Oversigt over workshops på årsmødet den januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014"

Transkript

1 Beskrivelse af workshops Oversigt over workshops på årsmødet den januar 2014 Mål med mening (3 timer) Er overlevelsen efter akut myokardieinfarkt forbedret? Har vi færre infektioner? Er vi blevet bedre til at sende epikriser ud til tiden? Spørgsmål som disse kan besvares med metoder fra statistisk kvalitetsstyring (statistical process control, SPC). SPC benytter enkle grafiske analysemetoder, som gør det muligt at skelne mellem tilfældige udsving og ikke-tilfældige forandringer i indikatormålinger over tid. Populært sagt gør SPC os i stand til at forstå fortiden, forudsige fremtiden og handle i nutiden. Efter workshop kan deltagerne: Redegøre for forskellen mellem brug af data til forskning, udvikling og kontrol Redegøre for variationsbegrebet som det benyttes inden for statistisk kvalitetsstyring, herunder forskellen på almindelig og særlig variation Redegøre for variationstypens betydning for valg af forbedringsstrategi Redegøre for brug og fortolkning af serie- og kontroldiagrammer Klinikere og kvalitetsmedarbejdere, som ønsker at benytte statistisk processtyring. Jacob Anhøj, overlæge, Diagnostisk Center, Rigshospitalet Fra Viden til Handling: Hvordan skabe sikre arbejdsgange på et stort regionshospital? (3 timer) Vort mål er at skabe en proaktiv sikkerhedskultur på hele Nordsjællands Hospital. Vi præsenterer indsatser og resultater fra patientsikkerhedsarbejdet på hospitalet. Indlæggene fokuserer på hvordan viden omsættes til handlinger på afsnits-, afdelings- og hospitalsniveau. Derudover gives eksempel fra et kompetenceudviklingsprogram i forbedringsarbejde og implementering. Vi beskriver det konkrete arbejde i klinikken og hvordan det understøttes af ledere på alle niveauer. Vi lægger op til kasuistikker, øvelser og refleksion med deltagerne i grupper og plenum. Oplægsholdere: Leif Panduro, vicedirektør; Christian von Plessen, projektleder og overlæge

2 Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling; Mette Østergaard, overlæge Anæstesiologisk Afdeling; Gitte Reichhardt Madsen, afdelingssygeplejerske Kirurgisk afsnit og Inge Ulriksen, projektkoordinator, alle Nordsjællands Hospitaler Denne workshop skal inspirere deltagerne til refleksion om hvordan patientsikre arbejdsgange kan implementeres i egen organisation. Deltagerne får eksempler på anvendelse af forbedringsarbejde i ledelse af et stort regionshospital, fra projektledelse af en hospitalsindsats, fra ledelse på afdelingsniveau og fra ledelse af klinisk praksis på afsnitsniveau. Klinikere og ledere. Inge Ulriksen, projektkoordinator, sygeplejerske, Kvalitetsafdelingen, Nordsjællands Hospital Kvalitet ved modtagelse af akutte patienter - gør de nye fælles akutmodtagelser/akutafdelinger en forskel Erfaringer fra Region Sjælland Patienttilfredshed i en Akut Diagnostisk enhed ved accelererede patientforløb v/ledende Overlæge Søren W Rasmussen, Akutafdelingen i Holbæk Udfordringer ved implementering af kliniske retningslinjer i en Akutafdeling v/ledende Overlæge Hanne Jørsbo, Akutafdelingen i Nykøbing Falster Lean af hoftefrakturforløb på Slagelse Sygehus v/ledende Oversygeplejerske Jette Jensen, Akutafdelingen i Slagelse Giver akutte patientforløb i skemaform større sikkerhed for patienten? v/ledende Overlæge Jens Tingleff, Akutafdelingen i Køge Du får viden om de tiltag man har implementeret i de nye akutafdelinger i Region Sjælland for at forbedre de akutte patientforløb belyst fra de 4 akutafdelinger i Regionen indenfor patienttilfredshed, Lean, accelererede patientforløb og kliniske retningslinjer. Samtidig giver dette lejlighed til at udveksle erfaringer om de mange forskellige modeller der er under opbygning i de fremtidige fælles akutmodtagelser Alle med interesse i de akutte patientforløb uanset forudsætninger. Ledende Overlæge Søren W. Rasmussen, Akutafdelingen i Holbæk Tidlig opsporing og behandling af første episode psykose rationale og implementering af TOP projektet i Region Sjælland I workshoppen vil baggrunden for Tidlig Opsporing af Psykose TOP projektet blive beskrevet. Endvidere vil de vigtigste resultater fra projektet blive fremlagt. Workshoppen vil veksle mellem teoretisk oplæg og gruppearbejde omkring etiske og praktiske

3 problemstillinger vedrørende informationskampagner og tidlig diagnostik af psykisk sygdom, specielt i forhold til stigmatiserings problematikker og forholdet til kvaliteten af OPUS behandlingen, som den videre visitation sker til. Psykolog Marlene Buch Pedersen vil deltage i workshoppen og præsentere dele af oplægget. Du vil få teoretisk viden om rationalet bag og fordelene ved tidlig opsporing af psykose, ligesom der bliver mulighed for at drøfte væsentlige problemstillinger i forhold til dette koncept. Endvidere kan workshoppen inspirere til lignende initiativer i andre Regioner. n er alle interesserede, men kræver dog en fundamental viden om psykiatri og psykiatrisk behandling. Overlæge Ulrik Haahr, Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Øst, Region Sjælland, Smedegade 10, 1., 4000 Roskilde Planetree en model for systematisk patientinddragelse Finsenscentret på Rigshospitalet arbejder på at implementere den amerikanske Planetreemodel. Formålet med modellen er at skabe en kultur, hvor hele mennesket bliver taget i betragtning, og hvor omsorg, imødekommenhed, venlighed, respekt og inddragelse af patienter er lige så vigtige som den kliniske behandling. Det er første gang modellen afprøves i Danmark, og Finsencentret får støtte til implementeringen af Enheden for Brugerundersøgelser. På workshoppen vil du høre om modellen, og du vil blive udfordret på, i hvilken grad din egen organisation er patientcentreret. Du får kendskab til Planetree-modellen. Du får viden om, hvordan du kan arbejde systematisk med patientinddragelse. Du får et værktøj til at se på din egen praksis/organisation. Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, om deres erfaringer med patientinddragelse. Ledere og medarbejdere med interesse for patientinddragelse. Projektleder Katrina Pitt Winther, Rigshospitalet Kvalitet og patientsikkerhed på tværs af sektorer Tre regioner (Hovedstaden, Midt og Syd) vil give eksempler på, hvordan der arbejdes med kvalitet og patientsikkerhed i det tværsektorielle rum. Herunder Tværsektoriel audit af patientforløb fra Region Midt, forskellige typer af tværsektorielle patientsikkerhedsanalyser fra Region Hovedstaden, audit af tværsektoriel informationsudveksling fra Region Syd. Du får viden om hvordan de forskellige regioner arbejder med tværsektorielt med læring inden for kvalitet og patientsikkerhed og der vil blive mulighed for at drøfte de forskellige metoders fordele og udfordringer.

4 Ledere og medarbejdere inden for kvalitet og patientsikkerhed. Enhedschef overlæge ph.d. Annemarie Hellebek, Region Hovedstadens Enhed for Patientsikkerhed (Peter Qvist, Region Syd og Heidi Aagaard, Region Midt deltager også) Kvalitetskommunikation et lynkursus Skal du præsentere et nyt indsatsområde for klinikere på et sygehus? Kommer der endnu en akkreditering, som du skal give ny energi? Har I et kvalitetsprojekt i gang, som du er ansvarlig for at gennemføre? Tak din udfordring med på workshoppen og få et fornyet din værktøjskasse med kommunikative teknikker. Du bliver lyntrænet i at præsentere dit emne for en forsamling og I fællesskab ser vi på en mulig strategi og kommunikationsplan. Kvalitetskommunikation og kommunikation om kvalitet? Vi gør begge dele! Som deltager på denne workshop får du et løft til et konkret projekt eller en udfordring du har lige nu, relateret til kommunikation om kvalitet og dét at udføre kvalitetskommunikation. Du får ny viden, opdateret dit kommunikative fokus og konkret inspiration med hjem. er alle der arbejder med kvalitet i en klinisk kontekst. Kasper Boas Pedersen, Seniorkonsulent hos Medtronic Hospital Solutions Nord-Øst Europa. Kasper er uddannet i kommunikation og har mange års erfaring med kommunikation for og med klinikere. Senest på hospitaler i Norden. Hvordan kan vi udvikle Den Gode Psykiatriske Afdeling? I denne workshop præsenteres resultaterne og erfaringerne fra et landsdækkende projekt, hvor kliniske psykiatriske afdelinger i de 5 regioner med forskellige metoder og ideer har prøvet at udvikle og implementere konkrete tiltag med henblik på at skabe Den Gode Psykiatriske Afdeling. I denne workshop vil der blive præsenteret resultater, der eksempelvis fokuserer på: Hvordan kan vi sikre hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i den kliniske afdeling? Hvordan kan vi udvikle patientforløbsbeskrivelser? Hvordan kan vi skabe det gode patientforløb på tværs af sektorgrænserne? Hvordan sikrer vi kvaliteten i mødet med patienten? Hvordan kan vi etablere kvalitetsledelse i en klinisk afdeling? Hvordan kan vi udvikle klinisk ledelsesinformation? Du får konkret viden om erfaringerne fra kvalitetsudviklingsprojekter fra kliniske afdelinger i

5 de 5 regioner. Du får inspiration til, hvordan kvalitetsudvikling i daglig klinisk praksis kan bidrage til at sikre gode, hensigtsmæssige patientforløb og skabe grundlag for kvalitetsledelse. Du får ligeledes lejlighed til at drøfte og udveksle erfaringer med de ansvarlige for projekterne. Alle med interesse for kvalitetsudvikling i daglig klinisk praksis. Det er således ikke en forudsætning for deltagelse, at man har kendskab til psykiatri. Professor, vicedirektør, Ph.D. Jan Mainz, Psykiatrien i Region Nordjylland og Ålborg Universitet Stil skarpt på patientforløb brug af kamera og observation til at belyse patienternes oplevelser Af Azadeh Grønbæk Afsar og Christine Enevoldsen, Enheden for Brugerundersøgelser Brugerinddragelse behøver ikke være kompliceret. Med få redskaber og inden for relativt kort tid kan du få indblik i patientforløb set fra patientens perspektiv. Denne workshop sætter fokus på skyggemetoden og fotodagbøger, og giver med en kombination af oplæg, eksempler fra praksis og øvelser deltagerne mulighed for at afprøve metoderne i egen praksis. Skyggemetoden handler om at skygge patienten over en afgrænset del af patientens forløb, fx i forbindelse med indlæggelse, overgange eller udskrivelse, og består af observation kombineret med uformelle samtaler med patienten. Fotodagbøger handler om, at patienten tager billeder, der illustrerer, hvordan patienten oplever sit forløb. Til et opfølgende interview suppleres fotografierne med patientens fortællinger om, hvordan denne har oplevet forløbet. Deltagerne introduceres til brugerinddragelsesmetoderne skyggemetoden og fotodagbøger og får mulighed for at reflektere over, hvordan metoderne kan bruges i egen praksis. Deltagerne får endvidere en række redskaber med sig fra workshoppen, der kan være behjælpelige i deres egen brug af metoderne. Klinikere eller kvalitetskonsulenter med interesse i at udvikle en mere patientcentreret praksis. Da øvelserne handler om, hvordan metoderne kan bruges helt konkret i egen praksis, er det en fordel, hvis deltagerne allerede har ideer til temaer/forløb, de gerne vil belyse med en kvalitativ metode. Azadeh Grønbæk Afsar, Evalueringskonsulent, Enheden for Brugerundersøgelser Netværk, læring og erfaringsudveksling på tværs af Europa På denne workshop får du en introduktion til et tvær-europæisk netværksprojekt med fokus på forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsnet. Projektets formål er at dele viden, erfaringer og tage ved lære af hinanden. I projektet er der samlet information om over 500 løsninger på kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer, dette er typisk løsninger, som ikke er publiceret i den videnskabelige litteratur vi reflekterer over nogle af løsningerne i en dansk kontekst. Du har også mulighed for at biddrage med løsninger fra din hverdag, og du vil blive vist hvordan. Nogle af de indsamlede løsningerne vil blive præsenteret ved møder, workshops, studieture, og andre netværksaktiviteter forskellige

6 steder i Europa. Arrangementerne er åbne for alle, og du har også mulighed for at deltage, vi drøfter relevansen af, styrker og svagheder ved netværk, læring og erfaringsudveksling på tværs af Europa. Deltagerne vil få en introduktion til et tvær-europæisk netværksprojekt med over 50 partnere få indblik i og reflektere over andres løsninger på kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer lejlighed til at drøfte for og imod i forhold til netværksaktiviteter og egne bidrag n er bred, og rummer alle personer der interesserer sig for kvalitetsudvikling i sundhedssektoren specielt med netværksaktiviteter for øje. Solvejg Kristensen, MHSc, Projektleder PaSQ, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis INDHOLD: 4 KALENDER 2015-2016 6 VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Forord Året 2013 blev begivenhedsrigt. Den 1. februar 2013 lukkede vi Helsingør Hospital og etablerede ét hospital - Nordsjællands Hospital. Samlingen betød,

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Finsencentret En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret pleje

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Tema: Innovation i sundhedssektoren

Tema: Innovation i sundhedssektoren Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren www.dsks.dk 2 Tema: Innovation i sundhedssektoren 18. årgang, nr. 2 maj 2010 Udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren DSKS bestyrelse Ledende

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Anne Hjøllund Christiansen Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet KORA, Det

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere