Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren"

Transkript

1 SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaringer Oplysninger om produktet 4. EF-overensstemmelseserklæring 4. Bestemmelsesmæssig anvendelse 4. Leveringsomfang 4.4 Produktbeskrivelse 4.5 Tekniske data og varianter 5.6 Anvendelseseksempler 6 Forskrifter 7 4 Installation af rørledninger 8 4. Generelt til rørsættet 8 4. Lægning af rørledning 9 5 Installation af pumpestationen 0 5. Placering i opstillingsrummet 0 5. Fastgørelse af pumpestationen 0 5. Eltilslutning Montering af sikkerhedsgruppe 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og forkoblingsbeholder 5.5. Montering af forkoblingsbeholder ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) 5.5. Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) 5.5. Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk 5.6 Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen 5.7 Montering af temperaturføler 5.7. Solfangertemperaturføler 5.7. Beholdertemperaturføler 6 Opstart 4 6. Anvendelse af solvæske 4 6. Skylning og påfyldning med solvarme-fyldepumpe (trykfyldning) Tekniske data Specialhydraulik Montering af snavsudskiller (tilbehør) Tilslutning af solvarme-fyldepumpen til solvarmeanlægget Udførelse af forberedende arbejde Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Afmontering af solvarme-fyldepumpen Rengøring af solvarme-fyldepumpen 8 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Skylning af rørledninger Trykprøve med vand Udskiftning af vand med solvæske 6..4 Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 6..5 Bestemmelse af driftstryk 6..6 Bestemmelse af frostsikringstemperatur 6..7 Korrektion af frostsikring 6.4 Indstilling af gennemstrømningsmængde 7 Opstart, eftersyns- og serviceprotokol 5 8 Fejl 7

3 DA Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger Om denne vejledning Den foreliggende vejledning indeholder vigtige informationer til sikker og korrekt montering og betjening af pumpestationen. Denne vejledning henvender sig til vvs-installatøren. Billederne i denne vejledning viser -strengs-reguleringsmodulet med ekstern styring. B Udlevér vejledningen til kunden, og forklar, hvordan apparatet fungerer og betjenes. Overhold disse henvisninger B Læs vejledningen omhyggeligt igennem. B Overhold sikkerhedsanvisningerne, så personskader og materielle skader undgås. B Arbejde, som kræver, at pumpestationen åbnes, skal altid udføres af en autoriseret elektriker. B Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret elektriker. B Før pumpestationen åbnes, skal strømmen til det afbrydes. B Installér en varmtvandsblander, så temperaturen ved tapstederne begrænses til maks. 60 C. B Konstruktionen må ikke ændres. B Brug kun materialer, som kan klare temperaturer op til 50 C. B Skyl og fyld kun pumpestationen, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand).. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette tingskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel.

4 4 Oplysninger om produktet DA Oplysninger om produktet. EF-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de gældende europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet..4 Produktbeskrivelse Ved anvendelse af AGS 50 kræves der endvidere en automatisk udlufter pr. solfanger ud over luftudskilleren i modulet.. Bestemmelsesmæssig anvendelse AGS-reguleringsmodulerne må kun anvendes til drift af solvarmeanlæg i forbindelse med egnede styringer, som er fremstillet af samme producent. AGS-pumpestationerne er udelukkende beregnet til drift af solvarmeanlæg med propylenglykol-vandblandinger (Tyfocor L eller Tyfocor LS). Brug af andre medier er ikke tilladt.. Leveringsomfang SD 6 7 Fig. Emballageenhed - reguleringsmodul med styring Pumpestationen (- eller -strengs-station med/uden styring) Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsventil, manometer, påfyldnings- og tømningshane) endvidere Fastgørelsesmateriale (ikke vist) SD Fig. Pumpestationer uden isoleringsdele på forsiden og uden integreret styring Kuglehane med termometer (rød=fremløb ), blå=retur) og integreret kontraventil: - 0 = kontraventil driftsklar, - 45 = kontraventil åbnet manuelt Klemringsforskruning Sikkerhedsventil 4 Manometer 5 Tilslutning til membranekspansionsbeholder 6 Påfyldnings- og tømningshane 7 Solvarmepumpe 8 Gennemstrømningsindikator 9 Luftudskiller ) 0 Regulerings-/stopventil ) Ikke ved -strengs-stationer

5 DA Oplysninger om produktet 5.5 Tekniske data og varianter AGS 5 AGS 5E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,5 0,5 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 5 5 Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 5 og AGS 5E AGS 0 AGS 0E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,54 0,54 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 0 og AGS 0E AGS 0 AGS 50 Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 0, tilslutning Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,85,0 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x90x5 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 8 8 Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 0 og AGS 50

6 6 Oplysninger om produktet DA.6 Anvendelseseksempler SD Fig. Forskellige hydrauliske anvendelser Standardsystem med -strengs-pumpestationer To solfangere (øst/vest) med - og -strengs-pumpestationer -forbruger-anlæg med - og -strengs-pumpestationer 4 Standardsystem med -stengs-pumpestationer og udlufter på taget

7 DA Forskrifter 7 Forskrifter Overhold nationale og lokale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget. Tekniske regler for installation af termiske anlæg Eltilslutning: VDE 000: installation af elektriske driftsmidler, jording, beskyttelsesleder, potentialudligningsleder VDE 070: istandsættelse, ændring og kontrol af elektriske apparater VDE 085: generelle informationer om installation af lynaflederanlæg VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg VDE 0855: installation af antenneanlæg (efter anvendelsen) Tilslutning af termiske solvarmeanlæg: EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg) ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt) DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallation (TRWI) DIN EN 5, del : Ikke-automatiske cirkulationspumper (skal overholdes ved vurdering af reguleringsmodulets hydrauliske ydelse) Installation af og udstyr til varmtvandsvarmere: DIN 475, del : Vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 880, VOB (den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder, del C): Anlæg til opvarmning af anlægs- og brugsvand DIN 88, VOB: Gas-, vand- og afløbsinstallationer DIN 84, VOB: Isolering af varmetekniske anlæg AVB (licitationsbestemmelser for bygge- og anlægsarbejder i højhusbyggeri) WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: Brugsvandsvarme- og ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst

8 8 Installation af rørledninger DA 4 Installation af rørledninger 4. Generelt til rørsættet Forsigtig: Skader på anlægget ved brug af kunststofledninger (f. eks. PE-rør)! B Brug kun materialer, som kan klare temperaturerne i solvarmeanlæg på op til 50 C. Solfangerne, pumpestationen og solvarmebeholderen forbindes med hinanden med rørledninger. B Gør følgende for at undgå luftbobler: Læg rørledningerne stigende fra beholderen til solfangeren. Forbindelse af rørledninger Forsigtig: Skader på anlægget på grund af varmeudvikling ved slaglodning! B Der må ikke loddes i nærheden af solfangere af vakuumrør. B Kobberrør på solvarmeanlæg må kun loddes med slaglod. Som alternativ til lodning kan der arbejdes med klemringsforskruninger eller pressfittings, hvis de er modstandsdygtige over for glykol og temperatur (50 C). 4 Vi anbefaler, at rørledningerne bestemmes med en rørnetberegning. Tabel 4 gør det muligt at foretage en skønsmæssig beregning. B Vælg evt. en rørledning med større diameter, hvis der er meget modstand (buer, armaturer osv.). Enkelt ledningslængde Antal solfangere op til 5 op til 0 op til 5 op til 0 Fig. 4 Rørsæt til solvarmeanlægget Ledning til solfangertemperaturføleren Solfangere Pumpestation 4 Solvarmebeholder SD op til 6 m op til 0 m op til 5 m Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) op til 0 m Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) op til 5 m Tab. 4 Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Dimensionering af rørledningerne Ø 5mm (DN) Hvis rørgevind-forbindelserne tætnes med hamp: B Brug en gevindpasta, som er modstandsdygtig over for temperaturer op til 50 C (f. eks. NeoFermit universal).

9 DA Installation af rørledninger 9 4. Lægning af rørledning Jording af rørledninger Arbejdet skal udføres af en autoriseret specialvirksomhed. B Anbring et jordingsbånd på fremløbs- og returrøret (position vilkårlig). B Slut jordingsbåndene til bygningens potentialudligningsskinne med potentialudligningskablet NYM (mindst 6 mm ). Lægning af rørledninger ved anvendelse af automatisk udlufter på taget (tilbehør) B Læg rørledningerne med stigning til udlufteren. Ved hvert retningsskift nedad kræves der en ekstra luftpotte med udlufter (temperaturbestandighed 50 C) SD Fig. 5 Den automatiske udlufters placering Automatisk udlufter Isolering af rørledninger B Isoler udendørs-rørledninger med UV- og højtemperaturbestandigt materiale (50 C). B Isoler indendørs-rørledninger med højtemperaturbestandigt materiale (50 C).

10 0 Installation af pumpestationen DA 5 Installation af pumpestationen 5. Placering i opstillingsrummet Forsigtig: Pumpestationen kan beskadiges af varmeophobning! B Sørg for, at udluftningsåbningerne foroven og forneden i isoleringen er åbne. B Gør følgende for lettere at kunne tilslutte temperaturføleren: Montér pumpestationen () tæt på solvarmebeholderen (). B Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til ekspansionsbeholderen () og opsamlingsbeholderen (4). 5. Fastgørelse af pumpestationen -strengs-pumpestation B Bor et hul (), og fastgør stationen med den vedlagte dyvel og skrue. -strengs-pumpestation B Bor huller med en afstand på 60 mm (), og fastgør stationen med de vedlagte dyvler og skruer. 60 mm 0 mm 0 mm SD Fig. 6 Anbefalet opstilling (mål i mm) Solvarmebeholder Pumpestation Ekspansionsbeholder 4 Opsamlingsbeholder Fig. 7 8 mm Montering af stationen Fastgøring af -strengs-pumpestation Fastgøring af -strengs-pumpestation SD 5. Eltilslutning Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til de gældende lokale forskrifter. Forsigtig: Skader på pumpen! B Bemærk, at pumpen først må startes op, når rørsystemet er fyldt. Ellers kan pumpen beskadiges. B Kablerne til pumperne og temperaturfølerne skal sluttes til styringen som angivet i styringens monteringsvejledning.

11 DA Installation af pumpestationen 5.4 Montering af sikkerhedsgruppe Ved -strengs-pumpestation: B Monter sikkerhedsgruppen til venstre. B Monter sikkerhedsgruppen med den vedlagte pakning () på reguleringsmodulet. Tilslutning af forkoblingsbeholder Hvis rørledningen til ekspansionsbeholderen skal lægges med stigning, skal der installeres en ekstra udlufter. B Til beskyttelse af sikkerhedsventilen mod for høj temperatur: Installér forkoblings- og ekspansionsbeholderen med et T-stykke (G¾ A udvendig med fladtætning) 0 til 0 cm oven over pumpestationen i returløbet. B Fastgør rørledningerne til og fra forkoblingsbeholderen med rørspændebånd (4). Montér forkoblingsbeholderen i lodret position. B Slut ekspansionsbeholderen (5) til forkoblingsbeholderen med et kobberrør. B Luk tilslutningen på sikkerhedsventilen med kappen ¾ () på opstillingsstedet. Fig. 8 Montering af sikkerhedsgruppe Pakning (x0x) SD 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og forkoblingsbeholder 0-0 cm 4 Forkoblingsbeholderen (hvis denne forefindes) og ekspansionsbeholderen inklusive rørledningerne til sikkerhedsgruppen må ikke isoleres Montering af forkoblingsbeholder ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) Ved solfangere af vakuumrør kræves der en forkoblingsbeholder, hvis: Anlægget fungerer som understøttelse til opvarmningen. Anlægsdækningsgraden er mere end 60 % ved anlæg til ren brugsvandsopvarmning. Fig SD Montering af forkoblingsbeholderen Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Prop på sikkerhedsgruppens tilslutning (på opstillingsstedet) Forkoblingsbeholder 4 Rørspændebånd (på opstillingsstedet) 5 Ekspansionsbeholder 5 Forkoblingsbeholderen beskytter ekspansionsbeholderen mod for høj temperatur. 5 liter liter Højde 70 mm 70 mm Diameter 60 mm 70 mm Tilslutning x R ¾ x R ¾ maks. driftstryk Tab. 5 Tekniske data forkoblingsbeholdere

12 Installation af pumpestationen DA 5.5. Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) B Montér ekspansionsbeholderen med fastgørelsesmaterialet. B Slut ekspansionsbeholderen () til returløbet på pumpestationens sikkerhedsgruppe. 5.6 Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen Fare: Person- og anlægsskader på grund af forkert monteret udblæsningsledning! B Udblæsningsledningen skal udføres efter størrelsen for sikkerhedsventilens udgangstværsnit (maks. længde = m og maks. buer). B Afkort rørledningerne, så de kan skubbes ind i klemringsforskruningen () indtil anslag. B Lad udblæsningsledningen () på opstillingsstedet gå fra sikkerhedsventilen til opsamlingsbeholderen (4), hvor den skal munde ud, så det er muligt at holde øje med den, og fastgør den med et rørspændebånd (). Fig SD Tilslutning af ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Ekspansionsbeholder 5.5. Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk Ekspansionsbeholderens fortryk beregnes ud fra den statiske anlægshøjde plus 0,5 bar (højdeforskel på meter svarer til 0, bar). B Indstil et minimumtryk på,5 bar. B For at opnå det maksimalt brugbare volumen: Indstil fortrykket ved ubelastet beholder (uden væsketryk). B Korriger fortrykket afhængigt af, om det beregnede fortryk er højere eller lavere end fortrykket, der er indstillet på fabrikken. 4 Fig. Tilslutning til pumpestationen Klemringsforskruning Udblæsningsledning (på opstillingsstedet) Rørspændebånd (på opstillingsstedet) 4 Tom dunk (opsamlingsbeholder) SD Montering af påfyldnings- og tømningshane B Montér en anordning til tømning af pumpestationen i returrøret på stationens laveste punkt (T-stykke med påfyldnings- og tømningshane, figur, (4)).

13 DA Installation af pumpestationen 5.7 Montering af temperaturføler Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker. Temperaturfølerne er polsikre Solfangertemperaturføler Hvis ledningen til solfangertemperaturføleren skal sluttes til følerledningen til styringen på et fugtigt sted, skal der anvendes en vandtæt tilslutningsdåse. B Forlæng følerledningen med en ledning med to ledere () på opstillingsstedet. B Beskyt evt. forbindelsesstederne () foroven og forneden med tilslutningsdåser SD Fig. Solfangertemperaturføler og temperaturføler på pumpestationen med integreret styring. Solfangertemperaturføler Forbindelsessted Ledning med to ledere ( x 0,75 mm til maks. længde 50 m, på opstillingsstedet) 4 Påfyldnings- og tømningshane til tømning (på opstillingsstedet) 5 Beholdertemperaturføler 5.7. Beholdertemperaturføler Monteringsanvisninger og data kan læses i installationsvejledningerne til beholderen og styringen.

14 4 Opstart DA 6 Opstart Forsigtig: Anlægsskader på grund af frossent vand eller fordampning i solfangeren! B Skyl og fyld kun reguleringsmodulet, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand). Ved påfyldning af solvæsken skal der tages højde for det ekstra volumen, forkoblingsbeholderen rummer (hvis installeret). Forkoblingsbeholderen og ekspansionsbeholderen skal udluftes tilstrækkeligt. 6. Anvendelse af solvæske Forsigtig: Fare for tilskadekomst ved kontakt med solvæsken! B Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille ved omgang med solvæske. B Hvis solvæsken kommer på huden: Vask solvæsken af med vand og sæbe. B Hvis solvæsken kommer i øjnene: Hold øjenlågene åbne med hænderne, og skyl omhyggeligt øjnene under rindende vand. Solvæsken er færdigblandet og klar til brug. Den garanterer sikker drift inden for det angivne temperaturområde, beskytter mod frostskader og giver høj sikkerhed for damp. Væsken er biologisk nedbrydelig. Der kan rekvireres et sikkerhedsdatablad med yderligere informationer om solvæsken hos producenten. Solfangerne må kun anvendes med følgende solvæske: Solvæske Temperaturområde 6. Skylning og påfyldning med solvarmefyldepumpe (trykfyldning) Mens solvæsken fyldes på, genererer solvarmepumpen så høj gennemstrømningshastighed, at luften i anlægget trykkes ind i beholderen (udlufter på taget ikke nødvendigt). Restluft, som stadig befinder sig i solvæsken, udskilles via pumpestationens luftudskiller Fig. Solvarme-fyldepumpe SD Tilslutning " Måleskala (6-5 liter) Udtagelig beholder 4 Kuglehane i sugeledningen 5 Tilslutning (¾ ) til trykslange 6 Solvarme-fyldepumpe 7 Driftskontakt til solvarme-fyldepumpen 8 Påfyldnings- og tømningshane til tømning af pumpen 9 Opsamlingskar 0 Returslange ¾" Trykslange ½ Sugeslange Solfangere FKC og FKT Tyfocor L 0/70 ) C Tyfocor L 45/ C Solfangere med vakuumrør Tyfocor LS C Tab. 6 Tyfocor-type afhængigt af solfangertypen ) kun til sydeuropæiske lande

15 DA Opstart Tekniske data Solvarme-fyldepumpe Netspænding V 0 Frekvens Hz maks. effektforbrug W 775 Tilladt medietemperatur for pumpen Tilladt driftsmiddel C 0-55 Vand, propylen-glykol-vandblanding maks. 50/50 % 6.. Montering af snavsudskiller (tilbehør) Der kan monteres en snavsudskiller for at opnå sikkerhed for, at der ikke kan komme grove snavspartikler ind i solvarme-fyldepumpen. B Fastgør rørspændebåndet () på solvarme-fyldepumpens boring. B Montér snavsudskilleren () på rørspændebåndet. Det skal være muligt at aktivere kuglehanen forfra. B Monter den vedlagte slange () mellem snavsudskilleren og den øverste beholdertilslutning. B Montér returslangen ¾" (4) mellem snavsudskilleren og pumpestationens gennemstrømningssikring. Maksimal løftehøjde ved: Solvæske vand maks. transportflow ved solvæske m m 6 40 m /h,0 maks. transportflow ved vand m /h,6 Beholderkapacitet l 0 Samlet vægt (tom) kg 4 Tab. 7 Tekniske data solvarme-fyldepumpe 6.. Specialhydraulik Ved parallelkoblede solfangere skal hver enkel solfanger skylles. Hertil skal der monteres glykol- og temperaturbestandige afspærringsarmaturer i fremløbsledningerne. Ved anlæg med to solfangere (f. eks. øst/vest) skal hver solfanger skylles igennem via den tilhørende returstreng. Ved anlæg med to beholdere, som drives via to pumper, skal hver forbruger skylles via den tilhørende returstreng. Ved anlæg med to beholdere, som drives via en pumpe og en omskifterventil, skal hver forbruger skylles efter hinanden. Indstil omskifterventilen i overensstemmelse hermed. Fig SD Montering af snavsudskilleren på solvarme-fyldepumpen Snavsudskiller Rørspændebånd Slange til snavsudskiller 4 Returslange ¾" 5 Trykslange ½

16 40 60 C Opstart DA 6..4 Tilslutning af solvarme-fyldepumpen til solvarmeanlægget B Slut trykslangen ½ med T-stykket () til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane og til pumpen (4). B Slut returslangen ¾ med kuglehanen til mellem gennemstrømningssikringen () og beholderen foroven (). B Luk påfyldnings- og tømningshanen (), når pumpen er løbet fuld SD Fig. 6 Fig SD Tilslutning af tryk- og returslange Trykslange Returslange Beholder foroven 4 Tilslutning til pumpen 4 Påfyldnings- og tømningshane ved trykslangens T-stykken edgang Påfyldnings- og tømningshane på pumpen Påfyldnings- og tømningshane på sugeslangen B Luk stationens højre kuglehane (5), og åbn den venstre kuglehane (6) helt. B Åbn gennemstrømningssikringen () helt med en unbrakonøgle SW4. B Åbn påfyldnings- og tømningshanen på sikkerhedsgruppen () ved enden af trykslangen () og på gennemstrømningssikringen Udførelse af forberedende arbejde B Luk for påfyldnings- og tømningshanen () på pumpen. B Fyld tilstrækkelig solvæske i solvarmepumpens beholder. Ud over anlæggets volumen kræves der ca. 0 liter til pumpen, slangerne osv C B Påfyldning af pumpen med solvæske: Åbn kuglehanen på pumpens sugeslange () og påfyldnings- og tømningshanen () i T-stykkets nedgang SD Fig. 7 Påfyldnings- og tømningshane på sikkerhedsgruppen Påfyldnings- og tømningshane på trykslangen Indstillingsskrue på gennemstrømningssikringen 4 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen 5 Kuglehane på højre termometer lukket (90 ) 6 Kuglehane på venstre termometer helt åben (0 )

17 DA Opstart Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit B Tænd for pumpen ( figur 8, ()). Forsigtig: Skader på pumpen! B Pumpen må kun køre kortvarigt (maks. minut) mod et lukket armatur. Niveauet i solvarmepumpens beholder må ikke kommer under minimumniveauet på 6 liter. (visning "Min."). B Skyl rørledningerne i ca. 0 minutter, til solvæsken () i slangerne og beholderen er blærefri. B Under skylningen skal påfyldnings- og tømningshanen på gennemstrømningssikringen drosles kortvarigt flere gange og derefter åbnes hurtigt igen, så fastsiddende luftblærer i ledningen løsnes. B Skyl bypassstykket over gennemstrømningssikringen luftfri ved kortvarigt at stille den højre kuglehane skråt (45, kontraventil manuelt åben) (). B Foretag en trykprøve - alle komponenternes tryk skal være korrekte Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk Ved opstart skal driftstrykket ligge 0,8 bar over det statiske tryk ( meters højdeforskel svarer til 0, bar). Driftstrykket skal mindst være,8 bar (i kold tilstand, 0 C). Eksempel: 0 m statisk højde svarer til,0 bar plus 0,8 bar =,8 bar driftstryk. B Luk påfyldnings- og tømningshanen på sikkerhedsgruppen (), på gennemstrømningssikringen (4) og på returslangen (). B Efter tilkobling af pumpen: Åbn langsomt påfyldningsog tømningshanen () på sikkerhedsgruppen, indtil det krævede driftstryk er nået. B Kobl pumpen fra. B Stil kuglehanerne () på termometeret på 0 (kontraventil funktionsklar). B Stil solvarmepumpen på højeste trin, og lad den køre mindst 5 minutter, så restluften kan aflejre sig i luftudskilleren. B Udluft luftudskilleren (5), og korrigér evt. driftstrykket C C C C SD 4 Fig. 8 Tilkobling af pumpen og kontrol for blærer Kuglehanen og kontraventilen på højre termometer åbnet (45 -stilling) Solvæske Pumpen tilkoblet Fig SD Påfyldnings- og tømningshanen lukkes og åbnes Kuglehaner på termometeret på stilling 0 (kontraventil funktionsklar) Påfyldnings- og tømningshane på sikkerhedsgruppen Påfyldnings- og tømningshane på returslangen 4 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen 5 Udluftningsskrue på luftudskilleren

18 8 Opstart DA 6..8 Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Når manometerets sorte viser () viser tryksvingninger ved til- og frakobling af solvarmepumpen, skal solvarmeanlægget udluftes igen. B Tænd og sluk for solvarmepumpen(rne) manuelt. B Kontrollér manometerets sorte viser () på sikkerhedsgruppen, mens du tænder og slukker. B Lad returslangen () løbe tom, og skru den af beholderen SD Fig. 0 Kontrol af manometerdisplay SD Fig. Tømning af slangerne og afmontering af solvarmefyldepumpen Manometer 6..9 Afmontering af solvarme-fyldepumpen B Åbn påfyldnings- og tømningshanen () i T-stykkets nedgang på trykslangen. B Luk for kuglehanen (4) på sugeslangen for at tømme solvarme-fyldepumpen. B Åbn pumpens påfyldnings- og tømningshane (5), og lad trykslangen løbe tom (i opsamlingskarret). B Luk for påfyldnings- og tømningshanen (5). Lad solvæsken løbe ned i et opsamlingskar for derefter at fylde den over i solvarmepumpens beholder eller i dunken. B Luk for begge påfyldnings- og tømningshanerne (, ) på trykslangens T-stykke, og afmontér trykslangen. B Luk for påfyldnings- og tømningshanen (6) på gennemstrømningssikringen, og løsn returslangen. B Træk netstikket ud, og lad pumpen løbe tom via påfyldnings- og tømningshanen (). Påfyldnings- og tømningshane på trykslangen Påfyldnings- og tømningshane ved trykslangens T-stykkenedgang Returslange 4 Kuglehane på sugeslangen 5 Pumpens påfyldnings- og tømningshane 6 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen B Påfyldning af resten af solvæsken i dunken. B Sæt den tomme beholder ind i solvarme-fyldepumpen igen, og montér retur- og trykslangen Rengøring af solvarme-fyldepumpen Pumpen, slangerne og beholderen skal rengøres, så de beskyttes mod slid. Forsigtig: Frostskader! B Sørg for, at der ikke er vand tilbage i pumpen. B Slut returslangen til vandhanen, og fyld beholderen med ca. 5 liter vand. B Lad trykslangen løbe ud i et afløb. B Åbn kuglehanen på sugeslangen ( figur, ()) og vent, indtil pumpen er helt fuld. B Tænd for pumpen for at rengøre delene. B Sluk for pumpen, når niveauet "Min." er nået.

19 DA Opstart 9 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Forsigtig: Solfangerskader! B Arbejd udelukkende med trykfyldning ved solfangere med vakuumrør (kapitel 6.), da der ikke må fyldes vand i solfangerne. 6.. Skylning af rørledninger Hvis der er monteret en forkoblingsbeholder: SD Fig. Rengøring af pumpe og beholder Kuglehane på sugeslangen Pumpens påfyldnings- og tømningshane B Rengør beholderen separat. B Separer forkoblingsbeholderen fra solfangerkredsløbet, så vandet, der stadig er i forkoblingsbeholderen, ikke blandes med solvæsken. B Slut en slange (), som er forbundet med vandnettet, til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane. B Slut en slange (), som fører vandet bort, til gennemstrømningssikringens påfyldnings- og tømningshane SD Fig. Pumpestation med kuglehaner og kontraventiler i termometrene Slange til vandtilførsel Slange til vandbortledning B Åbn alle afspærringsanordninger. B Luk for den højre kuglehane () på pumpestationen og kuglehanen på udlufteren ( figur 5, ()). B Skyl rørsystemet, og kontrollér, at trykket ikke kommer over det maksimale driftstryk. B Luk for vandtilførslen.

20 40 60 C Opstart DA B Luk for påfyldnings- og tømningshanen () i pumpestationen. 6.. Trykprøve med vand Pumpestationen udluftes via den åbne stopskrue () på den automatiske udlufter. Vejrbeskyttelseskappen () skal altid sidde på stopskruen, så der i normaldrift ikke kan trænge fugt ind i udlufteren C B Åbn kuglehanen (). 0 0 B Skru stopskruen () en omgang ud SD Fig. 4 Venstre kuglehane åbnet helt (0 ) Højre kuglehane lukket (90 ) Påfyldnings- og tømningshaner i pumpestationen Fig. 5 Åbn udlufteren SD Vejrbeskyttelseskappe Stopskrue Kuglehane B Stil kuglehanerne () på termometrene på 45, og åbn gennemstrømningssikringen () samt de andre afspærringsanordninger C C SD Fig. 6 Åbnede afspærringsanordninger Åbnede kuglehaner og kontraventil på termometrene (45 -stilling) Åbnet gennemstrømningssikring B Foretag en trykprøve - alle komponenternes tryk skal være korrekte. B Luk vandet ud efter trykprøven, og rengør den automatiske udlufter.

21 DA Opstart 6.. Udskiftning af vand med solvæske Rørledningerne skal tømmes helt, da solvæsken ellers fortyndes. Til påfyldning kan der anvendes elektriske pumper, håndpumper eller boremaskinedele, som kan skabe et tryk på mindst bar. B Fyld solvarmeanlægget ved hjælp af en pumpe via en af påfyldnings- og tømningshanerne () i reguleringsmodulet Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Når manometerets sorte viser () viser tryksvingninger ved til- og frakobling af solvarmepumpen, skal solvarmeanlægget udluftes igen. B Tænd og sluk for solvarmepumpen(rne) manuelt. B Kontrollér manometerets sorte viser () på sikkerhedsgruppen, mens du tænder og slukker SD Fig. 8 Kontrol af manometerdisplay Fig. 7 Påfyldning via påfyldnings- og tømningshane Påfyldnings- og tømningshaner SD B Stil kuglehanerne ( figur 6, ()) på termometrene på 45, åbn gennemstrømningssikringen ( figur 6, ()) samt andre afspærringsanordninger. B Fyld langsomt solvarmeanlægget, så der ikke dannes luftblærer. B Stil derefter kuglehanerne på termometrene, så kontraventilerne er funktionsklar (0 -stilling). Manometer 6..5 Bestemmelse af driftstryk Ved opstart skal driftstrykket ligge 0,8 bar over det statiske tryk ( meters højdeforskel svarer til 0, bar). Driftstrykket skal mindst være,8 bar (i kold tilstand, 0 C). Eksempel: 0 m statisk højde svarer til,0 bar plus 0,8 bar =,8 bar driftstryk. B Pump mere solvæske ind ved manglende tryk. B Når udluftningen er afsluttet, lukkes udlufterens kuglehane. Kun hvis udlufteren er lukket, foregår trykudligningen via ekspansionsbeholderen, hvis solvæsken fordamper i solfangeren.

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet??

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Til VVS-installatøren/brugeren Vejledning til idrifttagning, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl, henvisninger til brugeren System aurotherm Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Opvarmningstøtte

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

4. Installationsteknik

4. Installationsteknik 4. Installationsteknik 4. Installationsteknik Det er valgt at afgrænse dette projekt til kun at se på bygning B under fagområdet installationsteknik. Endvidere er det antaget at der er lejligheder i hele

Læs mere

Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg

Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg living full of energy Roth solvarmesystemer Til varmt brugsvand, rumopvarmning og swimmingpools. Solvarme Solen tilfører jorden enorme mængder energi.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere