Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn i privatinstitutioner, hvis de er i alderen 26 uger til skolestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet skal komme til udbetaling, selv om barnet optages i en privatinstitution, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune. Hørsholm Kommune yder et drifts-, administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen. Institutionen fastsætter selv forældreandelen og der er ikke loft på forældrebetalingen. Det er med ordningen således muligt at etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel. Nyt med ordningen er også, at leverandøren kan tjene på driften, og bruge pengene til et hvilket som helst formål, blot det ikke er i strid med lovgivningen i øvrigt. Ordningen omfatter kun institutioner eller institutionslignende pasningsordninger, mens dagpleje-ordninger ikke er omfattet. Hovedprincipper for godkendelseskriterier Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. servicelovens 8 bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, jf. servicelovens 8a gældende krav til bygninger, legepladser mv. samt kommunalt fastsatte kriterier Hørsholm Kommunens godkendelseskrav skal: fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne institutioner være rimelige og dermed leve op til lovens hensigt være saglige, konkrete og velunderbyggende Det er fra ministeriets side præciseret, at det ikke er hensigten at skabe discountinstitutioner og at kommunerne derfor skal stille samme krav til private som til kommunale institutioner - hverken mere eller mindre. Kommunen skal sikre kvaliteten i privatinstitutionen samt sikre, at forældrene får mulighed for at vælge mellem dagtilbud af minimum samme standard. Der står således i lovgivningen, at kommunen skal stille samme krav til privatinstitutioner, som den stiller til egne institutioner. Det uddybes, at man netop ved at fastsætte tilskuddet ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau sikrer en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som opholdskommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud. Godkendelseskriterierne omfatter både kvalitetskrav (eller ydelseskrav) og leverandørkrav. De centralt fastsatte krav om formålsbestemmelsen og pædagogiske læreplaner samt fx kommunalpolitiske mål for institutionernes pædagogiske arbejde går på selve kvaliteten i institutionens kerneopgave, mens krav til bygninger, sikkerhed, hygiejne, økonomi mv. er rene leverandørkrav. Udover de centralt fastsatte krav skal leverandøren også leve op til det lokale serviceniveau: Kommunens politikker og målsætninger på området Krav som kommunen stiller til sine egne institutioner vedr. personaleressourcer, som fx minimum personalenormering og andel pædagogisk uddannet personale Indholdsmæssige kvalitetskrav, der evt. indgår i virksomhedsplan og læreplan, altså en evt. konkretisering af kommunens målsætninger i mål og indsatsområder for det pædagogiske arbejde Mål og procedurer for samarbejdet med den kommunale forvaltning om børn med behov for støtte Åbenhed og tilgængelighed for det kommunale tilsyn Afrapportering på læreplaner, evt. som del af årlig virksomhedsplan 1

2 Godkendelseskriterier Lovgivning og standarder på området 1. Den private leverandør skal leve op til de til enhver tid gældende bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet. (Familie- og Forbrugerministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.) 2. Den private leverandør skal desuden efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn mv. 3. Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen jf. lov om retssikkerhed 43, stk. 2. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse mv. for ansættelser og afskedigelser gælder imidlertid ikke for privatinstitutioner. Hørsholm Kommunes politikker og retningslinier på området 4. En privat leverandør er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende Kommunalbestyrelsesbeslutninger og kommunale politikker på området, fx kommunens Børne- og ungepolitik mv. (Orientering herom kan hentes på i Skole- og Institutionsafdelingen og på 5. Godkendelseskriterierne kan blive ændret over tid. Det præciseres, at private leverandører er forpligtet til at leve op til de til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier. 6. Hørsholm Kommunes personalepolitik, kompetenceudviklingspolitik og lignende er rene arbejdsgiveranliggender og kan derfor ikke stilles som krav til den private leverandør. Optagelsesregler 7. Hørsholm Kommune kan ikke anvise pladser i privatinstitutionen, men har fortsat forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal dagtilbudspladser i kommunen. 8. Institutionen skal fastsætte regler om optagelse og følge almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. 9. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. 10. Institutionen kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn fx virksomhedsbørnehaver. 11. Institutionen skal gennem sine regler sikre samme rummelighed som i Hørsholm Kommunens øvrige institutioner. 12. Den private institution træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. 2

3 13. Hvis ansøgerne har egne børn i pasningsordningen, skal der indgås særlig aftale med kommunen herom. 14. Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægt. Opgaven/ kvalitetskrav 15. Den private leverandør er omfattet af formålsbestemmelsen for dagtilbud samt reglerne om pædagogiske læreplaner. Herunder præciseres, at formålsbestemmelsen er udvidet med et pkt. 6 med ordlyden medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. 16. Institutionen skal leve op til Hørsholm Kommunes Børne- og Ungepolitik. 17. Institutionen skal sikre overholdelse af folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering af tosprogede småbørn ( 4a) og følge kommunens retningslinier for sprogstimulering. Særlig støtte til børn 18. Det er vigtigt, at privatinstitutionen tager sit ansvar overfor børn med behov for særlig støtte alvorligt. Der er særlig opmærksomhed på dette område både lovgivningsmæssigt og i Hørsholm Kommune og det fremgår fx af reglerne om læreplaner, at institutionens læreplan skal sætte fokus på de børn, der har særlige behov. Institutionen skal redegøre for, hvorledes den vil påtage sig dette ansvar. 19. Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder og samarbejde med relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Såfremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution. Underretningspligt 20. Privatinstitutioner er underlagt underretningspligt jf. serviceloven 35. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Støtteressourcer 21. Hørsholm Kommune beslutter og finansierer hele udgiften til støttepædagogressourcer ved siden af driftstilskuddet samt følger op på indsatsen. Hørsholm Kommune skal som tilsynsmyndighed for alle dagtilbud i kommunen sørge for, at kommunens afgørelser vedr. særlig støtte til børn reelt føres ud i livet, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for. 22. Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttepædagogressourcer. 3

4 Sundhed 23. Privatinstitutionen skal leve op til gældende krav og lokale retningslinier vedr. forebyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold mv. Personale/medarbejdere 24. Personalenormering, uddannelseskrav mv.: Der skal være sammenhæng mellem det private tilbud og det serviceniveau, som Hørsholm Kommune tilbyder i de offentlige dagtilbud. Hørsholm Kommunes serviceniveau på dagtilbudsområdet er bl.a. afspejlet i personaleressourcer i form af normering, personalesammensætning og kompetenceudvikling. Privatinstitutionen skal dokumentere, at serviceniveauet på dette område er på niveau med det til enhver tid gældende niveau i Hørsholm Kommune. 25. Privatinstitutionen indhenter børneattest inden ansættelse af personale. 26. Privatinstitutionens ledelse skal have (mindst) samme uddannelsesmæssige forudsætninger som kommunale institutionsledere, typisk en pædagogisk uddannelse på bachelorniveau suppleret med ledelsesuddannelse. 27. Kompetencer: I privatinstitutionen skal der være kompetencer til stede, der matcher lovgivningsmæssige krav til arbejdet med læreplaner, forebyggende arbejde mv. Privatinstitutionen dokumenterer, at disse kompetencer er til stede i et omfang svarende til omfanget på kommunens egne institutioner. 28. Arbejdsmiljø: Leverandøren skal efterleve Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV mv. 29. Praktikanter: Hørsholm Kommune skal iht. til loven stille egnede praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen. Private institutioner skal i samme omfang som kommunens egne institutioner være åbne for at modtage lønnede praktikanter fra pædagogseminarierne. 30. Sociale forpligtelser: For at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, kan Hørsholm Kommune stille krav om forpligtende sociale klausuler ved opgavevaretagelsen på tilsvarende vis, som den evt. måtte stille til sine egne institutioner. 31. Løn- og ansættelsesvilkår: Loven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutioner og disse dækkes ikke af de kommunale overenskomster. Hørsholm Kommune kan derfor ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst. 32. Sprog: Hørsholm Kommune stiller - jf. det ny stk. 6 i formålsparagraffen krav om, at der skal tales dansk i institutionen. Leveringssikkerhed 33. Personaledækning: Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som gælder for kommunale institutioner af samme størrelse. 34. Vikardækning: Det forudsættes, at institutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet. 4

5 35. Lukkedage: Institutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. Forældrebestyrelse 36. Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelsen påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende institutioner. Det vil sige, at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen. Vedtægter 37. Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter. 38. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, evt. specielt formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv. 39. Vedtægterne indgår som et led i Hørsholm Kommunes godkendelse, hvorfor de skal foreligge i forbindelse med ansøgning om oprettelse af privationstitution. Tilsyn og kontrol 40. Hørsholm Kommunes styringsmæssige muligheder med private leverandører ligger dels i udarbejdelsen af godkendelseskriterier og dels i den løbende opfølgning (kontrol/tilsyn) på, at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Hørsholm Kommune vil alt i forhold til behovet herfor - løbende konkretisere retningslinier, kriterier og fokusområder for tilsynets opgave med at vurdere og sikre kvaliteten i privatinstitutioner. 41. Hørsholm Kommune vil tage afsæt i pjecen Inspiration til det kommunale tilsyn med dagtilbud og privat pasning med tilskud (2005) samt naturligvis i Vejledning om dagtilbud, hvor kommunens tilsyn med dagtilbud er beskrevet. 42. Tilsynets opgave er at sikre, at forældre og børn i Hørsholm Kommune får den service, som de har krav på, og at dagtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. 43. Tilsynet vil forholde sig til bestemmelser i serviceloven, godkendelsesgrundlaget samt institutionens egne mål, pædagogiske læreplaner mv., hertil kommer krav ifølge anden lovgivning. 44. I sin udøvelse af tilsynet skal kommunen skal således bl.a. påse: at personalet har de fornødne kvalifikationer at der er personale i et omfang som beskrevet i godkendelseskriterierne at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål at institutionens arbejde med 4a sprogstimulering af 0-6 års børn lever op til kommunens retningslinier 5

6 45. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn og det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Hørsholm Kommune kan her kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet. 46. Leverandøren har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. 47. Økonomisk tilsyn: Hørsholm Kommune føre ikke økonomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddene til privatinstitutionen er uafhængige af institutionens økonomi. Det skal dog bemærkes, at kommunen gennem tilsynet skal sikre, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål. 48. Årsregnskabet skal efter påtegning af revisor tilsendes Hørsholm Kommune. Sikkerhedsstillelse og økonomi 49. Depositum: I forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution stilles et depositum på kr. Beløbet tilbagebetales, når Hørsholm Kommune har truffet afgørelse. Beløbet tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. 50. Driftsgaranti: Idet Hørsholm Kommune har forsyningsforpligtelsen skal der mhp. at opnå leverancesikkerhed stilles driftsgaranti. Privatinstitutionen skal stille en garanti på et beløb svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Sikkerhedsstillelsesbeløbet justeres hvert år pr. 1. maj. Sikkerhedsstillelsen sker på anfordringsvilkår. 51. Økonomisk hæderlighed: Den private leverandør skal have orden i sin økonomi, og skal løbende opfylde sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og skal i det hele taget være hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Forsikring 52. Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for privatinstitutionen. Vilkår omkring oprettelse og ophør Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art påklages til Kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Hørsholm Kommunes afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen ophører. 6

7 7

Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune seskrltener, pr. 4.. i-.lx,. 2005 Privatinstitutioner efter Servicelovens 11 a. Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune Baaarund H0rsholm Kommune er via

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere