REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)"

Transkript

1 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF

2

3 SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I MEDFØR AF LOV OM ALMENE BOLIGER M.V., 95, STK. 1, HAR BESTYRELSEN FOR LANDSBYGGEFONDEN MED GODKEN- DELSE FRA MINISTEREN FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER FASTSAT FØLGENDE REGLER OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE EFTER LOV OM ALMENE BOLIGER M.V., 92 (LANDSDISPOSITIONSFONDEN). Kapitel 1. Særlig driftsstøtte 1 Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Stk. 2. Regulativet finder tilsvarende anvendelse på almene ældreboliger ejet af en selvejende almen ældreboliginstitution, en kommune eller en region, almene ungdomsboliger ejet af en almen ungdomsboliginstitution samt friplejeboliger. Regulativet finder ikke anvendelse for universitetsnære almene ungdomsboliger. Stk. 3. Særlig driftsstøtte kan ydes i form af lån eller tilskud efter fondens afgørelse. Lån kan henstå rentefrit og afdragsfrit uden tidsbegrænsning, dog skal lånet kunne forlanges forrentet og afdraget efter fondens nærmere bestemmelse, såfremt økonomien for de ejendomme, hvortil der er ydet lån, forbedres eller kan forbedres ved omprioritering, eller ændrede forhold for byggeriet taler herfor, herunder at der indtræder en stigning i det almindelige lejeniveau. Stk. 4. Særlig driftsstøtte ydes af midlerne i landsdispositionsfonden, jf. lov om almene boliger m.v., 89. Stk. 5. Særlig driftsstøtte kan ydes til finansiering af: 1) Nødvendige udbedrings-, opretningsog vedligeholdelsesarbejder. 2) Miljøforbedrende foranstaltninger. 3) Andre foranstaltninger, herunder udligning af opsamlede driftsunderskud og udgifter til delvis nedrivning af en afdelings ejendom. 2 Landsbyggefonden yder ikke særlig driftsstøtte til afdelinger, som ikke er i økonomisk balance ved deres etablering som almene afdelinger, herunder har væsentlige udækkede byggetekniske behov. Fonden kan dog yde støtte, hvis en afdeling efterfølgende er kommet i økonomisk balance eller hvis væsentlige byggetekniske behov, der er konstateret ved etableringen, er dækket. 3 Tilsagn om støtte forudsætter tilvejebringelse af en detaljeret helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af afdelingens sociale, økonomiske og bygningsmæssige problemer. Der skal herunder foretages

4 SIDE 4 l 8 en redegørelse for de foranstaltninger, der ønskes iværksat, fordelt på: 1) Social opretning i form af tiltag, der øger tryghed og trivsel og bryder den negative sociale arv samt andre tiltag, som kan forbedre afdelingens situation som helhed. 2) Økonomisk opretning, herunder en analyse af driftsbudgettet og af den fremtidige udlejningssituation efter en eventuel huslejenedsættelse samt en plan for afvikling af eventuelt opsamlet driftsunderskud, herunder mulige driftsbesparelser. 3) Fysisk opretning, herunder nødvendige renoveringsarbejder, kriminalitetsforebyggelse, infrastrukturændringer og miljøforbedrende foranstaltninger. 4) Organisatoriske rammer, som sikrer entydig ledelse og koordinering af de indsatser, som sættes i værk. Stk. 2. Helhedsplanen skal udarbejdes af boligorganisationen i samarbejde med beliggenhedskommunen under iagttagelse af reglerne om beboerdemokrati i 37 i lov om almene boliger m.v. Ved udarbejdelsen skal endvidere inddrages andre relevante lokale organisationer. Stk. 3. Fonden yder i nødvendigt omfang vejledning om udarbejdelse af helhedsplanen. 4 Ved behandlingen af ansøgning om særlig driftsstøtte foretager fonden en samlet vurdering af afdelingens situation med udgangspunkt i ansøgningen og helhedsplanen. Stk. 2. I det omfang der er behov for en videregående helhedsbetonet indsats, kan Landsbyggefonden forlange, at der skal etableres særlige organisatoriske rammer (projektstyringsorganisation) for den enkelte afdeling eller for flere afdelinger samlet. 5 Hvis fonden beslutter at yde særlig driftsstøtte til en afdeling, udarbejder fonden en samlet plan til løsning af afdelingens problemer. Følgende aktiviteter kan indgå som elementer i en samlet plan: 1) Kapitaltilførsel til dækning af opsamlet underskud, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og afvikling af underfinansiering eller særlige aktiviteter. 2) Ændret huslejedifferentiering. 3) Delvis fritagelse for pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. lov om almene boliger m.v., 80, stk. 4. 4) Midlertidig fritagelse for ydelser på tidligere ydede midlertidige driftslån og driftstabslån (trojkalån). 5) Kapitaltilførsel til oprettelse af kapitaldepot til løbende underskudsfinansiering. 6) Kapitaltilførsel til betaling af nedrivningsudgifter ved delvis nedrivning. 7) Opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring, jf. lov om almene boliger m.v., 91, og fondens regulativ om støtte til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt infrastrukturændringer i udsatte almene boligområder. 8) Udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering, samt energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger, jf. lov om almene boliger m.v., ) Gennemførelse af ekstraordinære

5 SIDE 5 l 8 renoveringsarbejder, finansieret med ustøttede lån, jf. lov om almene boliger m.v., ) Gennemførelse af forbedringsarbejder, finansieret ved almindeligt tillægslån. 11) Fortætningsbyggeri, finansieret efter reglerne om nybyggeri, jf. lov om almene boliger m.v., kap ) Brug af trækningsretsmidler, jf. lov om almene boliger m.v., 90, og fondens regulativ om tilskud til forbedringsog opretningsarbejder m.v. 13) Tilskud efter fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger. 6 Som et led i den samlede plan udarbejder fonden et summarisk reguleret driftsbudget for de nærmeste 2-3 budgetår. I det regulerede driftsbudget tages højde for inflation, indeksregulering, aftrapning af eventuel rentesikring eller anden økonomisk støtte, lejetab, fraflytningstab og uforudsete udgiftsstigninger. 7 Den samlede plan for afdelingen udarbejdes efter forhandling med boligorganisationen, kommunalbestyrelsen og de realkreditinstitutter, der har ydet realkreditlån til afdelingen, samt en eventuel administrationsorganisation. Stk. 2. Kapitaltilførsel ydes med 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen, 1/5 (lån) fra kommunen, 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet og 2/5 fra fonden (1/5 lån, 1/5 tilskud). Hvis boligorganisationens egenkapital ikke skønnes at være tilstrækkelig til, at boligorganisationen helt eller delvist kan yde sin andel af kapitaltilførslen, pålægges den manglende andel en eventuel administrationsorganisation. Hvis hverken boligorganisationens eller en eventuel administrationsorganisations egenkapital skønnes at være tilstrækkelig, fordeles den manglende andel på de øvrige parter med 1/4 (lån) fra kommunen, 1/4 (lån) fra realkreditinstituttet og 2/4 fra fonden (1/4 lån, 1/4 tilskud ). Stk. 3. Fondens særlige driftsstøtte kan betinges af de øvrige parters tiltræden til den samlede plan, jf. lov om almene boliger m.v., 96. Stk. 4. Ved kapitaltilførsel til nedrivning kan fondens andel i særlige tilfælde udgøre op til 3/5, jf. lov om almene boliger m.v., 92, stk. 2. Det er en forudsætning, at kommunen og boligorganisationen/administrationsorganisationen bidrager. 8 Udover bestemmelserne i 1-7 kan Landsbyggefonden yde investeringstilskud til større og særligt udgiftskrævende forbedrings- og opretningsarbejder i udsatte boligafdelinger, hvortil der er meddelt tilsagn inden 1. juli 1986 eller som er erhvervet inden denne dato. Stk. 2. Investeringstilskud efter stk. 1, kan ydes til afdelinger, der 1) opnår særlig driftsstøtte efter 1-7, eller 2) har fået særlig driftsstøtte efter de tidligere gældende bestemmelser om særlig driftsstøtte fra landsdispositionsfonden, eller 3) har fået støtte efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. Stk. 3. Tilskud kan ydes med indtil 50 % af udgifterne. Tilskuddet kan dog ikke overstige pr. lejlighed. Tilskud ydes af midlerne i landsdispositionsfonden. Stk. 4. Tilsagn om tilskud kan ikke forhøjes. Hvis de forbedrings- og opretningsarbejder, der er angivet i ansøgningen, kun delvis udføres, vil der blive foretaget en prorata nedsættelse af det tilsagte tilskud fra landsdispositionsfonden, uanset om de

6 SIDE 6 l 8 samlede udgifter måtte betinge et højere tilskud. Stk. 5. Tilskud fra landsdispositionsfonden forudsætter, at boligorganisationen gennem anvendelsen af trækningsretsmidler eller egenkapital selv medvirker til finansiering af de pågældende arbejder med mindst 1/3 af det beløb, der ydes i tilskud fra landsdispositionsfonden. Hvis det ønskes, kan andelen fra trækningsretsmidlerne eller egenkapitalen udvides over 1/3 af landsdispositionsfonds-tilskuddet, dog således at det samlede tilskud højst kan udgøre 2/3. Hvis en boligorganisation ikke råder over trækningsrets- eller egenkapitalmidler, kan Landsbyggefonden fritage helt eller delvist for egetbidragskravet. 9 De aktiviteter, som er nævnt i 5, nr. 2, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 og 8 kan først gennemføres efter særskilt ansøgning til relevante parter og myndigheder og behørig inddragelse af og varsel overfor lejerne. 10 Renoveringsarbejder, der gennemføres med driftsstøtte fra Landsbyggefonden, er omfattet af Byggeskadefonden. Der skal for sådanne arbejder indbetales 1 pct. af anskaffelsessummen i bidrag til Byggeskadefonden, jf. reglerne i kapital 11 i lov om almene boliger. Kapitel 2. Nedrivningstilskud 11 Landsbyggefonden kan i særlige tilfælde yde støtte i form af tilskud til nedrivning af en hel almen boligafdelings ejendom. Støtte kan ydes til afdelinger, som har vedvarende høj boligledighed, er mere end 25 år gamle (afleveringsdato) og efter Landsbyggefondens vurdering ikke kan videreføres. 12 Støtten ydes i form af kapitaltilførsel til følgende udgifter: 1) Nedrivningsudgifter. 2) Opsamlet underskud, herunder uerholdelige tilgodehavender, underfinansiering og særlige aktiviteter 3) Genhusningsudgifter. 4) Anskaffelsessum m.v./indfrielse af lån. 13 1, stk. 2, 2 4 og 5, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Dog skal helhedsplanen både omfatte en plan for fortsat drift og en plan for nedrivning. Helhedsplanen skal yderligere omfatte oplysninger om, hvordan den ryddede byggegrund afvikles. 14 Den samlede finansieringsplan for afdelingens afvikling udarbejdes af Landsbyggefonden efter forhandling med boligorganisationen, kommunalbestyrelsen og de realkreditinstitutter, der har ydet realkreditlån til afdelingen, samt en eventuel administrationsorganisation. I finansieringsplanen indgår grundkapitallån og garanterede realkreditlån særskilt. Stk. 2. Kapitaltilskud ydes som udgangspunkt med 1/5 fra boligorganisationen, 1/5 fra kommunen, 1/5 fra realkreditinstituttet og 2/5 fra fonden. Hvis boligorganisationens egenkapital ikke skønnes at være tilstrækkelig til, at boligorganisationen helt eller delvist kan yde sin andel af kapitaltilførslen, pålægges den manglende andel en eventuel administrationsorganisation. Hvis hverken boligorganisationens eller en eventuel administrationsorganisations egenkapital skønnes at være tilstrækkelig, fordeles den manglende andel på de øvrige parter med 1/4 fra kommunen, 1/4 fra realkreditinstituttet og 2/4 fra fonden. Stk. 3. Fondens tilskud kan betinges af de øvrige parters tiltræden til den samlede

7 SIDE 7 l 8 plan, jf. lov om almene boliger m.v., 96. Stk. 4. Fondens andel kan i særlige tilfælde udgøre op til 3/5, jf. lov om almene boliger m.v., 92, stk. 2. Det er en forudsætning, at kommunen og boligorganisationen/ administrationsorganisationen bidrager. Således vedtaget af bestyrelsen den 13. december 1996 til ikrafttræden den 1. januar Ændret på bestyrelsesmøde den 3. februar 2011 og den 19. marts 2015 til ikrafttræden 1. april Ministeren for by, bolig og landdistrikter har godkendt regulativet ved brev af 30. marts Christian Høgsbro, formand

8

9 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere