BYGGERIETS AFGIFTSMÆSSIGE STILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGERIETS AFGIFTSMÆSSIGE STILLING"

Transkript

1 BETÆNKNING OM BYGGERIETS AFGIFTSMÆSSIGE STILLING UNDER EN ENGROSLEDSAFGIFT BETÆNKNING NR

2 Fi **/

3 FORORD Udvalget er nedsat af finansministeren den 2 0. november 1963 med den opgave at undersøge de tekniske muligheder for en omlægning af omsætningsafgiften på byggematerialer dels med henblik på at søge afgiftssystemet gjort mere neutralt over for anvendelsen af mere eller mindre bearbejdede byggematerialer (præfabrikeret contra traditionelt byggeri), dels med henblik på en forenkling af det nuværende godtgørelsessystem. Det blev endvidere pålagt udvalget at undersøge de tekniske muligheder for etablering af en ordning, hvorefter der gives refusion for afgift af materialer, der er anvendt til ombygninger og forbedringer samt reparationsog vedligeholdelsesarbejder på bygninger. Udvalget har følgende sammensætning: Fuldmægtig Poul Antonsen, udpeget af Industriraadet. Ekspeditionssekretær Ove Bang, Finansministeriet. Kontorchef Johs. Bastholm, Finansministeriet. Direktør S. Veng Christensen, udpeget af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Kontorchef T. H. Danielsen, udpeget af Entreprenørforeningen. Afdelingschef E. Alban Hansen, Finansministeriet, formand. Ekspeditionssekretær Ove Høeg, udpeget af Handelsministeriet. Arkitekt E. Laugsand, udpeget af Boligministeriet. Kontorchef Paul Lind, udpeget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Isenkræmmer P. Maegård Nielsen, udpeget af Butikshandelens Fællesraad. Fuldmægtig Jens G. Nissen, udpeget af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

4 Fuldmægtig J. Broe Pedersen, udpeget af De samvirkende danske Landboforeninger. Direktør M. J. Rosenberg, udpeget af Håndværksrådet. Civilingeniør W. R. Simonsen, udpeget af Boligministeriet. Direktør H. Mygind Sørensen, udpeget af Landbrugsraadet (indtrådte den 7. oktober 1964 i stedet for fuldmægtig A. Vesten Pedersen). Fuldmægtig J. Ekhauge, Finansministeriet, sekretær for udvalget. Udvalget har afholdt 12 møder. Endvidere har et underudvalg, der har undersøgt spørgsmålet om godtgørelse for ombygninger m. v., afholdt 3 møder. Det bemærkes, at betænkningen er udarbejdet inden 1. april 1965, således at der ikke ved de talmæssige oplysninger er taget hensyn til den pr. denne dato stedfundne forhøjelse af afgiftssatsen fra 9 pct. til 12½ pct.

5 5 SAMMENFATNING AF UDVALGETS OVERVEJELSER OG KONKLUSIONER A. De gældende regler. 1. Ifølge bestemmelserne i lov om almindelig omsætningsafgift omfatter afgiftspligten alle varer, der ikke er særligt undtaget. Enhver, der erhvervsmæssigt fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, skal være registreret og svare afgift. Afgiftspligten omfatter ikke bygninger og anden fast ejendom. Heraf følger dels, at der ikke skal betales afgift af handel med fast ejendom, dels, at den, der opfører fast ejendom, ikke skal svare afgift af dette arbejde. Der skal derimod svares afgift af alle materialer, der anvendes til byggeri. Virksomheder, der fremstiller eller bearbejder byggematerialer eller bygningselementer, fabriksmæssigt eller værkstedsmæssigt, skal i overensstemmelse med de almindelige regler om varers afgiftspligt være registrerede for denne fremstilling og svare afgift af de fremstillede eller bearbejdede varer. Dette gælder, uanset om de fremstillede eller bearbejdede materialer m. v. udelukkende anvendes til byggearbejder, som den pågældende virksomhed selv udfører. Afgiften svares af varernes værdi ved udleveringen fra fabrik eller værksted. Denne værdi - salgsprisen eller en på tilsvarende grundlag kalkeleret pris - omfatter foruden de indkøbte materialers værdi også den værdiforøgelse, der tilføres materialerne ved den fabriks- eller værkstedsmæssige bearbejdning. 2. Disse beskatningsregler indebærer, at afgiftsbelastningen på det præfabrikerede byggeri bliver større end afgiftsbelastningen på det traditionelle byggeri.

6 6 Afgiften påhviler som nævnt byggematerialer og bygningselementer i den stand, hvori de forlader fabrik eller værksted, hvorimod den del af byggearbejdet, der udføres på selve byggepladsen, er en afgiftsfri ydelse. Afgiftsbelastningen vil derfor vokse med den grad af præfabrikation, der anvendes, idet præfabrikationen netop er karakteriseret ved, at omkostningerne ved byggeriet flyttes fra byggeplads til værksted eller fabrik. Afgiften påvirker derved konkurrenceforholdene mellem virksomhederne inden for byggesektoren og hæmmer byggeriets rationalisering. Der er på et begrænset område truffet særlige forholdsregler for at afbøde virkningerne af denne ulighed i beskatningen. For visse præfabrikerede bygningselementer af beton, tegl, lamineret træ og stålrør er der således administrativt gennemført en ordning, hvorefter afgiften beregnes med en reduceret sats. Denne afgiftssats er fastsat således, at den i princippet svarer til fuld beskatning af de afgiftspligtige materialer (f. eks. cement og jern), der indgår i de færdige bygningselementer. Særordningen for betonelementer er begrundet i det særlige forhold, at sand, grus og sten, der udgør en væsentlig bestanddel af betonvarer, er undtaget fra afgiftspligten. Afgiftsberegning efter lovens almindelige regler ville stille fabrikationen af betonelementer særlig ugunstigt i forhold til støbning af tilsvarende konstruktioner på selve byggepladsen. For de øvrige bygningselementer, der er omfattet af særordningen, er begrundelsen hovedsagelig, at disse elementer har samme anvendelse som de betonelementer, der omfattes af ordningen, og at de virksomheder, som fremstiller elementerne, derfor på grund af afgiftsforholdene ville blive stillet dårligt i konkurrencen med betonindustrien, såfremt ordningen med reducerede afgiftsprocenter ikke havde omfattet disse andre elementer. Visse andre fag mener stadig at have tilsvarende vanskeligheder. 3. Den gældende ordning indebærer den ulempe, at det ofte volder håndværkerne - navnlig snedker- og tømrervirksomheder - vanskelighed at opgøre værdien ab værksted af de fremstillede eller bearbejdede byggematerialer. Aftalen mellem håndværker og bygherre går normalt ikke ud på, at håndværkeren blot skal levere materialer til byggeriet, men gælder udførelsen af byggearbejdet, herunder levering af de fornødne materialer. Håndværkerens regning omfatter derfor også den afgiftsfri ydelse på selve byggepladsen og indeholder sædvanligvis ingen specifikation af værkstedsarbejde og udearbejde. For at lette bygningshåndværkernes regnskabsførelse og afgiftsberegning er der indført forskellige regnskabsmæssige særordninger. Snedker-

7 7 og tømrervirksomheder kan således få tilladelse til at berigtige den værkstedsmæssige fremstilling på grundlag af de samlede regningsbeløb for det udførte byggearbejde med fradrag af 25 pct. Fradraget svarer til de gennemsnitlige omkostninger, der påløber på selve byggepladsen. Ordningen har ikke kunnet gøres obligatorisk, men er en valgfri mulighed for de pågældende håndværkere. Virksomheder, der vælger denne form for afgiftsberegning, skal anvende metoden på alle nybygnings-, ombygnings- og reparationsarbejder på fast ejendom. 4. I loven om almindelig omsætningsafgift er der givet finansministeren bemyndigelse til efter forhandling med boligministeren at fastsætte regler vedrørende godtgørelse for afgift af materialer, der er anvendt til opførelse af bygninger. Det er som foran nævnt kun byggematerialer, der er afgiftspligtige, men ikke byggearbejdet som sådant. Da det derfor er vanskeligt at opgøre de faktisk erlagte afgiftsbeløb for det enkelte byggearbejde, er godtgørelsesreglerne udformet på en sådan måde, at godtgørelserne i langt det over- 2 vejende antal tilfælde ydes med faste beløb pr. m opført etageareal. For driftsbygninger til landbrug, håndværk og industri er der dog åbnet adgang til godtgørelse af den faktisk erlagte afgift, hvis denne over- 2 stiger et nærmere fastsat beløb pr. m. Pa grund af de nævnte vanskeligheder ved at opgøre den faktisk erlagte afgift er der tillige åbnet mulighed for godtgørelse på grundlag af de samlede håndværkerudgifter ved bygningens opførelse. Godtgørelsen ydes med 4 pct. af håndværkerudgifterne. Godtgørelsesreglerne har givet anledning til kritik. Det har således været kritiseret, at man først opkræver afgift af byggematerialerne og derefter betaler afgiften tilbage. Endvidere har der været anket over, at godtgørelsesreglerne kun omfatter nybyggeri, men ikke ombygning, vedligeholdelse og reparation af bestående ejendomme. Afgiftsbelastningen ved visse former for ombygningsarbejder kan være betydelig.

8 8 B. Udvalgets overvejelser. 1. Udvalget har foretaget en række undersøgelser af de tekniske muligheder for en omlægning af afgiftsreglerne inden for byggesektoren. Man har herved især søgt at finde frem til generelle systemer, der kunne ophæve eller formindske den afgiftsmæssige forskelsbehandling af forskellige byggemetoder og samtidig løse godtgørelsesproblemerne. Udvalget har samtidig haft for øje, at afgiftssystemet bør være indrettet således, at der påføres erhvervslivet mindst muligt besvær. Man finder det endvidere af væsentlig betydning, at afgiftssystemet, hverken i eller uden for byggesektoren, skaber forvridning i konkurrencevilkårene. Udvalgets undersøgelser skal her kort omtales, idet der i øvrigt henvises til de nærmere redegørelser i bilag II. Til brug for udvalgets arbejde har man indhentet oplysninger om byggeriets afgiftsmæssige stilling i andre lande; redegørelser herom findes i bilag IV. 2. Et af de generelle systemer, som udvalget har overvejet, er at undtage alle byggematerialer, herunder bygningselementer, fra afgiftspligten. De på en sådan liste (friliste) optagne varer skulle - uanset anvendelsen - være undtaget fra afgiftspligten på samme måde, som sand, grus og sten efter den gældende oms-lov er undtaget fra afgiftspligten. Frilisten skulle omfatte alle former for byggematerialer og bygningselementer lige fra egentlige råvarer til fuldt færdige bygningsdele og -elementer. Såfremt det var muligt at opstille en udtømmende liste over byggematerialer, der skulle være undtaget fra afgiftspligten, ville den afgiftsmæssige forskelsbehandling af forskellige former for byggeri være bragt til ophør, ligesom godtgørelser til byggeriet ville være overflødige. En friliste af denne karakter ville blive meget omfangsrig, og den måtte - hvis den skulle praktiseres på samme måde i virksomhederne - indeholde en detaljeret beskrivelse af hver enkelt afgiftsfri vare. På grund af det umådelige antal vidt forskelligartede råvarer og forarbejdede dele der anvendes i byggeriet, vil det i praksis være umuligt at opstille en sådan friliste for byggematerialer. Allerede af denne grund må en sådan tanke derfor opgives. 3. Udvalget har endvidere overvejet, om der ville opnås fordele ved at opstille en begrænset friliste over byggematerialer. En sådan liste skulle begrænses til alene at omfatte typiske og let definerbare byggematerialer,

9 9 såsom mursten, tagsten, cement, mørtel, groft tømmer, gulvbrædder, parketstave, bølgeblik, tagpap og andre tilsvarende grove byggematerialer. Som følge af, at mange typiske byggematerialer i vidt omfang anvendes uden for byggesektoren, ville selv en således begrænset friliste imidlertid medføre, at en del af afgiftsfritagelserne ville komme andre områder end byggeriet til gode, samtidig med, at der inden for byggesektoren ville ske en formindskelse og omfordeling af afgiftslempelserne. Lempelserne til nybyggeriet ville blive mindre end de er i dag, til gengæld ville reparations- og vedligeholdelsesarbejder blive begunstiget i forhold til de gældende regler. Opstilling af en sådan liste ville give anledning til stærke interessekonflikter, og frilistens begrænsning til alene at omfatte typiske byggematerialer ville ikke mindske diskriminationen, men tværtimod skabe en forøgelse af diskriminationen mellem traditionelt og præfabrikeret byggeri. For virksomheder, der afsætter byggematerialer, ville en friliste skabe nye regnskabsmæssige problemer; ved enhver fakturering skulle der holdes rede på, om den pågældende vare var omfattet af frilisten. Da en friliste ikke vil kunne give nybyggeriet afgiftslempelse i samme omfang, som gælder i dag, må det forudses, at der vil blive stillet krav om, at frilisten suppleres med en godtgørelsesordning. Skulle dette imødekommes, ville man ikke opnå nogen forenkling, men resultatet ville blive en kombination af fritagelser og godtgørelser, som er væsentligt mere kompliceret end den gældende ordning. 4. Som foran omtalt har man på et stærkt begrænset område (betonelementer m. v. ) afhjulpet diskriminationen imod det præfabrikerede byggeri. Udvalget har undersøgt de tekniske muligheder for at afskaffe den afgiftsmæssige forskelsbehandling af forskellige former for byggeri ved at etablere et system af reducerede beskatningsprocenter for præfabrikerede bygningsdele i almindelighed. Et sådant system måtte i princippet omfatte alle byggematerialer og bygningsdele, som leveres til byggepladsen i mere forarbejdet stand. end det er sædvanligt i traditionelt byggeri. Systemet ville derimod ikke omfatte byggematerialer og bygningsdele i den stand, hvori de normalt tilføres byggepladsen; for disse måtte afgiften berigtiges med lovens almindelige sats.

10 10 For at afskaffe diskriminationen for de varer, der kom ind under systemet, ville det ikke være tilstrækkeligt at fastsætte en enkelt reduceret sats, men varerne måtte opdeles i grupper med varierende afgiftsprocenter afhængig af forarbejdningsgraden. Afgiftsprocenterne måtte fastsættes således, at de var størst for de mindst forarbejdede varer og i øvrigt faldende med varernes forarbejdningsgrad. En fastsættelse af de reducerede afgiftssatser i forhold til forarbejdningsgraden kan imidlertid medføre forskellig afgiftsbelastning for konkurrerende varer af forskellige materialer, og i praksis ville det blive uhyre vanskeligt dels at opstille dels at administrere en opdeling af bygningselementerne på forskellige afgiftssatser. Selv om udvalget ikke vil se bort fra muligheden for at etablere yderligere særordninger for enkelte typer af bygningselementer, finder man ikke, at det ad denne vej er muligt at tilvejebringe en generel løsning af diskriminationsproblemet. Man må i denne forbindelse pege på, at etablering af særordninger for visse bygningselementer i sig selv kan skabe nye forskelle i afgiftsbelastningen over for elementer, der ikke kommer ind under særordningen. 5., Diskriminationen over for det præfabrikerede byggeri skyldes som nævnt det forhold, at der svares afgift af den fremstilling, der sker på fabrik eller værksted, men ikke af den fremstilling, der sker på byggepladsen. Såfremt man gennemførte afgiftspligt for byggevirksomhedernes arbejde på byggepladsen, ville alt byggeri blive beskattet på ensartet måde; afgiften ville blive beregnet af de samlede byggeomkostninger, uanset om en større eller mindre del af arbejdet foregik på byggepladsen. Diskriminationen over for det præfabrikerede byggeri ville hermed være afskaffet. Udvalget har derfor overvejet de tekniske muligheder for at gennemføre et system, hvorefter alt arbejde på fast ejendom i princippet skulle være afgiftspligtigt. Et sådant system vil i det følgende blive betegnet som registreringssystemet. Under registreringssystemet skal alle byggevirksomheder være registrerede og svare afgift af det samlede regningsbeløb for de udførte arbejder på fast ejendom. Man ville herved undgå de vanskeligheder, det nuværende system frembyder med hensyn til opgørelsen af den afgiftspligtige værdi af byggematerialer og bygningselementer, som håndværkere og andre byggevirksomheder fremstiller udelukkende til anvendelse ved egne byggearbejder.

11 11 Systemet forudsætter, at alt arbejde på fast ejendom inddrages under afgiftspligten; således måtte også anlægsarbejder samt reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom beskattes af det fulde regningsbeløb for det udførte arbejde. Systemet forudsætter endvidere, at de virksomheder, der leverer materialer til bygningshåndværkere m. fl. er registrerede. Det medfører en forøgelse af antallet af registrerede virksomheder med ca bygningshåndværkere og ca byggematerialeleverandører (detailhandlere). Antallet af registrerede virksomheder vil således stige med omkring 50 pct. i forhold til det antal virksomheder, der er registrerede under den nuværende engrosledsafgift. Man skal endvidere gøre opmærksom på, at det for at undgå en besværlig sondring mellem arbejde på fast ejendom og arbejde på løsøre, tillige vil være nødvendigt, at også arbejde på løsøre bliver omfattet af afgiftspligten. Afgiftspligt for arbejdsydelser på varer vil imidlertid meget dårligt kunne indpasses i et system, hvor afgiften opkræves i engrosleddet. 6. Udvalget har overvejet, om det i et system, hvor byggearbejdet i princippet er afgiftspligtigt, ville være muligt helt eller delvis at erstatte godtgørelse til byggeriet med regler om undtagelser fra afgiftspligten for visse former for byggeri. For de byggearbejder, der nu er omfattet af godtgørelsesreglerne, skulle byggevirksomhederne i så fald undlade opkrævning og indbetaling af afgift af såvel de anvendte materialer som af arbejdsydelser ved opførelse af bygningerne. Der vil imidlertid i forbindelse med de fleste byggearbejder blive udført anlægsarbejder og installation af inventar og driftsmidler, for hvilke der ikke efter de gældende regler vil kunne ydes afgiftsgodtgørelse eller afgiftsfritagelse. Disse arbejder skulle byggevirksomheden altså i givet fald til brug for afgiftsberegningen udskille fra det samlede regningsbeløb. Grænsen mellem på den ene side bygninger og sædvanligt bygningstilbehør og på den anden side anlægsarbejder og driftsmiddelinstallationer er så flydende, at den næppe kunne fastlægges efter så klare retningslinier, at bygningshåndværkerne ville være i stand til selv at foretage en sondring mellem den afgiftsfrie og den afgiftspligtige del af den pågældende entreprise. Kun hvor det drejer sig om boligbyggeri eller almindeligt kontorbyggeri ville det måske være muligt at fastsætte så klare regler for, hvad der hører med til selve bygningen, at man kunne overlade til virksomhederne selv at administrere en fritagelsesordning.

12 12 Der er således adskilligt, der taler for, at lettelserne for byggeriet i et registreringssystem måtte fortsættes som et godtgørelsessystem. 7. Da registreringssystemet vil medføre en hårdere beskatning af de bygge- og anlægsarbejder, som ikke bliver omfattet af fritagelses- eller godtgørelsesordninger, har man overvejet mulighederne for at fastsætte en reduceret afgiftsprocent for arbejde på fast ejendom. En reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom forudsætter imidlertid ligesom de ovenfor omtalte fritagelsesordninger, at det er muligt på en enkelt og klar måde at fastsætte, hvad der kunne betragtes som arbejde på fast ejendom og tilbehør hertil, og hvad der skulle betragtes som arbejde på løsøre. Reglerne måtte fastsættes således, at bygningshåndværkerne selv kunne praktisere afgrænsningen. Den reducerede beskatning ville i givet fald kun omfatte de af bygningshåndværkerne i forbindelse med arbejde på fast ejendom anvendte varer og materialer, men ikke de varer, som en bygherre selv indkøbte. Et system med reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom ville derfor medføre diskrimination over for de materialeleverandører, der ikke selv monterer varerne. 8. I det ovenfor omtalte system forudsatte man, at alt arbejde på fast ejendom skulle være afgiftspligtigt. Udvalget har også undersøgt mulighederne for etablering af et system, hvor arbejdet på byggepladsen ligesom efter den nuværende ordning skulle være fritaget for afgift, men hvor byggevirksomhederne skulle have bevilling til at købe materialer afgiftsfrit og anvende disse uden afgiftsberigtigelse til arbejder på fast ejendom eller i hvert fald til visse byggearbejder (bevillingssystemet). Hvis bevillinger af denne karakter kom til at omfatte enhver form for arbejde på fast ejendom, ville diskriminationen mod det præfabrikerede byggeri være afskaffet og godtgørelsesordningerne blive overflødige. Også dette system forudsætter, at det er muligt at give en så klar definition af bevillingernes omfang (arbejde på fast ejendom), at virksomhederne i praktisk taget alle tilfælde med sikkerhed selv kan bedømme, om et bestemt arbejde falder ind under bevillingen. Der findes ikke i dansk ret lovbestemmelser vedrørende begrebet fast ejendom, der opfylder dette krav om klarhed og enkelthed.

13 13 Under hensyn til de mange afgrænsningsproblemer, der vil opstå med hensyn til sondringen mellem fast ejendom og løsøre, er udvalget af den opfattelse, at det er meget vanskeligt at fastsætte regler, der kan danne grundlag for bygningshåndværkernes praktisering af bevillingssystemet. Systemet må derfor allerede af denne grund stærkt frarådes. 9. Udvalget har endvidere undersøgt, om det vil være muligt at etablere et system, der var begrænset på en sådan måde, at bevillingerne alene skulle omfatte sådanne byggearbejder, der er berettiget til godtgørelse under den gældende ordning, d. v. s. nybyggeri - eventuelt tillige visse ombygningsarbejder. Også her støder man imidlertid på vanskeligheder ved i praksis at foretage en afgrænsning mellem arbejde på fast ejendom og arbejde på løsøre og mellem forskellige former for fast ejendom. Kun hvor det drejer sig om boligbyggeri og almindeligt kontorbyggeri, foreligger der måske mulighed for at fastsætte så klare regler for, hvad der hører med til selve bygningen, at man kunne overlade til virksomhederne selv at administrere en fritagelsesordning. Kriterier for hvilke ombygningsarbejder en håndværker kunne udføre med ubeskattede materialer, ville det ligeledes være umuligt at opstille. Forskellen mellem det begrænsede bevillingssystem og et registreringssystem med fritagelser i et tilsvarende omfang, jfr. foran under punkt 6, ville alene vise sig i den forskellige afgiftsberigtigelse af de byggearbejder, der ikke kunne udføres afgiftsfrit. Under registreringssystemet er det håndværkernes samlede regninger, der er grundlag for afgiftsberigtigelsen af de ikke afgiftsfritagne byggearbejder, hvorimod det under det begrænsede bevillingssystem kun er de anvendte materialer, der skal afgiftsberigtiges i de tilfælde, hvor bevillingen ikke kan anvendes. For de ikke fritagne bygge- og anlægsarbejder ville bevillingssystemet derfor ikke medføre en afskaffelse af den bestående diskrimination over for præfabrikationen. Det forhold, at afgiftspligten - som under den bestående ordning - knyttes til materialerne, medfører som tidligere omtalt vanskeligheder med opgørelse af den afgiftspligtige værdi, idet denne ikke fremgår af en aktuel transaktion mellem håndværkeren og bygherren. Under et begrænset bevillingssystem ville bygningshåndværkernes regnskabsmæssige vanskeligheder endog blive større end tilfældet er under den gældende ordning.

14 14 Bevillingssystemet ville ligesom registreringssystemet medføre, at et stort antal materialeleverandører (isenkræmmere m. fl. ) måtte registreres, idet bevillingshaverne måtte have adgang til at indkøbe alle materialer i ubeskattet stand. Under et bevillingssystem måtte godtgørelse af afgift for de byggerier, der ikke var omfattet af bevillingerne, ligesom under den nugældende ordning ydes som en standardgodtgørelse på grundlag af etagearealets størrelse eller med en vis procentdel af håndværkerudgifterne, idet det ligesom nu sjældent ville være muligt at opgøre de faktisk erlagte afgiftsbeløb. 10. Da det viste sig, at det ville være forbundet med store praktiske vanskeligheder og ulemper for erhvervslivet at praktisere et bevillingssystem af den ovenfor omtalte karakter, har udvalget undersøgt, om man kunne løse problemerne ved at udstede bevillinger til bygherrer til afgiftsfrit indkøb af byggematerialer til konkrete bygningsarbejder, som forud var anerkendt af toldvæsenet som godtgørelsesberettigede. Den vanskelige bestemmelse af, hvad der kan anvendes afgiftsfrit, og hvad der skal beskattes, skulle således i det væsentlige overlades til toldkamrene. I forbindelse med sådanne konkrete bevillinger vil imidlertid opstå en række vanskeligheder og ulemper af samme karakter, som blev påpeget i forbindelse med de foran omtalte systemer. Det vil endvidere ligesom de foran omtalte registrerings- og bevillingssystemer forudsætte, at samtlige leverandører af byggematerialer registreres for at kunne levere afgiftsfrit. Hertil kommer, at systemet ville medføre en betragtelig meradministration for erhvervslivet derved, at udstedelsen af og kontrollen med bevillingerne måtte hvile på stærkt specificerede opgørelser eller fakturaer. Endvidere ville systemet medføre en forøgelse af den offentlige administration, idet toldkamrene måtte realitetsbehandle hver enkelt bevillingssag, hvorimod man under den gældende ordning kan anvise langt det største antal af godtgørelsesandragender til udbetaling med standardbeløb 2 pr. m alene pa grundlag af etagearealet. 11. Udvalget har foretaget en speciel undersøgelse af materialeforhandlernes afgiftsmæssige problemer såvel under den gældende ordning som under de systemer vedrørende byggesektorens afgiftsmæssige placering, som er omtalt i de foregående punkter.

15 15 Forhandlernes afgiftsmæssige problemer vil i det store og hele være de samme, uanset hvordan reglerne vedrørende byggeriets placering under loven om almindelig omsætningsafgift udformes. Dette hænger sammen med, at problemerne i virkeligheden ikke hidrører fra udformningen af reglerne vedrørende byggesektorens afgiftsmæssige stilling, men skyldes, at den gældende omsætningsafgift er en engrosledsafgift. Problemerne opstår under engrosledsafgiften, fordi der ikke inden for handelen eksisterer den klare opdeling mellem engros- og detailvirksomheder, som engrosledsafgiften egentlig forudsætter. 12. Udvalget har endvidere foretaget en speciel undersøgelse af mulighederne for under det gældende afgiftssystem at yde godtgørelse til visse ombygninger. Det er herunder undersøgt, hvorvidt administrationen af godtgørelse for ombygningsarbejder kan ske på grundlag af et system, hvorefter afgiftsgodtgørelserne knyttes til ligningsmyndighedernes kontrol med skatteydernes selvangivne indkomst og formue. Efter bestemmelserne for opgørelse af den skattepligtige indkomst kan udgifter til ombygning af fast ejendom ikke regnes som driftsomkostning og derfor ikke fradrages ved indkomstens opgørelse. Udgifterne til ombygning skal som en udgift til forbedring af ejendommen medregnes på kapitalkontoen (aktiveres). Tanken var herefter, at der skulle ydes afgiftsgodtgørelse med en vis procent af det beløb, som ved den årlige skatteligning ikke var godkendt som fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift, men aktiveret i regnskabet. Det beløb, som således vil kunne oplyses af de skattelignende myndigheder, kan imidlertid i mange tilfælde ikke direkte anvendes som grundlag for beregningen af godtgørelsen. Der må derfor i mange tilfælde foretages en nærmere undersøgelse af godtgørelsesandragendet, og det skitserede system indebærer i øvrigt andre ulemper. Der vil derfor ikke ad denne vej kunne opnås administrative fordele i forhold til et godtgørelsessystem, der er udformet efter tilsvarende retningslinier som det for nybyggeriet allerede gældende. 13. Man finder det teknisk muligt at udvide det gældende godtgørelsessystem til også at omfatte visse ombygninger. Såfremt dette skal kunne ske inden for rammerne af det eksisterende administrative apparat, vil det være nødvendigt at begrænse udvidelsen

16 16 til at gælde egentlige ombygningsarbejder af væsentligt omfang af driftsbygninger til brug for landbrug, industri og håndværk. Derimod vil det ikke være praktisk gennemførligt at yde godtgørelse for alle slags ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det vil ikke som for nybyggeriet være muligt at yde godtgørelsen 2 for ombygningsarbejder med standardbeløb pr. m etageareal, og heller ikke en godtgørelse af de faktisk betalte afgiftsbeløb vil kunne praktiseres. Derimod mener udvalget, at godtgørelsen vil kunne ydes med en nærmere fastsat procent af de samlede håndværkerudgifter ved ombygningsarbejdet. C. Udvalgets konklusioner. Efter de foretagne undersøgelser af de tekniske muligheder for en omlægning af afgiftsreglerne inden for byggesektoren mener udvalget at måtte konstatere, at der ikke inden for den bestående engrosledsafgifts rammer findes nogen udvej for at afskaffe den afgiftsmæssige diskrimination mellem traditionelt byggeri på den ene side og mere eller mindre præfabrikeret byggeri på den anden side. Det kan fastslås, at denne forskelsbehandling er uløseligt forbundet med et system, hvor afgiften alene er knyttet til byggematerialerne, medens arbejdet ved selve opførelsen af fast ejendom er en afgiftsfri ydelse. Det må erkendes, at den nuværende afgiftsform volder visse kategorier af bygningshåndværkere vanskeligheder i regnskabsmæssig henseende, men det må samtidig påpeges, at der ikke er nogen mulighed for at mindske disse vanskeligheder, så længe der i afgiftsmæssig henseende er forskel på, om et arbejde udføres på byggepladsen eller på fabrik og værksted. For at løse diskriminationsproblemet må man enten frigøre byggematerialerne fra afgiften eller inddrage hele byggevirksomheden - altså også den del af arbejdet, der udføres på byggepladsen - under afgiftspligten. Tanken om at frigøre byggematerialer fra afgiften har imidlertid måttet opgives. Det har således måttet konstateres, at det er umuligt at opstille en tilfredsstillende friliste over byggematerialer. Det har endvidere måttet konstateres, at en frigørelse fra afgiften derved, at byggevirksomhederne fik bevilling til afgiftsfri anvendelse af byggematerialer, van-

17 17 skeligt kan praktiseres og i bedste fald ville betyde en forøgelse af de regnskabsmæssige problemer, som allerede den gældende afgiftsordning for byggeriet medfører for bygningshåndværkerne. En inddragelse under afgiftspligten af hele byggevirksomheden er efter udvalgets opfattelse den løsning, som bedst vil kunne tilgodese byggesektorens interesser. Ved at udvide afgiftspligten til at omfatte alle former for bygge- og anlægsvirksomhed ville man således have tilvejebragt en fuldstændig ensartet afgiftsbelastning af alle former for byggeri og dermed have ophævet den tendens til forvridning af konkurrencen, som den nuværende omsætningsafgift giver anledning til. Man ville tillige få en ordning, der var enkel at administrere såvel for byggevirksomhederne som for myndighederne. Det beløb, hvoraf afgiften skulle beregnes, ville være håndværkerens samlede regning til bygherren. Systemet forudsætter imidlertid dels, at bygningshåndværkerne kan indkøbe materialerne uden afgift, dels at arbejdsydelser på varer ligesom arbejdsydelser på fast ejendom bliver afgiftspligtige. Ingen af disse forudsætninger kan opfyldes under en engrosledsafgift. Håndværkerne foretager i betydelig udstrækning indkøb gennem detailhandlere, der ikke er registrerede, og derfor selv indkøber materialer i beskattet stand. Disse detailhandlere er derfor ikke i stand til at levere håndværkerne materialer uden afgift. De vil heller ikke kunne oplyse håndværkerne om den ved indkøbet erlagte afgift, idet dette dels ville være praktisk uoverkommeligt, dels ville give kunderne oplysning om handelsavancen. Afgift af arbejdsydelser på varer kan ikke med rimelighed praktiseres under engrosledsafgiften, da mange af de arbejdsydelser, som i givet fald skulle være afgiftspligtige, præsteres af virksomheder, der ikke er registrerede under dette system. Tilsvarende vanskeligheder ville ikke forekomme under en detailledsafgift eller under en merværdiafgift, der omfattede alle produktionsog handelsled. Udvalget er opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejder herunder reparation og vedligeholdelse ville blive hårdere afgiftsbelastet end tilfældet er nu, såfremt ikke alene de anvendte materialer, men også arbejdet på byggepladserne bliver omfattet af afgiftspligten. Gennemføres et sådant system, kan det derfor blive nødvendigt, at der gives godtgørelser til byggeriet efter højere satser, end tilfældet er idag, og at man for erhvervs-

18 18 mæssige investeringer i faste anlæg giver godtgørelser i videre omfang, end tilfældet er efter nuværende praksis. Udvalget finder, at merværdiafgiften - som udvalget i øvrigt ikke skal tage stilling til - i så henseende indebærer væsentlige praktiske fordele. Udvalget finder det teknisk muligt inden for den gældende afgiftslovs rammer at gennemføre en ordning, hvorefter der kan ydes godtgørelse for afgift af materialer, der anvendes ved ombygningsarbejder af et vist omfang på erhvervslivets driftsbygninger. Godtgørelserne vil kunne ydes som en nærmere fastsat procent af håndværkerudgifterne ved ombygningsarbejdet. Det vil derimod ikke være teknisk muligt at gennemføre en tilsvarende godtgørelsesordning for reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Poul Antonsen Ove Bang Johs. Bastholm S. Veng Christensen T. H. Danielsen E. Alban Hansen Ove Høeg E. Laugsand Paul Lind Maegård Nielsen Jens G. Nissen J. Broe Pedersen M. J. Rosenberg W. R. Simonsen H. Mygind Sørensen /j. Ekhauge

19 19 Bilag I DE GÆLDENDE REGLER OG DERES BAGGRUND A. Afgiftspligt og reg i s t rer ings f o rho 1d. Byggematerialers afgiftspligt. 1. Ifølge bestemmelserne i lov om almindelig omsætningsafgift (lov nr. 211 af 16. juni 1962 som ændret ved lov nr. 391 af 11. december 1963) omfatter afgiftspligten alle nye og brugte varer, medmindre de udtrykkeligt er nævnt som afgiftsfri ifølge loven; dog kan finansministeren efter samråd med Nævnet vedrørende den almindelige Omsætningsafgift, og når ganske særlige omstændigheder taler derfor, meddele afgiftsfritagelser for andre varer. Følgende byggematerialer er ifølge loven undtaget fra afgiftspligten: - ubearbejdet træ, d. v. s. kævler og rundtømmer i ubearbejdet stand eller kun afbarket, afkortet eller tilspidset; bortset fra fremstilling af brænde bevirker enhver anden bearbejdning end afgrening, afbarkning, afkortning og tilspidsning, at træproduktet bliver afgiftspligtigt, - jord, sand, grus og sten i ubehandlet stand eller kun blandet, sorteret eller knust. Endvidere er følgende varer efter samråd med nævnet undtaget fra afgiftspligten: - fabriksfremstillede siloer til ensilering samt korn- og foderopbevaring, herunder også særlige byggeelementer til fremstilling af sådanne siloer, - kalk- og kridtprodukter, der er fremkommet alene ved knusning, tørring, formaling og sigtning af rå kalk og kridt, - standardiserede drænrør (uglasserede muffeløse lerrør), DS 403, drænrør af plast med slidser og standardiserede landbrugsrør af beton, DS , med diameter ikke over 100 cm.

20 2 0 Andre byggematerialer end de ovenfor nævnte er afgiftspligtige. 2. Afgiftspligten omfatter som nævnt kun varer. Loven anser ikke fast ejendom som en vare. Til fast ejendom hører selve grundstykket samt træer, avl på roden, hegn, brønde, bygninger, anlæg og bygningstilbehør, sålænge dette er fast anbragt på grunden eller bygningen. Arbejdsydelser er heller ikke omfattet af afgiftspligten, når disse ikke består i fremstilling af afgiftspligtige varer. Afgiftsfri er således f. eks. reparation, rengøring, fremstilling af afgiftsfri varer og opførelse af fast ejendom. Byggevirksomheders registreringspligt. 3. Ifølge loven skal enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, anmelde sin virksomhed til registrering hos toldvæsenet. De anmeldte virksomheder kan dog fritages for registrering, når de kun har en vis begrænset afgiftspligtig omsætning, jfr. nedenfor under punkt 8. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler, hvorefter andre grupper af virksomheder fritages for registrering, jfr. afsnit B. Virksomheder, der registreres, skal betale afgift af deres afsætning af afgiftspligtige varer, medens ikke registreringspligtige virksomheder og virksomheder, der har opnået en registreringsfritagelse, kan foretage deres indkøb i afgiftsberigtiget stand. Virksomheder, der fremstiller byggematerialer, er registreringspligtige og skal svare afgift af deres afsætning. Byggematerialeforhandlere, der afsartter materialer til videresalg, er ligeledes registrerings- og afgiftspligtige for denne omsætning. De midlertidige regler før 1. marts 1963 om registreringsfritagelse for håndværksvirksomheder. 4. Det var af afgørende betydning for afgiftens placering i engrosleddet, at man herved kunne begrænse antallet af registrerede virksomheder. Ud fra samme ønske blev det ved lovens ikrafttræden bestemt, at bygningshåndværkere, der udelukkende udfører arbejde på fast ejendom herunder

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv.

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv. forevist nødvendig anbefales sælgeroplysn. ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530 V U R D E R I N G af forbedringer og løsøre i andelsboligen

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere