3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. gebyrer og afgifter i forbindelse med"

Transkript

1 REGULATIV om salg af almene familieboliger

2

3 SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsat følgende regler om indberetning m.v. til fonden vedr. salg af almene familieboliger. Indberetning af salg 1 Boligorganisationen skal indberette salg af almene familieboliger til Landsbyggefonden, når der er indgået bindende salgsaftale. Indberetningen skal omfatte oplysninger om afdelingens byggetekniske tilstand, herunder om afdelingens bygninger og lejligheder har væsentlige udækkede byggetekniske behov. Indberetningen skal endvidere redegøre for købsaftalens indhold, herunder for salgssummens størrelse. Købers fulde navn, cpr. nr., adresse samt evt. tlf. nr. og e-postadresse skal oplyses. Kopi af indberetningen skal sendes til Byggeskadefonden. Stk. 2. Senest 3 måneder efter at der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde indbetaler boligorganisationen nettoprovenuet til Landsbyggefonden, jf. dog 2. Stk 3. Boligorganisationen udarbejder hvert år som en del af årsregnskabet en samlet opgørelse over indtægter og udgifter i forbindelse med salg i afdelingen i løbet af regnskabsåret, jf. lov om almene boliger m.v. 75 j. Ansøgning om overførsel af netto provenu til dispositionsfonden 2 Landsbyggefonden kan efter ansøgning godkende, at ved salg i udsatte afdelinger, jf. 11, kan nettoprovenuet helt eller delvist overføres til dispositionsfonden og anvendes til aktiviteter og initiativer i den almene boligorganisations afdelinger, som er omfattet af en godkendt helhedsplan for det område, hvor den afdeling, hvori der er sket salg, er beliggende. Stk. 2. Landsbyggefonden kan meddele forhåndsgodkendelse til anvendelse af nettoprovenuet efter stk. 1, inden der søges om ministerens godkendelse af salg. Fonden sender kopi af sin afgørelse til ministeren. Stk. 3. Landsbyggefonden kan forlange, at ansøgning sker på et IT-baseret skema. Fonden meddeler sin afgørelse om godkendelse senest 2 måneder efter fyldestgørende ansøgningsgrundlag foreligger. Opgørelse af nettoprovenu 3 Af salgssummen afholdes rimelige udgifter til 1. tilbagebetaling af beboerindskud, 2. forholdsmæssig indfrielse af afdelingens lån, 3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

4 SIDE 4 l 8 relaksation og indfrielse af afdelingens lån og omberegning af støtte, 4. omkostninger til udstykning og opdeling, 5. omkostninger til vurderinger, 6. betaling af de solgte boligers forholdsmæssige andel af et opsamlet driftsunderskud til afdelingen. Opgørelsen foretages på grundlag af seneste reviderede årsregnskab, 7. godtgørelse for lejernes forbedringer af det lejede, 8. udgifter til energimærkning og energiplan vedrørende de solgte boliger, 9. omkostninger til udarbejdelse af købsaftaler, 10. boligorganisationens administrationsudgifter i tilknytning til salgene, jf. 16, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 227 af 1. marts 2012, 11. lejetab svarende til maksimalt 12 måneders husleje i forbindelse med salg af ledige boliger, 12. ydelser i perioden fra overtagelsesdagen til indfrielsesdagen på den del af lånene, der indfries, 13. tilbagebetaling af støtte modtaget i perioden fra overtagelsesdagen til indfrielsesdagen, 14. eventuelle løbende bidrag til Byggeskadefonden, som ejerne af boliger, der er solgt, er pligtige at betale, 15. udgifter til rente- og afdragsfrie lån ydet til lejere, som har købt boliger, 16. udgifter til eventuel udarbejdelse af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring samt udgift til ejerskifteforsikring efter kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., 17. erstatning og forholdsmæssigt afslag for fejl og mangler ved tidligere solgte boliger og 18. andre udgifter i forbindelse med salget, herunder afdelingens omkostninger ved mellemfinansiering og andre udlæg. Stk. 2. Af salgssummen indbetales kr. pr. solgt bolig til den ejerforening, de solgte boliger er omfattet af. Er de solgte boliger ikke omfattet af en ejerforening, indbetales beløbet til en grundejerforening, der alene omfatter boliger, som var omfattet af afdelingen på tidspunktet for det første salg. 4 Til salgssummen lægges 1. lejernes erstatning for misligholdelse, 2. den del af afdelingens henlæggelser på overtagelsestidspunktet til periodisk fornyelse og istandsættelse, der svarer til de solgte boligers forholdsmæssige andel. Opgørelsen foretages på grundlag af seneste reviderede årsregnskab, 3. den del af afdelingens henlæggelser til indvendig vedligeholdelse, der svarer til de solgte boligers forholdsmæssige andel. Opgørelsen foretages enten som afdelingens udgifter til normalistandsættelse vedrørende de solgte boliger, hvis lejeforholdet var ophørt på overtagelsesdagen, jf. 26 i lov om leje af almene boliger eller som indestående på vedligeholdelseskonti vedrørende de solgte boliger på overtagelsesdagen, j. 27 i samme lov, 4. indtægter i forbindelse med salgene, herunder forrentning af deponerede købesummer og 5. indtægter fra tilbagebetaling af tidligere ydede rente- og afdragsfrie lån. 5 Overstiger summen af de beløb, der er nævnt i 3, salgssummen tillagt beløb efter 4 for salg efter lovens 75 a og 75 b, stk. 2, dækkes underskuddet med et lån. Ved senere salg i samme afdeling tilbagebetales det nævnte lån, inklusive renter og nettoprovenuet efter 3 reduceres tilsvarende.

5 SIDE 5 l 8 Stk. 2. Overstiger summen af de beløb, der er nævnt i 3, salgssummen tillagt beløb efter 4 for salg efter lovens 75 b, stk. 1, dækkes underskuddet med et lån fra Landsbyggefonden. Ved senere salg i samme afdeling tilbagebetales det nævnte lån inklusive renter og nettoprovenuet reduceres tilsvarende. Har afdelingen ikke indfriet lånet inklusive renter, når alle de boliger, der er udlagt til salg, er solgt, og når de eventuelle lån, der er ydet efter lovens 75 i, er tilbagebetalt, dækker Landsbyggefonden tabet med midler fra nybyggerifonden. Boligorganisationernes konti 6 For hver boligorganisation, der foretager indbetalinger efter lovens 75 k vedrørende salg efter lovens 75 b, stk. 1, oprettes en konto i Landsbyggefonden, hvor indbetalingerne registreres. Stk. 2. Kontoen opskrives med boligorganisationens indbetalte nettoprovenu fra salg af boliger, jf Eventuel nedskrivning ved negativt nettoprovenu foretages selv om saldoen bliver negativ. Stk. 3. Kontoen nedskrives, når en afdeling af boligorganisationen opnår tilsagn til almene familieboliger i henhold til lovens 115, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 8 med et beløb, der svarer til statens og kommunens udgifter til ydelsesstøtte og grundkapital til boligerne. Stk. 4. Er kontoen ikke nedskrevet efter stk. 3 senest 10 år efter indbetalinger efter stk. 1, nedskrives kontoen med et beløb, der svarer til indbetalingen. Anvendelse af indestående på boligorganisationernes konti 7 De midler, som den almene boligorganisation indbetaler til Landsbyggefonden efter 1, stk. 2, anvendes efter bestemmelserne i stk. 2-5 og Stk. 2. Landsbyggefonden reserverer 10 pct. af indbetalingerne fra salg i udsatte afdelinger, hvor der ikke meddeles godkendelse efter 2 og fra salg i ikke udsatte afdelinger. Boligorganisationen har ret til at anvende midlerne til dispositionsfondsformål, jf. lovens 20, stk. 2-5, hvis Landsbyggefonden på grundlag af en samlet vurdering af de forhold, der ligger til grund for ansøgningen om at anvende midlerne, finder at de udgifter, som midlerne skal anvendes til, er rimelige og nødvendige med henblik på at forbedre den pågældende afdelings situation og hvis udgifterne ikke kan finansieres på anden måde, der er sædvanlig for almene boligorganisationer eller afdelinger. Stk. 3. Boligorganisationen indsender en ansøgning om udbetaling af midlerne til Landsbyggefonden, inden foranstaltningerne iværksættes. Stk. 4. Ansøgningen skal være vedlagt relevant ajourført materiale om afdelingens forhold, herunder om udlejningssituationen, beboersammensætningen og den byggetekniske tilstand, medmindre fonden allerede har de pågældende oplysninger. Tilsvarende ajourført materiale skal foreligge om boligorganisationens øvrige afdelinger i det område, hvor afdelingen er beliggende. Stk. 5. Er de reserverede midler ikke anvendt inden 10 år efter indbetalingen overføres midlerne til nybyggerifonden. 8 De midler, der ikke anvendes efter 7, anvendes til betaling af offentlig støtte til etablering af nye almene familieboliger, der modtager tilsagn efter lovens 115, stk. 1-4, 6 og 8. Stk. 2. Fordeling af midlerne mellem staten og den kommune, hvori salget er sket, fastsættes i forhold til deres andel af den samlede offentlige støtte til nye almene familieboliger og beregnes på grundlag af nutidsværdien af et beregnet forløb for ydelsesstøtten.

6 SIDE 6 l 8 9 Den statslige andel af midlerne overføres senest 3 måneder efter indbetalingen efter 7 kontant til Statens Administration. 10 Den kommunale andel af midlerne overføres til en særskilt konto i Landsbyggefonden, som oprettes for hver kommune, hvorfra der er indbetalt midler efter 7. Kommunens konto tilskrives renter svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto. Stk. 2. Udbetaling af midlerne til kommunen sker kontant i takt med, at kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen af nye almene familieboliger. Udbetalingen kan højst udgøre 40 pct. af kommunens udgift til grundkapital. Stk. 3. Midler, som kommunen ikke har anvendt senest 10 år efter, at de er overført til kommunens konto efter stk. 1, indbetales til nybyggerifonden. 11 Ved udsatte afdelinger forstås afdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af lejere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer, jf. lovens 91 a, stk. 1. Det er en forudsætning, at afdelingen 1. er beliggende i et område som nævnt i lovens 61 a, 2. er beliggende i et område med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet, jf. lovens 51 b, 3. er omfattet af lovens 96 a, 4. inden for en periode på 5 år før ansøgningstidspunktet har modtaget tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter lovens 92, stk. 1 eller 2, 5. har ansøgt Landsbyggefonden om støtte efter lovens 91, stk. 1, og som af fonden vurderes at være udsat, jf. lovens 91 a, stk. 1, 6. har ansøgt Landsbyggefonden om støtte efter lovens 91 a, stk. 1 eller 2, og som af fonden vurderes at være udsat, 7. er omfattet af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., eller 8. at Landsbyggefonden i øvrigt i forbindelse med salg af almene boliger efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. vurderes at være udsat, jf. 91 a, stk. 1, i samme lov. Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges Landsbyggefondens skriftlige bekræftelse af, at afdelingen er omfattet af stk. 1, nr. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8, hvis dette lægges til grund for ansøgningen. Forskellige bestemmelser 12 Bestemmelsen i 13 i Landsbyggefondens regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden, senest ændret den 8. februar 2007, finder ikke anvendelse, når salg er omfattet af lovens kap. 5 a. 13 For boliger solgt før den 1. juli 2011 gælder Regulativ om provenufonden af 12. januar 2006 indtil den 1. juli Stk. 2. Indestående midler i provenufonden, som ikke er anvendt efter regulativets bestemmelser, overføres den 1. juli 2021 til nybyggerifonden. Således vedtaget af bestyrelsen den 28. september 2012 til ikrafttræden den 1. oktober Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt regulativet den 29. oktober Jesper Nygård, formand

7

8 EAB s afd. Gjesingparken i Esbjerg Foto : Jørgen Jørgensen

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere