Estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af Fælles Sprog III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af Fælles Sprog III"

Transkript

1 Estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af Fælles Sprog III Hvordan de ønskede effekter med Fælles Sprog III skal opnås April 2016, version 1.2

2 Indhold 1. Ledelsesresumé Baggrund Øget effektivitet og lønsomhed Metode Effektivisering af sygeplejefaglig udredning Genbrug af sygeplejefaglig udredning Effektivisering af den løbende dokumentering Effektivisering af den interne kommunikation Samlet estimering af omkostninger og effektiviseringsgevinster Effektiviseringsgevinster ved at indføre FSIII Omkostninger ved at implementere FSIII Samlet økonomisk gevinstpotentiale Kvalitative gevinster med FSIII Forbedret indsats på sundhedsområdet Øget borgertilfredshed Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer Bedre grundlag for prioritering og styring Forbedret arbejdstilrettelæggelse Bilag: Referencer Bilag: Interviewguide Bilag: Overordnet Bilag: Sygeplejerske Bilag: Social- og sundhedsassistent Bilag: Visitator Side 2 af 37

3 1. Ledelsesresumé Fælles Sprog III (FSIII) er en ny fælles standard for hvordan man dokumenterer og registrerer data, i version 1.0, på det traditionelle ældreområde i kommunerne. De overordnede mål med at implementere FSIII i kommunerne er at opnå: 1. Øget effektivitet og lønsomhed 2. Forbedret indsats på sundhedsområdet 3. Øget borgertilfredshed 4. Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer 5. Bedre grundlag for prioritering og styring 6. Forbedret arbejdstilrettelæggelse I denne rapport vurderes, hvordan målene med FSIII kan opnås. Målet om øget effektivitet og lønsomhed vurderes ved at udregne et effektiviseringspotentiale på baggrund af bl.a. medarbejderes lønniveauer. Effektiviseringspotentialet er et skøn baseret på hypoteser om, hvilke effekter det forventes at FSIII får. På dette tidspunkt eksisterer der ikke nogen it-understøttelse af FSIII, og estimaterne vil derfor være behæftede med betydelig usikkerhed. Estimaterne giver et billede af, hvad potentialet kan være på landsplan, og der vil være store variationer kommunerne imellem. Efter de første kommuner har fået erfaringer med en itunderstøttet FSIII-implementering, vil der blive fulgt op på estimaterne. De øvrige mål med FSIII vurderes ved at bedømme kvalitative gevinster i forhold til, hvordan FSIII kommer til at påvirke den nuværende situation. Flere af de kvalitative gevinster forventes dog på sigt at kunne medføre betydelige økonomiske gevinster, men det har ikke været mulig at kvantificere dem i dette arbejde. Effektiviseringsgevinster og omkostninger Effektiviseringsgevinsterne ved at implementere FSIII er estimeret på baggrund af telefoninterviews med 30 medarbejdere fra seks kommuner om, hvordan de i dag udfører forskellige opgaver i EOJ-systemerne (elektroniske omsorgsjournalsystemer) og hypoteser om, hvor meget FSIII kan reducere tidsforbruget i anvendelse af EOJ-systemerne. Det reducerede tidsforbrug omregnes til effektiviseringspotentiale på nationalt niveau for hver af de forskellige typer af opgaver (situationer). Side 3 af 37

4 Situationer hvor FSIII kan forbedre nuværende arbejdsgange i EOJsystem Effektivisering af sygeplejefaglig udredning Genbrug af sygeplejefaglig udredning (Sundhedslov - myndighedsudredning) ifm. (Servicelov) myndighedsudredning af funktionsevnenedsættelse Effektivisering af den løbende dokumentering i journalnotater Effektivisering af den interne kommunikation I alt Estimeret årligt effektiviseringsgevinst ved fuld implementering af FSIII 56 mio. kr. 5 mio. kr. 73 mio. kr. 156 mio. kr. 290 mio. kr. per år Der er estimeret følgende engangsinvesteringer for kommunerne ved at implementere FSIII 1 : Opgradering til FSIII-kompatibelt EOJsystem Projektomkostninger Uddannelse af medarbejdere i FSIII I alt 200 mio. kr. 62 mio. kr. 165 mio. kr. 427 mio. kr. Derudover er der estimeret en årlig omkostning på 30 mio. kr. til software-vedligeholdelse. På baggrund af den foreløbige implementeringsplan, de estimerede omkostninger og effektiviseringspotentialerne vurderes det, at kommunernes investeringer i implementering af FSIII vil være tilbagebetalt i Kvalitative gevinster De fem overordnede mål (mål 2-6 oven for) med FSIII forventes at kunne opnås ved, at implementeringen af FSIII giver en række kvalitative gevinster. I det følgende er de kvalitative gevinster koblet til de overordnede mål: MÅL: Forbedret indsats på sundhedsområdet 1 FSIII-videreudviklingsomkostninger i KL og evt. implementeringsstøtte fra fx KL er ikke medregnet. Side 4 af 37

5 Bedre håndtering af akutte situationer og som følge heraf fald i antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Tidlig opsporing og forebyggelse, så der iværksættes rette indsats til rette tid og i rette omfang. MÅL: Øget borgertilfredshed ved indførsel af FSIII: Borgeren oplever, at indsatser er sammenhængende og koordinerede, når der er flere medarbejdere, evt. med forskellige faglige baggrunde, involveret i opgaveløsningen. MÅL: Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer ved indførsel af FSIII: Data om borgerens aktuelle tilstand kan udveksles automatisk/maskinelt og elektronisk til sygehuset ved indlæggelse. Ved henvendelser til/fra samarbejdsparter i sundhedsvæsen kan kommunen svare hurtigt, præcist og klart på hvilke symptomer borgeren har og har haft, hvad der er gjort, og hvordan indsatsen har virket. MÅL: Bedre grundlag for prioritering og styring ved indførsel af FSIII: Forbedret grundlag for ledelsesmæssig og politisk styring og prioritering af indsatsen på det kommunale ældre- og sundhedsområde. Forbedret grundlag for at dokumentere effekten af den kommunale indsats på sundheds- og ældreområdet. MÅL: Forbedret arbejdstilrettelæggelse ved indførsel af FSIII: Mere fleksibilitet i planlægning af medarbejderressourcer til levering af indsatser. Forbedret grundlag for overdragelse af kommunale opgaver mellem kommunale medarbejdere/faggrupper. Side 5 af 37

6 2. Baggrund FSIII er en ny fælles standard for hvordan man dokumenterer og registrerer data, i version 1.0 på det traditionelle ældreområde i kommunerne. I første omgang er visitation, hjemmepleje og sygepleje inkluderet. Efterfølgende inkluderes træning, handicap og udsatte voksne, hjælpemidler, sundhedsfremme og forebyggelse samt forebyggende hjemmebesøg. Generisk procesmodel FSIII introducerer en generisk procesmodel, som betyder, at der vil være ens dokumentationspraksis på tværs af sundhedslov og servicelov. FSIII-dokumentationsmetoden vil være den samme for f.eks. en sygeplejerske, som dokumenterer på baggrund af Sundhedslovens krav til dokumentation, og en visitator som dokumenterer på baggrund af Servicelovens krav til dokumentation. Den generiske procesmodel vil endvidere indebære, at dokumentationen genanvendes og opdateres af både myndighed (visitation) og leverandør (udfører), samt at der tilføres en opfølgningsproces gældende for både leverandør og myndighed. Klassifikationer FSIII medfører, at medarbejdere i EOJ-systemerne i højere grad end i dag skal dokumentere vha. klassifikationer. Når der f.eks. skal tildeles indsatser eller ydelser på det traditionelle ældreområde, kommer det med FSIII til at ske vha. to nationale indsatskataloger 2 ét på henholdsvis servicelovsområdet og ét på sundhedslovsområdet. Disse nationale indsatskataloger er FSIIIklassifikationer. Målet med at dokumentere efter klassifikationer er dels at mindske anvendelsen af fritekst og dels at gøre det nemmere at dokumentere. Tilstande Et vigtigt element i FSIII er at medarbejdere fremover skal udrede tilstande og dokumentere ud fra dem. På sundhedslovsområdet udreder man tilstande, som er et udtryk for de sundhedsrelaterede problemer en borger har. På servicelovområdet udreder man tilstande, som er et udtryk for, hvor en borger har funktionsevnenedsættelse og behov for hjælp. 2 De nationale indsatskataloger dækker kategorier på et forholdsvis overordnet niveau (niveau 2). Lokalt kan man i den enkelte kommune selv bestemme indholdet på niveau 3. Side 6 af 37

7 Ved at udrede tilstande og løbende dokumentere udviklingen af dem, giver det en mulighed for at udtrække data som fortæller noget om effekten af de indsatser/ydelser, kommunerne leverer. Tilstande skal binde al dokumentationen sammen. Hvis en borger f.eks. har en (lægelig stillet) diagnose registreres den i FSIII som en (bagvedliggende) årsag til en tilstand. Et andet eksempel på dokumentation er målinger, som også knyttes til tilstande. Når tilstande binder al dokumentationen sammen giver det mulighed for at lave en it-understøttelse, som gør det nemmere for medarbejderne at få overblik over en borgers dokumentation i itsystemet. Når medarbejdere skal udrede problemer eller behov dokumenteres disse ved hjælp af FSIII-klassificerede tilstande. Disse klassificerede tilstande er udarbejdet som danske subsets af internationale klassifikationer (ICF og SNOMED-CT). Aftaler om FSIII FSIII-projektet indgår i Handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi , Fælleskommunal digitaliseringsstrategi , National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet og Fællesoffentlig strategi for digital velfærd Kommunerne har ved økonomiforhandlingerne 2013 forpligtet sig til at implementere FSIII inden udgangen af Side 7 af 37

8 3. Øget effektivitet og lønsomhed Kommunerne har stramme økonomiske rammer og oplever samtidig en stigning i opgavevaretagelsen som følge af flere ældre og kortere sygehusindlæggelser. Derfor er hovedfokus for dette arbejde i FSIII-projektet at levere et kvalificeret bud på et effektiviseringspotentiale, således at den øgede opgavevaretagelse kan håndteres inden for en begrænset udvidelse af medarbejderressourcerne. I 2009 gennemførte Rambøll og Deloitte kortlægninger af tidsforbruget på administrative opgaver på hjemmeplejeområdet og i plejeboliger, som viste at der blev brugt en del tid på indirekte brugerrettede opgaver. Disse opgaver er f.eks. at dokumentere og orientere sig i journaler, koordinere arbejdsgange og foretage overdragelse. Der er en forventning om, at FSIII kan øge effektivitet og lønsomhed i opgaveløsningen og biddrage til at nedbringe den tid medarbejdere bruger på indirekte brugerrettede opgaver. Effektiviseringspotentialet konkretiseres ved at omregne sparet tid til et beløb baseret på timepriser for de involverede faggrupper. 3.1 Metode På baggrund af observationsstudier i tre kommuner, en omfattende gennemgang af relevante rapporter (se Bilag: Referencer) og workshops med de 15 kommuner i FSIII-projektet blev der identificeret en bruttoliste af potentielle effektiviseringsgevinster. I dialog med medarbejdere fra de 15 kommuner i FSIII-projektet, FSIII-følgegruppen, FSIII-styregruppen og medarbejdere fra EOJleverandørerne blev bruttolisten af effektiviseringsgevinster reduceret. Til at kvantificere effektiviseringsgevinster vurderes hvordan elementerne i FSIII kan bidrage til at forbedre den nuværende situation. Den nuværende situation er blevet afdækket gennem telefoninterviews med i alt 30 kommunale medarbejdere (visitatorer, sygeplejersker og SOSU-assistenter) fra seks forskellige kommuner (interviewguide fremgår af bilag). Der var udvalgt to kommuner pr EOJ-system for at tage højde for eventuel (systemmæssige) forskelle i den måde medarbejdere arbejder på. Der har ikke kunnet observeres væsentlige forskelle på baggrund af hvilket EOJ-system medarbejderne anvender, og det er derfor valgt ikke at tage højde for dette i beregningerne. Side 8 af 37

9 Efter interviews med medarbejderne var gennemført blev bruttolisten af effektiviseringsgevinster yderligere reduceret. Således er der kun medtaget situationer hvor der er en forventning om, at der kan være en øget effektivitet og lønsomhed. En af de situationer, hvor det blev vurderet at der ikke ville være en øget lønsomhed, var at foretage udtræk til Danmarks Statistik. En anden situation som blev undersøgt er reduceret behov for, at (SEL) myndigheden knytter beskrivelser til en bestilling. Det er vurderet, at FSIII ikke kan bidrage til at effektivisere arbejdsgangen. Det er derimod afhængigt af hvordan man i en kommune har organiseret sig. Det blev også undersøgt om der kunne være et effektiviseringspotentiale ift. udarbejdelse af funktionsevnevurdering i forbindelse med visitation og tildeling af ydelser. Men interviewene viste, at denne handling på nuværende tidspunkt er så godt it-understøttet, at der ikke vurderes at være et effektiviseringspotentiale. Den endelige liste af potentielle effektiviseringsgevinster, som der beregnes på i dette estimeringsarbejde, er følgende situationer: Effektivisering af sygeplejefaglig udredning Genbrug af sygeplejefaglig udredning (SUL myndighedsudredning) ifm. (SEL) myndighedsudredning af funktionsevnenedsættelse Effektivisering af den løbende dokumentation Effektivisering af den interne kommunikation. Telefoninterviewene afdækker hvordan medarbejdere arbejder i dag, og hvilket tidsforbrug de har i forhold til at udføre forskellige opgaver i EOJ-systemerne. For hver af de ovennævnte fire situationer er der opstillet en hypotese om, hvor meget FSIII kan reducere tidsforbruget i den konkrete situation. Dette reducerede tidsforbrug omregnes til et effektiviseringspotentiale på nationalt niveau for hver af situationerne. Til at skalere til nationalt niveau anvendes følgende: Antal ansatte visitatorer i kommunerne: Tallet er estimeret på baggrund af antal visitatorer i seks kommuner og skaleret til nationalt niveau ud fra indbyggertal. Side 9 af 37

10 Antal ansatte sygeplejersker i kommunerne: pr. januar 2015 ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Antal ansatte fysioterapeuter i kommunerne: pr. januar 2015 ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Antal ansatte ergoterapeuter i kommunerne: pr. januar 2015 ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Antal ansatte social- og sundhedsassistenter i kommunerne: pr. januar 2015 ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Antal ansatte social- og sundhedshjælpere i kommunerne: pr. januar 2015 ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Effektive antal arbejdsuger på et år: 43 uger. Tallet er beregnet på baggrund af Skats standardvurdering af 216 arbejdsdage pr. år og en arbejdsuge på 5 dage. Gennemsnitligt antal arbejdstimer på en måned: 133 timer. Tallet er beregnet på baggrund af Skats standardvurdering af 216 arbejdsdage pr. år delt med 12 måneder og en arbejdsdag på 7,4 timer. Timeløn for en visitator: 273 kr. Da der ikke findes en officiel statistik for denne personalegruppe er det valgt at benytte samme timeløn som for en sygeplejerske. Timeløn for en sygeplejerske: 273 kr. Tallet er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig månedsløn for sygeplejersker kr. (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor var januar 2015). Timeløn for en fysioterapeut: 260 kr. Tallet er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig månedsløn for fysioterapeuter kr. (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor var januar 2015). Timeløn for en ergoterapeut: 264 kr. Tallet er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig månedsløn for ergoterapeuter kr. (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor var januar 2015). Timeløn for en social- og sundhedsassistent: 243 kr. Tallet er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig månedsløn for social- og sundhedsassistenter kr. (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor var januar 2015). Timeløn for en social- og sundhedshjælpere: 229 kr. Tallet er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig månedsløn for social- og sundhedshjælpere kr. (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor var januar 2015). Overhead på timeløn: 20%. Overhead dækker f.eks. it, lokaler, transport, ledelse og administration. Procentsatsen er sat på baggrund af erfaring fra en række kommuner. Side 10 af 37

11 3.2 Effektivisering af sygeplejefaglig udredning Nuværende situation Den sygeplejefaglige udredning af de 12 sygeplejefaglige problemområder (baseret på Sundhedsstyrelsens vejledning) er i dag typisk fritekstbaseret. Blandt de adspurgte sygeplejersker eksisterer der ikke en ensartet måde at dokumentere en sygeplejefaglig udredning på i dag. Der var enkelte sygeplejersker som ikke dokumenterede en decideret sygeplejefaglig udredning, men knyttede udredning sammen med den løbende dokumentation. Den sygeplejefaglige udredning bliver dokumenteret forskellige steder i EOJ-systemerne, f.eks. i journal, i plejeplaner, døgnrytmeplaner, handleplaner og lignende. Typisk foretages en sygeplejefaglig udredning, når man starter en borger op - eksempelvis ved udskrivelse fra hospital. I gennemsnit foretager de adspurgte sygeplejersker 1,5 sygeplejefaglige udredninger om ugen, varierende fra én hver 14. dag til i snit 2,5 om ugen. Der bruges i gennemsnit 27 minutter på at dokumentere en udredning, varierende fra 10 minutter til 45 minutter. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Den sygeplejefaglige udredning sker ved at der ud fra en prædefineret valgliste (eller lignende) vælges hvilke områder, hvor en borger har problemer. For hvert problemområde vil medarbejdere kunne vælge mellem prædefinerede tilstande. Når en tilstand er valgt vil medarbejderen få forslag til specifikke indsatser til borgeren og kan vælge dem, der er relevante. Med FSIII forventes det, at en sygeplejerske vil kunne dokumentere en sygeplejefaglig udredning på 10 minutter. Af de adspurgte er det den hurtigste tid, en sygeplejerske i dag kan foretage en udredning. Den hurtigste sygeplejerske har en effektiv it-understøttelse, hvor udredningen sker ved at sætte flueben hvilket vil være sammenlignelig med FSIII-metoden (ift. tidsforbrug). Effektiviseringspotentiale Gennemsnitlig tid som en sygeplejerske anvender på at dokumentere en sygeplejefaglig udredning 27 minutter pr. udredning Side 11 af 37

12 Gennemsnitligt antal 1,5 pr. uge sygeplejefaglige udredninger en sygeplejerske foretager Gennemsnitlig sparet tid på at 17 minutter pr. udredning dokumentere en sygeplejefaglig udredning i et FSIII-kompatibelt EOJ-system Antal arbejdsuger på et år 43 Antal sygeplejersker Total tidsbesparelse på et år for timer alle sygeplejersker Timeløn for en sygeplejerske 328 kr. (inkl. overhead) Effektiviseringspotentiale i alt 56 io. kr. pr. år 3.3 Genbrug af sygeplejefaglig udredning Nuværende situation Når der foretages en myndighedsudredning i forbindelse med, at der skal vurderes behov for servicelovsydelser, kan der tidligere være fortaget en sygeplejefaglig udredning. Alle visitatorerne i undersøgelsen visiterer kun servicelovsydelser og de bekræftede, at det ofte sker, at en borger får/har fået sundhedslovsydelser, når de ser borgeren for første gang. Når dette er situationen, genbruger visitatorerne den sygeplejefaglige dokumentation ved at orientere sig i dokumentationen, nogle kopierer relevant dokumentation ind i egen dokumentation og nogle vælger selv at beskrive helbredsmæssige problemer, når årsagen til funktionsevnenedsættelser skal beskrives. Visitatorerne blev spurgt hvor ofte de typisk i løbet af en uge for første gang ser en borger med henblik på tildeling af hjælp efter serviceloven og som i forvejen får sygepleje. Svarene fordelte sig fra i gennemsnit én gang hver 14. dag til i gennemsnit fire gange om ugen og derimellem. Visitatorerne blev spurgt hvor meget tid de typisk brugte på at orientere sig i en borgers sygeplejefaglige dokumentation, og hvor meget tid de eventuelt selv brugte på at udrede helbredsmæssige problemer. Svarene fordelte sig fra i gennemsnit fem til 30 minutter og derimellem. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Når der foretages en (SEL) myndighedsudredning i forbindelse med, at der skal udredes funktionsevnetilstande, kan der tidligere være fortaget en sygeplejefaglig udredning af helbredstilstande. Hvis dette er tilfældet, vil en visitator i it-systemet blive Side 12 af 37

13 præsenteret for relevante helbredstilstande, som der kan vælges imellem til at forklare helbredsmæssige problemer, som årsag til funktionsevnenedsættelser. Derudover vil også de data, der allerede er dokumenteret under generelle oplysninger 3 blot skulle suppleres, i stedet for at blive kopieret eller skrevet på ny. Det vurderes, at visitatorerne stadig skal bruge fem minutter til at orientere sig i den sygeplejefaglige dokumentation 4 i et FSIIIkompatibelt EOJ-system hvilket er den tid som de hurtigste visitatorer i dag bruger på at orientere sig. Effektiviseringspotentiale Gennemsnitlig visitatortid, som i dag anvendes på at orientere sig i og kopiere fra en (for dem ny) borgers eksisterende sygeplejefaglig dokumentation Gennemsnitlig visitatortid brugt på at orientere sig i en ny borgers eksisterende sygeplejefaglig dokumentation i et FSIII-kompatibelt EOJ-system Den potentielle tidsbesparelse med FSIII Estimeret gennemsnitlige antal sager pr. visitator pr. uge på nye borgere, som i forvejen får sygepleje. Antal arbejdsuger på et år Total visitatortid, der kan spares i forhold til at orientere sig i og kopiere fra en (for dem ny) borgers eksisterende sygeplejefaglig dokumentation Timeløn for en visitator (inkl. overhead) Effektiviseringspotentiale i alt 14 minutter 5 minutter 9 minutter 2 sager pr. uge 43 uger timer 328 kr. 5 mio. kr. pr. år 3.4 Effektivisering af den løbende dokumentering Nuværende situation På komplekse patienter bliver der løbende dokumenteret meget, og der forekommer en del gentagelser af oplysninger, som 3 Generelle oplysninger er i FSIII oplysninger, der er af værdi på tværs af lovgivninger og som ikke er konkretiseret ved en tilstand. 4 Inkl. Generelle oplysninger. Side 13 af 37

14 allerede er dokumenteret. Hos nogle patienter udvikler den løbende dokumentering sig til rigtig mange siders notater 5. Der dokumenteres løbende i journaler og forskellige typer af planer (f.eks. handleplaner, plejeplaner, fokusområder, standardfokusområder). Sygeplejersker er den faggruppe, der bruger mest tid på at dokumentere. De adspurgte sygeplejersker brugte i gennemsnit 15% af deres arbejdstid på at dokumentere i EOJ-system. Denne gennemsnitsværdi dækker over en stor variation blandt de adspurgte fra 3% til 41%. En af de sygeplejersker, der brugte mindst tid på dokumentationsopgaven begrunder det med, at de har lavet et godt udgangspunkt for dokumentationsarbejdet, hvilket har betydet, at medarbejderne blot skal vinge af, at opgaven er udført. På trods af den store variation blandt de adspurgte i vores analyse bekræftes vores resultater af nedenstående tidligere studier. Opsummering af tid brugt på at dokumentere ift. arbejdstid for sygeplejersker: 16% på journalføring [Deloitte 2009] 16% på journalføring [Rambøll 2009] 14% på sundhedsfaglig dokumentation. [KL 2010] 15% på at skrive i EOJ-system [Bækmann & Femerling 2012]. Ifølge [BDO 2013] bruger medarbejdere i hjemmesygeplejen (kan både være sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter) 10% på dokumentation og handleplaner. De adspurgte social- og sundhedsassistenter i denne undersøgelse brugte i gennemsnit 5% af deres arbejdstid på at dokumentere i EOJ-system. Denne gennemsnitsværdi dækker over en variation blandt de adspurgte fra 1% til 10%. I tidligere studier er man for social- og sundhedsassistenter kommet frem til: 10% på journalføring [Deloitte 2009] 6% på journalføring [Rambøll 2009]. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Når der dokumenteres efter FSIII metoden vil den løbende dokumentering ske ved at man forholder sig til opdaterede tilstande og opdaterer disse, hvis det er relevant. Med FSIII vil udgangspunktet/basis, når en borger skal starte med at få leveret en indsats, være struktureret beskrevet, og derfor vil der kunne reduceres i den løbende dokumentering (som f.eks. de mest effektive sygeplejersker i vores undersøgelse). Der vil dog skulle bruges ekstra tid på at lave et grundigere udgangspunkt. Et 5 Fx emner som omhandler: Intet nyt, har sovet godt i nat, har spist som vanligt, etc. Side 14 af 37

15 konservativt skøn er derfor, at FSIII vil kunne reducere den gennemsnitlige tid på dokumentation med 10% for sygeplejersker. I vores undersøgelse bruger social- og sundhedsassistenter mindre tid på dokumentation ift. de tidligere undersøgelser. En forklaring på dette kan være, at en del kommuner i løbet af de sidste par år har indført tidlige opsporingsværktøjer og triage, hvilket har medført, at social- og sundhedsassistenter har fået en enklere dokumentationspraksis. Et konservativt skøn er derfor, at FSIII vil kunne reducere den gennemsnitlige tid på dokumentation med 5% for social- og sundhedsassistenter. Effektiviseringspotentiale for sygeplejersker Gennemsnitlig tid om ugen, 5,6 time pr. uge som en sygeplejerske anvender på at dokumentere i EOJsystem Gennemsnitlig tid om ugen, 5,0 timer pr. uge som en sygeplejerske anvender på at dokumentere i et FSIIIkompatibelt EOJ-system Den potentielle tidsbesparelse 34 minutter pr. uge med FSIII pr. medarbejder pr. uge Antal arbejdsuger på et år 43 uger Antal sygeplejersker Total tidsbesparelse på et år for timer alle sygeplejersker Timeløn for en sygeplejerske 328 kr. (inkl. overhead) Effektiviseringspotentiale i alt 73 mio. kr. pr. år Effektiviseringspotentiale for social- og sundhedsassistenter Gennemsnitlig tid om ugen, 1,7 time pr. uge som en SSA anvender på at dokumentere i EOJ-system Gennemsnitlig tid om ugen, 1,6 timer pr. uge som en SSA anvender på at dokumentere i et FSIIIkompatibelt EOJ-system Den potentielle tidsbesparelse 5 minutter pr. uge med FSIII pr. medarbejder pr. uge Antal arbejdsuger på et år 43 uger Antal social- og sundhedsassistenter Side 15 af 37

16 Total tidsbesparelse på et år for alle social- og sundhedsassistenter Timeløn for en social- og sundhedsassistent (inkl. overhead) Effektiviseringspotentiale i alt timer 292 kr. 26 mio. kr. pr. år 3.4 Effektivisering af den interne kommunikation Nuværende situation Medarbejdere dokumenterer i forskellige dele af EOJ-systemet, og sender efterfølgende adviser til hinanden for at sikre, at andre har fokus på det, der netop er dokumenteret. I nogle tilfælde indsættes også selve dokumentationen i advis erne. Adviser anvendes til at give prioritet, f.eks. fortæller en social- og sundhedsassistent, at om morgenen læses indkomne adviser, da det er her, de vigtigste OBS-punkter er, og i løbet af formiddagen ses alle borgere igennem for tilføjelser i dokumentationen. Mange steder har man fælles morgenmøder, hvor én medarbejder læser alle indkomne adviser højt for de andre, og der fordeles indkomne opgaver. Den medarbejder som læser højt møder typisk tidligere ind og sorterer advis erne på forhånd. I to kommuner sender og modtager de adspurgte medarbejdere markant færre adviser sammenlignet med andre kommuner. Der har i kommunerne været fokus på at nedbringe antallet af (interne) adviser. Medarbejderne blev f.eks. spurgt, om de anvender adviser til at gøre andre opmærksomme på ny dokumentation på en borger? En sygeplejerske fra en af disse kommuner svarer: Det gør jeg helst ikke - vi arbejder meget på ikke at anvende adviser - med det nye system får vi et meget bedre overblik, og jeg følger op på de andre, om de har læst borgerjournalændringer - men det kræver meget fokus at gå bort fra adviser og basere sig på borgerjournalændringer". Sygeplejerskerne sender i gennemsnit 5 adviser i løbet af en arbejdsdag. Svarene fordelte sig fra 0 til i gennemsnit at sende adviser i løbet af en arbejdsdag. En sygeplejerske fortalte, at hun hver dag sendte én advis pr. borger, som hun tilså hvilket svarede til 11 adviser pr. dag. Social- og sundhedsassistenter sender i gennemsnit 4 adviser i løbet af en arbejdsdag. Svarene fordelte sig fra at sende 1 advis i gennemsnit hver 14. dag til i gennemsnit at sende 8-10 adviser i løbet af en arbejdsdag. Side 16 af 37

17 De fleste medarbejdere brugte meget kort tid på at lave en advis. F.eks. fortæller en social- og sundhedsassistent: Ja det er meget nemt, jeg dokumenterer i plejeplan eller journal - vinger af for at sende advis og vælger hvem der skal modtage. Det er selve dokumentationsarbejdet, som tager tid det at kopiere dokumentationen over i en advis og sende advisen tager typisk mellem 1 til 2 minutter. I gennemsnit anvender sygeplejerskerne 1,6 minutter til at lave en advis og social- og sundhedsassistenterne anvender i gennemsnit 1,8 minutter. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Medarbejdere orienterer sig i EOJ-systemet og bliver gjort opmærksom på, hvor der er nyt, som de skal forholde sig til og kan via borgers tilstande, komme frem til det relevante. Med FSIII vil medarbejdere stadig skulle læse og orientere sig i relevant dokumentation, men de vil spare den tid, det tager at lave adviser. Med FSIII forventes det at kunne reducere behovet for at sende interne adviser med minimum 50%. Effektiviseringspotentiale for sygeplejersker Gennemsnitlig tid, som en 1,6 minut pr. advis sygeplejerske anvender på at lave en advis Gennemsnitligt antal adviser en 5 adviser pr. dag sygeplejerske sender i løbet af en arbejdsdag Andel hvormed FSIII kan 50% reducere interne adviser Antal arbejdsdage på et år 216 Antal sygeplejersker Total tidsbesparelse på et år for timer alle sygeplejersker Timeløn for en sygeplejerske 328 kr. (inkl. overhead) Effektiviseringspotentiale i alt 42 mio. kr. pr. år Effektiviseringspotentiale for social- og sundhedsassistenter Gennemsnitlig tid, som en 1,8 minut pr. advis social- og sundhedsassistent anvender på at lave en advis Gennemsnitligt antal adviser en 4 adviser pr. dag social- og sundhedsassistent sender i løbet af en arbejdsdag Andel hvormed FSIII kan 50% reducere interne adviser Antal arbejdsdage på et år 216 Side 17 af 37

18 Antal social- og sundhedsassistenter Total tidsbesparelse på et år for alle social- og sundhedsassistenter Timeløn for en social- og sundhedsassistent (inkl. overhead) Effektiviseringspotentiale i alt timer 292 kr. 88 mio. kr. pr. år Side 18 af 37

19 4. Samlet estimering af omkostninger og effektiviseringsgevinster 4.1 Effektiviseringsgevinster ved at indføre FSIII Den samlede effektiviseringsgevinst, når FSIII er fuldt implementeret i alle kommuner, er beregnet til 290 mio. kr. pr. år. Årlig effektiviseringsgevinst ved fuld implementering Sygeplejefaglig udredning 56 mio. kr. pr. år Genbrug af sygeplejefaglig 5 mio. kr. pr. år udredning Løbende dokumentering - 73 mio. kr. pr. år sygeplejersker Løbende dokumentering - SSA'er 26 mio. kr. pr. år Intern kommunikation - 42 mio. kr. pr. år sygeplejersker Intern kommunikation - SSA'er 88 mio. kr. pr. år I alt 290 mio. kr. pr. år FSIII skal være implementeret i alle kommuner inden udgangen af Med de nuværende planer (april 2016) vil ca. 1/3 af alle kommuner implementere FSIII i første halvår af 2017 og de resterende ca. 2/3 af kommunerne vil implementere FSIII i andet halvår af Når en kommune implementerer FSIII forventes det, at der vil være en implementerings- og indkøringsfase på 3 måneder, inden man vil begynde at opleve effektiviseringsgevinster. Dette betyder, at: 1/3 af kommunerne vil opnå effektiviseringsgevinsterne i 2. halvår /3 af kommunerne vil opnå effektiviseringsgevinsterne i [i mio. kr] Indkøring=3 mdr 1. halvår halvår FSIII Effektiviseringspotentiale kr. 24 kr. 97 kr. 290 kr. 290 kr. 290 kr. 290 Side 19 af 37

20 Der er dog betydelig usikkerhed i forhold til hvor lang tid indkøringsfasen kan vare, da det vil afhænge af, hvor stor forandringen bliver for medarbejderne (se næste afsnit). For at illustrere denne usikkerhed er nedenfor to yderligere beregninger, hvor indkøringsfasen varer hhv. 6 og 9 måneder. [i mio. kr] Indkøring=9 mdr 1. halvår halvår halvår halvår FSIII Effektiviseringspotentiale kr. 0 kr. 24 kr. 97 kr. 145 kr. 290 kr. 290 kr. 290 [i mio. kr] Indkøring=9 mdr 1. halvår halvår halvår halvår FSIII Effektiviseringspotentiale kr. 0 kr. 24 kr. 97 kr. 145 kr. 290 kr. 290 kr Omkostninger ved at implementere FSIII Der er i dette estimeringsarbejde fokuseret på at beregne tre hovedomkostninger for kommunerne ved at implementere FSIII: It-omkostninger engangsinvestering i opgradering af EOJsystem og en årlig software vedligeholdelse Projektomkostninger projektledelse, eksterne konsulenter, it-uddannelse, etc. Uddannelse af medarbejdere i FSIII o Sygeplejersker og visitatorer forventes at skulle have tre dages undervisning o Social- og sundhedsassistenter og ergo- og fysioterapeuter forventes at skulle have én dags undervisning o Social- og sundhedshjælpere forventes at skulle have en halv dags undervisning. Når man som kommune implementerer FSIII vil det betyde at medarbejdere skal til at dokumentere på en ny måde, i forhold til hvad de er vant til. Indtil en medarbejder bliver fortrolig med Side 20 af 37

21 den nye dokumentationspraksis, vil der være en initial periode, hvor der er risiko for, at: der kan forekomme et fald i produktiviteten kvaliteten af dokumentationen falder dokumentationen bliver mangelfuld. Hvor stor forandringen for medarbejderne bliver, afhænger af hvordan deres nuværende dokumentationspraksis er. Hvis man som kommune har foretaget følgende, vil overgangen til FSIII betyde en mindre forandring for medarbejderne: Implementering af Fælles Sprog II Implementering af det fælles kommunale sygeplejefaglige indsatskatalog Har gennemført en proces, hvor sundhedslovsydelser og servicelovsydelser er adskilt i forskellige indsatskataloger Fornylig har implementeret en nyere it-understøttelse, med f.eks. fokus på at minimere anvendelsen af interne adviser og samling af dokumentation på tværs af fagområder Har arbejdet med at gennemføre en ensartet dokumentationspraksis. [i mio. kr] 1. halvår 2017 Engangs investeringer i licenser kr. 67 kr Samlet økonomisk gevinstpotentiale 2. halvår Årlige swvedligeholdelse kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 Projektomkostninger kr. 21 kr. 41 Uddannelse kr. 55 kr. 110 I alt kr. 142 kr. 284 kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 En vurdering af et samlet økonomisk gevinstpotentiale viser, at der er en tilbagebetaling af investeringen i implementeringen af FSIII i 2019 ved en indkøringsfase på 3 måneder: Side 21 af 37

22 [i mio. kr] Indkøring=3 mdr 1. halvår halvår FSIII Effektiviseringspotentiale kr. 24 kr. 97 kr. 290 kr. 290 kr. 290 kr. 290 Omkostninger kr. 142 kr. 284 kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 I alt kr kr kr. 260 kr. 260 kr. 260 kr. 260 Akkumuleret kr kr kr. -46 kr. 214 kr. 474 kr. 734 Side 22 af 37

23 5. Kvalitative gevinster med FSIII Ud over effektiviseringspotentialet (gennemgået i de forrige afsnit) er der store forventninger til, at FSIII generelt kan give et kvalitetsløft til opgaveløsningen på det traditionelle omsorgsområde i kommunerne. Der er opstillet følgende overordnede mål for FSIII projektet: 1. Forbedret indsats på sundhedsområdet 2. Øget borgertilfredshed 3. Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer 4. Bedre grundlag for prioritering og styring 5. Forbedret arbejdstilrettelæggelse 6. Øget effektivitet og lønsomhed. I de efterfølgende afsnit beskrives, hvordan FSIII kan bidrage til at nå de første fem mål. For hvert mål er der en generel beskrivelse af den nuværende situation og herefter følger et bud på, hvordan elementerne i FSIII kan bidrage til at forbedre den nuværende situation. 5.1 Forbedret indsats på sundhedsområdet Nuværende situation I en periode har den kommunale sundhedsindsats på ældreområdet været karakteriseret ved at være reaktiv. Kommunerne leverede hovedsagligt sundhedsydelser på baggrund af henvisninger fra læger. I dag er der igangsat en række proaktive tiltag i kommunerne på sundhedsområdet for de ældre. F.eks. de forebyggende hjemmebesøg (typisk når borgere fylder 75 år) og den årlige medicingennemgang på beboere på plejecentre. Dog er mange proaktive tiltag på sundhedsområdet for de ældre i kommunerne blevet hæmmet af manglende digital understøttelse og den måde opgaveløsningen er organiseret på. F.eks. har det været svært for kommunerne at iværksætte effektive tiltag i forhold til at arbejde med reduktion af forebyggelige indlæggelser 6 på borgere med specifikke diagnoser, når man ikke 6 Der har i de seneste år være fokus på forebyggelige indlæggelser, se f.eks. vejl. Fra KL: eller notat fra KORA: Side 23 af 37

24 systematisk i de kommunale fagsystemer kan udtrække hvilke borgere, som har bestemte diagnoser. Et vigtigt element i at kunne arbejde med en proaktiv sundhedsindsats er at vide hvilken kontekst en indsats leveres i. Hvis man som medarbejder ikke kender konteksten, vil man ofte ikke kunne forholde sig til om en indsats er relevant, eller om den kunne leveres på en anden (mere optimal) måde. I de nuværende fagsystemer er det ofte svært for medarbejdere at skabe sig et overblik over en borgers tilstand. Dette er ikke et problem hvis det er den samme medarbejder som kommer hos borgeren, da medarbejderen efterhånden vil opbygge et kendskab til borgeren. Men i de fleste kommuner har man optimeret opgaveløsningen til at være så effektiv som muligt, og indsatser leveres af specialiserede medarbejdere. Konsekvensen er, at medarbejdere ofte ikke opnår et godt kendskab til den enkelte borger. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Med indførsel af FSIII vil der i fagsystemerne være knyttet lægestillede diagnoser til borgernes tilstande. Diagnoserne kan enten være kodet med ICD-10 (sygehus) eller ICPC-2 (praktiserende læger). Indførslen af FSIII vil ikke i sig selv medføre, at fagsystemerne automatisk henter diagnoser. De lægestillede diagnoser skal stadig udveksles via Medcoms hjemmepleje-sygehusstandarder fra nationale registre (f.eks. Landspatientregisteret eller Sundhedsjournalen), fra borgerens praktiserende læge, eller fra den lægefaglig dokumentation som borgeren selv har (f.eks. udskrivningspapirer fra en tidligere indlæggelse). I FSIII vil medarbejderne få mulighed for at registrere lægefagligt stillede diagnoser og knytte dem til borgerens tilstande som struktureret data. Herved bliver det nemmere for kommunerne at fokusere på proaktive sundhedsindsatser i forhold til specifikke sygdomme (f.eks. reduktion af uhensigtsmæssige indlæggelser). Når en sundhedsfaglig medarbejder har med en borger at gøre i forbindelse med en akut situation, kan der opstå situationer hvor medarbejderen vælger at kontakte en læge eller en akutfunktion med henblik på en indlæggelse af borgeren. Med FSIII s strukturerede dokumentation og lagring af data, vil medarbejderen hurtigt kunne danne sig et overblik over en borgers tilstande, diagnoser, symptomer og målinger, og hermed Side 24 af 37

25 få et godt fundament for at vurdere borgerens helbredstilstand. Den sundhedsfaglige medarbejder kan på denne baggrund bedre vurdere hvilke konkrete indsatser, der skal til for at forbedre en borgers tilstand i den akutte situation. I de tilfælde hvor medarbejderen kontakter en læge eller en akutfunktion kan overblikket over borgerens helbredstilstand bidrage til en mere kvalificeret dialog. I FSIII vil dokumentationen på en borger blive mere struktureret og altid være knyttet til borgerens tilstande. F.eks. vil konkrete målinger eller observationer altid være knyttet til konkrete tilstande, og vurderingen af målinger eller observationer vil løbende blive reflekteret i opdateringen af borgerens tilstande. Når flere medarbejdere indgår i opgaveløsningen hos en borger vil FSIII derfor bidrage til, at den enkelte medarbejder nemmere kan følge med i, hvad andre medarbejdere har dokumenteret om borgeren. Således at hvis der viser sig behov for at iværksætte nye indsatser eller ændre på eksisterende indsatser, vil dette kunne eksekveres i rette tid. I FSIII vil en tidlig opsporingsklassifikation give mulighed for en itunderstøttelse af en tværfaglig dokumentationspraksis. Dette gør, at der bliver en sammenhængende dokumentation på tværs af faggrupper i kommunen, hvilket vil kunne danne et godt grundlag for at arbejde systematisk med tidlig opsporing og forebyggelse af ikke tilsigtede ændringer i en borgers tilstande eller akutte situationer f.eks. faldulykker. Den forbedrede indsats på sundhedsområdet ved indførslen af FSIII er: Bedre håndtering af akutte situationer og som følge heraf fald i antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Tidlig opsporing og forebyggelse, så der iværksættes rette indsats til rette tid og i rette omfang. 5.2 Øget borgertilfredshed Nuværende situation Hvis en borger i dag modtager indsatser fra forskellige faggrupper, kan borgeren opleve, at indsatserne ikke er koordineret ift. hinanden, og at der ikke er en sammenhæng Side 25 af 37

26 mellem dem. Borgere kan opleve, at indsatserne hver især har forskellige mål, som ikke er koordineret og ikke er i overensstemmelse med borgernes egne mål. Dette kan medføre frustration hos borgerne. Når en borger får en social indsats eller en sundhedsindsats, kan det ske, at det er forskellige kommunale medarbejdere som skal levere indsatsen fra gang til gang. Borgere kan opleve, at de medarbejdere som de møder ikke kender deres forskellige problemer og behov og kun har fokus på at levere den konkrete indsats. Dette kan medføre utryghed hos borgerne. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Med FSIII vil alle indsatser (både i henhold til Sundhedslov og Servicelov) blive tildelt på baggrund af identificerede funktionsevne- eller helbredstilstande og i forhold til forventede tilstande. Når medarbejdere leverer indsatser, vil de med FSIII nemt kunne få et overblik over en borgers tilstande og de dertil knyttede forventede tilstande og indsatser. Hermed vil det blive nemmere for medarbejderne at koordinere indsatserne i forhold til hinanden. Borgeren vil derfor opleve indsatser som sammenhængende og koordinerede, også når der er medarbejdere fra forskellige afdelinger eller fra forskellige faggrupper involveret i opgaveløsningen. Når man med FSIII har fået en mere struktureret aflevering og lagring af data, vil medarbejderen hurtigt kunne danne sig et overblik over en borgers tilstande, diagnoser, symptomer og målinger og hermed få et godt fundament til at vurdere en borgers helbredstilstand. Dette vil betyde en større tryghed for den enkelte borger, når en indsats leveres af skiftende medarbejdere. Øget borgertilfredshed ved indførsel af FSIII Borgeren oplever, at indsatser er sammenhængende og koordineret, når der er flere medarbejdere, evt. med forskellige 5.3 Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer Nuværende situation I dag kan mange kommuner kommunikere struktureret data digitalt med sygehuse ved hjælp af Medcoms hjemmepleje- Side 26 af 37

27 sygehusstandarder og med praktiserende læger ved hjælp af digitale læ-blanketter. Det har taget lang tid at implementere Medcoms hjemmepleje-sygehusstandarder, og det kommer til at tage rigtig lang tid at få lavet nye versioner af standarderne. En af de store udfordringer er, at den enkelte kommune har struktureret deres data efter egne standarder, hvorved ændringer i en Medcom standard i princippet kan kræve 98 lokale tilpasninger. De nuværende hjemmepleje-sygehusstandarder er baseret på dele af FSII, som har fokus på servicelovs-visitationen. Dette betyder, at når et sygehus modtager en indlæggelsesadvis fra en kommune, kan den ofte indeholde funktionsevnevurderinger, som er foretaget på visitationstidspunktet. Dvs. der er en risiko for, at sygehuset modtager data, som er uaktuelle og som i nogle tilfælde kan være misvisende. I kommunerne dokumenteres mange sundhedsdata om borgere (f.eks. vitale værdier 7 ), som ikke deles med de andre aktører i sundhedssektoren. En af barriererne for dette er, at sundhedsdata ikke gemmes på en ensartet og struktureret måde i de kommunale fagsystemer. F.eks. dokumenterer man mange steder målinger i skemaer i tekstdokumenter, der ikke er relateret til konkrete problemstillinger. En generel udfordring for mange tværsektorielle telemedicinske projekter (f.eks. Telesårsprojektet, Telecare Nord og Shared Care projektet) er, at de kommunale medarbejdere er nødt til at anvende et telemedicinsk fagsystem, som ikke er integreret med deres EOJ-system. En af grundene til dette kan være, at det koster mange ressourcer, når hver kommune skal have lavet deres egen tilpassede integration. Konsekvensen er at medarbejdere ofte dokumenterer i 2 eller flere systemer, hvilket giver problemer ift. at opnå overblik og risiko for dobbeltdokumentation. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Når alle kommuner har implementeret FSIII, vil de kommunale sundheds- og socialfaglige data være struktureret efter en ensartet metode, hvilket vil udgøre et godt fundament for at kunne indgå i et tættere digitalt samarbejde med de andre aktører i bl.a. sundhedssektoren. Et andet element som forventes at styrke et tættere samarbejde er, at alle de grundlæggende FSIIIklassifikationer er mappet til SNOMED CT, som er en international 7 Se evt. Sundhedsstyrelsens rapport om tidlig opsporing af sygdomstegn: heraf fremgår det, at de primære vitale parametre er: Puls, blodtryk, temperatur og respirationsfrekvens. Side 27 af 37

28 sundhedsterminologi og som får stadig større fokus i sundhedssektoren i Danmark. I FSIII er der (også) fokus på at udførende medarbejdere løbende opdaterer en borgers tilstande. Sundhedsfaglige målinger, resultater af tests og vurderinger heraf er i FSIII tilknyttet en borgers tilstande. Dette betyder, at med indførsel af FSIII kan kommunerne tilbyde de andre aktører i sundhedssektoren relevante sundhedsdata, som er aktuelle og opdaterede. FSIII giver en ensartet strukturering af data i alle kommunerne, hvilket betyder, at det bliver nemmere at lave struktureret udveksling med eksterne sundhedssystemer f.eks. tværsektorielle telemedicinske løsninger. Den ensartede strukturering giver også mulighed for at kommunerne kan tilbyde, at borgere tilgår deres egne data på en ensartet måde, f.eks. via den samme brugergrænseflade på Sundhed.dk. Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer ved indførsel af FSIII: Data om borgerens aktuelle tilstand kan udveksles automatisk/maskinelt og elektronisk til sygehuset ved indlæggelse. Ved henvendelser til/fra samarbejdsparter i sundhedsvæsen kan kommunen svare hurtigt, præcist og klart på hvilke symptomer borgeren har og har haft, hvad der er gjort og hvordan indsatsen har virket. 5.4 Bedre grundlag for prioritering og styring Nuværende situation I dag sker meget prioritering og styring på baggrund af de indsatser, der leveres til borgerne. Der visiteres efter indsatkataloger og i EOJ-systemerne registreres typisk visiteret tid og frekvens på den enkelte indsats. I mange kommuner gives indsatser med et rehabiliterende fokus. Men det kan være svært at vurdere om indsatserne har den ønskede (rehabiliterende) effekt. I nogle kommuner følger man (indirekte) op på effekten af indsatserne ved løbende at vurdere den visiterede tid på en borger eller visiterede tid på den enkelte indsats. For nyligt har man i mange kommuner indført et fælles sygeplejefagligt indsatkatalog, hvilket har medført, at kommunerne nu bedre kan benchmarke sig mod hinanden. Side 28 af 37

29 Der indsamles nationale styringsdata fra kommunernes EOJsystemer, f.eks. på servicelovområdet til Danmarks Statistik. Men da de enkelte kommuner har forskellige måder at strukturere data på, er kvaliteten af de nationale styringsdata ikke gode. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Med FSIII vil alle indsatser (både i henhold til Sundhedslov og Servicelov) blive tildelt på baggrund af identificerede funktionsevne- eller helbredstilstande og i forhold til forventede tilstande. Det vil med FSIII derfor være muligt at vurdere, hvilken effekt leverede indsatser har på en borgers tilstande. I stedet for kun at kunne styre og prioritere på baggrund af aktivitet, vil man med FSIII også kunne styre og prioritere på baggrund af virkning/effekt. Med FSIII vil kommunerne anvende de samme klassifikationer på tilstande og indsatser (fælles indsatskataloger på både sundhedslovs- og servicelovsområdet) og når demografiske data f.eks. om alder, diagnoser, socialt netværk og uddannelsesbaggrund vil være struktureret ens, vil det give forbedret mulighed for, at kommuner kan benchmarke sig mod hinanden. Dette vil også medføre en forbedring af de nationale styringsdata. Bedre grundlag for prioritering og styring ved indførsel af FSIII: Forbedret grundlag for ledelsesmæssig og politisk styring og prioritering af indsatsen på det kommunale ældre- og sundhedsområde. Forbedret grundlag for at dokumentere effekten af den kommunale indsats på sundheds- og ældreområdet. 5.5 Forbedret arbejdstilrettelæggelse Nuværende situation Man kan i kommunerne prioritere, at indsatser til en borger i så høj grad som muligt skal leveres af den samme medarbejder, da det kan være svært for en ny medarbejder at overskue en borgers tilstande. Dette kan også virke begrænsende på overdragelse af sundhedsfaglige opgaver til andre faggrupper. Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Med indførsel af FSIII bliver indsatser, handlingsanvisninger, diagnoser, symptomer, målinger og forventede tilstande knyttet til en borgers tilstande. Medarbejdere vil hurtigt kunne danne sig et Side 29 af 37

30 overblik over en borgerens tilstande, hvordan de har udviklet sig, og baggrunden for hvorfor tilstande er vurderet som de er. Det vil derfor blive nemmere at skifte mellem forskellige medarbejdere, til at levere konkrete indsatser til en borger. Det forbedrede overblik, sammenholdt med at handlingsanvisninger, instrukser og vejledninger i FSIII vil være knyttet til borgerens dokumenterede tilstande og de indsatser, som skal leveres, vil betyde, at der bl.a også vil være et forbedret grundlag for overdragelse af sundhedsfaglige opgaver til andre faggrupper end sygeplejen. Forbedret arbejdstilrettelæggelse ved indførsel af FSIII: Mere fleksibilitet i planlægning af medarbejderressourcer til levering af indsatser Forbedret grundlag for overdragelse af kommunale opgaver mellem kommunale medarbejdere/faggrupper. Side 30 af 37

Informationsmøde om FSIII, Region Nord. Velkomst v. Bente Larsen, Direktør Sønderborg Kommune

Informationsmøde om FSIII, Region Nord. Velkomst v. Bente Larsen, Direktør Sønderborg Kommune Informationsmøde om FSIII, Region Nord Velkomst v. Bente Larsen, Direktør Sønderborg Kommune Hvem er vi? Fra Fælles Sprog III-projektgruppen (KL): Ulla Lund Eskildsen, projektleder Kirstine Bergholdt Bjerre,

Læs mere

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Fælles Sprog III den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Baggrund Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive

Læs mere

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Fælles Sprog III den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Baggrund Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive

Læs mere

Fælles Sprog III implementering

Fælles Sprog III implementering Fælles Sprog III implementering Allerød Kommune I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 og Digital velfærd 2013-2017.

Læs mere

Gladsaxe Kommune. 2. September 2015. Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk

Gladsaxe Kommune. 2. September 2015. Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk Gladsaxe Kommune 2. September 2015 1 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk Strategier UDBREDELSE AF FÆLLES SPROG III I KOMMUNERNE 2.4 2 Med henblik på at sikre en mere struktureret registrering af sundhedsoplysninger

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Ældrekonference 18. september 2012 Ulla Lund Eskildsen. ule@kl.dk Flerårig, trinvis og praksisnær udviklingsproces i spændingsfeltet: Lovgivning IT og teknologi FS og EOJ Praksis

Læs mere

Informationsmøder om FSIII, Region Sjælland. 13. november 2015

Informationsmøder om FSIII, Region Sjælland. 13. november 2015 Informationsmøder om FSIII, Region Sjælland 13. november 2015 1 Hvem er vi? Fra Fælles Sprog III-projektgruppen (KL): Ulla Lund Eskildsen (projektleder) Kirstine Bergholdt Bjerre, konsulent Morten Thomsen,

Læs mere

FSIII evalueringskriterier. version 1.31

FSIII evalueringskriterier. version 1.31 FSIII evalueringskriterier version 1.31 København den 21. oktober 2016 Baggrund Formålet med dette dokument er at beskrive evalueringskriterier, som skal anvendes til at vurdere, om en it-løsning er FSIII

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Parallelsession B3: Tværfaglig og tværorganisatorisk e-sundhed Fælles Sprog III (FSIII) E-sundhedsobservatoriet 3. Oktober 2014 Ulla Lund Eskildsen Projektleder Fælles Sprog III, KL Kompleksitet!! Hvordan

Læs mere

FSIII evalueringskriterier. version 1.0

FSIII evalueringskriterier. version 1.0 FSIII evalueringskriterier version 1.0 København den 18. november 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 FSIII evalueringskriterier... 4 Side 2 af 9 1 Baggrund Formålet med dette dokument er at beskrive

Læs mere

Fælles sprog II, version 2 (FSIIv2)

Fælles sprog II, version 2 (FSIIv2) Fælles sprog II, version 2 (FSIIv2) Den 3. januar 2011 Mette Vinther Poulsen, KOMBIT 04.01.2011 1 KOMBIT KOMBIT samler kommuner i fælles it-samarbejde, der fremmer effektivitet og kvalitet i kommunernes

Læs mere

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer 1 Agenda Hvad er FSIII Hvorfor Fra FSI & FSII til FSIII FSIII de 3 grundelementer God sagsbehandling FSIII og GS forskelle og ligheder FSIII og GS mulighederne

Læs mere

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura. For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2.

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura. For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2. Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2. Indhold Indledning... 3 Ansvarsfordeling mellem leder og medarbejder... 3 Hvem

Læs mere

FSIII ramme og procesmodel

FSIII ramme og procesmodel FSIII ramme og procesmodel Version 1.1 Ændring d. 18. august 2015: På side 6 er sætningen Tilstandspræcisering består som vist oven for af to dele. ændret til det korrekte Tilstandspræcisering består som

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk 1. Funktionsniveau 2. Bevægeapparat Sundhedsfaglig SKSB 3. Ernæring 4. Hud og slimhinder International Classification

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Årskursus Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter Svendborg, 12. november 2012 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk At borgeren oplever Målet med FSIII At der er sammenhæng, helhed

Læs mere

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Ulla Lund Eskildsen, MI. Projektleder FSIII ule@kl.dk Fælles Sprog III (FSIII) Terminologi Tilstand FÆLLES SPROG Symptom

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) MedCom hjemmepleje-sygehusgruppen, DGI-byen 23. oktober 2013 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII standarden y Z x Disponering Medicin FSII FSIII Standardisering Tilstand Borgertilstand

Læs mere

Netværksmøder 5. & 7. november 2018

Netværksmøder 5. & 7. november 2018 Netværksmøder 5. & 7. november 2018 1 Dagsorden 9.30-10.00 Morgenmad Velkommen og status 12.00-12.45 Frokost Oplæg: Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata: FSIII grundsten for bedre brug af data Oplæg:

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS. NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge

FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS. NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge RANDERS KOMMUNE 98.251 indbyggere Ca. 3800 modtager sygepleje/ hjemmepleje Omsorgsområdet overgår fra 1. november

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura For social og sundhedsfaglige medarbejdere på rehabiliteringscentre. Version 0.1 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Dokumentation under serviceloven...

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015 Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb Dialogmøde den 24. september 2015 ØKONOMIAFTALE FOR 2015 Digitalt samarbejde om komplekse forløb Parterne er enige om at undersøge de sundhedsfaglige

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

FÆLLES FAGLIGE BEGREBER

FÆLLES FAGLIGE BEGREBER KL MAJ 2018 HANDICAP- OG UDSATTE VOKSNE FÆLLES FAGLIGE BEGREBER på handicap- og udsatte voksne-området er igangsat januar 2017. Formålet med projektet er at understøtte en styrket dokumentations- og samarbejdspraksis

Læs mere

Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse

Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse Flow fra start til slut Hvad skal gøres? En helbredstilstand, som repræsenterer et problemområde og dækker tilstande inden for sundhedslovens område. Helbredstilstandene

Læs mere

Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11

Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Version Dato Kommentar 1.0 25.11.2016 Dokument udarbejdet 1.01 23.02.2017 Opdateret med FSIII designskabelon 1.02

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Informationsmøde 16. december 2014 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk www.kl.dk/fs Strategier UDBREDELSE AF FÆLLES SPROG III I KOMMUNERNE 2.4 Med henblik på at sikre en mere struktureret

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

48570: Faglig styring og dokumentation i FS III

48570: Faglig styring og dokumentation i FS III EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Inspirationsmateriale til undervisning 48570: Faglig styring og dokumentation i FS III Udviklet af: Joan Lythje Andersen

Læs mere

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII N OTA T NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII Under udviklingen af Fælles Sprog III (FSIII), blev Servicelovens 83a vedrørende rehabiliteringsforløb vedtaget i Folketinget. 1 Forud for loven fik FSIII projektet

Læs mere

FSIII Minimumsdatasæt

FSIII Minimumsdatasæt FSIII Minimumsdatasæt Det hurtige overblik i FSIII metoden version 1.2 (10.08.2016) Indledning Minimumsdatasættet angiver de FSIII oplysninger, der som minimum skal dokumenteres ens, på tværs af kommuner

Læs mere

FSIII ramme og procesmodel

FSIII ramme og procesmodel FSIII ramme og procesmodel Version 0.8 December 2014 v0.8.docx 1 Indhold 1. FSIII... 2 INDLEDNING... 2 KLASSIFIKATIONER... 4 ANVENDELSE AF TILSTANDE I FSIII... 6 2. FSIII PROCESMODEL...11 MYNDIGHEDSPROCESSEN...

Læs mere

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA - implementeringen. Aarhus og Københavns kommune

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA - implementeringen. Aarhus og Københavns kommune Implementering af FSIII - en integreret del af CURA - implementeringen Aarhus og Københavns kommune Status Aarhus kommune (MSO) Aarhus kommune, Sundhed og Omsorgs EOJ i udbud 2015 et af de gennemgående

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # maj 2017 Version 1.06

DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # maj 2017 Version 1.06 DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 BAGGRUNDSMATERIALE... 3 2. TESTANSVARLIG OG SYSTEMLEVERANDØR...

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Jammerbugt Kommune Hjemmepleje og Plejecentre Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Dokumenttype: Instruks Dokumentansvarlig: VIP-Gruppen Version: 1.0 Gældende fra: 01.07.2016 Revideres senest: 01.07.2019

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister

Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister Plejebolig EOJ-vejledning 1 - Sagsåbning Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister Kontroller, at følgende forløb er tilføjet på borgeren, hvis ikke, tilføj: Grundforløb FSIII forløb

Læs mere

Informationsmøde 2015. www.fs3.nu

Informationsmøde 2015. www.fs3.nu Informationsmøde 2015 www.fs3.nu 1 INDHOLD Præsentation af Fælles Sprog III Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? Hvem har været med til at udvikle FSIII? Hvad er FSIII? Hvilke fordele

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Hvordan it-understøtter vi det nære sundhedsvæsen? Morten Thomsen E-Sundhedsobservatoriet 2016

Hvordan it-understøtter vi det nære sundhedsvæsen? Morten Thomsen E-Sundhedsobservatoriet 2016 Hvordan it-understøtter vi det nære sundhedsvæsen? Morten Thomsen E-Sundhedsobservatoriet 2016 Hvad er det nære sundhedsvæsen? Et debatoplæg om kommunernes rolle i patientbehandlingen Kommunernes bud på

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

FSIII klassifikationer

FSIII klassifikationer FSIII klassifikationer Version 1.0 Juni 2015 Indhold FSIII Henvendelse/Henvisning fra... 2 FSIII Funktionsevne... 3 FSIII Udførelse og betydning... 4 FSIII Resultat af opfølgning... 5 FSIII Symptomer (delmængde

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb (Bilag til dagsordenspunkt 2, Orientering om Arkitekturanalyse på sundhedsområdet af komplekse

Læs mere

Den gode udskrivelse starter med den gode indlæggelse!

Den gode udskrivelse starter med den gode indlæggelse! Den gode udskrivelse starter med den gode indlæggelse! Faser fra udskrivelse - til hjemme i trygge rammer 1. Kontakt mellem visitation i kommunen og sygehuset der er meget korte frister og varsler. 2.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

FSIII Minimumsdatasæt

FSIII Minimumsdatasæt FSIII Minimumsdatasæt Det hurtige overblik i FSIII metoden version 1.51 (21.10.2016) Indledning Minimumsdatasættet angiver de FSIII oplysninger, der som minimum skal dokumenteres ens, på tværs af kommuner

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11

KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 BAGGRUNDSMATERIALE... 3 2. TESTANSVARLIG OG SYSTEMLEVERANDØR...

Læs mere

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber Oplæg af Cecilie Aarestrup, Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) Version 1.5 30. juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Afsnit om pakker flyttet til separat dokument, "Eksempel" slettet i hver enkelt kolonne.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål rejst i FSIII metode test september/oktober 2015

Besvarelse af spørgsmål rejst i FSIII metode test september/oktober 2015 Besvarelse af spørgsmål rejst i FSIII metode test september/oktober 2015 Version 1.0.0 Dato 31. maj 2016 Indledning I foråret 2015 gennemførte Fælles Sprog III (FSIII) projektet en række testforløb i fem

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed

SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed Sundhedsdata Sundhedspolitisk dialogforum SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed En spirende kvalitetsdagsorden Nye opgaver betyder behov

Læs mere

Tips & Trick. Hvad er dokumentation i Nexus. Tilstande forskel på blå og gul

Tips & Trick. Hvad er dokumentation i Nexus. Tilstande forskel på blå og gul Hvad er dokumentation i Nexus - Henvendelsesskema (dokumentation af hvem, hvornår og hvorfor har henvendt sig). - Tilstande som præciseres (dokumentation af de aktuelle behov/problemstillinger som borgeren

Læs mere

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA implementeringen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA implementeringen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Implementering af FSIII - en integreret del af CURA implementeringen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Et nyt omsorgssystem i SUF Fælles Sprog III Cura I drift maj 2017 2 FSII FSIII version 1.0 FSIII.

Læs mere

Introduktion til Fælles Sprog III

Introduktion til Fælles Sprog III Introduktion til Fælles Sprog III Social- og sundhedsfaglig dokumentation med borgeren i centrum Projektet Fælles Sprog III (FSIII) blev etableret primo 2012 og har siden arbejdet på at udvikle en kommunal

Læs mere

Fælles Sprog 3 - FSIII

Fælles Sprog 3 - FSIII Fælles Sprog 3 - FSIII standardisering af dokumentation i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje Dette notat beskriver grundlaget for den standardiseringsproces, KL har initieret med projektet Fælles

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Om terapeutfaglig dokumentation i Cura

Om terapeutfaglig dokumentation i Cura Om terapeutfaglig dokumentation i Cura For ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Sundhedshus, træningscenter, Rehabiliteringscenter, Plejecenter og i U&R-enhed i Københavns Kommune. Dokumentet er supplement

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder - et redskab til at arbejde med det kommunale serviceniveau Her findes love og regler om kvalitetsstandarder Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere