REGULATIV BOLIGPORTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV BOLIGPORTAL"

Transkript

1 REGULATIV BOLIGPORTAL

2

3 SIDE 3 l 8 Regulativ om boligportalen I medfør af lov om almene boliger m.v. 64, stk. 1, jf. 94, nr. 5, og 95, stk. 1 og bekendtgørelse nr af 18. december 2009 om drift af almene boliger m.v. 126 har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsat følgende regler om boligportalen. Kap 1. Indberetning til boligportalen 1 Landsbyggefonden etablerer en landsdækkende internetbaseret boligportal, også med oplysninger om tilgængelighed og handicapegnethed. Portalen omfatter samtlige almene boliger. Stk. 2. I boligportalen indgår data vedr. boligerne m.v. jf. kap 2. Stk. 3. Boligportalen anvendes af borgerne ved boligsøgning. Yderligere anvendes data i boligportalen bl.a. af Udbetaling Danmark A/S til boligstøtteberegning samt til statistiske formål. 2 Boligorganisationerne skal indberette data om boligorganisationens boliger til boligportalen, jf Indberetning skal ske på grundlag af data, som udsendes af Landsbyggefonden til den enkelte boligorganisation. Indberetning skal ske senest den 1. marts Ændringer skal løbende indberettes og minimum en gang i døgnet. Stk. 2. For ældreboliger ejet af en selvejende almen ældreboliginstitution, en kommune eller en region skal indberetning dog først ske, når Landsbyggefonden anmoder om det. Indberetning skal ske senest 2 måneder efter fondens anmodning. Stk. 3. For nye eller nyindrettede boliger skal indberetning ske i forbindelse med ibrugtagelse af byggeriet (skæringsdagen). Indberetning skal foretages inden boligerne udbydes i udlejning. Stk. 4. Ved nedlæggelse af boliger, sammenlægning af afdelinger og andre ændringer i forhold til fondens data (de indberettede data) skal indberetning ske uden ugrundet ophold efter ændringer er sket. Stk. 5. Hvis boligorganisationen konstaterer uoverensstemmelse mellem fondens data og boligorganisationens data skal dette ligeledes indberettes uden ugrundet ophold efter konstateringen. Kap 2. Landsbyggefondens data 3 I boligportalen indgår oplysninger fra Landsbyggefondens data om boligorganisationen: 1. Boligorganisationens nummer 2. Boligorganisationens navn

4 SIDE 4 l 8 3. Administrationsadresse 4. Telefonnummer 5. adresse 6. Hjemmesideadresse Stk. 2. Endvidere indgår oplysninger fra Landsbyggefondens data om afdelingerne: 1. Afdelingsnummer 2. Afdelingens navn 3. Antal byggeafsnit/bebyggelse Stk. 3. Endvidere indgår oplysninger fra Landsbyggefondens data om byggeafsnittet: 1. Byggeafsnittets navn 2. Byggeafsnittets beliggenhed 3. Postnummer 4. Byggeafsnittets beliggenhedskommune 5. Byggeafsnittets opførelsesår 6. Antal boliger i byggeafsnittet 7. BBR nummer/ejendomsnummer Kap 3. Boligorganisationens indberetning 4 Boligorganisationen kontrollerer og indberetter oplysninger om boligorganisationen vedr.: 1. Andre relevante hjemmesideadresser 2. Særlig adresse vedr. opskrivning 3. Boligorganisationens opskrivningspolitik m.m. 4. Regler for opskrivning samt opskrivningsgebyr 5. Andre nødvendige oplysninger 5 Boligorganisationen kontrollerer og indberetter oplysninger om afdelingen vedr.: 1. Særlige anvisninger vedr. opskrivning fleksibel udlejning eller lignende 2. Eventuelle fællesoplysninger for afdelingen 3. Eventuelle link til afdelingens hjemmeside 4. Eventuelle billeder 5. Andre nødvendige oplysninger 6 Boligorganisationen kontrollerer og indberetter oplysninger om byggeafsnittet vedr.: 1. Repræsentativ adresse til brug for geokodning 2. Husordensregulativ om husdyrhold 3. Antenneforening 4. Fælles telefon 5. Internetforbindelse 6. Særlige anvisninger vedrørende opskrivning som er ens for hele byggeafsnittet 7. Eventuelle fællesoplysninger for byggeafsnittet 8. Eventuelle billeder 9. Andre nødvendige oplysninger 7 boligorganisationen kontrollerer og indberetter for hver enkelt lejlighed: 1. Adresse og navn på lejere (beboere/ lejemålsnummer/bbr-enhed) 2. Boligareal m.v. 3. Tilgængelighed/ældre eller handicapegnethed 4. Elevatorbetjening 5. Nettohusleje 6. Aconto vand og varme og andre forbrugsudgifter 7. Indskud 8. Øvrige oplysninger til boligstøtteberegning fra boligstøtteansøgningen, sektion B 9. Eventuelle billeder og lejlighedsplaner 10. Andre nødvendige oplysninger 8 De data, der er nævnt i 3, stk. 1-3, 4, nr. 5, 5, nr. 5, 6, nr. 9 og 7, nr. 1, 2, 4 og 10 afstemmes af

5 SIDE 5 l 8 Landsbyggefonden med data i OIS (den Offentlige Informations Server), idet Landsbyggefonden indgår aftale som datadistributør med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Selv om boligportalen anvendes af boligsøgende, er der ikke tale om markedsføring i relation til OIS. Landsbyggefonden stiller data om boligorganisationernes egne byggerier og boliger til rådighed for den pågældende boligorganisation. Boligorganisationerne skal overholde bestemmelserne i bilag 1 til dette regulativ. 9 Landsbyggefonden indgår aftale med Udbetaling Danmark A/S om levering af data til beregninger af individuel boligstøtte. Eventuelle refusionsbeløb fastsættes således, at Udbetaling Danmark A/S dækker en forholdsmæssig andel af boligportalens driftsudgifter. Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. februar 2008 til ikrafttræden den 11. februar Ændret på bestyrelsesmøde den 28. september 2012 til ikrafttræden den 1. oktober Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 22. oktober 2012 godkendt regulativet. Jesper Nygård, formand. Bilag 1 Boligorganisationernes adgang til og begrænsninger for anvendelse af data i Boligportalen 1. Boligorganisationen har kun adgang til oplysninger fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR) vedrørende egne ejendomme. 2. Boligorganisationen kan meddele fuldmagt til dataadgang efter regulativet til en administrationsorganisation, en anden boligorganisation eller til en anden administrator. Fuldmagtshaver skal overholde regulativet og dette bilag. 3. Boligorganisationen skal overholde den til enhver tid gældende bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-bekendtgørelsen). 4. Oplysningerne fra BBR anvendes til validering og afstemning af egne oplysninger, til egne registre og til markedsføring i forbindelse med udlejning af boliger. 5. Leverance af data sker i form af udtræk fra Landsbyggefondens data eller herpå beroende systemer. 6. Boligorganisationen har alene ret til at anvende de leverede ejendomsdata til det formål, der er nævnt i punkt 4. Boligorganisationen må ikke videregive de modtagne ejendomsdata til tredjepart. Boligorganisationen er dog altid berettiget til at videregive de udleverede ejendomsdata til lejerne i den pågældende ejendom. Endvidere må oplysningerne offentliggøres i det omfang offentliggørelsen fremgår af det oplyste formål under punkt 4, så fremt modtagerne af de offentliggjorte

6 SIDE 6 l 8 oplysninger bliver pålagt at undlade at videregive disse. Der må maksimalt fremgå oplysninger om 50 ejendomme pr. sidevisning ved offentliggørelse på internettet eller pr. dokument i øvrigt, med mindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skriftligt har godkendt en fravigelse heraf. Som videregivelse anses ikke overladelse af data til et konsulentfirma eller lignende, som udelukkende behandler data på vegne af boligorganisationen og med hvem der indgås kontrakt mellem boligorganisationen og konsulentfirma om, at data må anvendes til denne opgave, samt om at data tilbageleveres eller destrueres, når opgaven er gennemført. Oplysninger i BBR må ikke benyttes til kontrol med lejerens energiforbrug, jf. BBR-lovens 3, stk. 6. Publicering af analyser baseret på BBR betragtes ikke som videregivelse, såfremt de pågældende analyser er anonymiserede. 7. Boligorganisationen er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder i henhold til regulativet til andre. 8. Det må påregnes, at de leverede ejendomsdata kan være fejlbehæftede som følge af, at der i originalregistrene kan forekomme fejlbehæftede data. Da Landsbyggefonden ikke henter de pågældende ejendomsdata fra originalregistrene, men kun har rådighed over kopi af data fra originalregistrene, kan der endvidere være uoverensstemmelse mellem orignalregistrene og de leverede data. Bliver boligorganisationen opmærksom på fejl i ejendomsdata i BBR, bedes disse fejl indberettet til registerføreren, d.v.s. kommunen. 9. Oplysningerne skal opbevares fortroligt. Ved digital adgang må kun de af boligorganisationens medarbejdere, der er beskæftiget med opgaver, der falder ind under regulativet, og som boligorganisationen har autoriseret hertil, have adgang til de sammenstillede ejendomsdata. Boligorganisationen må kun autorisere medarbejdere for hvem det er nødvendigt at anvende digital adgang i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, og de enkelte medarbejdere må ikke autoriseres til anvendelser, de ikke har behov for. Ved adgangskontrollen til systemet skal anvendes ID-kort og/eller indtastning af autorisationskode. Den autoriserede medarbejder skal tildeles en fortrolig og personlig autorisationskode, der udskiftes med jævne mellemrum. Indlæsning/indtastning af autorisationskoden skal ske ikke læsbart. 10. Misligholdelse. Landsbyggefonden kan inddrage boligorganisationens tilladelse til at modtage oplysninger og forlange eventuelle kopier heraf slettet, såfremt boligorganisationen overtræder bestemmelserne om anvendelse af data, videregivelse til andre parter eller sikkerhedsforanstaltninger, jf. punkterne 6 og 9. Landsbyggefonden er endvidere berettiget til at forlange samtlige eller en del af de udleverede data retur fra boligorganisationen og eventuelle kopier heraf slettet, såfremt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skønner det nødvendigt.

7

8 Ungdomsbo, afd. 5 Granparken, Esbjerg Foto : Jørgen Jørgensen

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere