Grundejerforeningen Ryvangens Villakvarter 2014 FAKTURA. Vejbidrag for 2014 kr ,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ryvangens Villakvarter 2014 FAKTURA. Vejbidrag for 2014 kr. 1.400,00"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ryvangens Villakvarter 2014 FAKTURA Vejbidrag for 2014 kr ,00 (Vejbidraget for 2014 på kr. består af normalt vejbidrag på 650 kr. plus extraordinært bidrag på 750 kr. i 2014 primært til dækning af overfladebehandling på Ryvangs Allé, som vedtaget på generalforsamlingen 26. marts Forhøjelsen forventes at kunne dække alle omkostninger) Beløbet bedes venligst indbetalt på Vejforeningens konto i Nordea Reg.nr Kontonr senest 1. Maj 2014 HUSK venligst at påføre indbetalingen din adresse! Til Grundejerne i Ryvangens Villakvarter Opkrævning af vejbidrag, generalforsamling, ny bestyrelse og vigtige arrangementer for 2014 Betaling af vejbidrag for 2014 på kr. pr. parcel senest den 1. Maj 2014 Vedlagte faktura for 2014 er på kr. pr. parcel, som betales senest den 1. Maj 2014 til Ryvangens Villakvarters bankkonto hos Nordea, Reg.nr. 1982, Kontonr HUSK at påføre din adresse! Vejbidraget for 2014 består af normalt vejbidrag på 650 kr. plus ekstraordinært bidrag på 750 kr. i 2014 til dækning af overfladebehandling på Ryvangs Allé, som vedtaget på generalforsamlingen 26. marts Forhøjelsen forventes at kunne dække alle omkostninger. Generalforsamling den 26. Marts 2014: Referat fra generalforsamlingen er vedlagt. Husk at referater, vedtægter, regnskab, budgetter mv. altid er tilgængelige på dog først ca m.h.t. GF den Ny bestyrelse: Den nye bestyrelse har konstitueret sig selv og består af følgende medlemmer: Jan Hougaard Tranevej 13 Formand T: Flemming Dahl Humlevej 24 Kasserer T:

2 Niels Jørgen Pihlkjær Humlevej 21 T: Niels Henrik Sølvbjerg Tranevej 15 T: Allan Laursen Humlevej 11 T: Sankt Hans Sankt Hans aften udleveres fakler kl , hvor Rymarksvej krydser henholdsvis Ryvangsalle, Sandagervej og Tranevej, hvorefter bålene tændes kl Der må lægges brændbart træ på bålpladserne fra den 7. juni Husk ingen plastiksække, vådt græs eller forurenet træ med søm osv. Vejfest Dato og informationer om vejfesten uddeles senere. Venlig hilsen Bestyrelsen NB: Bestyrelsen vil gerne kunne kommunikere via ! Det kunne være forhold vedr. vejene, nabohjælp, projekter eller lignende. Vi mangler stadig nogle. Send derfor venligst addressen til vor kasserer på Medlemmer uden adresse vil modtage information pr post. Referat fra ordinær generalforsamling 2014 År 2014, den 26 marts, afholdtes ordinær generalforsamling for grundejerne i Ryvangens Villakvarter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning og fastsættelse af vejbidrag 4. Indkomne forslag 5. Valg af vejudvalg og suppleant 6. Valg af revisor og suppleant 7. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent Svend Aage Helsinghoff blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til indkaldelsesvarsel og dermed lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Ad 2. Formandens beretning I henhold til tidligere år har Ryvangens Villakvarter en række faste aktiviteter og punkter, som fastholdes hvert år: 1. Aktiviteter 2013/14 a. Generalforsamlingen den 26 marts 2014 valgte Jan Hougaard, Niels Jørgen Pihlkjær, Niels Henrik Sølvbjerg til bestyrelsen. Flemming Dahl og Allan Laursen var ikke på valg. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Jan Hougaard som Formand og Flemming Dahl som kasserer. b. Skt. Hans med samling af vejens børn med fakler, uddeling af sange samt efterfølgende oprydning efter bålene, hvor Ryvangs Alle øst bidrager med betaling. Ingen problemer med oprydning efter bålene. c. Vejfest i august samt Fastelavn, som arrangeres af tennisforeningen, hvor vejforeningen bidrager til tennisforeningens samlede omkostninger med 100 kr./parcel samt udgifter til Fastlavn (Ialt ca kr.). 2. Diget (digets tilstand og klipning) a. Stormflod den 6 december 2013 satte diget under pres. Digelagets system med varsling og

3 udkørsel af sandsække virkede efter hensigten. Episoden understreger betydningen af vores dige, hvor vi selv afholder udgifter til vedligeholdelse. b. Vi forventer at beskære diget hvert 2-3 år jf. anbefaling fra Digelauget. Beskæring gnførtes i 2013 efter anviste retningslinier fra gartner for at beskytte rodnettet. 3. Vejtræer a. Vejtræerne blev ikke beskåret i 2013, men på sidste GF blev Bestyrelsen bedt om at lave en plan for området. Bestyrelsen har gn.gået alle vejene og vil fjerne alle små og skæve træer i foråret 2014 og gennemføre genplantning af mellemstore træer på udvalgte områder (ca.13 træer til et budget på ca kr.) 4. Veje a. Snerydning: Foreningen har en fast aftale med Jysk Plante- og anlægsteknik ApS, Hjortshøj, som kører ud efter egen vurdering, hvilket i år kun har været nødvendigt i begrænset omfang. Igen i år har det ikke været relevant at opstille kasser med grus ved alle 3 veje ud mod Nordre Strandvej. b. Vejbelysning: Ved lamper som ikke virker kan man anmelde problemet på følgende link som også er oprettet på vores hjemmeside. c. Udbedring af vejene/belægning: Overfladebehandling af alle veje undtagen Ryvangs Alle blev gn.ført efter planen og i 2014 skal Ryvangs Alle overfaldebehandles hvormed hele området veje er i optimal tilstand. Beslutningen om overfladebehandling er taget af Ryvangs Alles Ejerlav, og Grundejerforeningen Ryvangens Villakvarter skal bidrage med 50% af udgiften efter reduktion af kommunens andel svarende til kr. (uddybet under regnskabet). 5. Dispensationssager & klager og forespørgsler: På sidste GF blev Bestyrelsen bedt om at afklare rettighederne og anbefale vores retningslinier for beskæring af diget ml. selve diget og de private grunde i 1'række. Idet der er tale om et fællesområde som administreres af vejforeningen er det Bestyrelsens ansvar at foretage beskæring. Bestyrelsen valgte i 2013 at tage hensyn til de enkelte husstandes ønsker, men samtidig er det afgørende at bevoksningen ikke misbruges til at udvide og vinde hævd på fællesarealerne. Derfor har Bestyrelsen fået adgang til et opdateret luftfoto, som viser at der kun er en grund med problemer, hvor Bestyrelsen vil bestille en landmåler hvis ejeren ikke frivilligt flytter havehegnet indenfor egen afmærkning. Foreløbig er hegnet delvist flyttet og man har fået en mundtlig accept på at hegnet vil blive flyttet helt væk fra fællesområdet. På sidste GF blev Bestyrelsen bedt om at afklare om den gældende deklaration giver bestyrelsen mandat til og hjælpe medlemmer i sager hvor der opstod tvivl, hvor Bestyrelsen er blevet involveret i to sager. I forhold til den gældende fælles deklaration for området er konklusionen at tinglysningen har ændret/strammet sin fortolkning, hvormed der kræves en skriftlig accept fra samtlige parceller omfattet af deklarationen for at kunne fravige betingelserne. Dermed kan enhver parcel tilsvarende rejse et civilt søgsmål hvis en parcel ikke overholder deklarationen. Det er bygherrens pligt at sikre efterlevelse af lokale deklarationer og dermed er en godkendt byggetilladelse fra kommunen med forbehold for efterlevelse af den lokale deklaration. Deklarationen findes på foreningens hjemmeside I forhold til de to sager Bestyrelsen er blevet involveret i drejer det sig delvis om mulig overtrædelse af deklarationen, men primært om efterlevelse af udstedte byggetilladelser/bygningsreglementer. Kommunen har bekræftet, at de ikke har ressourcer til at kontrollere om den enkelte byggetilladelse eller bygningsreglementet

4 for udhus/skur mv. efterleves. Derfor skal der ske en aktiv henvendelse til kommunen, hvis man oplever en overskridelse af byggetilladelse. I de to konkrete har Bestyrelsen rettet henvendelse til Kommunen, da de forelagte oplysninger rejser tvivl om efterlevelse af reglerne. På sidste GF blev Bestyrelsen bedt om at afdække hvad det vil kræve at forbedre vores faskiner og/eller eventuel vedligeholdelse. Efter en første henvendelse til Nordisk Wavin er konklusionen, at arbejdet er omfattende og bekosteligt. Sammenholdt med meget begrænset opsamling af vand på vejene har Bestyrelsen valgt ikke at foretage sig mere på nuværende tidspunkt. 6. a. Bemærk der er tilgang til alle dokumenter på vores hjemmeside inklusive link til GVF s hjemmeside. 7. Medlemskab af øvrige foreninger a. Bestyrelsen indstiller til forsat deltagelse i Digelaget: Den årlige kontingentbetaling er 100,00 pr. grundejer. Kontingentindtægterne skal anvendes til løbende digekvalitetskontrol, kontrol-dokumentation, effektuering og ganske små generelle opgaver, akutberedskab med opbevaring af 30 tons sandsække i Lisbjerg, ingeniørfaglig rådgivning, samt dialogen med kommunens projektgruppe. b. Bestyrelsen indstiller til forsat deltagelse i Grundejerforeningen Vejlby Fed: Årligt kontingentbetaling på 60 kr. pr. grundejer. Foreningens ca medlemmer bliver hørt ved større projekter hvor næste projekt forventes at blive Poul Hansens Tømmerhandel (se materiale) Generalforsamlingen godkendte beretningen og dermed bestyrelsens indstillinger til tiltag for det kommende år. Ad 3. Kasserens beretning og fastsættelse af vejbidrag Bestyrelsen gennemgik det fremlagte regnskab for 2013 og budget for 2014, som viser at: 1. Med et underskud på kr. var resultatet ca kr. bedre end budgettet. 2. Den store renovering af vejene på kr. blev gennemført uden overraskelser. 3. Den positive afvigelse skyldes primært en udskudt beskæring af vejtræerne til indeværende år. 4. For 2014 er der to ekstraordinære poster til slidlag på Ryvangs Alle på kr. og fjernelse/genplantning af træer på kr., hvilket kræver et vejbidrag på kr. for at gå i balance. Generalforsamlingen vedtog med henvisning til indkomne forslag under punkt 4.1 et forhøjet vejbidrag på kr. fordelt på: kr. til vejforeningen, 100 kr. til Digelaget, 60 kr. til GVF og 100 kr. til Tennisforeningen. Regnskab og budget kan findes på Generalforsamlingen godkendte beretning og vejbidrag. Ad 4. Indkomne forslag 1. Ny Overfladebehandling af vejene (se oplæg) 2. Afholdelse af GF før Tennisforeningen (Ingrid Rasmussen, Tranevej 1)- dette forslag blev nedstemt. 3. Bænke på udvalgte steder i kvarteret for ældre og yngre (Johan Lehmann)-overført til idekatalog. 4. Indbrud i området Inspiration. Flemming Dahl laver notat. Ad 5. Valg af vejudvalg og suppleant På valg som medlem til vejudvalg var (vælges for 2 år):

5 Jan Hougaard, Erik Mengel og Mads Vigh. Jan Hougaard Niels Jørgen Pihlkjær og Niels Henrik Sølvbjerg blev valgt. På valg som repræsentant til Digelaget (vælges for 1 år): Steffen Bornhøft som repræsentant til Digelaget. Ad 6. Valg af revisor og suppleant På valg som revisor (vælges for 1 år og må ikke være medlem af bestyrelsen): Kim V. Jensen, Tranevej 17 blev genvalgt. På valg som revisorsuppleant (vælges for 1 år og må ikke være medlem af bestyrelsen): John Ry stillede op til genvalg og blev valgt. Ad 7. Eventuelt Der var en del diskussion om Bestyrelsens indsigelser imod to byggerier. Det blev foreslået at ejerne blev kontaktet inden/på samme tid som indsigelse overfor Kommunen. Generalforsamlingen hævet Referenter: Mads Vigh og Allan Laursen

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Kasserens beretning og fastsættelse af kontingent 4 Indkomne forslag

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere