uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi."

Transkript

1 Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og miljømedicinsk afdeling 24. januar 2013 Score 1 Utilstrækkelig 2 Behov for forbedringer 3 Tilstrækkelig 4 Særdeles god Introduktion til afdelingen Introduktionen af uddannelsessøgende er mangelfuld på flere områder Introduktionen har begrænset værdi for uddannelsessøgende læge Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder Introduktion er velstruktureret og planlagt i relation til uddannelsessøgende læges behov Uddannelsesprogram Mangelfuldt på flere områder Har begrænset værdi for uddannelsessøgende læge Udarbejdet i hht. forskrifterne på alle områder Velstruktureret og planlagt i forhold til overordnede mål Uddannelsesplan Personlige uddannelsesplaner er udarbejdet Ikke alle har personlige uddannelsesplaner Personlige uddannelsesplaner for alle Uddannelsesplaner indgår som et redskab i uddannelsen Medicinsk ekspert Læring i rollen som medicinsk ekspert enkelte gange Kommunikator Læring i rollen som kommunikator enkelte gange Samarbejder Læring i rollen som samarbejder enkelte gange Leder/ administrator Læring i rollen som leder/administrator Enkelte uddannelsessøgende oplæres sporadisk Sundhedsfremmer Læring i rollen som sundhedsfremmer Enkelte enkelte gange

2 - fortsat Afkryds et felt i hver række Score 1 Utilstrækkelig 2 Behov for forbedringer 3 Tilstrækkelig 4 Særdeles god Akademiker Læring i rollen som akademiker enkelte gange Professionel Læring i rollen som professionel enkelte gange Forskning s deltagelse i forskning deltager Enkelte uddannelsessøgende deltager De fleste uddannelsessøgende deltager Alle uddannelsessøgende deltager Undervisning som afdelingen giver Afdelingen har ingen plan for undervisning Afdelingen har en plan, men undervisning aflyses ofte Afdelingen har en plan, der følges Afdelingens undervisning er velplanlagt og velbesøgt Konferencernes læringsværdi Konferencer har ingen læringsværdi. Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Konferencer er lærerige. Konferencer har stor læringsværdi. Læring og kompetencevurdering Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for enkelte uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Arbejdstilrettelæggelse Tilrettelæggelsen tager hensyn til videreuddannelsen af Arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn Arbejdstilrettelæggelsen tager enkelte gange hensyn Arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn Arbejdstilrettelæggelsen tager stort hensyn Læringsmiljøet på afdelingen Miljøet virker hindrende for uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet har vekslende indflydelse på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet virker befordrende på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet trygt og positivt og yderst befordrende for uddannelsessøgende s læring

3 Deltagere ved besøget Sygehus/Centerledelse Special Andre Anfør antal deltagere Inspektorernes konklusion på besøget Inspektorernes konklusion i prosa, skal være en sammenfatning og uddybning af relevante temaer og andre forhold. Afvigelser mellem afdelingens og inspektorernes vurdering af temaerne skal kommenteres. Temaer der er vurderet utilstrækkelig og behov for forbedring, skal følges op af en kommentar. Har afdelingen tidligere været besøgt, skal status for indsatsområderne fra dette besøg anføres. Har afdelingen allerede efter selvevaluering iværksat tiltag, vil det være relevant at kommentere dette. Konklusion & kommentar til besøg Denne inspektorrapport er baseret på materiale fremsendt forud for inspektorbesøget , samtaler under inspektorbesøget samt efterfølgende korrespondance med flere fra afdelingen. En erfaren inspektor har været taget med på råd grundet den uddannelsesansvarlige overlæges utilfredshed med inspektorernes tilbagemelding og udkast til vurdering. Inspektorerne vil hermed gøre opmærksom på at selvevalueringen som blev fremsendt på forhånd er udtryk for afdelingens konsensus om hvordan uddannelsesmiljøet på afdelingen er, og som det ellers er intentionen med selvevalueringen. Selvevalueringen er oplyst at være baseret på de yngre s vurderinger, og fremstår derfor mere kritisk end afdelingen som helhed vil vurdere. INSPEKTORERNE HAR ALLIGEVEL VALGT AT TAGE UDGANGSPUNKT I DEN FREMSENDTE SELVEVALUERING VED UDARBEJDELSE AF INSPEKTORRAPPORTEN. Ved et genbesøg vil vi derfor anbefale at der tilstræbes at skabe konsensus internt på afdelingen omkring alle målepunkter i selvevalueringen før den fremsendes til inspektorerne, og i tekst beskrive emner hvor det har været svært at opnå konsensus. HOVEDKONKLUSIONER: Hovedkonklusionerne ved inspektorbesøget var, at landets største arbejdsmedicinske afdeling har gode intentioner og stor velvillighed i forhold til at uddanne yngre. Afdelingen bærer stadig præg af nogle startvanskeligheder efter afdelingssammenlægning i 2010, især i forhold til hvor dybt man skal gå i patientudredningen. De yngre beskriver uensartethed i vejledning, og manglende overblik over de mange uddannelsessøgendes progression i uddannelsen var blandt hovedkritikpunkterne, hvilket medfører forskelle i hvem og hvor meget den enkelte uddannelsessøgende tilbydes deltagelse i afdelingens mange tilbud og muligheder. Konferencernes manglende uddannelsesmæssige værdi var der allerede iværksat handling på for at forbedre. FORUD FOR INSPEKTORBESØGET FREMSENDT FØLGENDE:

4 Selvevalueringsrapport: På de 16 målepunkter var der vurderet: 1 Utilstrækkelig, 7 Behov for forbedringer, 8 Tilstrækkelig og 0 Særdeles god. Scoringen var sket på baggrund af de yngre s vurdering, men special var tilstede ved selvevalueringen. Noget af kommentarerne til selvevalueringen gik på uensartedhed i vejledningen. Dette blev også noteret i SWOTanalysen som en svaghed: Manglende systematik i vejledningen. Der er ofte mange svar på samme spørgsmål. Manglende stringens. I SWOT analysen blev der i øvrigt fremført usrhed om specialets mål samt rekruttering som trusler, hvorimod engagement og mange uddannelsesmæssige muligheder blev fremført som styrker, og medindflydelse på specialets fremtid blev fremført som mulighed. Evalueringer: 10 evalueringer fremsendt, hvor der generelt var høj score, over 8 på en skala 1 til 9 (0 ubesvaret). Arbejdsbyrde blev vurderet ret bredt i spekteret 5, 2, 6, 4,3,7, 3 4, 7, 7. Stor variation i vurdering af deltagelse i forskning: 1 af 10 vurderet lavt (1-3), deltagelse i administrativt arbejde: 3 af 10 vurderet lavt og selvstændig undervisning 4 af 10 vurderet lavt. 6 af 10 vurderer mindst en af disse kompetencer lavt. Oversigt over vejledere: 7 navngivne Introduktion: Et eksempel på introduktionsprogram: to dages central introduktion og 3½ dag på afdelingen. Introduktionsmappe på 29 sider der dækker de fleste områder med behov for information i forbindelse med nyansættelser på afdelingen. Endvidere er der vedlagt en håndbog på 18 sider der i punktform beskriver mange af de praktiske retningslinjer på afdelingen. Uddannelsesplaner: 3 eksempler på uddannelsesplaner. Både indsatsområder og udmøntning af uddannelsessøgendes og vejlederes forpligtelser er punktformigt angivet. Der er tale om overordnede planer uden oplagte personlige hensyn/mål. Uddannelseskonferencer: Hver 2. tirsdag er der uddannelseskonferencer, og der er fremsendt både overordnet årsplan samt konkret plan for efterårssemesteret 2012 hvor der fremgår et der enkelte gange er en yngre læge i samarbejde med en speciallæge der står for undervisningen. INDTRYK FRA SAMTALERNE: Vicedirektøren, der samtidig er koordinerende på uddannelsesområdet, orienterede om sygehusets prioriteter og det politiske område, hvor man vægter betydningen af en god lægelig videreuddannelse. Der har tidligere været et lokalt uddannelsesråd, som nu er afløst af et forum af uddannelses ansvarlige over, hvor man drøfter aktuelle emner og netværker. Vicedirektøren har ansvaret for at styre og indkalde til møder. Inspektorrapporter bliver behandlet på ledelsesniveau og drøftet ved dialogmøder med den ledende overlæge. Den ledende overlæge orienterede om, at man siden 2010, hvor afdelingen blev dannet efter en fusion af Region Hovedstadens daværende tre arbejdsmedicinske klinr, har prioriteret uddannelse af yngre højt. Bl.a. ved at genetablere de uddannelsesstillinger, der er normeret, men som delvist var omdannet til faste stillinger, samt fået det budget til dette som er nødvendigt. Der er de store problemer med at rekruttere til introduktionsstillinger, og flere af afdelingens intro har valgt at fortsætte i en hoveduddannelsesstilling, om end så

5 mange som man havde ønsket. Afdelingen prioriterer yngre s kursus aktivitet højt, og ansøgte kurser for uddannelses vil som hovedregel bevilges. Den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) har en funktionsbeskrivelse og har været på både vejlederkurser og specielt kursus for uddannelsesansvarlige over. Herudover fokus på uddannelse i kraft af sin funktion som PKL i arbejdsmedicin i videreuddannelsesregion øst. UAO mødes med vejlederne to gange pr. semester, hvor man diskuterer principielle ting og laver status på de enkelte uddannelsessøgendes uddannelsesplan. Derudover er opgaverne supervision af vejledere. UAO har to samtaler med uddannelsesne hhv. i starten og i slutningen af deres forløb. Tager sig desuden af vanskelige udannelsesforløb, samt har kontakt til andre afdelinger i uddannelsesforløbet. Den uddannelsesansvarlige overlæge har efter besøget pointeret flg: -alle formelle krav med hensyn til introduktion, samtaler, intern undervisning, uddannelsesprogram- og planer bliver opfyldt -alle kompetencer opnås i løbet af uddannelsen både på introog hoveduddannelsesniveau -alle uddannelsessøgende har nem adgang til vejledning -alle kliniske vejledere er special -alle uddannelsesjournaler gennemgås af vejleder -der er omhyggelig monitorering af, at alle uddannelses opnår de krævede kompetencer -vejledning foregår som mesterlære -der foretages observation under udførelse af opgaver, som anbefalet i målbeskrivelsen -for intro gælder, at de tilbydes forskelligartede superviserede opgaver, der ligger udover de obligatoriske krav Organiseringen af vejledning af de uddannelsessøgende er sket på en måde, hvor nogle af specialne, både afdelings og over, har funktion som vejledere, mens andre special formelt deltager i vejlederfunktionen. Alle uddannelsessøgende har en A og en B vejleder, der i hhv. første og sidste halve år af uddannelseselementet er dels primære vejleder og sekundær vejleder ved primærvejleders forfald. Der er altid synlighed i, hvem der har funktion som A og B vejleder, hverken hos de uddannelsessøgende, vejledere eller øvrige special. Herudover deltager alle i den daglige vejledning inklusive at involvere de uddannelsessøgende i opgaver udover det almindelige patientrelaterede arbejde, f.eks. gruppeundersøgelser, virksomhedsbesøg, undervisnings- og forskningsopgaver (se mere herom nedenfor). Pga. mange uddannelsessøgende har ingen i lægegruppen overblik over, hvem der tildeles mange eller få sådanne opgaver, Blandt både uddannelsessøgende, vejledere og special uden vejlederfunktioner opleves en god vilje og positiv stemning i forhold til uddannelse på afdelingen. Alle faggrupper er positive i forhold til at ville et godt lærings- og uddannelsesklima. Der opleves generelt en god stemning mellem de forskellige faggrupper. Der er imødekommenhed fra alle special overfor opgaven at uddanne kommende special i arbejdsmedicin. Den kliniske konference bærer præg af en oplevelse af at man får noget nyt ud af konferencerne i forhold til den individuelle vejledning hos sin vejleder. Flere oplever, at der indtil nu kun har været en formel fremlæggelse og er usikre på, om den har haft nogen værdi. Dette skyldes især, at de uddannelses-

6 søgende oplever manglende konsensus og enighed om formålet med patientbehandlingen og grundigheden af udredningen. Dette giver forvirring blandt de yngre. Man har løbende evalueret på konferencerne gennem de seneste par år. Man har på afdelingen allerede efter et temamøde i november 2012 besluttet at ville gøre noget ved dette, og der er pr. 1. januar 2013 ændret i konferenceformen for at forsøge at skabe en større læringsmæssig værdi af konferencen. Det er endnu for tidligt at evaluere den ny konferenceform, og det er aftalt internt på afdelingen, at der skal evalueres efter 3 måneder. Inspektorerne deltog i en konference, der var organiseret efter den nye struktur, hvor udvalgte patientsager blev gennemgået og evalueret på relevant måde Arbejdstilrettelæggelsen tager primært hensyn til patientarbejdet, hvorfor det ved udeblivelser eller sygdom kan være svært at organisere arbejdet, så man får tid til de øvrige aktiviteter. Og der er fastsat en kvote for, hvor meget patientarbejde der skal nås i løbet af et års ansættelse, kvoten er uafhængig af uddannelsestrin. En god ting er at man nu bliver involveret i arbejdet i Giftinformationscentralen. De yngre deltager i en hotline funktion, en telefonvagt i afdelingen, som går på skift mellem alle. De uddannelsessøgende har mulighed for at deltage i formulering af svar til ASK, rådgivning til virksomheder, og de deltager i gruppeundersøgelser. Der er mulighed for at deltage i undervisning af andre faggrupper. Man får også mindst en undervisningsopgave, hvor man underviser hinanden på de tilbagevendende uddannelseskonferencer. Det er der stor velvillighed overfor. Der er sjældne konferencer med andre afdelinger. Man får tildelt mentor, men kan selv bede om det. Vejleder er ansvarlig for introprogrammet, og der foreligger skabelon for, hvad introduktionen skal indeholde, og denne er foreslået revideret i forbindelse med temadag om arbejdsmiljø for yngre afholdt i november I enkelte tilfælde, hvor en uddannelsessøgende er vendt tilbage til afdelingen, er introduktionsprogram udarbejdet. Ikke alle vejledere har vejlederkursus, men der findes en funktionsbeskrivelse, hvilket der var vejledere, der var bekendt med. Det opleves blandt de uddannelsessøgende, at der altid sættes tilstrækkelig tid af til vejledning. Der kan være lidt uklarhed om, hvad vejleder rollen går ud på, hvilket kan give en meget uensartet vejledning. Dette betyder en varierende grad af mesterlære og involvering i andre opgaver. Det opleves, at de uddannelsessøgende i varierende og tilfældig grad får deres behov for kompetenceudvikling på de kliniske områder opfyldt. Vejledere har nogen specifik rolle eller ansvar ved tildeling af patientrelaterede opgaver, som forskningsopgaver, undervisning og sundheds-fremme/forebyggende aktiviteter. Opgaver opleves at blive lidt tilfældigt fordelt, hvilket kan besværliggøre arbejdet for både vejledere og de uddannelsessøgende. Nogle får mange opgaver, og andre har lidt problemer med for få opgaver. De uddannelsessøgende deltager i visitationen eller har ledelsesmæssige opgaver i forhold til at udarbejde vejledning, instrukser, udviklingsarbejde mødeledelse etc. Der er uddannelses, der har deltaget i udarbejdelse af Armoni-vejledning sammen med speciallæge. Der foreligger en liste over de forskellige aktiviteter, som sikrer, at man opnår de kompetencer som uddannelsesprogrammet ligger op til. Der er gode muligheder for at deltage i forskning på afdelingen, og flere er aktive i forsknings og udredningsopgaver. Der er for nylig ansat en uddannelseskoordinerende yngre læge, der skal være med til at planlægge og koordinere vejled-

7 ning og uddannelse. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg er landet største afdeling, med omfattende opgaver der dækker alle aspekter i de arbejdsmedicinske afdelingers kerneopgave; klinisk arbejde / formidling / forskning. Der er på afdelingen et så højt aktivitetsniveau, at det skulle være muligt, at alle yngre fik deres behov for at få kompetencer inden for alle de områder, der er beskrevet i målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer. I øjeblt er det lidt for tilfældigt, om de opnår disse, idet der i uddannelsesplanerne, som er af varierende kvalitet, er detaljer om, hvordan den enkelte navngivne uddannelseslæge opnår alle kompetencer. INSPEKTORERNES VURDERINGER: Afdelingen har i selvevalueringen scoret 7 ud af 16 målepunkter med behov for forbedringer, samt vurderet at læringsværdien af konferencerne var utilstrækkelig. Inspektorerne har kunnet finde belæg for, at introduktionen og uddannelsesprogrammet var af begrænset værdi, så disse målepunkter er i nærværende rapport ændret til vurdering tilstrækkeligt. Vi finder, at kendskabet til og brugen af uddannelsesprogrammer kunne være bedre, men vurderer, at det dækker den lokale udmøntning af målbeskrivelsen. Ved vurderingen af konferencernes uddannelsespotentiale har vi også ændret vurderingen. Der er lagt vægt på at der er væsentlige ændringer der er ved at blive implementeret. Dette betyder, at inspektorerne har bevaret 5 ud af 16 målepunkter med behov for forbedringer, og vi har ændret vurderingen af læringsværdien af konferencerne fra utilstrækkelig til nu med behov for forbedring. Samlet set har vi således vurderet 6 af 16 målepunkter med behov for forbedringer og 10 som tilstrækkelige. Ingen målepunkter er i kategorien utilstrækkelige, og ingen er vurderet som særdeles gode. Vedrørende de enkelte punkter der er vurderet med behov for forbedringer: Det er endnu muligt at vurdere om ændringerne i konferencerne vil bedre uddannelsespotentialet af disse. Vi vurderer, at de øvrige målepunkter med behov for forbedringer: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder / administrator og sundhedsfremmer, hænger sammen med at vejleders funktioner i afdelingen er synliggjort og at der er stor variation i kvaliteten af vejledningen. Endvidere er det vores indtryk at der gives forskellige råd om især udredning og social opfølgning af patienterne, og at det er afhængigt af hvilken vejleder man har og hvilke special der deltager i konferencer hvor patienten præsenteres. Denne manglende konsensus gør det svært for de yngre at vurdere kvaliteten af eget arbejde, og dermed bidrage til en lav vurdering af uddannelsens kvalitet. Men vi vurderer ligeledes at dette er funktioner der med en omlægning af vejledningen til mere direkte mesterlære og observation under udførelse af opgaver relativt nemt kan forbedres. Vi vurderer at der på afdelingen er gode muligheder for at opnå alle kompetencer der fremgår af målbeskrivelsen, og at dette også sker. Men opfyldelse af alle kompetencer i målbeskrivelsen må også være en forudsætning for at en afdeling kan være uddannelsessted. Ligesom målbeskrivelsens krav til de uddannelsessøgende er udtryk for minimumskrav, kan det ses som minimumskrav til uddannelsesgivende afdelinger. Men arbejdsmedicin er et meget bredt funderet speciale, og de uddannelsessøgende vurderer at det derfor er svært at opnå til-

8 strækkelige rutiner og kompetencer indenfor alle de almindeligste sider af specialet indenfor den afsatte tid. Og dermed er det et speciale hvor vejledning er af væsentlig betydning. Som en væsentlig faktor i denne inspektorrapport er således at der blandt de yngre var flere der gav udtryk for at uddannelsesmiljøet havde haft indflydelse på deres valg i forhold til om de skulle fortsætte i specialet. Dette gjaldt både dem der havde valgt at fortsætte og dem der ville skifte til anden uddannelse. Status for indsatsområder, hvis der tidligere har været besøg Særlige initiativer, afdelingen har taget på uddannelsesområdet, der kan være til inspiration for andre afdelinger Anbefaling af tidshorisont for næste besøg år Aftale mellem inspektorer og afdeling Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 1. Synliggørelse af vejlederfunktionen 2. Arbejde med forbedring af læringsværdien af konferencerne Udbygning af den eksisterende funktionsbeskrivelse og udover at have ansvaret for oplæring i den kliniske del også koordinere den øvrige aktivitet, så den uddannelsessøgende opnår alle kompetencer, der er krævet i uddannelsesprogrammet Fortsætte arbejde med afprøvning af alternative måder at afholde konference på, hvilket afdelingen allerede har/ er startet på og der er planlagt tilbagevendende evaluering for at arbejde hen mod en større læringsværdi af konferencerne. måneder måneder 3. Mesterlære Vejlederne skal være mere aktive i forhold til at sikre, at de uddannelsessøgende erhverver sig de praktiske håndgreb og brug af informationssøgning. 4. Brug af uddannelsesplaner Bruge uddannelsesplaner som et dynamisk styringsinstrrument, der skal sikre en mere ensartet og retfærdig sikring af, at man kommer igennem alle de kompetencer, man skal, i henhold til uddannelsesprogrammet. Evt. ved mappe eller opslag, så måneder måneder

9 5. alle kan se, hvem der mangler at blive inddraget i hvad. Og samtidig lade vejlederen være ansvarlig for at være med til at lave en realistisk uddannelsesplan

10 Aftaleparter Navne anføres for alle. Dato og signatur for: Ledende overlæge Repræsentant for inspektorerne ledende overtæge (+ dato og signatur) Uddannelsesansvartig overlæge Lili Kirkeskov Jensen Jane Frølund Thomsen Inspektor 1 (+ dato og signatur) Inspektor 2 Evt. Inspektor 3 Indsendelse til Sundhedsstyrelsen AI korrespondance til Sundhedsstyrelsen sker elektronisk via mali: Inspektoreme er rapporten til Sundhedsstyrelsen senest 6 uger efter besøget. Ved elektronisk godkendelse af rapporten anføres dato og navn på den ledende overlæge og eventuelt også den uddannelsesansvartige overlæge, samt inspektoreme. Rapporten kan desuden Indsendes som papirdokument med ovennævntes underskrifter. Sundhedsstyrelsen skal under alle omstændigheder have en elektronisk udgave af rapporten. Adresse til Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen Inspektorsekretariatet Enhed for Uddannelse og Autorisation (EFUA) Islands Brygge København S URL: læs mere om Inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller direkte på adressen:

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Patologiafdelingen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere