S A F A - R A P P O R T E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S A F A - R A P P O R T E N"

Transkript

1 Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse Udgivet af Danske Astrologers Forening på Skt.Ols Forlag

2

3 S A F A - R A P P O R T E N Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse Rapport fra en arbejdsgruppe, nedsat på seminaret * Hvordan skaber vi gode astrologer? * den 7-8. oktober 1989 i København arrangeret af Sammenslutningen af Fag-Astrologer (SAFA) Udgivet af Danske Astrologers Forening på Skt.Ols Forlag 1

4 SAFA-rapporten Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse Sammenslutningen af Fag-Astrologer 1989 Danske Astrologers Forening 1992 Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Pia Balk-Møller m.fl. nedsat under SAFA, Sammenslutningen Af Fag-Astrologer, på seminaret oktober 1989 i København Hvordan skaber vi gode astrologer? Serie: DAFʼs Skriftserie nr. 1 UDK 14.1 (Astrologi) Grafisk tilrettelæggelse: Claus Houlberg Udgivet udgave, 1,oplag I S B N Udgivet af Danske Astrologers Forening Astrologi*Huset, Skolegade 12 A, 2500 Valby Telefon: Forlag: Skt.Ols Forlag Rønnevej 62, 3770 Allinge Telefon: Sat med 11 pkt Book Antiqua (Truetype) DtP med Macintosh og ClarisWorks Trykt og hæftet hos Skt.Ols Forlag, Allinge Trykt på 80 g laserkopipapir An-Pack Printed in Denmark 1994 Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2

5 Forord Lørdag, den 7. oktober 1989, kl 10 samledes tredive danske astrologer til et historisk møde. Det var seminaret Hvordan skaber vi gode astrologer?, der afholdtes i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade i København. Seminaret var arrangeret af SAFA, Sammenslutningen af Fag- Astrologer som i 1992 er blevet omdøbt til DAF, Danske Astrologers Forening. Emnet var astrologernes uddannelses-baggrund. I løbet af weekenden var der forberedte indlæg fra en erfarne praktiserende astrologer, gruppediskussioner over disse oplæg samt plenumarbejde med at udkrystallisere tendenser og forslag. Seminaret kulminerede med nedsættelse af et par faglige udvalg. Navnlig et udvalg, der fik som kommissorium: At nedfælde de gældende men indtil da uskrevne retningslinier for den astrologiske grunduddannelse. Den foreliggende rapport, SAFA-rapporten, er resultatet af dette arbejde, som blev gennemført på kun godt en måned med repræsentanter for de største fag-astrologiske skoler da. Her fem år efter danner rapporten faglig ramme for undervisningen på de fleste private astrologiske institutter samt i et vist omfang på de kommunale aftenskoler. Rapporten har hidtil blot cirkuleret i fotokopi, men tiden synes nu inde til en officiel udgivelse. København, efteråret 1994 Danske Astrologers Forening 3

6 4

7 Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse Grunduddannelsen er for overskueligheden opdelt i 6 grupper: 1. Astronomi og beregninger 2. Grundelementer 3. Kombinatorik 4. Korrektion og prognose 5. Tydningsprincipper 6. Formidling/klientarbejde Det er meningen, at de første fem afsnit skal indgå som standard i enhver privat eller offentlig undervisning, medens det sjette afsnit skal ses som en afsluttende avanceret undervisning i fagastrologisk regie. Dette område bør ikke foregå på aftenskoler eller i tilfældige private sammenhænge, for dersom vi skal forsøge at holde en vis standard bag titlen Astrolog, er netop dette et springende punkt. Vi har valgt at opdele undervisningsstoffet i to sektorer. Vi ønsker at beskrive, hvad vi anser for gængs undervisningsstof, under hvilket det er formålet at give eleverne et grundigt kendskab til de faktiske astronomiske forhold samt et helhedsbillede af de mest anvendte og anerkendte astrologiske arbejdsredskaber. Samtidig finder vi det tillige vigtigt, at der er et godt kendskab til øvrige metoder, som anvendes indenfor vort fag, igen af såvel astronomisk som tydnings-mæssig karakter. 5

8 Derfor har vi valgt at foretage en opdeling i STANDARD, hvormed der menes det mest gængse stof, som læres grundigt og med dyb for-ståelse for baggrund og anvendelsesområder samt en sektor kaldet SPECIALITETER, hvorunder hører mindre alment anvendt stof, som der bør orienteres i med henblik på at give eleven en større forståelse af, hvorledes der via andre metoder kan arbejdes med stoffet. Desuden finder vi det vigtigt, at eleven har en så almen viden, at han eller hun føler sig godt rustet til at besvare den kritik, astrologen ofte bliver mødt med fra omverdenen. Der er alt for stor risiko for at blive sat til vægs, hvis man ikke besidder et rimeligt godt kendskab til faget som helhed, og kun arbejder i sin egen lille niche. Arbejdet som en god astrolog hører uløseligt sammen med et godt overblik, det at kunne overskue tusinde detaljer og samtidig evne at udlede de store dominante træk. Det samme må gælde for dem, der ønsker at undervise i stoffet nemlig at have et godt, gedigent kendskab til de mange facetter, for derved at kunne trække de mest brug-bare ud og lære disse fra sig. Endelig har vi til slut følt os fristet til at komme med nogle supple-rende kommentarer og forslag, som er opstået i vore mange timers samarbejde og diskussioner omkring udarbejdelsen af de grundkri-terier, vi har fået til opgave at udarbejde. 6

9 1. Astronomi og beregning STANDARD SPECIALITETER Tropisk zodiak Forårspunkt Deklinationer Middags/midnats positioner Forståelse af zonestandard Stjernetid/Jordtid Sommertider Siderisk zodiak Stjernebilleder Astrologiske tidsaldre Uregelmæssigheder Specielle forhold (faste) Ephemeridetid/universeltid Solsystemets dimensioner/ Planeters fysiske struktur/ omløbstider asteroider/fixstjerner Geocentrisk/heliocentrisk Interpolation/evt logaritmer Forståelse af MC/ASC som retningsvisere og tidsmålere Geocentrisk/geografisk bredde Retrograd bevægelse 7

10 2. Grundelementer STANDARD SPECIALITETER 12 tegn à 30 grader 14 tegn Symboler Variationer Tegnene og orientering om billederne 4 elementer 5 elementer 3 dynamikker/kvaliteter Polariteter Kvadranter/dag-& natbue/ jeg-& du-side/ bevidst & ubevidst 8 Planeter + Sol & Måne Hypotetiskeplaneter/fixstjerner asteroider / 7-planets system Retrograd bevægelse Måneknudepunkter Arabiske punkter (sand og middel) Herskere Variationer Aspekter Minor-aspekter/midtpunkter/ harmonier & paralleller Aftagende/tiltagende aspekt Lukkede aspektmønstre Jonesʼ horoskoptyper Orbis (tendens strammende) Variationer Hussystem (Placidus) Øvrige anvendelige hussystemer (21) (Hovedakserne er stort set de samme) Natal astrologi Mundan-/medicinsk/horar-/ elektions-/inceptions-/ hinduastrologi. Synastri. Undfangelseshoroskopet (Hermes regler & Baileys tilføjelser 8

11 samt Jonasʼ teori) ù 3. Kombinatorik STANDARD SPECIALITETER At sammenkoble de forskel- Diverse variationer og metoder. lige astrologiske grundele- Relationer til andre fag: menter (tegn, planeter, psykologi (Freud, Jung, TA, huse, aspekter) til konkrete Reich, Adler), okkultisme, tarot, begreber og sammenhænge. etc. 9

12 4. Korrektion og Prognose STANDARD SPECIALITETER Tilretning af horoskopet Kendskab til diverse efter relevante korrektions-metoder: begivenheder. Kündig Solar Arc progression Ekliptic solar arc (1 ) Akser 1 pr år Naibod Aksebevæg. 0 59ʼ12 Solar-horoskop Lunar-horoskop Tertiær 1 & 2 Dagshoroskop Alderspunkt Regressioner 10

13 5. Tydning Under dette punkt bortfalder opdelingen i standard og specialiteter, da en tydningsmodel må indeholde cirka det samme, uanset hvilken fremgangsmåde, der er anvendt omkring grundmaterialet. Temperament Gennemgang af de personlige planeter og akser Herefter øvrige markante elementer efter egen vurdering Blokeringer/talenter Ressourcer/udfordringer At evne at uddrage horoskopets hovedtema/temaer At evne at transformere symbolikken til almene begreber i et letforståeligt sprog og uden astrologisk slang. 11

14 6. Formidling/klientarbejde Astrologens arbejdsområder kan opdeles i seks afsnit: 1. Fagastrologisk rådgivning Radix tydning Progressiv tydning Synastri 2. Kollektive stjerner Dag-, uge- og års-horoskoper og andre Brevkasse mediepublikationer Persontydning Computer-horoskop 3. Undervisning Aftenskole-undervisning Privat undervisning Introduktionskurser 4. Foredragsvirksomhed 5. Forfatterskab, skribentvirksomhed og oversættelser 6. Forskning Anvendelse af etablerede videnskabelige metoder i astrologisk sammenhæng BEMÆRKNINGER: I forbindelse med specielt punkt 6.1, fagastrologisk rådgivning, må formålet være at udvikle erfaring og rutine samt dygtighed i formidling. Dette indebærer, at astrologen bliver fortrolig med, hvad der sker i en klientsituation og hvilke psykologiske mekanismer, der aktiveres. Aftenskoleundervisning er ikke kompetancegivende i denne forbindelse. Formidling og klientarbejde skal indlæres og trænes indenfor 12

15 private uddannelsessteder, hvor der findes kvalificerede lærere med praktisk erfaring. Astrologens rolle er støttende og formidlende, og tolkningen bør derfor udføres sådan, at klientens bedømmelse af egne muligheder og ressourcer bliver realistisk fremstillet. Klientsituationen åbner sindet, og astrologen skal derfor være bekendt med vore projektionsmekanismer og kunne styre ansvarsfordelingen både hos sig selv og klienten, så forførelse ikke finder sted. Vi mener, at klientsituationen kan inddeles i følgende fire områder, som ikke nødvendigvis udelukker hinanden, men blot viser fire forskellige indfaldsvinkler: Fysisk materialistisk Idealistisk spirituel Psykologisk Terapeutisk Astrologen bør i starten af konsultationen præcisere astrologiens muligheder og grænser. Astrologen kan beskrive forskellige problemstillinger og udviklingsmuligheder, men de endelige valg og handlinger er klientens egne. Det er vigtigt, at astrologen ikke sætter sig selv i en situation, hvor han eller hun kan blive en negativ udløsningsfaktor, ved at tage ansvaret fra klienten. Etiske og moralske overvejelser er et afgørende område, som astrologen konstant skal tage stilling til. Det er derfor vigtigt, at astrologen kender sine egne faglige begrænsninger og i tide henviser klienten til kapaciteter på andre områder, når dette skønnes nødvendigt f.eks. læge, psykolog, terapeut, advokat etc. Astrologens selvudvikling og modenhed bør som en naturlig del af professionen være under løbende bearbejdning. Særlige bemærkninger fra arbejdsgruppen I arbejdet med at skitsere den standardviden, som vi mener enhver fagastrolog bør besidde, har vi forgæves søgt at finde en dækkende betegnelse for den astrologi-genre, som vi repræsenterer idag. Det har, 13

16 ud over at være ganske underholdende og inspirerende, ikke bragt os til nogen entydig konklusion. Vi har drøftet forslag som: Holistisk Astrologi, Vesterlandsk Astrologi, Klassisk Astrologi, Ny Tids Astro-logi, Astrologi år 2000, Psykologisk Astrologi, Aquarius Astrologi o.m.a. Vi finder, at det kunne være en idé at drøfte dette i et større regie, for på den måde måske at finde en passende betegnelse. Arbejdet med dette projekt d.v.s. nedfældning af nogle grundkriterier for, hvad man bør kunne forlange af en udøvende astrolog har lagt grunden til, at der kan sættes nogle nye projekter i gang i SAFAregie1. Vi har bl.a. et forslag, som går ud på enten at starte en specialafdeling af SAFA eller en helt ny forening med det formål: udelukkende at varetage de professionelle astrologers interesser. Vi forestiller os, at denne forening skal fungere i stil med en fagforening. Vi ønsker at synliggøre astrologien. Ikke kun med henblik på anerkendelse fra omverdenen for den kan hovedsagelig kun opnås via den enkelte astrologs seriøse arbejde men via eksempelvis at have et organ, som kunne stå for PR-anliggender, registrering af praktiserende astrologer landet over, hjælp til beskatningsmæssige og juridiske anliggender samt naturligvis videreuddannelse. Vi er meget interesserede i respons omkring dette område, som på ingen måde er nyt, og som tidligere er blevet bragt på bane af andre. Men på det pågældende tidspunkt syntes tiden ikke at have været moden. Det håber vi stærkt på, at den er nu. København, den 17. november 1989 (Mindre revisioner påført 27. januar 1990) Kate Grot Karl Aage Jensen Jesper Berndt Søren Westergaard Pia Balk-Møller 1 SAFA, sammenslutningen af Fag-Astrologer, skiftede i 1992 navn til DAF, Danske Astrologers Forening. 14

17 15

18 ISBN

Astrologi ens univers

Astrologi ens univers K A R L A A G E J E N S E N Astrologi ens univers E N T R I N V I S I N D F Ø R I N G I A S T RO L O G I E NS G RU N D B EG R E B E R F O R L A G E T G A L A X E N A S T R O L O G I E N S U N I V E R S

Læs mere

Sophie:50 ISSN 1602-9631

Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Sophie:52 ISSN 1602-9631

Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos Side 0 af 40 udarbejdet af projektleder familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen Indledning Man skal turde være sårbar. Sådan udtaler

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere