Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland"

Transkript

1 Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2011

2 Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland. Udarbejdet for - koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser af Oxford Research, Oktober 2011 Oktober 2011 Godkendt af: Projektleder Sigurd Bløndal Udgivet af og administreret af: AMU-Vest Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Ø Telefon Ophavsretten for "Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland." ligger hos. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysninger indeholdt i dette dokument er ejet af ovennævnte parter og er udleveret uden ansvar for fejl eller udeladelser. Denne bog må, helt eller delvis, anvendes bredt, så længe bogen angives som kilde hertil.

3 Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2011 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 7 Kapitel 1. Indledning 9 Kapitel 2 Udbuddet af uddannelser og efteruddannelser på de undersøgte markeder Danmark Norge England Tyskland 25 Kapitel 3 Efterspørgsel efter uddannelser og efteruddannelser Danmark Norge England Tyskland Efterspørgslen samlet set på de fire markeder 33 Interviewede virksomheder og uddannelsesaktører 35 Bilag Oversigt over væsentlige uddannelsesudbud med relevans for offshore energisektoren 36 5

6 6

7 Sammenfatning I regi af projektet Energi På havet er der tidligere blevet stillet skarpt på danske offshore virksomheders styrkepositioner og vækstpotentialer. Derimod er mulighederne for at øge den strategisk vigtige uddannelses- og kursusvirksomhed relateret til offshore sektoren i Danmark ikke blevet undersøgt nærmere. Formålet med herværende undersøgelse er således at identificere mulige nicher for danske uddannelses- og efteruddannelseskompetencer på det internationale uddannelsesmarked. Øget internationalisering blandt de danske uddannelses- og kursusudbydere er interessant, dels fordi det kan skabe vidensintensive arbejdspladser i Danmark og dels fordi, at det kan være med til at skabe et mere internationalt og hermed også mere attraktivt dansk offshore miljø. Mere præcist kortlægger undersøgelsen udbuddet såvel som efterspørgslen efter offshore specifikke kurser og uddannelser i Danmark samt i Norge, England og Tyskland, der alle er blandt de vigtigste offshore olie- og gas- og/eller offshore vindmarkeder i Europa. Samtidigt ses der nærmere på, hvilke erfaringer med internationalisering de danske uddannelses- og kursusudbydere allerede besidder, samt om der på denne baggrund kan udpeges særlige nicher og styrkepositioner, hvor der for de danske udbydere er potentialer for vækst og yderligere internationalisering. Internationaliseringspotentialet størst på efteruddannelsesområdet I forhold til internationalisering af de danske offshore relevante uddannelser og efteruddannelser har undersøgelsen vist, at der på uddannelsesområdet er en række barrierer, som tydeligvis begrænser uddannelsesinstitutionernes muligheder for at tænke internationalt. Grundlæggende er der for de fleste af uddannelsesinstitutionerne få incitamenter til internationalisering. Økonomisk set får de ikke noget ekstra ud af at tiltrække internationale studerende frem for danske, mens det samtidigt typisk medfører øget administration og ekstra omkostninger. Inden for visse uddannelser, med et lille optag af danske studerende, er der naturligvis et incitament til at tiltrække studerende fra udlandet, men samtidigt mangler mange af uddannelsesinstitutionerne ofte kompetencerne såvel som midlerne til at markedsføre deres uddannelsestilbud internationalt. På universiteterne har man til forskel fra mange andre af de danske uddannelsesinstitutioner en forholdsvis lang tradition for at tænke internationalt, og antallet af internationale universitetsstuderende i Danmark har overordnet set været for opadgående de seneste år. Her har indførelsen af egenbetaling for studerende uden for EU dog medført et fald i søgningen fra internationale studerende til visse af de offshore specifikke universitetsuddannelser. En anden barriere er, at Danmark internationalt set er en mindre offshore nation, særligt hvad angår olie- og gasområdet, hvorfor det generelt kan være svært at tiltrække internationale studerende til offshore specifikke uddannelser i Danmark. Internationaliseringspotentialet virker umiddelbart større på efteruddannelsesområdet, der som oftest er mindre reguleret og hvor der også eksisterer en række private udbydere med en mere naturlig og direkte interesse i at tiltrække flere kunder og i at etablere sig på nye markeder. Analysen viser da også, at der allerede i dag er en lang række danske kursus- og efteruddannelsesudbydere med relation til offshore som har gode erfaringer med internationalisering og at der på de undersøgte markeder ser ud til at være yderligere potentiale enkelte steder. En vigtig pointe i forlængelse af dette er, at det største kundepotentiale ser ud til at ligge blandt de mindre underleverandører til offshore sektoren. Særligt inden for vindenergi har der de sidste par år været en meget markant tendens mod, at de store producenter trækker kursusaktiviteter ind in-house via såvel egen som indkøbt undervisning. Begrænsede potentialer inden for offshore olie- og gas Inden for offshore olie- og gas findes der I Danmark forholdsvist få udbydere af specialiserede offshore kurser. Den klart største volumen i forhold til antallet af kursister såvel som kursusudbydere er inden for offshore sikkerhedstræning og certificering, hvorimod, der eksempelvis kun udbydes få tekniske offshore kurser på et højere/ akademisk niveau. Inden for offshore sikkerhedskurser er der generelt stor efterspørgsel. Her er danske udbydere allerede blandt de toneangivende i Europa og flere af dem har i dag lokale kursuscentre på de undersøgte markeder. Inden for de mere tekniske offshore olie- og gaskurser ser internationaliseringspotentialet for danske kursusudbydere ud til at være meget lille. På de store og attraktive offshore olie- og gasmarkeder som England og Norge, har man i dag et stort udbud af kurser og kursusudbydere som i både antal, variation og specialisering overgår det danske. Et forhold som understreger dette er, at flere af de interviewede danske offshore olie- og gasvirksomheder pointerer, at de ofte må sende medarbejdere til udlandet for at få specialiserede offshore olie- og gaskurser, dette gælder særligt procestekniske kurser. Mange af disse kursusholdere kommer fra USA, men holder også kurser rundt omkring i Europa. Det kunne derfor være en ide, at branchen gik sammen om, at tiltrække nogle af disse kursusholdere til Danmark. Godt ry på vindenergiområdet kan måske udnyttes bedre Inden for vindenergi har Danmark stadig et internationalt ry som værende blandt de førende lande i verden rent kompetence- og vidensmæssigt og med Risø DTU og DUWET har vi allerede efteruddannelsesaktører, der formår at tiltrække internationale kunder. Begge aktører udspringer fra universiteter og udbyder derfor hovedsagligt kurser på et højere teknisk niveau. Risø såvel som DUWET bruger i dag få ressourcer på selve markedsføringen af deres kurser, da de typisk hverken har midlerne eller ressourcerne til at gennemføre en international markedsføringsindsats. Med en mere samlet og intensiv markedsføring kunne man således godt forestille sig, at en yderligere internationalisering 7

8 af højere tekniske efteruddannelser inden for vind ville være en mulighed. Ligesom det er tilfældet inden for offshore olie- og gassektoren ligger en stor del af volumen af efteruddannelse i relation til offshore vind inden for sikkerhedstræning og relaterede certificeringer. Udbyderne af sikkerhedskurser til offshore vindsektoren er også grundlæggende de samme som inden for offshore olie og gas, hvorfor internationaliseringsperspektiverne heller ikke adskiller sig herfra. For udbyderne af sikkerhedskurser og certificeringer drejer det sig således om at være tilstede på de lokale markeder En undtagelse er specialiserede sikkerhedskurser og real life training som det danske IWAL kan tilbyde. Her har man endnu ikke erfaringer med internationale kunder, men er kvaliteten og faciliteterne i orden og produktet unikt, er der formentligt et potentiale for at tiltrække internationale kursister til Danmark. Tysklands vindenergisatsning i Bremerhaven åbner nye muligheder Af de undersøgte markeder virker det desuden til, at det er det tyske, der er det mest interessante - særligt i forhold til de store havvindmølleparker, der skal opsættes med udgangspunkt i den nordtyske havneby Bremerhaven. Dels er der tale om meget store projekter, dels er beliggenheden tæt på det sydlige Danmark og dels er man i Tyskland ikke så langt som Danmark i forhold til udvikling af kurser til og erfaring med offshore vindenergi. De efterspurgte kompetencer relaterer sig særligt til opsætning, drift, vedligehold og service af vindmøllerne i nordsøen. Hertil kommer, at det nordtyske marked generelt har svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, hvilket giver anledning til at overveje, om danske udbydere skal tænke uddannelse af ledige eller ufaglært udenlandsk arbejdskraft, som en penetrationsmulighed. Potentialet er der - men afhænger også vilje og incitamenter Generelt findes der altså inden for begge sektorer - men særligt inden for vind - en række uddannelsesaktører, som allerede i dag tiltrækker udenlandske studerende og kursister. Samtidig er det værd igen at nævne, at nogle af de store udbydere på sikkerhedskurser internationalt er danske og formår at placere sig lokalt og undervise i forhold til forskellige og samtidig meget strikse standarder for indholdet. Dette viser, at det kan lade sig gøre for danske kursusudbydere at trække studerende og kursister til Danmark såvel som at få fodfæste på udenlandske markeder via lokal tilstedeværelse. Potentialet for yderligere internationalisering er overordnet set tilstede. Det kræver dog en satsning fra uddannelsesudbyderne og at uddannelsesudbydere også har et incitament til at kaste sig ud i en målrettet indsats. Analysen viser nemlig også, at der ligesom med internationalisering er få incitamenter for de fleste af de offentlige uddannelsesinstitutioner til at stase yderligere på efteruddannelseskurser. Det er som udgangspunkt få penge, de kan tjene på det og efteruddannelseskurser giver generelt set meget lidt prestige og officiel anerkendelse sammenlignet med forskning og regulære uddannelser. 8

9 Kapitel 1 Indledning Offshore industrien har stor betydning for Danmark og på trods af vores internationalt set forholdsvist begrænsede hjemmemarked, hvad angår både offshore olie- og gas såvel som offshore vind, har en række danske virksomheder som eksempelvis Vestas, LM Windpower, Mærsk Drilling og Weltec haft stor international succes og er i dag blandt de førende inden for deres nicher. Herudover viser tidligere analyser, at Danmark generelt råder over en konkurrencedygtig og veletableret offshore sektor med mange underleverandører af alt fra højteknologiske løsninger til manuelle shorebased services og kursusvirksomhed. I regi af projektet Energi På havet er der på denne baggrund tidligere blevet stillet skarpt på danske offshore virksomheders styrkepositioner og vækstpotentialer. Derimod er mulighederne for at øge den strategisk vigtige uddannelses- og kursusvirksomhed relateret til offshore sektoren i Danmark ikke blevet undersøgt nærmere. Formålet med herværende undersøgelse er således at identificere mulige nicher for danske uddannelses- og efteruddannelseskompetencer på det internationale uddannelsesmarked. Øget internationalisering blandt de danske uddannelses- og kursusudbydere er interessant, dels fordi det kan skabe vidensintensive arbejdspladser i Danmark og dels fordi det kan være med til at skabe et mere internationalt og hermed også mere attraktivt dansk offshore miljø. samt i Norge, England og Tyskland, der alle enten er blandt de vigtigste offshore olie- og gas- og/eller offshore vindmarkeder i Europa. Samtidigt ses der nærmere på, hvilke erfaringer med internationalisering de danske uddannelses- og kursusudbydere allerede besidder, samt om der på denne baggrund kan udpeges særlige nicher og styrkepositioner, hvor der for de danske udbydere er potentialer for vækst og yderligere internationalisering. Analysen er som nævnt en del af projektet, hvis overordnede formål er at skabe vækst og nye arbejdspladser i den danske offshore sektor - blandt andet ved at arbejde for, at uddannelsesmiljøet i Danmark, og i særdeleshed i esbjergområdet, kan imødekomme uddannelsesbehovet på alle niveauer inden for sektoren. Dataindsamling, analyse og rapport er udført af Oxford Research i samarbejde med AMU-Vest og Offshore Center Danmark, der begge er partnere i projektet. Rapporten bygger grundlæggende på litteraturstudier af eksisterende rapporter på området og på kvalitative interview med toneangivende offshore virksomheder på de fire markeder samt interview med de vigtigste danske uddannelses- og kursusudbydere inden for offshore. En oversigt over de interviewede virksomheder og uddannelsesaktører, findes bagerst i rapporten. Mere præcist kortlægger undersøgelsen udbuddet såvel som efterspørgslen efter offshore specifikke kurser og uddannelser i Danmark 9

10

11 Kapitel 2 Udbuddet af uddannelser og efteruddannelser på de undersøgte markeder I dette kapitel beskrives udbuddet af uddannelser og efteruddannelser relateret til offshore industrien i Danmark, England, Norge og Tyskland. I afsnittet omkring Danmark diskuteres desuden internationaliseringspotentialet for de danske udbydere af offshore relevante uddannelser og efteruddannelser. 2.1 Danmark I Danmark er både olie- og gas og vindmølleindustrien veletablerede sektorer, der tilsammen skaber mange tusind arbejdspladser. På trods af dette findes der forholdsvist få uddannelser, som er direkte rettet mod de to offshore sektorer. Dette hænger til dels sammen med, at der er mange af de mere generelle kompetencegivende uddannelser, der udbydes i Danmark, som har høj relevans for offshore sektorerne, dels har tidligere undersøgelser vist, at mange af de største danske offshore virksomheder ikke er interesserede i specialiserede offshore uddannelser og dels har uddannelsesinstitutionerne påpeget, at Danmark såvel som den danske offshore sektor trods alt er for lille et grundlag til at udbyde specialiserede offshore uddannelser 1. I forhold til internationalisering af de danske offshore relevante uddannelser og efteruddannelser har undersøgelsen vist, at der på uddannelsesområdet er en række barrierer, som tydeligvis begrænser uddannelsesinstitutionernes muligheder for at tænke internationalt. Grundlæggende er der for de fleste af uddannelsesinstitutionerne få incitamenter til internationalisering. Økonomisk set får de ikke noget ekstra ud af at tiltrække internationale studerende frem for danske, mens det samtidigt typisk medfører øget administration og ekstra omkostninger. Inden for visse uddannelser, med et lille optag af danske studerende, er der naturligvis et incitament til at tiltrække studerende fra udlandet, men samtidigt mangler mange af uddannelsesinstitutionerne ofte kompetencerne såvel som midlerne til at markedsføre deres uddannelsestilbud internationalt. På universiteterne har man til forskel fra mange andre af de danske uddannelsesinstitutioner en forholdsvis lang tradition for at tænke internationalt, og antallet af internationale universitetsstuderende i Danmark har overordnet set været for opadgående de seneste år. Her har indførelsen af egenbetaling for studerende uden for EU dog medført et fald i søgningen fra internationale studerende til visse af de offshore specifikke universitetsuddannelser. En anden barriere er, at Danmark internationalt set er en mindre offshore nation, særligt hvad angår olie- og gasområdet, hvorfor det generelt kan være svært at tiltrække internationale studerende til offshore specifikke uddannelser i Danmark. Internationaliseringspotentialet virker umiddelbart større på efteruddannelsesområdet, der som oftest er mindre reguleret og hvor der også eksisterer en række private udbydere med en mere naturlig og direkte interesse i at tiltrække flere kunder og i at etablere sig på nye markeder. Efteruddannelsesudbydernes erfaringer med og planer om internationalisering, vil derfor blive uddybet i afsnittene omkring udbuddet af efteruddannelse. En sidste generel pointe er, at det er forholdsvist få danske uddannelsesinstitutioner, der også udbyder kurser og efteruddannelser med relevans for offshore sektoren. Ligesom med internationalisering er der få incitamenter for uddannelsesinstitutionerne til at udbyde efteruddannelseskurser. Det er som udgangspunkt få penge, de kan tjene på det og efteruddannelseskurser giver generelt set meget lidt prestige og officiel anerkendelse sammenlignet med forskning og regulære uddannelser. Som det fremgår af kortlægningen, er der enkelte danske uddannelsesinstitutioner, der også udbyder offshore relaterede kurser. Men undersøgelsen har også vist, at der bliver brugt meget få ressourcer på at køre og markedsføre efteruddannelsesdelen. Følgende beskrives de vigtigste uddannelser og efteruddannelser med relevans for offshore sektoren samt udbyderne af disse. Listen er ikke udtømmende, men nævner de uddannelser og udbydere, som rent volumenmæssigt dækker langt den største del af efterspørgslen efter tekniske offshore kompetencer. Sektoren efterspørger ligeledes generalistkompetencer inden for økonomi, markedsføring, administration og HR. Disse kompetencer er dog ofte mere generiske og i langt mindre grad sektorspecifikke, hvorfor uddannelser og efteruddannelser inden for disse områder ikke dækkes i undersøgelsen Danske uddannelser med relevans for offshore olie og gasindustrien Erhvervsfaglige uddannelser Inden for det erhvervsfaglige uddannelsessystem udbydes der en lang række erhvervsfaglige grunduddannelser med relevans for offshore olie- og gassektoren. Dette drejer sig blandt andet om uddannelserne til: Elektriker Elektrotekniker/ automattekniker Smed Mekaniker Automatik- og procestekniker En af de mest efterspurgte uddannelsesretninger inden for offshore sektoren er dog maskinmesteruddannelsen, som er en videregående erhvervsfaglig uddannelse, der kan tages på maskinmesterskolerne i Fredericia, København og Århus samt på de to maritime uddannelsescentre MARTEC i Frederikshavn og SIMAC i Svendborg. Maskinmester er en teknisk bred uddannelse, som spænder 1 Se eksempelvis Værdikædeanalyse af offshore olie- og gassektoren i Danmark, Oxford Research for Offshore Center Danmark

12 fra motorlære og hydraulik over elektronik og til virksomhedsøkonomi. Uddannelsen til elinstallatør, der ligeledes er en videregående erhvervsuddannelse, er også en populær uddannelse inden for offshore olie- og gassektoren, hvor mange af de danske underleverandører netop er specialiserede i at udføre el- og installationsarbejde på skibe, platforme og borerigge. Herudover har Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg siden 2005 udbudt to videregående erhvervsuddannelser, Driftsteknolog Offshore og Teknisk Manager Offshore, som begge er specifikt rettet mod olie- og gassektoren. Driftsteknolog Offshore er en er en praktisk orienteret 2-årig videregående uddannelse, der består af en kombination af maskintekniske og kvalitetsmæssige fag med offshoreteknologi som hovedfag. Under uddannelsen kombineres viden om bl.a. maskinteknologi, elteknologi, energi og miljø, design, drift og vedligeholdelse af større tekniske anlæg samt ledelse specifikt inden for offshoreområdet og forsyningsområdet. Teknisk Manager Offshore er en praktisk orienteret 2-årig overbygningsuddannelse, der består af en kombination af ledelses-, driftsmæssige og tekniske fag med offshoreteknologi som hovedfag. For at blive optaget på uddannelsen skal man have en relevant erhvervsakademiuddannelse som enten Driftsteknolog Offshore, Elinstallatør eller Produktionsteknolog. Uddannelsen er en internationalt anerkendt professionsbacheloruddannelse. Ingeniøruddannelser Offshore olie- og gassektoren er en teknisk krævende og vidensintensiv sektor. Udover at beskæftige mange faglærte som smede, elektrikere og maskinmestre efterspørger sektoren derfor også i høj grad ingeniører. I Danmark udbyder DTU, Aalborg Universitet i Esbjerg og Aalborg, Århus Universitet i Herning, Syddansk Universitet samt ingeniørhøjskolerne i København og Århus ingeniøruddannelser. I relation til offshore olie- og gasindustrien er følgende specialer særligt relevante: Kemiingeniør (herunder petroleumsingeniør og olie- og gasingeniør) Maskiningeniør Svejseingeniør Elektronikingeniør Designingeniør Bygningsingeniør Specialet petroleumsingeniør er særligt tilrettelagt efter arbejde i olie- og gassektoren og indeholder elementerne produktion, boring og reservoir. På petroleumsingeniøruddannelsen er optaget dog meget begrænset. DTU optager ca. 10 studerende om året, hvoraf størstedelen er udlændinge. Esbjerg Institute of Technology under Aalborg Universitet har på nuværende tidspunkt syv studerende på deres civilingeniøruddannelse i Olie og Gas teknologi fordelt på de forskellige semestre. Hovedparten af disse studerende er også udlændinge. Geologi og geofysik Geologer og geofysikere bidrager til den danske olie- og gassektor med deres viden og kompetencer i tolkning og undersøgelse af underjordiske forhold. Uddannelserne kan i Danmark læses ved universiteterne i København og Århus. Hverken geologiuddannelsen eller geofysikeruddannelsen er som udgangspunkt direkte rettet mod olie- og gassektoren. Der er tale om brede uddannelser, som de studerende løbende, gennem tilvalgsfag, har mulighed for at tilpasse til olie- og gassektoren Danske efteruddannelser med relevans for offshore olie- og gasindustrien I Danmark findes der forholdsvist få udbydere af specialiserede offshore kurser. Den klart største volumen i forhold til antallet af kursister såvel som kursusudbydere er inden for offshore sikkerhedstræning og certificering, hvorimod der eksempelvis kun udbydes meget få tekniske offshore kurser på et højere/akademisk niveau. Falck Nutek Falck Nutec Esbjerg A/S er et selskab under Falck Danmark, som har specialiseret sig i sikkerhedstræning og -rådgivning. Virksomheden beskæftiger mellem 800 og 900 medarbejdere globalt, heraf ca. 50 i Danmark, og har træningscentre i 16 lande i alt knap 30 træningscentre. Falck Nutec har en omsætning på knap 1 mia. DKK og leverer ydelser til en række sektorer, herunder olie- og gasindustrien, vindmølleindustrien, de maritime erhverv, handels- og industrivirksomheder, luftfartsselskaber, den offentlige sektor og forsvaret % af virksomhedens omsætning på verdensplan kan dog relateres til olie- og gasindustrien. Falck Nutec leverer trænings- og rådgivningsydelser med fokus på forebyggelse, håndtering og læring af kritiske situationer og hændelser. Falck Nutek har således allerede omfattende erfaringer med internationalisering og størstedelen af virksomhedens omsætning generes i dag på markeder uden for Danmark. Ifølge virksomheden egner sikkerhedstræning og certificering sig ikke til eksport, men er noget der kræver direkte tilstedeværelse på de markeder, man ønsker at få fodfæste på. Dette skyldes blandt andet forskellige nuancer i landenes lovkrav, kulturelle og sproglige forskelle samt det faktum, at det vil være for omkostningstungt for de fleste virksomheder, at skulle sende deres medarbejdere til udlandet for at få basale sikkerhedskurser. Maersk Training Maersk Training er specialiseret i sikkerhedstræning inden for det maritime område, herunder også offshore olie og gassektoren. Desuden udbyder de også kurser i håndtering af hydraulisk værktøj som bruges til konstruktionsarbejde offshore. Herudover er Mærsk Training blevet internationalt kendt for deres kurser i boreteknik, der køres fra deres faciliteter i Svendborg. Mærsk Drilling er en af de vigtige kunder til disse kurser, men kurserne bruges dog også i høj grad af udenlandske offshore virksomheder. 12

13 Maersk Training var tidligere en inhouse træningsenhed under AP Møller Mærsk, men blev for omkring fem år siden udskilt og etableret som en selvstændig virksomhed under Mærsk gruppen. Virksomheden har hovedkontor i Svendborg, men den specialiserede træning i relation til offshore udbydes i Danmark primært fra deres afdeling i Esbjerg. Ligesom Falck Nutek satser Maersk Training i høj grad på internationalisering gennem lokal tilstedeværelse og virksomheden har inden for de seneste år åbnet lokale træningscentre i Aberdeen og Newcastle, Chennai i Indien og Port Harcourt i Nigeria. De regner desuden med at etablere en række centre i Norge og Mellemøsten i løbet af Mærsk Training har traditionelt haft mest fokus på offshore olie- og gassektoren, men satser nu i høj grad også på træning og kurser til offshore vindsektoren. AMU-Vest AMU-Vest i Esbjerg udbyder en lang række fagtekniske kurser med relevans for offshore olie- og gassektoren. Det drejer sig blandt andet om kurser inden for stillads, overfladebehandling af stålkonstruktioner, rigning, anhugning, kran og svejsning. Herudover tilbyder AMU- Vest og en række sikkerhedskurser. Kurserne er som oftest af kortere varighed og udgør ca. 1/3 af AMU Vests samlede kursusudbud. Kurserne oprettes og designes i høj grad efter virksomhedernes ønsker og rekruttering til kurserne sker på to måder: Virksomhederne tilmelder kursisterne. Denne form for tilmelding står for ca. 80 pct. af optaget. Mange certifikater osv. skal fornyes med jævne mellemrum. Personer tilmelder sig på eget initiativ. Denne form for tilmelding udgør de resterende 20 pct. af optaget. Disse kursister tilmelder sig oftest, fordi de er blevet arbejdsløse og ønsker at opkvalificere sig til offshoresektoren. AMU-Vest er ligesom andre AMU-centre primært finansieret af staten og deres aktiviteter skal gennemføres efter loven om arbejdsmarkedsuddannelser. Dette sætter en naturlig grænse for centrets handlefrihed i forhold til at tiltrække kursister fra virksomheder i udlandet. MARTEC MARTEC er et maritimt uddannelsescenter beliggende i Frederikshavn. Centret består af en maskinmesterskole, en søfartsskole og Skoleskibet Danmark. På kursussiden har MARTEC blandt andet autorisationskurser inden for maritimt el og de har siden 2010 udbudt det grundlæggende sikkerhedskursus, der er nødvendigt for at arbejde offshore (basic offshore). 13

14 MARTEC har ikke tidligere haft internationale kursister, men har siden de oprettede det grundlæggende offshore sikkerhedskursus fået en del henvendelser fra norske virksomheder. Ifølge koordinator, Kenneth Weesgaard har MARTEC dog pt. ikke det helt rigtige udstyr i forhold til at kunne opfylde de norske lovkrav, men dette vil de have på plads i løbet af Kenneth er ikke klar over, hvorfor de norske virksomheder har haft interesse i at lade deres medarbejder tage kurset hos MARTEC. Han mener dog, at det kan være fordi, at Frederikshavn rent geografisk er tæt på virksomhederne i det sydlige Norge og det for virksomhederne derfor er forholdsvist let at komme til Nordjylland. MARTEC har planer om at markedsføre deres offshore sikkerhedskursus i Holland og England, men kender dog ikke pt. markedspotentialet nærmere. Kenneth understreger dog, at MARTEC på deres rent maritime efteruddannelser allerede har en del internationale kunder. SIMAC SIMAC er landets største maritime uddannelsesinstitution med 800 studerende og driver herudover også kursusvirksomhed. SIMAC, der ligger i Svendborg, udbyder kurser inden for hele institutionens maritime kompetenceområde, men fokuserer dog særligt på kurser inden for automation, hydraulik samt bro- og maskinrumssimulation. Kurserne omfatter såvel standardkurser som skræddersyede kurser og bliver typisk skabt i et tæt samarbejde med aftagerne. I relation til offshore sektoren er det især kurserne inden for hydraulik og automatisering, der er relevante. Mærsk Drilling er den største kunde til disse kurser og de foregår altid på engelsk, da der typisk deltager Mærsk Drilling medarbejdere fra hele verden. SIMAC har dog ikke andre udenlandske kunder til deres efteruddannelser. Studierektor, Jan Askholm tror dog, at der er et potentiale i forhold til at tiltrække internationale kunder fra eksempelvis Norge til SIMACS efteruddannelser. På hydraulik og automatiseringsdelen står SIMAC stærkt og vil sagtens kunne være med internationalt. Jan påpeger dog, at det er typisk er meget svært at få fodfæste på et nyt marked og at det vil kræve en intensiv markedsføringsindsats, der kan være svær at finansiere. Det vil som oftest være dyrere for de udenlandske virksomheder at sende medarbejdere helt til Danmark, så virksomhederne skal overbevises om, at SIMACS kurser er pengene værd. I forhold til at åbne lokale efteruddannelsesafdelinger af SIMAC i udlandet er Studierektor Jan Askholm også positiv. Han understreger, at SIMAC ingen planer har om det pt., men at det på sigt ikke vil være urealistisk. Jan nævner, at SIMAC eksempelvis allerede har et salgskontor i Singapore for deres maritime uddannelser. Andre udbydere Udover de ovennævnte aktører findes der også en række andre kursusudbydere, der tilbyder kurser med relevans for offshore olie- og gassektoren, men som det ikke inden for undersøgelsens rammer har været mulig at interviewe. I relation til fagtekniske kurser drejer det sig blandt andet om Kursuscenter Vest, AMU-Syd og Fredericia Maskinmesterskole. Inden for sikkerhedstræning eksisterer der også en række yderligere kursusudbydere som blandt andet tæller det AP Møller Mærsk ejede Svitzer og Esbjerg Safety Consult. Herudover afholder Offshore Center Danmark også generelle introduktionskurser til offshore sektoren for nye medarbejdere hos bl.a. Mærsk Olie og Gas Danske uddannelser med relevans for offshore vindindustrien Inden for vind er der ingen klar skillelinje, hverken virksomheds- eller uddannelsesmæssigt, i forhold til om der er tale om offshore vindmøller eller vindmøller generelt. Mange af de nævnte uddannelser såvel som efteruddannelser er derfor relevante for begge områder og henvender sig både til vindmølleproducenter og mølleoperatører og underleverandører inden for opsætning og vedligehold af møllerne. Erhvervsfaglige uddannelser I Danmark eksisterer der en lang række erhvervsfaglige uddannelser med relevans for vindindustrien. Dette drejer sig i særlig grad om uddannelserne til: Industrioperatør Vindmølleoperatør (Udbydes af CELF Nakskov, EUC Vest og UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern) Elektriker Elektrotekniker/ automattekniker Smed Mekaniker Automatik- og procestekniker Industritekniker Plastmager De fleste af uddannelserne udbydes mange steder i landet på de erhvervsfaglige uddannelsescentre. Inden for det erhvervsfaglige uddannelsessystem udbydes der desuden en række videregående uddannelser de såkaldte erhvervsakademiuddannelser. Her er det særligt maskinmesteruddannelsen og elinstallatøruddannelsen, som er relevante for vindindustrien. De to offshore specifikke uddannelser til henholdsvis driftsteknolog og teknisk manager, der udbydes af Erhvervsakademi Sydvest, er også delvist rettet mod offshore vindsektoren. Ingeniøruddannelser Ligesom offshore olie- og gassektoren er vindindustrien en forholdsvis teknisk og vidensintensiv sektor, der rekrutterer mange ingeniører. I Danmark eksisterer der en lang række ingeniøruddannelser, der ikke er direkte rettet mod vindindustrien, men som stadig har stor relevans for industrien. Det drejer sig i særlig grad om civilingeniøruddannelser inden for: 14

15 Elektroteknologi Elektronik Mekanik Konstruktionsteknik Materiale og procesteknologi Matematisk modellering og computing Byggeri Uddannelserne til civilingeniør inden for disse områder udbydes af DTU, Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA), Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Herudover udbyder DTU, IHA, Syddansk Universitet samt Ingeniørhøjskolen i København (IHK) også en række relevante diplomingiøruddannelser inden for elektronik og stærkstrøm. I løbet af de seneste år er der desuden blevet udviklet en række ingeniøruddannelser som er mere specifikt rettet mod vindustrien og/eller energibranchen. Det drejer sig om følgende: Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik (udbydes af Ingeniørhøjskolen i København og Aalborg Universitet i Esbjerg fra 2013) Civilingeniør i energiteknik (udbydes af Aalborg Universitet og Syddansk Universitet) Civilingeniør i vindenergi (udbydes af DTU) Master/kandidatuddannelse i vindenergi (udbydes af Aalborg Universitet fra 2012) Sidst men ikke mindst finder en del af kandidaterne inden for geologi og geofysik fra Københavns og Århus Universitet også arbejde inden for vindindustrien, hvor de typisk beskæftiger sig med undersøgelser af jordbund og havbundsforhold i relation til placeringen af vindmøllerne Danske efteruddannelser med relevans for offshore vindindustrien Offshore sikkerhedskurser Ligesom det er tilfældet inden for offshore olie- og gassektoren ligger den klart største volumen af efteruddannelse i relation til offshore vind inden for sikkerhedstræning og relaterede certificeringer. Udbyderne af sikkerhedskurser til offshore vindsektoren er også grundlæggende de sammen som inden for offshore olie og gas, hvorfor internationaliseringsperspektiverne heller ikke adskiller sig herfra. De vigtigste udbydere inkluderer Falck Nutek, Maersk Training, AMU-Vest og Martec, hvoraf flere af dem allerede har omfattende internationale aktiviteter (se afsnit 3.1.2). AMU-kurser Som nævnt i afsnittet omkring efteruddannelser inden for offshore olie- og gassektoren er AMU-Vest ligesom andre AMU-centre primært finansieret af staten og deres aktiviteter skal gennemføres efter loven om arbejdsmarkedsuddannelser. Dette sætter en naturlig grænse for centrets handlefrihed i forhold til at tiltrække kursister fra virksomheder i udlandet. 15

16 Nye krav til også at have indtægtsdækket virksomhed for landets AMU-centre, har dog åbnet op for muligheden for at tiltrække internationale kunder og AMU-Vest har de seneste år haft kursister fra en udenlandsk filial af det dansk ejede LM Windpower. Overordnet set må AMU-Vests erfaringer med såvel som muligheder for internationalisering dog betragtes som relativt begrænsede. IWAL International Wind Academy Lolland IWAL er et videns- og forskningsakademi, der medvirker til udvikling og fremme af vindkraft samt formidling af viden. Centret har særlig fokus på drift, servicering og optimering af vindmølledrift samt uddannelse i tilknytning hertil. IWAL blev etableret i 2006 med støtte fra Region Sjælland og den Europæiske Strukturfond, men satser på at blive et kommercielt drevet center i løbet af IWAL har via deres træningsfaciliteter adgang til en rigtig vindmølle, hvorfor de er i stand til at udbyde kurser der indeholder såkaldt real life training. I samarbejde med Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster (CELF) udbyder IWAL blandt andet et møllemontør kursus, der forbereder kursisterne både teknisk, sikkerhedsmæssigt samt personligt og psykisk til det krævende arbejde med at opstille og servicere vindmøller. Udannelsen er således både en screeningsproces og en egentligt uddannelse i rejsning og montering af vindmøller. På kurset får medarbejderne mulighed via de meget realistiske træningsfaciliteter, at se om arbejdet er noget for dem, samtidigt med, at virksomhederne kan vurdere, om deres medarbejdere vil kunne klare det hårde arbejde med at rejse og servicere vindmøller. Kursisterne kommer fra danske underleverandører til de store vindmølleproducenter. Der er typisk mange nationaliteter på holdene, da de danske underleverandører næsten altid bruger et miks af forskellige nationaliteter på deres teams. De teams, der har været igennem IWAL har også i høj grad skulle ud til opgaver i udlandet efter endt kursus. Men virksomhederne har indtil videre kun været danske. Direktør for IWAL, Tom Larsen understreger, at det helt klart ligger i de fremtidige planer også at tiltrække internationale kunder. Pt. arbejder de blandt andet på, at få deres danske kunder til at anbefale IWAL til deres udenlandske samarbejdspartnere og underleverandører. IWAL kører også rene højderedningskurser som ligeledes tager udgangspunkt i real life training. Generelt er det IWALs strategi at tilbyde kurser af højeste kvalitet, hvilket de blandt andet kan gøre via deres adgang til real life faciliteter. Tom er overbevist om, at det netop er kvalitet, at danske kursus- og efteruddannelsesudbydere inden for offshore skal satse på, hvis de skal formå at tiltrække udenlandske kunder. DUWET Danish University Wind Energy Training DUWET, der blev etableret i 2007, hører under Aarhus Universitet i Herning og er et samarbejde mellem Risø-DTU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Centret udbyder en række forskellige efteruddannelser inden for vindenergi: Standardiserede, korte kurser: - Wind Energy Basic Courses - for engineers - Wind Energy Basic Courses - for generalists - Basic Course in Offshore Wind Avancerede kurser for F&U-ingeniører og projektledere: - Project Management of Complex Engineering Projects - Composite Structures - Optimisation of Technical Business Processes - Intercultural Communication Competencies - Technical Change Management - Multivariable Feedback Control Hertil kommer skræddersyede kurser, som de især sælger til udenlandske kunder. DUWET kører 100% kommercielt og modtager således ingen form for statsstøtte. Kurserne henvender sig mest til personer med en teknisk uddannelse og de fleste deltagere er ingeniører. 25% af deres deltagere er dog medarbejdere uden en teknisk uddannelse. De kommer typisk på generalistkurset, som er et introduktionskursus til vindenergi. Standardkurserne køres alle i Herning. Ifølge Steen Mortensen, som leder DUWET, er det især developere af vindmølleparker som Dong og Vattenfall samt underleverandører til vindmølleindustrien, som benytter sig af kurserne. Tidligere havde de også mange kursister fra de store vindmøllefabrikanter som Vestas, Siemens og LM Windpower. Steen fornemmer dog, at fabrikanterne efterhånden er blevet så store og etablerede, at de kører de fleste kurser internt. Der er generelt mange udlændinge på DUWETs kurser og Steen anslår, at knapt 50% af deltagerne i snit har udenlandsk baggrund. En del af dem arbejder dog fra virksomheder i Danmark. Steen vurderer, at ca. 25% af deres deltagere kommer fra udenlandske virksomheder. Heraf kommer de fleste fra England, Holland, Tyskland og de andre nordiske lande. De har også haft deltagere fra Tyrkiet og Kina, men det er forholdsvist få det drejer sig om. DUWET har et enkelt kursus med særligt fokus på offshore, som er udviklet i samarbejde med Offshore Center Danmark. Det er typisk folk, der allerede ved en del om vindenergi, som kommer på kurset. På dette kursus har DUWET også haft deltagere fra England, Holland og Tyskland. Ved de skræddersyede kurser er det som oftest DUWETs undervisere, der tager ud til kunderne. Her har centret også mange kunder i udlandet. I løbet af de sidste fire år har de eksempelvis været fire gange i Kina og tre gange i England samt i Egypten, Indien og Spanien. Ifølge Steen har de i DUWET tydeligt kunnet mærke finanskrisen, samt at de store vindmølleproducenter i Danmark selv er begyndt at køre en del af de standardkurser DUWET udbyder. Han vurderer dog, at interessen for DUWETs kurser har været stigende de sidste 16

17 to år og er overbevist om, at DUWET sagtens kunne skaffe flere internationale kunder, hvis de havde flere ressourcer til markedsføring. At DUWET formår at tiltrække kursister fra hele verden, mener Steen, blandt andet skyldes, at Danmark stadigt har et rigtigt godt internationalt ry inden for vindenergi. Risø DTU Wind Energy Division Risø er et test- og forskningscenter under DTU med speciale i vedvarende energi. Centret ligger i Roskilde på Sjælland og blev etableret helt tilbage i I begyndelsen beskæftigede centret sig udelukkende med kernekraft og forsyningssikkerhed, men fra midten af firserne kom der fokus på vedvarende energikilder som eksempelvis vindkraft. Inden for vindenergi regnes Risø i dag som et af de absolutte førende videns- og testcentre på verdensplan. Risø udbyder ingen regulære uddannelser, men har en række specialiserede kurser. I 2011 udbød centret følgende kurser: HAWC2 (HAWC2 er et værktøj til simulering og beregninger af wind turbine response time ) Wind Lidar (måling af vind og vindhastigheder) WAsP Course (Wind Atlas Analysis and Application Program software til at forudsige vindforhold og elproduktion) WAsP Certification WAsP Engineering Wind Turbine Dynamics and Aerolasticity Corse Offshore Course Planning and Development of Wind Farms Hovedparten af kursisterne på RISØs vindenergikurser er ifølge Seniorkonsulent, Niels Erik Clausen fra udlandet. De kommer fra hele verden, men de seneste par år, har der særligt været mange fra Frankrig, Italien og Spanien. Offshorekurset, som Niels er ansvarlig for, har RISØ kørt fire gange og her er der stort set kun udlændinge på kurserne. Kunderne kommer både fra de helt store energiselskaber og fra de mindre underleverandører eller fra virksomheder, der ønsker at komme ind på vindmarkedet. Niels bemærker, at de stort set aldrig har deltagere fra de store danske spillere som Vestas, Siemens og Dong. Deres WASP 2 kurser holder de desuden også rundt omkring i verden, hvor de ved, at der er efterspørgsel. I år afholder de blandt andet et WASP kursus i Australien. RISØ bruger ingen videre ressourcer på at markedsføre deres kurser, men bruger typisk deres meget omfattende internationale netværk af samarbejdspartnere og tidligere kursister til at anbefale kurserne videre. 2 WASP: Wind Atlas Analysis and Application Program (software til at forudsige vindforhold og elproduktion) 17

18 18

19 2.2 Norge I Norge er offshore olie- og gassektoren langt større end i Danmark grundet de rige mængder af naturressourcer i den norske del af Nordsøen. I 2010 producerede Norge ca. 2,358 mio. tønder olie om dagen, mens Danmark til sammenligning producerede ca. 0,3 mio. tønder 3. På grund af offshore sektorens størrelse og enorme betydning for det norske arbejdsmarked, findes der i Norge også flere offshore specialiserede uddannelser de såkaldte petroleumsudannelser end i Danmark. I Norge eksisterer der desuden både en række specialiserede erhvervsfaglige uddannelser samt lange videregående uddannelsesretninger inden for offshore, herunder særligt ingeniøruddannelser og udannelser i geologi og fysik. Offshoremarkedet i Norge domineres fuldstændigt af olie og gas. Offshore vind er stadigvæk i en meget tidlig fase og der efterspørges derfor stort set ikke arbejdskraft, som er specialiseret inden for dette felt. Der findes heller ikke deciderede uddannelser, som udelukkende beskæftiger sig med offshore vind. Hovedparten af uddannelser på området anlægger i stedet et generelt perspektiv, som omhandler vedvarende energiformer i det hele taget. I det norske uddannelsessystem klassificeres relevante uddannelser inden for offshore under kompetencesystemet ISCED efter niveau og kompleksitet: ISCED 2 og 3 indeholder adgangsgivende kurser til arbejdet i offshore olie- og gassektoren, herunder grundlæggende sikkerhedskurser, mand-over-bordkurser, førstehjælpskurser, brandkurser mv. ISCED 4 indeholder erhvervsuddannelser, som bygger på videregående skoling og ofte forudsætter relevant praktisk erfaring, samt bacheloruddannelser, som er adgangsgivende til de videregående masteruddannelser. ISCED 5 indeholder masteruddannelser på universitetsniveau, herunder kurser i geologi og fysik, anvendelsesorienterede fag som reservoirteknologi, brønddesign og procesanlæg, energieffektiviseringsretninger med fokus bæredygtig energiudvinding og kurser i økonomi. ISCED 6 indeholder ph.d.-uddannelser, herunder i bl.a. petroleumsteknologi og anvendt geofysik Norske uddannelser med relevans for offshore olie og gasindustrien Fagskoleoplæring (erhvervsfaglige uddannelser) Fagskoleoplæring inden for yrkesutdanninger, som svarer nogenlunde til de danske erhvervsfaglige uddannelser, er inden for offshore olie- og gassektoren i Norge i stærk vækst. På fagskoleniveau er den såkaldte Petroleumstekniker-uddannelsen en grunduddannelse, der indbefatter linjefagene HSE, reservoir geologi, mekanik, materialelære, design af brønde, produktion, trykstyring, brøndvæsker, reguleringsteknik og vedligeholdelsesstrategi. I løbet af uddannelsen har de studerende mulighed for at specialisere sig inden for områderne boring, brønde, produktion og subsea installationer. En fagskoleuddannelse inden for boreteknik kvalificerer eksempelvis de studerende til at arbejde som og borer og assisterende borer samt på sigt borechef og boreleder eller som servicetekniker. Hovedudbyderne af offshore uddannelser i Norge er at finde blandt højskoler og universiteter. Deres placering er spredt, men relaterer sig som regel til de store oliecentre. Særligt Bergen Maritime Fagskole, ITC i Tønsberg og Nortrain i Stavanger er væsentlige spillere blandt fagskolerne, som alle er NOKUT 4 certificerede. Bergen Maritime Fagskole tilbyder håndværksmæssige og videregående uddannelser inden for maritime og petroleumstekniske fagretninger. De maritime fag inkluderer specialisering inden for i nautik og skibsteknik, mens de petroleumstekniske retninger fokuserer særligt på boreteknik og havbundsinstallationer. Antallet af elever på skolen er omkring 550, fordelt cirka 50/50 mellem håndværksmæssige og videregående uddannelser. Hordaland Amt er ejer af skolen og ansvarlig for dens drift. ITC boreskole i Tønsberg blev etableret i 1989 og har siden forestået kurser i særligt boreteknik og andre petroleumsrelaterede fag. Skolen udbyder håndværksmæssige uddannelser og driver samtidig kursusvirksomhed i offshorerelaterede fag. Samlet set har den haft mere end 4000 elever tilknyttet. Årligt er der ca. 120 elever på de faste uddannelser og omkring 100 studerende på kurserne. Nortrain Norwegian Drilling Academy blev etableret i juli 2005 og er en videreførsel af Stiftelsen Norsk Senter Offshoreutdannings avdeling 1 Tananger. Det nye selskab er ejet af de ansatte. Nortrain er et af de største centre for uddannelse i Petroleum Engineering og relaterede emner. De vigtigste aktiviteter er grundlæggende kurser i boreog brøndteknik, IADC og IWCF certificering af både bore- og brøndservice personale samt modulbaseret fagskole i petroleumsteknologi. Skolen tilbyder dog også fagskoleuddannelsen i petroliumsteknologi. Universitetsuddannelser På universitetsniveau udbydes der i Norge en række forskellige kandidatuddannelser med relevans for offshore olie og gas. Disse kan umiddelbart deles op i 3 forskellige typer: Ingeniøruddannelser Udannelser i fysik og geologi Uddannelser i økonomi med vægt på teknologi, strategi og (vedvarende) energi Ligesom det er tilfældet med fagskolerne, er også universiteterne, som udbyder uddannelser specialiseret inden for olie og gas, placeret omkring nogle af de større olieområder. Universiteterne i Stavanger og Bergen er således meget benyttet såvel som NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). 3 Kilde: BP Statistical Review of World Energy, 2011 (http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/staging/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf) 4 NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 19

20 Ingeniøruddannelser Offshore olie- og gassektoren i Norge er i høj grad præget af behovet for personer med ingeniørkundskaber og højt specialiseret faglig viden. Sektorkendskab og specialisering inden for offshore er afgørende. Derfor udbydes der også en række uddannelser inden for ingeniørfagene, som retter sig særligt mod offshore olie- og gassektoren, bl.a.: Petroleum Engineering Natural Gas Technology Geofag og petroleumsteknologi (civilingeniøruddannelse) Offshoreteknologi (civilingeniøruddannelse) Petroleumsteknologi (civilingeniøruddannelse) Marine- og undervandsteknologi Natural Gas Technology er en kombinationsuddannelse på masterniveau, som er bygget op af elementer fra tre separate programmer: Petroleum Engineering, Chemical Engineering og Natural Gas Technology. Formålet med dette er at dække hele værdikæden for naturgas, herunder efterforskning og produktion, forarbejdning, fortætning, transport, konvertering til kemikalier, elproduktion og opvarmning. Teknoøkonomisk optimering er centralt. Derudover fokuseres der også på teknologier til kulstofopsamling og lagring, særligt i forarbejdnings og konverteringsfaserne. Marine- og undervandsteknologi er rettet mod systemer og operationer, som indgår i undervandsinstallationer. Uddannelsen kombinerer grundlæggende maskinfag med systemkundskab og arbejde relateret til installation, drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg. Undervandsproduktionssystemer, procesanlæg og moderne brønddesign er eksempler på centrale valgfag. Uddannelser i fysik og geologi Udover ingeniørfagene spiller også kandidatuddannelser i fysisk og geologi en stor rolle i den norske offshore olie- og gassektor. Ligesom det er tilfældet med ingeniøruddannelserne bærer også disse uddannelser præg af en høj grad af specialisering rettet mod offshore olie- og gassektorens særlige behov. Eksempler på uddannelser i denne kategori er bl.a.: magnetometrisk undersøgelse, seismisk undersøgelse, olieboring og borehulslogging. Reservoirfysik er en uddannelse, som kombinerer de klassiske naturvidenskabelige fag fysik, matematik og kemi med geologi. Den er specielt designet til reservoirbeskrivelser og -modellering, herunder studier af flerfasestrømning i porøse medier. Målet er at udnytte forskning og ekspertise fra både universitetets akademiske kredse og eksterne forskningsmiljøer til at uddanne kandidater med tekniske færdigheder, som er velegnede til at arbejde i olieindustrien. Uddannelser i økonomi Udover de tekniske kompetencer er der i den norske offshore olie- og gassektor også fokus på økonomi og ledelse. Der efterspørges kompetencer inden for salg, markedsføring, organisation, håndtering af kulturforskelle samt viden om miljø og klima. Derfor udbydes der også en række økonomiuddannelser med særligt fokus på energi, bl.a.: Executive MBA in Energy Industriel teknologi og driftsledelse Master of Science in Energy Management (civiløkonomuddannelse) Executive MBA in Energy kombinerer traditionelle ledelsesfag såsom økonomi, strategi og finansiering med en særlig indsigt i energisektoren. Uddannelsen indeholder kurser i grundlæggende viden om energi i relation til teknologier, sektorer og markeder, politikker og strategier såvel som ledelsesmæssige spørgsmål. Derudover sættes der også fokus på miljø og vedvarende energi. Industriel teknologi og driftsledelse er en tværfaglig masteruddannelse, som kombinerer ingeniørfag med økonomi. Den er bygget op omkring industrielle tjenester, interaktionen mellem mennesker, teknologi og organisationer samt kvalitet, drift og vedligeholdelse, tilstandsovervågning, risiko og styring. Petroleum Geosciences Petroleum geosciences engineering/petroleumsgeologi Petroleumsteknologi og anvendt geofysik Reservoirfysik Petroleumsgeofag Petroleumsteknologi og anvendt geofysik (Ph.d.) Petroleum geosciences engineering/petroleumsgeologi er læren om naturlige forekomster af petroleum og om hvordan geologiske processer har bidraget til at danne, transportere og lagre petroleum i naturen. Petroleumsgeologi kan defineres som den del af geologien, der anvendes i efterforskning og produktion af olie og gas. Uddannelsen er kompetencegivende i gravimetrisk undersøgelse, 20

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig!

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig! offshore dette er et annoncetillæg fra offshoreenegy.dk // distribueres i jyllands-posten den 6. marts 2014 karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten fremtidens offshore Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk vækst og muligheder [+] [04] Den danske [06] Mangel på [18] Nyt forskningscenter [29] Ny kæmpemølle offshoresektor arbejdskraft skal få

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder

Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder Fokus på match mellem efterspørgsel og udbud af uddannelser og kompetencer Klima- og Energiministeriet og Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge

Projekt Danmarks Maritime Klynge Helt kort peger analysen på, at Danmark stadig har en stærk maritim sektor baseret på godt købmandskab og gode tekniske kompetencer inden for en række vækstområder som offshore og aktiviteter forbundet

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere