DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING"

Transkript

1 DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4 UDGIVELSESDATO December 2013 UDARBEJDET LSPE, MAAQ, KBJO KONTROLLERET LIVE GODKENDT KBJO

4

5 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 5 INDHOLD 1 DEL Indledning Læsevejledning Formålet med satspuljen Evalueringens formål, aktiviteter og metode 10 3 Baggrund om graviditet og alkohol 12 4 Opsamling på evalueringen Udviklingsproces og ændring af projekternes fokus Væsentligste resultater og erfaringer COWI s anbefalinger til det fremadrettede arbejde med forebyggelse af føtale alkoholskader 25 5 DEL Vrå, Region Nordjylland Døgnbehandling og tilbageholdelse 29 7 Aarhus Spor 1 - Formidling og kompetenceudvikling Spor 2 - Organisering og samarbejde Spor 3 - Kontakt til de gravide Forankring 45 8 Odense Spor 1 - Formidling og kompetenceudvikling Spor 2 - Organisering og samarbejde 50

6 6 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 8.3 Samarbejde Spor 3 - Kontakt til de gravide Forankring 55

7 1 DEL 1 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 7

8 8 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 2 Indledning COWI har for Sundhedsstyrelsen gennemført en evaluering af tre kommunale forsøgsprojekter, der har fået midler fra satspuljen til en forebyggende indsats overfor gravide med et risikoforbrug af alkohol i forhold til fosteret. Tidsperiode Forsøgsprojekternes samlede projektperiode har strakt sig fra 1. september 2009 til 31. december Denne slutevaluering samler op på det samlede projektforløb. 2.1 Læsevejledning Denne afrapportering omfatter to dele: Del 1 er en anvendelsesorienteret del, der er målrettet aktører inden for svangre- og alkoholområdet. Formålet med denne del er at illustrere relevansen af indsatser på området og at videreformidle de erfaringer, forsøgsprojekterne har gjort sig om målgruppen, opsporing, viden, holdning, formidling, kompetenceudvikling og organisering. Del 1 er målrettet aktører, der arbejder med tilsvarende problemstillinger og den indeholder konkrete pejlemærker for den fremadrettede indsats for hver aktør på området: Alkoholbehandlingsinstitutioner Den regionale svangreomsorg Kommuner Praktiserende læger Centralt. Del 1 dækker kapitel 2-4 og kan læses som et selvstændigt dokument. Del 2 præsenterer mere detaljeret de erfaringer der er gjort i projekterne, samt de resultater, projekterne har frembragt. I Del 2 kan der derfor findes detaljer om projekternes aktiviteter og resultater, samt en mere detaljeret beskrivelse af de organisatoriske setups. Del 2 dækker kapitel 6-8. Gravide med et risikoforbrug forstås i rapporten som gravide, der drikker alkohol under graviditeten og dermed risikerer at påføre skader på fosteret.

9 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 9 Satspuljeformål Bevilling Forsøg med tvangstilbageholdelse Tredelt formål 2.2 Formålet med satspuljen Som led i udmøntningen af satspuljemidlerne på sundhedsområdet blev der afsat midler til at udvikle og afprøve metoder til tidlig opsporing af gravide med et risikoforbrug af alkohol med henblik på, at kvinden tager imod behandling og fastholdes i behandling. I satspuljeaftalen står der følgende om formålet med puljen 1 : 'En pulje for kommunerne til forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Med henblik på fastholdelsen vil der over puljen kunne opnås støtte til forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.' Satspuljens samlede bevilling var på 20 mio. kroner i perioden Satspuljen åbnede således for, at der kunne gives støtte til dels en mere generel indsats vedrørende udvikling og afprøvning af metoder overfor målgruppen af gravide med et risikoforbrug af alkohol, dels at der kunne ydes støtte til et mere specifikt forsøg vedrørende tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere. I midten af 2008 indkaldte Sundhedsstyrelsen ansøgninger fra kommunerne til satspuljen vedrørende en forstærket indsats overfor gravide med et risikoforbrug af alkohol. Af Sundhedsstyrelsen ansøgningsmateriale fremgår det, at det overordnede formål med satspuljen er tredelt 2 : Tekstboks 2.1Overordnede formål jf. Sundhedsstyrelsens ansøgningsmateriale. at forebygge, at der fødes børn med fysiske, psykiske eller sociale alkoholrelaterede skader at reducere børns fysiske, psykiske eller sociale skader som følge af moderens og evt. hendes partners alkoholforbrug at afdække alkoholforbruget hos gravide systematisk med henblik på at opspore flest mulige gravide med et potentielt fosterskadende alkoholforbrug og sætte ind med en relevant forebyggende eller behandlende indsats. Udviklingsprojekter Af Sundhedsstyrelsens ansøgningsmateriale fremgår det også, at 'der er tale om udviklingsprojekter, idet der er begrænset viden om effektive metoder til opsporing, motivering og fastholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. Formålet er derfor endvidere, at den opnåede viden fastholdes og formidles videre, så udviklingen inden for området kvalificeres'. Det fremgår også, at der med puljen skal opnås erfaring med at udvikle og afprøve metoder vedrørende forsøg med tilbageholdelse i henhold til bekendtgørelse (nr. 227 af 11. februar 2008) om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1 Jf. 'Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse ', Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 27. oktober Se Sundhedsstyrelsens ansøgningsmateriale på:

10 10 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL Familieambulatorierne Tre udvalgte forsøgsprojekter Sideløbende med satspuljeprojektet er der efter planen udmøntet midler til etablering af familieambulatorier i det regionale sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen peger i ansøgningsmaterialet på, at de kommuner, der opnår støtte fra satspuljen, bør etablere et samarbejde med familieambulatorierne, hvor det er muligt og relevant. På baggrund af de indkomne ansøgninger besluttede Sundhedsstyrelsen at yde støtte til tre forsøgsprojekter i henholdsvis Odense Kommune, Aarhus Kommune og Region Nordjylland. Formålet med evalueringen Evalueringens metode Effektmåling har ikke været mulig Løbende ændring af evalueringsdesign Aktiviteter og dataindsamling 2.3 Evalueringens formål, aktiviteter og metode Satspuljen skal evalueres med henblik på, at der kan udledes erfaringer og anbefalinger om metoder vedrørende alkoholforebyggelse og -behandling for gravide på landsplan. Evalueringen skal frembringe systematisk viden om 3 : Målopfyldelsen inden for de enkelte projekter med udgangspunkt i beskrivelsen af de forskellige tilbud Organisatoriske aspekter af indsatsen i forhold til organiseringen internt i kommunerne og tværsektorielt Udviklingsprocessen i forsøgsprojekterne Effekten af indsatsen i forhold til målgruppen Evalueringen tager udgangspunkt i disse fire evalueringskriterier. Det skal dog bemærkes, at der oprindeligt var lagt op til, at forsøgsprojekterne skulle have en direkte kontakt til flere hundrede gravide med et risikoforbrug af alkohol, der skulle danne grundlag for en vurdering af effekten af projekterne. Forsøgsprojekterne har imidlertid kun i meget begrænset omfang haft direkte kontakt til målgruppen, hvorfor det ikke er muligt og giver mening at vurdere effekten af projekterne i forhold til målgruppen. Evalueringen har i stedet karakter af en lærende evaluering, med fokus på generering af erfaringer til den fremtidige praksis og indsats på området. Opsporing og rekruttering af gravide til alkoholbehandling har vist sig meget vanskelig. Derfor har forsøgsprojekterne - efter løbende dialog med Sundhedsstyrelsen - ændret deres design og indsats ganske betydeligt i projektperioden. Dette har medført, at evaluator løbende har måttet tilpasse evalueringsdesign og -indhold. Evalueringsdesign og -indhold er således ændret i henholdsvis november/december 2009 (i forbindelse med drøftelser i forlængelse af opstartsseminaret for satspuljeprojektet) og i november 2010 (efter udarbejdelse af projekternes baseline) samt i øvrigt løbende justeret 4. Nedenfor er vist en tids- og aktivitetstabel over de evalueringsaktiviteter, der er gennemført i løbet af projekterne. 3 Jf. udbudsmaterialet vedrørende evaluering af de kommunale forsøgsprojekter. 4 Jf. bl.a. 'Tillæg til COWIs evalueringsdesign', af 30. november 2010.

11 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 11 Tekstboks 2.2Aktiviteter og tidsplan. AKTIVITET Opstartsseminar med deltagelse af forsøgsprojekterne og Sundhedsstyrelsen X Skabelon og dataindsamling vedr. baseline samt opstilling af forandringsteorier X Telefoninterviewundersøgelse, samarbejdspartnere og interessenter X Baseline-rapporter fra projekterne X Seminar om implementering i Odense X Workshop med familieambulatorierne i Region Midt, Region Syd samt X videncenteret Midtvejsstatus fra projekterne X X Projektbesøg/workshop hos projekterne X X Evalueringsnotat, midtvejs X Interviews med samarbejdspartnere X Interviews med projekterne X Afsluttende evalueringsrapport. X Dataindsamling Til brug for evalueringen har COWI gennemført interview med samarbejdspartnere i henholdsvis Odense og Aarhus Kommuner, repræsentanter fra familieambulatorierne, projektmedarbejderne samt fagprofessionelle, der har deltaget i kompetenceudvikling, jf. bilag A. Interviewene har været baseret på en række semistrukturerede interviewguides, der var målrettet henholdsvis samarbejdspartnere eller projektet, jf. bilag B. Interviewene er gennemført som henholdsvis telefoninterview, gruppeinterview og enkeltinterview. Ud over interviews har COWI baseret evalueringen på projekternes midtvejs- og afslutningsrapporteringer, projekternes ansøgninger, forandringsteorier, workshops og andet materiale og aktiviteter, der har været afholdt i løbet af projekternes levetid.

12 12 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL Sundhedsstyrelsen anbefalinger Alkohols skadesvirkninger 3 Baggrund om graviditet og alkohol Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide ikke drikker alkohol. Kvinder, der overvejer at blive gravide, bør heller ikke drikke alkohol. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er baseret på et forsigtighedsprincip, idet der ikke er evidens for, hvor den nedre grænse for alkohols skadelige virkning på fosteret går. Det er påvist, at alkohol under graviditeten kan medføre skader på fosteret, f.eks.. lav fødselsvægt, kognitive problemer og misdannelser. Den alvorligste - foruden den øgede risiko for fosterdød - er Føtalt Alkohol Syndrom (FAS 5 ). En undersøgelse baseret på den nationale, danske fødseskohorte viser, at et indtag af alkohol på 2-3½ genstande om ugen øger risikoen for abort tidligt i graviditeten 6. En opgørelse af alkoholindtaget blandt danske gravide viser, at omkring 55 % af danske gravide kvinder er totalt afholdende i graviditeten, mens 2 % angiver, at de drikker mere end fire genstande alkohol om ugen 7. Risikogruppen for udvikling af alkoholskader hos fosteret omfatter ikke kun kvinder med en erkendt graviditet. Ofte vil graviditeten først være kendt noget tid efter konceptionen, og alkoholindtagelse kan således have nået at påføre fosteret skader, inden graviditeten erkendes. Derfor er ikke kun indtaget af alkohol blandt gravide, men generelt indtaget blandt kvinder i den fertile alder, relevant. Størstedelen af danske kvinder drikker alkohol, og andelen af kvinder, der binge-drikker, dvs. 5 Fetalt Alkohol Syndrom, en underkategori af FASD. 6 Nybo Andersen A, Kragh Andersen P, Olsen J, Grønbæk M, Strandberg-Larsen K. Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death. Int. J. Epidemiol 2012; Nybo Andersen A, Kragh Andersen P, Olsen J, Grønbæk M, Strandberg-Larsen K. Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death. Int. J. Epidemiol 2012; 1-9.

13 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 13 drikker mere end fem genstande ved samme lejlighed i løbet af en måned, er mere end halvdelen blandt årige og en fjerdedel af de årige 8. Samfundsøkonomi Foruden de menneskelige omkostninger, der følger for både et alkoholskadet barn og dets familie, er der betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser. For eksempel kan adfærds- og indlæringsproblemer som følge af alkoholskader medføre store omkostninger til særlige foranstaltninger for disse børn. Nogle af de rusmiddelskadede børn får aldrig en normal barndom eller voksenliv og kan gennem hele livet have behov for offentlige hjælpeforanstaltninger. Udgangspunktet for forsøgsprojekternes virksomhed er altså en vigtig problemstilling om skader som følge af alkohol under graviditet med potentielt store personlige og samfundsmæssige omkostninger. 8 Den nationale sundhedsprofil, 2010.

14 14 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 4 Opsamling på evalueringen Dette kapitel samler op på evalueringen af kommunale forsøgsprojekter, der i perioden har fået midler fra satspuljen til metodeudvikling af en forebyggende indsats overfor gravide med et risikoforbrug af alkohol. Kapitlet afsluttes med en række anbefalinger på baggrund af erfaringerne. Tre forsøgsprojekter Tre forsøgsprojekter fik af Sundhedsstyrelsen tildelt støtte til en indsats overfor gravide med henblik på at forebygge og reducere alkoholrelaterede skader på børn. De tre forsøgsprojekter var: Region Nordjylland/Døgnafdelingen i Vrå (med mulighed for frivillig kontrakt om tilbageholdelse) Alkoholbehandlingen ved Odense Kommune Alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune I løbet af opstartsfasen blev det klart, at projektet ved døgnafdelingen i Vrå i Region Nordjylland ikke kunne rekruttere gravide fra målgruppen. Projektet var startet før etableringen af Familieambulatorierne, som ellers ville kunne henvise kvinder til behandling. Desuden forklaredes den manglende rekruttering af den geografiske placering af døgnafdelingen og af en relativ smal målgruppe. Endelig vurderede projektet, at muligheden for brug af frivillig kontrakt om tilbageholdelse med hjemmel i Sundhedslovens 141 fra 2007 i sig selv har udgjort en barriere for rekrutteringen. Se kapitel 4 for erfaringerne hermed. Sundhedsstyrelsen og projektet besluttede derfor, at aktiviteterne ikke skulle videreføres. 4.1 Udviklingsproces og ændring af projekternes fokus Forsøgsprojekterne i Odense og Aarhus har som i Vrå været påvirket af det i forhold til forventningen - lille antal gravide med et risikoforbrug af alkohol, som projekterne fik kontakt til. Desuden har de været påvirkede af forsinkelsen af familieambulatoriernes opstart. I løbet af projektperioden er projekternes fokus derfor løbende blevet tilpasset. Denne udviklingsproces har været væsentlig, idet den i høj grad har afdækket de barrierer, der er omkring arbejdet med gravide med et risikoforbrug af alkohol. I det følgende beskrives, hvordan udviklingsprocessen er forløbet.

15 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 15 Forandringsteori Forsøgsprojekterne ved alkoholbehandlingen i henholdsvis Odense og Aarhus fik tildelt satspuljemidler på baggrund af deres projektansøgninger til Sundhedsstyrelsen. Hvert af projekterne udarbejdede i opstartsfasen en forandringsteori. Ifølge projekternes forandringsteorier ville de arbejde efter følgende tre hovedspor: Formidlings- og kompetenceudviklingsspor: Formidling til og kompetenceudvikling af professionelle. Organisations-, samarbejds- og kvalitetsudviklingsspor: Organisations-, samarbejds- og kvalitetsudvikling via eksempelvis samarbejdsaftaler og handleplaner. Direkte kontakt til de gravide og behandling: Information, rådgivning og behandling af konkrete gravide i målgruppen. Behandlingsspor Med hensyn til behandlingssporet fremgik det af projektansøgningen fra forsøgsprojektet i Odense, at de forventede cirka 100 deltagende gravide i projektet årligt, mens projektet i Aarhus forventede cirka deltagende gravide årligt. Det viste sig imidlertid allerede i løbet af 2010, at opsporing af gravide med et risikoforbrug af alkohol er en vanskelig og omfattende opgave. Aarhus-projektet beskriver i et tillæg til deres projektbeskrivelse denne udfordring således: '[ ] projektets indsats forsøges afviklet blandt en gruppe professionelle, som endnu ikke er moden til effektivt at opspore gravide med et bekymrende alkoholforbrug. Blandt professionelle mangler der både en anerkendelse af problematikkens validitet i forhold til de officielle anbefalinger, omfang og konsekvenser for det ufødte barn'. De professionelles manglende opmærksomhed på målgruppen Med de professionelle tænkes på den kreds af mennesker, der typisk kommer i kontakt med gravide, og dermed potentielt kunne være i stand til at opspore gravide med et risikoforbrug af alkohol. Det drejer sig bl.a. om de praktiserende læger, jordemødrene, sundhedsplejerskerne og kommunale sagsbehandlere. Ifølge både Aarhus- og Odense-projektet udgør de professionelles manglende opmærksomhed på denne målgruppes problemstilling en væsentlig barriere i forhold til screening og opsporing af gravide med et risikoforbrug af alkohol. De kommunale forsøgsprojekter byggede på en antagelse om, at den kommunale alkoholbehandling via de professionelle kunne opspore og få adgang til gravide med et risikoforbrug af alkohol. Dette var kun i begrænset omfang muligt og må anses som hovedforklaringen på, at forsøgsprojekterne ikke kunne gennemføre deres projekter efter deres oprindelige projektplaner og opnå kontakt til målgruppen af gravide. Ændring af fokus nødvendig Med udgangspunkt i vanskelighederne ved at opspore og skabe kontakt til målgruppen af gravide via de professionelle blev der indledt en dialog mellem projek-

16 16 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL terne og Sundhedsstyrelsen om ændring af fokus for projekterne. Aarhus-projektet konkluderede følgende i et notat til Sundhedsstyrelsen 9 : 'Det er gravidprojektets helt klare overbevisning, at den oprindelige projektbeskrivelse og forandringsteori vil være særdeles uhensigtsmæssig fortsat at anvende som styringsredskab. Det er i stedet nødvendigt at skabe et almengyldigt og bredt accepteret fundament for problematikken omkring gravide med et risikabelt alkoholforbrug, før det bliver muligt at udstyre de relevante professionelle med de nødvendige redskaber til tidlig opsporing af gravide i målgruppen. P.t. eksisterer for store og grundlæggende barrierer til, at en fortsættelse af samme vej vil gøre nytte.' Nedtoning af behandlingsspor og fokus på formidling og kompetencer Forsøgsprojektet i Odense oplevede de samme udfordringer som Aarhus-projektet i relation til opsporing og kontakt til målgruppen af gravide med et risikoforbrug af alkohol. Efter dialog med Sundhedsstyrelsen foretog begge projekter et skifte, så projekternes fokus på behandling af gravide i målgruppen blev vægtet lavere. Vægten på formidling til og kompetenceudvikling af professionelle blev derimod øget. Behandlingssporet i form af information, rådgivning og behandling af konkrete gravide i målgruppen blev således efter aftale med Sundhedsstyrelsen nedtonet i forsøgsprojekterne. Der var flere årsager hertil. I begyndelsen af projektperioden fik projekterne synliggjort, at der er behov for mere viden og kompetenceudvikling blandt de fagprofessionelle. Aarhus-projektets kortlægning af både jordemødre og praktiserende lægers viden, holdninger og adfærd ift. at rådgive gravide om alkohol viser blandt andet, at de fagprofessionelle ikke rådgiver de gravide i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 10, 11. F.eks.. rådgiver kun ca. halvdelen af både de praktiserende læger og jordemødrene gravide til afholdenhed, selvom langt størstedelen kender til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Desuden viste Aarhus-projektet gennem kvalitative undersøgelser af 30 gravide, at de fleste af disse kvinder ikke har været fuld- 9 Se 'Status og fremtid for Gravidprojektet i Alkoholbehandlingen i Århus Kommune', 16. august 2010, Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen i Syd. 10 poerg_til_alkohol/~/media/subsites%20og%20weblight/subsites/alkolbehandli ngen/gravideprojektet/tfj_01_fagligt_indstik.ashx 11 poerg_til_alkohol/~/media/subsites%20og%20weblight/subsites/alkolbehandli ngen/gravideprojektet/ugeskriftforlger.ashx

17 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 17 stændigt afholdende før erkendt graviditet, og at der blandt de gravide er en holdning om, at det er i orden at drikke lidt i løbet af graviditeten 12. Dette er i tråd med udsagn fra både projekterne og de interviewede samarbejdspartnere om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tider bliver udfordret og betvivlet både af fagprofessionelle og af gravide. Endelig er alkoholområdet tabuiseret og har i nogle sammenhænge lav status i forebyggelsespolitikken, hvilket kalder på en særlig fokuseret indsats. På denne baggrund var der enighed om, at projekterne i højere grad skulle fokusere deres indsats på formidling til og kompetenceudvikling af fagprofessionelle samt organisering af indsatsen og samarbejde med relevante kommunale og regionale parter. I denne forbindelse skulle projekterne endvidere arbejde med at udarbejde casebeskrivelser af de gravide, som projekterne opsporede, med henblik på at danne grundlag for en organisations- og kvalitetsudvikling af feltet. Gravide/KvalitativUndersoegelseGraviditetAlkohol.ashx 13 Se 'Evaluering af etableringsfasen for de landsdækkende familieambulatorier (2009/10- Familieambulatorierne Konkret har den sene opstart af familieambulatorierne haft betydning for projekternes udvikling. Familieambulatoriernes bevillings- og ansøgningsproces blev stærkt forsinket, så familieambulatorierne først kom i drift i perioden fra sommeren 2010 og frem til medio Ifølge aftalen om den kommunale og regionale økonomi skulle familieambulatorierne have påbegyndt deres etablering i sidste kvartal Dette har betydet, at der i løbet af projektperioden har eksisteret en gråzoneproblematik for behandlingsansvaret mellem familieambulatorierne og den kommunale alkoholbehandling: i starten var der ikke noget tilbud i familieambulatorierne, som forsøgsprojekterne kunne henvise til, hvorfor behandlingen foregik i den kommunale alkoholbehandling. Denne praksis fortsatte til dels i familieambulatoriernes opstartsfase, indtil der med samarbejdsaftalerne i regi af sundhedsaftalerne blev fastlagt retningslinjer for behandlingsansvaret. For døgnbehandlingen i Vrå kunne familieambulatorierne formodes at have fungeret som henvisende instans og dermed bidraget til rekrutteringen af gravide i målgruppen. Organisering i projekterne Odense-projektet har etableret en intern kommunal organisering, gravidteamet, der koordinerer den tværgående indsats overfor de gravide. Begge forsøgsprojekter har udarbejdet samarbejdsaftale i regi af sundhedsaftalerne, omend Aarhus Kommunes aftale stadig afventer endelig godkendelse. Odense har derudover udarbejdet en instruks for alkoholbehandling af gravide og partnere til gravide (se bilag F) og en organisering for håndtering af gravide med et stof- eller alkoholmisbrug, og Aarhus har udarbejdet, men ikke godkendt, en instruks for samarbejdet mellem Familie )', november 2011 (revideret marts 2012), COWI.

18 18 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL ambulatoriet og hhv. CfA og Socialforvaltningen. Instruksen, såvel som samarbejdsaftalen tilsendes Sundhedsstyrelsen efter godkendelsen. Den ovennævnte udviklingsproces og de barrierer, der har ligget i den, har selvsagt fyldt meget i projekterne og har givet anledning til mange overvejelser om, hvordan opgaven skulle løses bedst muligt inden for satspuljens og virkelighedens rammer. 4.2 Væsentligste resultater og erfaringer Afsnittet er bygget op om: Målgruppen Opsporing Viden og holdninger Kompetenceudvikling Organisering af indsatsen i kommunen Få gravide opsporet Målgruppen Projekterne har erfaret, at omfanget af henviste kvinder med et risikoforbrug af alkohol har været mindre end først antaget. I kraft af projekterne er 6 og 14 gravide identificeret og behandlet i henholdsvis Aarhus og Odense i løbet af projektperioden. Hertil kommer partnere med et alkoholproblem og børn, der potentielt kunne have en føtal alkoholskade. Tallene skal ses i lyset af, at der før projektet kun blev identificeret meget få gravide med et alkoholproblem: i en periode på tre år før projektet er der eksempelvis opsporet og behandlet én gravid i alkoholbehandlingen i Odense. Erfaringerne peger altså på, at der er et potentiale for at øge den systematiske opsporingsindsats overfor målgruppen. Undersøgelser viser, at kvinder, der efter erkendt graviditet binge-drikker, hyppigere er: arbejdsløse gennem mere end et år, uplanlagt gravide eller ufaglærte. De har hyppigt psykiske problemer og et eller flere børn i forvejen 14. Projekterne har opsporet socialt belastede gravide Casebeskrivelserne viste i overensstemmelse hermed, at det er en socialt meget belastet gruppe gravide, som projekterne har opsporet i projektperioden. Gruppen omfatter kvinder, der alle har haft et længerevarende alkohol- og/eller stofproblematik bag sig, men hvoraf adskillige ikke tidligere har været i behandling. Det er endvidere kvinder, der har oplevet sociale vanskeligheder såsom forældres alkoholmisbrug, svigt, vold, incest, i løbet af deres opvækst og voksenliv. Ud over alkoholmisbruget nævnes hyppigt øvrige problemstillinger såsom psykiske problemer, stofmisbrug og tobak, og desuden har mange af kvinderne børn i forvejen. Gruppens problematikker er derfor komplicerede og mangefacetterede, og der er behov for tæt støtte og opfølgning. Forløbet bør være flerstrenget og in- 14 Strandberg-Larsen K, Grønbæk M. 'Notat vedrørende alkohol og graviditet'. 2007

19 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL 19 volvere behandling såvel som sociale foranstaltninger, med henblik på at sikre en optimal støtte for kvinderne og det ufødte barn. Derfor skal de gravide hurtigst muligt henvises til Familieambulatoriet, der er ansvarlig for den videre koordination af indsatserne. Endelig indebærer løsning af en alkoholproblematik en vanskelig livsstilsændring, der, især i forbindelse med graviditet og tiden derefter, bør behandles over tid med henblik på at sikre et liv uden alkohol og på at sikre trivsel i familien. Projekterne har ikke opsporet ressourcestærke gravide Ingen af projekterne har opsporet mere ressourcestærke gravide med et risikoforbrug af alkohol. Denne gruppe er muligvis endnu mere vanskelig at opspore end de socialt udsatte, der som oftest har vist sig at have kontakt til kommunen i forvejen Opsporing i alkoholbehandlingen På ovenstående baggrund har opsporing vist sig som afgørende for indsatsen overfor gravide med et risikoforbrug. Systematisk spørgsmål om børn/graviditet Et væsentligt metodeudviklingsskridt har været introduktionen af systematisk opsporing af gravide i alkoholbehandlingen i Odense. Der blev anvendt en bred tilgang til målgruppen, således at alle, der indskrives til behandling, spørges "Har du/i eller venter du/i barn/børn" samt forventet termin. Dette har været med til at identificere: Gravide med et risikoforbrug af alkohol Partnere med et risikoforbrug Børn i familier med risikoforbrug af alkohol Denne form for opsporing har skærpet fokus på målgrupperne og har øget antallet af opsporede. I bilag E ses indskrivningsformularen for alkoholbehandlingen i Odense. Den systematiske opsporing af gravide, partnere og børn i alkoholsårbare familier med kan endvidere integreres i andre af kommunens funktioner, hvor der er størst sandsynlighed for at finde familierne. F.eks.. kan der indarbejdes spørgsmål om forældres alkoholforbrug i den børnefaglige undersøgelse, i jobcentrene eller på socialområdet generelt. Øge systematisk fokus på alkohol Opsporing i almen praksis og svangrekonsultationer Fagprofessionelle peger på, at introduktionen af et øget, systematisk fokus på alkohol i forbindelse med svangrekonsultationerne både i almen praksis og i jordemoderpraksis, kan være med til at opspore gravide med et risikabelt forbrug af alko- 15 Serviceloven 50.

20 20 EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL hol. Dette er særlig relevant for den målgruppe, der ikke i forvejen er kendt af det sociale system eller af alkoholbehandlingen. Et risikoforbrug af alkohol er omgivet af tabuer, og den kvalitative undersøgelse af gravide viser, at størstedelen af de interviewede kvinder ikke ser sig selv som den primære målgruppe for Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide om alkohol, men mod kvinder, der ikke kan styre deres alkoholforbrug 16. Dette kan være en forklaring på, at der var et meget lavt antal hits på Aarhus-projektets hjemmeside til trods for en ihærdig reklameindsats. Det er samtidig konklusionen, at de gravide finder det helt i orden at fagprofessionelle spørger til deres alkoholvaner, mere end blot det lukkede spørgsmål "hvor mange genstande drikker du", der typisk stilles i mødet med de fagprofessionelle. På nuværende tidspunkt er der et enkelt spørgsmål om den gravides aktuelle alkoholforbrug i svangrejournalen, som den praktiserende læge udfylder ved 1. konsultation. Herudover eksisterer der ikke nogen fast praksis for yderligere samtale eller spørgsmål om alkohol. Aarhus-projektets kvalitative interview med gravide viser, at man ikke altid kan regne med, at det præcise forbrug af alkohol angives ved lukkede spørgsmål. Derfor kan opsporingen styrkes ved at give fagprofessionelle - praktiserende læger, jordemødre og sundhedsplejersker redskaber til at varetage samtaler om alkohol. De fagprofessionelle beskriver det generelt som vanskeligt at tale med gravide om alkohol, særligt i forhold til de mere ressourcestærke gravide. Det er i den forbindelse væsentligt, at de fagprofessionelle f.eks.. er opmærksomme på at stille åbne frem for lukkede spørgsmål med det formål at åbne op for en samtale. Motivational Inquiry er blandt andet et brugbart redskab i den forbindelse Viden og holdninger Aarhus-projektet har i løbet af projektperioden arbejdet indgående med undersøgelser blandt jordemødre, praktiserende læger og gravide om holdninger og adfærd i forhold til alkohol. Halvdelen af praktiserende læger og jordemødre rådgiver om graviditet og alkohol Undersøgelserne viser, at størstedelen omend ikke alle - kender Sundhedsstyrelsens anbefalinger for graviditet og alkohol. Samtidig viser undersøgelserne, at der er stor forskel på, hvilken rådgivning gravide får. Kun omtrent halvdelen af de praktiserende læger og jordemødre angiver, at de rådgiver om alkohol og graviditet, faktisk er andelen af jordemødre der rådgiver herom faldet siden en tilsvarende undersøgelse i Samtidig er holdningen til alkohol og graviditet blandt de fagprofessionelle tankevækkende: kun omkring halvdelen af både jordemødre og praktiserende læger mener, at gravide bør være afholdende. Dette står i kontrast til 16 Gravidprojektet: Graviditet og alkohol Fortællinger baseret på 30 kvalitative interviews med gravide og mødre. Gravide/KvalitativUndersoegelseGraviditetAlkohol.ashx

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader Forebyggelse og behandling af børn med medfødte alkoholskader - et sundhedsfagligt prioriteret område Else Smith, administrerende direktør Temadag for læger torsdag den 2. maj 2013 Tivoli Congress Center

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 7 Offentligt Sagsnr. 2015-6088 Dato 08-10-2015 Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2015-16. Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) til

Forslag. Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2015-16. Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) til Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkohol STOF nr. 16, 2010 Graviditet og alkohol For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere

Læs mere

udsat også på, at kvinder med børn ikke søger hjælp, når alkoholproblemet opstår, eller når de bliver gravide - men først længe efter.

udsat også på, at kvinder med børn ikke søger hjælp, når alkoholproblemet opstår, eller når de bliver gravide - men først længe efter. udsat Graviditet og alkohol For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere få hjælp.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde v. May Olofsson, overlæge, leder af Videncenteret og Familieambulatoriet Region H 1 BØRN AF MØDRE

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang. af stofmisbrugere i behandling

Udkast. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang. af stofmisbrugere i behandling Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: SUMLFI Koordineret med: SIM/Udsatte Sagsnr.: 1506591 Dok. nr.: 1838526 Dato: 17. december 2015 Udkast Forslag til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere