FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd"

Transkript

1 FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et om rådes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område CE 1 Syd Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Kommuneplantillæg nr Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Bilag 1: Princip for udstykning, bebyggelse, beplantning mv. af lokalplanens område. 3

4 Vandmøllegårdsvej TÅRUP Kongstedv Virkelyst Tårupvej Tårupgård Kvistgård Rughave Havløkkegård Hauløkkevej Mølleskovvej Nygård Ellundgård Mølleskov Vinkildegårdsvej Erritsø- Vandmøllegård Vejrupgård Englund Ellelund Hopihus 171 Erritsø Bæk Erritsø Møllebanke Løvagervej Bytoften Tværvej Byvangen Sigs- Dalagervej Amerikavej Lykkegårdsvej Tingskovvej Europavej Skærbækvej 60 E20 Tårup Østerskov Lykkegård Firemands Skov Tingskovgård 171 Vejle Landevej Vestergårdsvej Røde Bank Banke Erritsø Møllebanke Glarmestervej Brovadvej ERRITSØ Gørtlervej 61 Nordensvej E20 Skovly E 20 Taulovmotorvejen Fougårdsvej Fovgårdsminde BROVAD Bundgårdsvej Henneberg Ladegård Ladegårds Skov P Bundgårdsve Ladegårdsvej 60 Ved Storkereden E20 Danbovej Mejeri 161 Kolding Landevej 161 Lokalplanens område Indledning Lokalplanen omfatter et ca. 136 ha stort område, beliggende mellemtaulov og Erritsø. Området er mod syd afgrænset af Motorvej E 20, mod nord af forbindelsesbanen, mod vest af Skærbækvej og mod øst af Vejle Landevej. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på ovenstående kort. Området har en unik infrastrukturmæssig central beliggenhed, - centralt placeret i Danmark ved porten til kontinentet. - direkte ved motorvejen og ved et af Danmarks største motorvejskryds, hvor motorvejen fra Sverige/Sjælland/Fyn deler sig i en nordgående (Jylland/ Norge) og en sydgående (Tyskland/Europa) retning, - ved jernbanen, der er koblet op på det europæiske højhastighedsnet og med mulighed for direkte opkobling. Den optimale tilgængelighed er grundlag for et stort og attraktivt opland for specielt højtuddannet arbejdskraft, ligesom den vil være grundlag for at virksomheden kan dække et stort opland m.h.t. til produkter, ydelser osv. Området rummer derfor et meget stort erhvervsmæssigt udviklingspotentiale. Lokalplanen skal være med til at sikre, at dette udviklingspotentiale udnyttes. Lokalplanen udlægger området til serviceerhverv i bred forstand - lige fra administrative erhverv til særlig pladskrævende detailhandel mv. 4

5 Redegørelse Luftfoto der viser lokalplanens område og eksisterende forhold Området anvendes i dag til landbrugsformål og ligger som et relativt fladt terræn med flere mindre skove. Området gennemskæres af højspændingsledninger samt en større afskærende spildevandsledning. Højspændingsledningen planlægges flyttet i forbindelse med byggemodningen. Lokalplanens indhold Det er lokalplanens mål at skabe et attraktivt, relativt tætbebygget område med lands- og regiondækkende funktioner, serviceerhverv, herunder sportsog kulturfunktioner. Det har bl.a. været foreslået, at et fælles stadion for flere af trekantområdets byer placeres i området. Området vejbetjenes ved anlæg af en ny højklassevej mellem Vejle Landevej og Skærbækvej og parallel med motorvejen. På sigt er det planen at etablere ringforbindelse under forbindelsesbanen mod nord. Den østlige og sydlige del af området udlægges efter et overordnet princip i overensstemmelse med den eksisterende skel og skov- og beplantningsstruktur. Områdets bebyggelse skal bestå af markante bygningsanlæg med udgangspunkt i en byggelinie fra motorvejen og byggelinier fra hovedvejen gennem området. I den nordvestlige del skal hovedstrukturen understøtte etablering af standsningssted/station øst for hovedbanen/forbindelsesbanen. Det er intentionen, at anlæg og bebyggelse placeres og udformes med henblik 5

6 på, at det samlede nybyggeri danner en sammenhængende by arkitektonisk helhed. Krav om, at bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk og kvalitativ enhed, skal sikre, at områdets bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet. Krav til udformning af infrastruktur, grønne arealer, regnvandsbassiner mv. skal medvirke til at give området helhedspræg og kvalitetsindtryk. Krav til facadearkitektur mod motorvej og terrænmodulering, beplantning mv. af det grønne bælte mellem motorvejen og bebyggelsen skal sikre, at bebyggelse og beplantning mv. langs motorvejen fremstår som en integreret visuel enhed. Målet er Danmarks flotteste facade mod motorvejen. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Regionplanen sætter bindende rammer for den kommunale planlægning. Området er i regionplan udlagt til regionalt erhvervs- og centerområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen. I tilknytning til udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 36 blev der foretaget mindre afrundinger af området i forhold til regionplanen. I regionplanen er fastlagt en transportkorridor langs motorvejen på 100 m fra motorvejens midte. En del af områdets sydvestlige hjørne er omfattet af transportkorridoren. I transportkorridoren må der ikke opføres bebyggelse. I lokalplanen er der derfor fastlagt en byggelinie 100 m fra motorvejens midte. 6

7 Redegørelse Fælles hovedstruktur Trekantområde Danmark Lokalplanområdet er i hovedstruktur for trekantområdet udlagt til regionalt centerområde, og som det eneste centerområde i Trekantområdet udlagt til landelscenterfunktioner. Området kan anvendes til større pladskrævende anlæg til kultur, sport, service og lignende, der er fælles for Trekantområdet og landsdelen. Der kan i området etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper op til 5000 m 2. I den videre planlægning ønskes området udviklet til også at kunne rumme dagligvarebutikker inden for et samlet etageareal på 2000 m 2, udvalgsvarebutikker (herunder store butikker over 1500 m 2 ) samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper også over 5000 m 2. Årsagen til, at arealet er udpeget til landsdelcenterfunktioner, skyldes simpelthen, at det infrastrukturmæssig er bedst beliggende. I de planer, trekantområdet har om større fælles flagskibe (storstadion og multiarena), er området også udpeget som lokaliseringssted. Lokalplanforslagets bestemmelser er i overensstemmelse med trekantområde Danmarks hovedstruktur. Kommuneplan I Kommuneplantillæg nr. 36 er området udlagt som et område, der kan inddrages i byzone ved en lokalplan og udlægges til erhverv. Ifølge kommuneplanen må området anvendes til nationale og regionale by funktioner, boliger, virksomheder med stort opland og behov for motorvejs- og jernbanenærhed. Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg. 7

8 Byzone Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på størstedelen af ejendommene i området. Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. Landbrugslovens 4. Trafikforhold Området vejbetjenes ved anlæg af en ny højklassevej mellem Vejle Landevej og Skærbækvej og parallel med motorvejen. På sigt er det planen at etablere ringforbindelse under forbindelsesbanen mod nord. Ved Vejle Landevej er der tilslutningsanlæg til motorvejen mod øst. Kommunen har ønske om at udbygge dette tilslutningsanlæg til et fuldt anlæg. Ved Skærbækvej er der 2 tilslutningsanlæg til motorvejssystemet med mulighed for at komme i alle retninger. Det nordligste beliggende har kun tilslutning mod nord. Kommunen har ønske om at udbygge dette anlæg til et fuldt anlæg. Der er i dag en årsdøgntrafik på motorvejen på biler. Ved forgreningen mod vest dog kun biler. På Skærbækvej biler og på Vejle Landevej 3700 biler. Transporten til og fra kommende virksomheder/ funktioner i lokalplanområdet vil ændres væsentligt på de samlede trafikmængder på Skærbævej og Vejle Landevej. Det stiller krav til den overordnede infrastruktur. Tilslutningsanlæg, overordnede veje mv. dimensioneres i forhold til den forventede stigning af trafikken. 8

9 Redegørelse Vejbyggelinier Motorvej E 20 er pålagt en byggelinie. Byggelinien forløber langs systemlinien for motorvejen i en afstand af 50 m. Til byggelinien skal lægges et højde-tillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie plus passagetillæg på 1 m. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. Lokalplanen fastlægger en byggelinie på 100 m fra motorvejens midte. Langs Vejle Landevej og Skærbækvej fastlægges byggelinie på 50 m fra vejmidte. Langs den nye parallelvej i området fastlægges byggelinie på 20 m fra vejskel. Området anlægges med anlæg af busholdepladser, og området vil løbende blive søgt udbygget med kollektiv trafik.. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Jernbane Jernbanen er sikret ved tinglysning af bestemmelser om respektafstande fra kørestrømsanlæg på banen, der sætter grænser for anlæg og aktiviteter indenfor givne sikkerhedszoner. Ifølge lov om jernbanevirksomhed gælder i øvrigt, at der ikke uden tilladelse fra infrastrukturforvalterne, som er Banestyrelsen, må foretages udgravninger, opfyldninger eller anbringes materiel i en sådan nærhed, at der derved kan opstå fare for driften. Naturbeskyttelsesloven mv. Vejle Museum skal foretage prøvegravning på området. Hvis der under jordarbejder i forbindelse med byggeri på lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Der er fredskovbelagte skove i området. Det vigtigste krav til fredskov er, at arealet skal være bevokset med skov. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde ophæve fredskovpligten. Det vil medføre et krav om plantning af skov på et andet areal. Tilladelse til ændring af det fredskovbelagte areal skal meddeles af Skov- og Naturstyrelsen. Lokalplanområdet indeholder et kompleks af diger, bestående af sogne- og ejerlavsdiger samt udskiftningsdiger. Der er udarbejdet notat, der beskriver hvert enkelt dige. Digerne incl. bevoksning skal hvor det er muligt bevares. 9

10 I lokalplanområdet findes 5 vandhuller og et stykke vandløb (Erritsø Bæk), der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 Kystområder Lokalplanen er omfattet af planlovens 5 vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet ligger bag eksisterende bebyggelse og beplantninger næsten 3 km fra kysten og vurderes derfor ikke at have betydning for kystlandskabet. Miljøforhold Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat i kommuneplanen, tillæg nr. 36. Lokalplanen fastlægger således, at området må anvendes til virksomheder med en støjgrænseværdi på: 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Jordbalance For at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje og regnvandsbassiner samt ved byggeri, åbnes op for terrænmodelering indenfor hele lokalplanens område i op til 10 m højde over eksisterende terræn. Til terrænmodulering må der kun anvendes ren jord. Trafikstøj Årsdøgntrafikken på motorvej E 20 er biler, på Skærbækvej bile og på Vejle Landevej biler. Da lokalplanen også giver mulighed for kontorer, som er støjfølsom anvendelse, bør sådanne bygninger udformes, så de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledninger kan overholdes. For jernbanen gælder vejledning nr. 1 fra 1997 om støj og vibrationer fra jernbaner, der fastsætter de vejledende grænseværdier for støj fra forbikørende tog for kontorer til 35 db(a) inde og 65 db(a) ude. Forsyningsplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af tillæg til kommunens spildevandsplan.. Virksomhederne er fritstillet i deres energivalg til procesenergi og rumopvarmning. Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Indenfor området er der desuden servitutsikrede vandledninger, spildevandsledninger og el kabler, der skal respekteres, omlægges eller fjernes. 10

11 Redegørelse Højspændingsledning og Radiokæde Lokalplanområdet gennemskæres af en 60 kv højspændingsledning. I forbindelse med byggemodningen af området planlægges højspændingsledningen omlagt. Områdets nordvestlige del gennemskæres af radiokæde. LOKALPLANRAMMER, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 43 Generelle rammebestemmelser (jfr. kommuneplantillæg 36 Områderne må anvendes til erhvervs- og centerformål. Parkeringsbehovet fastsættes ved udstedelse af byggetilladelse i overensstemmelse med den ønskede anvendelse. De enkelte områder inddeles i 7 klasser efter miljøbelastende forhold. Klasse 1-3 omfatter virksomheder med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 4-5 omfatter virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 6-7 omfatter virksomheder med stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Bebyggelsesprocenten for det enkelte område som helhed fastsættes til max. 50, for CE 1 syd dog til max De særlige rammebestemmelser, område CE 1 Syd Særlig anvendelse til virksomheder: Med verden/danmark som opland, med behov for PR-værdi ved beliggenhed der skaber synergi i området. Området udlægges til lands- og regiondækkende funktioner. Krav om arealstørrelse: høj bebyggelsesintensitet er et krav Krav om bygningslolumen: Markant byggeri Krav om arkitektur og beplantning: Markant arkitektur i høj kvalitet. Eksempler på virksomhedstyper: Landelscenterfunktioner, uddannelsesinst, boliger. Miljøklasser: 1 5 Max. etageantal: 6 Max. bygningshøjde: 32 m 11

12 12 Lokalplanen er offentliggjort den 28. juli 2004

13 LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område CE 1 Syd Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: 7000 Bilag 1: Princip for udstykning, bebyggelse, beplantning mv. af lokalplanens område. Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 7a, 8d, 8e, 9d, 9e,10a,10c, 10e, 11a, 36, delaf 39, 41, Tårup by,taulov, 8t, Børup by, Taulov, 9bl, 9bm, 17cs, 26f,»du«litra, 116b, Erritsø by, Erritsø, litra«c«, 1b, 1d, 6a, 6b, 7a, 7b, 9, 10, 3c, 3e, 3f, 3g, 11a, 11b, 12a, 12b, 13d, 13e, 13f, 13g, 12g, 16e, 16f, 18a, 18b, 18c, 18d,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, Henneberg Ladegaard, Erritsø, samt alle parceller, der efter den 5. December 2003 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 13

14 14 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning Skærbækvej Skærbækvej Amerikavej Lykkegårdsvej Vestergårdsvej Ladegårdsvej Fougårdsvej Vejle Landevej Tingskovvej Vejle Landevej Jernbane Motorvej Jernbane Vej Sti Jernbane Jernbane Vej Vej Jernbane 17cs 166b a 27b 7a 7b 18b 18c 18d 1b 1d 18a 26f 116b 116a 116c 8y 8m 8an 166c 19b 19bo 18f 17b 7a 10c 10e 36 9d 8t 8b 7i 4a 3f 3g c 3e ab 8æ 8af 11a 12a 2af 2u d 8e 9a 9e 38b 13 10a 8aa 8x 8y 38a 33a 26y 19bf 19bg 169 6bs 6m 6cb 16c 16d 16e 16f 12g 19bm 9bl 6bv 19bk r 22v 6bt 6cd 6cf 19d 6by 6bz 6ca 6ck 6cn 25h 14as 14aa 14ac 14n 9v 6n 13g 13f 13e 13d 13b 6a 6b 6c 6e 13a 17c 29 12f 12d 12c 12b 12a 11b 11a 35f 26a 19r d 9bh 9bi 9bm 46h 3g 117h a 115b 117c 14aq 14d 19g 17cr 17ct 17k 16e 53a 6bx 6cc 6cg 6i 53p 73b 33b 117f 19t 19u Firemandsskov Ladegårds Skov "d" "ad" "n" "e" "o" "f" "g" "ct" "g" "c" "ao" "b" "f" "du" "cr" Markvej 6.00m Markvej 6.00m 5.00m 8.00m Markvej 7.00m Markvej 4.00m 8.00m Markvej 3.77m 5.00m 5.00m Markvej Markvej Tårup By, Taulov Henneberg Ladegård, Erritsø Børup By, Taulov Erritsø By, Erritsø Tårup By, Taulov

15 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. September 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for, at masterplanens mest centrale område kan udbygges til et attraktivt, relativt tætbebygget område for lands- og regiondækkende funktioner, serviceerhverv mv. og med bebyggelse og grønne arealer af høj kvalitet. Det er et mål, at områdets unikke geografiske og infrastrukturmæssige beliggenhed udnyttes til at skabe erhvervsmæssig vækst for hele området. Lokalplanen skal derfor følge følgende overordnede hensyn: - Områdets anvendelse fastlægges til serviceerhverv med henblik på lands- og regiondækkende funktioner, herunder sports- og kulturfunktioner. Målet er at skabe et i national sammenhæng konkurrencedygtigt erhvervsområde. - Den østlige og sydlige del af området udlægges efter et overordnet princip i overensstemmelse med den eksisterende skel og skov- og beplantningsstruktur. Områdets bebyggelse skal bestå af markante bygningsanlæg med udgangspunkt i en byggelinie fra motorvejen og byggelinier fra hovedvejen gennem området. - I den nordvestlige del skal hovedstrukturen understøtte etablering af standsningssted/station øst for hovedbanen/forbindelsesbanen. Det er intentionen, at anlæg og bebyggelse placeres og udformes med henblik på, at det samlede nybyggeri danner en sammenhængende by arkitektonisk helhed og således, at torve, pladser, grønne anlæg, parkering mv. kan samudnyttes. - Krav om at bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk og kvalitativ enhed skal sikre, at områdets bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet. - Krav til udformning af infrastruktur, grønne arealer, regnvandsbassiner mv., skal medvirke til at give området det ønskede helhedspræg og kvalitetsindtryk. - Krav til facadearkitektur mod motorvej og terrænmodulering, beplantning mv. af det grønne bælte mellem motorvejen og bebyggelsen skal sikre, at bebyggelse og beplantning mv. langs motorvejen fremstår som en integreret visuel enhed. Målet er Danmarks flotteste facade mod motorvejen. 15

16 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side, og omfatter følgende matrikelnumre: 7a, 8d, 8e, 9d, 9e,10a,10c, 10e, 11a, 36, delaf 39, 41, Tårup by,taulov, 8t, Børup by, Taulov, 9bl, 9bm, 17cs, 26f,»du«litra, 116b, Erritsø by, Erritsø, litra«c«, 1b, 1d, 6a, 6b, 7a, 7b, 9, 10, 3c, 3e, 3f, 3g, 11a, 11b, 12a, 12b, 13d, 13e, 13f, 13g, 12g, 16e, 16f, 18a, 18b, 18c, 18d,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, Henneberg Ladegaard, Erritsø, samt alle parceller, der efter den 5. December 2003 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i underområde 1 og 2 som vist på kortbilg Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone. Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til serviceerhverv. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, udstillingsvirksomhed, (herunder større sports- og fritidsanlæg af regional betydning), erhvervs- og fritidsundervisning, særlig pladskrævende detailhandel og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere må der opføres og indrettes kollektive anlæg og institutioner (herunder offentlige) samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til serviceerhverv. 3.2 Området må således kun anvendes til virksomheder som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører forurening, og med en støjgrænseværdier på 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Støjfølsomme anvendelser skal placeres min. 100 m fra det eksisterende erhvervsområde vest for Skærbækvej. 3.3 Der kan i området etableres butikker til områdets lokale forsyning. Butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 1000 m 2 for dagligvarebutikker og 16

17 Bestemmelser 500 m2 for udvalgsvarebutikker. Der kan ikke etableres butikker i et antal, der bevirker, at de samlet vil betjene et større område end lokalplanområdet. Butikker til særlig pladskrævende detailhandel må maksimalt have et bruttoetageareal på 5000 m 2, 3.4 Støjfølsom anvendelse som f.eks. kontorvirksomhed eller bolige skal udformes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænse værdier for acceptabel indendørs støj(35 db(a) og udendørs støj fra såvel jernbane som offentlige veje ikke overskrides. Dette skal for indendørs støj ske ved konstruktion, støjisolerende glas, facade isolering o.l. og for udendørs støj ved, at opholdsarealer placeres på den side af bebyggelsen, der vender bort fra støjkilderne. 3.5 For arealet reserveret til transportkorridor gælder, at der ikke må opføres bygningsanlæg eller lignende eller anvendes som areal til oplagring eller udstilling. Arealet mellem vejskel og 100 m fra motorvejens midte udlægges som grønt bælte. Bæltet må anvendes til»grøn parkering«, som dog skal holdes min 70 m fra motorvejens midte. Udstykninger 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. I område 1 skal udstykning ske i overensstemmelse med det udstykningsprincip, der fremgår af bilag 1. Vej- og stiforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vejle Landevej og Skærbækvej i princippet som vist på kortbilag nr.1. Der udlægges areal til ny vejtracè gennem området (vejen A -B), og der udlægges areal til ny ringvejstracè (strækningen C - D) som vist på kortbilag nr. 1 i en bredde af 15,5 m incl. areal til cykelsti og med en kørebanebredde på mindst 7,5 m. 5.2 Der udlægges areal til udvidelse af Skærbækvej og Vejle Landevej i det grønne bælte. Indtil Skærbækvej udvides, anvendes arealet som et grønt bælte. 5.3 Langs vejen A - B og vejudlægget C - D udlægges på begge sider af vejene en 17

18 20 m bred ledningszone. 5.4 Parkeringsarealerne indrettes på egen grund eller fælles for flere virksomheder på tværs af grundene. Der må ikke etableres parkering nærmere end 70 m fra motorvejens midte. Der må ikke etableres parkering nærmere end 30 m fra vejskel mod Skærbækvej og Vejle Landevej. Der må ikke etableres parkering nærmere end 20 m fra Vejen A - B. Parkeringsarealer, der etableres ud mod motorvejen i transportkorridoren, må ikke være til hinder for en eventuel nødvendig ledningsføring i korridoren eller føre til merudgift ved sådanne ledningsanlægs etablering. 5.5 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. 5.6 Motorvej E20 er pålagt en tinglyst byggelinie i en afstand af 50 m fra motorvejens midte. Til byggelinien skal lægges et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebane og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie plus et yderligere passagetillæg på mindst 1 m. I det byggeliniepålagte areal må der ikke etableres nogen form for belysning, skiltning, reklamering, flagning, oplag eller udstilling. Enhver form for øvrige anlæg eller reguleringer i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen (Vejdirektoratet). 5.7 Langs Skærbækvej og Vejle Landevej er pålagt vejbyggelinie på 20 m fra vejmidte + højde- og passagetillæg. 5.8 Belægninger, træbeplantning, belysning og inventar i øvrigt skal udformes på en måde, der efter kommunens skøn medvirker til at give området en kvalitativ, bymæssig og helhedspræget fremtræden. Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 18

19 Bestemmelser 6.2 Der udlægges areal til et åbene regnvandsbassiner i transportkorridoren og det grønne bælte langs motorvejen. 6.3 Ny bebyggelse i området er fritstillet ved valg af procesenergi og energi til rumopvarmning. 6.4 Lokalplanens vestlige og nordlige område gennemskæres af hovedspildevandsledning. De pålagte servitutter skal respekteres. 6.5 Lokalplanområdet gennemskæres af 60kV-elkabler samt højspændingsledning, der er sikret ved tinglysning, og hvorom der henvises til tingbogen. I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet planlægges højspændingsledningen omlagt. 6.6 Tingslyst servitut af om træer og bevoksning langs jernbanens køreledninger skal respekteres. 6.7 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering 7. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100. Bebyggelsesprocenten gælder for hvert område som helhed inklusive grønne arealer, vandarealer (regnvandsbassiner), veje m.v. 7.2 Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 1 viste byggefelter i en afstand af. 100 m fra motorvejens midte 50 m fra Skærbækvej og Vejle Landevejs midte. 50 m fra skel mod jernbanen. 20 m fra vejen A - B målt fra vejskel Der henvises i øvrigt til udstykningsprincip jfr. bilag 1. 19

20 7.3 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m i område 1. I område 2 må ny bebyggelse opføres i skel i det omfang, bebyggelsen opføres efter en samlet bebyggelsesplan. Bygningsmyndigheden kan kræve større afstande afhængig af bygningshøjde og brandbestemmelser. 7.4 Ny bebyggelse må ikke opføres i eller med mere end 3 etager i område 1 og 6 etager i område Ny bebyggelse må ikke opføres i en større højde end 18 m over terræn (målt fra niveauplan) i område 1 og 32 m i område 2. Bygninger må i område 1 ikke opføres med en større højde end 4,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel, 6 m i en afstand af 5 m fra naboskel og 15 m i en afstand af 9 m fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation. Bebyggelse højere end 15 m kan ligeledes opføres i en afstand af 9 m fra naboskel. I område 2 skal ny bebyggelse opføres med baggrund i en samlet bebyggelsesplan, der udformes efter principper, der fremgår af bilag 1.»Principper for lokalplanområdets, udstykning, bebyggelse, beplantning mv«. Stadion kan dog opføres i området før udarbejdelse af samlet bebyggelsesplan under forudsætning af, at placeringen er i overensstemmelse med bilag 1. Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene mv. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 7.6 Byggelinien på 100 m fra motorvejens vejmidte og 20 m fra skel mod vejen A - B udgør byggeudgangslinier. Min. 50 pct. af facaden mod byggelinierne skal opføres i byggelinien. Hvor der opføres mere end en virksomhed mellem motorvejen og vejen A - B, udgør motorvejens byggelinie udgangslinien. 7.7 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Bygningsmyndighedens vurdering af, om projektet overholder lokalplanens bestemmelser foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på, om projekterne lever op til lokalplanens 20

21 Bestemmelser intentioner og overordnede ide Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan, forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk, kvalitativ arkitektonisk helhed, dvs. - bebyggelse skal med hensyn til bygningsdimensionering, proportionering samt facade- og tagudformning tage udgangspunkt i den storskala bebyggelse, det er planens intention at skabe, - bebyggelsen skal udføres i et nutidigt formsprog med tydelige vandrette og lodrette markeringer i facaderne og gerne med skift mellem lette og tungere udtryk. Det skal i hvert enkelt byggeri tilstræbes et højt arkitektonisk kvalitetsniveau ud fra en overordnet arkitektonisk hovedide. - bygningsoverflader skal fremstå i naturlige genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ, metal, beton og glas. Bestemmelsen gælder også bygningsdetaljer såsom vinduer, døre, tagrender, nedløbsrør og inddækninger mv. - bygningsoverflader skal overvejende fremstå i afdæmpede farvenuancer f. eks. lyse jordfarver, - tekniske anlæg og installationer på tag skal udformes således, at de efter kommunens skøn fremtræder tilpasset tagudformningen i øvrigt og som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. 8.2 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 3 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne og flagstænger placeres indenfor et nærmere afgrænset område på linie eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højst 12 m. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres 3 facadeskilte pr. virksomhed, ét på hver facade mod eksterne veje. 21

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41 LOKALPLAN nr. 235 Ny forplads vest for Fredericia Banegård Kommuneplantillæg nr. 41 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej.

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej. Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger ved Søndermarksvej Viaduktvej Prangervej Hann hu Hannerupvænget Søndermarksvej Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 LOKALPLAN nr. 254 Boligområde på Peder Bøgvads Vej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 83 Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere