FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd"

Transkript

1 FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et om rådes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område CE 1 Syd Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Kommuneplantillæg nr Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Bilag 1: Princip for udstykning, bebyggelse, beplantning mv. af lokalplanens område. 3

4 Vandmøllegårdsvej TÅRUP Kongstedv Virkelyst Tårupvej Tårupgård Kvistgård Rughave Havløkkegård Hauløkkevej Mølleskovvej Nygård Ellundgård Mølleskov Vinkildegårdsvej Erritsø- Vandmøllegård Vejrupgård Englund Ellelund Hopihus 171 Erritsø Bæk Erritsø Møllebanke Løvagervej Bytoften Tværvej Byvangen Sigs- Dalagervej Amerikavej Lykkegårdsvej Tingskovvej Europavej Skærbækvej 60 E20 Tårup Østerskov Lykkegård Firemands Skov Tingskovgård 171 Vejle Landevej Vestergårdsvej Røde Bank Banke Erritsø Møllebanke Glarmestervej Brovadvej ERRITSØ Gørtlervej 61 Nordensvej E20 Skovly E 20 Taulovmotorvejen Fougårdsvej Fovgårdsminde BROVAD Bundgårdsvej Henneberg Ladegård Ladegårds Skov P Bundgårdsve Ladegårdsvej 60 Ved Storkereden E20 Danbovej Mejeri 161 Kolding Landevej 161 Lokalplanens område Indledning Lokalplanen omfatter et ca. 136 ha stort område, beliggende mellemtaulov og Erritsø. Området er mod syd afgrænset af Motorvej E 20, mod nord af forbindelsesbanen, mod vest af Skærbækvej og mod øst af Vejle Landevej. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på ovenstående kort. Området har en unik infrastrukturmæssig central beliggenhed, - centralt placeret i Danmark ved porten til kontinentet. - direkte ved motorvejen og ved et af Danmarks største motorvejskryds, hvor motorvejen fra Sverige/Sjælland/Fyn deler sig i en nordgående (Jylland/ Norge) og en sydgående (Tyskland/Europa) retning, - ved jernbanen, der er koblet op på det europæiske højhastighedsnet og med mulighed for direkte opkobling. Den optimale tilgængelighed er grundlag for et stort og attraktivt opland for specielt højtuddannet arbejdskraft, ligesom den vil være grundlag for at virksomheden kan dække et stort opland m.h.t. til produkter, ydelser osv. Området rummer derfor et meget stort erhvervsmæssigt udviklingspotentiale. Lokalplanen skal være med til at sikre, at dette udviklingspotentiale udnyttes. Lokalplanen udlægger området til serviceerhverv i bred forstand - lige fra administrative erhverv til særlig pladskrævende detailhandel mv. 4

5 Redegørelse Luftfoto der viser lokalplanens område og eksisterende forhold Området anvendes i dag til landbrugsformål og ligger som et relativt fladt terræn med flere mindre skove. Området gennemskæres af højspændingsledninger samt en større afskærende spildevandsledning. Højspændingsledningen planlægges flyttet i forbindelse med byggemodningen. Lokalplanens indhold Det er lokalplanens mål at skabe et attraktivt, relativt tætbebygget område med lands- og regiondækkende funktioner, serviceerhverv, herunder sportsog kulturfunktioner. Det har bl.a. været foreslået, at et fælles stadion for flere af trekantområdets byer placeres i området. Området vejbetjenes ved anlæg af en ny højklassevej mellem Vejle Landevej og Skærbækvej og parallel med motorvejen. På sigt er det planen at etablere ringforbindelse under forbindelsesbanen mod nord. Den østlige og sydlige del af området udlægges efter et overordnet princip i overensstemmelse med den eksisterende skel og skov- og beplantningsstruktur. Områdets bebyggelse skal bestå af markante bygningsanlæg med udgangspunkt i en byggelinie fra motorvejen og byggelinier fra hovedvejen gennem området. I den nordvestlige del skal hovedstrukturen understøtte etablering af standsningssted/station øst for hovedbanen/forbindelsesbanen. Det er intentionen, at anlæg og bebyggelse placeres og udformes med henblik 5

6 på, at det samlede nybyggeri danner en sammenhængende by arkitektonisk helhed. Krav om, at bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk og kvalitativ enhed, skal sikre, at områdets bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet. Krav til udformning af infrastruktur, grønne arealer, regnvandsbassiner mv. skal medvirke til at give området helhedspræg og kvalitetsindtryk. Krav til facadearkitektur mod motorvej og terrænmodulering, beplantning mv. af det grønne bælte mellem motorvejen og bebyggelsen skal sikre, at bebyggelse og beplantning mv. langs motorvejen fremstår som en integreret visuel enhed. Målet er Danmarks flotteste facade mod motorvejen. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Regionplanen sætter bindende rammer for den kommunale planlægning. Området er i regionplan udlagt til regionalt erhvervs- og centerområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen. I tilknytning til udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 36 blev der foretaget mindre afrundinger af området i forhold til regionplanen. I regionplanen er fastlagt en transportkorridor langs motorvejen på 100 m fra motorvejens midte. En del af områdets sydvestlige hjørne er omfattet af transportkorridoren. I transportkorridoren må der ikke opføres bebyggelse. I lokalplanen er der derfor fastlagt en byggelinie 100 m fra motorvejens midte. 6

7 Redegørelse Fælles hovedstruktur Trekantområde Danmark Lokalplanområdet er i hovedstruktur for trekantområdet udlagt til regionalt centerområde, og som det eneste centerområde i Trekantområdet udlagt til landelscenterfunktioner. Området kan anvendes til større pladskrævende anlæg til kultur, sport, service og lignende, der er fælles for Trekantområdet og landsdelen. Der kan i området etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper op til 5000 m 2. I den videre planlægning ønskes området udviklet til også at kunne rumme dagligvarebutikker inden for et samlet etageareal på 2000 m 2, udvalgsvarebutikker (herunder store butikker over 1500 m 2 ) samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper også over 5000 m 2. Årsagen til, at arealet er udpeget til landsdelcenterfunktioner, skyldes simpelthen, at det infrastrukturmæssig er bedst beliggende. I de planer, trekantområdet har om større fælles flagskibe (storstadion og multiarena), er området også udpeget som lokaliseringssted. Lokalplanforslagets bestemmelser er i overensstemmelse med trekantområde Danmarks hovedstruktur. Kommuneplan I Kommuneplantillæg nr. 36 er området udlagt som et område, der kan inddrages i byzone ved en lokalplan og udlægges til erhverv. Ifølge kommuneplanen må området anvendes til nationale og regionale by funktioner, boliger, virksomheder med stort opland og behov for motorvejs- og jernbanenærhed. Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg. 7

8 Byzone Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på størstedelen af ejendommene i området. Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. Landbrugslovens 4. Trafikforhold Området vejbetjenes ved anlæg af en ny højklassevej mellem Vejle Landevej og Skærbækvej og parallel med motorvejen. På sigt er det planen at etablere ringforbindelse under forbindelsesbanen mod nord. Ved Vejle Landevej er der tilslutningsanlæg til motorvejen mod øst. Kommunen har ønske om at udbygge dette tilslutningsanlæg til et fuldt anlæg. Ved Skærbækvej er der 2 tilslutningsanlæg til motorvejssystemet med mulighed for at komme i alle retninger. Det nordligste beliggende har kun tilslutning mod nord. Kommunen har ønske om at udbygge dette anlæg til et fuldt anlæg. Der er i dag en årsdøgntrafik på motorvejen på biler. Ved forgreningen mod vest dog kun biler. På Skærbækvej biler og på Vejle Landevej 3700 biler. Transporten til og fra kommende virksomheder/ funktioner i lokalplanområdet vil ændres væsentligt på de samlede trafikmængder på Skærbævej og Vejle Landevej. Det stiller krav til den overordnede infrastruktur. Tilslutningsanlæg, overordnede veje mv. dimensioneres i forhold til den forventede stigning af trafikken. 8

9 Redegørelse Vejbyggelinier Motorvej E 20 er pålagt en byggelinie. Byggelinien forløber langs systemlinien for motorvejen i en afstand af 50 m. Til byggelinien skal lægges et højde-tillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie plus passagetillæg på 1 m. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. Lokalplanen fastlægger en byggelinie på 100 m fra motorvejens midte. Langs Vejle Landevej og Skærbækvej fastlægges byggelinie på 50 m fra vejmidte. Langs den nye parallelvej i området fastlægges byggelinie på 20 m fra vejskel. Området anlægges med anlæg af busholdepladser, og området vil løbende blive søgt udbygget med kollektiv trafik.. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn (høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Jernbane Jernbanen er sikret ved tinglysning af bestemmelser om respektafstande fra kørestrømsanlæg på banen, der sætter grænser for anlæg og aktiviteter indenfor givne sikkerhedszoner. Ifølge lov om jernbanevirksomhed gælder i øvrigt, at der ikke uden tilladelse fra infrastrukturforvalterne, som er Banestyrelsen, må foretages udgravninger, opfyldninger eller anbringes materiel i en sådan nærhed, at der derved kan opstå fare for driften. Naturbeskyttelsesloven mv. Vejle Museum skal foretage prøvegravning på området. Hvis der under jordarbejder i forbindelse med byggeri på lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Der er fredskovbelagte skove i området. Det vigtigste krav til fredskov er, at arealet skal være bevokset med skov. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde ophæve fredskovpligten. Det vil medføre et krav om plantning af skov på et andet areal. Tilladelse til ændring af det fredskovbelagte areal skal meddeles af Skov- og Naturstyrelsen. Lokalplanområdet indeholder et kompleks af diger, bestående af sogne- og ejerlavsdiger samt udskiftningsdiger. Der er udarbejdet notat, der beskriver hvert enkelt dige. Digerne incl. bevoksning skal hvor det er muligt bevares. 9

10 I lokalplanområdet findes 5 vandhuller og et stykke vandløb (Erritsø Bæk), der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 Kystområder Lokalplanen er omfattet af planlovens 5 vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet ligger bag eksisterende bebyggelse og beplantninger næsten 3 km fra kysten og vurderes derfor ikke at have betydning for kystlandskabet. Miljøforhold Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat i kommuneplanen, tillæg nr. 36. Lokalplanen fastlægger således, at området må anvendes til virksomheder med en støjgrænseværdi på: 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Jordbalance For at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje og regnvandsbassiner samt ved byggeri, åbnes op for terrænmodelering indenfor hele lokalplanens område i op til 10 m højde over eksisterende terræn. Til terrænmodulering må der kun anvendes ren jord. Trafikstøj Årsdøgntrafikken på motorvej E 20 er biler, på Skærbækvej bile og på Vejle Landevej biler. Da lokalplanen også giver mulighed for kontorer, som er støjfølsom anvendelse, bør sådanne bygninger udformes, så de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledninger kan overholdes. For jernbanen gælder vejledning nr. 1 fra 1997 om støj og vibrationer fra jernbaner, der fastsætter de vejledende grænseværdier for støj fra forbikørende tog for kontorer til 35 db(a) inde og 65 db(a) ude. Forsyningsplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af tillæg til kommunens spildevandsplan.. Virksomhederne er fritstillet i deres energivalg til procesenergi og rumopvarmning. Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Indenfor området er der desuden servitutsikrede vandledninger, spildevandsledninger og el kabler, der skal respekteres, omlægges eller fjernes. 10

11 Redegørelse Højspændingsledning og Radiokæde Lokalplanområdet gennemskæres af en 60 kv højspændingsledning. I forbindelse med byggemodningen af området planlægges højspændingsledningen omlagt. Områdets nordvestlige del gennemskæres af radiokæde. LOKALPLANRAMMER, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 43 Generelle rammebestemmelser (jfr. kommuneplantillæg 36 Områderne må anvendes til erhvervs- og centerformål. Parkeringsbehovet fastsættes ved udstedelse af byggetilladelse i overensstemmelse med den ønskede anvendelse. De enkelte områder inddeles i 7 klasser efter miljøbelastende forhold. Klasse 1-3 omfatter virksomheder med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 4-5 omfatter virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 6-7 omfatter virksomheder med stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Bebyggelsesprocenten for det enkelte område som helhed fastsættes til max. 50, for CE 1 syd dog til max De særlige rammebestemmelser, område CE 1 Syd Særlig anvendelse til virksomheder: Med verden/danmark som opland, med behov for PR-værdi ved beliggenhed der skaber synergi i området. Området udlægges til lands- og regiondækkende funktioner. Krav om arealstørrelse: høj bebyggelsesintensitet er et krav Krav om bygningslolumen: Markant byggeri Krav om arkitektur og beplantning: Markant arkitektur i høj kvalitet. Eksempler på virksomhedstyper: Landelscenterfunktioner, uddannelsesinst, boliger. Miljøklasser: 1 5 Max. etageantal: 6 Max. bygningshøjde: 32 m 11

12 12 Lokalplanen er offentliggjort den 28. juli 2004

13 LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område CE 1 Syd Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: 7000 Bilag 1: Princip for udstykning, bebyggelse, beplantning mv. af lokalplanens område. Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 7a, 8d, 8e, 9d, 9e,10a,10c, 10e, 11a, 36, delaf 39, 41, Tårup by,taulov, 8t, Børup by, Taulov, 9bl, 9bm, 17cs, 26f,»du«litra, 116b, Erritsø by, Erritsø, litra«c«, 1b, 1d, 6a, 6b, 7a, 7b, 9, 10, 3c, 3e, 3f, 3g, 11a, 11b, 12a, 12b, 13d, 13e, 13f, 13g, 12g, 16e, 16f, 18a, 18b, 18c, 18d,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, Henneberg Ladegaard, Erritsø, samt alle parceller, der efter den 5. December 2003 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 13

14 14 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning Skærbækvej Skærbækvej Amerikavej Lykkegårdsvej Vestergårdsvej Ladegårdsvej Fougårdsvej Vejle Landevej Tingskovvej Vejle Landevej Jernbane Motorvej Jernbane Vej Sti Jernbane Jernbane Vej Vej Jernbane 17cs 166b a 27b 7a 7b 18b 18c 18d 1b 1d 18a 26f 116b 116a 116c 8y 8m 8an 166c 19b 19bo 18f 17b 7a 10c 10e 36 9d 8t 8b 7i 4a 3f 3g c 3e ab 8æ 8af 11a 12a 2af 2u d 8e 9a 9e 38b 13 10a 8aa 8x 8y 38a 33a 26y 19bf 19bg 169 6bs 6m 6cb 16c 16d 16e 16f 12g 19bm 9bl 6bv 19bk r 22v 6bt 6cd 6cf 19d 6by 6bz 6ca 6ck 6cn 25h 14as 14aa 14ac 14n 9v 6n 13g 13f 13e 13d 13b 6a 6b 6c 6e 13a 17c 29 12f 12d 12c 12b 12a 11b 11a 35f 26a 19r d 9bh 9bi 9bm 46h 3g 117h a 115b 117c 14aq 14d 19g 17cr 17ct 17k 16e 53a 6bx 6cc 6cg 6i 53p 73b 33b 117f 19t 19u Firemandsskov Ladegårds Skov "d" "ad" "n" "e" "o" "f" "g" "ct" "g" "c" "ao" "b" "f" "du" "cr" Markvej 6.00m Markvej 6.00m 5.00m 8.00m Markvej 7.00m Markvej 4.00m 8.00m Markvej 3.77m 5.00m 5.00m Markvej Markvej Tårup By, Taulov Henneberg Ladegård, Erritsø Børup By, Taulov Erritsø By, Erritsø Tårup By, Taulov

15 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. September 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for, at masterplanens mest centrale område kan udbygges til et attraktivt, relativt tætbebygget område for lands- og regiondækkende funktioner, serviceerhverv mv. og med bebyggelse og grønne arealer af høj kvalitet. Det er et mål, at områdets unikke geografiske og infrastrukturmæssige beliggenhed udnyttes til at skabe erhvervsmæssig vækst for hele området. Lokalplanen skal derfor følge følgende overordnede hensyn: - Områdets anvendelse fastlægges til serviceerhverv med henblik på lands- og regiondækkende funktioner, herunder sports- og kulturfunktioner. Målet er at skabe et i national sammenhæng konkurrencedygtigt erhvervsområde. - Den østlige og sydlige del af området udlægges efter et overordnet princip i overensstemmelse med den eksisterende skel og skov- og beplantningsstruktur. Områdets bebyggelse skal bestå af markante bygningsanlæg med udgangspunkt i en byggelinie fra motorvejen og byggelinier fra hovedvejen gennem området. - I den nordvestlige del skal hovedstrukturen understøtte etablering af standsningssted/station øst for hovedbanen/forbindelsesbanen. Det er intentionen, at anlæg og bebyggelse placeres og udformes med henblik på, at det samlede nybyggeri danner en sammenhængende by arkitektonisk helhed og således, at torve, pladser, grønne anlæg, parkering mv. kan samudnyttes. - Krav om at bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk og kvalitativ enhed skal sikre, at områdets bebyggelse opføres med høj arkitektonisk kvalitet. - Krav til udformning af infrastruktur, grønne arealer, regnvandsbassiner mv., skal medvirke til at give området det ønskede helhedspræg og kvalitetsindtryk. - Krav til facadearkitektur mod motorvej og terrænmodulering, beplantning mv. af det grønne bælte mellem motorvejen og bebyggelsen skal sikre, at bebyggelse og beplantning mv. langs motorvejen fremstår som en integreret visuel enhed. Målet er Danmarks flotteste facade mod motorvejen. 15

16 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side, og omfatter følgende matrikelnumre: 7a, 8d, 8e, 9d, 9e,10a,10c, 10e, 11a, 36, delaf 39, 41, Tårup by,taulov, 8t, Børup by, Taulov, 9bl, 9bm, 17cs, 26f,»du«litra, 116b, Erritsø by, Erritsø, litra«c«, 1b, 1d, 6a, 6b, 7a, 7b, 9, 10, 3c, 3e, 3f, 3g, 11a, 11b, 12a, 12b, 13d, 13e, 13f, 13g, 12g, 16e, 16f, 18a, 18b, 18c, 18d,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, Henneberg Ladegaard, Erritsø, samt alle parceller, der efter den 5. December 2003 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i underområde 1 og 2 som vist på kortbilg Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone. Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til serviceerhverv. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, udstillingsvirksomhed, (herunder større sports- og fritidsanlæg af regional betydning), erhvervs- og fritidsundervisning, særlig pladskrævende detailhandel og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere må der opføres og indrettes kollektive anlæg og institutioner (herunder offentlige) samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til serviceerhverv. 3.2 Området må således kun anvendes til virksomheder som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører forurening, og med en støjgrænseværdier på 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Støjfølsomme anvendelser skal placeres min. 100 m fra det eksisterende erhvervsområde vest for Skærbækvej. 3.3 Der kan i området etableres butikker til områdets lokale forsyning. Butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 1000 m 2 for dagligvarebutikker og 16

17 Bestemmelser 500 m2 for udvalgsvarebutikker. Der kan ikke etableres butikker i et antal, der bevirker, at de samlet vil betjene et større område end lokalplanområdet. Butikker til særlig pladskrævende detailhandel må maksimalt have et bruttoetageareal på 5000 m 2, 3.4 Støjfølsom anvendelse som f.eks. kontorvirksomhed eller bolige skal udformes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænse værdier for acceptabel indendørs støj(35 db(a) og udendørs støj fra såvel jernbane som offentlige veje ikke overskrides. Dette skal for indendørs støj ske ved konstruktion, støjisolerende glas, facade isolering o.l. og for udendørs støj ved, at opholdsarealer placeres på den side af bebyggelsen, der vender bort fra støjkilderne. 3.5 For arealet reserveret til transportkorridor gælder, at der ikke må opføres bygningsanlæg eller lignende eller anvendes som areal til oplagring eller udstilling. Arealet mellem vejskel og 100 m fra motorvejens midte udlægges som grønt bælte. Bæltet må anvendes til»grøn parkering«, som dog skal holdes min 70 m fra motorvejens midte. Udstykninger 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. I område 1 skal udstykning ske i overensstemmelse med det udstykningsprincip, der fremgår af bilag 1. Vej- og stiforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vejle Landevej og Skærbækvej i princippet som vist på kortbilag nr.1. Der udlægges areal til ny vejtracè gennem området (vejen A -B), og der udlægges areal til ny ringvejstracè (strækningen C - D) som vist på kortbilag nr. 1 i en bredde af 15,5 m incl. areal til cykelsti og med en kørebanebredde på mindst 7,5 m. 5.2 Der udlægges areal til udvidelse af Skærbækvej og Vejle Landevej i det grønne bælte. Indtil Skærbækvej udvides, anvendes arealet som et grønt bælte. 5.3 Langs vejen A - B og vejudlægget C - D udlægges på begge sider af vejene en 17

18 20 m bred ledningszone. 5.4 Parkeringsarealerne indrettes på egen grund eller fælles for flere virksomheder på tværs af grundene. Der må ikke etableres parkering nærmere end 70 m fra motorvejens midte. Der må ikke etableres parkering nærmere end 30 m fra vejskel mod Skærbækvej og Vejle Landevej. Der må ikke etableres parkering nærmere end 20 m fra Vejen A - B. Parkeringsarealer, der etableres ud mod motorvejen i transportkorridoren, må ikke være til hinder for en eventuel nødvendig ledningsføring i korridoren eller føre til merudgift ved sådanne ledningsanlægs etablering. 5.5 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. 5.6 Motorvej E20 er pålagt en tinglyst byggelinie i en afstand af 50 m fra motorvejens midte. Til byggelinien skal lægges et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebane og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie plus et yderligere passagetillæg på mindst 1 m. I det byggeliniepålagte areal må der ikke etableres nogen form for belysning, skiltning, reklamering, flagning, oplag eller udstilling. Enhver form for øvrige anlæg eller reguleringer i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen (Vejdirektoratet). 5.7 Langs Skærbækvej og Vejle Landevej er pålagt vejbyggelinie på 20 m fra vejmidte + højde- og passagetillæg. 5.8 Belægninger, træbeplantning, belysning og inventar i øvrigt skal udformes på en måde, der efter kommunens skøn medvirker til at give området en kvalitativ, bymæssig og helhedspræget fremtræden. Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 18

19 Bestemmelser 6.2 Der udlægges areal til et åbene regnvandsbassiner i transportkorridoren og det grønne bælte langs motorvejen. 6.3 Ny bebyggelse i området er fritstillet ved valg af procesenergi og energi til rumopvarmning. 6.4 Lokalplanens vestlige og nordlige område gennemskæres af hovedspildevandsledning. De pålagte servitutter skal respekteres. 6.5 Lokalplanområdet gennemskæres af 60kV-elkabler samt højspændingsledning, der er sikret ved tinglysning, og hvorom der henvises til tingbogen. I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet planlægges højspændingsledningen omlagt. 6.6 Tingslyst servitut af om træer og bevoksning langs jernbanens køreledninger skal respekteres. 6.7 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering 7. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100. Bebyggelsesprocenten gælder for hvert område som helhed inklusive grønne arealer, vandarealer (regnvandsbassiner), veje m.v. 7.2 Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 1 viste byggefelter i en afstand af. 100 m fra motorvejens midte 50 m fra Skærbækvej og Vejle Landevejs midte. 50 m fra skel mod jernbanen. 20 m fra vejen A - B målt fra vejskel Der henvises i øvrigt til udstykningsprincip jfr. bilag 1. 19

20 7.3 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m i område 1. I område 2 må ny bebyggelse opføres i skel i det omfang, bebyggelsen opføres efter en samlet bebyggelsesplan. Bygningsmyndigheden kan kræve større afstande afhængig af bygningshøjde og brandbestemmelser. 7.4 Ny bebyggelse må ikke opføres i eller med mere end 3 etager i område 1 og 6 etager i område Ny bebyggelse må ikke opføres i en større højde end 18 m over terræn (målt fra niveauplan) i område 1 og 32 m i område 2. Bygninger må i område 1 ikke opføres med en større højde end 4,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel, 6 m i en afstand af 5 m fra naboskel og 15 m i en afstand af 9 m fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation. Bebyggelse højere end 15 m kan ligeledes opføres i en afstand af 9 m fra naboskel. I område 2 skal ny bebyggelse opføres med baggrund i en samlet bebyggelsesplan, der udformes efter principper, der fremgår af bilag 1.»Principper for lokalplanområdets, udstykning, bebyggelse, beplantning mv«. Stadion kan dog opføres i området før udarbejdelse af samlet bebyggelsesplan under forudsætning af, at placeringen er i overensstemmelse med bilag 1. Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene mv. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 7.6 Byggelinien på 100 m fra motorvejens vejmidte og 20 m fra skel mod vejen A - B udgør byggeudgangslinier. Min. 50 pct. af facaden mod byggelinierne skal opføres i byggelinien. Hvor der opføres mere end en virksomhed mellem motorvejen og vejen A - B, udgør motorvejens byggelinie udgangslinien. 7.7 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Bygningsmyndighedens vurdering af, om projektet overholder lokalplanens bestemmelser foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på, om projekterne lever op til lokalplanens 20

21 Bestemmelser intentioner og overordnede ide Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan, forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk, kvalitativ arkitektonisk helhed, dvs. - bebyggelse skal med hensyn til bygningsdimensionering, proportionering samt facade- og tagudformning tage udgangspunkt i den storskala bebyggelse, det er planens intention at skabe, - bebyggelsen skal udføres i et nutidigt formsprog med tydelige vandrette og lodrette markeringer i facaderne og gerne med skift mellem lette og tungere udtryk. Det skal i hvert enkelt byggeri tilstræbes et højt arkitektonisk kvalitetsniveau ud fra en overordnet arkitektonisk hovedide. - bygningsoverflader skal fremstå i naturlige genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ, metal, beton og glas. Bestemmelsen gælder også bygningsdetaljer såsom vinduer, døre, tagrender, nedløbsrør og inddækninger mv. - bygningsoverflader skal overvejende fremstå i afdæmpede farvenuancer f. eks. lyse jordfarver, - tekniske anlæg og installationer på tag skal udformes således, at de efter kommunens skøn fremtræder tilpasset tagudformningen i øvrigt og som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. 8.2 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 3 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne og flagstænger placeres indenfor et nærmere afgrænset område på linie eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højst 12 m. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres 3 facadeskilte pr. virksomhed, ét på hver facade mod eksterne veje. 21

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere