Industrihamp. Etablering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrihamp. Etablering"

Transkript

1 Side 1 af 6 Industrihamp Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder, som der er et stigende marked for i Europa. Hampefiberen, der sidder yderst på stænglen har en række unikke egenskaber, såsom: Høj styrke God isolerende evne God absorptionsevne (fugtigheden reguleres) Højt celluloseindhold og lavt indhold af lignin. Disse egenskaber gør fiberne interessante til anvendelse i en lang række industrielle produkter: Isoleringsmaterialer, lydisolering, geotekstiler i form af vækstmåtter og ukrudtsdække, til kompositter i bilindustrien, som anvendelse i forskellige typer af filtre til olieabsorption, rensning af spildevand, som fyld i madrasser, til fremstilling af papir og meget mere. Desuden bliver hamp anvendt til tekstiler, som er hovedanvendelsen i udlandet. Et væsentligt biprodukt er de træholdige skæver fra det inderste af stænglen, som er velegnede til hestestrøelse og som bioenergi. Endelig kan frøene anvendes til højværdiprodukter af f.eks. hampeprotein eller hampeolier. Hampeplanten bliver ofte mere end 2,5 meter høj. Hunplanterne er generelt mere kraftige og med tydelige anlæg for frø. Høst af industrihamp, aug ved Vittenbjerggård, Bjæverskov Hamp har en lang række anvendelsesmuligheder, og såvel fibre, skæver og frø kan anvendes. Etablering Betegnelsen hamp dækker en række botanisk set vidt forskellige tekstilplanter, hvis fibre finder samme anvendelse. Den egentlige hamp (Cannabis sativa L.) er den af hampetyperne, som trives godt i det danske klima, og som tidligere har udgjort en væsentlig fiberplante i Danmark. Hampafgrøden består af både han- og hunplanter. Hanplanterne er betydeligt mindre samt tidligere modne end hunplanterne. Frøet indeholder ca. 30 pct. olie, og kan udnyttes til samme formål som frø af oliehør, f.eks. maling, i lak og fernisindustrien m.v. Derudover anvendes hampeolie som tilsætning til cremer. Hampeolie (THC-lav) er også ernæringsmæssigt interessant. Presserester kan Hampefrø Foto: Bodil Pallesen

2 Side 2 af 6 anvendes i foderstofindustrien. Men generelt er det meget vanskeligt at dyrke hampfrø til modenhed pga. den sene modning. Ved skårlægning sidst i august, som anbefales er det sjældent muligt at opnå fuldt udviklede frø. Hampeplanten bliver ofte mere end 2½ meter høj. Hunplanterne er generelt mere kraftige og med tydelige anlæg for frø. Fibrene har et meget højt indhold af cellulose på 71,6 pct. af tørstoffet, til sammenligning indeholder fyrretræ 45 pct. Indholdet af hemicellulose er 17,9 pct., og ligninindholdet er 3,7 pct. Derudover indeholder hampefibrene 4 pct. især vandopløselige stoffer og voks. De sorter, der er godkendt på EUs sortsliste, har alle vanskeligt ved at udvikle frø under danske forhold. Jordbund Lerblandede sandjorder, sandblandede lerjorder og ikke svær lerjord er velegnede til dyrkning af hamp, hvis der ikke er risiko for forårsfrost. Reaktionstallet skal være passende for jordtypen. På lette sandjorder og uensartede jordtyper er det en forudsætning, at der kan vandes for at sikre en afgrøde, der er ensartet i højden. Det er af betydning, når der skal fremstilles fibre af god kvalitet til tekstile formål. Det er af mindre betydning for kvaliteten ved fremstilling af fibre til industrielle formål, som f.eks. fibermåtter, hvor grad af rødning, fiberudbytte og fiberstyrke er vigtigere. På lav humusrig jord udvikles hampen for sent og er derved vanskelig at bjærge rettidigt. Sædskifte Hamp stiller ingen særlige krav til sædskiftet. Hamp er god som vekselafgrøde i et kornsædskifte og i sædskifter med ærter, raps eller roer, der efterlader et stort indhold af tilgængelige næringsstoffer. På grund af den sene høst kan man ikke regne med at etablere en afgrøde om efteråret efter høst af hampen. Udsæd Det er kun tilladt at dyrke EU-godkendte sorter med lavt indhold af cannabinol. Cannabinolindholdet, der angives som indholdet i procent af det aktive stof tetrahydrocannabinol, THC, må i de godkendte sorter maksimalt være på ca. 0,2 pct., og er i nogle tilfælde væsentligt lavere. Det er vigtigt at anvende sund og velspirende udsæd. Plantetallet varierer fra planter pr. m2. En fin fiberkvalitet opnås ved et relativt højt plantetal, men til industrielle produkter som fibermåtter er et lavere plantetal fint. Laveste plantetal benyttes, hvis man sår på dobbelt rækkeafstand (25 cm) for at muliggøre radrensning. Udsædsmængden varierer fra mellem kg pr. ha ved en tusindkornvægt mellem g. Det anbefales at så 20 kg pr. ha. På lettere jorde er kg /ha tilstrækkeligt. Såbedstilberedning Hamp bør normalt dyrkes på efterårspløjet jord med jævn overflade. Hamp skal sås i en løs og bekvem jord, og der skal harves forholdsvis dybt umiddelbart forud for såning. Hvis arealet er meget ukrudtsbefængt, kan man forud opharve til et falsk såbed, således at en del ukrudtsfrø fremspirer inden den egentlige såbedsharvning. Såning Hamp er ømfindtlig over for forårsfrost og bør ikke sås på kolde jorde. Hamp kan sås fra først i april, så snart jorden er bekvem. Af hensyn til EU-støtte skal hamp sås senest den 15. juni. Jo tidligere såning, desto større chance er der for tidlig høst. Sådybden er 3-5 cm. Etablering af hamp, s biomark 2008 Foto: Søren Ugilt Larsen,

3 Side 3 af 6 Gødskning Gødning tilføres før såning. Hamp vokser hurtigt og skal gødes som vårbyg. Det er en afgrøde, der udnytter husdyrgødning optimalt. Tilførsel af 25 tons fast gødning pr. ha vil dække kravet til grundgødning. Hvis der anvendes gylle, vil der opnås en god effekt ved at nedfælde den før såning. Hamp har normalt behov for mellem kg N pr. ha afhængig af jordtype, forfrugt samt udbytteniveau. Kvælstofnormen for hamp er 132 kg N pr. ha for året 2007/2008. Se også resultater fra Landsforsøg med hamp Kvælstof Hamp har normalt behov for mellem kg N pr. ha afhængig af jordtype, forfrugt samt udbytteniveau. Kvælstofnormen for hamp er 133 kg N pr. ha for året 2008/2009. Landsforsøg i industrihamp med stigende kvælstofmængde, 2006 Foto: Bodil Pallesen Fosfor På jorder i normal gødningstilstand (Pt 2-4) er det passende at tilføre ca kg fosfor pr. ha. Kalium På jorder i normal gødningstilstand (Kt 7-10) er det passende at tilføre ca kg kalium pr. ha. Svovl Der bør tildeles kg S pr. ha. Ukrudt Hamp er en god konkurrent over for ukrudt, da den vokser meget hurtigt og normalt selv kan vokse over ukrudtet. Hampen skal derfor sikres optimale fremspiringsbetingelser i en løs og bekvem jord. Udsået på dobbelt såafstand er der mulighed for radrensning. Der findes ikke godkendte ukrudtsmidler, der må bruges i hamp i Danmark. Hurtig fremspiring forhindrer ukrudtet i at konkurrere. Kemisk bekæmpelse Der er ikke godkendt midler til kemisk ukrudtsbekæmpelse i hamp. Mekanisk bekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse er normalt ikke nødvendigt. Det vigtigste er at få hampen veletableret, så den hurtigt spirer frem og skygger for ukrudtet. Udsået på dobbelt såafstand er der mulighed for radrensning. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i hamp er normalt ikke nødvendigt. Sygdomme Hamp angribes kun i ringe grad af sygdomme eller skadedyr. Drueskimmel, rodfiltsvamp og kimskimmel kan ses som rodbrandlignende angreb på kimplantestadiet. Der skal derfor anvendes sund udsæd. Gråskimmel kan i visse år optræde ret udbredt i mange afgrøder og kan også angribe hamp. Specielt ses angreb af gråskimmel i frøstanden i fugtige år med sen

4 Side 4 af 6 afmodning. Knoldbægersvamp er også konstateret i hamp. Enkelte planter med gråskimmel kan findes i afgrøden især i fugtige år, men gråskimmel betyder normalt ikke noget for udbyttet. Skadedyr Hamp kan angribes af knoporme og smelderlarver. Vildtskade er ikke et problem pga. hampens stærke duft. Dog kan fugle gå efter frøene under afmodning. Høst Hamp må ikke høstes før 10 dage efter blomstringens afslutning, hvilket typisk er mellem august. Høsttidspunktet er i reglen, når hanplanterne er gule og har mistet bladene, hunplanterne er gullige til grønne. Høst blev tidligere foretaget med selvbinder, sat i neg og siden skættet på fabrik, svarende til skætning af hør. En alternativ mulighed er at skårlægge afgrøden. En hampeafgrøde bliver let 3 m høj, og det er derfor en voldsom afgrøde, der skal høstes. Ved at skårlægge afgrøden med specialskårlægger ved ca. 20 cm stubhøjde, opnås 60 cm lange stængler, og dermed en mere håndterbar afgrøde. Afhængig af anvendelsesformål gennemføres en dugrødning på marken, eventuelt vending af skåret og presning i f.eks. rundballer, når stænglerne er tilstrækkeligt tørre. Det anbefales at skårlægge afgrøden sidst i august for at kunne nå at bjerge en tør afgrøde efter rødning på marken. Satses der på et frøudbytte, er skårlægningstidspunktet lidt senere, når halvdelen af frøene er helt modne, dvs. hårde og gråbrune. Normalt opnås ikke frø under danske forhold. Rødningsprocessen er nødvendig, for at taverne (fibrene) kan frigøres fra de andre plantedele. En vending af hampen vil medføre en mere ensartet rødning. Rødningsperiodens længde er afhængig af, om afgrøden har været skårlagt og af vejrforholdene, men strækker sig ofte over 2 uger. Der skal fugtighed til at starte rødningsprocessen. Afgrøden skal være tør ved presning og opbevares tørt, indtil levering finder sted. Høst af industrihamp, anno 2008 Afgrøden skal skårlægges senest den 1. september for at kunne bjerges i tør tilstand. Skårlægning med specialskårlægger afkorter stænglerne i 60 cm stykker. Hampeafgrøde ca. 3 m ved høst Udbytte Udbyttet af hamp afhænger af, om der også satses på et frøudbytte. Typisk bliver fiberkvaliteten ringere, når der også satses på at høste modne frø. Satses der udelukkende på fiberudbytte, høstes der på det optimale tidspunkt for fibrene. I 2006 blev gennemført to landsforsøg med stigende mængder kvælstof til hamp ved to udsædsmængder. Forsøgene er opgjort ud fra plantebestand og plantehøjde ved høst. Resultaterne viser, at hamp betaler godt for stigende tilførsel af kvælstof. På sandjord er der opnået udbytter på 16 tons rødnet hamp pr. ha ved 140 kg kvælstof pr. ha, og på lerjord 9,7 tons rødnet hamp pr. ha ved 180 kg kvælstof. På

5 Side 5 af 6 sandjord er udsædsmængden ikke afgørende, mens den på lerjord ikke må være under 20 kg pr. ha. Resultatet af forsøgene har været medvirkende til, at kvælstofnormen i hamp er øget fra 100 til ca. 140 kg kvælstof pr. ha fra Fiberindholdet i procent er målt til mellem 22 og 26 procent på vandet sandjord og mellem 22 og 28 procent på lerjord. Se også Landsforsøg med hamp På Rønhave og Flakkebjerg er der i 1998 og 1999 opnået udbytter mellem tons tørstof pr. ha, og fiberudbytter fra 3-4,5 tons pr. ha. Danske avlere har ved skårlægning sidst i august bjerget 8-10 ton hamp pr. ha efter 14 dages markrødning ved en lavere kvæstofnorm. I udlandet er opnået udbytter på mellem tons tørstof pr. ha, med et fiberudbytte på ca. 2-3 tons. Der er dog meget store variationer i høstudbytterne. Frøudbyttet er i Rønhave og Flakkebjerg målt til ca. 700 kg pr. ha i 1998 og ca kg pr. ha i Frøene har dog ikke været helt udviklede. Frøudbyttet vurderes at være omkring kg pr. ha, men det forventes ikke, at alle sorter vil kunne sætte frø under danske forhold. EU-støtte - hamp Fremover kan du få enkeltbetaling på grundlag af arealer med hamp uden at indgå en kontrakt. Det gælder også arealer med hamp bestemt til brug på din egen bedrift (fx vildtager) eller til afsætning på det frie marked. Udbetaling af enkeltbetaling sker ved anvendelse af almindelige betalingsrettigheder. Energiafgrøder Du kan ud over enkeltbetaling på grundlag af betalingsrettigheder endvidere få støtte under ordningen for energiafgrøder. Kontrakten vedr. energiproduktion skal være indgået og modtaget i direktoratet senest på ansøgningsfristen for enkeltbetaling i dyrkningsåret, jf. vejledningen om energiafgrøder. Se også Vejledning om fællesskema 2010 Se også artikel om "Svenske erfaringer med høst af hamp til bioenergi" på LandbrugsInfos temasider om Bioenergi Vårhøst af hamp i Sverige er almindelig, og skårlægning og snitning af afgrøden foregår lettere i forårshøstet hamp end om efteråret, pga. fiberen ikke er så stærk på dette tidspunkt. Foto: Sven-Erik Svensson, Alnarp Generelle betingelser Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt, uanset om hampen dyrkes med kontrakt eller ej: Du skal have en tilladelse for at dyrke hamp i Danmark. Ansøgning om godkendelse til at dyrke hamp skal sendes til Plantedirektoratet. Vejledning og ansøgningsskema findes på eller fås ved henvendelse til Plantedirektoratet. Der må kun udsås frø af godkendte sorter. Udsæd til dyrkning af hamp skal være certificeret. Hvis hampen er bestemt til fiberproduktion, skal du senest 30. juni indsende de certificeringsmærkesedler fra frøpakningerne til Direktoratet for FødevareErhverv. Overholdes denne frist ikke, udbetales der hverken enkeltbetaling eller fiberstøtte. Udsædsmængden og sorten for hamp skal oplyses i forbindelse med ansøgning om godkendelse til dyrkning af hamp. Hamp må ikke høstes før 10 dage efter blomstringens afslutning. Støtten vil ikke kunne udbetales, hvis ikke alle betingelserne er overholdt. Kontrol af tilladelse til dyrkning af hamp.

6 Side 6 af 6 Plantedirektoratets kontrol er med til at sikre, at der ikke gives tilladelse til at dyrke hampesorter med højt indhold af euforiserende stoffer i Danmark. Kontrol Plantedirektoratet kontroller, om beliggenheden af de besigtigede arealer tilsået med hamp er identisk med beliggenheden af de arealer, som ansøger har godkendelse til at tilså. Arealer, der er tilsået med hamp, opmåles. Ved kontrollen afskæres 30 cm af skuddene på 50 planter. Plantematerialet sendes til vores laboratorium, hvor indholdet af det euforiserende stof delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) bliver bestemt. Endvidere skal man give besked forud for skårlægning, således at Plantedirektoratet kan gennemføre kontrollen. Mere viden ved afd. for Biomaterialer, er involveret i en række projekter indenfor området plantefibre, der har til formål at skabe værditilvækst og et bedre miljø. Blandt andre projektet: "Høst og fraktionering af industrihamp via mobilt anlæg ", der har til formål at udvikle et effektivt høst- og forarbejdningskoncept, så afgrøden kan adskilles i fibre og trædele (skæver) allerede på marken. er også involveret i en række innovationsprojekter, der har til formål at anvende plantefiberafgrøder i nye produkter, og i nye anvendelsesformål. bidrager med forretningsudvikling og produktudvikling, og optimering af kæden fra mark til marked. Se mere på Dyrkningsvejledningen er udarbejdet af Bodil Pallesen, Innovationskonsulent, Hamp indgår i en lang række produkter lige fra bilkomositter, isolering til geotekstiler til bioenergi, her hampebriketter

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009

GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009 GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009 2 DET JORDBRUGSVIDEN - ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER Sojabønner forbindes ofte med import af foder til animalsk produktion,

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO I Michael Tersbøl og Claus Bo Andreasen FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk planteproduktion Resultater af forskning i FØJO

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Vestjylland. Fokus på energipil. Der opleves i øjeblikket et stort fokus på energipil både politisk og fra jordbrugserhvervets side.

Vestjylland. Fokus på energipil. Der opleves i øjeblikket et stort fokus på energipil både politisk og fra jordbrugserhvervets side. Vestjylland Nr. 165 Temanummer energipil Fokus på energipil Dyrkning Tilskud til etablering af energiafgrøder Værdikædens sidste led Tørstofproduktion Økonomi Udover bundlinjen Alternativer til pil Konklusion

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

Jordskok - en gammel dansk grønsag

Jordskok - en gammel dansk grønsag Havebrug nr. 152 September 2003 Jordskok - en gammel dansk grønsag Kaj Henriksen og Gitte Bjørn, Forskningscenter Aarslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Havebrug

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder

Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Opgørelse af skader i landbrugsafgrøder Vejledning 316 3. udgave 1999 Forord Det er hensigtsmæssigt, at der arbejdes efter så ensartede principper som muligt, når skader og tab opgøres. Formålet med denne

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere