Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage"

Transkript

1 Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage Bestyrelsens beretning for år 2006 Traditionen tro vil vi indlede beretningen med at gå 80 år tilbage i tiden og fortælle, hvad der er skrevet i den gamle protokol om året 1926 således: Bestyrelsesmøde afholdtes den 10. februar 1926, hvor følgende forhandledes: 1: Regnskabet for året 1925 fremlagdes af formanden og underskreves af bestyrelsen. 2: Det vedtoges at afholde den årlige generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 3 på Brovst Hotel med følgende dagsorden: a) Fremlæggelse af regnskab b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer c) Valg af 1 revisor og eventuelt 3: Da jagtlejen er udløbet den 1. januar 1926, vedtog bestyrelsen at fremkomme med forslag om at udleje jagten til aktionærerne i lighed med de sidste 3 år. 4: Den 3. januar 1925 blev der skrevet til forskellige aktionærer, som stod i restance med deres akter i plantagen, at såfremt formanden ikke hørte fra vedkommende, ville deres aktier stå til bestyrelsens disposition. Da der ikke foreligger nogen svar, vedtog man at sælge aktierne på den forestående generalforsamling. Der forelå 8 stk. aktier, som averteres til salg på generalforsamlingen. Generalforsamling afholdtes på Brovst Hotel den 23. februar 1927, hvor følgende forhandledes: 1: Formanden fremlagde regnskabet for året 1926, som godkendtes af generalforsamlingen. 2: Til bestyrelsesmedlemmer genvalgtes uddeler Pedersen, Brovst St., Anders Møller, Bækken, og smed Chr. Jensen, Tranum. 3: Som revisor genvalgtes lærer Volden, Klithuse. 4: Da jagtlejen var udløbet, vedtoges det af generalforsamlingen at udleje jagten for 3 år på samme betingelser som de sidste 3 foregående år. Lejen er 150 kr. årlig, og pengene garanteres af lærer Martinussen, lærer Volden, smed Jensen, uddeler Pedersen,

2 Grønfeldt og farver Pedersen. Jagtlejen gælder for 3 år. Mødet hævet. Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde, hvor følgende forhandledes: 1: Til formand genvalgtes Anders P. Jensen. Lønnen er 100 kr. for 1 år. 2: Det vedtoges at sætte stk. planter i den nykøbte jord. Mødet hævet. Chr. Christensen Anders Peter Jensen Andreas Pedersen A.C. Nielsen Chr. Jensen Anders Møller Søren Kr. Jensen PLANTAGENS TILSTAND OG AKTIVITETERNE I ÅRETS LØB Stormen den 5. januar satte sine spor i plantagen, og selv om der blev ryddet godt op efterfølgende, måtte arbejdet gøres færdigt og klargøres til nyplantning. Den største og vel nok mest bekostelige indsats var knusning af de store rodmasser på arealet øst for Drosselvej. Her måtte der virkelig sættes maskinkraft ind, og det var imponerende, hvad sådan en kraftkarl kunne udrette. Det synes umiddelbart helt håbløst, at det skulle kunne lade sig gøre at lave et plantebed ud af dette rod, men denne kæmpeged arbejdede sig frem meter for meter og knuste, hvad der var i vejen, og resultatet var helt absolut tilfredsstillende. Der blev gjort klar til plantearbejde også i andre afdelinger. Der er plantet i afdelingerne og 18. Vel omkring 4 ha med stk. løvtræ, fortrinsvis eg og bøg. Der er skovet og afsat 72 kbm tømmer og 57 rm kassetræ i afd. 10 og 664 rm brænde i afd og 16. Og endelig 793 rm brænde, afregnet med selvskovere i forskellige afdelinger. Vi er nu af den opfattelse, at vi er kommet rimelig godt ud af stormen. Vi kunne formentlig have opnået et bedre provenu, hvis vi selv kunne bestemme hvilke områder og den takt, der skulle skoves, sælges og nyplantes. Der er skovet og udrenset kulturer og unge bevoksninger i afd og 13. Og på vanlig vis slået og opridset veje og spor og ryddet spredt stormfald. Vi har haft et godt vejrlig forår og sommer, men det våde efterår har selvfølgelig været en gene. Plantagens tilstand må betegnes som god i stadig vækst og i afvekslende kulturer. OMRÅDET VED BRATBJERG SØERNE Som omtalt i sidste års beretning, ville vi straks i løbet af vinter og forår færdigbygge HUSET VED BRATBJERG SØERNE, tilrettelægge driftsplan og udarbejde plancher med ordensreglement, kort over området og lidt om Aktieplantagens historie. Plantagen leverede lærketræ til bord og bænke, og en dygtig og hjælpsom aktionær leverede 6 færdige sæt. Der er blevet lagt fliser inde og ude, tagrendeafløb, planering, parkeringsplads og kloakering. Det var bestyrelsesmedlemmer, der tog det sidste nap inden indvielsen. Byggeudvalgets formand, skovfoged Rasmus K.

3 Rasmussen, kunne aflevere det endelige resultat. Hus og grund var klar til indvielsen lørdag den 10. juni, og vort sædvanlige sommermøde blev undtagelsesvis fastsat til samme dato. Og det blev den festlige sammenkomst, vi havde håbet på. Festudvalget havde lagt et fint program med mad og drikke, med musik og sang. Vejret var strålende, og et stort publikum var mødt op for at se hus og omgivelser og lykønske plantagen og aktionærerne for beredvilligheden til at bygge et hus for egnens beboere og for turister, der vil nyde den smukke natur, se og høre om Aktieplantagens virke og Bratbjergmandens kunnen. Hus og søerne er blevet det tilløbsstykke, vi troede på, men som amtet betvivlede. Flere tusinde mennesker har været på besøg i sommerens løb, og mange har givet udtryk for deres glæde og taknemlighed ved dels at skrive i gæstebogen og dels give et lille bidrag til driften. Huset er lukket fra 1. november til 1. april, men er der ønske om besøg eller en lille sammenkomst, kan der aftales nærmere med et bestyrelsesmedlem om at åbne huset og gerne aftale et vederlag til driften. Der indbetales på girokort på en konto i ebh bank. Vi kan nu også gøre det endelige regnskab op. Huset er bygget af lærketræ størstedelen leveret fra plantagen. Direkte omkostninger ved byggeriet beløber sig til kr. Vi har fået kr. i tilskud fra forskellige fonde, og hvis vi lader provenuet fra salget af sommerhusgrunden på Drosselvej i fjor indgå i finansieringen, kan plantagens kontante udlæg opgøres til kr. De direkte årlige driftsudgifter regner vi med at kunne holde under kr. en omkostning, der sammen med en mindre renteindtægt af investeringen belaster plantagens driftsregnskab med ca kr. Det er dog en post, der er mindre, end vi havde regnet med, men desuagtet vil vi i kommende år søge veje og midler, og målet er vel nok i sidste instans, at denne aktivitet skal hvile i sig selv og ikke belaste plantagens primære budget. SOMMERMØDET Det sædvanlige møde blev som tidligere nævnt slået sammen med indvielsen af huset, men vil fremover holde datoen. Det bliver i år torsdag den 14. juni kl ved BRATBJERG SØERNE. Sædvanligt program. ÅRSREGNSKABET Viser et underskud på kr. et primært underskud på kr. minimeres efter kursfortjeneste på værdipapirer og tilbageført udskudt skat. Året har i driftsmæssig henseende været atypisk med ekstraordinære udgifter til rydning og klargøring til plantning af nye kulturer. Specielt området ved Drosselvej krævede som tidligere omtalt en investering i maskinkraft for at knuse det rodmateriale, der var tilbage efter den første rydning forrige år.

4 Vi har i år 2006 haft ekstraordinære driftsudgifter i hus og oprydning, men er fortsat meget opmærksom på at skabe en velafbalanceret drift. Afkast af skovens kulturer kan ikke dække stedse stigende omkostninger, hvor ejendomsskatten er den mest tyngende efter entreprenørudgifter og planter og ikke just den bedste investering til kulturernes fremme. Som omtalt i sidste års beretning fik vi en forhøjelse på kr. i ejendomsværdien, men efter en skriftlig klage og et tilsyn frafaldt myndighederne forhøjelsen. Men ellers støtter vore 2 andre indtægtsgivende aktiviteter, jagtlejen og renteindtægterne, så meget, at driften kan holdes på plads under normale omstændigheder. Renteindtægten har de senere år været faldende på grund af idelige indfrielser af obligationer til pari og indkøb af selv 4% over pari kurs. Med skovfoged Rasmussen har bestyrelsen sikret, at plantagens daglige ledelse fortsat er i de bedste faglige hænder. PLANTAGENS AKTIER stk. er ligeligt fordelt på gamle og nye aktier med pålydende på henholdsvis 80og kr. Alle aktiebreve er samlet i en database med aktiebog og alle relevante oplysninger, og det giver mulighed for umiddelbart at registrere a) den enkelte aktieejers navn siden udstedelsen af aktien b) den enkelte aktionær og aktieejer på nr. og navn c) den enkelte aktionærs aktiebesiddelse d) den samlede aktiekapitals geografiske fordeling e) notere køb og salg af aktier og aktionærers adresseændringer. De aktier er således fordelt på omkring 830 aktionærer, heraf omkring 600 med kendt adresse. Mange af de gamle aktier fra 1902 må formentlig anses for tabt. En fjerdedel af aktionærerne har adresse i Brovst Kommune og ejer 38% af samtlige aktier. En tredjedel af aktionærerne bor i Han Herred og ejer 50% af aktierne. Ingen aktionær ejer over 5% af aktiekapitalen. Der har i årets løb været 30 ændringer af databasen i forbindelse med køb og salg og adresser. Aktiernes indre værdi er beregnet til kurs 902, samme som sidste år. JAGTKONTRAKTEN Den nugældende 5-årige kontrakt med jagtselskabet udløber i år Den sædvanlige årlige stigningstakt på kr. er fortsat gældende. En kreds af aktionærer danner konsortiet, der holder 3-4 årlige efterårsjagter med gennemsnitlig deltagere på den enkelte jagt. Der er ingen jagt på sommerbukken og kronvildt.

5 En medlemsliste tilgår bestyrelsen sammen med en udskrift af jagtjournalen. Heraf fremgår, at der er de aftalte 40 medlemmer inkl. Bestyrelsen. Der er i årets løb nedlagt 9 snepper, 8 dyr og 6 harer. Gennemsnitligt har der været 20 deltagere. AKTIEPLANTEGE-FONDEN Blev stiftet i 1981 og i fundatsen tæt knyttet til plantagen. Fonden har til formål at formidle køb og salg af plantageaktier. Fonden har i årenes løb haft det jævne og tilfredsstillende forløb, der var tilsigtet fra starten. Interessen for at købe en aktie har været stigende trods en stedse højere salgspris i takt med en faldende beholdning. Vi må konstatere, at det er blevet særdeles populært at være aktionær og ikke mindst efter bygningen af Huset ved Bratbjerg Søerne, der siden indvielsen har givet salg af 8 aktier. Fondens bestyrelse fastholder indtil videre en købspris på kr. og en salgspris på pr. aktie. PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR Der forventes tilplantet 4-5 ha med løvtræ fortrinsvis i de allerede ryddede områder. Herudover skovning af 125 kbm langtømmer og 400 rm brænde. Yderligere regnes med selvskovning af 600 rm brænde. Vi vil være opmærksom på de offentlige tilskud, der gives til løvtræsplantninger og følge op på driften af Huset ved Bratbjerg Søerne og søge evt. muligheder for tilskud og øget brugerbetaling. Vi vil udarbejde mere informationsmateriale og har en idé om at få udarbejdet og ophængt en kopi af den collage, der er opsat i forgangen her i huset. Skulle nogen kende en dygtig fotograf, der kan påtage sig denne opgave, vil vi meget gerne høre herom. Dette var beretningen. Gunnar Nielsen, bestyrelsesformand

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Jubilæumsskrift, marts 2014 Oplag: 200 stk. Layout og tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk ISBN: 978-87-997285-0-3 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere