ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport"

Transkript

1 ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12

2 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport, herunder kapsejlads. Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund har i henhold til Lov om Eliteidræt (Lov nr. 288 af 26. april 2004) i et samarbejde udarbejdet en etisk kodeks for konkurrenceidræt. Ud fra dette kodeks er Etisk Kodeks for dansk sejlsport og dennes værdier for individ og samfund udarbejdet. Sejlsportens etiske kodeks skal således danne en fælles, generel referenceramme samt være med til at inspirere forbund og klubber til at tage den etiske debat op. Kodeksen forudsætter de nationale og internationale regler og love, som gælder for idrætten. Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 2 af 12

3 SAMMENFATNING ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADS Kapsejlads har mange indbyggede værdier. Kapsejlads kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Her ser man kapsejladsens nære slægtskab med legen, og under de umiddelbare oplevelser ligger der dybere værdier. Glæden ved kapsejlads skal være det bærende element, hvor også det sociale aspekt finder indpas. Derfor er den fordomsfrie gensidige respekt mellem alle kapsejladsens aktører, dvs. kapsejlere, trænere, ledere, trænere, forældre, kapsejladsledere og andre officials nødvendig. Denne sammenfatning indeholder de fælles normer der som et minimum skal være kendetegnende for kapsejladsen og dennes aktører. Kapsejlads er udviklende for alle implicerede og kapsejlads dyrkes med glæde og den er præget af fairness og sportsmanship. Alle gør deres bedste Alle parter overholder kapsejladsreglerne og normerne for fair play! Alle parters talent, potentiale og dygtighed respekteres uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. Afgørelser truffet af kapsejladsledere og andre officials respekteres Helbred altid prioriteres højt og at unødvendige helbredsrisici undgås Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med kapsejlads Enhver for doping er bandlyst Truende og voldelig adfærd samt nedsættende tale og skældsord i forhold til alle kapsejladsens aktører er uacceptabelt Frivilliges indsats respekteres og værdsættes. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 3 af 12

4 INDLEDNING TIL ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Kapsejlads er baseret på vedtagne objektive regler, således at alle deltagere kender rammerne og reglerne for konkurrencen. Det er sejlsportens ambition at være åben og gennemsigtig, og det er kapsejladsens væsentligste attraktionsværdi, at der er tale om en gennemskuelig konkurrence, hvor intet er givet på forhånd. Dermed skabes der et deltager- og tilskuerengagement, som er væsentligt for kapsejladsens fortsatte udbredelse og popularitet. Kapsejlads i Danmark bygger også på en række sportslige principper, der sikrer, at kapsejladsen er et åbent system, hvor alle i princippet har en chance for at arbejde sig op på højeste niveau og gøre sig gældende. Endelig er kapsejladsen i Danmark bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen mv. Det er Dansk Sejlunions ønske, at disse skrevne og uskrevne etiske regler bliver eksponeret i kapsejladsen, så der sendes de rigtige signaler til børn og unge. Dette indebærer, at voksne kapsejlere, trænere, ledere og forældre skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller. For samfundet er kapsejlads en vigtig brobygger mellem forskellige kulturer, religioner, sociale og etniske grupper mv. Idræt, herunder kapsejlads, er et sprog, som alle kan tale og forstå, og den kontakt, som idrætten skaber mellem forskellige befolkningsgrupper, som ellers ikke har meget at gøre med hinanden i det daglige, er med til at styrke Danmark som et samfund præget af respekt og tolerance mellem mennesker. For det enkelte individ betyder kammeratskabet og fællesskabet inden for kapsejlads, at man udvikler sig personligt og i forhold til at indgå i sociale relationer på andre områder i livet. Kapsejlads foregår typisk i foreningsregi, og foreningsidrættens principper om forpligtende fællesskab, demokrati og frivillighed indeholder dannelsesidealer, som udvikler børn og unge til at blive gode kammerater, til hjælpsomhed og til forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer. Fordybelsen i kapsejlads udvikler endvidere børn og unges koncentrationsevne og forståelse for, at det kræver træning, koncentration og engagement, hvis man skal forbedre sig. Endelig giver kapsejladsens legebetonede karakter en livsglæde for børn, unge og voksne, som er af stor værdi for det enkelte menneske og samfundet som sådan. Kapsejlads har desuden den store kvalitet, at både udøverne og tilskuerne engageres følelsesmæssigt. Kapsejlads er således præget af engagement, intensitet og viljen til sejr, og disse egenskaber står på ingen måde i kontrast til den etiske kodeks. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 4 af 12

5 Dansk Sejlunion, såvel som Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund, ønsker, at disse mange forskellige, grundlæggende værdier fortsat sætter sit præg på kapsejladsen i Danmark. Formålet med denne etiske kodeks er derfor at formulere og systematisere de ovenfor nævnte grundlæggende værdier i egentlige etiske normer. Etisk kodeks for kapsejlads træder i kraft d Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at der løbende vil være behov for tilpasninger af kodeksen, og at kodeksen derfor ikke må betragtes som en statisk, uforanderlig størrelse. Dansk Sejlunions bestyrelserne vil med jævne mellemrum evaluere den etiske kodeks og vil om nødvendigt revidere den etiske kodeks. Dansk Sejlunions bestyrelse har besluttet, at specielt de etiske normer i kapitel 5 Etiske normer for børn og unge op til 15 år - skal være i fokus. Etisk kodeks for kapsejlads har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for kapsejlere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for kapsejladsledere (baneledere og dommere) Kapitel 4: Etiske normer for ledere og ansatte i klubber og organisationer Kapitel 5: Etiske normer for sejlsport for børn og unge op til 15 år Fælles for disse etiske normer er: at kapsejlads skal være udviklende for alle implicerede og at sporten dyrkes med glæde, samt at kapsejlads er præget af fairness og sportsmanship. at alle gør deres bedste at alle parter overholder kapsejladsreglerne og normerne for fair play! at alle parters talent, potentiale og dygtighed respekteres uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. at afgørelser truffet af kapsejladsledere og andre officials respekteres at helbred altid prioriteres højt og at unødvendige helbredsrisici undgås at alkohol og andre rusmidler ikke er forenelige med kapsejlads at enhver for doping bandlyses at truende og voldelig adfærd aldrig accepteres at nedsættende tale og skældsord i forhold til alle sejlsportens aktører er uacceptabelt Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 5 af 12

6 KAPITEL 1 ETISKE NORMER FOR UDØVERE (KAPSEJLERE) De fleste kapsejlere søger kapsejladsens/sejlsportens indbyggede værdier. Kapsejlads kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Her ser man kapsejladsens nære slægtskab med legen, og under de umiddelbare oplevelser ligger der dybere værdier. Under kapsejlads kan udøvere på konkret og direkte vis afprøve, hvem de er, og hvad de kan blive, ligesom de kan afprøve forholdet til andre mennesker. Under kapsejlads udforsker udøveren sin identitet og egenart. Således kan kapsejlads være en arena for menneskelig vækst og udvikling. Men kapsejlads har også slægtskab med kampen og konflikten. Og konfliktindstillingen kan give destruktive udslag. Kapsejlads kan blive en strid om ekstern gevinst: prestige og profit. Under kapsejlads kæmper nogle med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde. Således kan kapsejlads være en arena for degradering af mennesket og menneskelige værdier. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner kapsejlere, der søger kapsejladsens positive værdier. 1. Gør altid dit bedste! 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag! 3. Respektér de afgørelser, som er truffet af kapsejladsledere og andre officials! 4. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig! 5. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer! 6. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! 7. Undgå intim kontakt med din træner! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 6 af 12

7 KAPITEL 2 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADSTRÆNERE Trænere søger efter kapsejlerens potentiale for forbedring, og trænere tilrettelægger træningen, for at dette potentiale kan realiseres på bedst mulig måde. Men den gode træner har også et større mål. Han eller hun kender kapsejladsens som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes trænings- og konkurrencemiljøer kendetegnet af glæde, fællesskab og orientering mod mestring. Den gode træner udvikler hele kapsejlere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en menneskeudvikler. Ligesom gode kapsejlere har også gode trænere talent. I en god træner-/udøverrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt. Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de kapsejlere, han eller hun har ansvaret for. Heri ligger der stor magt. Den uansvarlige træner udnytter en sådan magt på tværs af udøvernes interesser. Den kyniske træner ser udøvere som middel i sin egen karriere og behandler udøvere som underordnede midler til at nå egne mål. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner. 1. Behandl alle kapsejlere individuelt og på kapsejlerens præmisser! 2. Sørg for, at træning og kapsejlads er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed! 3. Inddrag kapsejleren i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte kapsejler at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling! 4. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren! 5. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik! 6. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! 7. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener kapsejleren! 8. Anerkend kapsejlerens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere! 9. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne! 10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kapsejlads! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! 11. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i kapsejladsmæssig sammenhæng! 12. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold, samt seksuel orientering! 13. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af kapsejlernes og/eller kapsejladsens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 7 af 12

8 KAPITEL 3 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADSLEDERE (BANELEDERE OG DOMMERE) Kapsejladslederens vigtigste opgaver er at sikre en retfærdig og fair kapsejlads, som varetager kapsejladsens idealer. Derfor spiller kapsejladslederne en nøglerolle i udviklingen af kapsejlads. I hver eneste kapsejlads skal kapsejladslederen sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og opretholde retfærdighed og fairness. Og i hver eneste kapsejlads må kapsejladslederen have øje for kapsejlernes holdninger og værdier: om regelbrud begås med eller uden hensigt, om kapsejlerne saboterer kapsejladsens idé eller ej, og om bestemte handlinger er gjort med hensigt om at skade eller ikke. Kapsejladslederne former udviklingen af kapsejlads på konkret og direkte måde. En god Kapsejladsleder er upartisk, ubestikkelig, retfærdig, bestemt og samtidig tålmodig. Kundskaber og færdigheder hos en god Kapsejladsleder er lige så beundringsværdige som kundskaber og færdigheder hos en god kapsejler og træner. Idrætten afhænger af kapsejladslederens indsats. Kapsejladsledergerningen afkræver respekt. Men kapsejladslederens magtposition kan også bruges på destruktiv vis. En uredelig, partisk og korrupt kapsejladsleder er en direkte trussel mod kapsejladsens idealer. I kapsejlads på højt plan kan udfaldet af kapsejladsen have meget store prestigemæssige og økonomiske konsekvenser. Den svage kapsejladsleder kan lade sig friste af snæver egeninteresse og gennem falske afgørelser direkte ødelægge kapsejladsen. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode kapsejladsleder. 1. Vær upartisk! 2. Vær altid grundigt forberedt på opgaven 3. Gør altid dit bedste 4. Hav altid som mål at realisere de præstationsidealer, der gælder inden for kapsejlads 5. Vis respekt for kapsejlere, trænere og dem, der støtter dem, og vær åben for at begrunde dine beslutninger! 6. Tag ansvaret for de beslutninger, der tages! 7. Søg kundskab og vær altid opdateret om udvikling inden for kapsejlads! 8. Udnyt aldrig din virksomhed som kapsejladsleder til at fremme egne interesser på bekostning af kapsejlernes og/eller kapsejladsens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 8 af 12

9 KAPITEL 4 ETISKE NORMER FOR LEDERE OG ANSATTE - DER I KLUBBER OG ORGANISATIONER BESKÆFTIGER SIG MED KAPSEJLADS En leder og ansat tager medansvar for organisering og drift af kapsejladser, klubber og forbund og lægger på afgørende måde grundlaget for, at kapsejladsaktiviteter kan finde sted. Gode ledere og ansatte tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig kapsejlads i overensstemmelse med kapsejladsreglerne. Gode ledere og ansatte viser ansvar ved at opbygge en inkluderende kapsejlads med vægten lagt på demokrati, der tjener fællesskabet og samfundet. Ledere og ansatte har også positioner, som kan misbruges. I nogle tilfælde tager egeninteressen over i forhold til fællesinteressen. Dårlige ledere og ansatte misbruger deres positioner for at skaffe sig selv fordele på tværs af den organisation og den kapsejlads, de er sat til at lede. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte. 1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier! 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen! 3. Behandl alle kapsejladsens aktører som ligeværdige - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering! 4. Inddrag relevante medlemmer i beslutningerne! 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kapsejlads! 6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med kapsejladsreglerne! 7. Vær opmærksom på og tag dit retlige ansvar alvorligt! 8. Administrer kapsejladsen efter økonomisk holdbare principper! 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 9 af 12

10 KAPITEL 5 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADS FOR BØRN OG UNGE OP TIL 15 ÅR God børne- og ungdomskapsejlads er kendetegnet ved, at kapsejlerne trives, at flest muligt ønsker at kapsejle, at kapsejlere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at oplæringen er tilpasset kapsejlernes alder, udvikling og behov, at kapsejleren oplever mestring og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er legebetonet. Det overordnede mål med børne- og ungdomskapsejlads er at give kapsejleren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for en varig lyst til at dyrke kapsejlads og fysisk aktivitet. Præstation må ikke prioriteres foran læring. Men børne- og ungdomskapsejlads realiseres slet ikke altid i henhold til disse idealer. Voksne kan have ambitioner og opstille mål uafhængigt af kapsejlerens egne præmisser. Tidlig specialisering, træning og hård kapsejladsorientering kan forstyrre kapsejlerens udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Børne- og ungdomskapsejlads kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode børne- og ungdomskapsejlads. I. ETISKE NORMER FOR SEJLERNE 1. Gør altid dit bedste! 2. Overhold kapsejladsens regler og normerne for fair play! 3. Deltag i kapsejlads for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere! 4. Vis respekt over for alle andre kapsejlere! 5. Lad være med at diskutere med kapsejladsledere eller andre officials! 6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig! 7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om konkurrenter, kapsejladsledere, andre officials, trænere eller ledere! 8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 10 af 12

11 II. ETISKE NORMER FOR TRÆNERE 1. Vær et godt eksempel for dine kapsejlere! 2. Skab mulighed for og motivér kapsejleren til at udvikle sit individuelle talent! 3. Tilrettelæg træning og kapsejlads således, at den er passende i forhold til hver enkelt udøvers alder og udviklingstrin! 4. Overhold og respektér kapsejladsreglerne og procedurer og tilskynd kapsejlerne til at gøre det samme! 5. Lær dine kapsejlere at optræde med respekt over for kapsejladsledere, officials og modstandere/konkurrenter! 6. Giv positiv kritik, som passer til den enkelte kapsejlers individuelle behov og alder! 7. Undgå overdreven negativ kritik! 8. Prioritér indsats efter evne over resultatet! 9. Tilskynd kapsejlerne til at respektere hinanden som individer - uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale! 10. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser! 11. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge kapsejlere opdateret! 12. Vær altid opmærksom på den magt, du har som træner, og undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne. 13. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! 14. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 11 af 12

12 III. ETISKE NORMER FOR LEDERE OG ANSATTE I KLUBBERNE OG ORGANISATIONERNE 1. Søg at give alle kapsejlere lige muligheder for at deltage uafhængigt af deres baggrund, kapsejladsmæssige evner og potentiale! 2. Inddrag kapsejlerne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet til kapsejladsen! 3. Kapsejleren deltager for sin fornøjelses og ikke for belønningens skyld. Overdriv derfor ikke brugen af præmier! 4. Gå forrest med en positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer! 5. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser! 6. Lær kapsejlerne respekt for organisationsværdierne åbenhed og demokrati! 7. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne! 8. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! IV. ETISKE NORMER FOR FORÆLDRE 1. Husk, at dit barn sejler kapsejlads for at glæde sig selv og ikke dig! 2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke! 3. Tilskynd dit barn til at kapsejle efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold! 4. Støt og opmunter alle børn og unge i træning og konkurrence - ikke bare dine egne! 5. Vær positiv både i modgang og medgang! 6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl! 7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid god kapsejlads og gode præstationer fra alle børn og unge! 8. Respektér kapsejladslederes og officials afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme! 9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kapsejlads! 10. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! 11. Opfør dig ordentligt overfor andre kapsejleres forældre! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 12 af 12

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Præambel Det etiske kodeks har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for udøvere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for dommere

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Kvindefodbold Velfærd

Kvindefodbold Velfærd 1. udgave, august 2008 - - - - - ETISKE REGLER FOR VIF s KVINDEAFDELING - - - - - Fodbolden er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast

Læs mere

Etiske retningslinjer. for. Schæferhundeklubben for Danmark

Etiske retningslinjer. for. Schæferhundeklubben for Danmark Etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben for Danmark Etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben for Danmark ver. 1.0 af den 1. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Etiske retningslinjer

Læs mere

Etiske retningslinjer. for Rottweilerklubben. Danmark

Etiske retningslinjer. for Rottweilerklubben. Danmark Etiske retningslinjer for Rottweilerklubben Danmark 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Etiske retningslinjer for medlemmer... 4 Etiske retningslinjer for trænere og figuranter... 5 Etiske retningslinjer

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Dette er det første udgave af Code of Conduct for kapsejlads i en Knarr- version 1.1.

Dette er det første udgave af Code of Conduct for kapsejlads i en Knarr- version 1.1. Dansk Knarr klubs CODE OF CONDUCT FOR KAPSEJLADS 2010 INDLEDNING Dette er det første udgave af Code of Conduct for kapsejlads i en Knarr- version 1.1. Kapsejladsreglerne har et grundlæggende princip om

Læs mere

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt ISHOCKEYENS SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold

Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold Den gule tråd Sportslig og social målsætning for HOG Fodbold Version 1.2. 06.04.2014 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning... 3

Læs mere

Dårlig opførsel. Hvad er det - og hvordan håndteres det?

Dårlig opførsel. Hvad er det - og hvordan håndteres det? Dårlig opførsel Hvad er det - og hvordan håndteres det? Er det relevant? Jeg kender alene i år til: En sag vedr. en sejlers dårlige opførsel To sager vedr. forældres dårlige opførsel Og har yderligere

Læs mere

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt Ishockeyens SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Den Blåhvide Tråd. Sådan er vi og det vil vi i HIF. Hvalsø Idrætsforening Fodbold

Den Blåhvide Tråd. Sådan er vi og det vil vi i HIF. Hvalsø Idrætsforening Fodbold Den Blåhvide Tråd Sådan er vi og det vil vi i HIF Hvalsø Idrætsforening Fodbold Bestyrelsen i HIF 2017 INDHOLD VISION I HIF... 2 MISSION... 2 VÆRDIER... 2 PRINCIPPER OG MÅLSÆTNINGER I HIF... 3 FAIR-PLAY...

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks BadmintonDanmarksAdfærdskodeks 1. Etisk grundlag Badminton Danmarks adfærdskodeks hviler på alment menneskelige normer og værdier, som markerer et tilhørsforhold til vort samfunds kultur og tradition.

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? 1 SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? Udgiver: Dansk Boldspil-Union Oplag: 10.000 Layout: Formegon ApS Redaktion:

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Etiske retningslinjer for. Dansk Sankt Bernhard Klub

Etiske retningslinjer for. Dansk Sankt Bernhard Klub Etiske retningslinjer for Dansk Sankt Bernhard Klub Version 1 af 1. juni 2015 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Etiske retningslinjer for medlemmer... 4 Etiske retningslinjer for sociale arrangementer...

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Trænere og undervisere Etiske Regler

Trænere og undervisere Etiske Regler Trænere og undervisere Etiske Regler (Gældende pr. 01.06.2017) 1. FORMÅL 1.1 At opretholde de højeste standarder for opførsel blandt trænere og undervisere samt dem, som udøver en lignende rolle i et undervisnings-/læringsmiljø,

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

ETISKE REGLER FOR SPILLERE

ETISKE REGLER FOR SPILLERE ETISKE REGLER FOR SPILLERE (Gældende pr. 01.06.2017) 1. FORMÅL 1.1 At sikre og opretholde en fair og ordentlig administration og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer, og at beskytte spillernes rettigheder

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer?

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? ETISK KODEKS Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? 1 2 3 ETISK KODEKS Formålet med et etisk kodeks er at sætte etik og

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere