Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse"

Transkript

1 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6 Valgmoduler... 7 Obligatoriske moduler... 9 Det personlige lederskab 1, Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg... 9 Det personlige lederskab 2, Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Skriftlig opgave... 9 Det personlige lederskab 2, Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Essay...10 Ledelse og medarbejdere 1, ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) - Skriftlig opgave...10 Ledelse og medarbejdere 2, ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) - Mundtlig prøve med eksamensoplæg...11 Ledelse og organisation 1, Organisation og processer (5 ECTS point) Skriftlig opgave...11 Ledelse og organisation 2, Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...12 Valgmoduler Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS point) - Mundtlig prøve med eksamensoplæg 12 Forandringsledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...13 Ledelse og filosofi (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...13 Ledelse og filosofi (5 ECTS point) Skriftlig essay...14 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering (5 ECTS point) Skriftlige opgave...14 Team- og netværksledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...15 Pædagogisk ledelse (5 ECTS point) Skriftlig opgave...15 Økonomisk ledelse (5 ECTS point) Skriftlig opgave...16 Ledelse og jura (5 ECTS point) Skriftlig opgave...16 Innovationsledelse i offentlige organisationer (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...17 Viden- og innovationsledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...17 Strategisk ledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...18 Ledelse og coaching (5 ECTS point) Mundtlig prøve med baggrund i eksamensoplæg...18 Ledelse og coaching (5 ECTS point) Mundtlig prøve med baggrund i praktisk coaching og eksamensoplæg...19 Projektledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...19 Ledelse og globalisering (5 ECTS point) Skriftlig opgave...20 Institutionsledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...20 Ledelse i ledelsesteam i skolen (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...21 Ledelse og styring i politisk styrede organisationer Leadership Pipeline (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...21 Ledelse af aktivt medborgerskab (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...22 Ledelse der skaber social kapital (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...22 Inklusionsledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg...23 Afgangsprojekt (15 ECTS point)...23 Særligt for studerende, der har taget et eller flere moduler på uddannelsen før 1.januar Praktiske forhold i forbindelse med de skriftlige produkter Skriftlig opgave...25 Forside...25 Bibliografiske oplysninger...25 Essay...27 Eksamensoplæg...28 Praktiske forhold i forbindelse med eksamen Bilag - kort om

3 Indledning Hensigten med denne eksamensvejledning er at give studerende ved VIA University College et overblik over eksamenskrav og -former på Diplomuddannelsen i ledelse. Eksamensvejledningen er desuden et arbejdsredskab for de studerende, fordi den indeholder en række nyttige og nødvendige oplysninger angående eksamen, vejledning, skriftlige produkter mv. Udover denne vejledning er det vigtigt at orientere sig i studieordningen for Diplomuddannelsen i ledelse, som findes på Vedr. formalia om bl.a. anvendelse af egne og andres arbejde, klageadgang mv. henvises til eksamensreglementet for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling på Grundlaget for eksamen Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr.768 af 02/07/2012) fastslår, at samtlige moduler afsluttes med en bedømmelse, samt at der oprettes et landsdækkende censorkorps, som varetager eksterne censuropgaver. Uddannelsens landsdækkende udgave af studieordningen fra marts 2011 angiver følgende om prøver og prøveformer: De studerende skal stifte bekendtskab med flere forskellige former for bedømmelse i løbet af uddannelsen. Alle former skal kunne bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, som den studerende er en del af for at fastholde uddannelsens fokus på udvikling af personlig handlekompetence. Eksamensform og bedømmelse skal afspejle den kompetenceudvikling, som de enkelte moduler sigter imod. Mindst 30 ECTS, herunder afgangsprojektet, skal for den enkelte studerende bedømmes med ekstern censur. Udbyderinstitutionen beslutter, om de øvrige moduler bedømmes internt eller eksternt. Alle moduler bedømmes efter. Alle bedømmelser er individuelle og i medfør af eksamensbekendtgørelsen er det muligt at gennemføre alle prøver som individuelle prøver og udvalgte prøver som gruppeprøver. Det fremgår af eksamensformen for det enkelte modul, hvorvidt det er muligt at gennemføre prøven som gruppeprøve. Karakterskalaen vurderer eksaminandens grad af målopfyldelse i forhold til kompetencemålene på de enkelte moduler. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i kompetencemålene for det enkelte modul, som de fremgår af studieordningen for Diplomuddannelsen i ledelse. Den studerendes præstation bedømmes i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelse (BEK nr af 16/12/2013) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr. 262 af 20/03/2007). 5

4 Overblik over eksamensformerne I nedenstående oversigt ses VIA s eksamensformer på Diplomuddannelsen i ledelse. I helt særlige tilfælde kan der afviges fra disse eksamensformer. Når det sker, vil der blive udarbejdet en særlig eksamensvejledning for det pågældende modul. De obligatoriske moduler Modulnavn Det personlige lederskab 1 Skriftlig prøve (I=individuel G=gruppe) Mundtlig prøve (I=individuel G=gruppe) 30 min. på baggrund af eksamensoplæg / ekstern Ekstern Karakterer efter 7- trinsskalaen Det personlige lederskab 1 2 Eller: Det personlige lederskab 2 2 Ledelse og medarbejdere 1 Skriftlig opgave (I eller G) Essay Casebaseret skriftlig opgave Ekstern Ekstern Ekstern Karakterer efter 7- trinsskalaen Karakterer efter 7- trinsskalaen Karakterer efter 7- trinsskalaen Ledelse og medarbejdere 2 30 min. på baggrund af eksamensoplæg Ekstern Karakterer efter 7- trinsskalaen Ledelse og organisation 1 Ledelse og organisation 2 Skriftlig opgave 30 min. på baggrund af eksamensoplæg Ekstern Ekstern Karakterer efter 7- trinsskalaen Karakterer efter 7- trinsskalaen 1 Eksamensformen oplyses senest i forbindelse med offentliggørelsen af undervisningsplanen for det pågældende modul. 2 Som note 2 6

5 Valgmoduler Modulnavn Ledelse, kommunikation og organisation Skriftlig prøve (I=individuel G=gruppe) Mundtlig prøve (I=individuel G=gruppe) af eksamensoplæg / ekstern Forandringsledelse af eksamensoplæg Ledelse og filosofi Skriftlig opgave af eksamensoplæg Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Team- og netværksledelse Skriftlig opgave af eksamensoplæg Pædagogisk ledelse Økonomisk ledelse Ledelse og jura Casebaseret skriftlig opgave Skriftlig opgave Skriftlig opgave Innovationsledelse i offentlige organisationer af eksamensoplæg Viden- og innovationsledelse Strategisk ledelse Ledelse og coaching af eksamensoplæg af eksamensoplæg af eksamensoplæg (I) 7

6 Ledelse og coaching Projektledelse 45 min. praktisk mundtlig prøve med refleksion på baggrund af eksamensoplæg (I) eksamensoplæg Institutionsledelse eksamensoplæg Ledelse og globalisering Skriftlig opgave Sundhedsledelse af eksamensoplæg Ledelse i ledelsesteam i skolen af eksamensoplæg Ledelse og styring i politisk styrede organisationer leadership pipeline af eksamensoplæg Ledelse af aktivt medborgerskab af eksamensoplæg Ledelse der skaber social kapital af eksamensoplæg Inklusionsledelse af eksamensoplæg 8

7 Obligatoriske moduler Det personlige lederskab 1, Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg Eksamensformen i delmodul 1, Lederskab og kommunikation, er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et eksamensoplæg Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende til eksamination og votering. Præstationen bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes. Det personlige lederskab 2, Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Skriftlig opgave Eksamensformen i delmodul 2, Det professionelle lederskab, er en skriftlig opgave, der behandler et individuelt valgt lederskabsprojekt ved hjælp af relevant teori. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i en aktuel, ledelsesmæssig udfordring fra den studerendes egen organisation/ledelsespraksis og formuleres som et stramt struktureret, afrundet, konkluderet og selvstændigt produkt. I opgaven begrunder og præciserer den/de studerende den valgte problemformulering, der styrer valg af teori. De valgte teoretiske tilgange præsenteres i opgaven, og såvel teori som empiri gøres herefter til genstand for kritisk og analytisk tolkning og refleksion, ligesom rækkevidden og forklaringskraften af konklusionen diskuteres og vurderes. Opgaven (max. 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 4 sider pr. studerende. Se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via studienet/modulbevis fra studieadministrationen. 9

8 Det personlige lederskab 2, Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Essay Eksamensformen i delmodul 2, Det professionelle lederskab, er et essay, der behandler et valgt lederskabsprojekt ved hjælp af relevant teori. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Essayet er en mindre formalistisk og forhåndsstruktureret opgaveform end den skriftlige opgave. Til forskel fra den klassiske analytiske opgave er essayet personligt og bygger på skriverens egne refleksioner. Et essay er karakteriseret ved en meget åben, endnu uafklaret og undersøgende tilgang til et emne. Det er erkendelsesprocessen, og hvordan man når sine erkendelser, der er i centrum. På trods af denne åbne, undersøgende og ikke særligt formalistiske tilgang til at skrive opgave, må fremstillingen ikke blive rodet og helt usystematisk. Læseren skal hjælpes på vej til at kunne forstå og overskue stoffet bl.a. ved at det er præsenteret i en velstruktureret form. Det er forfatterens egen systematik, egne argumentationer og egne tematiseringer, der skal give struktur til teksten. Essayet (max 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 4 sider pr. studerende. Anbefalet struktur på det skriftlige produkt, se afsnittet Essay. Essayet bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via studienet/modulbevis fra studieadministrationen. Ledelse og medarbejdere 1, ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) - Skriftlig opgave Eksamen i delmodul 1, Ledelse i dynamiske relationer, består af en casebaseret skriftlig opgave. Opgaven (max. 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 4 sider pr. studerende. Anbefalet struktur på det skriftlige produkt, se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via brev fra studieadministrationen. 10

9 Ledelse og medarbejdere 2, ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) - Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen i delmodul 2, Ledelse i lærings- og kompetencerelationer, er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Opgaven bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes. Ledelse og organisation 1, Organisation og processer (5 ECTS point) Skriftlig opgave Eksamen i delmodul 1, organisation og processer består af en skriftlig opgave med afsæt i en organisatorisk problemstilling fra egen/konkret ledelsespraksis. Opgaven (max. 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 4 sider pr. studerende. Se også afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via studienet/modulbevis fra studieadministrationen. 11

10 Ledelse og organisation 2, Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen i delmodul 2, organisation, styring og strategi består af en mundtlig prøve med afsæt i et eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min.pr. studerende inkl. votering. Opgaven bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes. Valgmoduler Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS point) - Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den individuelle mundtlige præstation, der bedømmes. 12

11 Forandringsledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den individuelle mundtlige præstation, der bedømmes. Ledelse og filosofi (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Denne variant af eksamen i Ledelse og filosofi består af en mundtlig prøve på baggrund af et eksamensoplæg bestående af en refleksionsportfolio (max. 2 sider = anslag inkl. mellemrum). Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Refleksionsportfolioen indledes med motivation og teoretiske metarefleksioner, der inkluderer refleksioner over potentiale/barrierer i forhold til, som leder, at bringe praktisk filosofiske temaer og metodiske refleksioner i spil i eget lederskab og i egen organisation. Refleksionsportfolien har derefter en kort, overordnet emnebehandling, der bæres af en åben filosofisk undersøgelse af udvalgte grundlagsdiskussioner, der kan føres med udgangspunkt i en aktuel problemstilling og/eller ledelsesmæssig udfordring fra den studerendes praksis og studiets præsentation af filosofiske tematikker. Tidsrammen ved den mundtlige prøve er 30 minutter pr. studerende inkl. votering. Eksamen afvikles med intern censur og bedømmes efter. Det er den individuelle mundtlige præstation, der bedømmes. 13

12 Ledelse og filosofi (5 ECTS point) Skriftlig essay Denne variant af eksamen i Ledelse og filosofi består af et filosofisk essay på max. 8 sider (á 2400 tegn, inkl. mellemrum). Essayet skrives individuelt eller i grupper op til fire studerende. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 2 sider pr. studerende. Som akademisk eksamensopgave i Ledelse og filosofi er essayet karakteriseret ved en åben argumenterende filosofisk undersøgelse af principielle grundlagsdiskussioner, der kan rejses i forhold til essayets tema. Essayet tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling og/eller ledelsesmæssig udfordring fra den studerendes egen organisation, der har en almen interesse ift. ledelse og lederskabelse. Overordnet består et essay typisk af en indledning, et undersøgelsesafsnit med refleksioner, analyser og teoretiske bidrag, der uddyber og overskrider de erfaringer og forståelser der reflekteres frem i essayets fremadskridende åbne undersøgelse, hvor de væsentligste mellemregninger lægges frem undervejs. Opgavens afsluttes med en opsamling og afrunding af undersøgelsen. Trods essayets åbne og undersøgende og mindre formalistiske karakter præsenteres den fremskridende undersøgelse i en velstruktureret, argumenterende form. Eksamen afvikles med intern censur og bedømmes efter Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering (5 ECTS point) Skriftlige opgave Eksamen i Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering består af en skriftlig opgave, der skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Opgaven skal tage udgangspunkt i en konkret udfordring vedrørende evaluering og/eller kvalitetsudvikling fra de(n) studerendes egen organisation(-er). Opgavebehandlingen kan tage afsæt i spektret fra evaluering og kvalitetsudvikling som samfundsmæssig tendens og håndteringen af dette i praksis til udarbejdelse af et evaluerings-/kvalitetsudviklingsdesign med afsæt i en konkret case. Desuden forventes det, at den studerende reflekterer over ledelsesaspektet i forhold til opgavens problemformulering. Opgaven (max. 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 2 sider pr. studerende. Se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via studienet/modulbevis fra studieadministrationen. 14

13 Team- og netværksledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. Pædagogisk ledelse (5 ECTS point) Skriftlig opgave Eksamen i Pædagogisk ledelse består af en skriftlig opgave over en selvvalgt case, der skrives individuelt eller i en gruppe på op til 4 personer. Opgaven (max. 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 2 sider pr. studerende. Se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via studienet/modulbevis fra studieadministrationen. 15

14 Økonomisk ledelse (5 ECTS point) Skriftlig opgave Eksamen på modulet Økonomisk ledelse består af en skriftlig opgave med afsæt i en økonomisk problemstilling fra egen/konkret ledelsespraksis. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Problemstillingen analyseres med relevant økonomisk teori og metode og reflekteres ledelsesmæssigt. Opgaven (max. 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 2 sider pr. studerende. Se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via studienet/modulbevis fra studieadministrationen. Ledelse og jura (5 ECTS point) Skriftlig opgave Eksamen på modulet Ledelse og jura består af en skriftlig opgave med afsæt i en juridisk problemstilling fra egen/konkret ledelsespraksis. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Problemstillingen analyseres og bearbejdes ud fra modulets tematikker. Desuden forventes det, at den studerende reflekterer over ledelsesaspektet i forhold til opgavens problemformulering. Opgaven (max. 8 sider anslag inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 2 sider pr. studerende. Se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter. Karakteren meddeles den studerende via studienet/modulbevis fra studieadministrationen. 16

15 Innovationsledelse i offentlige organisationer (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. Viden- og innovationsledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. 17

16 Strategisk ledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. Ledelse og coaching (5 ECTS point) Mundtlig prøve med baggrund i eksamensoplæg Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg (max 2 sider/4.800 anslag inkl. mellemrum) udformet af den studerende. Det skriftlige notat udarbejdes individuelt og er max. to normalsider (4.800 anslag). Oplægget beskriver og tager afsæt i en praktisk coachingsession fra egen organisation/ledelsespraksis og rummer refleksioner ift. studieordningens kompetencekrav. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den studerende præsenterer nogle væsentlige pointer samt teoretisk perspektiverer den praktiske coachingsession og coaching i (egen) ledelse. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 minutter inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes. 18

17 Ledelse og coaching (5 ECTS point) Mundtlig prøve med baggrund i praktisk coaching og eksamensoplæg Eksamen er en praktisk mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg bestående af et skriftligt notat om Coaching i ledelsesmæssigt perspektiv samt en kort demonstration af en coachingsession. Det skriftlige notat udarbejdes individuelt og er max. to normalsider (4.800 anslag). Refleksionsnotatet er en personlig replik og refleksion ift. studieordningens kompetencekrav til den studerende. Eksamen indledes med en coachingsession med en forsøgsperson (ca. 20 minutter). Herefter følger den studerendes refleksioner og teoretiske perspektiveringer af den praktiske coachingsession og coaching i (egen) ledelse. Hertil inddrages det skriftlige notat. Den mundtlige prøve fastsættes til 45 minutter inkl. votering. Projektledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. 19

18 Ledelse og globalisering (5 ECTS point) Skriftlig opgave Eksamen på modulet ledelse og globalisering består af en skriftlig opgave, der kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Opgaven skal tage udgangspunkt i en ledelsesmæssig problemstilling, som bearbejdes med relevant globaliseringsteori og metode. Opgaven (max. 8 sider anslag, inkl. mellemrum) skrives individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Ved gruppeopgaver udvides det maksimale sideantal med 2 sider pr. studerende. Se afsnittet Skriftlig opgave. Opgaven bedømmes af eksaminator og intern censor efter. Der gives ikke individuel feedback på opgaven og karakteren meddeles den studerende via brev fra studieadministrationen. Institutionsledelse (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. anslag (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. 20

19 Ledelse i ledelsesteam i skolen (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. Ledelse og styring i politisk styrede organisationer Leadership Pipeline (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den mundtlige præstation, der bedømmes og der gives altid individuelle karakterer. 21

20 Ledelse af aktivt medborgerskab (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Eksamensoplægget er en refleksion i forhold til studieordningens målformulering. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den individuelle mundtlige præstation, der bedømmes. Ledelse der skaber social kapital (5 ECTS point) Mundtlig prøve med eksamensoplæg Eksamen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensoplæg. Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på op til 4 personer. Oplægget er på max anslag inkl. mellemrum (svarende til 2 normalsider) ved både individuel og gruppeprøve. Eksamensoplægget er en refleksion i forhold til studieordningens målformulering. Den mundtlige prøve/eksaminationen tager afsæt i eksamensoplægget og indledes med, at den/de studerende præsenterer nogle væsentlige pointer og perspektiver, der vil være centrale omdrejningspunkter i den efterfølgende samtale med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve fastsættes til 30 min. pr. studerende inkl. votering. Eksamen afholdes med intern censur og bedømmes efter. Det er den individuelle mundtlige præstation, der bedømmes. 22

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere