Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel"

Transkript

1 Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel

2 Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning? 8.50: Deltagererfaringer 9.00: Velkomst-aktivitet 9.15: 10 min. pause 9.25: Teorioplæg: FFM 9.40: Gruppearbejde: FFM 9.55: Første teorioplæg: nedbrydningstrekanten : kaffepause 10.25:Teorioplæg: relationsmodellen 10.45: Gruppearbejde 2: Udfyld årsplan - del : nye gruppedannelse 11.40: Gruppearbejde 2: Årsplan del : (45 min.) Frokost 13.00: Fordele og ulemper ved de nye Fælles Mål? Hvor støtter læringsmålstyret UV jeres undervisningsplanlægning og hvor indskrænker målene jeres metodefrihed? 13.45: Kaffepause Opsamling og dagens program i morgen Farvel-aktivitet

3 Præsentation En hurtig gennemgang af jer og mig Hvilke skoler kommer I fra? Hvilket klassetrin underviser I?

4 Mål for de to dages kursus Deltagere, der har gennemført forløbet: Kan bruge den didaktiske model fra UVMs materialer om læringsmålstyret undervisning. Kan nedbryde og operationalisere Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløb i engelsk på mellemtrin og udskoling. Kan selvstændigt evaluere og redidaktisere allerede eksisterende undervisningsmaterialer, så det kan anvendes i læringsmålstyret undervisning Kan argumentere for hvordan man kan inkludere elevers bredere sproglige kompetencer som en ressource (herunder andre modersmål end dansk)

5 Hvad er læringsmålstyret undervisning? Læreren sætter hele tiden mål for hvad eleven skal lære i undervisningen og justere løbende kursen ud fra målene. Målene tydeliggør over for eleverne, hvad de skal lære, og undervejs drøfter læreren og de enkelte elever, hvordan det går med at nå målene (side 3 i læringsmålstyret undervisning i folkeskolen - introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning) Er I tvunget til at undervise sådan? Hvad kan fordelene være?

6 Deltagererfaringer (10 minutter) Hvad er jeres egne erfaringer? Hvad har været en udfordring for jer?

7 Activity (10 minutter) Serendipity: How many words can you form out of the letters of this word?

8 10 minutters pause

9 Teorioplæg 1: Forenklede Fælles Mål og læringstyret undervisning Målene er ikke helt frie: I arbejder frem mod kompetencemål og videns- og færdighedsmål (UVM) Disse mål kender I for at kunne undervise. Derfor vil vi starte med at gennemgå selve dokumentet Forenklede Fælles Mål. Mål: Deltagerne kan navigere rundt i FFM (matrixen for faget) Deltageren kender de tre veje gennem FFM (1. kun kompetencemål, 2. klassetrin og 3. kompetenceområder)

10 Gruppearbejde: FFM Læs FFM for engelsk: ( efter 7. klassetrin ) klasse ( efter 9. klassetrin ) Hvad er et vidensmål og et færdighedsmål? Hvilke færdigheds og vidensmål er sværest at nedbryde til konkrete forløb/aktivitet? Hvilke færdigheds og vidensmål er sværest at få eleverne til at opnå? Hvilke områder er nemmest at evaluere?

11 Teorioplæg 2: Læringsmålstyret undervisning Intro til nedbrydningstrekanten (side 9) Pointen med modellen er at vise, hvordan man arbejder med målstyret undervisning. Modellen viser tre typer mål: de to øverste typer mål er fastlagt af UVM, mens læringsmålene skal formuleres af jer. Disse skal formuleres for hvert undervisningsforløb og for hver lektion og hver undervisningsaktivitet. Pas på med for mange mål på en gang (prioriter og nedton)

12 Intro til nedbrydningstrekanten Formuleringen af målene er afgørende. 1. Eleverne skal kunne forstå dem. 2. Læringsmål skal kunne opfyldes. 3. Opfyldelsen skal kunne iagttages, dvs. eleven skal aktivt omsætte sin viden til konkret handling. Vi kan altså ikke bare tale om, at eleven kender eller har indsigt i noget - for det kan vi ikke observere!

13 Nedbrydningstrekanten

14 Hvilke læringsmålsformuleringer virker? Eleven har kendskab til Eleven kan illustrere Eleven lytter aktivt Eleven kan argumentere Eleven har indsigt i Eleven kan anvende

15 Handlingsgivende verber Gode verber Eleven kan beskrive, finde, forklare, relatere, skelne, dramatisere, illustrere, anvende, vise, sammenligne, strukturere, stille spørgsmål til, kritisere, argumentere, vurdere, konstruere, reflektere, udvikle, planlægge NO-go verber Eleven kan Har kendskab til, lytter aktivt, lytter med forståelse til oplæsning, opnår passende læsehastighed og præcision, har indsigt i, viser indsigt i, stifter bekendtskab med..

16 Husk elever med dansk som andetsprog, når I sætter mål i undervisningen Elever med dansk som andetsprog skal både tilegne sig faglig viden samtidig med at udvikle et sprog Gibbons: tænk jer selv som mediator: Lad eleven være igangsætter - lærer bidrager med nyt sprog med udgangspunkt i elevens talte sprog levere formuleringer og støtte Giv barnet tænketid og positioner barnet som en ekspert Stil åbne spørgsmål så eleven kan reagere autentisk

17 Giv barnet mulighed for at arbejde med eget sprog og forbedre det aktivt Udvid samtalemønsteret og stilladser elevens output Giv plads til meningsforhandling og test hypoteser Det er afgørende for sprogudviklingen udvidet tale fra eleven

18 : Kaffepause

19 Bloom s taksonomi: fra det simple til det komplekse En klassifikation af læringsmål (6 niveauer) Man ser på elevens kognitive evne til at tænke et område igennem Det handler om viden og forståelse for et specifikt emne Verberne indikerer et bestemt abstraktionsniveau Et godt værktøj, når I skal sætte læringsmål op for undervisningen og tænker differentiering

20 Blooms taksonomi Laeringsteknologi.dk

21 Teorioplæg: Relationsmodellen (diamanten) I læringsmålstyret undervisning: sammenhæng mellem læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring evaluering. De fire hjørner i diamantmodellen er indbyrdes afhængige (planlægning, gennemførelse og evaluering). Læringsmål: har vi lige talt om.

22 Undervisningsaktiviteter Skal skabe læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå fælles læringsmål. Aktiviteter må ikke længere fastlægges før læringsmålene

23 Tegn på læring Noget, der kan iagttages, som viser at læringsmålene er nået. Det skal være noget eleverne kan kommunikere, færdigheder, de kan demonstrere i praksis, eller produkter, de kan skabe. Der er 3 niveauer

24 Evaluering En vigtig pointe er, at både lærer og elever løbende skal vide, hvordan det går med at opfylde de opsatte læringsmål. Der skal altså evalueres både løbende, så eleverne ved, hvordan de skal arbejde, og til sidst, så eleverne ved, hvordan de har klaret arbejdet.

25 Gruppearbejde: Årsplan, del 1 (45 minutter) Med udgangspunkt i FFM skal I lægge en årsplan for 5., 6., 7., 8. eller 9. klasse. I bedes i første omgang udvælge hvilket kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål der er dit fokus Derefter laves de konkrete læringsmål for klassen (senere individuelle mål). Hvornår på året og i hvor lang tid? Hvilke kompetencemål vælger jeg? Er mine læringsmål konkret for klassen?

26 Årsplan, del 2 Ny gruppedannelse Find makker fra en anden gruppe. Fremlæg jeres årsplaner, giv hinanden feedback og revider sammen.

27 : Frokost

28 Fordele og ulemper ved læringsmålstyret undervisning Det positive synspunkt: Skovgaard og Østergren-Olsen: Kan du give eksempler på at eksplicit målsætning fremmer elevernes motivation og læring? Forskningen viser at målstyret undervisning gør at elever opnår højere læringsudbytte er du enig? Kan du give eksempler på at eleverne udvikler flere konkrete færdigheder end før?

29 Reflekter kort Hvor ser I pædagogikken og skolens almen dannelse i reformen? Er jeres undervisning anderledes? Er jeres dialog med eleverne anderledes?

30 Niels Pasgaard: en kritisk stemme Pædagogikkens filosofi: dialogisk og polyfon Sammen med eleverne mødes vi i gensidig nysgerrighed på verden og forstå forskellige perspektiver Vi prøver at forstå elevernes interesser som afsæt til at føre dem ind i den fælles verden Flere ligeværdige perspektiver og forståelser er på spil hvor vores fælles viden udvikle sig Det centrale er hvad der bringes ind i deres fælles rum i undervisningen (ikke kun på hvad eleven skal lære)

31 Skolereformens filosofi: de snævre og målbare mål Eleven skal opnå specifikke færdigheder og kompetencer som allerede er defineret i de ministerielle fælles mål Pædagogikkens opgave består i at holde fokus på disse mål. Vi kan ikke arbejde med faglige mål der ligger ud over lærerens fantasi - den viden der skabes i undervisningen begrænses til de ministerielle fælles mål Det begrænser den enkelte lærer i at stille mål, der bygger på egen interesse og personlige perspektiver Hvad mener I?

32 Er I enige? Mindre ligeværdig dialog (monolog der ikke rummer indblik til andre emner, skæve svar og spørgsmål) Ny viden og nye ideer mistes og fælles erkendelse om et emne begrænses Læreren er bundet op på at sikre at alle lærer det, der er udstukket fra Ministeriet (centralt fastsatte og tydelige læringsmål) Der er ikke et ligeværdigt møde mellem lærer og elev og stoffet Pædagogikken er blevet en lukket monolog

33 Pasgaards pointe Mål skal være pædagogiske og ikke snævert faglige - kan løbende tilrettes den enkelte elev og klasse uden hensyn til operative måltal - må gerne ligge udover elevens og lærerens forståelseshorisont så de er undrende og udfordres af undervisningens mål - vi må holde fast i pædagogikkens væsen og ikke reducere den til snævre tekniske færdigheder - skolen skal lære elever at indgå i ligeværdig dialog med andre gennem deltagelse i god undervisning fra Målstyret læring når dialogen forstummer, Folkeskolen, den 27. oktober, 2014

34 : Kaffepause

35 Opsamling af dagens program Agenda for i morgen? Hvad skal I medbringe?

36 Farvelaktivitet Reflekter for jer selv i 5 minutter: En ting der har gjort mig klogere i dag? En ting der har hjulpet mig i min fremtidige planlægning? En ting der har fået mig til at reflektere over min egen lærerrolle i forhold til læremålstyret undervisning?

37 Dag 2: Cultural greetings How many ways can we greet each other in the world? A great way of starting the day with a warm-up and discuss the potential for cultural meetings in class

38 Dag 2: Plan for i dag 8.30: Welcome - culture greetings! 9.00: Dagens program og opsummering fra i går 9.10: Eksempel på brug af den didaktiske model (diamanten) til at omsætte et færdigheds- og vidensmål til undervisning. 9.30: Gruppearbejde 3a: I vælger selv et videns- og færdighedsmålspar, hvor I skal formulere læringsmål : Gruppearbejde 3c: I skal lave undervisningsaktivitet, der passer til 3a 11.05: Pause 11.15: Gruppearbejde 3d: I skal udarbejde evalueringsform, der passer til 3a 11.35: Pause 11.40: Gruppearbejde: Undervisningsforløb - nedbrydning af videns- og færdighedsmål til læringsmål (tag et forløb fra årsplanen fra i går) : Pause 10.15: BrainBreak 12.15: Frokost 13.00: Gruppearbejde - fortsat 10.20: Gruppearbejde 3b: I skal formulere tegn på læring, der passer til 3a på tre niveauer 13.20: vidensdeling 13.45: 15 min. pause 10.40: BrainBreak Opsamling og evaluering af kurset Farvel-aktivitet

39 Den didaktiske model: Et eksempel på hvordan færdigheds- og vidensmål nedbrydes til et læringsmål i 8. klasse: Kompetenceområde: Mundtlig kommunikation (fase 1, 8. klasse: lytning) Læringsmål Eleven kan forstå varianter af engelsk fra udvalgte klip fra Neigbours og Dawson Creek og har viden om regionale og sociale varianter af engelsk - australsk og amerikansk.

40 Aktiviteter Et lille oplæg fra læreren om forskelle mellem australsk og amerikansk udtale (vokaler, ordforråd). Lytteaktivitet: eleverne ser uddrag fra de to tv-serier uden nogen info om oprindelsesland og skal 1. lytte og tage noter om hvilken accent der er tale om. 2. tage noter til indholdet (uddragene kan ses flere gange) Opsummering om hvilke serie fra hvilket land og argumenter for hvorfor fra elevernes side. Eleverne skal i grupper nedskrive referat af indholdet til brug i næste opgave. Eleverne skal nu omsætte indholdet til en anden genre.

41 Tegn på læring (formative feedback) Den nye tekst, der er skrevet, gengiver indhold fra den oprindelige serie, fx figurer, relationer, fakta, steder, handling mm. Eleven kan høre om det er amerikansk eller australsk og identificere kendetegn ved de to accenter, såsom ordvalg og udtale 1.a. eleven kan identificere mindst 3 kendetegn 1.b. eleven kan identificere mindst 6 kendetegn 1.c. eleven kan selvstændigt give eksempler på det fra andre serier eller film.

42 Evaluering Feedback via klassesamtale: Kunne eleven identificere hvilken accent, der blev brugt? Kunne eleven identificere kendetegn ved de to accenter? En anden gruppe læser den nye tekst og finder elementer fra den oprindelige tekst (=tv-serien).

43 Gruppearbejde: arbejde med nedbrydningstrekanten I vælger selv et færdigheds- og vidensmålspar, hvor I skal formulere læringsmål (20 minutter) Heckman: Skal kunne forstås af eleverne Genstand for feedback og evaluering

44 Den didaktiske model Et eksempel på hvordan færdigheds- og vidensmål nedbrydes til et læringsmål i 7. klasse Kompetenceområde: kultur og samfund (fase 1): Eleven kan give eksempler på forskelle og ligheder mellem den amerikanske og den danske madkultur

45 Aktiviteter Der læses tekster om den danske og amerikanske madkultur i fællesskab. I grupper holdes små oplæg i klassen af nogle tekster (nogle præsenterer, mens resten af klassen tage noter). Efterfølgende skal eleverne i rolleleg spille amerikaner og dansker og tale om ligheder og forskelle omkring deres dagligdagsvaner omkring mad. Eleverne skriver en fiktionstekst, hvor plottet handler om mødet mellem dem selv og en amerikansk teenager. Klassen ser udvalgte klip fra filmen Super Size Me af Spurlock

46 Tegn på læring MÅL: Eleven kan give eksempler på forskelle og ligheder mellem den amerikanske og den danske madkultur TEGN: Eleven kan beskrive 3 enkelte forskelle og ligheder ved amerikansk og dansk madkultur Beskrive 5 forskelle og ligheder og reflektere over hvad grunden kan være til disse forskelle. Beskrive mere end 5 forskelle og ligheder og reflektere over hvad grunden kan være til forskellene samt give andre eksempler udenfor de læste tekster.

47 Evaluering Feedback via klassesamtale: Kunne eleven give eksempler på forskelle og ligheder mellem den amerikanske og den danske madkultur? Eleverne læser hinandens tekster og giver konstruktivt feedback.

48 :Pause

49 5 minutter How many nouns can you think of that start with the letter N?

50 Gruppearbejde (20 minutter) I skal formulere en undervisningsaktivitet, der passer til det udvalgte læringsmål Heckman: Gå i dybden med materialer metoder indhold tid

51 5 minutter What does these words mean (slang)? Blinding Cock up Doddle Leg it

52 Gruppearbejde (20 minutter) I skal nu formulere tegn på læring, der passer til jeres læringsmål, der passer til tre niveauer Heckman: Kommuniker ud til eleverne i hvilken grad De skal opfylde målet Midtvejsfeedback til eleven som støtter fremadrettet og specifikt

53 10 minutters pause

54 Gruppearbejde (20 minutter) I skal nu udarbejde en evalueringsform, der passer til jeres udvalgte læringsmål

55 5 minutters pause

56 Gruppearbejde (35 minutter) I skal nu tage udgangspunkt i et undervisningsforløb fra jeres årsplan fra i går og nedbryde færdigheds- og vidensmål til læringsmål Brug diamantmodellen Heckman: Hvad er de konkrete læringsmål? Hvilke aktiviteter? Materialer, metoder, indhold, tid. Tegn på læring: hvordan skal der arbejdes med individuelle mål? Hvad er tegnene (3 niveauer)? Vurdering: hvordan vurderes før, under og efter?

57 En lektionsplan: Mål for timen er vigtig - betyder noget for elevernes læringsudbytte Tilpas mål, vurdering og aktivitet til timen og elevers behov Klasse, fag, dato og tid? Hvilken læring var der sidste gang? Hvordan starter timen op? Hvad er timens mål? Hvad er tegn på læring? Hvilket indhold materialer og metoder bruger vi? Hvordan skal timen afsluttes og vurderes? (Heckman)

58 : frokost

59 Heckman: forskellige målplaner og forløb Variere i dybden: hvad skal med? Hvor deltaljeret er jeg? Det lange (årsplan) Det mellemlange forløb (2-6 uger) Det korte forløb (uge og time) Kan bruges af både lærer og elev og i samarbejde med forældre og kollegaer

60 Gruppearbejde fortsat (20 minutter) Vidensdeling: sæt jer sammen i to grupper og præsenter jeres forløb for hinanden (sparring, spørgsmål og konstruktivt kritik)

61 : pause

62 Opsamling og evaluering af kurset Opsamling Farvel evaluering (post-it) Skriv to ting du er blevet klogere på Skriv en ting, du vil fortælle en kollega

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indhold Ideer til arbejdet med Vurdering for læring... 2 Præsentation... 2 Læringsmål og kriterier... 2 Links til området: læringsmål og kriterier for målopfyldelse + tomme dokumenter... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere