Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6 Ledelse og medarbejdere... 7 Indskrivning, optagelse og udmeldelse... 8 Den daglige pædagogiske praksis... 8 Overgang fra børnehave til heltids-sfo eller børnehaveklasse... 9 Tilsyn Indledning Frie grundskoler har i medfør af Friskoleloven mulighed for at oprette og drive børnehave i form af en såkaldt privatinstitution for børn, der er fyldt 2½ år, og indtil de begynder i børnehaveklasse, efter bestemmelserne i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven). Daginstitutionen oprettes som en såkaldt privatinstitution, men vil herefter i n benævnes børnehave. I forbindelse med oprettelsen af en børnehave i tilknytning til skolen er der en række emner, som skolen skal forholde sig til og være opmærksom på. Denne gennemgår de vigtigste temaer omkring opstarten, således at skolen kan træffe valg om en eventuel oprettelse af børnehave ud fra de bedst mulige forudsætninger samt bruge startpakken som en huskeliste i processen omkring opstarten af børnehaven. Lilleskolerne tilbyder naturligvis skolerne yderligere vejledning i forbindelse hermed. Der kan være både fordele og ulemper ved at oprette en børnehave i tilknytning til skolen. Derfor bør der foretages en grundig analyse, hvor følgende emner kan indgå i skolens overvejelser, inden beslutningen om oprettelse af børnehaven træffes: Børnehaven kan ses som en fremtidssikring af skolen, da det giver tryghed mht. indskrivning af elever. Det kræver, at børnehaven er pædagogisk velfunderet, således at den er et attraktivt dagtilbud for forældre i lokalområdet. Hvis en stor del af eleverne på skolen har gået i børnehaven, kan det til gengæld afholde andre forældre fra at opskrive deres børn til skolestart, da deres børn ikke allerede er en del af det etablerede fællesskab omkring skolen. Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 1 af 10

2 Skolen påtager sig en ny pædagogisk opgave, som er ligeværdig i forhold til skolens undervisningsvirksomhed, og som kræver en særskilt indsats og opmærksomhed - specielt de første år. Der skal tages stilling til børnehavens pædagogiske linje skal den afspejle skolens pædagogiske grundlag, eller skal den have en selvstændig pædagogik på nogle punkter? Under alle omstændigheder skal børnehavens pædagogiske linje leve op til bestemmelserne i Dagtilbudsloven. Udviklingen af fælles kultur og aktiviteter mellem børnehave og skole giver tryghed og letter overgangen for både børn, forældre og ansatte. Skolen får desuden tidligt kendskab til kommende elever med særlige behov. Der er en del investeringer i forbindelse med opstarten særligt de første par år som skolen skal have økonomi til at påtage sig. Der vil være øgede krav til administrationen, blandt andet fordi skole og børnehave skal have separate budgetter og regnskaber. Børnehaven må ikke belaste skolens økonomi, da skolens midler kun må anvendes til skoledrift. Børnehavens økonomi skal derfor i princippet balancere i sig selv hvert år. Der bør tidligt i forløbet udarbejdes en oversigt over økonomiske muligheder og risici i forbindelse med etablering af en børnehave. At drive børnehave og skole sammen kan give visse stordriftsfordele på områder som rengøring, pedel, administration m.v. Dertil kommer optimering af de ledelses- og personalemæssige ressourcer, når skolen både har børnehave og SFO. Der skal tages stilling til ledelsen af børnehaven, blandt andet bør ansvarsfordelingen mellem skoleleder og afdelingsleder være tydeliggjort. I opstartsfasen vil skolelederen desuden have mange ekstra opgaver i forbindelse med udvikling, planlægning, forhandlinger, økonomi m.v. Flere pædagoger på skolen kan give et bedre pædagogisk rum for de ansatte og børnene. Skolens SFO kan holde åbent hele året, da børnehave og SFO kan slås sammen i ferieperioder m.v. Mens skolen er omfattet af statens lovgivning og tilsyn, er børnehaven underlagt kommunale regler og tilsyn. Man skal derfor vænne sig til at navigere i to forskellige lovgivninger og samarbejde med to forskellige myndigheder, som i nogle tilfælde kan opstille modsatrettede krav. Lovgivning Friskolelovens 36 a giver mulighed for, at en fri grundskole kan oprette en børnehave som privatinstitution efter Dagtilbudslovens 20 eller som en privat dagpasningsordning efter Dagtilbudslovens 78 og 80. Er der tale om en privat dagpasningsordning, skal forældrebetaling og eventuelle private tilskud dække alle driftsudgifter, idet det kommunale tilskud gives direkte til forældrene, hvorimod en privat daginstitution fungerer på lige vilkår med kommunale institutioner med forældrebetaling, kommunale tilskud samt eventuelle private tilskud. Friskoleloven: 36 a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt mindst 2 år og 6 måneder, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution eller privat dagpasning efter bestemmelserne herom i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven). Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af pasningsordningen. Stk. 2. Ved varetagelse af opgaven som privatinstitution skal forældrebetaling sammen med kommunale og eventuelle private tilskud dække alle direkte driftsudgifter. Ved privat dagpasning skal forældrebetaling og eventuelle private tilskud dække alle direkte driftsudgifter. Skolen skal udfærdige et særskilt budget og føre et særskilt regnskab for pasningsordningerne. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab. Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 2 af 10

3 Da langt de fleste skoler opretter børnehaver som privatinstitutioner, gennemgår n denne mulighed. Skulle skolen i stedet være interesseret i at oprette en privat dagpasningsordning, kan der indhentes yderligere vejledning om dette ved henvendelse til Lilleskolerne. Dagtilbudsloven: 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om driftsgaranti. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution, hvis institutionen ikke opfylder de kriterier, som institutionen blev godkendt på baggrund af. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter stk. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Som det fremgår af Dagtilbudsloven, skal en kommune godkende en privatinstitution, hvis den lever op til de kriterier, som kommunen opstiller. Det vil sige, at privatinstitutioner overordnet set skal efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale dagtilbud. Godkendelseskriterierne for private daginstitutioner skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Private daginstitutioner er i øvrigt omfattet af: Formålsbestemmelsen for dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 1 og 7 Bestemmelsen om pædagogiske læreplaner jfr. Dagtilbudslovens 8 Sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 Tilbud om frokostmåltid jfr. Dagtilbudslovens 16 a Samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn m.v. Lokalt fastsatte kriterier, som f.eks. kommunale politikker og målsætninger, krav til personalenormeringen, åbenhed og tilgængelighed for det kommunale tilsyn, afrapportering vedr. læreplaner m.v. Bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet, herunder fra Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV (arbejdspladsvurdering) Reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forhold til institutionens forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen, jf. Lov om retssikkerhed 43, stk. 2. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse m.v. for ansættelser og afskedigelser gælder imidlertid ikke for institutionen. Institutionen skal sikre forældreindflydelse svarende til en selvejende institution. Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 3 af 10

4 Kommunens godkendelsesprocedure Som nævnt skal en kommune godkende en privat daginstitution, der opfylder kommunens kriterier for oprettelse af privatinstitutioner. Kommunen skal fastsætte kriterier for godkendelse af privatinstitutioner med udgangspunkt i de generelle krav, der stilles til kommunens egne institutioner. Leverandørkravene skal forefindes på kommunens hjemmeside, hvor man også bør kunne finde oplysninger om ansøgningsfrister i forbindelse med godkendelsesproceduren samt tilskudsniveau m.v. vedrørende private dagtilbud. Det er naturligvis vigtigt at overholde alle beskrevne tidsfrister for at sikre sig, at børnehaven kan godkendes og opstartes til det ønskede tidspunkt. Ofte vil kommunen kunne træffe afgørelse indenfor tre måneder fra ansøgningens indsendelse, såfremt alle krævede oplysninger er medsendt. Kommunen har mulighed for at stille krav om en driftsgaranti, svarende til op til 3 måneders drift af en almindelig kommunal institution med samme antal børn. For en børnehave med eksempelvis 20 børn kan driftsgarantien derfor let udgøre en betragtelig sum (ca kr.). Læs mere om finansieringsmuligheder i afsnittet om økonomi. Kommunen har desuden mulighed for at stille krav om et depositum på op til kr. i forbindelse med godkendelsesprocessen for ansøgningen. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet sin afgørelse. Eksempler på krav til privatinstitutioner, som kommunen selv fastsætter, kan fx være: Bestemte krav til de fysiske rammer, både udendørs og indendørs, fx i form af et bestemt bruttoareal pr. barn. Krav om en bestemt personalenormering, som kan være forskellig, afhængig af børnenes alder. Ofte vil børn under 2 år og 10 måneder udløse en væsentlig højere normering, end børn i alderen 2 år og 10 måneder til 6 år. Krav om at lederen og/eller en bestemt procentdel af personalet skal være uddannede pædagoger Krav om at lederen og/eller en bestemt procentdel af personalet skal være ansat i ordinære fuldtidsstillinger Krav om en bestemt ugentlig åbningstid for at modtage fuldt driftstilskud, ofte omkring 50 timer i alt Krav om at privatinstitutionen højest må have samme antal lukkedage som de kommunale institutioner Eksempler på kommunale godkendelseskriterier: Hjørring Kommune Næstved Kommune Sammenlægning med eksisterende daginstitution I nogle tilfælde kan skolen ønske at overtage en allerede eksisterende børnehave eller en børnehave, som kommunen nedlægger. Hvis børnehaven er placeret enten på eller i umiddelbar nærhed af skolens matrikel, kan der ske en sammenlægning af de to institutioner, hvorefter børnehaven bliver en afdeling under skolen. Daginstitutionens og skolens drift fortsætter derefter, men er nu én enhed med fælles ledelse. I forbindelse med sammenlægningen kan lov om virksomhedsoverdragelse gøres gældende, hvorefter skolen overtager børnehavens forpligtelser, herunder de ansatte medarbejder. Hvis børneha- Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 4 af 10

5 ven i stedet er blevet nedlagt, og skolen efterfølgende har oprettet en ny børnehave med nyt formål, ny profil og ny børnegruppe, vil der normalt ikke være tale om en virksomhedsoverdragelse, og der er dermed mulighed for at udskifte dele af personalet for at imødekomme de nye behov. Det kan i enkelte tilfælde være en fordel at oprette børnehaven som en selvejende institution i et samarbejde med skolen. Det kan for eksempel være, hvis skole og daginstitution har meget forskellige profiler, hvis der er en geografisk afstand mellem matriklerne, eller hvis skolens økonomi ikke giver mulighed for at finansiere opstarten af børnehaven. I øvrige tilfælde vil en sammenlægning normalt være at foretrække. Sammenlægningen gennemføres lettest ved at børnehaven efter sine vedtægter beslutter nedlæggelse med henblik på en sammenlægning med skolen, og skolens bestyrelse eller generalforsamling beslutter sammenlægning med børnehaven. Sammenlægningen betyder, at skolen overtager samtlige aktiver og passiver i børnehaven. Såfremt det af børnehavens vedtægter fremgår, at aktiver ved institutionsophør skal tilfalde et andet formål, må børnehavens vedtægter først ændres for at gøre sammenlægningen mulig. De økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser af sammenlægningen bør tillige undersøges grundigt, inden beslutningen træffes. Økonomi Alle direkte driftsudgifter vedrørende børnehaven skal dækkes af forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuelle private tilskud. Der er ikke loft over forældrebetalingen i privatinstitutioner, men i praksis vælger de fleste at opkræve et beløb, der nogenlunde svarer til prisen på egenbetalingen i en tilsvarende kommunal daginstitution. Hvis børnehaven optager børn fra flere kommuner, kan kommunetilskuddet være forskelligt. Derfor kan bestyrelsen beslutte at lade forældrebetalingen variere, alt efter kommunetilskuddets størrelse. Forældrebetalingens størrelse skal offentliggøres på hjemmesiden eller ligneende. Børnehaven skal selv opkræve forældrebetalingen, med mindre der er indgået en aftale med kommunen om at administrere dette. Børnehaven modtager et driftstilskud pr. indskrevet barn, svarende til de gennemsnitligt budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Ligeledes yder kommunen et administrationsbidrag og et bygningstilskud svarende til det gennemsnitlige administrationsbidrag og bygningstilskud pr. barn, som kommunen yder til selvejende daginstitutioner. Der ydes desuden fripladstilskud og søskendemoderation til børn i privatinstitutioner på lige vilkår med tilsvarende kommunale institutioner. Vær opmærksom på, at kommunen kan stille krav om et minimum antal ugentlige åbningstimer for at udbetale den fulde driftsstøtte. Det er ikke tilladt at indføre søskendemoderation for søskende, der går i hhv. børnehaven og skolen, da skolens midler jf. Friskoleloven udelukkende må anvendes til skoledrift. Søskendemoderation kan således kun finde sted mellem søskende, der går i børnehave sammen, eller søskende, der går i skole sammen. Som nævnt i afsnittet om kommunens godkendelsesprocedure har kommunen ret til at stille krav om en driftsgaranti svarende til op til 3 måneders drift af en almindelig kommunal institution med samme antal børn. Kommunen har desuden mulighed for at opkræve et depositum på op til kr. i forbindelse med godkendelsesprocessen for ansøgningen. Depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet sin afgørelse, mens sikkerhedsstillelsen i forbindelse med driftsgarantien skal Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 5 af 10

6 være til stede i hele børnehavens levetid. Det er vigtigt, at skolen meget tidligt i forløbet indleder en dialog med pengeinstituttet med henblik på at sikre finansiering af driftsgaranti og øvrige udgifter i opstartsfasen. Børnehavens økonomi skal i princippet balancere hvert år. Det vil sige, at skolens midler ikke må anvendes til børnehaven, bortset fra at skolen i forbindelse med opstarten kan dække en del af børnehavens udgifter. Disse udgifter skal regnskabsføres som lån, der skal tilbagebetales til skolen indenfor få år. Ligeledes skal driftsgarantien herefter stilles med børnehavens egne midler. Et eventuelt overskud i driften af privatinstitutionen kan alene tilføres skolen til skoleformål i henhold til dens vedtægter. Skolen skal udfærdige et særskilt budget og føre et særskilt regnskab for daginstitutionen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab. Er der tale om en sammenlægning mellem skole og en eksisterende børnehave, bør der i forbindelse hermed udarbejdes et slutregnskab for børnehavedriften, som kan danne grundlag for budgetteringen i den nye institution. Desuden bør skole og børnehave i god tid inden sammenlægningen aftale rammerne for drift og økonomi i fasen op til sammenlægningen, således at der træffes fornuftige økonomiske disponeringer i denne periode. Et udkast til budget i forbindelse med den indledende undersøgelse af mulighederne for oprettelse af en børnehave kan findes på Bygninger En fri grundskole må ikke erhverve bygninger og arealer med henblik på udlejning til andre, for eksempel en selvejende daginstitution. Til gengæld må skolen leje, erhverve eller opføre en særlig bygning til egen børnehavedrift, men i så fald skal udgiften hertil indgå i den særlige opgørelse af børnehavens udgifter. Der skal i den forbindelse laves en fordelingsnøgle mellem skole og børnehave i forhold til bl.a. varme, el, vand, forsikringer m.v. Kommunen vurderer og godkender børnehavens lokaler og legeplads i overensstemmelse med gældende regler. Godkendelsesbetingelser for privatinstitutioners fysiske rammer og legeplads vil ofte fremgå af kommunens kravspecifikation. Kommunen kan blandt andet stille bestemte krav til indretning, toiletforhold, bruttoareal m.v. Forsikringer Skolen skal sikre, at børnehaven er omfattet af skolens forskellige forsikringer, ligesom skolen kan vælge at tegne en særskilt ulykkesforsikring for børnehavebørnene. Bemærk, at kommunen kan stille krav om, at børnehaven er omfattet af bestemte forsikringer. Vedtægter Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af børnehaven og vedtager for eksempel forældrebetalingens størrelse. Når skolen opretter en børnehave, skal der ved førstkommende vedtægtsrevision indføjes i skolens vedtægt, at skolen driver en børnehave, herunder hvilken type børnehave, der er tale om. Vedtægtsændringen træder først i kraft, når den nye vedtægt er godkendt af besty- Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 6 af 10

7 relsen eller generalforsamlingen i overensstemmelse med skolens vedtægter, og vedtægten er offentliggjort på skolens hjemmeside. Forældre til børnehavebørn har ikke stemmeret som forældre på skolen i forbindelse med skolens generalforsamling, med mindre de via skolens vedtægter sikres stemmeret som skolekredsmedlemmer. I modsætning til skolens forældrekreds kan skolekredsmedlemmer ikke deltage i valg af tilsynsførende m.v. Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at der nedsættes en særlig forældrebestyrelse, der giver forældrene til børn i børnehaven indflydelse på børnehaven svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Børnehavens forældrebestyrelse kan betragtes som et forældreråd, der refererer til skolens bestyrelse og har tale- og indstillingsret i forbindelse med områder, der vedrører børnehaven. Forældrerådet har som minimum ret til at deltage ved ansættelse af børnehavens leder, samt indstillingsret ved ansættelse af det øvrige personale i børnehaven. Der bør udarbejdes et bilag til skolens vedtægt, som danner grundlag for børnehavens formål, dagligdag og forældrebestyrelsens arbejde samt tydeligt angiver ansvarsfordelingen mellem skole og børnehave. Vær opmærksom på at kommunen ofte vil ønske at godkende bilaget til skolens vedtægt. Det er muligt at rekvirere et forslag til vedtægtsbilaget ved henvendelse til Lilleskolerne. Ledelse og medarbejdere Den overordnede ledelse af skole og børnehave varetages af bestyrelsen, som er ansvarlig overfor børne- og undervisningsministeren i forhold til skoledriften, samt ansvarlig overfor kommunen i forhold til børnehaven. Den daglige ledelse vil oftest blive delt mellem skoleleder og en afdelingsleder i børnehaven, således at skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar. Især i opstartsfasen vil skolelederen have mange opgaver omkring strategiudvikling, forhandling og finansiering, men derefter vil afdelingslederen normalt kunne varetage børnehavens daglige ledelsesopgaver. Mange steder vil afdelingslederen tillige varetage ledelsen af skolens SFO. Der skal naturligvis være en klar ansvarsfordeling mellem skoleleder og afdelingsleder i forhold til personaleledelse, pædagogisk ledelse, drift og økonomi m.v. Det pædagogiske personale ansættes i den samlede institution, og skolen har derfor mulighed for at samtænke børnehave og SFO i forhold til åbningstider og bemanding. Hvis en medarbejder både arbejder i børnehaven og SFO en, skal der laves en fordeling/beregning af arbejdstiden i de to afdelinger, således at udgifterne hertil kan regnskabsføres korrekt. Lilleskolerne indgår i samarbejde med de øvrige skoleforeninger en overenskomst med BUPL om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. Skolen kan vælge at tilslutte sig denne overenskomst, men er ellers henvist til at lave egne regler. Overenskomsten omfatter alt pædagogisk personale på skolen, herunder ansatte i børnehaven, uanset om der er tale om uddannede eller ikke uddannede pædagoger. Bemærk at kommunen kan stille krav om, at afdelingslederen og/eller bestemt procentdel af personalet er uddannede pædagoger. Overenskomsten findes på I forbindelse med en eventuel sammenlægning med en eksisterende børnehave, vil denne ofte være omfattet af en kommunal overenskomst med både BUPL (pædagoger) og FOA (pædagogmedhjælpere). Skolen skal derfor sikre sig, at børnehavebestyrelsen får opsagt disse overenskomster, da det Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 7 af 10

8 vil være en fordel at tilslutte sig Lilleskolernes BUPL-overenskomst, der er baseret på de statslige regler og omfatter pædagogisk personale i både børnehave og SFO. Vær opmærksom på, at børnehaven skal overholde Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, mens skolen kun er omfattet af reglerne om habilitet og tavshedspligt i Forvaltningsloven. For børnehaven gælder således, at den skal overholde reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven i forhold til institutionens forhold til borgeren, jf. Lov om retssikkerhed 43, stk. 2. Det indebærer bl.a., at børnehaven skal overholde god forvaltningsskik, fx i forbindelse med notatpligt og aktindsigt. Forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse m.v. for ansættelser og afskedigelser gælder dog ikke for privatinstitutioner. Indskrivning, optagelse og udmeldelse Private daginstitutioner er ikke underlagt den kommunale pladsanvisning. Det vil sige, at børnehaven kan oprette venteliste og optage børn efter kriterier fastsat af skolen. Disse kriterier skal være offentligt tilgængelige. Hvis børnehaven har et særligt formål, kan dette for eksempel medføre, at der gives fortrinsret til optagelse af bestemte børn. Samtidig skal optagelsesreglerne dog sikre, at børnehaven har den samme rummelighed som kommunale institutioner, dvs. at den skal være åben for børn med særlige behov. Børnehaven kan ikke afvise at optage et barn, såfremt der er plads i børnehaven, men kommunen har ikke anvisningsret til den private institution. Børnehaven kan tidligst optage børn, der er fyldt 2 år og 6 måneder og beholde dem indtil børnehaveklassens start. Nogle børnehaver vælger dog først at optage børnene året før skolestart, hvis pædagogikken primært er målrettet større børnehavebørn. Der skal fastsættes opsigelsesfrister i forbindelse med udmelding af børn fra børnehaven, både hvis det er forældrene og børnehaven, der opsiger pladsen. Fristen for udmeldelse fra forældrenes side kan være på 1-3 måneder, og der er mulighed for at opkræve et depositum ved indmeldelse, som dækker opsigelsesperioden. Reglerne herfor skal fremgå af vedtægterne og være offentligt tilgængelige. Bemærk, at det jf. Dagtilbudslovens 29 stk. 2 fra børnehavens side kun er muligt at opsige børn fra en plads i en privatinstitution i ganske særlige tilfælde. Skyldes opsigelsen manglende betaling for pladsen, er restancen og et evt. tab en sag mellem forældre og børnehave, da kommunen ikke dækker den manglende betaling. Kommunen har til gengæld ansvaret for at tilbyde barnet en plads i en anden daginstitution. Den daglige pædagogiske praksis Børn i børnehaver skal ifølge Dagtilbudsloven have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring og bidrager til, at børn får en god og tryg opvækst. Institutionen skal desuden fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver dem mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Endelig skal institutionen give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Der skal i alle børnehaver udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som beskriver institutionens mål for børnenes læring inden for følgende temaer: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan, som ligeledes skal evalueres mindst hvert andet år. Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 8 af 10

9 Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. I forbindelse med evalueringen af læreplanen, skal børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv, hvilket vil sige, at børnenes oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Børnehaven skal i samarbejde med kommunen tilbyde en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til de børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Børnehaven skal være åben for børn med særlige behov og samarbejde med de relevante kommunale instanser om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Børnehaven er underlagt underretningspligt, jf. Servicelovens 35, hvilket betyder, at institutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Kommunen skal i den forbindelse tilbyde bistand fra PPR, talehørepædagog, fysioterapeut m.v. Proceduren for ansøgning om ekstra resurser til børn med særlige behov følger proceduren, som er gældende for bevilling af støttepædagoger i den pågældende kommune. For børn fra andre kommuner er det barnets opholdskommune, der træffer beslutningen. Eventuelle udgifter til støttepædagogforanstaltninger m.v. betales af barnets opholdskommune ud over det normale driftstilskud. Børnehaven skal servere et dagligt, sundt frokostmåltid for alle børnene. Forældrene skal dog have mulighed for at fravælge frokostordningen via en afstemning, der skal finde sted min. hvert andet år. Om børnehaven skal have en frokostordning afgøres ved simpelt flertal, hvor hvert barn udløser én stemme. Hvis kommunen yder tilskud til et sundt frokostmåltid i de kommunale institutioner, skal kommunen yde et tilsvarende tilskud til privatinstitutioner, der har en frokostordning. Tilskuddet skal anvendes til at nedsætte forældrebetalingen til frokostmåltidet. Hvis børnehaven har en reel frokostordning eller serverer et forholdsvis forarbejdet mellemmåltid til børnene, vil børnehaven falde ind under reglerne om fødevarekontrol og Smileyordning for fødevarevirksomheder. Serverer børnehaven kun mellemmåltider, der kræver en begrænset forbehandling/bearbejdelse, falder dette til gengæld under bagatelgrænsen. Ligeledes må børnehaven udlevere et supplement til børnenes egen frokostmadpakke i form af mælk, frugt eller lignende, uden at den vil blive opfattet som en fødevarevirksomhed. Overgang fra børnehave til heltids-sfo eller børnehaveklasse Børnehaven skal bidrage til at skabe kontinuitet og gøre overgangen til skole og SFO sammenhængende. Børn i børnehaven kan fortsætte i børnehaven indtil skolestart eller overføres til heltids-sfo i en periode, inden de starter i skolens børnehaveklasse. Perioden, hvor barnet er i heltids-sfo, kan højst løbe fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune begynder overflytning af børn fra de kommunale dagtilbud til folkeskolens SFO, og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehaveklasse. Skolen indgår jf. Friskoleloven 36 b, stk. 2 aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til skolens heltids-sfo. Tilskuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale tilskud dække alle direkte driftsudgifter ved ordnin- Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 9 af 10

10 gen. Skolen skal føre et særskilt regnskab for denne ordning, og regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab. Det kommunale tilskud til børn i børnehaven er normalt højere end tilskuddet til børn i heltids-sfo, men samtidig er der andre krav til normering m.v. i en heltids-sfo. Det bør derfor undersøges nøje, om det er en fordel at overføre børnene til heltids-sfo eller beholde dem i børnehaven indtil skolestart. Det bør ligeledes i forbindelse med oprettelsen af børnehaven klart beskrives, om børn i skolens børnehave har fortrinsret til en plads i skolens børnehaveklasse. Dette vil normalt være en fordel, men kan i nogle tilfælde være begrænsende for skolen, fx hvis søskendegaranti og garanti for optagelse af børnehavebørn tilsammen kan tælle flere børn, end der er plads til i børnehaveklassen. Tilsyn Kommunen skal løbende føre tilsyn med, at de krav, som børnehaven bliver godkendt efter, til stadighed overholdes, herunder at tilskuddene anvendes til lovlige formål. Kommunen fører dog ikke tilsyn med børnehavens økonomi generelt - dette ansvar påhviler skolens bestyrelse. Kommunens tilsyn omfatter også tilsyn med de fysiske rammer samt en sikring af, at børn med særlige behov får den fornødne hjælp og støtte, herunder at de af kommunen bevilgede midler hertil også anvendes til formålet. Rammerne for tilsynet skal offentliggøres af kommunen, som også afholder alle udgifter vedrørende tilsynet. I modsætning til på skolen føres der ikke forældretilsyn eller forældrevalgt tilsyn med børnehaven. Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax side 10 af 10

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER Januar 2013 OPRETTELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER FOR BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR POLITISK BAGGRUND Første oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere