KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært?"

Transkript

1 KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært? Den 21. januar 2014 på Hotel Comwell Kolding

2 Program: Teatersalen Morgenkaffe/te og boller (og besøg i udstillerområdet i stueetagen og 1. sal) Velkomst Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Dagens ordstyrer: Kurt Strand, journalist Bedre kvalitet for færre penge? Erfaringer med integration af sundheds-, social- og psykiatriområdet i Skotland (Bemærk: Oplægget holdes på engelsk) Skotland har i flere år arbejdet målrettet på at udvikle nye tværsektorielle styringsformer for at understøtte strategien om at integrere sundheds- og socialvæsenet for at håndtere de demografiske og økonomiske udfordringer. Hør om erfaringerne og hvordan man arbejder målrettet med systematisk styring og opfølgning, bl.a. i relation til kommunernes sundhedsindsats Peter Gabbitas, director of Health and Social Care, Edinburgh, Scotland Tværsektorielt (sam)arbejde om Triple Aim Giver det mening? Region Midtjylland og kommunerne i regionen samarbejder om kvalitetsudvikling på sundhedsområdet. Det overordnede formål er, med afsæt i Triple Aim, at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Hør om e rfaringerne fra dette tværsektorielle kvalitetssamarbejde Anne Jastrup, koncerndirektør, Region Midtjylland og Lis Kaastrup, sundheds- og omsorgschef, Viborg Kommune Pause (og besøg i udstillerområdet i stueetagen og 1. sal) Debat: Hvad er kvalitet i det nære sundhedsvæsen? Er kvalitet i det nære sundhedsvæsen noget særligt, eller er det bare et spørgsmål om at adoptere sygehusenes kvalitetsbegreber? Er vi på rette vej med kvalitetstiltag som kliniske retningslinjer, standarder, indikatorer og forløbsprogrammer? Hvad er godt og hvad er skidt? Er der en rigtig vej, hvis arbejdet med kvalitet skal gøre en forskel? Deltagere: Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sidsel Vinge, sundhedschef, Gladsaxe Kommune Else Smith, adm. direktør, Sundhedsstyrelsen Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse Frokost (og besøg i udstillerområdet i stueetagen og 1. sal)

3 Sessioner (se uddybning af de 8 sessionerne på næste side) 1. Kan man dø af dårlig mundhygiejne? 2. Hvordan sikrer vi kvalitet i den borgerrettede forebyggelse? 3. God praksis og kvalitet i akuttilbud 4. Integrerede indsatser på psykiatriområdet Hvad kan vi opnå? 5. Er velfærdsteknologi + træning = rehabilitering? 6. Nye stærke sundhedsaftaler og nye praksisplanudvalg Hvad betyder det for kommunerne? (Session særligt tiltænkt politikere) 7. Hvordan arbejder vi videre med medborgerskab, samarbejdet med frivillige og udvikling af velfærdsmodellen? 8. Erfaringer fra arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel i kommunerne Hvordan kommer man i gang, hvilke udfordringer er der, og hvad får kommunen ud af det? Pause (og besøg i udstillerområdet i stueetagen og 1. sal) Mere borger, mindre patient Hvad betyder det for den kvalitet, vi skal levere i det nære sundhedsvæsen? Regeringen fremlagde i maj 2013 et udspil Mere borger, mindre patient. Et stærkt fælles sundhedsvæsen. Regeringens vision er et sundhedsvæsen, der hænger sammen for borgeren, hvor borgerens behov og egne forudsætninger er udgangspunktet for den måde, sundhedsvæsenet arbejder på, og hvor patienter og pårørende aktivt inddrages gennem hele forløbet. Hvilken betydning har denne vision for måden at arbejde med kvalitet på i det nære sundhedsvæsen? Astrid Krag, sundheds- og forebyggelsesminister Forståelsen af kvalitet i fremtidens velfærdssamfund Hvad er det for ændringer i levering af offentlig service, som kommunerne står over for, når vi kigger i krystalkuglen? Hvad betyder disse ændringer for forståelsen af kvalitet og for samspillet med borgerne? Hør en fremtidsforsker fortælle om megatrends for samfundsudvikling og hør hendes bud på, hvad disse megatrends betyder for kommunerne som leverandører af offentlige ydelser Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker, forfatter og partner i Future Navigator Afslutning Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

4 Sessioner kl Session 1: Kan man dø af dårlig mundhygiejne? Dårlige tænder og mangelfuld mundhygiejne fører hvert år til unødvendige indlæggelser og dødsfald blandt plejekrævende ældre på grund af lungeinfektioner. Forskning viser også, at både diabetes og hjerte-kar-sygdom forværres, når tandsundheden halter. Hertil kommer konsekvenser som underernæring og naturligvis ringe livskvalitet. Alligevel er der mange ældre, der ikke får hjælp til tænderne i dagligdagen, og relativt få ældre visiteres til omsorgstandpleje. Hvorfor prioriterer vi ikke tandsundheden højere i den patientrettede forebyggelse? Kom og hør, hvordan selv en begrænset indsats kan være effektiv, og vær med til at drøfte, hvad der skal til for at indsatsen mere systematisk i kommunerne. Børge Hede, overtandlæge, Københavns Kommune og anden kommunal repræsentant Session 2: Hvordan sikrer vi kvalitet i den borgerrettede forebyggelse? Forebyggelsespakkernes anbefalinger bygger på bedste viden og kan dermed fungere som en standard for, hvilken indsats, der skal leveres. Men kvalitet handler også om fx at skabe sammenhæng i indsatsen og ejerskab i alle forvaltningsområder, at sikre god implementering, dokumentation og opfølgning samt at medarbejderne har de rette kompetencer. Sessionen vil indeholde oplæg og fælles drøftelser af, hvad kvalitet er og hvordan vi sikrer, at vi gør det rette og gør det på den bedste måde. Tine Curtis, leder, Center for Forebyggelse i praksis, KL, Morten Hulvej Rod, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Hanne Vig Flyger, sundhedskoordinator, Hørsholm Kommune Session 3: God praksis og kvalitet i akuttilbud Alle kommuner arbejder med udvikling af subakutte og akutte tilbud med det formål at forebygge indlæggelser og hurtigt hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehus. En arbejdsgruppe i regi af KL har beskrevet god viden og praksis på området. Sundhedsstyrelsen har parallelt hermed udarbejdet kvalitetsparametre for de kommunale akuttilbud, som vedrører organisering, kompetencer og samarbejdet med behandlingsansvarlige læger. I sessionen kan du høre parterne give deres bud på god praksis og kvalitet i kommunale akuttilbud. Jacob Meller Jacobsen, konsulent, KL, Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent, KL, Kirsten Hansen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen, Bente Møller, overlæge, Sundhedsstyrelsen og Kirsten Myrup, sundhedschef, Varde Kommune Session 4: Integrerede indsatser på psykiatriområdet Hvad kan vi opnå? Regeringens psykiatriudvalg lægger i deres rapport fra oktober 2013 særligt vægt på, at der skal findes løsninger, der understøtter mere sammenhængende forløb for mennesker med psykiske problemstillinger. Denne session sætter fokus på erfaringerne fra projekt integrerede forløb for sindslidende, som igennem en tre-årig periode har udviklet tværsektorielle samarbejdsmodeller og metoder, bl.a. ved inddragelse af kommunale socialfaglige medarbejdere i opsøgende regionale teams til voksne og igennem styrket tværsektorielt samarbejde om udredning af børn og unge i psykiatrien. Kom og hør om erfaringerne med at udvikle og implementere integrerede indsatser, hvilke resultater, der er nået, og hvilke organisatoriske og kompetence mæssige forudsætninger, der synes at være afgørende for at skabe mere sammenhængende forløb for brugere og pårørende. Anders Bilsøe Lassen, seniorkonsulent, Implement Consulting Group, Klaus Müller-Nielsen, ledende overlæge, Kolding Sygehus og Hans Christian Langpap, leder af Socialpsykiatrien, Fredericia Kommune

5 Session 5: Er velfærdsteknologi + træning = rehabilitering? KL har i efteråret 2013 oprettet et center for velfærdsteknologi. Formålet med centeret er at sikre, at modne velfærdsteknologier udbredes i kommunerne, og at kommunerne i fælleskommunalt regi samler og spreder viden om brug af velfærdsteknologi. Nye velfærdsløsninger giver mange borgere nye og bedre muligheder for at klare og planlægge hverdagen. For mennesker med midlertidige eller varige funktionsnedsættelser, kan velfærdsteknologi i hjemmet give mere tryghed, personlig autonomi og mobilitet, så det i højere grad bliver muligt at deltage aktivt i hverdags- og samfundslivet. I sessionen kan du høre og drøfte kommunale erfaringer med at integrere velfærdsteknologiske løsninger i trænings- og rehabiliteringsindsatserne. Gitte Duelund Jensen, leder, Center for Velfærdsteknologi, KL, Henning Langberg, professor, dr.med., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester, Aalborg Kommune og Torben H. D. Petersen, forebyggelseschef, Gentofte Kommune Session 6: Nye stærke sundhedsaftaler og nye praksisplanudvalg Hvad betyder det for kommunerne? (Session særligt tiltænkt politikere) Vejen er lovgivningsmæssigt blevet banet for at styrke samarbejde og sammenhæng mellem kommunerne, sygehus og almen praksis. Det sker i en erkendelse af, at der er behov for bedre muligheder for at implementere sundhedsaftalerne generelt samt i forhold til almen praksis. Den nye sundhedslov giver kommunerne mere indflydelse på almen praksis, hvilket samtidig giver nye muligheder for at realisere lokale sundhedspolitiske mål. Hør og drøft, hvilke muligheder, de nye sundhedsaftaler og praksisplanudvalg giver kommunerne. Ole Stavad, næstformand, SKU og medlem af KKR Nordjylland, Henning Daugaard, social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør, Frederiksberg Kommune, Lise Holten, konsulent, KL og Steen Rank Petersen, chefkonsulent, KL Session 7: Hvordan arbejder vi videre med medborgerskab, samarbejdet med frivillige og udvikling af velfærdsmodellen? Samskabelse, medborgerskab, borgernes ret og pligt, eget ansvar ift. egen sundhed. Stort set alle kommuner udvikler medborgerskabstanken, men er vi på rette vej? Der satses forskelligt, etableres metoder og partnerskaber, samtidig med, vi i respekt for borgernes ressourcer skaber sammen. Den kommunale organisering og styringsredskaber udfordres undervejs. Hør om Sund By Netværkets arbejde med WHO s brede sundhedsbegreb og tre medlemskommuners bud på at øge kvaliteten af medborgerskabet med mål om at give borgerne ret til et liv som borgere og ikke patienter Ingunn S. Jacobsen, daglig leder af Sund By Butikken, Horsens Kommune, Hanne Staanum, centerchef, Greve Kommune og Hosea Dutschke, direktør, Aarhus Kommune Session 8: Erfaringer fra arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel i kommunerne - Hvordan kommer man i gang, hvilke udfordringer er der og hvad får kommunen ud af det? Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er efterhånden en velintegreret del af kvalitetsarbejdet i store dele af sundhedsvæsenet. Snart bliver praktiserende speciallæger og formentlig også almen praksis en del af modellen. En forudsætning for, at kvalitetsmodellen kan omfatte hele patientforløb er, at kvalitetsarbejdet ift. de kommunale sundhedsopgaver organiseres efter principperne i DDKM. I sessionen vil IKAS fortælle om perspektiver, vilkår og muligheder, som DDKM giver kommunerne. To kommunale repræsentanter fra hhv. en stor og en lille kommune vil fortælle om hhv. erfaringerne med implementering af DDKM og akkrediteringen og om, hvordan DDKM supplerer øvrige ledelsesværktøjer. Jesper Gad Christensen, direktør og Anne Mette Villadsen, afdelingsleder, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS, Helle Rasmussen, sundhedschef, Kolding Kommune og Grete Breinhild, ældre- og sundhedschef, Lolland Kommune

6 Fri parkering Praktiske oplysninger Tid og sted: Tirsdag den 21. januar 2014 på Hotel Comwell i Kolding. Målgruppe: Konferencen er primært rettet mod ledere og fagfolk, som arbejder på sundhedsområdet eller med interesse herfor. Politikere er også velkomne. Der er i år en session målrettet politikere. Deltagergebyr: Kr ,- ekskl. moms. Tilmelding: Tilmelding er bindende og foretages via KL s hjemmeside Afbud: Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte chefsekretær Pernille Rasmussen, Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. Deltagerliste: Deltagerlisten offentliggøres på og vil løbende blive ajourført med nye tilmeldinger. Parkeringsmuligheder (se kort) Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal gratis parkeringspladser Gule områder er gratis - Rødt område kræver parkeringstilladelse Gåafstand fra/til Kolding Station (se kort) Der er kun ca. 1 km gang fra Kolding Station Fri parkering Parkeringsområde forbeholdt Kolding Sygehus parkerings tilladelse påkrævet Indgang Indgang Plancher: Efter konferencen vil du kunne se oplægsholdernes plancher på Yderligere information: Konferencens faglige del: Konsulent Lise Holten, , Konferencens praktiske del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, Standområderne: Udstillerkoordinator Mikala Josefine Poulsen, Kommende konferencer på social- og sundhedsområdet: Hvis du ønsker mere information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet, kan du holde øje med arrangementer på KL s hjemmeside: og Her informeres løbende om både nyheder og konferencer på området. Dato Konference Sted maj 2014 KL s sociale temamøde Aalborg Kongres & Kultur Center 30. september 2014 KL s Ældrekonference Hotel Comwell Kolding 7. oktober 2014 KL s Misbrugskonference Hotel Comwell Kolding 26. november 2014 KL s Handicap- og Psykiatrikonference Hotel Comwell Kolding

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere