvilket er væsentligt set i et brandingperspektiv. Opera Academy har ansøgt Kultur og Fritidsudvalget om kr. i tilskud til de tre arrangementer. Ansøgningen blev afvist og Opera Academy blev af udvalget opfordret til at søge om et tilskud til den internationale sommerskole. Hovedtal for det samlede budget Udgifter: Opera SIDE 6

8 Opera ved Fjorden Skive Nationale sommerskole kr. Skive Internationale sommerskole Sum kr kr kr. Finansieringsbudget Finansiering - Skive Nationale Opera Sommerskole 2015 MGK MidtVest Elevbetaling á kr (v. 12 elever) Skive Musikskole, administration Kommune, sponsorer, fonde I alt Finansiering International Opera Sommerskole 2015 Kursusgebyr pr. pers kr. (v. 16 elever) Skive Musikskole, administration og koordinering Kommune, sponsorer og fonde I alt Finansiering Opera ved fjorden 2015 Skive symfoniorkester, Skive Musikskole Prinsens Musikkorps Skive Musikskole, administration og sekretariat KulturCenter Limfjord Hotel Strandtangen Kaj Ove Madsen Inhouse Grafik Thorvig Tryk Dekolet ElCon Dynamic IT Restaurant Strandtangen, forplejning Blomster og scenedekoration Skive Folkeblad Hereford Beefstouw Fjero a/s Udlægning af køreplader Billetindtægter, stk. á 50 kr. Kommune, sponsorer, fonde I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr..000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 22. april 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,95 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1,47 mio. kr. til rådighed for bevilling. I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. BILAG Ansøgning, Rent Liv Puljen 2015.docx Aktivitetsbudget 2015, bilag 1A, 2A,A,.xlsx SIDE 7

9 5. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - LANDSHOLDSSAMLING OG TORM UNGDOMS GRANDPRIX, JOLLESTÆVNE I GLYNGØRE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Berit Brunsgaard FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget ÅBENT INDSTILLING Direktionen indstiller At Vildrosen bevilges ,- kr. i forbindelse med afholdelse af Landsholdssamling og TORM Ungdoms Grandprix, Jollestævne i Glyngøre den maj SAGSFREMSTILLING Vildrosen i Glyngøre og Sallingsund Sejlklub ansøger RENT LIV-puljen om ,- kr. i tilskud i forbindelse med afholdelse af Landsholdssamling og TORM Ungdoms Grandprix, Jollestævne i Glyngøre den maj Det danske sejlerlandshold med sejlere, ledere og trænere i alt ca. 60 personer - har valgt Glyngøre som lokalitet for deres årlige fællessamling. Samlingen har i år særlig fokus på forberedelsen til OL i Rio i Der vil derfor være deltagelse af flere OL-sejlere, og arrangementerne vil have Team Danmarks opmærksomhed. Umiddelbart efter landsholdssamlingen afvikles et såkaldt TORM ungdoms Grandprix, som deltagermæssigt er et af de største og mest betydningsfulde jollestævner i dansk sejlsport. Her forventes over 150 unge sejlere med familier, trænere osv. fra hele Danmark at komme til Glyngøre, og det vil være muligt at tiltrække et stort publikum. Glyngøre vil gerne gøre begivenheden til en stor og uforglemmelig oplevelse for alle deltagere, besøgende, presse og andre der følger stævnet. Gennem begivenheden, der har stor national fokus, og som rækker ud i internationale sammenhænge, vil det være muligt at markedsføre Skive Kommune og Rent Liv optimalt. Alle instanser: borgere, foreninger, institutioner og erhverv i Glyngøre lægger et stort stykke arbejde og mange ressourcer i begivenheden. Over 100 frivillige er således pt. involverede i at gøre landsholdssamlingen og stævnet til en stor succes og i at brede budskabet om begivenheden ud til alle dele af landet. Ansøger estimerer, at det frivillige arbejde er oppe over 2000 timer. Det er ligeledes frivillige kræfter, der i alle 6 dage servicerer og skaber underholdning m.m. for stævnets deltagere, besøgende og presse. Alle byens institutioner og foreninger er inddraget i disse opgaver. Det vurderes at landsholdssamlingen og jollestævnet har en væsentlig markedsføringsmæssig betydning for Skive Kommune. Det sætter Skive Kommune på landkortet nationalt og viser, at der er handling bag ordene i Rent Liv-brandet, hvor både positionerne oplevelser ved fjorden og masser af aktivitet synliggøres. Tilskuddet vil gå til dækning af udgifter relateret til markedsføringsindsatsen og øvrige arrangementsopgaver, som de frivillige varetager - væsentlige elementer i at gennemføre et godt arrangement og dermed generere god omtale for egnen. Budget Arrangementets mange aktiviteter og opgaver er fordelt på en række organisationer mv., der har hvert sit ansvarsområde med tilhørende budgetter. Arrangementet har på lokalt plan et samlet budget på ,- kr., der fordeler sig på følgende hovedposter: Leje af telt, borde, stole, service ,- kr. SIDE 8

10 Leje af toiletfaciliteter Leje af kassehuset Rengøring Markedsføring Presserelationer Bespisning sejlere og officials Beklædning til officials Indkvartering af landshold Oplevelser, sociale aktiviteter, musik mv. I alt 8.200,- kr..600,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Finansieringsplan RENT LIV-puljen Deltagergebyr Forventet tilskud fra Dansk Sejlunion Salg af mad og drikke Spar Nord fonden Andre tilskud, sponsorater og fonde mv. I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 22. april 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,95 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1,47 mio. kr. til rådighed for bevilling. I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. BILAG Ansøgning om støtte til landsholdssamling og TORM ungdoms Grandprix Budget for landsholdssamling og TORM stævne SIDE 9

11 6. LEJEKONTRAKT LIHME SKOLE Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 10

12 7. MATR.NR. 1N SØBY BY, KOBBERUP - ANMODNING OM KØB AF 54 M² AF PARCELLEN TIL AREALOVERFØRSEL TIL MATR.NR. 11O SØBY BY, KOB- BERUP Sagsnr. Sagsbeh. Dok.nr. LUKKET SIDE 11

13 8. AFGØRELSE VEDRØRENDE TILBAGEBETALING AF ERSTATNING Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 12

14 UNDERSKRIFTSARK Peder Chr. Kirkegaard Anna-Lise Vestergaard Bolette Dahl Pedersen Preben Andersen Erik Mortensen Niels Ole D. Nielsen Anders Bøge Ole Priess Ditte Staun Jan D. Andersen SIDE 1

15 SAMLET BILAGSLISTE Center for tandregulering - henvendelse fra Struer Kommune Svar på henvendelse fra Struer Kommune Center for tandregulering - henvendelse fra Struer Kommune Brev til direktører.pdf Høringssvar fra Mentor vedr. Socialplan Hørringssvar fra Skovly/Magneten vedr. socialplan Bilag til Socialplan Høringssvar fra Viften vedr. Socialplan Høringssvar vedrørende Socialplan fra MED Udvalget Idavang Dialogforum - høringssvar vedrørende Socialplan Høringssvar fra CKU og STU vedrørende Socialplan Høringssvar fra pårørende i Kontaktrådet vedrørende Socialplan Høringssvar fra DH medlemmerne af Handicaprådet vedrørende Socialplan Høringssvar fra Kontaktrådet, området voksne med udviklingshæmning vedrørende Socialplan Socialplan endelig udgave Høringssvar fra MED Udvalget Hjaltesvej vedrørende Socialplan Ansøgning til RENT LIV-puljen - Operaaktiviteter i Skive Ansøgning, Rent Liv Puljen 2015.docx Ansøgning til RENT LIV-puljen - Operaaktiviteter i Skive Aktivitetsbudget 2015, bilag 1A, 2A,A,.xlsx SIDE 1

16 Ansøgning til RENT LIV-puljen - Landsholdssamling og TORM ungdoms Grandprix, jollestævne i Glyngøre Ansøgning om støtte til landsholdssamling og TORM ungdoms Grandprix Ansøgning til RENT LIV-puljen - Landsholdssamling og TORM ungdoms Grandprix, jollestævne i Glyngøre Budget for landsholdssamling og TORM stævne SIDE 2

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere