ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport"

Transkript

1 ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12

2 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport, herunder kapsejlads. Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund har i henhold til Lov om Eliteidræt (Lov nr. 288 af 26. april 2004) i et samarbejde udarbejdet en etisk kodeks for konkurrenceidræt. Ud fra dette kodeks er Etisk Kodeks for dansk sejlsport og dennes værdier for individ og samfund udarbejdet. Sejlsportens etiske kodeks skal således danne en fælles, generel referenceramme samt være med til at inspirere forbund og klubber til at tage den etiske debat op. Kodeksen forudsætter de nationale og internationale regler og love, som gælder for idrætten. Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 2 af 12

3 SAMMENFATNING ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADS Kapsejlads har mange indbyggede værdier. Kapsejlads kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Her ser man kapsejladsens nære slægtskab med legen, og under de umiddelbare oplevelser ligger der dybere værdier. Glæden ved kapsejlads skal være det bærende element, hvor også det sociale aspekt finder indpas. Derfor er den fordomsfrie gensidige respekt mellem alle kapsejladsens aktører, dvs. kapsejlere, trænere, ledere, trænere, forældre, kapsejladsledere og andre officials nødvendig. Denne sammenfatning indeholder de fælles normer der som et minimum skal være kendetegnende for kapsejladsen og dennes aktører. Kapsejlads er udviklende for alle implicerede og kapsejlads dyrkes med glæde og den er præget af fairness og sportsmanship. Alle gør deres bedste Alle parter overholder kapsejladsreglerne og normerne for fair play! Alle parters talent, potentiale og dygtighed respekteres uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. Afgørelser truffet af kapsejladsledere og andre officials respekteres Helbred altid prioriteres højt og at unødvendige helbredsrisici undgås Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med kapsejlads Enhver for doping er bandlyst Truende og voldelig adfærd samt nedsættende tale og skældsord i forhold til alle kapsejladsens aktører er uacceptabelt Frivilliges indsats respekteres og værdsættes. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 3 af 12

4 INDLEDNING TIL ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Kapsejlads er baseret på vedtagne objektive regler, således at alle deltagere kender rammerne og reglerne for konkurrencen. Det er sejlsportens ambition at være åben og gennemsigtig, og det er kapsejladsens væsentligste attraktionsværdi, at der er tale om en gennemskuelig konkurrence, hvor intet er givet på forhånd. Dermed skabes der et deltager- og tilskuerengagement, som er væsentligt for kapsejladsens fortsatte udbredelse og popularitet. Kapsejlads i Danmark bygger også på en række sportslige principper, der sikrer, at kapsejladsen er et åbent system, hvor alle i princippet har en chance for at arbejde sig op på højeste niveau og gøre sig gældende. Endelig er kapsejladsen i Danmark bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen mv. Det er Dansk Sejlunions ønske, at disse skrevne og uskrevne etiske regler bliver eksponeret i kapsejladsen, så der sendes de rigtige signaler til børn og unge. Dette indebærer, at voksne kapsejlere, trænere, ledere og forældre skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller. For samfundet er kapsejlads en vigtig brobygger mellem forskellige kulturer, religioner, sociale og etniske grupper mv. Idræt, herunder kapsejlads, er et sprog, som alle kan tale og forstå, og den kontakt, som idrætten skaber mellem forskellige befolkningsgrupper, som ellers ikke har meget at gøre med hinanden i det daglige, er med til at styrke Danmark som et samfund præget af respekt og tolerance mellem mennesker. For det enkelte individ betyder kammeratskabet og fællesskabet inden for kapsejlads, at man udvikler sig personligt og i forhold til at indgå i sociale relationer på andre områder i livet. Kapsejlads foregår typisk i foreningsregi, og foreningsidrættens principper om forpligtende fællesskab, demokrati og frivillighed indeholder dannelsesidealer, som udvikler børn og unge til at blive gode kammerater, til hjælpsomhed og til forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer. Fordybelsen i kapsejlads udvikler endvidere børn og unges koncentrationsevne og forståelse for, at det kræver træning, koncentration og engagement, hvis man skal forbedre sig. Endelig giver kapsejladsens legebetonede karakter en livsglæde for børn, unge og voksne, som er af stor værdi for det enkelte menneske og samfundet som sådan. Kapsejlads har desuden den store kvalitet, at både udøverne og tilskuerne engageres følelsesmæssigt. Kapsejlads er således præget af engagement, intensitet og viljen til sejr, og disse egenskaber står på ingen måde i kontrast til den etiske kodeks. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 4 af 12

5 Dansk Sejlunion, såvel som Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund, ønsker, at disse mange forskellige, grundlæggende værdier fortsat sætter sit præg på kapsejladsen i Danmark. Formålet med denne etiske kodeks er derfor at formulere og systematisere de ovenfor nævnte grundlæggende værdier i egentlige etiske normer. Etisk kodeks for kapsejlads træder i kraft d Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at der løbende vil være behov for tilpasninger af kodeksen, og at kodeksen derfor ikke må betragtes som en statisk, uforanderlig størrelse. Dansk Sejlunions bestyrelserne vil med jævne mellemrum evaluere den etiske kodeks og vil om nødvendigt revidere den etiske kodeks. Dansk Sejlunions bestyrelse har besluttet, at specielt de etiske normer i kapitel 5 Etiske normer for børn og unge op til 15 år - skal være i fokus. Etisk kodeks for kapsejlads har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for kapsejlere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for kapsejladsledere (baneledere og dommere) Kapitel 4: Etiske normer for ledere og ansatte i klubber og organisationer Kapitel 5: Etiske normer for sejlsport for børn og unge op til 15 år Fælles for disse etiske normer er: at kapsejlads skal være udviklende for alle implicerede og at sporten dyrkes med glæde, samt at kapsejlads er præget af fairness og sportsmanship. at alle gør deres bedste at alle parter overholder kapsejladsreglerne og normerne for fair play! at alle parters talent, potentiale og dygtighed respekteres uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. at afgørelser truffet af kapsejladsledere og andre officials respekteres at helbred altid prioriteres højt og at unødvendige helbredsrisici undgås at alkohol og andre rusmidler ikke er forenelige med kapsejlads at enhver for doping bandlyses at truende og voldelig adfærd aldrig accepteres at nedsættende tale og skældsord i forhold til alle sejlsportens aktører er uacceptabelt Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 5 af 12

6 KAPITEL 1 ETISKE NORMER FOR UDØVERE (KAPSEJLERE) De fleste kapsejlere søger kapsejladsens/sejlsportens indbyggede værdier. Kapsejlads kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Her ser man kapsejladsens nære slægtskab med legen, og under de umiddelbare oplevelser ligger der dybere værdier. Under kapsejlads kan udøvere på konkret og direkte vis afprøve, hvem de er, og hvad de kan blive, ligesom de kan afprøve forholdet til andre mennesker. Under kapsejlads udforsker udøveren sin identitet og egenart. Således kan kapsejlads være en arena for menneskelig vækst og udvikling. Men kapsejlads har også slægtskab med kampen og konflikten. Og konfliktindstillingen kan give destruktive udslag. Kapsejlads kan blive en strid om ekstern gevinst: prestige og profit. Under kapsejlads kæmper nogle med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde. Således kan kapsejlads være en arena for degradering af mennesket og menneskelige værdier. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner kapsejlere, der søger kapsejladsens positive værdier. 1. Gør altid dit bedste! 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag! 3. Respektér de afgørelser, som er truffet af kapsejladsledere og andre officials! 4. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig! 5. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer! 6. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! 7. Undgå intim kontakt med din træner! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 6 af 12

7 KAPITEL 2 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADSTRÆNERE Trænere søger efter kapsejlerens potentiale for forbedring, og trænere tilrettelægger træningen, for at dette potentiale kan realiseres på bedst mulig måde. Men den gode træner har også et større mål. Han eller hun kender kapsejladsens som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes trænings- og konkurrencemiljøer kendetegnet af glæde, fællesskab og orientering mod mestring. Den gode træner udvikler hele kapsejlere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en menneskeudvikler. Ligesom gode kapsejlere har også gode trænere talent. I en god træner-/udøverrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt. Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de kapsejlere, han eller hun har ansvaret for. Heri ligger der stor magt. Den uansvarlige træner udnytter en sådan magt på tværs af udøvernes interesser. Den kyniske træner ser udøvere som middel i sin egen karriere og behandler udøvere som underordnede midler til at nå egne mål. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner. 1. Behandl alle kapsejlere individuelt og på kapsejlerens præmisser! 2. Sørg for, at træning og kapsejlads er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed! 3. Inddrag kapsejleren i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte kapsejler at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling! 4. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren! 5. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik! 6. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! 7. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener kapsejleren! 8. Anerkend kapsejlerens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere! 9. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne! 10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kapsejlads! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! 11. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i kapsejladsmæssig sammenhæng! 12. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold, samt seksuel orientering! 13. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af kapsejlernes og/eller kapsejladsens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 7 af 12

8 KAPITEL 3 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADSLEDERE (BANELEDERE OG DOMMERE) Kapsejladslederens vigtigste opgaver er at sikre en retfærdig og fair kapsejlads, som varetager kapsejladsens idealer. Derfor spiller kapsejladslederne en nøglerolle i udviklingen af kapsejlads. I hver eneste kapsejlads skal kapsejladslederen sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og opretholde retfærdighed og fairness. Og i hver eneste kapsejlads må kapsejladslederen have øje for kapsejlernes holdninger og værdier: om regelbrud begås med eller uden hensigt, om kapsejlerne saboterer kapsejladsens idé eller ej, og om bestemte handlinger er gjort med hensigt om at skade eller ikke. Kapsejladslederne former udviklingen af kapsejlads på konkret og direkte måde. En god Kapsejladsleder er upartisk, ubestikkelig, retfærdig, bestemt og samtidig tålmodig. Kundskaber og færdigheder hos en god Kapsejladsleder er lige så beundringsværdige som kundskaber og færdigheder hos en god kapsejler og træner. Idrætten afhænger af kapsejladslederens indsats. Kapsejladsledergerningen afkræver respekt. Men kapsejladslederens magtposition kan også bruges på destruktiv vis. En uredelig, partisk og korrupt kapsejladsleder er en direkte trussel mod kapsejladsens idealer. I kapsejlads på højt plan kan udfaldet af kapsejladsen have meget store prestigemæssige og økonomiske konsekvenser. Den svage kapsejladsleder kan lade sig friste af snæver egeninteresse og gennem falske afgørelser direkte ødelægge kapsejladsen. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode kapsejladsleder. 1. Vær upartisk! 2. Vær altid grundigt forberedt på opgaven 3. Gør altid dit bedste 4. Hav altid som mål at realisere de præstationsidealer, der gælder inden for kapsejlads 5. Vis respekt for kapsejlere, trænere og dem, der støtter dem, og vær åben for at begrunde dine beslutninger! 6. Tag ansvaret for de beslutninger, der tages! 7. Søg kundskab og vær altid opdateret om udvikling inden for kapsejlads! 8. Udnyt aldrig din virksomhed som kapsejladsleder til at fremme egne interesser på bekostning af kapsejlernes og/eller kapsejladsens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 8 af 12

9 KAPITEL 4 ETISKE NORMER FOR LEDERE OG ANSATTE - DER I KLUBBER OG ORGANISATIONER BESKÆFTIGER SIG MED KAPSEJLADS En leder og ansat tager medansvar for organisering og drift af kapsejladser, klubber og forbund og lægger på afgørende måde grundlaget for, at kapsejladsaktiviteter kan finde sted. Gode ledere og ansatte tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig kapsejlads i overensstemmelse med kapsejladsreglerne. Gode ledere og ansatte viser ansvar ved at opbygge en inkluderende kapsejlads med vægten lagt på demokrati, der tjener fællesskabet og samfundet. Ledere og ansatte har også positioner, som kan misbruges. I nogle tilfælde tager egeninteressen over i forhold til fællesinteressen. Dårlige ledere og ansatte misbruger deres positioner for at skaffe sig selv fordele på tværs af den organisation og den kapsejlads, de er sat til at lede. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte. 1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier! 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen! 3. Behandl alle kapsejladsens aktører som ligeværdige - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering! 4. Inddrag relevante medlemmer i beslutningerne! 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kapsejlads! 6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med kapsejladsreglerne! 7. Vær opmærksom på og tag dit retlige ansvar alvorligt! 8. Administrer kapsejladsen efter økonomisk holdbare principper! 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 9 af 12

10 KAPITEL 5 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADS FOR BØRN OG UNGE OP TIL 15 ÅR God børne- og ungdomskapsejlads er kendetegnet ved, at kapsejlerne trives, at flest muligt ønsker at kapsejle, at kapsejlere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at oplæringen er tilpasset kapsejlernes alder, udvikling og behov, at kapsejleren oplever mestring og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er legebetonet. Det overordnede mål med børne- og ungdomskapsejlads er at give kapsejleren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for en varig lyst til at dyrke kapsejlads og fysisk aktivitet. Præstation må ikke prioriteres foran læring. Men børne- og ungdomskapsejlads realiseres slet ikke altid i henhold til disse idealer. Voksne kan have ambitioner og opstille mål uafhængigt af kapsejlerens egne præmisser. Tidlig specialisering, træning og hård kapsejladsorientering kan forstyrre kapsejlerens udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Børne- og ungdomskapsejlads kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode børne- og ungdomskapsejlads. I. ETISKE NORMER FOR SEJLERNE 1. Gør altid dit bedste! 2. Overhold kapsejladsens regler og normerne for fair play! 3. Deltag i kapsejlads for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere! 4. Vis respekt over for alle andre kapsejlere! 5. Lad være med at diskutere med kapsejladsledere eller andre officials! 6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig! 7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om konkurrenter, kapsejladsledere, andre officials, trænere eller ledere! 8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 10 af 12

11 II. ETISKE NORMER FOR TRÆNERE 1. Vær et godt eksempel for dine kapsejlere! 2. Skab mulighed for og motivér kapsejleren til at udvikle sit individuelle talent! 3. Tilrettelæg træning og kapsejlads således, at den er passende i forhold til hver enkelt udøvers alder og udviklingstrin! 4. Overhold og respektér kapsejladsreglerne og procedurer og tilskynd kapsejlerne til at gøre det samme! 5. Lær dine kapsejlere at optræde med respekt over for kapsejladsledere, officials og modstandere/konkurrenter! 6. Giv positiv kritik, som passer til den enkelte kapsejlers individuelle behov og alder! 7. Undgå overdreven negativ kritik! 8. Prioritér indsats efter evne over resultatet! 9. Tilskynd kapsejlerne til at respektere hinanden som individer - uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale! 10. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser! 11. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge kapsejlere opdateret! 12. Vær altid opmærksom på den magt, du har som træner, og undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne. 13. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! 14. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 11 af 12

12 III. ETISKE NORMER FOR LEDERE OG ANSATTE I KLUBBERNE OG ORGANISATIONERNE 1. Søg at give alle kapsejlere lige muligheder for at deltage uafhængigt af deres baggrund, kapsejladsmæssige evner og potentiale! 2. Inddrag kapsejlerne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet til kapsejladsen! 3. Kapsejleren deltager for sin fornøjelses og ikke for belønningens skyld. Overdriv derfor ikke brugen af præmier! 4. Gå forrest med en positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer! 5. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser! 6. Lær kapsejlerne respekt for organisationsværdierne åbenhed og demokrati! 7. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne! 8. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! IV. ETISKE NORMER FOR FORÆLDRE 1. Husk, at dit barn sejler kapsejlads for at glæde sig selv og ikke dig! 2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke! 3. Tilskynd dit barn til at kapsejle efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold! 4. Støt og opmunter alle børn og unge i træning og konkurrence - ikke bare dine egne! 5. Vær positiv både i modgang og medgang! 6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl! 7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid god kapsejlads og gode præstationer fra alle børn og unge! 8. Respektér kapsejladslederes og officials afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme! 9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kapsejlads! 10. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! 11. Opfør dig ordentligt overfor andre kapsejleres forældre! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 12 af 12

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

LØVE ISHOCKEYSKOLE FORÆLDREFOLDER

LØVE ISHOCKEYSKOLE FORÆLDREFOLDER LØVE ISHOCKEYSKOLE FORÆLDREFOLDER Velkommen til LØVE ishockeyskole! Et af dansk ishockeys vigtigste projekter Løve ishockeyskole - ishockey for børn op til 9 år Danmarks Ishockey Union ønsker, i tæt samarbejde

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik 2014-15 1 GRAND PRIX OG ÆSTETISK GYMNASTIK Rytmisk gymnastik i Danmark dækker bl.a. over Grand Prix Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Rytme gymnastikken

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen Østerbyskolen HVAD ER EN GOD SKOLE Hvad er en god lærer/god undervisning Hvad er en god kammerat/god klasse Hvad er god opdragelse Hvad er et godt forældresamarbejde HVAD ER EN GOD SKOLE Der er ikke i

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1 Side 1 Side 2 > Vores grundlov Hos Brdr. Møller A/S har vi formuleret en grundlov, der indeholder de helt basale værdier, som vi gerne vil være kendt for, og som vi ubetinget forudsætter som grundlaget

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere