Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune"

Transkript

1 2006/SLU/ tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører af dagtilbud vedtaget i Folketinget den 17. maj 2005 og som træder i kraft den 1. oktober Loven er et tillæg til Lov om Social Service, som giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Af loven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at kommunalbestyrelsen skal godkende eller forkaste ansøgningen med baggrund i de krav, kommunen stiller til allerede etablerede dagtilbud. Der er på den baggrund udarbejdet en skriftlig kravspecifikation, som sikrer at såvel egne kommunale som kommende private dagtilbud virker ud fra det sammen grundlag. Kravspecifikationen bliver derved en metode til at sikre ligeværdighed, synlighed og gennemskuelighed. Kravspecifikationen afspejler de politiske forventninger til børnenes dagligdag på 0-6 års området i såvel kommunale som private tilbud. 2. Relevant lovgivning og standarder på området Den private leverandør skal leve op til gældende love, bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet (fra Familie- og Forbrugerministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet). Den private leverandør er således omfattet af formålsbestemmelsen for dagtilbud samt reglerne om pædagogiske læreplaner. Herunder præciseres, at formålsbestemmelsen er udvidet med et pkt. 6 med ordlyden medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Den private leverandør skal desuden efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold og bestemmelser vedr. befordring af børn mv. Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen jf. lov om retssikkerhed 43, stk. 2. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelser mv. for ansættelser og afskedigelser gælder imidlertid ikke for privatinstitutioner. Overordnet set skal private leverandører efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale dagtilbud. Forskellen er primært, at det private dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold til anvendelsen af økonomi, herunder overskud og formue. Desuden er et privat dagtilbud ikke underlagt den kommunale pladsanvisning. 2.1 Frederiksværk-Hundested Kommunes politikker og retningslinier på området Privatinstitutioner skal følge til enhver tid gældende politikker og retningsliner på 0-6 års området i Frederiksværk-Hundested Kommune.

2 2.1.1 Børne- og ungepolitikken I Frederiksværk-Hundested Kommune udtrykker Sammenhængende Børnepolitik i Frederiksværk- Hundested Kommune 2007 de værdier, der vægtes i kommunen. Derfor skal det enkelte dagtilbuds pædagogiske ramme for børnenes institutionsliv afspejle børnepolitikken og det helhedssyn, den bygger på. Sammenhængende Børnepolitik i Frederiksværk-Hundested Kommune 2007 tager afsæt i følgende værdier og visioner: Børn og unge i Frederiksværk-Hundested Kommune skal trives i deres hverdag. De skal have livsmod, selvværd, handlekraft og tage ansvar for sig selv og fællesskabet. Børn og unge skal opleve, at de bliver hørt og inddraget, de skal være med til at skabe deres eget liv og deltage og engagere sig i samfundet. De skal lære at forstå og respektere deres omgivelser, ligesom omgivelserne skal lære at forstå og respektere dem. Forældrene har det primære ansvar for deres børn, og Frederiksværk-Hundested Kommune skal sikre de bedst mulige rammer for det gode børne- og ungdomsliv. Udgangspunktet for det gode børneliv er forskelligt for alle børn og deres familier. Derfor skal der være fokus på børns forskelligheder og styrkesider, og tages højde for disse. De grundlæggende værdier og visioner efterfølges af 10 fokuspunkter; Helhed Medbestemmelse og samarbejde Sociale og kulturelle rammer Rummelighed og tryghed Sundhed Fysiske rum Faglig udvikling Oplevelse og udfordringer Information til alle Børn og unge med særlige behov Hvert af fokuspunkterne udmøntes i en række mål, og et idékatalog med forslag til, hvordan målene kan opnås. Sammenhængende børnepolitik i Frederiksværk-Hundested Kommune kan læses i sit fulde omfang på Kommunes hjemmeside. Politikken er en sammenskrivning af børnepolitikkerne fra henholdsvis Frederiksværk og Hundested Kommuner, og er gældende indtil der er udformet en ny børne- og ungepolitik. I 2007 vil der pågå en omfattende demokratisk proces, hvor den fremtidige Børne- og ungepolitik for Frederiksværk-Hundested Kommune udformes i samarbejde med børn, unge, forældre og professionelle på området. Kravspecifikationen vil herefter blive revideret i henhold til den nye politik Målsætning for børns ophold i kommunens dagtilbud 2 i Styrelsesvedtægt for Frederiksværk-Hundested Kommunes daginstitutioner og dagpleje beskriver Målsætning for børns ophold i kommunens dagtilbud, således: Ifølge formålsparagraffen i Lov om social service fastsætter kommunen mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde som en integreret del, både af kommunens samlede, generelle tilbud til børn

3 og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte. Stk. 2: Dagtilbuddene skal, i samarbejde med forældrene, give børn omsorg, og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd, og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3: Dagtilbuddene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Stk. 4: Dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar, og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Stk. 5: Dagtilbuddene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. Stk. 6: Dagtilbuddene skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse og integration i og samhørighed med det danske samfund Kostpolitik Frederiksværk-Hundested Kommune har en overordnet kostpolitik for børn og unge. Med afsæt i Kommunens kostpolitik, skal hver enkelte dagtilbud udarbejde en kostpolitik. Den overordnede kostpolitik kan læse på Kommunens hjemmeside Virksomhedsplaner Der udarbejdes hvert år en virksomhedsplan med målsætninger for arbejdet i den private institution for det kommende år. Målsætningerne skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger i Børne- og ungepolitikken. Planen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Familie. Der forventes i virksomhedsplanen en tilbagemelding på arbejdet med de pædagogiske lærerplaner Tosprogede Privatinstitutioner skal sikre overholdelse af Folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering af tosprogede småbørn ( 4a) og følge kommunens retningslinier for sprogstimulering Kommunikation Den private daginstitution skal udover at kommunikere med post og fax, også kunne kommunikere elektronisk med kommunen, herunder modtage og sende s.

4 2.1.7 Helhed Helhed, er et fokuspunkt i Kommunens Børnepolitik, og Helhed er en af de 10 pejlemærker for års-området, som blev politisk vedtaget af Sammenlægningsudvalget i december I dokumentet Køreplan for overgange i Frederiksværk-Hundested Kommune arbejdes med at skabe helhed i børns liv og kommunens tilbud til børn ved at sætte fokus på overgange mellem de enkelte tilbud i kommunen fra dagpleje til børnehave og videre til skole/sfo og Juniorklub. Det forventes, at privatinstitutionen enten arbejder efter denne plan, eller udarbejder egne retningslinier for overgangen til andre tilbud, så der sikres en helhed i barnets liv Daginstitutionsledermøder Privatinstitutionen kan efter ønske deltage i faglige, relevante møder sammen med det øvrige pædagogiske personale og ledere på området bl.a. institutionsledermøder og anden relevant kursusvirksomhed. 3. Rammerne omkring institutionens arbejde 3.1 Vedtægter Privatinstitutioner skal udarbejde vedtægter. Frederiksværk-Hundested Kommune stiller krav om, at vedtægterne er beskrevet inden en institution kan godkendes. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, eventuelt et særligt formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutions eventuelle overskud herunder også anvendelse af eventuelt overskud ved lukning af institutionen. 3.2 Forældrebestyrelse Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse af en privatinstitution påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende institutioner. Det vil sige, at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetrammen samt indstillingsret til institutionslederen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen. 3.3 Optagelsesregler Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutionen. Et privat dagtilbud fastsætter selv sine optagelses- og ventelistekriterier. De skal som minimum overholde gældende lovgivning så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignede. Institutioner kan oprettes med et specielt formål, hvor de gives fortrinsrets til bestemte grupper af børn f.eks. virksomhedsbørnehaver. Privatinstitutionen kan alene afvise optagelse af børn, der opfylder optagelseskriterierne, hvis der ikke er ledige pladser. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse af børn med handicap, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven.

5 Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægt. Frederiksværk-Hundested Kommune stiller krav om, at optagelses- og ventelistekriterierne er offentligt tilgængelige f.eks. via dagtilbuddets hjemmeside. 3.4 Særlig støtte til børn Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn. Såfremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan kommunen overflytte barnet til en anden institution Underretningspligt Privatinstitutioner er på lige line med kommunale institutioner underlagt underretningspligten jf. serviceloven 35, hvis et barn mistrives, eller barnets udvikling er truet Støtteressourcer Opholdskommunen beslutter og finansierer hele udgiften til støttepædagoger ved siden af driftstilskuddet, samt følger op på støtteindsatsen. Kommunen skal sørge for, at privatinstitutionen modtager de ressourcer, der skal til for at kunne varetage opgaven med særlig støtte. Disse ressourcer, hvad enten de gives som tilskud eller som ekstra personale, skal bevilges ved siden af driftstilskuddet. Kommunen skal som tilsynsmyndighed for alle dagtilbud i kommunen sørge for, at kommunens afgørelser vedrørende særlig støtte til børn reelt føres ud i livet, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for. Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støtte (procedurerne findes på Kommunens hjemmeside). I Frederiksværk-Hundested Kommune bevilges støttepædagogisk bistand via visitationsudvalget på småbørnsområdet. 4. Personale / medarbejdere 4.1 Minimumsnormering Private daginstitutioner skal som minimum leve op til det politisk fastsatte, gennemsnitlige serviceniveau på personaleområdet, som fremgår af Administrations- og styringsgrundlag for daginstitutioner i Frederiksværk-Hundested Kommune. Belastningsgraden: (åbningstid X normering)/(antal medarbejdertimer pr. uge) skal som udgangspunkt på børnehaveområdet højst være 9,5 og på vuggestueområdet højst være 4,75 i åbningstiden fra 6.30 til i de øvrige åbningstider skal der bemandes med minimum 2 personaler. Det kommunale uddannelsesmæssige krav er, at der efter ansættelse af ledelse til institutionen, sker en fordeling af personaleressourcen, således at der ansættes med udgangspunkt i en fordeling mellem pædagoger og medhjælpere svarende til en fordeling på 60% pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Der stilles fra kommunens side intet krav til ledelsestid i private daginstitutioner. 4.2

6 Arbejdsmiljø Leverandøren skal efterleve Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger (APV). 4.3 Studerende / praktikanter Alle institutioner er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra pædagogseminarierne. Dette gælder også for private institutioner, som etableres i Frederiksværk- Hundested Kommune. Fordelingen sker efter en central fastlagt turnusordning i Frederiksværk- Hundested Kommune. Løn til praktikanter indgår ikke i det beregnede tilskud, men afholdes af kommunen. 4.4 Sociale forpligtelser For at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, er de private institutioner omfattet af de samme forpligtende sociale klausuler for opgavevaretagelsen, som til enhver tid gælder for de kommunale institutioner. 4.5 Løn- og ansættelsesvilkår Loven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutioner og disse dækkes ikke af de kommunale overenskomster. Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutioner indgår overenskomst. 5. Leveringssikkerhed 5.1 Vikardækning Det forudsættes, at institutionen har et beredskab af vikarer eller på anden vis sikrer en forsvarlig ramme for børnenes hverdag - også ved ferie og sygdom blandt personalet. 5.2 Lukkedage Institutionsbestyrelsen kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. 6. Tilsyn og kontrol 6.1 Tilsyn Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under Lov om Social Service, underlagt det kommunale pædagogiske tilsyn. Det medfører, at Området for Familie og Børn, i lighed med tilsynet på de kommunale og selvejende daginstitutioner, på vegne af kommunalbestyrelsen skal gennemføre pædagogisk tilsyn på private institutioner. Tilsynet skal se til, at forældre og børn i kommunen får den service, som de har krav på, og at

7 dagtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Tilsynet skal forholde sig til bestemmelser i Serviceloven, godkendelsesgrundlaget samt institutionens egne mål, pædagogiske læreplaner med videre, hertil kommer krav ifølge anden lovgivning. I sin udøvelse af tilsynet skal kommunen således bl.a. påse: - at personalet har de fornødne kvalifikationer - at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne - at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, og til at det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Kommunen kan her kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet. Leverandøren har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. 6.2 Økonomisk tilsyn Kommunen skal ikke føre økonomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddet til privatinstitutionen er uafhængig af institutionens økonomi. Det skal dog bemærkes, at kommunen gennem tilsynet skal sikre, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål. 7. Sikkerhedsstillelse og økonomi Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Frederiksværk-Hundested Kommune, skal være kvalificerede leverandører. Det vil sige, at de skal: - udvise økonomisk hæderlighed, det vil sige være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til: - at stille den nødvendige garantikapital på anfordringsvilkår, herunder depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen) - at stille garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifter ved 3 mdr. drift til det børnetal, der fremgår af ansøgningen - at sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter - at opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser mv. - at anvende tilskud til det, de er bevilget til - at redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal fremgå af dagtilbuddets formål og vedtægter) 7.1 Forsikring Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for privatinstitutionen. 8. Tildeling af økonomiske ressourcer til private daginstitutioner Denne del af kravspecifikationen beskriver, hvorledes private daginstitutioner vil få tildelt driftstilskud og tager afsæt i 11a i Serviceloven, som beskriver tilskuddet til private institutioner. 8.1 Driftstilskud Det fremgår af Serviceloven, at Frederiksværk-Hundested Kommune skal yde et driftstilskud per barn bosiddende i Kommunen, der er optaget i en privatinstitution, svarende til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter (eksklusiv støttepædagoger) per barn i et alderssvarende dagtilbud.

8 Kommunen kan dog vælge at regulere dette driftstilskud således, at der i beregningen også tages højde for institutionens åbningstid. Umiddelbart efter budgetvedtagelsen beregnes de gennemsnitlige nettodriftsudgifter per barn (eksklusiv støttepædagoger) for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige. Tilskuddet til private daginstitutioner vil svare til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter per barn. Der vil i ressourcetildelingen blive taget højde for institutionens åbningstid. Det skal fremgå af den private institutions regnskab, hvorvidt og hvordan den private institution har anvendt de kommunale tilskud. Manglende opfyldelse af ovenstående dokumentation vil blive opfattet som grov misligholdelse af aftalen, og medføre øjeblikkeligt bortfald af alle tilskud. 8.2 Administrationstilskud Kommunen yder et administrationstilskud til private daginstitutioner. Tilskuddet skal dække administrative opgaver som løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget fastsættes til 2,1 pct. af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et aldersvarende dagtilbud. 8.3 Bygningstilskud Frederiksværk-Hundested Kommune yder ligeledes at bygningstilskud, som skal dække den private institutions udgifter til husleje. Bygningstilskuddet fastsættes til 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud. 8.4 Forældrebetaling Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling. Der er således fri mulighed for at fastsætte forældrebetalingen i et privat dagtilbud. Private daginstitutioner opkræver selv forældrenes egenbetaling. 9. Økonomisk tilskud til børn i institutionen 9.1 Økonomisk friplads til børn i privatinstitution Børn i privatinstitutioner er berettiget til et fripladstilskud, på samme vilkår som børn i de kommunale dagtilbud. Fripladstilskuddet for ophold i privatinstitutioner beregnes som en procentsats af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter per plads i et aldersvarende dagtilbud i opholdskommunen. Reglerne for beregningen af økonomiske fripladser adskiller sig ikke fra beregningerne for økonomisk friplads i kommunale dagtilbud. Fripladstilskuddet til en plads i en privatinstitution skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Fripladstilskuddet inklusiv andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige forældrebetalingen. 9.2 Søskendetilskud til børn i privatinstitutioner Søskendetilskud til en dagtilbudsplads i en privatinstitution fastsættes til et beløb, der svarer til minimum 50 % af differencen mellem det tilskud kommunen giver den private daginstitution (inklusiv tilskud til økonomisk friplads) og de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter per

9 barn for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. 9.3 Tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager Der er muligt at tilkende et barn et tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen af behandlingsmæssige eller socialpædagogiske årsager. Tilskuddet svarer til 50 % af forskellen mellem det tilskud kommunen giver (inklusiv økonomisk friplads og søskendetilskud) og kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Generelt kan det opsummeres, at tilskud til reduktion af forældrebetalingen gives ud fra en praksis om, at det tilskud kommunen giver er uafhængigt af, om barnet går i en af kommunens egne institutioner eller i en privat daginstitution. Opkræver en privat institution en høj forældrebetaling vil dette derfor ikke øge kommunes udgifter til fripladstilskud og søskenderabat. 10. Godkendelsesprocedure Alle private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter servicelovens 11a i Frederiksværk-Hundested Kommune, er i deres ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af den samlede kravspecifikation. Den skriftlige redegørelse skal fremsendes til Området for Familie og Børn senest 3 måneder før den angivende dato for forventet godkendelse. Når der foreligger en godkendelse til oprettelse af en privatinstitution, vil der efterfølgende blive udarbejdet en virksomhedsaftale mellem den private leverandør og Frederiksværk-Hundested Kommune. 11. Klageadgang Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan, afhængig af klagens art, påklages til byrådet eller Konkurrencerådet / Konkurrencestyrelsen. Kommunens afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Der er ingen klageadgang for forældre, hverken forældre til børn i kommunale eller i private dagtilbud, i forbindelse med optagelse, flytning med videre.

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 daginstsektor@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution. Notat Sagsnr.: 2012/0011444 Dato: 18. februar 2013 Titel: Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi Oversigt over driftsformer og økonomi I det følgende redegøres i oversigtsform for lovgivning vedr. økonomi og drift af følgende driftsformer: dagtilbud (efter 19, stk. 2 i Dagtibudsloven) institutioner

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere