Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011."

Transkript

1 Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup Kommune (HTK) ansøgte i samarbejde med Herlev Hospital, Taastrup Jordemodercenter om midler fra Forebyggelsespuljen 2011 under Region Hovedstaden (RH). RH har i tilsagnsskrivelse á bevilget kr. til projektet. 1. Projektets forventede målgruppe Gravide, som jordemoderen vurderede havde sociale, medicinske eller psykologiske problemstillinger af kompleks karakter. Disse gravide har ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger behov for et såkaldt niveau 3 tilbud, som bl.a. involverer et tværfagligt samarbejde mellem sundhedssektoren og kommunen. 2. Projektets faktiske målgruppe De gravide, der har fået tilbudt hjemmebesøg af jordemoder og sundhedsplejerske har haft én eller flere af følgende udfordringer: Psykiatriske problemstillinger, fx ADHD eller angst Meget unge gravide Den gravide kvinde har haft dårlige opvækstvilkår Ingen uddannelse Gravide, der har været i tvivl om svangerskabet Øvrige sociale problemstillinger 3. Projektets formål Samarbejdet mellem jordemoderen og sundhedsplejen havde til formål at tilbyde de gravide i målgruppen et hjemmebesøg i graviditetsuge 20, hvor både jordemoderen og sundhedsplejersken deltog. Besøget havde flere formål: 1. at den gravide kvinde oplever en sammenhængende støtte, så hun herigennem bliver bedre i stand til at varetage omsorgen for det ventede barn, 2. at sundhedsplejen får tidligt kendskab til den gravide således at hun kan henvises rettidigt til Høje-Taastrup Kommunes indsatser for sårbare mødre fx Mama Nova (unge mødre), forberedende forældreuddannelse m.v. 3. at den gravide kvinde tidligt i graviditeten etablerer tillid til sundhedsplejen. Flere af Børne- og Ungerådgivningscentrets egne evalueringer viser, at sårbare mødre kan have behov for, at der etableres tillid til sundhedsplejen således, at sundhedsplejersken opleves som én, der vil hjælpe snarere end kontrollere. Flere af de gravide har haft en kombination af ovenstående problemstillinger. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. BirgitteLar 51902/13 10/29132

2 m.m. Evaluering af projektet 1. Evalueringsmetode og -spørgsmål Evalueringen er kvalitativ. Der er foretaget et fokusgruppeinterview med jordemoderen og de to sundhedsplejersker, der har deltaget i projektet, samt fagkonsulenten i sundhedsplejen. Endvidere er der foretaget kvalitative interview med et mindre udsnit af de mødre, der har modtaget hjemmebesøg. I fokusgruppeinterviewet er jordemoderen og sundhedsplejerskerne spurgt til deres vurdering af: Om målgruppen har svaret til den forventede målgruppe. Hvad hjemmebesøget har haft af betydning for den gravide. Hvad hjemmebesøget har haft af betydning for hhv. jordemoderens og sundhedsplejerskens forhold til den gravide og samarbejde med den gravide. Hvad det fælles hjemmebesøg har haft af betydning for samarbejdet mellem jordemoderen og sundhedsplejen. Om projektets tre formål er blevet opfyldt. Om projektet er blevet gennemført som beskrevet i projektansøgningen. Hvorfor de gravide har sagt hhv. ja tak og nej tak til hjemmebesøget. Implementering af tilbuddet efter puljemidlernes udløb. Mødrene er blevet spurgt til: Hvordan de blev præsenteret for projektet. Hvorfor de sagde ja tak til hjemmebesøget. Hvordan besøget foregik. Hvilken værdi og effekt hjemmebesøget havde for dem. Hvordan de oplevede det, at jordemoderen og sundhedsplejersken kom hjem til dem. 2 Antal hjemmebesøg 33 gravide kvinder er blevet informeret om projektet og muligheden for at få et barselsbesøg af jordemoderen og sundhedsplejersken. 11 gravide kvinder har modtaget hjemmebesøg. Den gravide kvindes partner har ofte været hjemme og deltaget ved besøget. I projektansøgningen blev det vurderet, at i alt ca gravide ville være i målgruppen i Det faktiske antal gravide i målgruppen har således vist sig at være langt mindre. Dette er der flere grunde til: 1) Fødselstallet har været faldende i forhold til det forventede fødselstal. 2) Jordemoderen har vurderet, at de gravide, som udelukkende havde medicinske problemstillinger, men ellers var velfungerende, ikke faldt indenfor projektets målgruppe og disse gravide har derfor ikke fået tilbudt hjemmebesøg. Da disse mødre ikke kunne betragtes som sårbare, var det jordemoderens vurdering, at et hjemmebesøg ikke ville falde indenfor projektets formål. 3) Flere gravide kvinder end forventet har sagt nej tak til hjemmebesøget på grund af, at det ligger i graviditetsuge 20, hvor mange stadig går på arbejde. Kvinderne har således ikke ønsket at bede om fri, idet de har fortalt, at de i forvejen skal bede om fri til de almindelige jordemoderkonsultationer. 4) Andre har sagt nej tak fordi de selv vurderede, at de ikke havde behov. I disse tilfælde har jordemoderen ikke presset på, hvis hun var enig i vurderingen. 5) Nogle kvinder har sagt ja tak til besøg, men er fraflyttet kommunen inden besøget og har således ikke længere været i målgruppen. 2

3 3. Jordemoderens og sundhedsplejerskernes vurdering af projektet 3.1 Betydning af hjemmebesøget for den gravide Både jordemoderen og sundhedsplejerskerne oplever, at det fælles hjemmebesøg har værdi for den gravide. Vurderingen af hvori værdien består, afhænger dog til dels af, om det er jordemoderen eller sundhedsplejersken, der spørges. Jordemoderen vurderer, at det har stor betydning for mødrene, at besøget foregår hjemme hos dem selv. Her får den gravide den fulde opmærksomhed, fordi hjemmebesøget handler om moderens tanker og forventninger til moderskabet og familielivet, om hendes fysiske og psykiske tilstand osv. Dette står i modsætning til en traditionel jordemoderkonsultation, som foregår på jordemodercentralen og mest handler om det ufødte barn. Sundhedsplejerskerne vurderer, at værdien for den gravide kvinde er, at hun får sat et ansigt på sundhedsplejersken meget tidligt i graviditeten. Det vurderes at give tryghed for moderen fordi hun finder ud af, at sundhedsplejersken er der for at støtte og bakke op om graviditet og moderskab. Samtidig gør begge faggrupper opmærksom på, at tidspunktet omkring 20. graviditetsuge erfaringsmæssigt det bedste tidspunkt i graviditeten til at tale med den gravide om hendes tanker og forventninger til moderskabet og familielivet, fordi fødslen ikke er nært forestående: Det er nemmere at tale om moderens baggrund, forventninger til moderskabet, hvad tager du med dig fra din egen barndom, forestillinger om, hvad man kan gøre i konkrete situationer, m.v. det er ikke fødslen der fylder så meget endnu (sundhedsplejerske). Endvidere vurderer sundhedsplejerskerne, at det har stor værdi for nogle af mødrene, at de tidligt i graviditeten er blevet henvist til kommunens øvrige tilbud. Her har de fået hjælp til at få styr på økonomi, bolig m.v. inden barnet kom til verden. For disse kvinder har det været en fordel, at besøget lå i graviditetsuge 20, hvor der således stadig er god tid til fødslen. 3.2 Betydningen af hjemmebesøget for jordemoderen Jordemoderen fortæller, at hjemmebesøget har haft stor betydning for hendes samarbejde med de gravide. Det har i alle tilfælde givet jordemoderen et helt unikt billede af, hvad det er for en kvinde, hun har med at gøre. Normalt foregår jordemoderkonsultationer i jordemodercentralen, og jordemoderen kommer ikke hjem til den gravide. Ved at besøge den gravide får jordemoderen et mere helstøbt billede af kvindens livsomstændigheder, familiære forhold m.v. Eller som hun siger: I konsultationen kan den gravide bluffe. Det kan hun ikke på samme måde, når man er hjemme hos hende. Jordemoderen oplever, at der efter hjemmebesøgene er en mere afslappet og uformel stemning og omgangstone mellem den gravide og jordemoderen. Dette forstærkes af, at den gravides partner ofte er til stede under hjemmebesøget. Efter besøget kan jordemoderen og den gravide referere til ting, der blev drøftet ved besøget: jeg kan referere til hvad sundhedsplejersken har sagt og hvad deres mand har sagt og hvad de talte om (jordemoder). 3.3 Betydningen af hjemmebesøget for sundhedsplejersken Det har stor betydning for sundhedsplejerskerne, at de besøger den gravide kvinde sammen med jordemoderen, fordi jordemoderen er et kendt ansigt. Sundhedsplejerskerne vurderer, at det kan tage tid at opbygge et tillidsfuldt forhold til de gravide, og i denne sammenhæng ses det som en fordel at blive introduceret til kvinden af en velkendt fagperson. Denne pointe understøttes af, at besøget i uge 20 giver god mulighed for at etablere et tillidsfuldt forhold til moderen inden fødslen. Dette vurderes at være vigtigt, især for denne målgruppe, som kan være sårbare i den første tid efter fødslen. Desuden giver det tidlige graviditetsbesøg mulighed for endnu et besøg ved sundhedsplejen inden fødslen, hvis det vurderes at være nødvendigt. 3

4 3.4 Betydningen af hjemmebesøget for samarbejdet mellem jordemoderen og sundhedsplejersken Jordemoderen og sundhedsplejerskerne bliver i interviewet bedt om at reflektere over, hvad det fælles hjemmebesøg har betydet for deres indbyrdes samarbejde. Sundhedsplejerskerne oplever, at det har stor værdi at få sat ansigt på hinanden fordi det gør det lettere at gå til den anden faggruppe og stille spørgsmål og bede om hjælp. Idet kvinder fra Høje-Taastrup kan gå til jordemoderkonsultationer i både Taastrup, Roskilde og Hvidovre, oplever sundhedsplejerskerne, at det gør en stor forskel for deres arbejde, at der er etableret et samarbejde med Taastrup-afdelingen i modsætning til Roskilde og Hvidovre. Begge faggrupper oplever, at man får mere respekt for hinandens arbejdsområde, hvilket man ubevidst signalerer til borgerne. Desuden har begge faggrupper oplevet, at de har lært at se forskelligheden som en styrke og som en fordel for indsatsen overfor den gravide. Alt i alt er det vurderingen, at samarbejdet bevirker, at mødrene får en mere sammenhængende og koordineret støtte i graviditeten og som nybagte mødre. 3.5 Jordemoderens og sundhedsplejerskernes vurdering af, om projektets tre formål er blevet opfyldt Besøget har til formål at sikre: 1. at den gravide kvinde oplever en sammenhængende støtte, så hun herigennem bliver bedre i stand til at varetage omsorgen for det ventede barn, 2. at sundhedsplejen får tidligt kendskab til den gravide således at hun kan henvises rettidigt til Høje-Taastrup Kommunes indsatser for sårbare mødre, 3. at den gravide kvinde tidligt i graviditeten etablerer tillid til sundhedsplejen. Der reflekteres i gruppeinterviewet over formålene hver for sig, samt over, hvorvidt det skyldes projektet: 1. Jordemoderen og sundhedsplejerskerne vurderer, at samarbejdet har medført, at de gravide oplever en mere sammenhængende støtte. Dels fordi begge faggrupper kommer hjem til den kommende mor/familie, og dels fordi fagpersonerne efterfølgende kan referere til hinanden. I forhold til hvorvidt kvinden bliver bedre i stand til at varetage omsorgen for det ventede barn, er det en fordel at det fælles hjemmebesøg ligger allerede i graviditetsuge 20. Her er der stadig god tid inden fødslen til at henvise moderen til kommunens øvrige tilbud eller introducere hende for øvrige fagpersoner i regionalt eller kommunalt regi, hvis der er behov for det. Det er dog ikke hjemmebesøg i sig selv, der gør kvinden bedre i stand til at varetage omsorgen for barnet. 2. En af de helt store fordele ved projektet er muligheden for at henvise den gravide til kommunens øvrige tilbud tidligt i graviditeten. Alle gravide er spurgt, om de kender til kommunens øvrige tilbud for den pågældende målgruppe. Hvis det vurderes, at den gravide kunne have behov for ekstra støtte henvises hun hertil eller opfordres til at deltage. Sundhedsplejerskerne oplever ligeledes, at det tidlige hjemmebesøg giver dem mulighed for at introducere den gravide til det sociale system, hvis der er behov for det: hvis der skal etableres kontakt til en socialrådgiver kan det ske tidligt i graviditeten. Sundhedsplejersken oplever således hjemmebesøget i uge 20 som et springbræt til det øvrige system. Kvinden bliver introduceret til det kommunale system trinvist og den gravides eventuelle mistillid til systemet imødekommes. 3. Sundhedsplejersken oplever, at der i graviditetsbesøget sker en slags overlevering fra jordemoderen til sundhedsplejen til gavn for den gravide. Hun oplever således, at det er en god måde at blive introduceret til kvinden. 4

5 Sundhedsplejersken har i alle besøgene oplevet, at den gravide er imødekommende. Hvorvidt denne imødekommenhed skyldes det fælles hjemmebesøg, kan evalueringen ikke påvise. 3.6 Er projektet blevet gennemført som beskrevet i projektansøgningen? Puljemidlerne skal ifølge projektansøgningen anvendes til at sundhedsplejersken sammen med jordemoderen kan aflægge et hjemmebesøg i graviditetsuge 20 hos alle gravide i målgruppen. Dette tilbud skal supplere jordemoderens og sundhedsplejens øvrige indsats overfor målgruppen. Jordemoderen og sundhedsplejerskerne vurderer, at projektet er gennemført som beskrevet i projektansøgningen i forhold til: At kvinderne i alle tilfælde har været i ca. 20. graviditetsuge Både jordemoder og sundhedsplejerske har været med til alle besøgene. Projektet er delvist blevet gennemført som beskrevet i projektansøgningen i forhold til, at det fælles hjemmebesøg skulle supplere jordemoderens og sundhedsplejens almindelige indsats: I alle tilfælde har hjemmebesøget fungeret som et supplement til jordemoderens generelle indsats. I flere tilfælde har hjemmebesøget været et supplement til sundhedsplejens generelle indsats (almindeligt graviditetsbesøg i uge 30). I de tilfælde hvor hjemmebesøget har erstattet et hjemmebesøg ved sundhedsplejersken i uge 30 har det været en fordel for sundhedsplejersken af få et tidligt kendskab til den gravide. Projektet har ikke været gennemført som beskrevet i projektansøgningen i forhold til antallet af besøg, idet der er gennemført langt færre hjemmebesøg end beskrevet i projektansøgningen. Se afsnit Hvorfor har de gravide sagt ja tak og nej tak til hjemmebesøg? Jordemoderen og sundhedsplejerskerne vurderer, at de gravide kvinder har sagt ja tak til tilbuddet om et fælles hjemmebesøg, fordi det er blevet præsenteret for dem på en måde, så hjemmebesøget fremstår som en ekstra omsorg for mor og barn. Jordemoderen udtaler, at de gravide godt selv er klar over, at de har haft et behov for det. De gravide kvinder, der har sagt nej tak til tilbuddet har ikke selv haft en oplevelse af, at de havde behov for det fælles hjemmebesøg. Dette er især gældende for kvinder, der har børn i forvejen. Hvis jordemoderen har været enig i vurderingen, har hun ikke presset på. 3.8 Implementering af tilbuddet efter puljemidlernes udløb Der er ikke afsat midler til at fortsætte med de fælles hjemmebesøg. Der er dog enighed mellem jordemoderen og sundhedsplejen om, at begge parter vil forsøge at prioritere et fælles hjemmebesøg i uge 20 til de gravide, der har mest behov for det. Der opleves fortsat et stort behov for koordinering, fordi de gravide bevæger sig mellem den regionale og den kommunale sektor. Sundhedsplejen vil på baggrund af projektet forsøge at aflægge barselsbesøg i uge 20. Der er dog praktiske udfordringer forbundet med, at mange gravide vil skulle bede om fri fra arbejde. Det opleves som normalt at tage fri til jordemoder, mens et sundhedsplejerskebesøg ikke betragtes som en gyldig grund. 4. Brugernes oplevelser Interviewene med brugerne af hjemmebesøget foregik efter fødslen. Besøget er dermed ikke i frisk erindring hos de nybagte mødre, hvilket de også selv gør opmærksom på. Der kan dermed være nuancer, der har fortabt sig. Omvendt giver interviewtidspunktet mulighed for, at der i interviewet kan spørges til værdien af det fælles hjemmebesøg på lidt længere sigt. 4.1 Hvordan oplevede kvinderne at blive præsenteret for projektet? Kvinderne fortæller, at de blev præsenteret for projektet af jordemoderen. De fik at vide, at det var et projekt, og at der var tale om et ekstra tilbud udover det almindelige serviceniveau. De fik ikke noget skriftligt materiale vedrørende projektet. 5

6 Brugerne anbefaler, at der gøres mere ud af at præsentere projektet skriftligt især for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Familier, der ikke er så fortrolige med det danske system, kan have svært ved at forstå, at besøget skal betragtes som en støtte og ikke som kontrol. Især hvis de potentielle brugere har hørt skrækhistorier om børn, der er blevet anbragt udenfor hjemmet. Brugerne anbefaler derfor, at den mundtlige information ved jordemoderen suppleres med en folder på forskellige sprog, som den gravide kan få med hjem. 4.2 Hvorfor sagde kvinderne ja tak til hjemmebesøget? De brugere, der har sagt ja tak til at modtage hjemmebesøg ved jordemoder og sundhedsplejerske har primært gjort det fordi de selv kunne se, at de havde behov for besøget. Og samtidig syntes de, at idéen med et fælles hjemmebesøg var god: Det lød spændende, så jeg tænkte: hvorfor ikke? (mor). Mødrene fremhæver at man som gravid - og kommende mor - har en masse spørgsmål, og besøget blev anset som en god mulighed for at få drøftet disse spørgsmål. 4.3 Hvordan foregik besøget og hvad blev der talt om? I flere tilfælde deltog den gravide kvindes partner i besøget. Alle kvinderne oplevede dog, at han ikke sagde så meget til besøget. Dette hænger, ifølge en mor muligvis sammen med, at manden ikke kan forholde sig til barnet i maven på samme måde som kvinden, når parret er i 20. graviditetsuge. De interviewede kvinder husker, at der til besøget blev talt meget om, hvordan de havde det og hvordan deres forventninger til fremtiden som mor/familie så ud. Der blev også talt om, hvordan forløbet ville være, når det lille barn kom til verden. Svære emner som angst og bekymringer blev vendt, og det havde ifølge mødrene stor betydning, at kunne drøfte disse emner sammen med fagfolk. Ingen af mødrene fik foretaget jordemoder-undersøgelser ved hjemmebesøget. Al fokus lå således på mødrenes trivsel og forventninger, hvilket flere af mødrene beskriver som rart (mor). 4.4 Hvilken værdi og effekt havde hjemmebesøget for de gravide kvinder? Alle de interviewede mødre har oplevet det fælles hjemmebesøg som værdifuldt. Dels i forhold til deres oplevelse af graviditeten og forventninger til moderskabet. Og dels for det fremadrettede samarbejdet med jordemoderen og sundhedsplejersken. I forhold til den gravides oplevelse af graviditet og forventninger til moderskab og familieliv, fremhæver de interviewede mødre, at besøget gav anledning til refleksioner, men ingen af kvinderne er i stand til at sætte ord på eller huske, hvad de talte om på netop dette møde. Derimod kan flere af mødrene sætte ord på, hvad hjemmebesøget har betydet for samarbejdet med jordemoderen og sundhedsplejersken. Der fremhæves ord som: ekstra tryghed så hendes ansigt rart at jordemoderen kom hjem til én mere afslappet andet forhold til hende pga. hjemmebesøg dejligt overskred ikke nogen grænse, men nedbryder en grænse. Især blev det fremhævet af mødrene, at samarbejdet med sundhedsplejersken og jordemoderen blev lettere og mere naturligt efter besøget. Graviditets-, fødsels- og barselsforløbet blev således startet på en god måde. Flere af dem giver udtryk for, at besøget gjorde dem mere trygge. 6

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune 1 Evaluering af projekt Ung Mor et gruppetilbud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Udarbejdet i juni 2015 af Vejen Kommune

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

STATUS. Projektjordemoder: 14,0 pct. Anden jordemoder: 14,0 pct. Sundhedsplejerske: 8,0 pct. Andre: 0,0 pct.

STATUS. Projektjordemoder: 14,0 pct. Anden jordemoder: 14,0 pct. Sundhedsplejerske: 8,0 pct. Andre: 0,0 pct. OPSPORING 10 pct. af en fødselsårgang ligger indenfor N3 (ca. 70-75) Opsporing før uge 14 Opsporet: 66 (fra 01.01.2016) Gennemsnitlig henvisningsuge: 10.-11. graviditetsuge Henvist fra Egen læge: 64,0

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Graviditet & Alkohol. Medlemsmøde for jordemødre 3. oktober 2011. De særlige udfordringer omkring alkoholforbrug i graviditeten

Graviditet & Alkohol. Medlemsmøde for jordemødre 3. oktober 2011. De særlige udfordringer omkring alkoholforbrug i graviditeten Graviditet & Alkohol De særlige udfordringer omkring alkoholforbrug i graviditeten Medlemsmøde for jordemødre 3. oktober 2011 Lisa Lærke Iversen & Pia Kesmodel Graviditet & Alkohol Danskernes og særligt

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Faglig vejledning for socialrådgivere

Faglig vejledning for socialrådgivere Faglig vejledning for socialrådgivere 1. Baggrund...1 1.1. Social rådgivning og vejledning...1 1.2. Samarbejde med socialforvaltning og underretningspligt...2 1.3. Social anamnese...3 2. Tværfagligt og

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team

Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team Januar 2015. Afsluttende statusrapport for Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Region Hovedstaden besluttede

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 25.02.2015 Dok.nr. 23045-15 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Forældreforløbet. Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter:

Forældreforløbet. Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter: Forældreforløbet Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter: Informationsmøde Undervisningsforløb, som er delt op i følgende 3 uger: 1. uge. Forberedelse til forældrerollen (Tema 1-5) 2. uge. Babysimulatoren

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Tvang eller tværfaglig støtte til gravide kvinder med stofproblemer. KABS Viden Misbrugskonference 2016 Mia Heick, KABS FamilieVinklen

Tvang eller tværfaglig støtte til gravide kvinder med stofproblemer. KABS Viden Misbrugskonference 2016 Mia Heick, KABS FamilieVinklen Tvang eller tværfaglig støtte til gravide kvinder med stofproblemer KABS Viden Misbrugskonference 2016 Jeg står ene og alene på børnenes side (soc.ministeren 2015) Mange kvinder har tryglet mig om at låse

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Fokus på pårørende hos kommunerne og i de specialiserede tilbud

Fokus på pårørende hos kommunerne og i de specialiserede tilbud Fokus på pårørende hos kommunerne og i de specialiserede tilbud Kort om Center for Hjerneskades pårørende arbejde. En tværkommunal pårørendegruppe i samarbejde med CfH og 3 kommuner Dilemmaer og foreløbige

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Tidlig indsats og samarbejde. mellem daginstitutioner/dagplejen og Sundhedsplejen

Tidlig indsats og samarbejde. mellem daginstitutioner/dagplejen og Sundhedsplejen Tidlig indsats og samarbejde mellem daginstitutioner/dagplejen og Sundhedsplejen 2 Denne folder beskriver vigtigheden i samarbejdet mellem dagtilbud og Sundhedsplejen i forbindelse med opstart af børn

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

} Prævalens. } Depression under graviditet. } Behandlingsmuligheder

} Prævalens. } Depression under graviditet. } Behandlingsmuligheder Gravides håndtering af til- eller fravalget af behandling med antidepressiv medicin for depression - Resultater fra et kvalitativt interviewstudie Lene Nygaard, Cand. scient. San. & Niels Buus, Ph.D 2.2.2014

Læs mere

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken?

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken? Jordemødre i kommuner Hvad har de i tasken? Denne folder er tænkt som et katalog med inspiration til de forskellige opgaver, som en jordemoder kan løse i en kommune. Folderen beskriver forskellige roller,

Læs mere

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Phase XX. YYYY-MM-DD Ny jordemoderpraksis Jordemoderforeningens medlemsmøde d. 3. oktober 2011 Digital kommunikation i jordemoderpraksis OPI (Offentlig Privat

Læs mere

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse 24-03-201024-03-201024-03-2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere