Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Kasserens beretning og fastsættelse af kontingent 4 Indkomne forslag 5 Valg af vejudvalg og suppleant 6 Valg af revisor og suppleant 7 Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Peter Elbæk blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til indkaldelsesvarsel og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Ad 2 Bestyrelsens/formandens beretning I henhold til tidligere år har Ryvangens Villakvarter en række faste aktiviteter og punkter der fastholdes fra år til år. Generalforsamlingen den 19 marts 2015 valgte følgende til bestyrelsen: Steffen Bornhøft som nyt medlem og Flemming Dahl og Allan Laursen blev genvalgt. Ole Bøgelund blev valgt som suppleant. Skt Hans med samling af vejens børn med fakler, uddeling af sange samt fællessang. Også i 2014 forløb dette planmæssigt, og der kom ved lidt magisk hjælp god ild i bålene. Ingen problemer med oprydning efter bålene. Faklerne uddeles kl og bålene tændes præcist kl Vejfest i august samt fastelavn, som arrangeres af tennisforeningen. Vejforeningen bidrager med 100 kr pr parcel samt omkostninger til Fastelavn - ialt ca kr. Peter Elbæk og Steen Steenstrup meldte sig frivilligt til festudvalget de vil supplere op med andre medlemmer hvis de ønsker. Diget vil blive klippet i år, ligesom sandsamlinger omkring digeovergange vil blive ryddet. Diget forventes beskåret hver 2-3 år efter anviste retningslinjer fra gartner. Kort beretning fra Steffen Bornhøft er vedlagt. Vejtræer er ikke nyplantet og beskåret i Det var ellers meningen, men pga forventet nedgravning af fiberkabler i efteråret 2014, blev arbejdet udsat. Nedgravningen af fiberkabler blev forsinket, så nu planlægger vi plantning af ca 15 nye træer, ligesom klipning af træerne vil ske til efteråret. Vejene har heldigvis ikke haft behov for meget snerydning- indtil nu. Lad os håbe dette fortsætter. Vi vil stadig anbefale, at løse sten i vejkanten løbende fejes ind på vejmidte så disse kan nedkøres i belægningen. Dette gøres bedst ved høje varmegrader dvs i juli/august. Hvis dette fungerer sparer vi ca kr til opsamling af løse sten.

2 Som muligvis bekendt blev vejene i slut 80erne eller start 90 erne indsnævret med 2x 75 cm. I forbindelse med denne indsnævring blev der etableret faskiner med sten i ca 30 cm bredde og ca 70 cm dybde. Ved indkørsler er det derfor vigtigt, at fliser og belægninger ikke går helt ud til vejkant, idet det mindsker faskinernes effektivitet. Herud over må vi konstatere, at faskinerne ikke dags dato har den effekt som de muligvis havde tidligere. Ved kraftig regnvejr tager det lang tid før vandet er forsvundet alle steder. Bestyrelsen vil derfor forsøge at undersøge mulighederne for at etablere nye faskiner eller udbedre de gamle. Vi har taget billeder og det er mange steder, der står vand efter regnskyl. Skal lige igen understrege, at hvis faskinerne dækkes til med fliser eller belægning løber vandet andre steder hen. En rist over faskinerne kan løse problemet. Affaldsspande for enden af de tre veje imod stranden er til affald fundet på stranden og ikke til privat haveaffald og køkkenaffald. I går og i dag er der fundet poser med have- og køkkenaffald. Medlemskab af andre foreninger bestyrelsen indstiller at vi fortsat er medlem af Digelaget med 100 kr pr parcel og Grundejerforeningen Vejlby Fed med 60 kr pr parcel. Vejbelysning: ved lamper som ikke virker, kan man anmelde problemet på her er der tilgang til alle relevante dokumenter. Indsigelser imod opført og planlagt byggeri. Som nævnt sidste år må vi desværre konstatere, at Kommunen godkender byggesager på et mangelfuldt grundlag, hvor de bygningsmæssige forskrifter ikke er overholdt. I tillæg er der heller ikke kontrolbesøg efter byggeriet er færdigt. Bestyrelsen har gjort indsigelse imod byggeriet på Sandagervej 30 i januar Der har været en meget lang sagsbehandlingstid, men vi er lovet en nabohøring i den nærmeste fremtid. I denne forbindelse havde vi på opfordring af Kommunen anbefalet Tennisklubben (som er den reele ejer af tennisanlægget), at de indkaldte til hegnssyn vedr. forholdene over imod stien ind til tennisbanen. Her er fælles hæk nedrevet og mur opført uden aftale med Tennisklubben. Den tidligere bestyrelse og den nuværende bestyrelse ville ikke indkalde til hegnssyn, hvorfor vi Ryvangens Villakvarter selv gjorde dette. Kendelsen fra 4 juli 2015 lyder som følger: Hegnssynet afviser at behandle sagen, idet begge parter ifølge det oplyste er ejere af den tilstødende ejendom. Lidt trist at vi ikke fik en fagmands vurdering af det skete. I forbindelse med indsigelsen overfor Sandagervej 30 blev vi opmærksom på, at ejeren ønskede at opføre en mur rundt om ejendommen. Vi havde en snak med ejeren om dette og tog efterfølgende kontakt til Teknik og Miljø for at få deres vurdering af denne mur. Svaret var ganske klart- en mur må ikke opføres imellem midte vej og byggelinjer, som for vores vedkommende er deklareret i 1969 på alle parceller og er på 10 m. Dette svar meddelte vi til tre parceller, som alle har ønsker om eller har opført en mur. Den 1 september fratræder den gamle sagsbehandler i Teknik og Miljø og ny sagsbehandler tiltræder. Herefter sker der efter vor opfattelse en praksisændring ( som vi mener vi kan dokumentere) idet den nye sagsbehandler i samarbejde med deres juridiske afdeling fortolker reglerne derhen, at en mur gerne må bygges i skel og dermed uden for byggelinjerne, når blot den ikke er højere end 1,8 m. Dette har vi to gange skriftligt klaget over til Teknik og Miljø som imidlertid fastholder deres afgørelse. For bestyrelsen er denne fortolkning ikke korrekt/acceptabel. Vi frygter at vort kvarter over årene vil udvikle sig til et villakvarter som i Sydfrankrig med store mure og hegn.

3 Bestyrelsen har derfor entreret med en anbefalet advokat på dette område, og han har efter at have undersøgt sagen, givet os ret og sendt en juridisk redegørelse til Teknik og Miljø den 16 december Vi har på nuværende tidspunkt ikke fået svar på denne redegørelse. Vi har efterfølgende den 20 marts modtaget et svar som hverken vi eller vor advokat forstår. Vi forfølger sagen. I forbindelse med indsigelsen overfor byggeriet af garagen på Tranevej 10 har der været afholdt nabohøringer. 13 parceller i området er bedt om en kommentar til byggeriet som overtræder arealbestemmelser, højdebestemmelser og overskridelse af byggelinjer. Ryvangens Villakvarter er også bedt om en kommentar. Vi har netop modtaget kopi af høringssvarene og de lyder som følger i koncentreret form: 6 af de spurgte siger nej til dispensation og dermed lovliggørelse 2 af de spurgte accepterer byggeriet og dermed lovliggørelse 1 af de spurgte kan acceptere garagen imod ændringer vedr parkering og de store sten Bestyrelsen for Ryvangens Villakvarter ( 107 parceller ) siger nej til dispensation og dermed lovliggørelse. På basis af de modtagne høringssvar og ejeren/ansøgers svar på høringssvarene har Teknik og Miljø besluttet at lovliggøre byggeriet ved skrivelse af 4 marts 2015 fremsendt til os den 11 marts. Bestyrelsen undrer sig over hele sagsforløbet i denne sag, som efter vores opfattelse har været præget af mange fejl og mangler. Vi føler at sagens udfald med lovliggørelse vil få afgørende indflydelse på fremtidig byggeri, idet tidligere dispensationer typisk bliver brugt som argument for fremtidige dispensationer. Den nye bestyrelse må derfor tage stilling til følgende alternativer: - Ingen kommentar/anke etc. - Anke jfv fremsendt ankebrev til Natur- og Miljøklagnævnet samt Statsforvaltningen. - Anlægge sag imod Teknik og Miljø dvs Aarhus Kommune. - Anlægge sag imod Ejeren af Tranevej 10 for overtrædelse af deklaration fra 1930 hvori der tydeligt står garager må ikke uden udvalgets samtykke bygges nærmere vej end 4m. På grund af sagernes alvorlige karakter samt de langsigtede konsekvenser for området, vil vi meget gerne have jeres kommentarer til byggesagerne men også den principielle sag om mure i skel mod vej. Selvfølgelig også til resten af beretningen. Der udspandt sig en større diskussion om specielt byggesagerne, herunder om rimeligheden/lovligheden i at bestyrelsen brugte foreningens midler til advokatbistand. På tilsvarende vis blev sagen vedr. Tranevej 10 diskuteret. Formandens beretning blev herefter godkendt. Lørdag morgen den 21 marts har vi alle i kvarteret sandsynligvis fået en kopi af den tale, som Dorte Lehman oplæste på Generalforsamlingen, vedlagt et følgebrev. Vi har på bestyrelsesmøde den 24 marts 2015 besluttet ikke at tage til genmæle overfor det udsendte - vi føler at ordvalg og indhold taler for sig selv. Derimod har vi - efter afklaring med Teknik og Miljø, der bekræfter at alle svarene på nabohøringen er offentlig tilgængelige (18 sider) besluttet, at interesserede ved henvendelse til undertegnede, kan få tilsendt disse høringssvar på mail. Så kan man ved selvsyn læse, hvordan flertallet af de adspurgte føler sig behandlet i denne sag. På tilsvarende vis vil interesserede kunne få afgørelsen på mail, hvoraf det fremgår at der er givet hele 3 dispensationer.

4 Endvidere har vi på bestyrelsesmøde den 24 marts 2015 besluttet at anke sagen til de respektive myndigheder. Dette fordi vi vurderer at der er sket mange fejl undervejs i sagsbehandlingen, men i høj grad også fordi vi er bekymrede for, at denne sag fremover vil blive udnyttet til tilsvarende dispensationer. Når ankeskriftet er udarbejdet, vil interesserede kunne rekvirere dette på mail hos undertegnede. Ad 3 Kasserens beretning og fastsættelse af vejbidrag. Flemming Dahl gennemgik regnskabet som udviste et overskud på kr og en formue ultimo 2014 på kr. Budgettet blev gennemgået med et forventet overskud på kr efter at der var afsat kr til træerne og digeklipning. Regnskab og budget blev herefter godkendt og dermed er kontingentet for 2015 vedtaget med 1000 kr pr parcel. Ad 4 Indkomne forslag. Ole Wangs forslag om faskiner blev trukket tilbage da bestyrelsen havde lovet at undersøge mulighederne for forbedringer inden næste generalforsamling. Steen Steenstrup havde foreslået at Bestyrelsen skal sikre at grundejerne alle parkerer på egen grund og ikke opretter P-pladser i rabatten. Forslaget blev diskuteret og der var enighed om at forsalget kunne indgå i bestyrelsens idekatalog. Ad 5 Valg af Vejudvalg og suppleant. Steffen Bornhøft blev nyvalgt til bestyrelsen for 2 år. Ole Bøgelund blev valgt som suppleant og Flemming Dahl og Allan Laursen blev genvalgt for 2 år. Ad 6 Valg af revisor og suppleant. Kim Jensen blev genvalgt som revisor og John Ry blev genvalgt som suppleant. Ad 7 Eventuelt. Parkering af køreskolelastbil på Nordre Strandvej generer oversigtforholdene, og der har netop været en mindre trafikulykke med bil og cyklist. Politi er kontaktet men kan intet gøre da parkering er lovlig. Ejeren af køreskolen er kontaktet, men intet er sket. Bestyrelsen overvejer mulige tiltag. Flere klager over retableringen af arealer hvor opgravning til fibernet er foretaget. Bestyrelsen vil arbejde med sagen. Flemming Dahl og undertegnede havde den 23 marts en rundgang med entreprenøren som har udført gravearbejdet med fiberkablerne. Det blev aftalt at entreprenøren gennemgår retableringen igen med henblik på at udjævne overhøjder, fjerne opstrittende rødder, indsamle sten og tromle. Hvor der har været opgravet brosten gennemgåes retableringen igen. Entreprenøren lover arbejdet færdigt indenfor 3 uger. Generalforsamlingen blev afsluttet med en tak til dirigenten og en tak til forsamlingen for et godt møde. Referent Allan Laursen den 27 marts Risskov 17/3-2015

5 Beretning om Digets tilstand, aflagt 19/ ifm. GF i grundejerforening. 1: Digets tilstand generel OK. Vurderet på baggrund af de rapporter der er udarbejdet af rådgivere gennem årene + den årlige gennemgang af Diget, foretaget af Digelagets bestyrelse. 2: Der er et problem med nogle rør underføringer. Århus kommune fører noget overfladevand, ud i bugten via nogle rør under diget. Er vandtrykket tilstrækkeligt stort i bugten, er der tilbageløb i rørene, som resulterer i vand op ad brønde, på den anden side af diget. Digelaget er i dialog med Kommunen om problemet. Kommunen arbejdet på en løsning, som en del af en større helhedsplan for området, i første omgang skal der monteres kontraventiler i brøndene. 3: Der er indført nyt varslings system mht. højvande. Det er et SMS system, man tilmeldes via DMI.DK. 4: Århus brandvæsen, vil ikke længere bringe sandsække ud i forbindelse med højvande. Digelaget har lavet aftale med vognmand Bent Hansen om udbringning. Digelaget har fortsat sandsække depot hos Århus brandvæsen i Lisbjerg. 5: Digelaget har fået egen hjemmeside 6: Ryd op på stranden, fjern gamle både der ikke er i brug mere.. 7: Foreslår fortsat medlemskab af Digelaget. fremført til GF 19/ af Steffen Bornhøft

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere