Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland"

Transkript

1 Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2011

2 Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland. Udarbejdet for - koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser af Oxford Research, Oktober 2011 Oktober 2011 Godkendt af: Projektleder Sigurd Bløndal Udgivet af og administreret af: AMU-Vest Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Ø Telefon Ophavsretten for "Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland." ligger hos. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysninger indeholdt i dette dokument er ejet af ovennævnte parter og er udleveret uden ansvar for fejl eller udeladelser. Denne bog må, helt eller delvis, anvendes bredt, så længe bogen angives som kilde hertil.

3 Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2011 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 7 Kapitel 1. Indledning 9 Kapitel 2 Udbuddet af uddannelser og efteruddannelser på de undersøgte markeder Danmark Norge England Tyskland 25 Kapitel 3 Efterspørgsel efter uddannelser og efteruddannelser Danmark Norge England Tyskland Efterspørgslen samlet set på de fire markeder 33 Interviewede virksomheder og uddannelsesaktører 35 Bilag Oversigt over væsentlige uddannelsesudbud med relevans for offshore energisektoren 36 5

6 6

7 Sammenfatning I regi af projektet Energi På havet er der tidligere blevet stillet skarpt på danske offshore virksomheders styrkepositioner og vækstpotentialer. Derimod er mulighederne for at øge den strategisk vigtige uddannelses- og kursusvirksomhed relateret til offshore sektoren i Danmark ikke blevet undersøgt nærmere. Formålet med herværende undersøgelse er således at identificere mulige nicher for danske uddannelses- og efteruddannelseskompetencer på det internationale uddannelsesmarked. Øget internationalisering blandt de danske uddannelses- og kursusudbydere er interessant, dels fordi det kan skabe vidensintensive arbejdspladser i Danmark og dels fordi, at det kan være med til at skabe et mere internationalt og hermed også mere attraktivt dansk offshore miljø. Mere præcist kortlægger undersøgelsen udbuddet såvel som efterspørgslen efter offshore specifikke kurser og uddannelser i Danmark samt i Norge, England og Tyskland, der alle er blandt de vigtigste offshore olie- og gas- og/eller offshore vindmarkeder i Europa. Samtidigt ses der nærmere på, hvilke erfaringer med internationalisering de danske uddannelses- og kursusudbydere allerede besidder, samt om der på denne baggrund kan udpeges særlige nicher og styrkepositioner, hvor der for de danske udbydere er potentialer for vækst og yderligere internationalisering. Internationaliseringspotentialet størst på efteruddannelsesområdet I forhold til internationalisering af de danske offshore relevante uddannelser og efteruddannelser har undersøgelsen vist, at der på uddannelsesområdet er en række barrierer, som tydeligvis begrænser uddannelsesinstitutionernes muligheder for at tænke internationalt. Grundlæggende er der for de fleste af uddannelsesinstitutionerne få incitamenter til internationalisering. Økonomisk set får de ikke noget ekstra ud af at tiltrække internationale studerende frem for danske, mens det samtidigt typisk medfører øget administration og ekstra omkostninger. Inden for visse uddannelser, med et lille optag af danske studerende, er der naturligvis et incitament til at tiltrække studerende fra udlandet, men samtidigt mangler mange af uddannelsesinstitutionerne ofte kompetencerne såvel som midlerne til at markedsføre deres uddannelsestilbud internationalt. På universiteterne har man til forskel fra mange andre af de danske uddannelsesinstitutioner en forholdsvis lang tradition for at tænke internationalt, og antallet af internationale universitetsstuderende i Danmark har overordnet set været for opadgående de seneste år. Her har indførelsen af egenbetaling for studerende uden for EU dog medført et fald i søgningen fra internationale studerende til visse af de offshore specifikke universitetsuddannelser. En anden barriere er, at Danmark internationalt set er en mindre offshore nation, særligt hvad angår olie- og gasområdet, hvorfor det generelt kan være svært at tiltrække internationale studerende til offshore specifikke uddannelser i Danmark. Internationaliseringspotentialet virker umiddelbart større på efteruddannelsesområdet, der som oftest er mindre reguleret og hvor der også eksisterer en række private udbydere med en mere naturlig og direkte interesse i at tiltrække flere kunder og i at etablere sig på nye markeder. Analysen viser da også, at der allerede i dag er en lang række danske kursus- og efteruddannelsesudbydere med relation til offshore som har gode erfaringer med internationalisering og at der på de undersøgte markeder ser ud til at være yderligere potentiale enkelte steder. En vigtig pointe i forlængelse af dette er, at det største kundepotentiale ser ud til at ligge blandt de mindre underleverandører til offshore sektoren. Særligt inden for vindenergi har der de sidste par år været en meget markant tendens mod, at de store producenter trækker kursusaktiviteter ind in-house via såvel egen som indkøbt undervisning. Begrænsede potentialer inden for offshore olie- og gas Inden for offshore olie- og gas findes der I Danmark forholdsvist få udbydere af specialiserede offshore kurser. Den klart største volumen i forhold til antallet af kursister såvel som kursusudbydere er inden for offshore sikkerhedstræning og certificering, hvorimod, der eksempelvis kun udbydes få tekniske offshore kurser på et højere/ akademisk niveau. Inden for offshore sikkerhedskurser er der generelt stor efterspørgsel. Her er danske udbydere allerede blandt de toneangivende i Europa og flere af dem har i dag lokale kursuscentre på de undersøgte markeder. Inden for de mere tekniske offshore olie- og gaskurser ser internationaliseringspotentialet for danske kursusudbydere ud til at være meget lille. På de store og attraktive offshore olie- og gasmarkeder som England og Norge, har man i dag et stort udbud af kurser og kursusudbydere som i både antal, variation og specialisering overgår det danske. Et forhold som understreger dette er, at flere af de interviewede danske offshore olie- og gasvirksomheder pointerer, at de ofte må sende medarbejdere til udlandet for at få specialiserede offshore olie- og gaskurser, dette gælder særligt procestekniske kurser. Mange af disse kursusholdere kommer fra USA, men holder også kurser rundt omkring i Europa. Det kunne derfor være en ide, at branchen gik sammen om, at tiltrække nogle af disse kursusholdere til Danmark. Godt ry på vindenergiområdet kan måske udnyttes bedre Inden for vindenergi har Danmark stadig et internationalt ry som værende blandt de førende lande i verden rent kompetence- og vidensmæssigt og med Risø DTU og DUWET har vi allerede efteruddannelsesaktører, der formår at tiltrække internationale kunder. Begge aktører udspringer fra universiteter og udbyder derfor hovedsagligt kurser på et højere teknisk niveau. Risø såvel som DUWET bruger i dag få ressourcer på selve markedsføringen af deres kurser, da de typisk hverken har midlerne eller ressourcerne til at gennemføre en international markedsføringsindsats. Med en mere samlet og intensiv markedsføring kunne man således godt forestille sig, at en yderligere internationalisering 7

8 af højere tekniske efteruddannelser inden for vind ville være en mulighed. Ligesom det er tilfældet inden for offshore olie- og gassektoren ligger en stor del af volumen af efteruddannelse i relation til offshore vind inden for sikkerhedstræning og relaterede certificeringer. Udbyderne af sikkerhedskurser til offshore vindsektoren er også grundlæggende de samme som inden for offshore olie og gas, hvorfor internationaliseringsperspektiverne heller ikke adskiller sig herfra. For udbyderne af sikkerhedskurser og certificeringer drejer det sig således om at være tilstede på de lokale markeder En undtagelse er specialiserede sikkerhedskurser og real life training som det danske IWAL kan tilbyde. Her har man endnu ikke erfaringer med internationale kunder, men er kvaliteten og faciliteterne i orden og produktet unikt, er der formentligt et potentiale for at tiltrække internationale kursister til Danmark. Tysklands vindenergisatsning i Bremerhaven åbner nye muligheder Af de undersøgte markeder virker det desuden til, at det er det tyske, der er det mest interessante - særligt i forhold til de store havvindmølleparker, der skal opsættes med udgangspunkt i den nordtyske havneby Bremerhaven. Dels er der tale om meget store projekter, dels er beliggenheden tæt på det sydlige Danmark og dels er man i Tyskland ikke så langt som Danmark i forhold til udvikling af kurser til og erfaring med offshore vindenergi. De efterspurgte kompetencer relaterer sig særligt til opsætning, drift, vedligehold og service af vindmøllerne i nordsøen. Hertil kommer, at det nordtyske marked generelt har svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, hvilket giver anledning til at overveje, om danske udbydere skal tænke uddannelse af ledige eller ufaglært udenlandsk arbejdskraft, som en penetrationsmulighed. Potentialet er der - men afhænger også vilje og incitamenter Generelt findes der altså inden for begge sektorer - men særligt inden for vind - en række uddannelsesaktører, som allerede i dag tiltrækker udenlandske studerende og kursister. Samtidig er det værd igen at nævne, at nogle af de store udbydere på sikkerhedskurser internationalt er danske og formår at placere sig lokalt og undervise i forhold til forskellige og samtidig meget strikse standarder for indholdet. Dette viser, at det kan lade sig gøre for danske kursusudbydere at trække studerende og kursister til Danmark såvel som at få fodfæste på udenlandske markeder via lokal tilstedeværelse. Potentialet for yderligere internationalisering er overordnet set tilstede. Det kræver dog en satsning fra uddannelsesudbyderne og at uddannelsesudbydere også har et incitament til at kaste sig ud i en målrettet indsats. Analysen viser nemlig også, at der ligesom med internationalisering er få incitamenter for de fleste af de offentlige uddannelsesinstitutioner til at stase yderligere på efteruddannelseskurser. Det er som udgangspunkt få penge, de kan tjene på det og efteruddannelseskurser giver generelt set meget lidt prestige og officiel anerkendelse sammenlignet med forskning og regulære uddannelser. 8

9 Kapitel 1 Indledning Offshore industrien har stor betydning for Danmark og på trods af vores internationalt set forholdsvist begrænsede hjemmemarked, hvad angår både offshore olie- og gas såvel som offshore vind, har en række danske virksomheder som eksempelvis Vestas, LM Windpower, Mærsk Drilling og Weltec haft stor international succes og er i dag blandt de førende inden for deres nicher. Herudover viser tidligere analyser, at Danmark generelt råder over en konkurrencedygtig og veletableret offshore sektor med mange underleverandører af alt fra højteknologiske løsninger til manuelle shorebased services og kursusvirksomhed. I regi af projektet Energi På havet er der på denne baggrund tidligere blevet stillet skarpt på danske offshore virksomheders styrkepositioner og vækstpotentialer. Derimod er mulighederne for at øge den strategisk vigtige uddannelses- og kursusvirksomhed relateret til offshore sektoren i Danmark ikke blevet undersøgt nærmere. Formålet med herværende undersøgelse er således at identificere mulige nicher for danske uddannelses- og efteruddannelseskompetencer på det internationale uddannelsesmarked. Øget internationalisering blandt de danske uddannelses- og kursusudbydere er interessant, dels fordi det kan skabe vidensintensive arbejdspladser i Danmark og dels fordi det kan være med til at skabe et mere internationalt og hermed også mere attraktivt dansk offshore miljø. samt i Norge, England og Tyskland, der alle enten er blandt de vigtigste offshore olie- og gas- og/eller offshore vindmarkeder i Europa. Samtidigt ses der nærmere på, hvilke erfaringer med internationalisering de danske uddannelses- og kursusudbydere allerede besidder, samt om der på denne baggrund kan udpeges særlige nicher og styrkepositioner, hvor der for de danske udbydere er potentialer for vækst og yderligere internationalisering. Analysen er som nævnt en del af projektet, hvis overordnede formål er at skabe vækst og nye arbejdspladser i den danske offshore sektor - blandt andet ved at arbejde for, at uddannelsesmiljøet i Danmark, og i særdeleshed i esbjergområdet, kan imødekomme uddannelsesbehovet på alle niveauer inden for sektoren. Dataindsamling, analyse og rapport er udført af Oxford Research i samarbejde med AMU-Vest og Offshore Center Danmark, der begge er partnere i projektet. Rapporten bygger grundlæggende på litteraturstudier af eksisterende rapporter på området og på kvalitative interview med toneangivende offshore virksomheder på de fire markeder samt interview med de vigtigste danske uddannelses- og kursusudbydere inden for offshore. En oversigt over de interviewede virksomheder og uddannelsesaktører, findes bagerst i rapporten. Mere præcist kortlægger undersøgelsen udbuddet såvel som efterspørgslen efter offshore specifikke kurser og uddannelser i Danmark 9

10

11 Kapitel 2 Udbuddet af uddannelser og efteruddannelser på de undersøgte markeder I dette kapitel beskrives udbuddet af uddannelser og efteruddannelser relateret til offshore industrien i Danmark, England, Norge og Tyskland. I afsnittet omkring Danmark diskuteres desuden internationaliseringspotentialet for de danske udbydere af offshore relevante uddannelser og efteruddannelser. 2.1 Danmark I Danmark er både olie- og gas og vindmølleindustrien veletablerede sektorer, der tilsammen skaber mange tusind arbejdspladser. På trods af dette findes der forholdsvist få uddannelser, som er direkte rettet mod de to offshore sektorer. Dette hænger til dels sammen med, at der er mange af de mere generelle kompetencegivende uddannelser, der udbydes i Danmark, som har høj relevans for offshore sektorerne, dels har tidligere undersøgelser vist, at mange af de største danske offshore virksomheder ikke er interesserede i specialiserede offshore uddannelser og dels har uddannelsesinstitutionerne påpeget, at Danmark såvel som den danske offshore sektor trods alt er for lille et grundlag til at udbyde specialiserede offshore uddannelser 1. I forhold til internationalisering af de danske offshore relevante uddannelser og efteruddannelser har undersøgelsen vist, at der på uddannelsesområdet er en række barrierer, som tydeligvis begrænser uddannelsesinstitutionernes muligheder for at tænke internationalt. Grundlæggende er der for de fleste af uddannelsesinstitutionerne få incitamenter til internationalisering. Økonomisk set får de ikke noget ekstra ud af at tiltrække internationale studerende frem for danske, mens det samtidigt typisk medfører øget administration og ekstra omkostninger. Inden for visse uddannelser, med et lille optag af danske studerende, er der naturligvis et incitament til at tiltrække studerende fra udlandet, men samtidigt mangler mange af uddannelsesinstitutionerne ofte kompetencerne såvel som midlerne til at markedsføre deres uddannelsestilbud internationalt. På universiteterne har man til forskel fra mange andre af de danske uddannelsesinstitutioner en forholdsvis lang tradition for at tænke internationalt, og antallet af internationale universitetsstuderende i Danmark har overordnet set været for opadgående de seneste år. Her har indførelsen af egenbetaling for studerende uden for EU dog medført et fald i søgningen fra internationale studerende til visse af de offshore specifikke universitetsuddannelser. En anden barriere er, at Danmark internationalt set er en mindre offshore nation, særligt hvad angår olie- og gasområdet, hvorfor det generelt kan være svært at tiltrække internationale studerende til offshore specifikke uddannelser i Danmark. Internationaliseringspotentialet virker umiddelbart større på efteruddannelsesområdet, der som oftest er mindre reguleret og hvor der også eksisterer en række private udbydere med en mere naturlig og direkte interesse i at tiltrække flere kunder og i at etablere sig på nye markeder. Efteruddannelsesudbydernes erfaringer med og planer om internationalisering, vil derfor blive uddybet i afsnittene omkring udbuddet af efteruddannelse. En sidste generel pointe er, at det er forholdsvist få danske uddannelsesinstitutioner, der også udbyder kurser og efteruddannelser med relevans for offshore sektoren. Ligesom med internationalisering er der få incitamenter for uddannelsesinstitutionerne til at udbyde efteruddannelseskurser. Det er som udgangspunkt få penge, de kan tjene på det og efteruddannelseskurser giver generelt set meget lidt prestige og officiel anerkendelse sammenlignet med forskning og regulære uddannelser. Som det fremgår af kortlægningen, er der enkelte danske uddannelsesinstitutioner, der også udbyder offshore relaterede kurser. Men undersøgelsen har også vist, at der bliver brugt meget få ressourcer på at køre og markedsføre efteruddannelsesdelen. Følgende beskrives de vigtigste uddannelser og efteruddannelser med relevans for offshore sektoren samt udbyderne af disse. Listen er ikke udtømmende, men nævner de uddannelser og udbydere, som rent volumenmæssigt dækker langt den største del af efterspørgslen efter tekniske offshore kompetencer. Sektoren efterspørger ligeledes generalistkompetencer inden for økonomi, markedsføring, administration og HR. Disse kompetencer er dog ofte mere generiske og i langt mindre grad sektorspecifikke, hvorfor uddannelser og efteruddannelser inden for disse områder ikke dækkes i undersøgelsen Danske uddannelser med relevans for offshore olie og gasindustrien Erhvervsfaglige uddannelser Inden for det erhvervsfaglige uddannelsessystem udbydes der en lang række erhvervsfaglige grunduddannelser med relevans for offshore olie- og gassektoren. Dette drejer sig blandt andet om uddannelserne til: Elektriker Elektrotekniker/ automattekniker Smed Mekaniker Automatik- og procestekniker En af de mest efterspurgte uddannelsesretninger inden for offshore sektoren er dog maskinmesteruddannelsen, som er en videregående erhvervsfaglig uddannelse, der kan tages på maskinmesterskolerne i Fredericia, København og Århus samt på de to maritime uddannelsescentre MARTEC i Frederikshavn og SIMAC i Svendborg. Maskinmester er en teknisk bred uddannelse, som spænder 1 Se eksempelvis Værdikædeanalyse af offshore olie- og gassektoren i Danmark, Oxford Research for Offshore Center Danmark

12 fra motorlære og hydraulik over elektronik og til virksomhedsøkonomi. Uddannelsen til elinstallatør, der ligeledes er en videregående erhvervsuddannelse, er også en populær uddannelse inden for offshore olie- og gassektoren, hvor mange af de danske underleverandører netop er specialiserede i at udføre el- og installationsarbejde på skibe, platforme og borerigge. Herudover har Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg siden 2005 udbudt to videregående erhvervsuddannelser, Driftsteknolog Offshore og Teknisk Manager Offshore, som begge er specifikt rettet mod olie- og gassektoren. Driftsteknolog Offshore er en er en praktisk orienteret 2-årig videregående uddannelse, der består af en kombination af maskintekniske og kvalitetsmæssige fag med offshoreteknologi som hovedfag. Under uddannelsen kombineres viden om bl.a. maskinteknologi, elteknologi, energi og miljø, design, drift og vedligeholdelse af større tekniske anlæg samt ledelse specifikt inden for offshoreområdet og forsyningsområdet. Teknisk Manager Offshore er en praktisk orienteret 2-årig overbygningsuddannelse, der består af en kombination af ledelses-, driftsmæssige og tekniske fag med offshoreteknologi som hovedfag. For at blive optaget på uddannelsen skal man have en relevant erhvervsakademiuddannelse som enten Driftsteknolog Offshore, Elinstallatør eller Produktionsteknolog. Uddannelsen er en internationalt anerkendt professionsbacheloruddannelse. Ingeniøruddannelser Offshore olie- og gassektoren er en teknisk krævende og vidensintensiv sektor. Udover at beskæftige mange faglærte som smede, elektrikere og maskinmestre efterspørger sektoren derfor også i høj grad ingeniører. I Danmark udbyder DTU, Aalborg Universitet i Esbjerg og Aalborg, Århus Universitet i Herning, Syddansk Universitet samt ingeniørhøjskolerne i København og Århus ingeniøruddannelser. I relation til offshore olie- og gasindustrien er følgende specialer særligt relevante: Kemiingeniør (herunder petroleumsingeniør og olie- og gasingeniør) Maskiningeniør Svejseingeniør Elektronikingeniør Designingeniør Bygningsingeniør Specialet petroleumsingeniør er særligt tilrettelagt efter arbejde i olie- og gassektoren og indeholder elementerne produktion, boring og reservoir. På petroleumsingeniøruddannelsen er optaget dog meget begrænset. DTU optager ca. 10 studerende om året, hvoraf størstedelen er udlændinge. Esbjerg Institute of Technology under Aalborg Universitet har på nuværende tidspunkt syv studerende på deres civilingeniøruddannelse i Olie og Gas teknologi fordelt på de forskellige semestre. Hovedparten af disse studerende er også udlændinge. Geologi og geofysik Geologer og geofysikere bidrager til den danske olie- og gassektor med deres viden og kompetencer i tolkning og undersøgelse af underjordiske forhold. Uddannelserne kan i Danmark læses ved universiteterne i København og Århus. Hverken geologiuddannelsen eller geofysikeruddannelsen er som udgangspunkt direkte rettet mod olie- og gassektoren. Der er tale om brede uddannelser, som de studerende løbende, gennem tilvalgsfag, har mulighed for at tilpasse til olie- og gassektoren Danske efteruddannelser med relevans for offshore olie- og gasindustrien I Danmark findes der forholdsvist få udbydere af specialiserede offshore kurser. Den klart største volumen i forhold til antallet af kursister såvel som kursusudbydere er inden for offshore sikkerhedstræning og certificering, hvorimod der eksempelvis kun udbydes meget få tekniske offshore kurser på et højere/akademisk niveau. Falck Nutek Falck Nutec Esbjerg A/S er et selskab under Falck Danmark, som har specialiseret sig i sikkerhedstræning og -rådgivning. Virksomheden beskæftiger mellem 800 og 900 medarbejdere globalt, heraf ca. 50 i Danmark, og har træningscentre i 16 lande i alt knap 30 træningscentre. Falck Nutec har en omsætning på knap 1 mia. DKK og leverer ydelser til en række sektorer, herunder olie- og gasindustrien, vindmølleindustrien, de maritime erhverv, handels- og industrivirksomheder, luftfartsselskaber, den offentlige sektor og forsvaret % af virksomhedens omsætning på verdensplan kan dog relateres til olie- og gasindustrien. Falck Nutec leverer trænings- og rådgivningsydelser med fokus på forebyggelse, håndtering og læring af kritiske situationer og hændelser. Falck Nutek har således allerede omfattende erfaringer med internationalisering og størstedelen af virksomhedens omsætning generes i dag på markeder uden for Danmark. Ifølge virksomheden egner sikkerhedstræning og certificering sig ikke til eksport, men er noget der kræver direkte tilstedeværelse på de markeder, man ønsker at få fodfæste på. Dette skyldes blandt andet forskellige nuancer i landenes lovkrav, kulturelle og sproglige forskelle samt det faktum, at det vil være for omkostningstungt for de fleste virksomheder, at skulle sende deres medarbejdere til udlandet for at få basale sikkerhedskurser. Maersk Training Maersk Training er specialiseret i sikkerhedstræning inden for det maritime område, herunder også offshore olie og gassektoren. Desuden udbyder de også kurser i håndtering af hydraulisk værktøj som bruges til konstruktionsarbejde offshore. Herudover er Mærsk Training blevet internationalt kendt for deres kurser i boreteknik, der køres fra deres faciliteter i Svendborg. Mærsk Drilling er en af de vigtige kunder til disse kurser, men kurserne bruges dog også i høj grad af udenlandske offshore virksomheder. 12

13 Maersk Training var tidligere en inhouse træningsenhed under AP Møller Mærsk, men blev for omkring fem år siden udskilt og etableret som en selvstændig virksomhed under Mærsk gruppen. Virksomheden har hovedkontor i Svendborg, men den specialiserede træning i relation til offshore udbydes i Danmark primært fra deres afdeling i Esbjerg. Ligesom Falck Nutek satser Maersk Training i høj grad på internationalisering gennem lokal tilstedeværelse og virksomheden har inden for de seneste år åbnet lokale træningscentre i Aberdeen og Newcastle, Chennai i Indien og Port Harcourt i Nigeria. De regner desuden med at etablere en række centre i Norge og Mellemøsten i løbet af Mærsk Training har traditionelt haft mest fokus på offshore olie- og gassektoren, men satser nu i høj grad også på træning og kurser til offshore vindsektoren. AMU-Vest AMU-Vest i Esbjerg udbyder en lang række fagtekniske kurser med relevans for offshore olie- og gassektoren. Det drejer sig blandt andet om kurser inden for stillads, overfladebehandling af stålkonstruktioner, rigning, anhugning, kran og svejsning. Herudover tilbyder AMU- Vest og en række sikkerhedskurser. Kurserne er som oftest af kortere varighed og udgør ca. 1/3 af AMU Vests samlede kursusudbud. Kurserne oprettes og designes i høj grad efter virksomhedernes ønsker og rekruttering til kurserne sker på to måder: Virksomhederne tilmelder kursisterne. Denne form for tilmelding står for ca. 80 pct. af optaget. Mange certifikater osv. skal fornyes med jævne mellemrum. Personer tilmelder sig på eget initiativ. Denne form for tilmelding udgør de resterende 20 pct. af optaget. Disse kursister tilmelder sig oftest, fordi de er blevet arbejdsløse og ønsker at opkvalificere sig til offshoresektoren. AMU-Vest er ligesom andre AMU-centre primært finansieret af staten og deres aktiviteter skal gennemføres efter loven om arbejdsmarkedsuddannelser. Dette sætter en naturlig grænse for centrets handlefrihed i forhold til at tiltrække kursister fra virksomheder i udlandet. MARTEC MARTEC er et maritimt uddannelsescenter beliggende i Frederikshavn. Centret består af en maskinmesterskole, en søfartsskole og Skoleskibet Danmark. På kursussiden har MARTEC blandt andet autorisationskurser inden for maritimt el og de har siden 2010 udbudt det grundlæggende sikkerhedskursus, der er nødvendigt for at arbejde offshore (basic offshore). 13

14 MARTEC har ikke tidligere haft internationale kursister, men har siden de oprettede det grundlæggende offshore sikkerhedskursus fået en del henvendelser fra norske virksomheder. Ifølge koordinator, Kenneth Weesgaard har MARTEC dog pt. ikke det helt rigtige udstyr i forhold til at kunne opfylde de norske lovkrav, men dette vil de have på plads i løbet af Kenneth er ikke klar over, hvorfor de norske virksomheder har haft interesse i at lade deres medarbejder tage kurset hos MARTEC. Han mener dog, at det kan være fordi, at Frederikshavn rent geografisk er tæt på virksomhederne i det sydlige Norge og det for virksomhederne derfor er forholdsvist let at komme til Nordjylland. MARTEC har planer om at markedsføre deres offshore sikkerhedskursus i Holland og England, men kender dog ikke pt. markedspotentialet nærmere. Kenneth understreger dog, at MARTEC på deres rent maritime efteruddannelser allerede har en del internationale kunder. SIMAC SIMAC er landets største maritime uddannelsesinstitution med 800 studerende og driver herudover også kursusvirksomhed. SIMAC, der ligger i Svendborg, udbyder kurser inden for hele institutionens maritime kompetenceområde, men fokuserer dog særligt på kurser inden for automation, hydraulik samt bro- og maskinrumssimulation. Kurserne omfatter såvel standardkurser som skræddersyede kurser og bliver typisk skabt i et tæt samarbejde med aftagerne. I relation til offshore sektoren er det især kurserne inden for hydraulik og automatisering, der er relevante. Mærsk Drilling er den største kunde til disse kurser og de foregår altid på engelsk, da der typisk deltager Mærsk Drilling medarbejdere fra hele verden. SIMAC har dog ikke andre udenlandske kunder til deres efteruddannelser. Studierektor, Jan Askholm tror dog, at der er et potentiale i forhold til at tiltrække internationale kunder fra eksempelvis Norge til SIMACS efteruddannelser. På hydraulik og automatiseringsdelen står SIMAC stærkt og vil sagtens kunne være med internationalt. Jan påpeger dog, at det er typisk er meget svært at få fodfæste på et nyt marked og at det vil kræve en intensiv markedsføringsindsats, der kan være svær at finansiere. Det vil som oftest være dyrere for de udenlandske virksomheder at sende medarbejdere helt til Danmark, så virksomhederne skal overbevises om, at SIMACS kurser er pengene værd. I forhold til at åbne lokale efteruddannelsesafdelinger af SIMAC i udlandet er Studierektor Jan Askholm også positiv. Han understreger, at SIMAC ingen planer har om det pt., men at det på sigt ikke vil være urealistisk. Jan nævner, at SIMAC eksempelvis allerede har et salgskontor i Singapore for deres maritime uddannelser. Andre udbydere Udover de ovennævnte aktører findes der også en række andre kursusudbydere, der tilbyder kurser med relevans for offshore olie- og gassektoren, men som det ikke inden for undersøgelsens rammer har været mulig at interviewe. I relation til fagtekniske kurser drejer det sig blandt andet om Kursuscenter Vest, AMU-Syd og Fredericia Maskinmesterskole. Inden for sikkerhedstræning eksisterer der også en række yderligere kursusudbydere som blandt andet tæller det AP Møller Mærsk ejede Svitzer og Esbjerg Safety Consult. Herudover afholder Offshore Center Danmark også generelle introduktionskurser til offshore sektoren for nye medarbejdere hos bl.a. Mærsk Olie og Gas Danske uddannelser med relevans for offshore vindindustrien Inden for vind er der ingen klar skillelinje, hverken virksomheds- eller uddannelsesmæssigt, i forhold til om der er tale om offshore vindmøller eller vindmøller generelt. Mange af de nævnte uddannelser såvel som efteruddannelser er derfor relevante for begge områder og henvender sig både til vindmølleproducenter og mølleoperatører og underleverandører inden for opsætning og vedligehold af møllerne. Erhvervsfaglige uddannelser I Danmark eksisterer der en lang række erhvervsfaglige uddannelser med relevans for vindindustrien. Dette drejer sig i særlig grad om uddannelserne til: Industrioperatør Vindmølleoperatør (Udbydes af CELF Nakskov, EUC Vest og UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern) Elektriker Elektrotekniker/ automattekniker Smed Mekaniker Automatik- og procestekniker Industritekniker Plastmager De fleste af uddannelserne udbydes mange steder i landet på de erhvervsfaglige uddannelsescentre. Inden for det erhvervsfaglige uddannelsessystem udbydes der desuden en række videregående uddannelser de såkaldte erhvervsakademiuddannelser. Her er det særligt maskinmesteruddannelsen og elinstallatøruddannelsen, som er relevante for vindindustrien. De to offshore specifikke uddannelser til henholdsvis driftsteknolog og teknisk manager, der udbydes af Erhvervsakademi Sydvest, er også delvist rettet mod offshore vindsektoren. Ingeniøruddannelser Ligesom offshore olie- og gassektoren er vindindustrien en forholdsvis teknisk og vidensintensiv sektor, der rekrutterer mange ingeniører. I Danmark eksisterer der en lang række ingeniøruddannelser, der ikke er direkte rettet mod vindindustrien, men som stadig har stor relevans for industrien. Det drejer sig i særlig grad om civilingeniøruddannelser inden for: 14

15 Elektroteknologi Elektronik Mekanik Konstruktionsteknik Materiale og procesteknologi Matematisk modellering og computing Byggeri Uddannelserne til civilingeniør inden for disse områder udbydes af DTU, Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA), Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Herudover udbyder DTU, IHA, Syddansk Universitet samt Ingeniørhøjskolen i København (IHK) også en række relevante diplomingiøruddannelser inden for elektronik og stærkstrøm. I løbet af de seneste år er der desuden blevet udviklet en række ingeniøruddannelser som er mere specifikt rettet mod vindustrien og/eller energibranchen. Det drejer sig om følgende: Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik (udbydes af Ingeniørhøjskolen i København og Aalborg Universitet i Esbjerg fra 2013) Civilingeniør i energiteknik (udbydes af Aalborg Universitet og Syddansk Universitet) Civilingeniør i vindenergi (udbydes af DTU) Master/kandidatuddannelse i vindenergi (udbydes af Aalborg Universitet fra 2012) Sidst men ikke mindst finder en del af kandidaterne inden for geologi og geofysik fra Københavns og Århus Universitet også arbejde inden for vindindustrien, hvor de typisk beskæftiger sig med undersøgelser af jordbund og havbundsforhold i relation til placeringen af vindmøllerne Danske efteruddannelser med relevans for offshore vindindustrien Offshore sikkerhedskurser Ligesom det er tilfældet inden for offshore olie- og gassektoren ligger den klart største volumen af efteruddannelse i relation til offshore vind inden for sikkerhedstræning og relaterede certificeringer. Udbyderne af sikkerhedskurser til offshore vindsektoren er også grundlæggende de sammen som inden for offshore olie og gas, hvorfor internationaliseringsperspektiverne heller ikke adskiller sig herfra. De vigtigste udbydere inkluderer Falck Nutek, Maersk Training, AMU-Vest og Martec, hvoraf flere af dem allerede har omfattende internationale aktiviteter (se afsnit 3.1.2). AMU-kurser Som nævnt i afsnittet omkring efteruddannelser inden for offshore olie- og gassektoren er AMU-Vest ligesom andre AMU-centre primært finansieret af staten og deres aktiviteter skal gennemføres efter loven om arbejdsmarkedsuddannelser. Dette sætter en naturlig grænse for centrets handlefrihed i forhold til at tiltrække kursister fra virksomheder i udlandet. 15

16 Nye krav til også at have indtægtsdækket virksomhed for landets AMU-centre, har dog åbnet op for muligheden for at tiltrække internationale kunder og AMU-Vest har de seneste år haft kursister fra en udenlandsk filial af det dansk ejede LM Windpower. Overordnet set må AMU-Vests erfaringer med såvel som muligheder for internationalisering dog betragtes som relativt begrænsede. IWAL International Wind Academy Lolland IWAL er et videns- og forskningsakademi, der medvirker til udvikling og fremme af vindkraft samt formidling af viden. Centret har særlig fokus på drift, servicering og optimering af vindmølledrift samt uddannelse i tilknytning hertil. IWAL blev etableret i 2006 med støtte fra Region Sjælland og den Europæiske Strukturfond, men satser på at blive et kommercielt drevet center i løbet af IWAL har via deres træningsfaciliteter adgang til en rigtig vindmølle, hvorfor de er i stand til at udbyde kurser der indeholder såkaldt real life training. I samarbejde med Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster (CELF) udbyder IWAL blandt andet et møllemontør kursus, der forbereder kursisterne både teknisk, sikkerhedsmæssigt samt personligt og psykisk til det krævende arbejde med at opstille og servicere vindmøller. Udannelsen er således både en screeningsproces og en egentligt uddannelse i rejsning og montering af vindmøller. På kurset får medarbejderne mulighed via de meget realistiske træningsfaciliteter, at se om arbejdet er noget for dem, samtidigt med, at virksomhederne kan vurdere, om deres medarbejdere vil kunne klare det hårde arbejde med at rejse og servicere vindmøller. Kursisterne kommer fra danske underleverandører til de store vindmølleproducenter. Der er typisk mange nationaliteter på holdene, da de danske underleverandører næsten altid bruger et miks af forskellige nationaliteter på deres teams. De teams, der har været igennem IWAL har også i høj grad skulle ud til opgaver i udlandet efter endt kursus. Men virksomhederne har indtil videre kun været danske. Direktør for IWAL, Tom Larsen understreger, at det helt klart ligger i de fremtidige planer også at tiltrække internationale kunder. Pt. arbejder de blandt andet på, at få deres danske kunder til at anbefale IWAL til deres udenlandske samarbejdspartnere og underleverandører. IWAL kører også rene højderedningskurser som ligeledes tager udgangspunkt i real life training. Generelt er det IWALs strategi at tilbyde kurser af højeste kvalitet, hvilket de blandt andet kan gøre via deres adgang til real life faciliteter. Tom er overbevist om, at det netop er kvalitet, at danske kursus- og efteruddannelsesudbydere inden for offshore skal satse på, hvis de skal formå at tiltrække udenlandske kunder. DUWET Danish University Wind Energy Training DUWET, der blev etableret i 2007, hører under Aarhus Universitet i Herning og er et samarbejde mellem Risø-DTU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Centret udbyder en række forskellige efteruddannelser inden for vindenergi: Standardiserede, korte kurser: - Wind Energy Basic Courses - for engineers - Wind Energy Basic Courses - for generalists - Basic Course in Offshore Wind Avancerede kurser for F&U-ingeniører og projektledere: - Project Management of Complex Engineering Projects - Composite Structures - Optimisation of Technical Business Processes - Intercultural Communication Competencies - Technical Change Management - Multivariable Feedback Control Hertil kommer skræddersyede kurser, som de især sælger til udenlandske kunder. DUWET kører 100% kommercielt og modtager således ingen form for statsstøtte. Kurserne henvender sig mest til personer med en teknisk uddannelse og de fleste deltagere er ingeniører. 25% af deres deltagere er dog medarbejdere uden en teknisk uddannelse. De kommer typisk på generalistkurset, som er et introduktionskursus til vindenergi. Standardkurserne køres alle i Herning. Ifølge Steen Mortensen, som leder DUWET, er det især developere af vindmølleparker som Dong og Vattenfall samt underleverandører til vindmølleindustrien, som benytter sig af kurserne. Tidligere havde de også mange kursister fra de store vindmøllefabrikanter som Vestas, Siemens og LM Windpower. Steen fornemmer dog, at fabrikanterne efterhånden er blevet så store og etablerede, at de kører de fleste kurser internt. Der er generelt mange udlændinge på DUWETs kurser og Steen anslår, at knapt 50% af deltagerne i snit har udenlandsk baggrund. En del af dem arbejder dog fra virksomheder i Danmark. Steen vurderer, at ca. 25% af deres deltagere kommer fra udenlandske virksomheder. Heraf kommer de fleste fra England, Holland, Tyskland og de andre nordiske lande. De har også haft deltagere fra Tyrkiet og Kina, men det er forholdsvist få det drejer sig om. DUWET har et enkelt kursus med særligt fokus på offshore, som er udviklet i samarbejde med Offshore Center Danmark. Det er typisk folk, der allerede ved en del om vindenergi, som kommer på kurset. På dette kursus har DUWET også haft deltagere fra England, Holland og Tyskland. Ved de skræddersyede kurser er det som oftest DUWETs undervisere, der tager ud til kunderne. Her har centret også mange kunder i udlandet. I løbet af de sidste fire år har de eksempelvis været fire gange i Kina og tre gange i England samt i Egypten, Indien og Spanien. Ifølge Steen har de i DUWET tydeligt kunnet mærke finanskrisen, samt at de store vindmølleproducenter i Danmark selv er begyndt at køre en del af de standardkurser DUWET udbyder. Han vurderer dog, at interessen for DUWETs kurser har været stigende de sidste 16

17 to år og er overbevist om, at DUWET sagtens kunne skaffe flere internationale kunder, hvis de havde flere ressourcer til markedsføring. At DUWET formår at tiltrække kursister fra hele verden, mener Steen, blandt andet skyldes, at Danmark stadigt har et rigtigt godt internationalt ry inden for vindenergi. Risø DTU Wind Energy Division Risø er et test- og forskningscenter under DTU med speciale i vedvarende energi. Centret ligger i Roskilde på Sjælland og blev etableret helt tilbage i I begyndelsen beskæftigede centret sig udelukkende med kernekraft og forsyningssikkerhed, men fra midten af firserne kom der fokus på vedvarende energikilder som eksempelvis vindkraft. Inden for vindenergi regnes Risø i dag som et af de absolutte førende videns- og testcentre på verdensplan. Risø udbyder ingen regulære uddannelser, men har en række specialiserede kurser. I 2011 udbød centret følgende kurser: HAWC2 (HAWC2 er et værktøj til simulering og beregninger af wind turbine response time ) Wind Lidar (måling af vind og vindhastigheder) WAsP Course (Wind Atlas Analysis and Application Program software til at forudsige vindforhold og elproduktion) WAsP Certification WAsP Engineering Wind Turbine Dynamics and Aerolasticity Corse Offshore Course Planning and Development of Wind Farms Hovedparten af kursisterne på RISØs vindenergikurser er ifølge Seniorkonsulent, Niels Erik Clausen fra udlandet. De kommer fra hele verden, men de seneste par år, har der særligt været mange fra Frankrig, Italien og Spanien. Offshorekurset, som Niels er ansvarlig for, har RISØ kørt fire gange og her er der stort set kun udlændinge på kurserne. Kunderne kommer både fra de helt store energiselskaber og fra de mindre underleverandører eller fra virksomheder, der ønsker at komme ind på vindmarkedet. Niels bemærker, at de stort set aldrig har deltagere fra de store danske spillere som Vestas, Siemens og Dong. Deres WASP 2 kurser holder de desuden også rundt omkring i verden, hvor de ved, at der er efterspørgsel. I år afholder de blandt andet et WASP kursus i Australien. RISØ bruger ingen videre ressourcer på at markedsføre deres kurser, men bruger typisk deres meget omfattende internationale netværk af samarbejdspartnere og tidligere kursister til at anbefale kurserne videre. 2 WASP: Wind Atlas Analysis and Application Program (software til at forudsige vindforhold og elproduktion) 17

18 18

19 2.2 Norge I Norge er offshore olie- og gassektoren langt større end i Danmark grundet de rige mængder af naturressourcer i den norske del af Nordsøen. I 2010 producerede Norge ca. 2,358 mio. tønder olie om dagen, mens Danmark til sammenligning producerede ca. 0,3 mio. tønder 3. På grund af offshore sektorens størrelse og enorme betydning for det norske arbejdsmarked, findes der i Norge også flere offshore specialiserede uddannelser de såkaldte petroleumsudannelser end i Danmark. I Norge eksisterer der desuden både en række specialiserede erhvervsfaglige uddannelser samt lange videregående uddannelsesretninger inden for offshore, herunder særligt ingeniøruddannelser og udannelser i geologi og fysik. Offshoremarkedet i Norge domineres fuldstændigt af olie og gas. Offshore vind er stadigvæk i en meget tidlig fase og der efterspørges derfor stort set ikke arbejdskraft, som er specialiseret inden for dette felt. Der findes heller ikke deciderede uddannelser, som udelukkende beskæftiger sig med offshore vind. Hovedparten af uddannelser på området anlægger i stedet et generelt perspektiv, som omhandler vedvarende energiformer i det hele taget. I det norske uddannelsessystem klassificeres relevante uddannelser inden for offshore under kompetencesystemet ISCED efter niveau og kompleksitet: ISCED 2 og 3 indeholder adgangsgivende kurser til arbejdet i offshore olie- og gassektoren, herunder grundlæggende sikkerhedskurser, mand-over-bordkurser, førstehjælpskurser, brandkurser mv. ISCED 4 indeholder erhvervsuddannelser, som bygger på videregående skoling og ofte forudsætter relevant praktisk erfaring, samt bacheloruddannelser, som er adgangsgivende til de videregående masteruddannelser. ISCED 5 indeholder masteruddannelser på universitetsniveau, herunder kurser i geologi og fysik, anvendelsesorienterede fag som reservoirteknologi, brønddesign og procesanlæg, energieffektiviseringsretninger med fokus bæredygtig energiudvinding og kurser i økonomi. ISCED 6 indeholder ph.d.-uddannelser, herunder i bl.a. petroleumsteknologi og anvendt geofysik Norske uddannelser med relevans for offshore olie og gasindustrien Fagskoleoplæring (erhvervsfaglige uddannelser) Fagskoleoplæring inden for yrkesutdanninger, som svarer nogenlunde til de danske erhvervsfaglige uddannelser, er inden for offshore olie- og gassektoren i Norge i stærk vækst. På fagskoleniveau er den såkaldte Petroleumstekniker-uddannelsen en grunduddannelse, der indbefatter linjefagene HSE, reservoir geologi, mekanik, materialelære, design af brønde, produktion, trykstyring, brøndvæsker, reguleringsteknik og vedligeholdelsesstrategi. I løbet af uddannelsen har de studerende mulighed for at specialisere sig inden for områderne boring, brønde, produktion og subsea installationer. En fagskoleuddannelse inden for boreteknik kvalificerer eksempelvis de studerende til at arbejde som og borer og assisterende borer samt på sigt borechef og boreleder eller som servicetekniker. Hovedudbyderne af offshore uddannelser i Norge er at finde blandt højskoler og universiteter. Deres placering er spredt, men relaterer sig som regel til de store oliecentre. Særligt Bergen Maritime Fagskole, ITC i Tønsberg og Nortrain i Stavanger er væsentlige spillere blandt fagskolerne, som alle er NOKUT 4 certificerede. Bergen Maritime Fagskole tilbyder håndværksmæssige og videregående uddannelser inden for maritime og petroleumstekniske fagretninger. De maritime fag inkluderer specialisering inden for i nautik og skibsteknik, mens de petroleumstekniske retninger fokuserer særligt på boreteknik og havbundsinstallationer. Antallet af elever på skolen er omkring 550, fordelt cirka 50/50 mellem håndværksmæssige og videregående uddannelser. Hordaland Amt er ejer af skolen og ansvarlig for dens drift. ITC boreskole i Tønsberg blev etableret i 1989 og har siden forestået kurser i særligt boreteknik og andre petroleumsrelaterede fag. Skolen udbyder håndværksmæssige uddannelser og driver samtidig kursusvirksomhed i offshorerelaterede fag. Samlet set har den haft mere end 4000 elever tilknyttet. Årligt er der ca. 120 elever på de faste uddannelser og omkring 100 studerende på kurserne. Nortrain Norwegian Drilling Academy blev etableret i juli 2005 og er en videreførsel af Stiftelsen Norsk Senter Offshoreutdannings avdeling 1 Tananger. Det nye selskab er ejet af de ansatte. Nortrain er et af de største centre for uddannelse i Petroleum Engineering og relaterede emner. De vigtigste aktiviteter er grundlæggende kurser i boreog brøndteknik, IADC og IWCF certificering af både bore- og brøndservice personale samt modulbaseret fagskole i petroleumsteknologi. Skolen tilbyder dog også fagskoleuddannelsen i petroliumsteknologi. Universitetsuddannelser På universitetsniveau udbydes der i Norge en række forskellige kandidatuddannelser med relevans for offshore olie og gas. Disse kan umiddelbart deles op i 3 forskellige typer: Ingeniøruddannelser Udannelser i fysik og geologi Uddannelser i økonomi med vægt på teknologi, strategi og (vedvarende) energi Ligesom det er tilfældet med fagskolerne, er også universiteterne, som udbyder uddannelser specialiseret inden for olie og gas, placeret omkring nogle af de større olieområder. Universiteterne i Stavanger og Bergen er således meget benyttet såvel som NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). 3 Kilde: BP Statistical Review of World Energy, 2011 (http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/staging/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf) 4 NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 19

20 Ingeniøruddannelser Offshore olie- og gassektoren i Norge er i høj grad præget af behovet for personer med ingeniørkundskaber og højt specialiseret faglig viden. Sektorkendskab og specialisering inden for offshore er afgørende. Derfor udbydes der også en række uddannelser inden for ingeniørfagene, som retter sig særligt mod offshore olie- og gassektoren, bl.a.: Petroleum Engineering Natural Gas Technology Geofag og petroleumsteknologi (civilingeniøruddannelse) Offshoreteknologi (civilingeniøruddannelse) Petroleumsteknologi (civilingeniøruddannelse) Marine- og undervandsteknologi Natural Gas Technology er en kombinationsuddannelse på masterniveau, som er bygget op af elementer fra tre separate programmer: Petroleum Engineering, Chemical Engineering og Natural Gas Technology. Formålet med dette er at dække hele værdikæden for naturgas, herunder efterforskning og produktion, forarbejdning, fortætning, transport, konvertering til kemikalier, elproduktion og opvarmning. Teknoøkonomisk optimering er centralt. Derudover fokuseres der også på teknologier til kulstofopsamling og lagring, særligt i forarbejdnings og konverteringsfaserne. Marine- og undervandsteknologi er rettet mod systemer og operationer, som indgår i undervandsinstallationer. Uddannelsen kombinerer grundlæggende maskinfag med systemkundskab og arbejde relateret til installation, drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg. Undervandsproduktionssystemer, procesanlæg og moderne brønddesign er eksempler på centrale valgfag. Uddannelser i fysik og geologi Udover ingeniørfagene spiller også kandidatuddannelser i fysisk og geologi en stor rolle i den norske offshore olie- og gassektor. Ligesom det er tilfældet med ingeniøruddannelserne bærer også disse uddannelser præg af en høj grad af specialisering rettet mod offshore olie- og gassektorens særlige behov. Eksempler på uddannelser i denne kategori er bl.a.: magnetometrisk undersøgelse, seismisk undersøgelse, olieboring og borehulslogging. Reservoirfysik er en uddannelse, som kombinerer de klassiske naturvidenskabelige fag fysik, matematik og kemi med geologi. Den er specielt designet til reservoirbeskrivelser og -modellering, herunder studier af flerfasestrømning i porøse medier. Målet er at udnytte forskning og ekspertise fra både universitetets akademiske kredse og eksterne forskningsmiljøer til at uddanne kandidater med tekniske færdigheder, som er velegnede til at arbejde i olieindustrien. Uddannelser i økonomi Udover de tekniske kompetencer er der i den norske offshore olie- og gassektor også fokus på økonomi og ledelse. Der efterspørges kompetencer inden for salg, markedsføring, organisation, håndtering af kulturforskelle samt viden om miljø og klima. Derfor udbydes der også en række økonomiuddannelser med særligt fokus på energi, bl.a.: Executive MBA in Energy Industriel teknologi og driftsledelse Master of Science in Energy Management (civiløkonomuddannelse) Executive MBA in Energy kombinerer traditionelle ledelsesfag såsom økonomi, strategi og finansiering med en særlig indsigt i energisektoren. Uddannelsen indeholder kurser i grundlæggende viden om energi i relation til teknologier, sektorer og markeder, politikker og strategier såvel som ledelsesmæssige spørgsmål. Derudover sættes der også fokus på miljø og vedvarende energi. Industriel teknologi og driftsledelse er en tværfaglig masteruddannelse, som kombinerer ingeniørfag med økonomi. Den er bygget op omkring industrielle tjenester, interaktionen mellem mennesker, teknologi og organisationer samt kvalitet, drift og vedligeholdelse, tilstandsovervågning, risiko og styring. Petroleum Geosciences Petroleum geosciences engineering/petroleumsgeologi Petroleumsteknologi og anvendt geofysik Reservoirfysik Petroleumsgeofag Petroleumsteknologi og anvendt geofysik (Ph.d.) Petroleum geosciences engineering/petroleumsgeologi er læren om naturlige forekomster af petroleum og om hvordan geologiske processer har bidraget til at danne, transportere og lagre petroleum i naturen. Petroleumsgeologi kan defineres som den del af geologien, der anvendes i efterforskning og produktion af olie og gas. Uddannelsen er kompetencegivende i gravimetrisk undersøgelse, 20

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Indlæg ved: Sigurd Blöndal, Projektleder Energi på havet Koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser

Indlæg ved: Sigurd Blöndal, Projektleder Energi på havet Koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser Job profiler og udvikling i offshore energi industri Indlæg ved: Sigurd Blöndal, Projektleder Energi på havet Koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser WP Ingeniører medarbejdere i projektet:

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Søfarts- og maskinmesterskolerne

Søfarts- og maskinmesterskolerne Søfarts- og maskinmesterskolerne Maskinmesterskolerne Professionsbachelor: Forskningstilknytning. - I undervisningen inddrages resultater af forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra områder, der

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere