Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren"

Transkript

1 SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaringer Oplysninger om produktet 4. EF-overensstemmelseserklæring 4. Bestemmelsesmæssig anvendelse 4. Leveringsomfang 4.4 Produktbeskrivelse 4.5 Tekniske data og varianter 5.6 Anvendelseseksempler 6 Forskrifter 7 4 Installation af rørledninger 8 4. Generelt til rørsættet 8 4. Lægning af rørledning 9 5 Installation af pumpestationen 0 5. Placering i opstillingsrummet 0 5. Fastgørelse af pumpestationen 0 5. Eltilslutning Montering af sikkerhedsgruppe 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og forkoblingsbeholder 5.5. Montering af forkoblingsbeholder ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) 5.5. Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) 5.5. Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk 5.6 Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen 5.7 Montering af temperaturføler 5.7. Solfangertemperaturføler 5.7. Beholdertemperaturføler 6 Opstart 4 6. Anvendelse af solvæske 4 6. Skylning og påfyldning med solvarme-fyldepumpe (trykfyldning) Tekniske data Specialhydraulik Montering af snavsudskiller (tilbehør) Tilslutning af solvarme-fyldepumpen til solvarmeanlægget Udførelse af forberedende arbejde Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Afmontering af solvarme-fyldepumpen Rengøring af solvarme-fyldepumpen 8 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Skylning af rørledninger Trykprøve med vand Udskiftning af vand med solvæske 6..4 Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 6..5 Bestemmelse af driftstryk 6..6 Bestemmelse af frostsikringstemperatur 6..7 Korrektion af frostsikring 6.4 Indstilling af gennemstrømningsmængde 7 Opstart, eftersyns- og serviceprotokol 5 8 Fejl 7

3 DA Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger Om denne vejledning Den foreliggende vejledning indeholder vigtige informationer til sikker og korrekt montering og betjening af pumpestationen. Denne vejledning henvender sig til vvs-installatøren. Billederne i denne vejledning viser -strengs-reguleringsmodulet med ekstern styring. B Udlevér vejledningen til kunden, og forklar, hvordan apparatet fungerer og betjenes. Overhold disse henvisninger B Læs vejledningen omhyggeligt igennem. B Overhold sikkerhedsanvisningerne, så personskader og materielle skader undgås. B Arbejde, som kræver, at pumpestationen åbnes, skal altid udføres af en autoriseret elektriker. B Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret elektriker. B Før pumpestationen åbnes, skal strømmen til det afbrydes. B Installér en varmtvandsblander, så temperaturen ved tapstederne begrænses til maks. 60 C. B Konstruktionen må ikke ændres. B Brug kun materialer, som kan klare temperaturer op til 50 C. B Skyl og fyld kun pumpestationen, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand).. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette tingskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel.

4 4 Oplysninger om produktet DA Oplysninger om produktet. EF-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de gældende europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet..4 Produktbeskrivelse Ved anvendelse af AGS 50 kræves der endvidere en automatisk udlufter pr. solfanger ud over luftudskilleren i modulet.. Bestemmelsesmæssig anvendelse AGS-reguleringsmodulerne må kun anvendes til drift af solvarmeanlæg i forbindelse med egnede styringer, som er fremstillet af samme producent. AGS-pumpestationerne er udelukkende beregnet til drift af solvarmeanlæg med propylenglykol-vandblandinger (Tyfocor L eller Tyfocor LS). Brug af andre medier er ikke tilladt.. Leveringsomfang SD 6 7 Fig. Emballageenhed - reguleringsmodul med styring Pumpestationen (- eller -strengs-station med/uden styring) Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsventil, manometer, påfyldnings- og tømningshane) endvidere Fastgørelsesmateriale (ikke vist) SD Fig. Pumpestationer uden isoleringsdele på forsiden og uden integreret styring Kuglehane med termometer (rød=fremløb ), blå=retur) og integreret kontraventil: - 0 = kontraventil driftsklar, - 45 = kontraventil åbnet manuelt Klemringsforskruning Sikkerhedsventil 4 Manometer 5 Tilslutning til membranekspansionsbeholder 6 Påfyldnings- og tømningshane 7 Solvarmepumpe 8 Gennemstrømningsindikator 9 Luftudskiller ) 0 Regulerings-/stopventil ) Ikke ved -strengs-stationer

5 DA Oplysninger om produktet 5.5 Tekniske data og varianter AGS 5 AGS 5E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,5 0,5 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 5 5 Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 5 og AGS 5E AGS 0 AGS 0E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,54 0,54 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 0 og AGS 0E AGS 0 AGS 50 Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 0, tilslutning Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,85,0 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x90x5 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 8 8 Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 0 og AGS 50

6 6 Oplysninger om produktet DA.6 Anvendelseseksempler SD Fig. Forskellige hydrauliske anvendelser Standardsystem med -strengs-pumpestationer To solfangere (øst/vest) med - og -strengs-pumpestationer -forbruger-anlæg med - og -strengs-pumpestationer 4 Standardsystem med -stengs-pumpestationer og udlufter på taget

7 DA Forskrifter 7 Forskrifter Overhold nationale og lokale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget. Tekniske regler for installation af termiske anlæg Eltilslutning: VDE 000: installation af elektriske driftsmidler, jording, beskyttelsesleder, potentialudligningsleder VDE 070: istandsættelse, ændring og kontrol af elektriske apparater VDE 085: generelle informationer om installation af lynaflederanlæg VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg VDE 0855: installation af antenneanlæg (efter anvendelsen) Tilslutning af termiske solvarmeanlæg: EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg) ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt) DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallation (TRWI) DIN EN 5, del : Ikke-automatiske cirkulationspumper (skal overholdes ved vurdering af reguleringsmodulets hydrauliske ydelse) Installation af og udstyr til varmtvandsvarmere: DIN 475, del : Vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 880, VOB (den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder, del C): Anlæg til opvarmning af anlægs- og brugsvand DIN 88, VOB: Gas-, vand- og afløbsinstallationer DIN 84, VOB: Isolering af varmetekniske anlæg AVB (licitationsbestemmelser for bygge- og anlægsarbejder i højhusbyggeri) WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: Brugsvandsvarme- og ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst

8 8 Installation af rørledninger DA 4 Installation af rørledninger 4. Generelt til rørsættet Forsigtig: Skader på anlægget ved brug af kunststofledninger (f. eks. PE-rør)! B Brug kun materialer, som kan klare temperaturerne i solvarmeanlæg på op til 50 C. Solfangerne, pumpestationen og solvarmebeholderen forbindes med hinanden med rørledninger. B Gør følgende for at undgå luftbobler: Læg rørledningerne stigende fra beholderen til solfangeren. Forbindelse af rørledninger Forsigtig: Skader på anlægget på grund af varmeudvikling ved slaglodning! B Der må ikke loddes i nærheden af solfangere af vakuumrør. B Kobberrør på solvarmeanlæg må kun loddes med slaglod. Som alternativ til lodning kan der arbejdes med klemringsforskruninger eller pressfittings, hvis de er modstandsdygtige over for glykol og temperatur (50 C). 4 Vi anbefaler, at rørledningerne bestemmes med en rørnetberegning. Tabel 4 gør det muligt at foretage en skønsmæssig beregning. B Vælg evt. en rørledning med større diameter, hvis der er meget modstand (buer, armaturer osv.). Enkelt ledningslængde Antal solfangere op til 5 op til 0 op til 5 op til 0 Fig. 4 Rørsæt til solvarmeanlægget Ledning til solfangertemperaturføleren Solfangere Pumpestation 4 Solvarmebeholder SD op til 6 m op til 0 m op til 5 m Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) op til 0 m Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) op til 5 m Tab. 4 Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Dimensionering af rørledningerne Ø 5mm (DN) Hvis rørgevind-forbindelserne tætnes med hamp: B Brug en gevindpasta, som er modstandsdygtig over for temperaturer op til 50 C (f. eks. NeoFermit universal).

9 DA Installation af rørledninger 9 4. Lægning af rørledning Jording af rørledninger Arbejdet skal udføres af en autoriseret specialvirksomhed. B Anbring et jordingsbånd på fremløbs- og returrøret (position vilkårlig). B Slut jordingsbåndene til bygningens potentialudligningsskinne med potentialudligningskablet NYM (mindst 6 mm ). Lægning af rørledninger ved anvendelse af automatisk udlufter på taget (tilbehør) B Læg rørledningerne med stigning til udlufteren. Ved hvert retningsskift nedad kræves der en ekstra luftpotte med udlufter (temperaturbestandighed 50 C) SD Fig. 5 Den automatiske udlufters placering Automatisk udlufter Isolering af rørledninger B Isoler udendørs-rørledninger med UV- og højtemperaturbestandigt materiale (50 C). B Isoler indendørs-rørledninger med højtemperaturbestandigt materiale (50 C).

10 0 Installation af pumpestationen DA 5 Installation af pumpestationen 5. Placering i opstillingsrummet Forsigtig: Pumpestationen kan beskadiges af varmeophobning! B Sørg for, at udluftningsåbningerne foroven og forneden i isoleringen er åbne. B Gør følgende for lettere at kunne tilslutte temperaturføleren: Montér pumpestationen () tæt på solvarmebeholderen (). B Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til ekspansionsbeholderen () og opsamlingsbeholderen (4). 5. Fastgørelse af pumpestationen -strengs-pumpestation B Bor et hul (), og fastgør stationen med den vedlagte dyvel og skrue. -strengs-pumpestation B Bor huller med en afstand på 60 mm (), og fastgør stationen med de vedlagte dyvler og skruer. 60 mm 0 mm 0 mm SD Fig. 6 Anbefalet opstilling (mål i mm) Solvarmebeholder Pumpestation Ekspansionsbeholder 4 Opsamlingsbeholder Fig. 7 8 mm Montering af stationen Fastgøring af -strengs-pumpestation Fastgøring af -strengs-pumpestation SD 5. Eltilslutning Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til de gældende lokale forskrifter. Forsigtig: Skader på pumpen! B Bemærk, at pumpen først må startes op, når rørsystemet er fyldt. Ellers kan pumpen beskadiges. B Kablerne til pumperne og temperaturfølerne skal sluttes til styringen som angivet i styringens monteringsvejledning.

11 DA Installation af pumpestationen 5.4 Montering af sikkerhedsgruppe Ved -strengs-pumpestation: B Monter sikkerhedsgruppen til venstre. B Monter sikkerhedsgruppen med den vedlagte pakning () på reguleringsmodulet. Tilslutning af forkoblingsbeholder Hvis rørledningen til ekspansionsbeholderen skal lægges med stigning, skal der installeres en ekstra udlufter. B Til beskyttelse af sikkerhedsventilen mod for høj temperatur: Installér forkoblings- og ekspansionsbeholderen med et T-stykke (G¾ A udvendig med fladtætning) 0 til 0 cm oven over pumpestationen i returløbet. B Fastgør rørledningerne til og fra forkoblingsbeholderen med rørspændebånd (4). Montér forkoblingsbeholderen i lodret position. B Slut ekspansionsbeholderen (5) til forkoblingsbeholderen med et kobberrør. B Luk tilslutningen på sikkerhedsventilen med kappen ¾ () på opstillingsstedet. Fig. 8 Montering af sikkerhedsgruppe Pakning (x0x) SD 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og forkoblingsbeholder 0-0 cm 4 Forkoblingsbeholderen (hvis denne forefindes) og ekspansionsbeholderen inklusive rørledningerne til sikkerhedsgruppen må ikke isoleres Montering af forkoblingsbeholder ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) Ved solfangere af vakuumrør kræves der en forkoblingsbeholder, hvis: Anlægget fungerer som understøttelse til opvarmningen. Anlægsdækningsgraden er mere end 60 % ved anlæg til ren brugsvandsopvarmning. Fig SD Montering af forkoblingsbeholderen Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Prop på sikkerhedsgruppens tilslutning (på opstillingsstedet) Forkoblingsbeholder 4 Rørspændebånd (på opstillingsstedet) 5 Ekspansionsbeholder 5 Forkoblingsbeholderen beskytter ekspansionsbeholderen mod for høj temperatur. 5 liter liter Højde 70 mm 70 mm Diameter 60 mm 70 mm Tilslutning x R ¾ x R ¾ maks. driftstryk Tab. 5 Tekniske data forkoblingsbeholdere

12 Installation af pumpestationen DA 5.5. Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) B Montér ekspansionsbeholderen med fastgørelsesmaterialet. B Slut ekspansionsbeholderen () til returløbet på pumpestationens sikkerhedsgruppe. 5.6 Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen Fare: Person- og anlægsskader på grund af forkert monteret udblæsningsledning! B Udblæsningsledningen skal udføres efter størrelsen for sikkerhedsventilens udgangstværsnit (maks. længde = m og maks. buer). B Afkort rørledningerne, så de kan skubbes ind i klemringsforskruningen () indtil anslag. B Lad udblæsningsledningen () på opstillingsstedet gå fra sikkerhedsventilen til opsamlingsbeholderen (4), hvor den skal munde ud, så det er muligt at holde øje med den, og fastgør den med et rørspændebånd (). Fig SD Tilslutning af ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Ekspansionsbeholder 5.5. Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk Ekspansionsbeholderens fortryk beregnes ud fra den statiske anlægshøjde plus 0,5 bar (højdeforskel på meter svarer til 0, bar). B Indstil et minimumtryk på,5 bar. B For at opnå det maksimalt brugbare volumen: Indstil fortrykket ved ubelastet beholder (uden væsketryk). B Korriger fortrykket afhængigt af, om det beregnede fortryk er højere eller lavere end fortrykket, der er indstillet på fabrikken. 4 Fig. Tilslutning til pumpestationen Klemringsforskruning Udblæsningsledning (på opstillingsstedet) Rørspændebånd (på opstillingsstedet) 4 Tom dunk (opsamlingsbeholder) SD Montering af påfyldnings- og tømningshane B Montér en anordning til tømning af pumpestationen i returrøret på stationens laveste punkt (T-stykke med påfyldnings- og tømningshane, figur, (4)).

13 DA Installation af pumpestationen 5.7 Montering af temperaturføler Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker. Temperaturfølerne er polsikre Solfangertemperaturføler Hvis ledningen til solfangertemperaturføleren skal sluttes til følerledningen til styringen på et fugtigt sted, skal der anvendes en vandtæt tilslutningsdåse. B Forlæng følerledningen med en ledning med to ledere () på opstillingsstedet. B Beskyt evt. forbindelsesstederne () foroven og forneden med tilslutningsdåser SD Fig. Solfangertemperaturføler og temperaturføler på pumpestationen med integreret styring. Solfangertemperaturføler Forbindelsessted Ledning med to ledere ( x 0,75 mm til maks. længde 50 m, på opstillingsstedet) 4 Påfyldnings- og tømningshane til tømning (på opstillingsstedet) 5 Beholdertemperaturføler 5.7. Beholdertemperaturføler Monteringsanvisninger og data kan læses i installationsvejledningerne til beholderen og styringen.

14 4 Opstart DA 6 Opstart Forsigtig: Anlægsskader på grund af frossent vand eller fordampning i solfangeren! B Skyl og fyld kun reguleringsmodulet, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand). Ved påfyldning af solvæsken skal der tages højde for det ekstra volumen, forkoblingsbeholderen rummer (hvis installeret). Forkoblingsbeholderen og ekspansionsbeholderen skal udluftes tilstrækkeligt. 6. Anvendelse af solvæske Forsigtig: Fare for tilskadekomst ved kontakt med solvæsken! B Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille ved omgang med solvæske. B Hvis solvæsken kommer på huden: Vask solvæsken af med vand og sæbe. B Hvis solvæsken kommer i øjnene: Hold øjenlågene åbne med hænderne, og skyl omhyggeligt øjnene under rindende vand. Solvæsken er færdigblandet og klar til brug. Den garanterer sikker drift inden for det angivne temperaturområde, beskytter mod frostskader og giver høj sikkerhed for damp. Væsken er biologisk nedbrydelig. Der kan rekvireres et sikkerhedsdatablad med yderligere informationer om solvæsken hos producenten. Solfangerne må kun anvendes med følgende solvæske: Solvæske Temperaturområde 6. Skylning og påfyldning med solvarmefyldepumpe (trykfyldning) Mens solvæsken fyldes på, genererer solvarmepumpen så høj gennemstrømningshastighed, at luften i anlægget trykkes ind i beholderen (udlufter på taget ikke nødvendigt). Restluft, som stadig befinder sig i solvæsken, udskilles via pumpestationens luftudskiller Fig. Solvarme-fyldepumpe SD Tilslutning " Måleskala (6-5 liter) Udtagelig beholder 4 Kuglehane i sugeledningen 5 Tilslutning (¾ ) til trykslange 6 Solvarme-fyldepumpe 7 Driftskontakt til solvarme-fyldepumpen 8 Påfyldnings- og tømningshane til tømning af pumpen 9 Opsamlingskar 0 Returslange ¾" Trykslange ½ Sugeslange Solfangere FKC og FKT Tyfocor L 0/70 ) C Tyfocor L 45/ C Solfangere med vakuumrør Tyfocor LS C Tab. 6 Tyfocor-type afhængigt af solfangertypen ) kun til sydeuropæiske lande

15 DA Opstart Tekniske data Solvarme-fyldepumpe Netspænding V 0 Frekvens Hz maks. effektforbrug W 775 Tilladt medietemperatur for pumpen Tilladt driftsmiddel C 0-55 Vand, propylen-glykol-vandblanding maks. 50/50 % 6.. Montering af snavsudskiller (tilbehør) Der kan monteres en snavsudskiller for at opnå sikkerhed for, at der ikke kan komme grove snavspartikler ind i solvarme-fyldepumpen. B Fastgør rørspændebåndet () på solvarme-fyldepumpens boring. B Montér snavsudskilleren () på rørspændebåndet. Det skal være muligt at aktivere kuglehanen forfra. B Monter den vedlagte slange () mellem snavsudskilleren og den øverste beholdertilslutning. B Montér returslangen ¾" (4) mellem snavsudskilleren og pumpestationens gennemstrømningssikring. Maksimal løftehøjde ved: Solvæske vand maks. transportflow ved solvæske m m 6 40 m /h,0 maks. transportflow ved vand m /h,6 Beholderkapacitet l 0 Samlet vægt (tom) kg 4 Tab. 7 Tekniske data solvarme-fyldepumpe 6.. Specialhydraulik Ved parallelkoblede solfangere skal hver enkel solfanger skylles. Hertil skal der monteres glykol- og temperaturbestandige afspærringsarmaturer i fremløbsledningerne. Ved anlæg med to solfangere (f. eks. øst/vest) skal hver solfanger skylles igennem via den tilhørende returstreng. Ved anlæg med to beholdere, som drives via to pumper, skal hver forbruger skylles via den tilhørende returstreng. Ved anlæg med to beholdere, som drives via en pumpe og en omskifterventil, skal hver forbruger skylles efter hinanden. Indstil omskifterventilen i overensstemmelse hermed. Fig SD Montering af snavsudskilleren på solvarme-fyldepumpen Snavsudskiller Rørspændebånd Slange til snavsudskiller 4 Returslange ¾" 5 Trykslange ½

16 40 60 C Opstart DA 6..4 Tilslutning af solvarme-fyldepumpen til solvarmeanlægget B Slut trykslangen ½ med T-stykket () til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane og til pumpen (4). B Slut returslangen ¾ med kuglehanen til mellem gennemstrømningssikringen () og beholderen foroven (). B Luk påfyldnings- og tømningshanen (), når pumpen er løbet fuld SD Fig. 6 Fig SD Tilslutning af tryk- og returslange Trykslange Returslange Beholder foroven 4 Tilslutning til pumpen 4 Påfyldnings- og tømningshane ved trykslangens T-stykken edgang Påfyldnings- og tømningshane på pumpen Påfyldnings- og tømningshane på sugeslangen B Luk stationens højre kuglehane (5), og åbn den venstre kuglehane (6) helt. B Åbn gennemstrømningssikringen () helt med en unbrakonøgle SW4. B Åbn påfyldnings- og tømningshanen på sikkerhedsgruppen () ved enden af trykslangen () og på gennemstrømningssikringen Udførelse af forberedende arbejde B Luk for påfyldnings- og tømningshanen () på pumpen. B Fyld tilstrækkelig solvæske i solvarmepumpens beholder. Ud over anlæggets volumen kræves der ca. 0 liter til pumpen, slangerne osv C B Påfyldning af pumpen med solvæske: Åbn kuglehanen på pumpens sugeslange () og påfyldnings- og tømningshanen () i T-stykkets nedgang SD Fig. 7 Påfyldnings- og tømningshane på sikkerhedsgruppen Påfyldnings- og tømningshane på trykslangen Indstillingsskrue på gennemstrømningssikringen 4 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen 5 Kuglehane på højre termometer lukket (90 ) 6 Kuglehane på venstre termometer helt åben (0 )

17 DA Opstart Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit B Tænd for pumpen ( figur 8, ()). Forsigtig: Skader på pumpen! B Pumpen må kun køre kortvarigt (maks. minut) mod et lukket armatur. Niveauet i solvarmepumpens beholder må ikke kommer under minimumniveauet på 6 liter. (visning "Min."). B Skyl rørledningerne i ca. 0 minutter, til solvæsken () i slangerne og beholderen er blærefri. B Under skylningen skal påfyldnings- og tømningshanen på gennemstrømningssikringen drosles kortvarigt flere gange og derefter åbnes hurtigt igen, så fastsiddende luftblærer i ledningen løsnes. B Skyl bypassstykket over gennemstrømningssikringen luftfri ved kortvarigt at stille den højre kuglehane skråt (45, kontraventil manuelt åben) (). B Foretag en trykprøve - alle komponenternes tryk skal være korrekte Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk Ved opstart skal driftstrykket ligge 0,8 bar over det statiske tryk ( meters højdeforskel svarer til 0, bar). Driftstrykket skal mindst være,8 bar (i kold tilstand, 0 C). Eksempel: 0 m statisk højde svarer til,0 bar plus 0,8 bar =,8 bar driftstryk. B Luk påfyldnings- og tømningshanen på sikkerhedsgruppen (), på gennemstrømningssikringen (4) og på returslangen (). B Efter tilkobling af pumpen: Åbn langsomt påfyldningsog tømningshanen () på sikkerhedsgruppen, indtil det krævede driftstryk er nået. B Kobl pumpen fra. B Stil kuglehanerne () på termometeret på 0 (kontraventil funktionsklar). B Stil solvarmepumpen på højeste trin, og lad den køre mindst 5 minutter, så restluften kan aflejre sig i luftudskilleren. B Udluft luftudskilleren (5), og korrigér evt. driftstrykket C C C C SD 4 Fig. 8 Tilkobling af pumpen og kontrol for blærer Kuglehanen og kontraventilen på højre termometer åbnet (45 -stilling) Solvæske Pumpen tilkoblet Fig SD Påfyldnings- og tømningshanen lukkes og åbnes Kuglehaner på termometeret på stilling 0 (kontraventil funktionsklar) Påfyldnings- og tømningshane på sikkerhedsgruppen Påfyldnings- og tømningshane på returslangen 4 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen 5 Udluftningsskrue på luftudskilleren

18 8 Opstart DA 6..8 Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Når manometerets sorte viser () viser tryksvingninger ved til- og frakobling af solvarmepumpen, skal solvarmeanlægget udluftes igen. B Tænd og sluk for solvarmepumpen(rne) manuelt. B Kontrollér manometerets sorte viser () på sikkerhedsgruppen, mens du tænder og slukker. B Lad returslangen () løbe tom, og skru den af beholderen SD Fig. 0 Kontrol af manometerdisplay SD Fig. Tømning af slangerne og afmontering af solvarmefyldepumpen Manometer 6..9 Afmontering af solvarme-fyldepumpen B Åbn påfyldnings- og tømningshanen () i T-stykkets nedgang på trykslangen. B Luk for kuglehanen (4) på sugeslangen for at tømme solvarme-fyldepumpen. B Åbn pumpens påfyldnings- og tømningshane (5), og lad trykslangen løbe tom (i opsamlingskarret). B Luk for påfyldnings- og tømningshanen (5). Lad solvæsken løbe ned i et opsamlingskar for derefter at fylde den over i solvarmepumpens beholder eller i dunken. B Luk for begge påfyldnings- og tømningshanerne (, ) på trykslangens T-stykke, og afmontér trykslangen. B Luk for påfyldnings- og tømningshanen (6) på gennemstrømningssikringen, og løsn returslangen. B Træk netstikket ud, og lad pumpen løbe tom via påfyldnings- og tømningshanen (). Påfyldnings- og tømningshane på trykslangen Påfyldnings- og tømningshane ved trykslangens T-stykkenedgang Returslange 4 Kuglehane på sugeslangen 5 Pumpens påfyldnings- og tømningshane 6 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen B Påfyldning af resten af solvæsken i dunken. B Sæt den tomme beholder ind i solvarme-fyldepumpen igen, og montér retur- og trykslangen Rengøring af solvarme-fyldepumpen Pumpen, slangerne og beholderen skal rengøres, så de beskyttes mod slid. Forsigtig: Frostskader! B Sørg for, at der ikke er vand tilbage i pumpen. B Slut returslangen til vandhanen, og fyld beholderen med ca. 5 liter vand. B Lad trykslangen løbe ud i et afløb. B Åbn kuglehanen på sugeslangen ( figur, ()) og vent, indtil pumpen er helt fuld. B Tænd for pumpen for at rengøre delene. B Sluk for pumpen, når niveauet "Min." er nået.

19 DA Opstart 9 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Forsigtig: Solfangerskader! B Arbejd udelukkende med trykfyldning ved solfangere med vakuumrør (kapitel 6.), da der ikke må fyldes vand i solfangerne. 6.. Skylning af rørledninger Hvis der er monteret en forkoblingsbeholder: SD Fig. Rengøring af pumpe og beholder Kuglehane på sugeslangen Pumpens påfyldnings- og tømningshane B Rengør beholderen separat. B Separer forkoblingsbeholderen fra solfangerkredsløbet, så vandet, der stadig er i forkoblingsbeholderen, ikke blandes med solvæsken. B Slut en slange (), som er forbundet med vandnettet, til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane. B Slut en slange (), som fører vandet bort, til gennemstrømningssikringens påfyldnings- og tømningshane SD Fig. Pumpestation med kuglehaner og kontraventiler i termometrene Slange til vandtilførsel Slange til vandbortledning B Åbn alle afspærringsanordninger. B Luk for den højre kuglehane () på pumpestationen og kuglehanen på udlufteren ( figur 5, ()). B Skyl rørsystemet, og kontrollér, at trykket ikke kommer over det maksimale driftstryk. B Luk for vandtilførslen.

20 40 60 C Opstart DA B Luk for påfyldnings- og tømningshanen () i pumpestationen. 6.. Trykprøve med vand Pumpestationen udluftes via den åbne stopskrue () på den automatiske udlufter. Vejrbeskyttelseskappen () skal altid sidde på stopskruen, så der i normaldrift ikke kan trænge fugt ind i udlufteren C B Åbn kuglehanen (). 0 0 B Skru stopskruen () en omgang ud SD Fig. 4 Venstre kuglehane åbnet helt (0 ) Højre kuglehane lukket (90 ) Påfyldnings- og tømningshaner i pumpestationen Fig. 5 Åbn udlufteren SD Vejrbeskyttelseskappe Stopskrue Kuglehane B Stil kuglehanerne () på termometrene på 45, og åbn gennemstrømningssikringen () samt de andre afspærringsanordninger C C SD Fig. 6 Åbnede afspærringsanordninger Åbnede kuglehaner og kontraventil på termometrene (45 -stilling) Åbnet gennemstrømningssikring B Foretag en trykprøve - alle komponenternes tryk skal være korrekte. B Luk vandet ud efter trykprøven, og rengør den automatiske udlufter.

21 DA Opstart 6.. Udskiftning af vand med solvæske Rørledningerne skal tømmes helt, da solvæsken ellers fortyndes. Til påfyldning kan der anvendes elektriske pumper, håndpumper eller boremaskinedele, som kan skabe et tryk på mindst bar. B Fyld solvarmeanlægget ved hjælp af en pumpe via en af påfyldnings- og tømningshanerne () i reguleringsmodulet Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Når manometerets sorte viser () viser tryksvingninger ved til- og frakobling af solvarmepumpen, skal solvarmeanlægget udluftes igen. B Tænd og sluk for solvarmepumpen(rne) manuelt. B Kontrollér manometerets sorte viser () på sikkerhedsgruppen, mens du tænder og slukker SD Fig. 8 Kontrol af manometerdisplay Fig. 7 Påfyldning via påfyldnings- og tømningshane Påfyldnings- og tømningshaner SD B Stil kuglehanerne ( figur 6, ()) på termometrene på 45, åbn gennemstrømningssikringen ( figur 6, ()) samt andre afspærringsanordninger. B Fyld langsomt solvarmeanlægget, så der ikke dannes luftblærer. B Stil derefter kuglehanerne på termometrene, så kontraventilerne er funktionsklar (0 -stilling). Manometer 6..5 Bestemmelse af driftstryk Ved opstart skal driftstrykket ligge 0,8 bar over det statiske tryk ( meters højdeforskel svarer til 0, bar). Driftstrykket skal mindst være,8 bar (i kold tilstand, 0 C). Eksempel: 0 m statisk højde svarer til,0 bar plus 0,8 bar =,8 bar driftstryk. B Pump mere solvæske ind ved manglende tryk. B Når udluftningen er afsluttet, lukkes udlufterens kuglehane. Kun hvis udlufteren er lukket, foregår trykudligningen via ekspansionsbeholderen, hvis solvæsken fordamper i solfangeren.

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere