Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contact SAMSUNG WORLD WIDE"

Transkript

1

2 Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte ændringer, der opstår som følge af eller har relation til brugen af denne vejledning Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. ML-3050, ML-3051N og ML-3051ND er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung og Samsung-logoet er varemærker, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd. Centronics er et varemærke, der tilhører Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation. PCL og PCL 6 er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP og Windows 2003 er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. PostScript 3 er et varemærke, der tilhører Adobe System, Inc. UFST og MicroType er registrerede varemærker for Bayers Agfa-division. TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc. Alle andre navne på mærker eller produkter er varemærker tilhørende de respektive virksomheder og organisationer.

3 Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center. Country Customer Care Center Web Site CANADA MEXICO U.S.A SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) ARGENTINE BRAZIL CHILE (SAMSUNG) COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. DOMINICA TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA BELGIUM CZECH REPUBLIC DENMARK FINLAND Country Customer Care Center Web Site NETHERLANDS ( 0,10/min) NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN U.K RUSSIA UKRAINE AUSTRALIA CHINA HONG KONG INDIA INDONESIA JAPAN MALAYSIA PHILIPPINES SAMSUNG ( ) SINGAPORE 1800-SAMSUNG ( ) THAILAND TAIWAN FRANCE ( 0,15/min) GERMANY ( 0,12/min) VIETNAM SOUTH AFRICA (SAMSUNG) U.A.E 800SAMSUNG ( ) HUNGARY ITALIA LUXEMBURG

4 INDHOLD 1. Introduktion Specielle egenskaber Oversigt over printeren Flere oplysninger Systeminstallation Sådan bruger du menuerne på kontrolpanelet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Menuoversigt Udskrivning af testside Ændring af sprog på displayet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Brug af tilstanden Tonerbesparelse Softwareoversigt Medfølgende software Printerdriveregenskaber Systemkrav Netværkskonfiguration Introduktion Understøttede operativsystemer Konfiguration af TCP/IP Konfiguration af EtherTalk Konfiguration af IPX-rammetyper Indstilling af Ethernet-hastighed Gendannelse af netværkskonfigurationen Udskrivning af en netværkskonfigurationsside Ilægning af udskriftsmedier Valg af udskriftsmedier Ilægning af papir Valg af udbakke Grundlæggende udskrivning Udskrivning af et dokument Annullering af et udskriftsjob Bestilling af forbrugsstoffer og ekstraudstyr Tonerpatroner Ekstraudstyr Sådan køber du

5 8. Vedligeholdelse Udskrivning af oplysningsside Rengøring af printeren Vedligeholdelse af tonerpatronen Vedligeholdelsesdele Fejlfinding Afhjælpning af papirstop Kontrolliste til fejlfinding Forstå status-baggrundslyset Displaymeddelelsernes betydning Tonerpatronrelaterede meddelelser Løsning af generelle udskrivningsproblemer Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Almindelige Windows-problemer Almindelige PostScript-problemer Almindelige Linux-problemer Almindelige problemer under Macintosh Installation af ekstraudstyr Forholdsregler ved installation af ekstraudstyr Installation af DIMM-hukommelse Installation af et kort til trådløst netværk Specifikationer Printerspecifikationer

6 Vigtige forholdsregler og sikkerhedsoplysninger Når du benytter denne maskine, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 1 Læs og forstå alle instruktioner. 2 Brug sund fornuft ved betjening af elektrisk udstyr. 3 Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen og i dokumentationen til maskinen. 4 Hvis en instruktion ser ud til at være i strid med sikkerhedsoplysningerne, har sikkerhedsoplysningerne prioritet. Du kan have misforstået instruktionen. Hvis du ikke kan finde en løsning på forholdet, kan du rådføre dig med en salgs- eller servicerepræsentant. 5 Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. Undgå brug af flydende rengøringsmidler eller midler på sprayflaske. Brug kun en fugtig klud til rengøring. 6 Maskinen må ikke placeres på en ustabil vogn, stativ eller bord. Den kan falde ned og forårsage alvorlig beskadigelse. 7 Maskinen må aldrig placeres på, i nærheden af eller over en radiator, et varmeapparat, airconditionanlæg eller ventilationsåbning. 8 Undgå, at maskinen eller andre genstande står på strømledningen. Maskinen på ikke placeres sådan, at ledningerne udsættes for unødigt slid ved, at andre træder på dem. 9 Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan medføre reduceret ydelse og kan føre til fare for brand eller elektrisk stød. 10 Pas på, at kæledyr ikke tygger på strømledningen eller tilslutningsledningerne til pc'en. 15 Undgå at anvende maskinen under tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag. Træk om muligt stikket ud af kontakten, indtil tordenvejret er overstået. 16 Hvis du altid udskriver mange sider, kan overfladen på udbakken blive varm. Pas på ikke at berøre overfladen, og hold børn væk fra den varme flade. 17 Den strømledning, der følger med maskinen, bør anvendes, for at maskinen kan bruges på sikker vis. Hvis du bruger en ledning, der er længere end 2 m med en 110 V maskine, skal den være på 16 AWG 1 eller større. 18 GEM DISSE INSTRUKTIONER. Miljø og sikkerhedshensyn Lasersikkerhedserklæring Printeren er certificeret til at overholde kravene i amerikanske DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andetsteds certificeret som et klasse 1- laserprodukt, der overholder kravene i IEC 825. Klasse 1-laserprodukter anses som farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser. ADVARSEL Benyt aldrig printeren, når beskyttelsesafskærmningen er fjernet fra laser/scannerkomponenterne. Den reflekterede stråle kan beskadige dine øjne, selv om den er usynlig. Når du benytter dette produkt, skal de grundlæggende sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 11 Undlad at indføre genstande i maskinen gennem kabinettet eller åbninger. De kan komme i kontakt med farlige, strømførende steder, og der kan opstå fare for brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på eller ind i maskinen. 12 For at reducere risikoen for elektrisk stød må maskinen aldrig adskilles. Bring maskinen til en kvalificeret servicetekniker, hvis reparation er påkrævet. Hvis låg åbnes eller fjernes, kan dette føre til fare for elektrisk stød eller andre farlige situationer. Ukorrekt samling af maskinen kan medføre elektrisk stød, når maskinen efterfølgende anvendes. 13 Fjern forbindelsen til pc'en og lysnettet, og overlad serviceopgaver til kvalificerede teknikere i følgende situationer: Hvis nogen del af strømledningen, stikket eller tilslutningskablet beskadiges eller bliver slidt. Hvis der er spildt væske i maskinen. Hvis maskinen har været udsat for regn eller anden form for vand. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, når instruktionerne er blevet fulgt. Hvis maskinen er blevet tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget. Hvis maskinens ydelse pludselig ændres mærkbart. 14 Juster kun indstillinger, som beskrives i brugervejledningen. Ukorrekt justering af andre indstillinger kan føre til beskadigelser, og det kan kræve omfattende reparation af kvalificerede serviceteknikere at få maskinen til at fungere normalt igen. 1 AWG: American Wire Guage i

7 Sikkerhed i forbindelse med ozon Strømbesparelse Ved normal drift producerer denne maskine ozon. Denne ozon er ikke farlig for brugeren. Det er anbefales imidlertid, at maskinen anbringes et sted med god ventilation. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du kontakte din nærmeste Samsung-forhandler. Denne maskine benytter avanceret teknologi til at reducere strømforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning. Når maskinen ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget. Genbrug Genbrug eller skaf dig af med emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt ansvarlig måde. Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljøeller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Afgivelse af radiofrekvenser FCC-regulativer Denne enhed er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for digitale enheder af klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-regulativerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i forbindelse med installation i hjemmet. Dette apparat genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet), anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere af de følgende forholdsregler: Vend antennen i en anden retning, eller placer den et andet sted. Øg afstanden mellem apparat og modtager. Tilslut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet til. Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/tv-tekniker. FORSIGTIG: Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan medføre, at brugerens ret til at betjene apparatet ikke længere er gældende. Canadiske radiointerferensregulativer Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse B-radiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen Digital apparatus, ICES-003 fra Industry and Science Canada. Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for radiostøjudsendelse fra digitale apparater af klasse B som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen: Appareils Numériques, ICES-003 fra Industry and Science Canada. USA FCC (Federal Communications Commission) Intenderet emitter iht. FCC del 15 Svagstrømsenheder af typen radio-lan (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4 GHz/5 GHzbåndet, kan være tilstede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit gælder kun for enheder, der er til stede. Se på etiketten for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse enheder. Eventuelle trådløse enheder i din maskine er kun godkendt til anvendelse i USA, hvis der findes et FCC-identitetsnummer på systemmærkaten. FCC har fastsat som generel retningslinje, at der skal være en afstand på 20 cm (8") mellem enheden og kroppen, når der benyttes en trådløs enhed i nærheden af kroppen (dette gælder ikke kroppens lemmer). Denne enhed bør benyttes mere end 20 cm (8") fra kroppen, når den trådløse enhed er tændt og sender. Den strøm, der afgives fra den eller de trådløse enheder, der eventuelt er indbygget i printeren, ligger klart under de af FCC fastsatte RF-grænser. Denne afsender må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller afsendere. Denne enhed må kun benyttes under overholdelse af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan medføre, at enheden fungerer på uønsket vis. Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren. Udlad at ændre dem må nogen måde. Ændringer af trådløse enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig. Kontakt producenten for service. FCC-erklæring om brug af trådløse LAN: Under installation og drift af denne kombination af afsender og antenne, kan eksponeringsgrænsen på 1 mw/cm2 blive overskredet tæt ved den installerede antenne. Derfor bør brugeren til enhver tid være mindst 20 cm fra antennen. Denne enhed må ikke placeres sammen med en anden sende- og modtagerantenne. ii

8 Konformitetserklæring (Europæiske lande) Godkendelser og certificeringer CE-mærkningen anvendt på dette produkt symboliserer Samsung Electronics Co., Ltd.'s erklæring af konformitet med følgende gældende 93/68/EEC-direktiver fra den Europæiske Union fra de nedenfor angivne datoer: 1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EEC, harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr. 1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EEC (92/31/EEC), harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC vedrørende radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres kompatibilitet. En fuld deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan fås hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd. EC-certificering Certificering i henhold til 1999/5/EC Direktiv om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr (FAX) Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til tværeuropæisk enkeltterminaltilslutning til det analoge offentlige telefonnetværk (PSTN) i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er blevet konstrueret til at fungere med de nationale telefonnetværk og er foreneligt med centraler i de europæiske lande. I tilfælde af problemer bør du først kontakte Euro QA Lab hos Samsung Electronics Co., Ltd. Dette produkt er blevet afprøvet i henhold til TBR21 og/eller TBR38. For at assistere i brugen og anvendelsen af terminaludstyr, der overholder denne standard, udgiver European Telecommunication Standards Institute (ETSI) et vejledende dokument (EG ), der indeholder notater og yderligere krav til sikring af netværkskompatibilitet for TBR21-terminaler. Dette produkt er blevet designet i overensstemmelse med og overholder alle relevante retningslinjer indeholdt i dette dokument. Oplysninger om europæisk radiogodkendelse (for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder) Dette produkt er en printer; printeren, der er beregnet til kontor- eller hjemmebrug, kan indeholde (have indbygget) svagstrømsenheder af typen radio-lan (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der benytter 2,4 GHz/5 GHzbåndet. Dette afsnit gælder kun, hvis disse enheder er tilstede. Se på systemmærkaten for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse enheder. Eventuelle trådløse enheder i dit system er kun godkendt til brug inden for den Europæiske Union eller i tilknyttede områder, hvis der findes et CE-mærke med et registreringsnummer fra de europæiske godkendelsesorganer (Notified Body) og et advarselssymbol på systemmærkaten. Effektoutputtet i den eller de eventuelle trådløse enheder i din printer befinder sig vel under de RF-grænseværdier, der er fastsat af Europakommissionen i R&TTE-direktivet. Europæiske stater, der er omfattet af trådløse godkendelser: EU Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig (med frekvensrestriktioner), Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien. EEA/EFTA-lande Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz Europæiske stater med begrænsninger for brug: EU I Frankrig er frekvensområdet begrænset til 2446,5-2483,5 MHz for enheder med en transmissionseffekt på over 10 mw, f.eks. trådløse enheder EEA/EFTA-lande Ingen begrænsninger på nuværende tidspunkt. Vejledende kompatibilitetserklæringer Trådløs vejledning Printeren kan indeholde (have indbygget) svagstrømsenheder af typen radio-lan (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der benytter 2,4 GHz/ 5 GHz-båndet. Det følgende afsnit indeholder en generel oversigt over emner, der skal tages i betragtning under anvendelsen af en trådløs enhed. Yderligere begrænsninger, advarsler og anliggender, der relaterer til bestemte lande, står opført i afsnittet for individuelle lande (eller landegrupper). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det land, du vil benytte den trådløse enhed i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er underlagt streng regulering, og brugen af sådanne enheder er muligvis ikke tilladt. Effektoutputtet fra den eller de trådløse enheder, der måtte være integreret i din printer, ligger vel under de RF-grænseværdier, der er gældende på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integrerede i printeren) udsender mindre energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. På trods af effektniveauerne bør brugeren bestræbe sig på at minimere den menneskelige kontakt med enheden under normal drift. Som generel retningslinje er en adskillelse på 20 cm (8") mellem den trådløse enhed og kroppen, når en sådan bruges i nærheden af kroppen (dette gælder ikke lemmerne), det typiske. Denne enhed bør benyttes mere end 20 cm (8") fra kroppen, når trådløse enheder er tændte og sender. Denne sender må ikke placeres sammen med eller benyttes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender. Visse omstændigheder kræver yderligere restriktioner for brugen af trådløse enheder. Eksempler på almindelige restriktioner findes i listen herunder: Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Aktuelle luftfartsregulativer kræver, at trådløse enheder slukkes under rejser i flyvemaskiner. IEEE (også kendt som trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der fungerer via trådløs kommunikation. iii

9 I miljøer, hvor risikoen for forstyrrelser af andre enheder eller tjenester er skadelige eller anses for skadelige, kan muligheden for anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du er usikker på brugen af trådløse enheder, bør du spørge relevante myndighed, før du tænder eller benytter trådløse enheder. I de fleste lande gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, bør du konsultere de lokale radiogodkendelsesmyndigheder i destinationslandet for eventuelle restriktioner for brugen af trådløse enheder, før du rejser. Hvis dit system blev leveret med en internt integreret trådløs enhed, bør du ikke betjene denne, medmindre alle låger og skjolde er på plads, og systemet er fuld samlet. Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren. Udlad at ændre dem må nogen måde. Ændringer af trådløse enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig. Kontakt producenten for service. Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se producentens systemgendannelsessæt, eller kontakt producentens tekniske support for at få yderligere oplysninger. iv

10 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye printer! Kapitlet omfatter: Specielle egenskaber Oversigt over printeren Flere oplysninger Specielle egenskaber Din nye printer er forsynet med en række specielle funktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i fremragende kvalitet og med høj hastighed Du kan udskrive op til 1200 x 1200 dpi (effektive output). Se Softwareafsnit. Printeren udskriver papir i A4-størrelse på op til 28 sider pr. minut a og papir i Letter-størrelse på op til 30 sider pr. minut. Hvis du bruger ML-3051ND til duplex-udskrivning, kan din printer udskrive papir i A4-størrelse på op til 19 billeder pr. min. b og papir i Letter-størrelse på op til 21 billeder pr. min. Håndtere papir fleksibelt Universalbakken understøtter brevpapir, konvolutter, etiketter, transparenter, specialformater, postkort og tykt papir. Universalbakken rummer op til 50 ark almindeligt papir. 250-ark bakke 1 og 250-ark ekstra bakke 2 understøtter alm. papir i forskellige formater. To udbakker; vælg enten udbakke (trykside nedad) eller den bagerste udbakke (trykside opad) afhængigt af, hvad der er mest praktisk. Gennemgående papirgang fra Underversalbakken til bagdækslet. Udarbejde professionelle dokumenter Udskrive vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med ord, som f.eks. Fortroligt. Se Softwareafsnit. Udskrive Brochurer. Denne funktion giver dig mulighed for let at udskrive dokumenter, der kan hæftes sammen som en bog. Når disse sider er udskrevet, behøver du blot at hæfte siderne sammen. Se Softwareafsnit. Udskrive Plakater. Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af arkene, som derefter kan limes sammen til en plakat. Se Softwareafsnit. 8 9 Spare tid og penge Med denne printer kan du bruge tilstanden Tonerbesparelse for at spare toner. Se side 2.7. Du kan udskrive på begge sider af papiret for at spare papir (dobbeltsidet udskrivning), hvis du bruger ML-3051ND. Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark papir for at spare på papiret (2-op-udskrivning). Se Softwareafsnit. Du kan udskrive fortrykte formularer og brevpapir på almindeligt papir. Se Softwareafsnit. Printeren sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Udvide printerens kapacitet ML-3050 har en hukommelse på 16 MB, som kan udvides til 272 MB. ML-3051N og ML-3051ND har 64 MB hukommelse, der kan udvides til 320 MB. Se side Et netværksinterface gør det muligt at udskrive via netværk. Du kan også tilføje et ekstra trådløst netværkskort til ML-3051N og ML-3051ND. Du kan få en ekstra bakke 2 til printeren, som kan rumme 250 ark. Så skal du ikke lægge papir i printeren helt så ofte. PostScript 3-emulering* (PS) gør det muligt at bruge PS-udskrivning (ML-3051N og ML-3051ND). * Zoran IPS-emulering kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Zoran, Zoran-logoet, IPS/PS3 og OneImage er varemærker, der tilhører Zoran Corporation. * 136 PS3-skrifttyper Omfatter UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. Udskrive i forskellige miljøer Du kan udskrive under Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003. Printeren er kompatibel med Linux og Macintosh. Printeren leveres med både parallel interface og USB-interface. Du kan også bruge et netværksinterface. ML-3051N og ML-3051ND leveres med et integreret netværksinterface, 10/100 Base TX. a. sider pr. minut b. biller pr. minut 1.1 <Introduktion>

11 Printeregenskaber Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de egenskaber, der understøttes af printeren. (I: Installeret, E: Ekstraudstyr, IT: Ikke tilgængelig) Funktioner ML-3050 ML-3051N ML-3051ND IEEE 1284 Parallel I I I USB 2.0 I I I Set forfra Oversigt over printeren Netværksinterface (Ethernet 10/100 Base TX) Trådløst LAN (IEEE 802,11 b/g trådløst LAN) IT I I IT E E PostScript*-emulering IT I I Duplexudskrivning a IT IT I a. Udskrivning på begge sider af papiret. * Figuren ovenfor viser en ML-3051ND med alle tilgængelige løsninger. 1 Udbakke 7 Universalbakke 2 Kontrolpanel 8 Frontdæksel 3 Håndtag 9 Udskriftsstøtte 4 Indikator for papirniveau 10 5 Ekstra bakke Bakke 1 Styr til indstilling af papirbredde på universalbakke Universalbakkeforlænger 1.2 <Introduktion>

12 Set bagfra Oversigt over kontrolpanelet ML Toner Save: Du kan spare toner, fordi der bruges mindre toner, når der udskrives. 2 Demo: Giver dig mulighed for at udskrive en demo-side. 3 Stop: Her kan du til enhver tid stoppe en igangværende handling. 4 Status: Viser printerstatus. Se side 9.6. ML-3051N og ML-3051ND * Figuren ovenfor viser en ML-3051ND med alle tilgængelige løsninger. 1 Dæksel til kontrolkort 6 Duplexenhed 2 Netværksport 7 Strømstik 3 USB-port 8 Strømkontakt 4 Parallel port 9 Bagdæksel 5 Kabelstik til ekstra bakke Menu: Aktiverer tilstanden Menu og gennemgår de tilgængelige menuer. Pileknapperne: Bruges til at bladre igennem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og til at øge eller formindske værdier. 3 OK: Bruges til at bekræfte den valgte indstilling i displayet. 4 Back: Vender tilbage til menuens øverste niveau. 5 Toner Save: Du kan spare toner, fordi der bruges mindre toner, når der udskrives. ML-3051N_Demo: Giver dig mulighed for at udskrive en demo-side. 6 ML-3051ND_Duplex: Gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret. 7 Stop: Her kan du til enhver tid stoppe en igangværende handling. 8 Status: Viser printerstatus. Se side <Introduktion>

13 Flere oplysninger Du kan finde oplysninger om klargøring og brug af maskinen i de vejledninger og på det websted, der er angivet nedenfor. Du kan vælge at udskrive vejledningerne eller få dem vist på skærmen. Vejledning til hurtig installation Indeholder oplysninger om klargøring af printeren. Derfor er det vigtigt at læse denne vejledning, så printeren bliver klar til brug. Placering Vælg et plant, stabilt sted med tilstrækkelig plads til luftcirkulation. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne låger og bakker. Stedet skal være godt udluftet og ikke udsat for direkte sollys, varmekilder, kulde eller fugt. Sørg for ikke at anbringe printeren tæt på kanten af et bord eller skrivebord. Plads omkring maskinen Foran: 500 mm (nok plads til at papirbakkerne kan fjernes) Online brugerhåndbog Brugerhåndbog til netværksprinter Indeholder trinvise beskrivelser af, hvordan du bruger alle printerens funktioner. Desuden kan du se, hvordan printeren skal vedligeholdes, og hvordan du løser problemer og installerer tilbehør. Desuden indeholder brugerhåndbogen Softwareafsnit med oplysninger om, hvordan du udskriver dokumenter fra printeren fra forskellige operativsystemer, og hvordan du bruger de medfølgende softwareprogrammer. Bemærk Du kan finde brugerhåndbøger på andre sprog i mappen Manual på cd en med printerdriveren. Findes på cd en med netværksprogrammer og indeholder oplysninger om klargøring og installation af printeren på et netværk. Bagved: 350 mm (nok plads til at du kan åbne bagdækslet eller duplex-enheden) Højre: 100 mm (plads til luftcirkulation) Venstre: 100 mm (nok plads så du kan åbne dæksel til kontrolpanel) Indeholder hjælp til printerdriverens egenskaber og vejledning om indstilling af egenskaberne til udskrivning. Du åbner skærmbilledet med hjælp til printerdriveren ved at klikke på Hjælp i dialogboksen med printeregenskaber. Hjælp til printerdriver Samsungwebsted Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support, finde printerdrivere, vejledninger og bestillingsoplysninger på Samsungs websted: 1.4 <Introduktion>

14 2 Systeminstallation Dette kapitel indeholder trinvise oplysninger til opsætning af printeren. Kapitlet omfatter: Sådan bruger du menuerne på kontrolpanelet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Menuoversigt Udskrivning af testside Ændring af sprog på displayet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Brug af tilstanden Tonerbesparelse Menuoversigt Menuerne i kontrolpanelet benyttes til at konfigurere printeren. Kontrolpanelet giver adgang til følgende menuer: Information (Se side 2.2.) Menukort Konfiguration Demoside PCL-fontliste PS3 fontliste EPSON-font Layout (Se side 2.2.) Retning Simplex margen Duplex a Duplex margen a Sådan bruger du menuerne på kontrolpanelet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Printeren har en række menuer, der gør det lettere for dig at ændre printerens indstillinger. Tegningen i næste kolonne viser menuerne og alle menuelementerne, der er tilgængelige i hver menu. De enkelte punkter i hver menu og de tilgængelige indstillinger er beskrevet mere detaljeret i tabellerne, der begynder på side 2.2. Adgang til menuerne i kontrolpanelet Du kan betjene printeren fra printerens kontrolpanel. Du kan også indstille menuerne i kontrolpanelet, mens printeren er i brug. 1 Tryk på Menu, indtil den menu, du ønsker, vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på pileknapperne, indtil det ønskede menuelement vises, og tryk derefter på OK. 3 Hvis menupunktet har undermenuer, skal du gentage trin 2. 4 Tryk på pileknapperne for at få adgang til den ønskede indstilling eller den krævne værdi. Grafik (Se side 2.3.) Oploesning Moerkhed Billedforbed. Systemkonf. (Se side 2.4.) Sprog Stroembesp. Auto fortsaet Hoejdetilpas. Auto CR Jobtimeout Vedligehold. Ryd indstill. Papir (Se side 2.3.) Kopier Papirstr. Papirtype Papirkilde Bakkeraekkef. Emulering (Se side 2.4.) Emuleringstype Konfiguration 5 Tryk på OK for at gemme dit valg. Der vises en asterisk (*) ved siden af markeringen på displayet, der angiver, at den markerede indstilling nu er standard. 6 Tryk på Stop for at vende tilbage til standby-tilstand. Efter 60 sekunders inaktivitet (der trykkes ikke på nogen knapper) vender printeren automatisk tilbage til klartilstanden. Bemærk Printerindstillinger, der er foretaget i printerdriveren på en tilsluttet computer, overskriver indstillinger, der er foretaget på kontrolpanelet. a. Tilgængelig med ML-3051ND. b. Tilgængelig med ekstra trådløst netværkskort. Netvaerk (Se side 2.6.) TCP/IP EtherTalk NetWare Ethernet-hast. Traadloes b Ryd indstill. Netvaerksinfo 2.1 <Systeminstallation>

15 Information-menu Denne menu indeholder printeroplysningssider, som du kan udskrive for at få detaljerede oplysninger om printeren og dens konfiguration. Menupunkt Duplex Forklaring Værdier: Fra, Lang kant, Kort kant Menupunkt Menukort Konfiguration Demoside Forklaring Menuoversigten viser den aktuelle indstilling for menuerne i kontrolpanelet. Konfigurationssiden viser printerens aktuelle konfiguration. Se side 8.1. Testsiden giver dig mulighed for at kontrollere, at printeren udskriver korrekt. Se side 2.6. Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret, skal du vælge indbindingssiden på følgende måde: Lang kant: Indbundet i den lange side. Udskriver sider, der læses som en bog. Kort kant: Indbundet i den korte side. Udskriver sider, der vendes som i en notesblok. 2 PCL-fontliste PS3 fontliste EPSON-font Layout-menu Listen med skrifttypeeksempler viser alle de aktuelt tilgængelige skrifttyper på det valgte sprog. Brug menuen Layout til at angive alle indstillinger for output Lang kant i stående retning Lang kant i liggende retning Menupunkt Retning Forklaring Værdier: Staaende, Liggende Vælg standardindstillingen for udskriftens retning på siden. Kort kant i stående retning Kort kant i liggende retning Vælg Fra for at udskrive på en side af papiret. Simplex margen Stående Værdier: 0.0 Liggende Indstil margenen for udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning. Du kan forøge eller reducere værdierne med intervaller på 0,1 mm. Topmargen: Indstil topmargenen fra 0,0 til 250 mm. Venstre margen: Indstil den venstre margen fra 0,0 til 164 mm. Duplex margen Bemærk Dette menuelement er kun tilgængeligt på ML-3051ND. Værdier: Top/venstre, kort/lang I denne menu kan du indstille margenerne for dobbeltsidet udskrivning (duplex). Du kan forøge eller reducere værdierne med intervaller på 0,1 mm. Topmargen: Indstil topmargenen fra 0,0 til 9,9 mm. Venstre margen: Indstil den venstre margen fra 0,0 til 9,9 mm. Binding kort: Indstil bundmargenen på bagsiden ti kort indbinding, fra 0,0 til 22 mm. Binding lang: Indstil højremargenen på bagsiden til lang indbinding, fra 0,0 til 22 mm. Bemærk Dette menuelement er kun tilgængeligt på ML-3051ND. 2.2 <Systeminstallation>

16 Papir-menu Brug menuen Papir til at definere alle indstillinger for ind- og udføring af udskriftsmaterialer, såvel som for det specifikke udskriftsmateriale, du bruger i din printer. Menupunkt Kopier Papirstr. Papirtype Papirkilde Værdier: 1 ~ 999 Forklaring Angiv standardantallet af kopier ved at vælge et tal fra 1 til 999. Værdier: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, No.10 Env., Monarch Env., DL Env., C5 Env., C6 Env., US Folio, Oficio, Brugerdefineret papir Vælg den papirstørrelse, der ligger i bakken. Værdier: Alm. papir, Kontrakt, Transparent, Konvolut, Etiketter, Karton, Fortrykt, Farvet papir, Bomuldspapir, Genbrugspapir, Arkivpapir, Tykt, Tyndt Vælg den papirtype, der ligger i bakken. Værdier: Bakke 1, Bakke 2, Flerfun.bakke, Manuel bakke, Automatisk Under dette menupunkt kan du vælge og indstille den bakke, du vil bruge. Hvis du vælger Automatisk, kan printeren automatisk bestemme kilden. Vælg Flerfun.bakke eller Manuel bakke for at bruge universalbakken. Hvis du vælger Manuel bakke, skal du trykke ned på Stop (ML-3050) eller OK (ML-3051N, ML-3051ND), hver gang du udskriver en side. Bakke 2 er kun tilgængelig, når en ekstra bakke 2 er installeret. Grafisk menu Brug menuen Grafik til at ændre de indstillinger, der regulerer kvaliteten af de trykte tegn og billeder. Menupunkt Oploesning Moerkhed Billedforbed. Forklaring Værdier: 600dpi-Normal, 1200dpi-Bedst Angiv antallet af punkter pr. tommer (dpi). Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik. Hvis dine udskriftsjob mest består af tekst, kan du med fordel vælge 600dpi-Normal for at opnå det bedste resultat. Vælg 1200dpi-Bedst, når dit job indeholder bitmapbilleder, så som scannede fotos eller grafik, der vil blive bedre af en forbedret linjescreening. Værdier: Normal, Lys, Moerk Du kan lysne eller formørke udskriften på siden ved at ændre indstillingen for tonertætheden. Indstillingen Normal giver som regel det bedste resultat. Brug tonertætheden Lys for at spare toner. Værdier: Normal, Tekstforbedr. Dette punkt forbedrer udskrivningskvaliteten. Normal: Forbedrer ikke kvaliteten. Tekstforbedr.: Forbedrer breve og enkle tegninger. Bakkeraekkef. Værdier: Fra, Til Når du vælger en hvilken som helst anden indstilling end Automatisk fra Papirkilde og den valgte bakke er tom, udskriver printeren automatisk fra andre bakker. Hvis dette menuelement er sat til Fra, blinker Status bagrrundslyset rødt, og printeren virker ikke, før du lægger papir i den relevante bakke. 2.3 <Systeminstallation>

17 Systeminstallationsmenu Med menuen Systemkonf. kan du konfigurere en række forskellige printerfunktioner. Menupunkt Jobtimeout Værdier: 0 ~ sek. Forklaring Menupunkt Sprog Stroembesp. Auto fortsaet Hoejdetilpas. Auto CR Forklaring Værdier: Engelsk, FRANSK, Spansk, I. Portugisisk, B. Portugisisk, Tysk, Italiensk,... Indstillingen bestemmer det sprog, som teksten skal vises i på displayet kontrolpanel og udskrivning af informationer. Værdier: [ 5 ] Min, [ 10 ] Min, [ 15 ] Min, [ 30 ] Min, [ 60 ] Min, [ 120 ] Min Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget. Du kan indstille, hvor lang tid printeren skal vente, før den skifter til strømbesparelsestilstand. Værdier: Fra, Til Dette punkt bestemmer, om printeren skal fortsætte med at udskrive eller ej, når den opdager fejl i papirindstillingerne. Fra: Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, vises meddelelsen på displayet, og printeren forbliver offline, indtil du lægger det korrekte format i printeren. Til: Hvis der opstår uoverensstemmelse i papirindstillingerne, vises en fejlmeddelelse. Printeren går offline i 30 sekunder, sletter derefter automatisk meddelelsen og fortsætter med udskrivningen. Værdier: Normalt, Hoej Du kan optimere udskriftskvaliteten på baggrund af den højde, du befinder dig over havet. Værdier: LF, LF+CR Dette menupunkt giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige vognretur til hvert linjetegn. Se følgende eksempler: Vedligehold. Ryd indstill. Emulationsmenu Du kan indstille, hvor lang tid printeren venter, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke ender med en kommando om at udskrive siden. Når der opstår en udskrivningstimeout, udskriver printeren de sider, der venter i bufferen. Med dette element kan du vedligeholde printeren. Rens tromle: Renser OPC-tromlen på patronen og producerer et renseark med tonerresterne på. Rens fiks.en.: Renser fikseringsenheden inde i printeren og producerer et renseark med tonerresterne på. RYD medd. tom: Forhindrer, at meddelelsen Lavt tonerniveau Udskift toner vises på skærmen. Så snart, du har valgt Til, skrives denne indstilling permanent til hukommelsen for tonerpatronen, og denne menu forsvinder fra menuen Vedligehold.. Liv frb. stof: Med dette element kan du kontrollere, hvor mange sider, der er udskrevet, og hvor megen toner, der er tilbage i tonerpatronen. Brug menuen Emulering til at konfigurere printersprogets emulation. Menupunkt Emuleringstype Konfiguration Dette menupunkt giver dig mulighed for at gendanne printerens producentindstillinger. Forklaring Værdier: Automatisk, PCL, EPSON, PostScript, IBM ProPrint Printersproget bestemmer, hvordan computeren kommunikerer med printeren. Hvis du vælger Automatisk, kan din printer skifte printersproget automatisk. Værdier: PCL, PostScript, EPSON AA BB CC LF AA BB CC LF+CR Se figurerne på side 2.5 for at konfigurere printersproget. 2.4 <Systeminstallation>

18 PCL Denne menu konfigurerer PCL-emuleringen. Her kan du angive skrifttype, symboltype, linjer pr. side og punktstørrelse. Menupunkt Skriftsnit Symbol Punktstoerr. Værdier: PCL1 ~ PCL54 Forklaring Her kan du vælge, hvilken skrifttype der skal bruges som standard i PCL-emulering. For PCL1 ~ PCL7 er intervallet mellem bogstaver fast, og for PCL8 ~ PCL45 er intervallet proportionalt med skrifttypen og punktstørrelsen. Du kan justere skriftstørrelsen PCL1 ~ PCL7 vha. elementet Afstand og PCL8 ~ PCL45 Punktstoerr.-elementet. Interval og punktstørrelse for PCL46 ~ PCL54 er faste. Værdier: ROMAN8 ~ PCCYRIL Under dette menupunkt kan du vælge, hvilket symbol der skal bruges i PCL-emulering. Dette symbol er den gruppe tal, mærker og specialtegn, der bruges i udskrivningen af bogstaver. Værdier: 4,00 ~ 999,75 (0,25 enhed) Når du vælger en mellem PCL8 og PCL45 fra menuen Skriftsnit, kan du bestemme skriftstørrelsen ved at indstille højden for karaktererne i skriftttypen. PostScript Denne menu giver dig menupunktet Udskriv PS-fejl. Menupunkt Udskr. PS-fejl EPSON Denne menu konfigurerer EPSON-emuleringen. Menupunkt Skrifttype Tegnsaet Værdier: Til, Fra Forklaring Du kan vælge, om printeren skal udskrive en fejlliste, når der opstår en PS-fejl. Vælg Til for at udskrive PS 3-emulationsfejl. Hvis der opstår en fejl, stopper behandlingen af udskriftsjobbet, fejlmeddelelsen udskrives, og printeren annullerer udskriftsjobbet. Hvis denne menu er sat til Fra, annulleres udskrivningsjobbet, uden at fejlen angives. Forklaring Værdier: SANSERIF, ROMAN Her kan du vælge, hvilken skrifttype, der skal bruges som standard i EPSON-emulering. Værdier: USA, FRANKRIG, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, DANMARK1, SVERIGE, ITALIEN, SPANIEN1, JAPAN, NORGE, DANMARK2, SPANIEN2, LATIN Courier Værdier: Normal, Moerk Under dette menupunkt kan du vælge, hvilken version af skrifttypen Courier der skal bruges. Tegntabel Dette punkt giver dig mulighed for at vælge et karaktersæt for et ønsket sprog. Værdier: ITALIC, PC437US, PC850 Afstand Værdier: 0,44 ~ 99,99 (0,01 enhed) Dette punkt vælger karaktersættet. Når du vælger en mellem PCL1 og PCL7 fra menuen Skriftsnit, kan du bestemme skriftstørrelsen ved at indstille antallet af karakterer, der skal udskrives i en vandret tomme af skrift. Standardværdien 10 er den bedste størrelse. Afstand Værdier: 10, 12, 17, 14, 20 Du kan bestemme skriftstørrelsen ved at indstille et antal karakterer, der skal udskrives i en vandret tomme af skriften. Linjer Værdier: 5 ~ 128 LPI Værdier: 6, 8 Dette menupunkt giver dig mulighed for at angive den lodrette afstand, fra 5 til 128 linjer for standardpapirstørrelsen. Linjerne kan være forskellige i overensstemmelse med papirstørrelsen og udskrivningsretningen. Autoombrydning Du kan indstille antallet af linjer, der skal udskrives på en lodret tomme. Værdier: Fra, Til Dette punkt bestemmer, om printeren automatisk skal udføre et linjeskift, når dataene overskrider papirmaterialets udskriftsområde. 2.5 <Systeminstallation>

19 Menuen Netværk Denne menu lader dig konfigurere netværkskortet, der er installeret på din printer. Du kan nulstille netværkskortet og udskrive en konfigurationsside. Menupunkt Ryd indstill. Forklaring Dette menupunkt gennemfører en enkel nulstilling og gendanner producentens indstillinger for netværkskonfigurationen. Denne indstilling træder først i kraft, når du har nulstillet printeren. Menupunkt TCP/IP Forklaring Værdier: DHCP, BOOTP, Statisk Netvaerksinfo Dette punkt udskriver en side med de netværksparametre, du har indstillet. EtherTalk NetWare Ethernethast. Traadloes Med dette element kan du manuelt sætte TCP/IPadresser eller modtage adresser fra netværket. DHCP: DHCP-serveren tildeler IP-adressen automatisk. BOOTP: BOOTP-serveren tildeler IP-adressen automatisk. Statisk: Du kan manuelt indtaste IP-adresse, undernetmaske. Værdier: Fra, Til Under dette menupunkt kan du vælge, om du bruger protokollen EtherTalk-protokol. Vælg Til, hvis du vil bruge protokollen. Værdier: Automatisk, 802,2, 802,3, Ethernet II, SNAP, Fra Under dette punkt kan du vælge IPX-rammetype. Automatisk: Du kan indstille rammetypen automatisk. 802,2: Vælg denne værdi til IEEE 802,2.- rammetype. 802,3: Vælg denne værdi til IEEE 802,3.- rammetype. Ethernet II: Vælg denne værdi, hvis du vil bruge Ethernet 2-rammetype. SNAP: Vælg denne værdi for at benytte SNAP-rammetype. Fra: Du kan deaktivere NetWare-protokollen. Værdier: Automatisk, 10M Halv, 10M Fuld, 100M Halv, 100M Fuld Med dette element kan du vælge ethernethastigheden. Værdier: WLAN Basis, WLAN Sikkerhed, WLAN Standard Konfigurer trådløse netværksmiljøer. Se side Bemærk Denne menu vises kun, når der er blevet installeret et trådløst netværkskort. Udskrivning af testside Udskriv en demoside for at kontrollere, at printeren virker korrekt. ML-3050, ML-3051N Tryk og hold ned på Demo i ca. 2 sekunder. ML-3051N, ML-3051ND 1 Tryk på Menu og derefter OK, når Information vises. 2 Tryk på pileknapperne, indtil Demoside vises, og tryk derefter på OK. Der udskrives en testside. Ændring af sprog på displayet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Hvis du vil ændre det sprog, der vises på kontrolpanelets display, skal du gøre følgende: 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonf. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Sprog vises. 3 Tryk på pileknapperne for at vælge det sprog som du ønsker, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Stop for at vende tilbage til standby-tilstand. 2.6 <Systeminstallation>

20 Brug af tilstanden Tonerbesparelse Med tilstanden Tonerbesparelse kan printeren indstilles til at bruge mindre toner på hver side. Når denne tilstand bruges, forlænges tonerpatronens levetid, og prisen pr. side reduceres i forhold til normaltilstand, men udskriftskvaliteten reduceres også. Denne indstilling er ikke tilgængelig med indstillingen 1200 dpi. Der er to måder, hvordan du kan aktivere denne tilstand: Brug af knappen Kontrolpanel Tryk på Toner Save på kontrolpanelet. Printeren skal stå i standbytilstand; baggrundslysene Status lyser grønt, og Klar vises på displayet, hvis du bruger ML-3051N eller ML-3051ND. Hvis indikatorlyset for knappen er tændt, er tilstanden aktiveret, og printeren bruger mindre toner til udskrivning af en side. Hvis indikatorlyset for knappen er slukket, er tilstanden inaktiveret, og printeren udskriver i normal tilstand. Fra programmet Du kan indstille tilstand for tonerbesparelse fra vinduet for printeregenskaber på din printerdriver. Se Softwareafsnit. 2.7 <Systeminstallation>

SP 5100N. Brugervejledning

SP 5100N. Brugervejledning SP 5100N Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt, inden du benytter maskinen, og opbevar den til fremtidigt brug. Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, inden du benytter

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk Brugermanual Dansk 1 Indhold Indledning 3 Kontakter, stikporte og indikatorer 3 Frontpanel 3 Bagpanel 3 Om harddisken 4 Lokalisering af disken på dit skrivebord

Læs mere

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

2. Grundlæggende konfiguration Udskrivning af demoside... 2.1 Brug af tilstanden Tonerbesparelse... 2.1

2. Grundlæggende konfiguration Udskrivning af demoside... 2.1 Brug af tilstanden Tonerbesparelse... 2.1 Brugervejledning Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for skader,

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ML-2851ND http://da.yourpdfguides.com/dref/3378832

Din brugermanual SAMSUNG ML-2851ND http://da.yourpdfguides.com/dref/3378832 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG ML-2851ND i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri

2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere