Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contact SAMSUNG WORLD WIDE"

Transkript

1

2 Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte ændringer, der opstår som følge af eller har relation til brugen af denne vejledning Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. ML-3050, ML-3051N og ML-3051ND er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung og Samsung-logoet er varemærker, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd. Centronics er et varemærke, der tilhører Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation. PCL og PCL 6 er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP og Windows 2003 er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. PostScript 3 er et varemærke, der tilhører Adobe System, Inc. UFST og MicroType er registrerede varemærker for Bayers Agfa-division. TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc. Alle andre navne på mærker eller produkter er varemærker tilhørende de respektive virksomheder og organisationer.

3 Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center. Country Customer Care Center Web Site CANADA MEXICO U.S.A SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) ARGENTINE BRAZIL CHILE (SAMSUNG) COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. DOMINICA TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA BELGIUM CZECH REPUBLIC DENMARK FINLAND Country Customer Care Center Web Site NETHERLANDS ( 0,10/min) NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN U.K RUSSIA UKRAINE AUSTRALIA CHINA HONG KONG INDIA INDONESIA JAPAN MALAYSIA PHILIPPINES SAMSUNG ( ) SINGAPORE 1800-SAMSUNG ( ) THAILAND TAIWAN FRANCE ( 0,15/min) GERMANY ( 0,12/min) VIETNAM SOUTH AFRICA (SAMSUNG) U.A.E 800SAMSUNG ( ) HUNGARY ITALIA LUXEMBURG

4 INDHOLD 1. Introduktion Specielle egenskaber Oversigt over printeren Flere oplysninger Systeminstallation Sådan bruger du menuerne på kontrolpanelet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Menuoversigt Udskrivning af testside Ændring af sprog på displayet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Brug af tilstanden Tonerbesparelse Softwareoversigt Medfølgende software Printerdriveregenskaber Systemkrav Netværkskonfiguration Introduktion Understøttede operativsystemer Konfiguration af TCP/IP Konfiguration af EtherTalk Konfiguration af IPX-rammetyper Indstilling af Ethernet-hastighed Gendannelse af netværkskonfigurationen Udskrivning af en netværkskonfigurationsside Ilægning af udskriftsmedier Valg af udskriftsmedier Ilægning af papir Valg af udbakke Grundlæggende udskrivning Udskrivning af et dokument Annullering af et udskriftsjob Bestilling af forbrugsstoffer og ekstraudstyr Tonerpatroner Ekstraudstyr Sådan køber du

5 8. Vedligeholdelse Udskrivning af oplysningsside Rengøring af printeren Vedligeholdelse af tonerpatronen Vedligeholdelsesdele Fejlfinding Afhjælpning af papirstop Kontrolliste til fejlfinding Forstå status-baggrundslyset Displaymeddelelsernes betydning Tonerpatronrelaterede meddelelser Løsning af generelle udskrivningsproblemer Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Almindelige Windows-problemer Almindelige PostScript-problemer Almindelige Linux-problemer Almindelige problemer under Macintosh Installation af ekstraudstyr Forholdsregler ved installation af ekstraudstyr Installation af DIMM-hukommelse Installation af et kort til trådløst netværk Specifikationer Printerspecifikationer

6 Vigtige forholdsregler og sikkerhedsoplysninger Når du benytter denne maskine, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 1 Læs og forstå alle instruktioner. 2 Brug sund fornuft ved betjening af elektrisk udstyr. 3 Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen og i dokumentationen til maskinen. 4 Hvis en instruktion ser ud til at være i strid med sikkerhedsoplysningerne, har sikkerhedsoplysningerne prioritet. Du kan have misforstået instruktionen. Hvis du ikke kan finde en løsning på forholdet, kan du rådføre dig med en salgs- eller servicerepræsentant. 5 Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres. Undgå brug af flydende rengøringsmidler eller midler på sprayflaske. Brug kun en fugtig klud til rengøring. 6 Maskinen må ikke placeres på en ustabil vogn, stativ eller bord. Den kan falde ned og forårsage alvorlig beskadigelse. 7 Maskinen må aldrig placeres på, i nærheden af eller over en radiator, et varmeapparat, airconditionanlæg eller ventilationsåbning. 8 Undgå, at maskinen eller andre genstande står på strømledningen. Maskinen på ikke placeres sådan, at ledningerne udsættes for unødigt slid ved, at andre træder på dem. 9 Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan medføre reduceret ydelse og kan føre til fare for brand eller elektrisk stød. 10 Pas på, at kæledyr ikke tygger på strømledningen eller tilslutningsledningerne til pc'en. 15 Undgå at anvende maskinen under tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag. Træk om muligt stikket ud af kontakten, indtil tordenvejret er overstået. 16 Hvis du altid udskriver mange sider, kan overfladen på udbakken blive varm. Pas på ikke at berøre overfladen, og hold børn væk fra den varme flade. 17 Den strømledning, der følger med maskinen, bør anvendes, for at maskinen kan bruges på sikker vis. Hvis du bruger en ledning, der er længere end 2 m med en 110 V maskine, skal den være på 16 AWG 1 eller større. 18 GEM DISSE INSTRUKTIONER. Miljø og sikkerhedshensyn Lasersikkerhedserklæring Printeren er certificeret til at overholde kravene i amerikanske DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andetsteds certificeret som et klasse 1- laserprodukt, der overholder kravene i IEC 825. Klasse 1-laserprodukter anses som farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser. ADVARSEL Benyt aldrig printeren, når beskyttelsesafskærmningen er fjernet fra laser/scannerkomponenterne. Den reflekterede stråle kan beskadige dine øjne, selv om den er usynlig. Når du benytter dette produkt, skal de grundlæggende sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: 11 Undlad at indføre genstande i maskinen gennem kabinettet eller åbninger. De kan komme i kontakt med farlige, strømførende steder, og der kan opstå fare for brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på eller ind i maskinen. 12 For at reducere risikoen for elektrisk stød må maskinen aldrig adskilles. Bring maskinen til en kvalificeret servicetekniker, hvis reparation er påkrævet. Hvis låg åbnes eller fjernes, kan dette føre til fare for elektrisk stød eller andre farlige situationer. Ukorrekt samling af maskinen kan medføre elektrisk stød, når maskinen efterfølgende anvendes. 13 Fjern forbindelsen til pc'en og lysnettet, og overlad serviceopgaver til kvalificerede teknikere i følgende situationer: Hvis nogen del af strømledningen, stikket eller tilslutningskablet beskadiges eller bliver slidt. Hvis der er spildt væske i maskinen. Hvis maskinen har været udsat for regn eller anden form for vand. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, når instruktionerne er blevet fulgt. Hvis maskinen er blevet tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget. Hvis maskinens ydelse pludselig ændres mærkbart. 14 Juster kun indstillinger, som beskrives i brugervejledningen. Ukorrekt justering af andre indstillinger kan føre til beskadigelser, og det kan kræve omfattende reparation af kvalificerede serviceteknikere at få maskinen til at fungere normalt igen. 1 AWG: American Wire Guage i

7 Sikkerhed i forbindelse med ozon Strømbesparelse Ved normal drift producerer denne maskine ozon. Denne ozon er ikke farlig for brugeren. Det er anbefales imidlertid, at maskinen anbringes et sted med god ventilation. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du kontakte din nærmeste Samsung-forhandler. Denne maskine benytter avanceret teknologi til at reducere strømforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning. Når maskinen ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget. Genbrug Genbrug eller skaf dig af med emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt ansvarlig måde. Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljøeller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Afgivelse af radiofrekvenser FCC-regulativer Denne enhed er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for digitale enheder af klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-regulativerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i forbindelse med installation i hjemmet. Dette apparat genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet), anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere af de følgende forholdsregler: Vend antennen i en anden retning, eller placer den et andet sted. Øg afstanden mellem apparat og modtager. Tilslut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet til. Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/tv-tekniker. FORSIGTIG: Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan medføre, at brugerens ret til at betjene apparatet ikke længere er gældende. Canadiske radiointerferensregulativer Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse B-radiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen Digital apparatus, ICES-003 fra Industry and Science Canada. Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for radiostøjudsendelse fra digitale apparater af klasse B som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen: Appareils Numériques, ICES-003 fra Industry and Science Canada. USA FCC (Federal Communications Commission) Intenderet emitter iht. FCC del 15 Svagstrømsenheder af typen radio-lan (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4 GHz/5 GHzbåndet, kan være tilstede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit gælder kun for enheder, der er til stede. Se på etiketten for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse enheder. Eventuelle trådløse enheder i din maskine er kun godkendt til anvendelse i USA, hvis der findes et FCC-identitetsnummer på systemmærkaten. FCC har fastsat som generel retningslinje, at der skal være en afstand på 20 cm (8") mellem enheden og kroppen, når der benyttes en trådløs enhed i nærheden af kroppen (dette gælder ikke kroppens lemmer). Denne enhed bør benyttes mere end 20 cm (8") fra kroppen, når den trådløse enhed er tændt og sender. Den strøm, der afgives fra den eller de trådløse enheder, der eventuelt er indbygget i printeren, ligger klart under de af FCC fastsatte RF-grænser. Denne afsender må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller afsendere. Denne enhed må kun benyttes under overholdelse af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan medføre, at enheden fungerer på uønsket vis. Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren. Udlad at ændre dem må nogen måde. Ændringer af trådløse enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig. Kontakt producenten for service. FCC-erklæring om brug af trådløse LAN: Under installation og drift af denne kombination af afsender og antenne, kan eksponeringsgrænsen på 1 mw/cm2 blive overskredet tæt ved den installerede antenne. Derfor bør brugeren til enhver tid være mindst 20 cm fra antennen. Denne enhed må ikke placeres sammen med en anden sende- og modtagerantenne. ii

8 Konformitetserklæring (Europæiske lande) Godkendelser og certificeringer CE-mærkningen anvendt på dette produkt symboliserer Samsung Electronics Co., Ltd.'s erklæring af konformitet med følgende gældende 93/68/EEC-direktiver fra den Europæiske Union fra de nedenfor angivne datoer: 1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EEC, harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr. 1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EEC (92/31/EEC), harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC vedrørende radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres kompatibilitet. En fuld deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan fås hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd. EC-certificering Certificering i henhold til 1999/5/EC Direktiv om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr (FAX) Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til tværeuropæisk enkeltterminaltilslutning til det analoge offentlige telefonnetværk (PSTN) i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er blevet konstrueret til at fungere med de nationale telefonnetværk og er foreneligt med centraler i de europæiske lande. I tilfælde af problemer bør du først kontakte Euro QA Lab hos Samsung Electronics Co., Ltd. Dette produkt er blevet afprøvet i henhold til TBR21 og/eller TBR38. For at assistere i brugen og anvendelsen af terminaludstyr, der overholder denne standard, udgiver European Telecommunication Standards Institute (ETSI) et vejledende dokument (EG ), der indeholder notater og yderligere krav til sikring af netværkskompatibilitet for TBR21-terminaler. Dette produkt er blevet designet i overensstemmelse med og overholder alle relevante retningslinjer indeholdt i dette dokument. Oplysninger om europæisk radiogodkendelse (for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder) Dette produkt er en printer; printeren, der er beregnet til kontor- eller hjemmebrug, kan indeholde (have indbygget) svagstrømsenheder af typen radio-lan (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der benytter 2,4 GHz/5 GHzbåndet. Dette afsnit gælder kun, hvis disse enheder er tilstede. Se på systemmærkaten for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse enheder. Eventuelle trådløse enheder i dit system er kun godkendt til brug inden for den Europæiske Union eller i tilknyttede områder, hvis der findes et CE-mærke med et registreringsnummer fra de europæiske godkendelsesorganer (Notified Body) og et advarselssymbol på systemmærkaten. Effektoutputtet i den eller de eventuelle trådløse enheder i din printer befinder sig vel under de RF-grænseværdier, der er fastsat af Europakommissionen i R&TTE-direktivet. Europæiske stater, der er omfattet af trådløse godkendelser: EU Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig (med frekvensrestriktioner), Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien. EEA/EFTA-lande Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz Europæiske stater med begrænsninger for brug: EU I Frankrig er frekvensområdet begrænset til 2446,5-2483,5 MHz for enheder med en transmissionseffekt på over 10 mw, f.eks. trådløse enheder EEA/EFTA-lande Ingen begrænsninger på nuværende tidspunkt. Vejledende kompatibilitetserklæringer Trådløs vejledning Printeren kan indeholde (have indbygget) svagstrømsenheder af typen radio-lan (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der benytter 2,4 GHz/ 5 GHz-båndet. Det følgende afsnit indeholder en generel oversigt over emner, der skal tages i betragtning under anvendelsen af en trådløs enhed. Yderligere begrænsninger, advarsler og anliggender, der relaterer til bestemte lande, står opført i afsnittet for individuelle lande (eller landegrupper). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det land, du vil benytte den trådløse enhed i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er underlagt streng regulering, og brugen af sådanne enheder er muligvis ikke tilladt. Effektoutputtet fra den eller de trådløse enheder, der måtte være integreret i din printer, ligger vel under de RF-grænseværdier, der er gældende på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integrerede i printeren) udsender mindre energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. På trods af effektniveauerne bør brugeren bestræbe sig på at minimere den menneskelige kontakt med enheden under normal drift. Som generel retningslinje er en adskillelse på 20 cm (8") mellem den trådløse enhed og kroppen, når en sådan bruges i nærheden af kroppen (dette gælder ikke lemmerne), det typiske. Denne enhed bør benyttes mere end 20 cm (8") fra kroppen, når trådløse enheder er tændte og sender. Denne sender må ikke placeres sammen med eller benyttes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender. Visse omstændigheder kræver yderligere restriktioner for brugen af trådløse enheder. Eksempler på almindelige restriktioner findes i listen herunder: Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Aktuelle luftfartsregulativer kræver, at trådløse enheder slukkes under rejser i flyvemaskiner. IEEE (også kendt som trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der fungerer via trådløs kommunikation. iii

9 I miljøer, hvor risikoen for forstyrrelser af andre enheder eller tjenester er skadelige eller anses for skadelige, kan muligheden for anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du er usikker på brugen af trådløse enheder, bør du spørge relevante myndighed, før du tænder eller benytter trådløse enheder. I de fleste lande gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, bør du konsultere de lokale radiogodkendelsesmyndigheder i destinationslandet for eventuelle restriktioner for brugen af trådløse enheder, før du rejser. Hvis dit system blev leveret med en internt integreret trådløs enhed, bør du ikke betjene denne, medmindre alle låger og skjolde er på plads, og systemet er fuld samlet. Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren. Udlad at ændre dem må nogen måde. Ændringer af trådløse enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig. Kontakt producenten for service. Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se producentens systemgendannelsessæt, eller kontakt producentens tekniske support for at få yderligere oplysninger. iv

10 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye printer! Kapitlet omfatter: Specielle egenskaber Oversigt over printeren Flere oplysninger Specielle egenskaber Din nye printer er forsynet med en række specielle funktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i fremragende kvalitet og med høj hastighed Du kan udskrive op til 1200 x 1200 dpi (effektive output). Se Softwareafsnit. Printeren udskriver papir i A4-størrelse på op til 28 sider pr. minut a og papir i Letter-størrelse på op til 30 sider pr. minut. Hvis du bruger ML-3051ND til duplex-udskrivning, kan din printer udskrive papir i A4-størrelse på op til 19 billeder pr. min. b og papir i Letter-størrelse på op til 21 billeder pr. min. Håndtere papir fleksibelt Universalbakken understøtter brevpapir, konvolutter, etiketter, transparenter, specialformater, postkort og tykt papir. Universalbakken rummer op til 50 ark almindeligt papir. 250-ark bakke 1 og 250-ark ekstra bakke 2 understøtter alm. papir i forskellige formater. To udbakker; vælg enten udbakke (trykside nedad) eller den bagerste udbakke (trykside opad) afhængigt af, hvad der er mest praktisk. Gennemgående papirgang fra Underversalbakken til bagdækslet. Udarbejde professionelle dokumenter Udskrive vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med ord, som f.eks. Fortroligt. Se Softwareafsnit. Udskrive Brochurer. Denne funktion giver dig mulighed for let at udskrive dokumenter, der kan hæftes sammen som en bog. Når disse sider er udskrevet, behøver du blot at hæfte siderne sammen. Se Softwareafsnit. Udskrive Plakater. Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af arkene, som derefter kan limes sammen til en plakat. Se Softwareafsnit. 8 9 Spare tid og penge Med denne printer kan du bruge tilstanden Tonerbesparelse for at spare toner. Se side 2.7. Du kan udskrive på begge sider af papiret for at spare papir (dobbeltsidet udskrivning), hvis du bruger ML-3051ND. Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark papir for at spare på papiret (2-op-udskrivning). Se Softwareafsnit. Du kan udskrive fortrykte formularer og brevpapir på almindeligt papir. Se Softwareafsnit. Printeren sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Udvide printerens kapacitet ML-3050 har en hukommelse på 16 MB, som kan udvides til 272 MB. ML-3051N og ML-3051ND har 64 MB hukommelse, der kan udvides til 320 MB. Se side Et netværksinterface gør det muligt at udskrive via netværk. Du kan også tilføje et ekstra trådløst netværkskort til ML-3051N og ML-3051ND. Du kan få en ekstra bakke 2 til printeren, som kan rumme 250 ark. Så skal du ikke lægge papir i printeren helt så ofte. PostScript 3-emulering* (PS) gør det muligt at bruge PS-udskrivning (ML-3051N og ML-3051ND). * Zoran IPS-emulering kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Zoran, Zoran-logoet, IPS/PS3 og OneImage er varemærker, der tilhører Zoran Corporation. * 136 PS3-skrifttyper Omfatter UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. Udskrive i forskellige miljøer Du kan udskrive under Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003. Printeren er kompatibel med Linux og Macintosh. Printeren leveres med både parallel interface og USB-interface. Du kan også bruge et netværksinterface. ML-3051N og ML-3051ND leveres med et integreret netværksinterface, 10/100 Base TX. a. sider pr. minut b. biller pr. minut 1.1 <Introduktion>

11 Printeregenskaber Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de egenskaber, der understøttes af printeren. (I: Installeret, E: Ekstraudstyr, IT: Ikke tilgængelig) Funktioner ML-3050 ML-3051N ML-3051ND IEEE 1284 Parallel I I I USB 2.0 I I I Set forfra Oversigt over printeren Netværksinterface (Ethernet 10/100 Base TX) Trådløst LAN (IEEE 802,11 b/g trådløst LAN) IT I I IT E E PostScript*-emulering IT I I Duplexudskrivning a IT IT I a. Udskrivning på begge sider af papiret. * Figuren ovenfor viser en ML-3051ND med alle tilgængelige løsninger. 1 Udbakke 7 Universalbakke 2 Kontrolpanel 8 Frontdæksel 3 Håndtag 9 Udskriftsstøtte 4 Indikator for papirniveau 10 5 Ekstra bakke Bakke 1 Styr til indstilling af papirbredde på universalbakke Universalbakkeforlænger 1.2 <Introduktion>

12 Set bagfra Oversigt over kontrolpanelet ML Toner Save: Du kan spare toner, fordi der bruges mindre toner, når der udskrives. 2 Demo: Giver dig mulighed for at udskrive en demo-side. 3 Stop: Her kan du til enhver tid stoppe en igangværende handling. 4 Status: Viser printerstatus. Se side 9.6. ML-3051N og ML-3051ND * Figuren ovenfor viser en ML-3051ND med alle tilgængelige løsninger. 1 Dæksel til kontrolkort 6 Duplexenhed 2 Netværksport 7 Strømstik 3 USB-port 8 Strømkontakt 4 Parallel port 9 Bagdæksel 5 Kabelstik til ekstra bakke Menu: Aktiverer tilstanden Menu og gennemgår de tilgængelige menuer. Pileknapperne: Bruges til at bladre igennem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og til at øge eller formindske værdier. 3 OK: Bruges til at bekræfte den valgte indstilling i displayet. 4 Back: Vender tilbage til menuens øverste niveau. 5 Toner Save: Du kan spare toner, fordi der bruges mindre toner, når der udskrives. ML-3051N_Demo: Giver dig mulighed for at udskrive en demo-side. 6 ML-3051ND_Duplex: Gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret. 7 Stop: Her kan du til enhver tid stoppe en igangværende handling. 8 Status: Viser printerstatus. Se side <Introduktion>

13 Flere oplysninger Du kan finde oplysninger om klargøring og brug af maskinen i de vejledninger og på det websted, der er angivet nedenfor. Du kan vælge at udskrive vejledningerne eller få dem vist på skærmen. Vejledning til hurtig installation Indeholder oplysninger om klargøring af printeren. Derfor er det vigtigt at læse denne vejledning, så printeren bliver klar til brug. Placering Vælg et plant, stabilt sted med tilstrækkelig plads til luftcirkulation. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne låger og bakker. Stedet skal være godt udluftet og ikke udsat for direkte sollys, varmekilder, kulde eller fugt. Sørg for ikke at anbringe printeren tæt på kanten af et bord eller skrivebord. Plads omkring maskinen Foran: 500 mm (nok plads til at papirbakkerne kan fjernes) Online brugerhåndbog Brugerhåndbog til netværksprinter Indeholder trinvise beskrivelser af, hvordan du bruger alle printerens funktioner. Desuden kan du se, hvordan printeren skal vedligeholdes, og hvordan du løser problemer og installerer tilbehør. Desuden indeholder brugerhåndbogen Softwareafsnit med oplysninger om, hvordan du udskriver dokumenter fra printeren fra forskellige operativsystemer, og hvordan du bruger de medfølgende softwareprogrammer. Bemærk Du kan finde brugerhåndbøger på andre sprog i mappen Manual på cd en med printerdriveren. Findes på cd en med netværksprogrammer og indeholder oplysninger om klargøring og installation af printeren på et netværk. Bagved: 350 mm (nok plads til at du kan åbne bagdækslet eller duplex-enheden) Højre: 100 mm (plads til luftcirkulation) Venstre: 100 mm (nok plads så du kan åbne dæksel til kontrolpanel) Indeholder hjælp til printerdriverens egenskaber og vejledning om indstilling af egenskaberne til udskrivning. Du åbner skærmbilledet med hjælp til printerdriveren ved at klikke på Hjælp i dialogboksen med printeregenskaber. Hjælp til printerdriver Samsungwebsted Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support, finde printerdrivere, vejledninger og bestillingsoplysninger på Samsungs websted: 1.4 <Introduktion>

14 2 Systeminstallation Dette kapitel indeholder trinvise oplysninger til opsætning af printeren. Kapitlet omfatter: Sådan bruger du menuerne på kontrolpanelet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Menuoversigt Udskrivning af testside Ændring af sprog på displayet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Brug af tilstanden Tonerbesparelse Menuoversigt Menuerne i kontrolpanelet benyttes til at konfigurere printeren. Kontrolpanelet giver adgang til følgende menuer: Information (Se side 2.2.) Menukort Konfiguration Demoside PCL-fontliste PS3 fontliste EPSON-font Layout (Se side 2.2.) Retning Simplex margen Duplex a Duplex margen a Sådan bruger du menuerne på kontrolpanelet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Printeren har en række menuer, der gør det lettere for dig at ændre printerens indstillinger. Tegningen i næste kolonne viser menuerne og alle menuelementerne, der er tilgængelige i hver menu. De enkelte punkter i hver menu og de tilgængelige indstillinger er beskrevet mere detaljeret i tabellerne, der begynder på side 2.2. Adgang til menuerne i kontrolpanelet Du kan betjene printeren fra printerens kontrolpanel. Du kan også indstille menuerne i kontrolpanelet, mens printeren er i brug. 1 Tryk på Menu, indtil den menu, du ønsker, vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på pileknapperne, indtil det ønskede menuelement vises, og tryk derefter på OK. 3 Hvis menupunktet har undermenuer, skal du gentage trin 2. 4 Tryk på pileknapperne for at få adgang til den ønskede indstilling eller den krævne værdi. Grafik (Se side 2.3.) Oploesning Moerkhed Billedforbed. Systemkonf. (Se side 2.4.) Sprog Stroembesp. Auto fortsaet Hoejdetilpas. Auto CR Jobtimeout Vedligehold. Ryd indstill. Papir (Se side 2.3.) Kopier Papirstr. Papirtype Papirkilde Bakkeraekkef. Emulering (Se side 2.4.) Emuleringstype Konfiguration 5 Tryk på OK for at gemme dit valg. Der vises en asterisk (*) ved siden af markeringen på displayet, der angiver, at den markerede indstilling nu er standard. 6 Tryk på Stop for at vende tilbage til standby-tilstand. Efter 60 sekunders inaktivitet (der trykkes ikke på nogen knapper) vender printeren automatisk tilbage til klartilstanden. Bemærk Printerindstillinger, der er foretaget i printerdriveren på en tilsluttet computer, overskriver indstillinger, der er foretaget på kontrolpanelet. a. Tilgængelig med ML-3051ND. b. Tilgængelig med ekstra trådløst netværkskort. Netvaerk (Se side 2.6.) TCP/IP EtherTalk NetWare Ethernet-hast. Traadloes b Ryd indstill. Netvaerksinfo 2.1 <Systeminstallation>

15 Information-menu Denne menu indeholder printeroplysningssider, som du kan udskrive for at få detaljerede oplysninger om printeren og dens konfiguration. Menupunkt Duplex Forklaring Værdier: Fra, Lang kant, Kort kant Menupunkt Menukort Konfiguration Demoside Forklaring Menuoversigten viser den aktuelle indstilling for menuerne i kontrolpanelet. Konfigurationssiden viser printerens aktuelle konfiguration. Se side 8.1. Testsiden giver dig mulighed for at kontrollere, at printeren udskriver korrekt. Se side 2.6. Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret, skal du vælge indbindingssiden på følgende måde: Lang kant: Indbundet i den lange side. Udskriver sider, der læses som en bog. Kort kant: Indbundet i den korte side. Udskriver sider, der vendes som i en notesblok. 2 PCL-fontliste PS3 fontliste EPSON-font Layout-menu Listen med skrifttypeeksempler viser alle de aktuelt tilgængelige skrifttyper på det valgte sprog. Brug menuen Layout til at angive alle indstillinger for output Lang kant i stående retning Lang kant i liggende retning Menupunkt Retning Forklaring Værdier: Staaende, Liggende Vælg standardindstillingen for udskriftens retning på siden. Kort kant i stående retning Kort kant i liggende retning Vælg Fra for at udskrive på en side af papiret. Simplex margen Stående Værdier: 0.0 Liggende Indstil margenen for udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning. Du kan forøge eller reducere værdierne med intervaller på 0,1 mm. Topmargen: Indstil topmargenen fra 0,0 til 250 mm. Venstre margen: Indstil den venstre margen fra 0,0 til 164 mm. Duplex margen Bemærk Dette menuelement er kun tilgængeligt på ML-3051ND. Værdier: Top/venstre, kort/lang I denne menu kan du indstille margenerne for dobbeltsidet udskrivning (duplex). Du kan forøge eller reducere værdierne med intervaller på 0,1 mm. Topmargen: Indstil topmargenen fra 0,0 til 9,9 mm. Venstre margen: Indstil den venstre margen fra 0,0 til 9,9 mm. Binding kort: Indstil bundmargenen på bagsiden ti kort indbinding, fra 0,0 til 22 mm. Binding lang: Indstil højremargenen på bagsiden til lang indbinding, fra 0,0 til 22 mm. Bemærk Dette menuelement er kun tilgængeligt på ML-3051ND. 2.2 <Systeminstallation>

16 Papir-menu Brug menuen Papir til at definere alle indstillinger for ind- og udføring af udskriftsmaterialer, såvel som for det specifikke udskriftsmateriale, du bruger i din printer. Menupunkt Kopier Papirstr. Papirtype Papirkilde Værdier: 1 ~ 999 Forklaring Angiv standardantallet af kopier ved at vælge et tal fra 1 til 999. Værdier: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, No.10 Env., Monarch Env., DL Env., C5 Env., C6 Env., US Folio, Oficio, Brugerdefineret papir Vælg den papirstørrelse, der ligger i bakken. Værdier: Alm. papir, Kontrakt, Transparent, Konvolut, Etiketter, Karton, Fortrykt, Farvet papir, Bomuldspapir, Genbrugspapir, Arkivpapir, Tykt, Tyndt Vælg den papirtype, der ligger i bakken. Værdier: Bakke 1, Bakke 2, Flerfun.bakke, Manuel bakke, Automatisk Under dette menupunkt kan du vælge og indstille den bakke, du vil bruge. Hvis du vælger Automatisk, kan printeren automatisk bestemme kilden. Vælg Flerfun.bakke eller Manuel bakke for at bruge universalbakken. Hvis du vælger Manuel bakke, skal du trykke ned på Stop (ML-3050) eller OK (ML-3051N, ML-3051ND), hver gang du udskriver en side. Bakke 2 er kun tilgængelig, når en ekstra bakke 2 er installeret. Grafisk menu Brug menuen Grafik til at ændre de indstillinger, der regulerer kvaliteten af de trykte tegn og billeder. Menupunkt Oploesning Moerkhed Billedforbed. Forklaring Værdier: 600dpi-Normal, 1200dpi-Bedst Angiv antallet af punkter pr. tommer (dpi). Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik. Hvis dine udskriftsjob mest består af tekst, kan du med fordel vælge 600dpi-Normal for at opnå det bedste resultat. Vælg 1200dpi-Bedst, når dit job indeholder bitmapbilleder, så som scannede fotos eller grafik, der vil blive bedre af en forbedret linjescreening. Værdier: Normal, Lys, Moerk Du kan lysne eller formørke udskriften på siden ved at ændre indstillingen for tonertætheden. Indstillingen Normal giver som regel det bedste resultat. Brug tonertætheden Lys for at spare toner. Værdier: Normal, Tekstforbedr. Dette punkt forbedrer udskrivningskvaliteten. Normal: Forbedrer ikke kvaliteten. Tekstforbedr.: Forbedrer breve og enkle tegninger. Bakkeraekkef. Værdier: Fra, Til Når du vælger en hvilken som helst anden indstilling end Automatisk fra Papirkilde og den valgte bakke er tom, udskriver printeren automatisk fra andre bakker. Hvis dette menuelement er sat til Fra, blinker Status bagrrundslyset rødt, og printeren virker ikke, før du lægger papir i den relevante bakke. 2.3 <Systeminstallation>

17 Systeminstallationsmenu Med menuen Systemkonf. kan du konfigurere en række forskellige printerfunktioner. Menupunkt Jobtimeout Værdier: 0 ~ sek. Forklaring Menupunkt Sprog Stroembesp. Auto fortsaet Hoejdetilpas. Auto CR Forklaring Værdier: Engelsk, FRANSK, Spansk, I. Portugisisk, B. Portugisisk, Tysk, Italiensk,... Indstillingen bestemmer det sprog, som teksten skal vises i på displayet kontrolpanel og udskrivning af informationer. Værdier: [ 5 ] Min, [ 10 ] Min, [ 15 ] Min, [ 30 ] Min, [ 60 ] Min, [ 120 ] Min Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget. Du kan indstille, hvor lang tid printeren skal vente, før den skifter til strømbesparelsestilstand. Værdier: Fra, Til Dette punkt bestemmer, om printeren skal fortsætte med at udskrive eller ej, når den opdager fejl i papirindstillingerne. Fra: Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, vises meddelelsen på displayet, og printeren forbliver offline, indtil du lægger det korrekte format i printeren. Til: Hvis der opstår uoverensstemmelse i papirindstillingerne, vises en fejlmeddelelse. Printeren går offline i 30 sekunder, sletter derefter automatisk meddelelsen og fortsætter med udskrivningen. Værdier: Normalt, Hoej Du kan optimere udskriftskvaliteten på baggrund af den højde, du befinder dig over havet. Værdier: LF, LF+CR Dette menupunkt giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige vognretur til hvert linjetegn. Se følgende eksempler: Vedligehold. Ryd indstill. Emulationsmenu Du kan indstille, hvor lang tid printeren venter, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke ender med en kommando om at udskrive siden. Når der opstår en udskrivningstimeout, udskriver printeren de sider, der venter i bufferen. Med dette element kan du vedligeholde printeren. Rens tromle: Renser OPC-tromlen på patronen og producerer et renseark med tonerresterne på. Rens fiks.en.: Renser fikseringsenheden inde i printeren og producerer et renseark med tonerresterne på. RYD medd. tom: Forhindrer, at meddelelsen Lavt tonerniveau Udskift toner vises på skærmen. Så snart, du har valgt Til, skrives denne indstilling permanent til hukommelsen for tonerpatronen, og denne menu forsvinder fra menuen Vedligehold.. Liv frb. stof: Med dette element kan du kontrollere, hvor mange sider, der er udskrevet, og hvor megen toner, der er tilbage i tonerpatronen. Brug menuen Emulering til at konfigurere printersprogets emulation. Menupunkt Emuleringstype Konfiguration Dette menupunkt giver dig mulighed for at gendanne printerens producentindstillinger. Forklaring Værdier: Automatisk, PCL, EPSON, PostScript, IBM ProPrint Printersproget bestemmer, hvordan computeren kommunikerer med printeren. Hvis du vælger Automatisk, kan din printer skifte printersproget automatisk. Værdier: PCL, PostScript, EPSON AA BB CC LF AA BB CC LF+CR Se figurerne på side 2.5 for at konfigurere printersproget. 2.4 <Systeminstallation>

18 PCL Denne menu konfigurerer PCL-emuleringen. Her kan du angive skrifttype, symboltype, linjer pr. side og punktstørrelse. Menupunkt Skriftsnit Symbol Punktstoerr. Værdier: PCL1 ~ PCL54 Forklaring Her kan du vælge, hvilken skrifttype der skal bruges som standard i PCL-emulering. For PCL1 ~ PCL7 er intervallet mellem bogstaver fast, og for PCL8 ~ PCL45 er intervallet proportionalt med skrifttypen og punktstørrelsen. Du kan justere skriftstørrelsen PCL1 ~ PCL7 vha. elementet Afstand og PCL8 ~ PCL45 Punktstoerr.-elementet. Interval og punktstørrelse for PCL46 ~ PCL54 er faste. Værdier: ROMAN8 ~ PCCYRIL Under dette menupunkt kan du vælge, hvilket symbol der skal bruges i PCL-emulering. Dette symbol er den gruppe tal, mærker og specialtegn, der bruges i udskrivningen af bogstaver. Værdier: 4,00 ~ 999,75 (0,25 enhed) Når du vælger en mellem PCL8 og PCL45 fra menuen Skriftsnit, kan du bestemme skriftstørrelsen ved at indstille højden for karaktererne i skriftttypen. PostScript Denne menu giver dig menupunktet Udskriv PS-fejl. Menupunkt Udskr. PS-fejl EPSON Denne menu konfigurerer EPSON-emuleringen. Menupunkt Skrifttype Tegnsaet Værdier: Til, Fra Forklaring Du kan vælge, om printeren skal udskrive en fejlliste, når der opstår en PS-fejl. Vælg Til for at udskrive PS 3-emulationsfejl. Hvis der opstår en fejl, stopper behandlingen af udskriftsjobbet, fejlmeddelelsen udskrives, og printeren annullerer udskriftsjobbet. Hvis denne menu er sat til Fra, annulleres udskrivningsjobbet, uden at fejlen angives. Forklaring Værdier: SANSERIF, ROMAN Her kan du vælge, hvilken skrifttype, der skal bruges som standard i EPSON-emulering. Værdier: USA, FRANKRIG, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, DANMARK1, SVERIGE, ITALIEN, SPANIEN1, JAPAN, NORGE, DANMARK2, SPANIEN2, LATIN Courier Værdier: Normal, Moerk Under dette menupunkt kan du vælge, hvilken version af skrifttypen Courier der skal bruges. Tegntabel Dette punkt giver dig mulighed for at vælge et karaktersæt for et ønsket sprog. Værdier: ITALIC, PC437US, PC850 Afstand Værdier: 0,44 ~ 99,99 (0,01 enhed) Dette punkt vælger karaktersættet. Når du vælger en mellem PCL1 og PCL7 fra menuen Skriftsnit, kan du bestemme skriftstørrelsen ved at indstille antallet af karakterer, der skal udskrives i en vandret tomme af skrift. Standardværdien 10 er den bedste størrelse. Afstand Værdier: 10, 12, 17, 14, 20 Du kan bestemme skriftstørrelsen ved at indstille et antal karakterer, der skal udskrives i en vandret tomme af skriften. Linjer Værdier: 5 ~ 128 LPI Værdier: 6, 8 Dette menupunkt giver dig mulighed for at angive den lodrette afstand, fra 5 til 128 linjer for standardpapirstørrelsen. Linjerne kan være forskellige i overensstemmelse med papirstørrelsen og udskrivningsretningen. Autoombrydning Du kan indstille antallet af linjer, der skal udskrives på en lodret tomme. Værdier: Fra, Til Dette punkt bestemmer, om printeren automatisk skal udføre et linjeskift, når dataene overskrider papirmaterialets udskriftsområde. 2.5 <Systeminstallation>

19 Menuen Netværk Denne menu lader dig konfigurere netværkskortet, der er installeret på din printer. Du kan nulstille netværkskortet og udskrive en konfigurationsside. Menupunkt Ryd indstill. Forklaring Dette menupunkt gennemfører en enkel nulstilling og gendanner producentens indstillinger for netværkskonfigurationen. Denne indstilling træder først i kraft, når du har nulstillet printeren. Menupunkt TCP/IP Forklaring Værdier: DHCP, BOOTP, Statisk Netvaerksinfo Dette punkt udskriver en side med de netværksparametre, du har indstillet. EtherTalk NetWare Ethernethast. Traadloes Med dette element kan du manuelt sætte TCP/IPadresser eller modtage adresser fra netværket. DHCP: DHCP-serveren tildeler IP-adressen automatisk. BOOTP: BOOTP-serveren tildeler IP-adressen automatisk. Statisk: Du kan manuelt indtaste IP-adresse, undernetmaske. Værdier: Fra, Til Under dette menupunkt kan du vælge, om du bruger protokollen EtherTalk-protokol. Vælg Til, hvis du vil bruge protokollen. Værdier: Automatisk, 802,2, 802,3, Ethernet II, SNAP, Fra Under dette punkt kan du vælge IPX-rammetype. Automatisk: Du kan indstille rammetypen automatisk. 802,2: Vælg denne værdi til IEEE 802,2.- rammetype. 802,3: Vælg denne værdi til IEEE 802,3.- rammetype. Ethernet II: Vælg denne værdi, hvis du vil bruge Ethernet 2-rammetype. SNAP: Vælg denne værdi for at benytte SNAP-rammetype. Fra: Du kan deaktivere NetWare-protokollen. Værdier: Automatisk, 10M Halv, 10M Fuld, 100M Halv, 100M Fuld Med dette element kan du vælge ethernethastigheden. Værdier: WLAN Basis, WLAN Sikkerhed, WLAN Standard Konfigurer trådløse netværksmiljøer. Se side Bemærk Denne menu vises kun, når der er blevet installeret et trådløst netværkskort. Udskrivning af testside Udskriv en demoside for at kontrollere, at printeren virker korrekt. ML-3050, ML-3051N Tryk og hold ned på Demo i ca. 2 sekunder. ML-3051N, ML-3051ND 1 Tryk på Menu og derefter OK, når Information vises. 2 Tryk på pileknapperne, indtil Demoside vises, og tryk derefter på OK. Der udskrives en testside. Ændring af sprog på displayet (gælder kun for ML-3051N og ML-3051ND) Hvis du vil ændre det sprog, der vises på kontrolpanelets display, skal du gøre følgende: 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonf. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Sprog vises. 3 Tryk på pileknapperne for at vælge det sprog som du ønsker, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Stop for at vende tilbage til standby-tilstand. 2.6 <Systeminstallation>

20 Brug af tilstanden Tonerbesparelse Med tilstanden Tonerbesparelse kan printeren indstilles til at bruge mindre toner på hver side. Når denne tilstand bruges, forlænges tonerpatronens levetid, og prisen pr. side reduceres i forhold til normaltilstand, men udskriftskvaliteten reduceres også. Denne indstilling er ikke tilgængelig med indstillingen 1200 dpi. Der er to måder, hvordan du kan aktivere denne tilstand: Brug af knappen Kontrolpanel Tryk på Toner Save på kontrolpanelet. Printeren skal stå i standbytilstand; baggrundslysene Status lyser grønt, og Klar vises på displayet, hvis du bruger ML-3051N eller ML-3051ND. Hvis indikatorlyset for knappen er tændt, er tilstanden aktiveret, og printeren bruger mindre toner til udskrivning af en side. Hvis indikatorlyset for knappen er slukket, er tilstanden inaktiveret, og printeren udskriver i normal tilstand. Fra programmet Du kan indstille tilstand for tonerbesparelse fra vinduet for printeregenskaber på din printerdriver. Se Softwareafsnit. 2.7 <Systeminstallation>

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere