Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi - Kulturpulje /23 Etablering af Kultursamvirke /24 Takster for undervisning i Brønderslev Musikskole /25 Tillægsbevilling - aftale med Brønderslev Svømmehal /26 Hjallerup Samvirke - tilbud til unge mellem 12 og 18 år /27 Orientering Lukkede sager: 07/28 Orientering - lukket møde... 53

3 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 44 Åbne sager: 01/22 Strategi - Kulturpulje J.nr.: P T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Strategi - Kulturpulje.doc ÅBEN SAG FK/ØK/BY Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget videresender det udarbejdede udkast til strategi for anvendelse af kulturpuljen til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af budget 2007 blev der peget på Kulturpuljen som et af flere fokuspunkter, idet det hedder: Der skal udarbejdes strategi for anvendelse af kulturpuljen, som består af samling af de spredte midler, der er anvendt i de to gamle kommuner. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag, som dels lægger den overordnede strategiske linje for kulturpuljens anvendelse, og som dels kan danne nogle sigtelinjer for udarbejdelsen af en egentlig kulturpolitik. En liste over faste modtagere af tilskud/underskudsgaranti i de 2 gamle kommuner samt andre bindinger på kulturpuljen vil blive uddelt på mødet. Bilag: Udkast til strategi for anvendelse af Kulturpuljen Fraværende: Ingen. Udvalget anbefaler, den foreslåede strategi med indarbejdelse af de faldne bemærkninger.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 45 02/23 Etablering af Kultursamvirke. J.nr.: P T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Etablering af Kultursamvirke.doc ÅBEN SAG FK Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at der tages skridt til etablering af et kultursamvirke for Brønderslev Kommune. Sagsfremstilling: Der er endnu ikke formuleret nogen egentlig kulturpolitik for Brønderslev Kommune. Dette må anbefales som led i det overordnede ønske om at udvikle kulturtilbuddene og give dem mulighed for at medvirke til den samlede udvikling. Borgerinddragelse i processen er vigtig. Et kultursamvirke kan være en relevant sparringspartner for Fritids- og Kulturudvalget. Et kultursamvirke vil også efter formulering af kulturpolitikken kunne få en væsentlig funktion. Samvirket kan fungere som folkeligt forum for den kulturpolitiske debat. Samvirket kan medvirke ved udformning af mere konkrete mål for kulturpolitikken og selv komme med forslag til prioriteringer og nye tiltag. Børne-og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter samvirkets størrelse, sammensætning, og kompetence, og at en kreds af kulturaktører, både privatpersoner og institutioner og foreninger indbydes til møde med henblik på etablering af et kultursamvirke. Fraværende: Ingen. Forslaget godkendt.

5 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 46 03/24 Takster for undervisning i Brønderslev Musikskole. J.nr.: S T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Takster for undervisning i Brønderslev Musikskole.doc ÅBEN SAG FK/ØK/BY Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Byrådet, at nedenstående forslag til takster for undervisning i Brønderslev Musikskole godkendes for sæsonen 2007/08: Børn og Unge op til 25 år: Ny Takst: Brdsl. km: Dr.lund km: 2007/ / /07 0,5 lektion 2300 kr kr kr. 0,4 lektion (2 elever i 40 min) 2000 kr kr. - 0,33 lektion 2 elever i 30 min kr elever i 50 min kr elever reduktion i pris Musikskole for børn fra 0 9 år: Grundskole (BH-kl.- 1. klasse):30 lektioner a 50 min 800 kr. 720 kr. 950 kr. (I Dronninglund Kommune var det 40 lektioner a 45 min.) Musikalsk legestue (4-6 år): 30 lektioner a 50 min. 730 kr. 540 kr. 920 kr. (I Dronninglund Kommune var det 40 lektioner a 45 min) Undervisningsforløb i børnehave og lignende: 10 lektioner a 45 min kr kr kr. Før var det 8 gange i Brønderslev og 12 gange i Dronninglund. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2007, herunder takster blev det besluttet, at der for Musikskolen skulle fremsendes forslag til takster gældende for næste skoleår. Bestyrelsen for Brønderslev Musikskole har godkendt det fremsendte forslag. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

6 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 47 Fraværende: Gitte Krogh. Anbefales.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 48 04/25 Tillægsbevilling - aftale med Brønderslev Svømmehal J.nr.: Ø T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Tillægsbevilling - aftale med Brønderslev Svømmehal.doc ÅBEN SAG FK/ØK/BY Indstilling: Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget fremsender ansøgning til Byrådet om tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2007 og fremover på netto kr., jf. aftale mellem Brønderslev Byråd og Brønderslev Svømmehal om regulering af tilskuddet i forbindelse med stigning i priserne vedrørende forbrugsafgifter (el, vand og varme). Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. Sagsfremstilling: Brønderslev Byråd godkendte den 15. december 2004 driftsaftale mellem Brønderslev Kommune og Brønderslev-Hallen for så vidt angår Svømmehallen. Aftalen er gældende fra 1. januar 2005 og gælder indtil videre, dog revideres aftalen pr. 1. januar 2007, hvor underskuddet for 2003 er afviklet. Aftalens indhold: 1. Beregnet tilskudsgrundlag for 2004 udgør baggrunden for det fremtidige tilskud. Tilskud for 2005 beregnet efter tilskudsgrundlaget for 2004 fratrækkes udgifter til renter og afdrag for lån til Kommunekredit og BRF-Kredit, idet Brønderslev Kommune med virkning fra 1. januar 2005 overtager betaling af renter og afdrag på disse lån. Brønderslev Kommune er fra samme tidspunkt ansvarlig for overvågning af lånene. Der fremkommer herefter nyt tilskudsgrundlag fra Tilskuddet fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent. 3. Energiudgifterne (el, vand og varme) indekseres til 100 i år 2004 og anvendes som tilskudsgrundlag. 4. Tilskuddet øges med kr. (2004-priser). Bemærkninger til aftalens indhold: Ad 1. Tilskudsgrundlaget er opgjort således: Det for 2004 budgetterede tilskud til Svømmehallen Stigning i prisen på energi fra 2003 til 2004 = kr. Afvikling af underskud i 2003 med 1/3 = kr. Tilskuddet fra 2005 beregnet med udgangspunkt i 2004-grundlaget fratrækkes udgifter til renter og afdrag på lån med kommunegaranti, ligesom kommunen er ansvarlig for overvågning af lånene.

8 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 49 Ad 3: Energiprisen for så vidt angår el, vand og varme indekseres, således at år 2004 = indeks 100. Brønderslev-Hallen er ansvarlig for budgettering af antal enheder ud fra følgende forudsætning: Antallet af enheder fastlåses på baggrund af opgørelse af forbruget af enheder på et år, omfattende sidste halvår i 2003 og første halvår i Det betyder, at der bliver tale om et yderligere tilskud til energiudgifter, hvis forbrugspriserne stiger mere end den almindelige fremskrivning, samt at hvis det modsatte er tilfældet, skal tilskuddet reduceres. Revision af aftale pr. 1. januar 2007: Med baggrund i stigninger i vand- og varmepriserne er merudgifterne opgjort til i alt kr. Underskud for 2003 på kr. er afviklet med udgangen af Merudgiften til varme udgør 232,71 kr. pr. mwh efter fradrag af almindelig fremskrivning. Merudgiften til vand udgør 1,89 kr. m3 efter fradrag af almindelig fremskrivning. Merudgiften på netto kr. opgøres således: Varme: 1174 enheder x 232,71kr kr. Vand: 5418 enheder x 1,89 kr kr. Minus afviklet underskud kr. pr. år fremskrevet til kr. I alt merudgift kr. Center for Økonomi henleder opmærksomheden på bestemmelserne i Principper for økonomistyring, hvorefter fagudvalget har initiativforpligtelsen til at søge kompenserende besparelser inden for fagudvalgets egne politikområder. I den anledning foreslår Center for Økonomi, at kompenserende besparelser søges opnået med udgangspunkt i det afdækningskatalog, der blev udarbejdet til budgetlægningen for Fraværende: Gitte Krogh. Fremsendes med anbefaling af, at der gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2007.

9 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 50 05/26 Hjallerup Samvirke - tilbud til unge mellem 12 og 18 år J.nr.: G T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Hjallerup Samvirke - møde.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Repræsentanter fra Hjallerup Samvirke kommer til stede kl , idet de har ønsket et møde med udvalget om tilbud til unge i alderen år. Bilag: Hjallerup Samvirkes brev af Fraværende: Gitte Krogh. Forskellige samarbejdsmuligheder blev drøftet. Fritids- og Kulturafdelingen arbejder videre med sagen.

10 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 51 06/27 Orientering. J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG FK 1. Fritids-og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen kommer til stede kl for at orientere om Forfatterskolen. 2. Formanden orienterer om afholdt dialogmøde den 19. marts 2007 om Kulturaftale Nordjylland. 3. Danmarks Teaterforeninger inviterer til møde tirsdag den 23. oktober 2007 kl i Aalborg Kongrescenter for at orientere om foreningernes mål om at få det lokale kulturliv til at fungere i et langt mere udbytterigt samarbejde mellem både erhvervsliv, kommune og kulturaktører. 4. Orientering om sag vedr. foreningers betaling for haltimer. Økonomiudvalget har bedt om afklaring i sagen, herunder konsekvenser for foreningerne i tidligere Brønderslev Kommune. Det kan til orientering oplyses, at der er foretaget beregninger af konsekvenserne for følgende foreninger med udgangspunkt i foreningernes forbrug i 2006: Brønderslev Idrætsforening: Udgift ved fremskrivningsprocent på 10½% ,00 kr. Udgift ved almindelig fremskrivningsprocent på 2,9% ,50 kr. Forskel ,50 kr. Brønderslev Svømmeklub: Udgift ved fremskrivningsprocent på 10½% ,57 kr. Udgift ved almindelig fremskrivningsprocent på 2,9% ,46 kr. Forskel ,24 kr. Jerslev-Sterup Idrætsforening: Udgift ved fremskrivningsprocent på 10½% ,63 kr. Udgift ved almindelig fremskrivningsprocent på 2,9% ,02 kr. Forskel ,61 kr. Fraværende: Gitte Krogh.

11 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 52 Til efterretning.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 29. marts 2007 Side 53 Lukkede sager: 07/28 Orientering - lukket møde T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\ \Orientering - lukket.doc LUKKET SAG FK Fraværende: Gitte Krogh. Intet.

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere