ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport"

Transkript

1 ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12

2 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport, herunder kapsejlads. Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund har i henhold til Lov om Eliteidræt (Lov nr. 288 af 26. april 2004) i et samarbejde udarbejdet en etisk kodeks for konkurrenceidræt. Ud fra dette kodeks er Etisk Kodeks for dansk sejlsport og dennes værdier for individ og samfund udarbejdet. Sejlsportens etiske kodeks skal således danne en fælles, generel referenceramme samt være med til at inspirere forbund og klubber til at tage den etiske debat op. Kodeksen forudsætter de nationale og internationale regler og love, som gælder for idrætten. Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 2 af 12

3 SAMMENFATNING ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADS Kapsejlads har mange indbyggede værdier. Kapsejlads kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Her ser man kapsejladsens nære slægtskab med legen, og under de umiddelbare oplevelser ligger der dybere værdier. Glæden ved kapsejlads skal være det bærende element, hvor også det sociale aspekt finder indpas. Derfor er den fordomsfrie gensidige respekt mellem alle kapsejladsens aktører, dvs. kapsejlere, trænere, ledere, trænere, forældre, kapsejladsledere og andre officials nødvendig. Denne sammenfatning indeholder de fælles normer der som et minimum skal være kendetegnende for kapsejladsen og dennes aktører. Kapsejlads er udviklende for alle implicerede og kapsejlads dyrkes med glæde og den er præget af fairness og sportsmanship. Alle gør deres bedste Alle parter overholder kapsejladsreglerne og normerne for fair play! Alle parters talent, potentiale og dygtighed respekteres uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. Afgørelser truffet af kapsejladsledere og andre officials respekteres Helbred altid prioriteres højt og at unødvendige helbredsrisici undgås Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med kapsejlads Enhver for doping er bandlyst Truende og voldelig adfærd samt nedsættende tale og skældsord i forhold til alle kapsejladsens aktører er uacceptabelt Frivilliges indsats respekteres og værdsættes. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 3 af 12

4 INDLEDNING TIL ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Kapsejlads er baseret på vedtagne objektive regler, således at alle deltagere kender rammerne og reglerne for konkurrencen. Det er sejlsportens ambition at være åben og gennemsigtig, og det er kapsejladsens væsentligste attraktionsværdi, at der er tale om en gennemskuelig konkurrence, hvor intet er givet på forhånd. Dermed skabes der et deltager- og tilskuerengagement, som er væsentligt for kapsejladsens fortsatte udbredelse og popularitet. Kapsejlads i Danmark bygger også på en række sportslige principper, der sikrer, at kapsejladsen er et åbent system, hvor alle i princippet har en chance for at arbejde sig op på højeste niveau og gøre sig gældende. Endelig er kapsejladsen i Danmark bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen mv. Det er Dansk Sejlunions ønske, at disse skrevne og uskrevne etiske regler bliver eksponeret i kapsejladsen, så der sendes de rigtige signaler til børn og unge. Dette indebærer, at voksne kapsejlere, trænere, ledere og forældre skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller. For samfundet er kapsejlads en vigtig brobygger mellem forskellige kulturer, religioner, sociale og etniske grupper mv. Idræt, herunder kapsejlads, er et sprog, som alle kan tale og forstå, og den kontakt, som idrætten skaber mellem forskellige befolkningsgrupper, som ellers ikke har meget at gøre med hinanden i det daglige, er med til at styrke Danmark som et samfund præget af respekt og tolerance mellem mennesker. For det enkelte individ betyder kammeratskabet og fællesskabet inden for kapsejlads, at man udvikler sig personligt og i forhold til at indgå i sociale relationer på andre områder i livet. Kapsejlads foregår typisk i foreningsregi, og foreningsidrættens principper om forpligtende fællesskab, demokrati og frivillighed indeholder dannelsesidealer, som udvikler børn og unge til at blive gode kammerater, til hjælpsomhed og til forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer. Fordybelsen i kapsejlads udvikler endvidere børn og unges koncentrationsevne og forståelse for, at det kræver træning, koncentration og engagement, hvis man skal forbedre sig. Endelig giver kapsejladsens legebetonede karakter en livsglæde for børn, unge og voksne, som er af stor værdi for det enkelte menneske og samfundet som sådan. Kapsejlads har desuden den store kvalitet, at både udøverne og tilskuerne engageres følelsesmæssigt. Kapsejlads er således præget af engagement, intensitet og viljen til sejr, og disse egenskaber står på ingen måde i kontrast til den etiske kodeks. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 4 af 12

5 Dansk Sejlunion, såvel som Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund, ønsker, at disse mange forskellige, grundlæggende værdier fortsat sætter sit præg på kapsejladsen i Danmark. Formålet med denne etiske kodeks er derfor at formulere og systematisere de ovenfor nævnte grundlæggende værdier i egentlige etiske normer. Etisk kodeks for kapsejlads træder i kraft d Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at der løbende vil være behov for tilpasninger af kodeksen, og at kodeksen derfor ikke må betragtes som en statisk, uforanderlig størrelse. Dansk Sejlunions bestyrelserne vil med jævne mellemrum evaluere den etiske kodeks og vil om nødvendigt revidere den etiske kodeks. Dansk Sejlunions bestyrelse har besluttet, at specielt de etiske normer i kapitel 5 Etiske normer for børn og unge op til 15 år - skal være i fokus. Etisk kodeks for kapsejlads har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for kapsejlere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for kapsejladsledere (baneledere og dommere) Kapitel 4: Etiske normer for ledere og ansatte i klubber og organisationer Kapitel 5: Etiske normer for sejlsport for børn og unge op til 15 år Fælles for disse etiske normer er: at kapsejlads skal være udviklende for alle implicerede og at sporten dyrkes med glæde, samt at kapsejlads er præget af fairness og sportsmanship. at alle gør deres bedste at alle parter overholder kapsejladsreglerne og normerne for fair play! at alle parters talent, potentiale og dygtighed respekteres uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. at afgørelser truffet af kapsejladsledere og andre officials respekteres at helbred altid prioriteres højt og at unødvendige helbredsrisici undgås at alkohol og andre rusmidler ikke er forenelige med kapsejlads at enhver for doping bandlyses at truende og voldelig adfærd aldrig accepteres at nedsættende tale og skældsord i forhold til alle sejlsportens aktører er uacceptabelt Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 5 af 12

6 KAPITEL 1 ETISKE NORMER FOR UDØVERE (KAPSEJLERE) De fleste kapsejlere søger kapsejladsens/sejlsportens indbyggede værdier. Kapsejlads kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Her ser man kapsejladsens nære slægtskab med legen, og under de umiddelbare oplevelser ligger der dybere værdier. Under kapsejlads kan udøvere på konkret og direkte vis afprøve, hvem de er, og hvad de kan blive, ligesom de kan afprøve forholdet til andre mennesker. Under kapsejlads udforsker udøveren sin identitet og egenart. Således kan kapsejlads være en arena for menneskelig vækst og udvikling. Men kapsejlads har også slægtskab med kampen og konflikten. Og konfliktindstillingen kan give destruktive udslag. Kapsejlads kan blive en strid om ekstern gevinst: prestige og profit. Under kapsejlads kæmper nogle med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde. Således kan kapsejlads være en arena for degradering af mennesket og menneskelige værdier. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner kapsejlere, der søger kapsejladsens positive værdier. 1. Gør altid dit bedste! 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag! 3. Respektér de afgørelser, som er truffet af kapsejladsledere og andre officials! 4. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig! 5. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer! 6. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! 7. Undgå intim kontakt med din træner! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 6 af 12

7 KAPITEL 2 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADSTRÆNERE Trænere søger efter kapsejlerens potentiale for forbedring, og trænere tilrettelægger træningen, for at dette potentiale kan realiseres på bedst mulig måde. Men den gode træner har også et større mål. Han eller hun kender kapsejladsens som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes trænings- og konkurrencemiljøer kendetegnet af glæde, fællesskab og orientering mod mestring. Den gode træner udvikler hele kapsejlere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en menneskeudvikler. Ligesom gode kapsejlere har også gode trænere talent. I en god træner-/udøverrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt. Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de kapsejlere, han eller hun har ansvaret for. Heri ligger der stor magt. Den uansvarlige træner udnytter en sådan magt på tværs af udøvernes interesser. Den kyniske træner ser udøvere som middel i sin egen karriere og behandler udøvere som underordnede midler til at nå egne mål. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner. 1. Behandl alle kapsejlere individuelt og på kapsejlerens præmisser! 2. Sørg for, at træning og kapsejlads er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed! 3. Inddrag kapsejleren i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte kapsejler at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling! 4. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren! 5. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik! 6. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! 7. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener kapsejleren! 8. Anerkend kapsejlerens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere! 9. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne! 10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kapsejlads! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! 11. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i kapsejladsmæssig sammenhæng! 12. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold, samt seksuel orientering! 13. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af kapsejlernes og/eller kapsejladsens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 7 af 12

8 KAPITEL 3 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADSLEDERE (BANELEDERE OG DOMMERE) Kapsejladslederens vigtigste opgaver er at sikre en retfærdig og fair kapsejlads, som varetager kapsejladsens idealer. Derfor spiller kapsejladslederne en nøglerolle i udviklingen af kapsejlads. I hver eneste kapsejlads skal kapsejladslederen sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og opretholde retfærdighed og fairness. Og i hver eneste kapsejlads må kapsejladslederen have øje for kapsejlernes holdninger og værdier: om regelbrud begås med eller uden hensigt, om kapsejlerne saboterer kapsejladsens idé eller ej, og om bestemte handlinger er gjort med hensigt om at skade eller ikke. Kapsejladslederne former udviklingen af kapsejlads på konkret og direkte måde. En god Kapsejladsleder er upartisk, ubestikkelig, retfærdig, bestemt og samtidig tålmodig. Kundskaber og færdigheder hos en god Kapsejladsleder er lige så beundringsværdige som kundskaber og færdigheder hos en god kapsejler og træner. Idrætten afhænger af kapsejladslederens indsats. Kapsejladsledergerningen afkræver respekt. Men kapsejladslederens magtposition kan også bruges på destruktiv vis. En uredelig, partisk og korrupt kapsejladsleder er en direkte trussel mod kapsejladsens idealer. I kapsejlads på højt plan kan udfaldet af kapsejladsen have meget store prestigemæssige og økonomiske konsekvenser. Den svage kapsejladsleder kan lade sig friste af snæver egeninteresse og gennem falske afgørelser direkte ødelægge kapsejladsen. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode kapsejladsleder. 1. Vær upartisk! 2. Vær altid grundigt forberedt på opgaven 3. Gør altid dit bedste 4. Hav altid som mål at realisere de præstationsidealer, der gælder inden for kapsejlads 5. Vis respekt for kapsejlere, trænere og dem, der støtter dem, og vær åben for at begrunde dine beslutninger! 6. Tag ansvaret for de beslutninger, der tages! 7. Søg kundskab og vær altid opdateret om udvikling inden for kapsejlads! 8. Udnyt aldrig din virksomhed som kapsejladsleder til at fremme egne interesser på bekostning af kapsejlernes og/eller kapsejladsens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 8 af 12

9 KAPITEL 4 ETISKE NORMER FOR LEDERE OG ANSATTE - DER I KLUBBER OG ORGANISATIONER BESKÆFTIGER SIG MED KAPSEJLADS En leder og ansat tager medansvar for organisering og drift af kapsejladser, klubber og forbund og lægger på afgørende måde grundlaget for, at kapsejladsaktiviteter kan finde sted. Gode ledere og ansatte tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig kapsejlads i overensstemmelse med kapsejladsreglerne. Gode ledere og ansatte viser ansvar ved at opbygge en inkluderende kapsejlads med vægten lagt på demokrati, der tjener fællesskabet og samfundet. Ledere og ansatte har også positioner, som kan misbruges. I nogle tilfælde tager egeninteressen over i forhold til fællesinteressen. Dårlige ledere og ansatte misbruger deres positioner for at skaffe sig selv fordele på tværs af den organisation og den kapsejlads, de er sat til at lede. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte. 1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier! 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen! 3. Behandl alle kapsejladsens aktører som ligeværdige - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering! 4. Inddrag relevante medlemmer i beslutningerne! 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kapsejlads! 6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med kapsejladsreglerne! 7. Vær opmærksom på og tag dit retlige ansvar alvorligt! 8. Administrer kapsejladsen efter økonomisk holdbare principper! 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 9 af 12

10 KAPITEL 5 ETISKE NORMER FOR KAPSEJLADS FOR BØRN OG UNGE OP TIL 15 ÅR God børne- og ungdomskapsejlads er kendetegnet ved, at kapsejlerne trives, at flest muligt ønsker at kapsejle, at kapsejlere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at oplæringen er tilpasset kapsejlernes alder, udvikling og behov, at kapsejleren oplever mestring og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er legebetonet. Det overordnede mål med børne- og ungdomskapsejlads er at give kapsejleren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for en varig lyst til at dyrke kapsejlads og fysisk aktivitet. Præstation må ikke prioriteres foran læring. Men børne- og ungdomskapsejlads realiseres slet ikke altid i henhold til disse idealer. Voksne kan have ambitioner og opstille mål uafhængigt af kapsejlerens egne præmisser. Tidlig specialisering, træning og hård kapsejladsorientering kan forstyrre kapsejlerens udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Børne- og ungdomskapsejlads kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode børne- og ungdomskapsejlads. I. ETISKE NORMER FOR SEJLERNE 1. Gør altid dit bedste! 2. Overhold kapsejladsens regler og normerne for fair play! 3. Deltag i kapsejlads for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere! 4. Vis respekt over for alle andre kapsejlere! 5. Lad være med at diskutere med kapsejladsledere eller andre officials! 6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig! 7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om konkurrenter, kapsejladsledere, andre officials, trænere eller ledere! 8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 10 af 12

11 II. ETISKE NORMER FOR TRÆNERE 1. Vær et godt eksempel for dine kapsejlere! 2. Skab mulighed for og motivér kapsejleren til at udvikle sit individuelle talent! 3. Tilrettelæg træning og kapsejlads således, at den er passende i forhold til hver enkelt udøvers alder og udviklingstrin! 4. Overhold og respektér kapsejladsreglerne og procedurer og tilskynd kapsejlerne til at gøre det samme! 5. Lær dine kapsejlere at optræde med respekt over for kapsejladsledere, officials og modstandere/konkurrenter! 6. Giv positiv kritik, som passer til den enkelte kapsejlers individuelle behov og alder! 7. Undgå overdreven negativ kritik! 8. Prioritér indsats efter evne over resultatet! 9. Tilskynd kapsejlerne til at respektere hinanden som individer - uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale! 10. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser! 11. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge kapsejlere opdateret! 12. Vær altid opmærksom på den magt, du har som træner, og undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne. 13. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! 14. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 11 af 12

12 III. ETISKE NORMER FOR LEDERE OG ANSATTE I KLUBBERNE OG ORGANISATIONERNE 1. Søg at give alle kapsejlere lige muligheder for at deltage uafhængigt af deres baggrund, kapsejladsmæssige evner og potentiale! 2. Inddrag kapsejlerne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet til kapsejladsen! 3. Kapsejleren deltager for sin fornøjelses og ikke for belønningens skyld. Overdriv derfor ikke brugen af præmier! 4. Gå forrest med en positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer! 5. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser! 6. Lær kapsejlerne respekt for organisationsværdierne åbenhed og demokrati! 7. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kapsejlerne! 8. Behandl alle kapsejlere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! IV. ETISKE NORMER FOR FORÆLDRE 1. Husk, at dit barn sejler kapsejlads for at glæde sig selv og ikke dig! 2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke! 3. Tilskynd dit barn til at kapsejle efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold! 4. Støt og opmunter alle børn og unge i træning og konkurrence - ikke bare dine egne! 5. Vær positiv både i modgang og medgang! 6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl! 7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid god kapsejlads og gode præstationer fra alle børn og unge! 8. Respektér kapsejladslederes og officials afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme! 9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kapsejlads! 10. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold! 11. Opfør dig ordentligt overfor andre kapsejleres forældre! Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 12 af 12

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE

BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE Retningslinier til hjælp for unge tennisspilleres forældre Skrevet af Miguel Crespo og Dave Miley The International Tennis Federation, ITF Ltd, 1999 Forfatterne ønsker at takke

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening PB Pro fessi ons etik Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere