BYGGERIETS AFGIFTSMÆSSIGE STILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGERIETS AFGIFTSMÆSSIGE STILLING"

Transkript

1 BETÆNKNING OM BYGGERIETS AFGIFTSMÆSSIGE STILLING UNDER EN ENGROSLEDSAFGIFT BETÆNKNING NR

2 Fi **/

3 FORORD Udvalget er nedsat af finansministeren den 2 0. november 1963 med den opgave at undersøge de tekniske muligheder for en omlægning af omsætningsafgiften på byggematerialer dels med henblik på at søge afgiftssystemet gjort mere neutralt over for anvendelsen af mere eller mindre bearbejdede byggematerialer (præfabrikeret contra traditionelt byggeri), dels med henblik på en forenkling af det nuværende godtgørelsessystem. Det blev endvidere pålagt udvalget at undersøge de tekniske muligheder for etablering af en ordning, hvorefter der gives refusion for afgift af materialer, der er anvendt til ombygninger og forbedringer samt reparationsog vedligeholdelsesarbejder på bygninger. Udvalget har følgende sammensætning: Fuldmægtig Poul Antonsen, udpeget af Industriraadet. Ekspeditionssekretær Ove Bang, Finansministeriet. Kontorchef Johs. Bastholm, Finansministeriet. Direktør S. Veng Christensen, udpeget af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Kontorchef T. H. Danielsen, udpeget af Entreprenørforeningen. Afdelingschef E. Alban Hansen, Finansministeriet, formand. Ekspeditionssekretær Ove Høeg, udpeget af Handelsministeriet. Arkitekt E. Laugsand, udpeget af Boligministeriet. Kontorchef Paul Lind, udpeget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Isenkræmmer P. Maegård Nielsen, udpeget af Butikshandelens Fællesraad. Fuldmægtig Jens G. Nissen, udpeget af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

4 Fuldmægtig J. Broe Pedersen, udpeget af De samvirkende danske Landboforeninger. Direktør M. J. Rosenberg, udpeget af Håndværksrådet. Civilingeniør W. R. Simonsen, udpeget af Boligministeriet. Direktør H. Mygind Sørensen, udpeget af Landbrugsraadet (indtrådte den 7. oktober 1964 i stedet for fuldmægtig A. Vesten Pedersen). Fuldmægtig J. Ekhauge, Finansministeriet, sekretær for udvalget. Udvalget har afholdt 12 møder. Endvidere har et underudvalg, der har undersøgt spørgsmålet om godtgørelse for ombygninger m. v., afholdt 3 møder. Det bemærkes, at betænkningen er udarbejdet inden 1. april 1965, således at der ikke ved de talmæssige oplysninger er taget hensyn til den pr. denne dato stedfundne forhøjelse af afgiftssatsen fra 9 pct. til 12½ pct.

5 5 SAMMENFATNING AF UDVALGETS OVERVEJELSER OG KONKLUSIONER A. De gældende regler. 1. Ifølge bestemmelserne i lov om almindelig omsætningsafgift omfatter afgiftspligten alle varer, der ikke er særligt undtaget. Enhver, der erhvervsmæssigt fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, skal være registreret og svare afgift. Afgiftspligten omfatter ikke bygninger og anden fast ejendom. Heraf følger dels, at der ikke skal betales afgift af handel med fast ejendom, dels, at den, der opfører fast ejendom, ikke skal svare afgift af dette arbejde. Der skal derimod svares afgift af alle materialer, der anvendes til byggeri. Virksomheder, der fremstiller eller bearbejder byggematerialer eller bygningselementer, fabriksmæssigt eller værkstedsmæssigt, skal i overensstemmelse med de almindelige regler om varers afgiftspligt være registrerede for denne fremstilling og svare afgift af de fremstillede eller bearbejdede varer. Dette gælder, uanset om de fremstillede eller bearbejdede materialer m. v. udelukkende anvendes til byggearbejder, som den pågældende virksomhed selv udfører. Afgiften svares af varernes værdi ved udleveringen fra fabrik eller værksted. Denne værdi - salgsprisen eller en på tilsvarende grundlag kalkeleret pris - omfatter foruden de indkøbte materialers værdi også den værdiforøgelse, der tilføres materialerne ved den fabriks- eller værkstedsmæssige bearbejdning. 2. Disse beskatningsregler indebærer, at afgiftsbelastningen på det præfabrikerede byggeri bliver større end afgiftsbelastningen på det traditionelle byggeri.

6 6 Afgiften påhviler som nævnt byggematerialer og bygningselementer i den stand, hvori de forlader fabrik eller værksted, hvorimod den del af byggearbejdet, der udføres på selve byggepladsen, er en afgiftsfri ydelse. Afgiftsbelastningen vil derfor vokse med den grad af præfabrikation, der anvendes, idet præfabrikationen netop er karakteriseret ved, at omkostningerne ved byggeriet flyttes fra byggeplads til værksted eller fabrik. Afgiften påvirker derved konkurrenceforholdene mellem virksomhederne inden for byggesektoren og hæmmer byggeriets rationalisering. Der er på et begrænset område truffet særlige forholdsregler for at afbøde virkningerne af denne ulighed i beskatningen. For visse præfabrikerede bygningselementer af beton, tegl, lamineret træ og stålrør er der således administrativt gennemført en ordning, hvorefter afgiften beregnes med en reduceret sats. Denne afgiftssats er fastsat således, at den i princippet svarer til fuld beskatning af de afgiftspligtige materialer (f. eks. cement og jern), der indgår i de færdige bygningselementer. Særordningen for betonelementer er begrundet i det særlige forhold, at sand, grus og sten, der udgør en væsentlig bestanddel af betonvarer, er undtaget fra afgiftspligten. Afgiftsberegning efter lovens almindelige regler ville stille fabrikationen af betonelementer særlig ugunstigt i forhold til støbning af tilsvarende konstruktioner på selve byggepladsen. For de øvrige bygningselementer, der er omfattet af særordningen, er begrundelsen hovedsagelig, at disse elementer har samme anvendelse som de betonelementer, der omfattes af ordningen, og at de virksomheder, som fremstiller elementerne, derfor på grund af afgiftsforholdene ville blive stillet dårligt i konkurrencen med betonindustrien, såfremt ordningen med reducerede afgiftsprocenter ikke havde omfattet disse andre elementer. Visse andre fag mener stadig at have tilsvarende vanskeligheder. 3. Den gældende ordning indebærer den ulempe, at det ofte volder håndværkerne - navnlig snedker- og tømrervirksomheder - vanskelighed at opgøre værdien ab værksted af de fremstillede eller bearbejdede byggematerialer. Aftalen mellem håndværker og bygherre går normalt ikke ud på, at håndværkeren blot skal levere materialer til byggeriet, men gælder udførelsen af byggearbejdet, herunder levering af de fornødne materialer. Håndværkerens regning omfatter derfor også den afgiftsfri ydelse på selve byggepladsen og indeholder sædvanligvis ingen specifikation af værkstedsarbejde og udearbejde. For at lette bygningshåndværkernes regnskabsførelse og afgiftsberegning er der indført forskellige regnskabsmæssige særordninger. Snedker-

7 7 og tømrervirksomheder kan således få tilladelse til at berigtige den værkstedsmæssige fremstilling på grundlag af de samlede regningsbeløb for det udførte byggearbejde med fradrag af 25 pct. Fradraget svarer til de gennemsnitlige omkostninger, der påløber på selve byggepladsen. Ordningen har ikke kunnet gøres obligatorisk, men er en valgfri mulighed for de pågældende håndværkere. Virksomheder, der vælger denne form for afgiftsberegning, skal anvende metoden på alle nybygnings-, ombygnings- og reparationsarbejder på fast ejendom. 4. I loven om almindelig omsætningsafgift er der givet finansministeren bemyndigelse til efter forhandling med boligministeren at fastsætte regler vedrørende godtgørelse for afgift af materialer, der er anvendt til opførelse af bygninger. Det er som foran nævnt kun byggematerialer, der er afgiftspligtige, men ikke byggearbejdet som sådant. Da det derfor er vanskeligt at opgøre de faktisk erlagte afgiftsbeløb for det enkelte byggearbejde, er godtgørelsesreglerne udformet på en sådan måde, at godtgørelserne i langt det over- 2 vejende antal tilfælde ydes med faste beløb pr. m opført etageareal. For driftsbygninger til landbrug, håndværk og industri er der dog åbnet adgang til godtgørelse af den faktisk erlagte afgift, hvis denne over- 2 stiger et nærmere fastsat beløb pr. m. Pa grund af de nævnte vanskeligheder ved at opgøre den faktisk erlagte afgift er der tillige åbnet mulighed for godtgørelse på grundlag af de samlede håndværkerudgifter ved bygningens opførelse. Godtgørelsen ydes med 4 pct. af håndværkerudgifterne. Godtgørelsesreglerne har givet anledning til kritik. Det har således været kritiseret, at man først opkræver afgift af byggematerialerne og derefter betaler afgiften tilbage. Endvidere har der været anket over, at godtgørelsesreglerne kun omfatter nybyggeri, men ikke ombygning, vedligeholdelse og reparation af bestående ejendomme. Afgiftsbelastningen ved visse former for ombygningsarbejder kan være betydelig.

8 8 B. Udvalgets overvejelser. 1. Udvalget har foretaget en række undersøgelser af de tekniske muligheder for en omlægning af afgiftsreglerne inden for byggesektoren. Man har herved især søgt at finde frem til generelle systemer, der kunne ophæve eller formindske den afgiftsmæssige forskelsbehandling af forskellige byggemetoder og samtidig løse godtgørelsesproblemerne. Udvalget har samtidig haft for øje, at afgiftssystemet bør være indrettet således, at der påføres erhvervslivet mindst muligt besvær. Man finder det endvidere af væsentlig betydning, at afgiftssystemet, hverken i eller uden for byggesektoren, skaber forvridning i konkurrencevilkårene. Udvalgets undersøgelser skal her kort omtales, idet der i øvrigt henvises til de nærmere redegørelser i bilag II. Til brug for udvalgets arbejde har man indhentet oplysninger om byggeriets afgiftsmæssige stilling i andre lande; redegørelser herom findes i bilag IV. 2. Et af de generelle systemer, som udvalget har overvejet, er at undtage alle byggematerialer, herunder bygningselementer, fra afgiftspligten. De på en sådan liste (friliste) optagne varer skulle - uanset anvendelsen - være undtaget fra afgiftspligten på samme måde, som sand, grus og sten efter den gældende oms-lov er undtaget fra afgiftspligten. Frilisten skulle omfatte alle former for byggematerialer og bygningselementer lige fra egentlige råvarer til fuldt færdige bygningsdele og -elementer. Såfremt det var muligt at opstille en udtømmende liste over byggematerialer, der skulle være undtaget fra afgiftspligten, ville den afgiftsmæssige forskelsbehandling af forskellige former for byggeri være bragt til ophør, ligesom godtgørelser til byggeriet ville være overflødige. En friliste af denne karakter ville blive meget omfangsrig, og den måtte - hvis den skulle praktiseres på samme måde i virksomhederne - indeholde en detaljeret beskrivelse af hver enkelt afgiftsfri vare. På grund af det umådelige antal vidt forskelligartede råvarer og forarbejdede dele der anvendes i byggeriet, vil det i praksis være umuligt at opstille en sådan friliste for byggematerialer. Allerede af denne grund må en sådan tanke derfor opgives. 3. Udvalget har endvidere overvejet, om der ville opnås fordele ved at opstille en begrænset friliste over byggematerialer. En sådan liste skulle begrænses til alene at omfatte typiske og let definerbare byggematerialer,

9 9 såsom mursten, tagsten, cement, mørtel, groft tømmer, gulvbrædder, parketstave, bølgeblik, tagpap og andre tilsvarende grove byggematerialer. Som følge af, at mange typiske byggematerialer i vidt omfang anvendes uden for byggesektoren, ville selv en således begrænset friliste imidlertid medføre, at en del af afgiftsfritagelserne ville komme andre områder end byggeriet til gode, samtidig med, at der inden for byggesektoren ville ske en formindskelse og omfordeling af afgiftslempelserne. Lempelserne til nybyggeriet ville blive mindre end de er i dag, til gengæld ville reparations- og vedligeholdelsesarbejder blive begunstiget i forhold til de gældende regler. Opstilling af en sådan liste ville give anledning til stærke interessekonflikter, og frilistens begrænsning til alene at omfatte typiske byggematerialer ville ikke mindske diskriminationen, men tværtimod skabe en forøgelse af diskriminationen mellem traditionelt og præfabrikeret byggeri. For virksomheder, der afsætter byggematerialer, ville en friliste skabe nye regnskabsmæssige problemer; ved enhver fakturering skulle der holdes rede på, om den pågældende vare var omfattet af frilisten. Da en friliste ikke vil kunne give nybyggeriet afgiftslempelse i samme omfang, som gælder i dag, må det forudses, at der vil blive stillet krav om, at frilisten suppleres med en godtgørelsesordning. Skulle dette imødekommes, ville man ikke opnå nogen forenkling, men resultatet ville blive en kombination af fritagelser og godtgørelser, som er væsentligt mere kompliceret end den gældende ordning. 4. Som foran omtalt har man på et stærkt begrænset område (betonelementer m. v. ) afhjulpet diskriminationen imod det præfabrikerede byggeri. Udvalget har undersøgt de tekniske muligheder for at afskaffe den afgiftsmæssige forskelsbehandling af forskellige former for byggeri ved at etablere et system af reducerede beskatningsprocenter for præfabrikerede bygningsdele i almindelighed. Et sådant system måtte i princippet omfatte alle byggematerialer og bygningsdele, som leveres til byggepladsen i mere forarbejdet stand. end det er sædvanligt i traditionelt byggeri. Systemet ville derimod ikke omfatte byggematerialer og bygningsdele i den stand, hvori de normalt tilføres byggepladsen; for disse måtte afgiften berigtiges med lovens almindelige sats.

10 10 For at afskaffe diskriminationen for de varer, der kom ind under systemet, ville det ikke være tilstrækkeligt at fastsætte en enkelt reduceret sats, men varerne måtte opdeles i grupper med varierende afgiftsprocenter afhængig af forarbejdningsgraden. Afgiftsprocenterne måtte fastsættes således, at de var størst for de mindst forarbejdede varer og i øvrigt faldende med varernes forarbejdningsgrad. En fastsættelse af de reducerede afgiftssatser i forhold til forarbejdningsgraden kan imidlertid medføre forskellig afgiftsbelastning for konkurrerende varer af forskellige materialer, og i praksis ville det blive uhyre vanskeligt dels at opstille dels at administrere en opdeling af bygningselementerne på forskellige afgiftssatser. Selv om udvalget ikke vil se bort fra muligheden for at etablere yderligere særordninger for enkelte typer af bygningselementer, finder man ikke, at det ad denne vej er muligt at tilvejebringe en generel løsning af diskriminationsproblemet. Man må i denne forbindelse pege på, at etablering af særordninger for visse bygningselementer i sig selv kan skabe nye forskelle i afgiftsbelastningen over for elementer, der ikke kommer ind under særordningen. 5., Diskriminationen over for det præfabrikerede byggeri skyldes som nævnt det forhold, at der svares afgift af den fremstilling, der sker på fabrik eller værksted, men ikke af den fremstilling, der sker på byggepladsen. Såfremt man gennemførte afgiftspligt for byggevirksomhedernes arbejde på byggepladsen, ville alt byggeri blive beskattet på ensartet måde; afgiften ville blive beregnet af de samlede byggeomkostninger, uanset om en større eller mindre del af arbejdet foregik på byggepladsen. Diskriminationen over for det præfabrikerede byggeri ville hermed være afskaffet. Udvalget har derfor overvejet de tekniske muligheder for at gennemføre et system, hvorefter alt arbejde på fast ejendom i princippet skulle være afgiftspligtigt. Et sådant system vil i det følgende blive betegnet som registreringssystemet. Under registreringssystemet skal alle byggevirksomheder være registrerede og svare afgift af det samlede regningsbeløb for de udførte arbejder på fast ejendom. Man ville herved undgå de vanskeligheder, det nuværende system frembyder med hensyn til opgørelsen af den afgiftspligtige værdi af byggematerialer og bygningselementer, som håndværkere og andre byggevirksomheder fremstiller udelukkende til anvendelse ved egne byggearbejder.

11 11 Systemet forudsætter, at alt arbejde på fast ejendom inddrages under afgiftspligten; således måtte også anlægsarbejder samt reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom beskattes af det fulde regningsbeløb for det udførte arbejde. Systemet forudsætter endvidere, at de virksomheder, der leverer materialer til bygningshåndværkere m. fl. er registrerede. Det medfører en forøgelse af antallet af registrerede virksomheder med ca bygningshåndværkere og ca byggematerialeleverandører (detailhandlere). Antallet af registrerede virksomheder vil således stige med omkring 50 pct. i forhold til det antal virksomheder, der er registrerede under den nuværende engrosledsafgift. Man skal endvidere gøre opmærksom på, at det for at undgå en besværlig sondring mellem arbejde på fast ejendom og arbejde på løsøre, tillige vil være nødvendigt, at også arbejde på løsøre bliver omfattet af afgiftspligten. Afgiftspligt for arbejdsydelser på varer vil imidlertid meget dårligt kunne indpasses i et system, hvor afgiften opkræves i engrosleddet. 6. Udvalget har overvejet, om det i et system, hvor byggearbejdet i princippet er afgiftspligtigt, ville være muligt helt eller delvis at erstatte godtgørelse til byggeriet med regler om undtagelser fra afgiftspligten for visse former for byggeri. For de byggearbejder, der nu er omfattet af godtgørelsesreglerne, skulle byggevirksomhederne i så fald undlade opkrævning og indbetaling af afgift af såvel de anvendte materialer som af arbejdsydelser ved opførelse af bygningerne. Der vil imidlertid i forbindelse med de fleste byggearbejder blive udført anlægsarbejder og installation af inventar og driftsmidler, for hvilke der ikke efter de gældende regler vil kunne ydes afgiftsgodtgørelse eller afgiftsfritagelse. Disse arbejder skulle byggevirksomheden altså i givet fald til brug for afgiftsberegningen udskille fra det samlede regningsbeløb. Grænsen mellem på den ene side bygninger og sædvanligt bygningstilbehør og på den anden side anlægsarbejder og driftsmiddelinstallationer er så flydende, at den næppe kunne fastlægges efter så klare retningslinier, at bygningshåndværkerne ville være i stand til selv at foretage en sondring mellem den afgiftsfrie og den afgiftspligtige del af den pågældende entreprise. Kun hvor det drejer sig om boligbyggeri eller almindeligt kontorbyggeri ville det måske være muligt at fastsætte så klare regler for, hvad der hører med til selve bygningen, at man kunne overlade til virksomhederne selv at administrere en fritagelsesordning.

12 12 Der er således adskilligt, der taler for, at lettelserne for byggeriet i et registreringssystem måtte fortsættes som et godtgørelsessystem. 7. Da registreringssystemet vil medføre en hårdere beskatning af de bygge- og anlægsarbejder, som ikke bliver omfattet af fritagelses- eller godtgørelsesordninger, har man overvejet mulighederne for at fastsætte en reduceret afgiftsprocent for arbejde på fast ejendom. En reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom forudsætter imidlertid ligesom de ovenfor omtalte fritagelsesordninger, at det er muligt på en enkelt og klar måde at fastsætte, hvad der kunne betragtes som arbejde på fast ejendom og tilbehør hertil, og hvad der skulle betragtes som arbejde på løsøre. Reglerne måtte fastsættes således, at bygningshåndværkerne selv kunne praktisere afgrænsningen. Den reducerede beskatning ville i givet fald kun omfatte de af bygningshåndværkerne i forbindelse med arbejde på fast ejendom anvendte varer og materialer, men ikke de varer, som en bygherre selv indkøbte. Et system med reduceret beskatning af arbejde på fast ejendom ville derfor medføre diskrimination over for de materialeleverandører, der ikke selv monterer varerne. 8. I det ovenfor omtalte system forudsatte man, at alt arbejde på fast ejendom skulle være afgiftspligtigt. Udvalget har også undersøgt mulighederne for etablering af et system, hvor arbejdet på byggepladsen ligesom efter den nuværende ordning skulle være fritaget for afgift, men hvor byggevirksomhederne skulle have bevilling til at købe materialer afgiftsfrit og anvende disse uden afgiftsberigtigelse til arbejder på fast ejendom eller i hvert fald til visse byggearbejder (bevillingssystemet). Hvis bevillinger af denne karakter kom til at omfatte enhver form for arbejde på fast ejendom, ville diskriminationen mod det præfabrikerede byggeri være afskaffet og godtgørelsesordningerne blive overflødige. Også dette system forudsætter, at det er muligt at give en så klar definition af bevillingernes omfang (arbejde på fast ejendom), at virksomhederne i praktisk taget alle tilfælde med sikkerhed selv kan bedømme, om et bestemt arbejde falder ind under bevillingen. Der findes ikke i dansk ret lovbestemmelser vedrørende begrebet fast ejendom, der opfylder dette krav om klarhed og enkelthed.

13 13 Under hensyn til de mange afgrænsningsproblemer, der vil opstå med hensyn til sondringen mellem fast ejendom og løsøre, er udvalget af den opfattelse, at det er meget vanskeligt at fastsætte regler, der kan danne grundlag for bygningshåndværkernes praktisering af bevillingssystemet. Systemet må derfor allerede af denne grund stærkt frarådes. 9. Udvalget har endvidere undersøgt, om det vil være muligt at etablere et system, der var begrænset på en sådan måde, at bevillingerne alene skulle omfatte sådanne byggearbejder, der er berettiget til godtgørelse under den gældende ordning, d. v. s. nybyggeri - eventuelt tillige visse ombygningsarbejder. Også her støder man imidlertid på vanskeligheder ved i praksis at foretage en afgrænsning mellem arbejde på fast ejendom og arbejde på løsøre og mellem forskellige former for fast ejendom. Kun hvor det drejer sig om boligbyggeri og almindeligt kontorbyggeri, foreligger der måske mulighed for at fastsætte så klare regler for, hvad der hører med til selve bygningen, at man kunne overlade til virksomhederne selv at administrere en fritagelsesordning. Kriterier for hvilke ombygningsarbejder en håndværker kunne udføre med ubeskattede materialer, ville det ligeledes være umuligt at opstille. Forskellen mellem det begrænsede bevillingssystem og et registreringssystem med fritagelser i et tilsvarende omfang, jfr. foran under punkt 6, ville alene vise sig i den forskellige afgiftsberigtigelse af de byggearbejder, der ikke kunne udføres afgiftsfrit. Under registreringssystemet er det håndværkernes samlede regninger, der er grundlag for afgiftsberigtigelsen af de ikke afgiftsfritagne byggearbejder, hvorimod det under det begrænsede bevillingssystem kun er de anvendte materialer, der skal afgiftsberigtiges i de tilfælde, hvor bevillingen ikke kan anvendes. For de ikke fritagne bygge- og anlægsarbejder ville bevillingssystemet derfor ikke medføre en afskaffelse af den bestående diskrimination over for præfabrikationen. Det forhold, at afgiftspligten - som under den bestående ordning - knyttes til materialerne, medfører som tidligere omtalt vanskeligheder med opgørelse af den afgiftspligtige værdi, idet denne ikke fremgår af en aktuel transaktion mellem håndværkeren og bygherren. Under et begrænset bevillingssystem ville bygningshåndværkernes regnskabsmæssige vanskeligheder endog blive større end tilfældet er under den gældende ordning.

14 14 Bevillingssystemet ville ligesom registreringssystemet medføre, at et stort antal materialeleverandører (isenkræmmere m. fl. ) måtte registreres, idet bevillingshaverne måtte have adgang til at indkøbe alle materialer i ubeskattet stand. Under et bevillingssystem måtte godtgørelse af afgift for de byggerier, der ikke var omfattet af bevillingerne, ligesom under den nugældende ordning ydes som en standardgodtgørelse på grundlag af etagearealets størrelse eller med en vis procentdel af håndværkerudgifterne, idet det ligesom nu sjældent ville være muligt at opgøre de faktisk erlagte afgiftsbeløb. 10. Da det viste sig, at det ville være forbundet med store praktiske vanskeligheder og ulemper for erhvervslivet at praktisere et bevillingssystem af den ovenfor omtalte karakter, har udvalget undersøgt, om man kunne løse problemerne ved at udstede bevillinger til bygherrer til afgiftsfrit indkøb af byggematerialer til konkrete bygningsarbejder, som forud var anerkendt af toldvæsenet som godtgørelsesberettigede. Den vanskelige bestemmelse af, hvad der kan anvendes afgiftsfrit, og hvad der skal beskattes, skulle således i det væsentlige overlades til toldkamrene. I forbindelse med sådanne konkrete bevillinger vil imidlertid opstå en række vanskeligheder og ulemper af samme karakter, som blev påpeget i forbindelse med de foran omtalte systemer. Det vil endvidere ligesom de foran omtalte registrerings- og bevillingssystemer forudsætte, at samtlige leverandører af byggematerialer registreres for at kunne levere afgiftsfrit. Hertil kommer, at systemet ville medføre en betragtelig meradministration for erhvervslivet derved, at udstedelsen af og kontrollen med bevillingerne måtte hvile på stærkt specificerede opgørelser eller fakturaer. Endvidere ville systemet medføre en forøgelse af den offentlige administration, idet toldkamrene måtte realitetsbehandle hver enkelt bevillingssag, hvorimod man under den gældende ordning kan anvise langt det største antal af godtgørelsesandragender til udbetaling med standardbeløb 2 pr. m alene pa grundlag af etagearealet. 11. Udvalget har foretaget en speciel undersøgelse af materialeforhandlernes afgiftsmæssige problemer såvel under den gældende ordning som under de systemer vedrørende byggesektorens afgiftsmæssige placering, som er omtalt i de foregående punkter.

15 15 Forhandlernes afgiftsmæssige problemer vil i det store og hele være de samme, uanset hvordan reglerne vedrørende byggeriets placering under loven om almindelig omsætningsafgift udformes. Dette hænger sammen med, at problemerne i virkeligheden ikke hidrører fra udformningen af reglerne vedrørende byggesektorens afgiftsmæssige stilling, men skyldes, at den gældende omsætningsafgift er en engrosledsafgift. Problemerne opstår under engrosledsafgiften, fordi der ikke inden for handelen eksisterer den klare opdeling mellem engros- og detailvirksomheder, som engrosledsafgiften egentlig forudsætter. 12. Udvalget har endvidere foretaget en speciel undersøgelse af mulighederne for under det gældende afgiftssystem at yde godtgørelse til visse ombygninger. Det er herunder undersøgt, hvorvidt administrationen af godtgørelse for ombygningsarbejder kan ske på grundlag af et system, hvorefter afgiftsgodtgørelserne knyttes til ligningsmyndighedernes kontrol med skatteydernes selvangivne indkomst og formue. Efter bestemmelserne for opgørelse af den skattepligtige indkomst kan udgifter til ombygning af fast ejendom ikke regnes som driftsomkostning og derfor ikke fradrages ved indkomstens opgørelse. Udgifterne til ombygning skal som en udgift til forbedring af ejendommen medregnes på kapitalkontoen (aktiveres). Tanken var herefter, at der skulle ydes afgiftsgodtgørelse med en vis procent af det beløb, som ved den årlige skatteligning ikke var godkendt som fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift, men aktiveret i regnskabet. Det beløb, som således vil kunne oplyses af de skattelignende myndigheder, kan imidlertid i mange tilfælde ikke direkte anvendes som grundlag for beregningen af godtgørelsen. Der må derfor i mange tilfælde foretages en nærmere undersøgelse af godtgørelsesandragendet, og det skitserede system indebærer i øvrigt andre ulemper. Der vil derfor ikke ad denne vej kunne opnås administrative fordele i forhold til et godtgørelsessystem, der er udformet efter tilsvarende retningslinier som det for nybyggeriet allerede gældende. 13. Man finder det teknisk muligt at udvide det gældende godtgørelsessystem til også at omfatte visse ombygninger. Såfremt dette skal kunne ske inden for rammerne af det eksisterende administrative apparat, vil det være nødvendigt at begrænse udvidelsen

16 16 til at gælde egentlige ombygningsarbejder af væsentligt omfang af driftsbygninger til brug for landbrug, industri og håndværk. Derimod vil det ikke være praktisk gennemførligt at yde godtgørelse for alle slags ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det vil ikke som for nybyggeriet være muligt at yde godtgørelsen 2 for ombygningsarbejder med standardbeløb pr. m etageareal, og heller ikke en godtgørelse af de faktisk betalte afgiftsbeløb vil kunne praktiseres. Derimod mener udvalget, at godtgørelsen vil kunne ydes med en nærmere fastsat procent af de samlede håndværkerudgifter ved ombygningsarbejdet. C. Udvalgets konklusioner. Efter de foretagne undersøgelser af de tekniske muligheder for en omlægning af afgiftsreglerne inden for byggesektoren mener udvalget at måtte konstatere, at der ikke inden for den bestående engrosledsafgifts rammer findes nogen udvej for at afskaffe den afgiftsmæssige diskrimination mellem traditionelt byggeri på den ene side og mere eller mindre præfabrikeret byggeri på den anden side. Det kan fastslås, at denne forskelsbehandling er uløseligt forbundet med et system, hvor afgiften alene er knyttet til byggematerialerne, medens arbejdet ved selve opførelsen af fast ejendom er en afgiftsfri ydelse. Det må erkendes, at den nuværende afgiftsform volder visse kategorier af bygningshåndværkere vanskeligheder i regnskabsmæssig henseende, men det må samtidig påpeges, at der ikke er nogen mulighed for at mindske disse vanskeligheder, så længe der i afgiftsmæssig henseende er forskel på, om et arbejde udføres på byggepladsen eller på fabrik og værksted. For at løse diskriminationsproblemet må man enten frigøre byggematerialerne fra afgiften eller inddrage hele byggevirksomheden - altså også den del af arbejdet, der udføres på byggepladsen - under afgiftspligten. Tanken om at frigøre byggematerialer fra afgiften har imidlertid måttet opgives. Det har således måttet konstateres, at det er umuligt at opstille en tilfredsstillende friliste over byggematerialer. Det har endvidere måttet konstateres, at en frigørelse fra afgiften derved, at byggevirksomhederne fik bevilling til afgiftsfri anvendelse af byggematerialer, van-

17 17 skeligt kan praktiseres og i bedste fald ville betyde en forøgelse af de regnskabsmæssige problemer, som allerede den gældende afgiftsordning for byggeriet medfører for bygningshåndværkerne. En inddragelse under afgiftspligten af hele byggevirksomheden er efter udvalgets opfattelse den løsning, som bedst vil kunne tilgodese byggesektorens interesser. Ved at udvide afgiftspligten til at omfatte alle former for bygge- og anlægsvirksomhed ville man således have tilvejebragt en fuldstændig ensartet afgiftsbelastning af alle former for byggeri og dermed have ophævet den tendens til forvridning af konkurrencen, som den nuværende omsætningsafgift giver anledning til. Man ville tillige få en ordning, der var enkel at administrere såvel for byggevirksomhederne som for myndighederne. Det beløb, hvoraf afgiften skulle beregnes, ville være håndværkerens samlede regning til bygherren. Systemet forudsætter imidlertid dels, at bygningshåndværkerne kan indkøbe materialerne uden afgift, dels at arbejdsydelser på varer ligesom arbejdsydelser på fast ejendom bliver afgiftspligtige. Ingen af disse forudsætninger kan opfyldes under en engrosledsafgift. Håndværkerne foretager i betydelig udstrækning indkøb gennem detailhandlere, der ikke er registrerede, og derfor selv indkøber materialer i beskattet stand. Disse detailhandlere er derfor ikke i stand til at levere håndværkerne materialer uden afgift. De vil heller ikke kunne oplyse håndværkerne om den ved indkøbet erlagte afgift, idet dette dels ville være praktisk uoverkommeligt, dels ville give kunderne oplysning om handelsavancen. Afgift af arbejdsydelser på varer kan ikke med rimelighed praktiseres under engrosledsafgiften, da mange af de arbejdsydelser, som i givet fald skulle være afgiftspligtige, præsteres af virksomheder, der ikke er registrerede under dette system. Tilsvarende vanskeligheder ville ikke forekomme under en detailledsafgift eller under en merværdiafgift, der omfattede alle produktionsog handelsled. Udvalget er opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejder herunder reparation og vedligeholdelse ville blive hårdere afgiftsbelastet end tilfældet er nu, såfremt ikke alene de anvendte materialer, men også arbejdet på byggepladserne bliver omfattet af afgiftspligten. Gennemføres et sådant system, kan det derfor blive nødvendigt, at der gives godtgørelser til byggeriet efter højere satser, end tilfældet er idag, og at man for erhvervs-

BETÆNKNING SKATTEFRI AFSKRIVNINGER PÅ BYGNINGER M.V.

BETÆNKNING SKATTEFRI AFSKRIVNINGER PÅ BYGNINGER M.V. BETÆNKNING OM SKATTEFRI AFSKRIVNINGER PÅ BYGNINGER M.V. Afgivet den 5. marts 1968 af det under finansministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger m.v. BETÆNKNING

Læs mere

STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER

STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER BETÆNKNING VEDRØRENDE STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER AFGIVET AF UDVALGET AF 17. NOVEMBER 1952 BETÆNKNING NR. 173 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 I. Baggrunden

Læs mere

REVISION AF STEMPEL- OG TINGLYSNINGSAFGIFTS LOVGIVNINGEN

REVISION AF STEMPEL- OG TINGLYSNINGSAFGIFTS LOVGIVNINGEN BETÆNKNING VEDRØRENDE REVISION AF STEMPEL- OG TINGLYSNINGSAFGIFTS LOVGIVNINGEN Afgivet af det af finansministeren den 30. juni 1952 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 265 1960 Indholdsfortegnelse Almindelige

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter

Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter REDEGØRELSE fra indkomstskatteudvalget Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter Betænkning nr. 805 April 1977 ISBN 87-503-2239-7 Denne redegørelse er en fortsættelse af indkomstskatteudvalgets

Læs mere

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING vedrørende OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING NR. 361 1964 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor 5 II Oversigt over udvalgets

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Foreløbig redegørelse fra indkomstskatteudvalget

Foreløbig redegørelse fra indkomstskatteudvalget Foreløbig redegørelse fra indkomstskatteudvalget Betænkning nr 780 August 1976 JSBN 87-503-2069-6 Fi 00-51-bet. Indholdsoversigt side Indledning 5 Udvalgets sammensætning og kommissorium m. v. Kapitel

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

FINANSIERINGSSELSKABER

FINANSIERINGSSELSKABER BETÆNKNING OM FINANSIERINGSSELSKABER OG LIGNENDE VIRKSOMHEDER AFGIVET AF BOSS-UDVALGET BETÆNKNING NR. 628 KØBENHAVN 1971 ISBN 87 503 1100 0 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning

Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Betænkning afgivet af det af miljøministeren under 2. juli 1980 nedsatte udvalg Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD AFGIVET DEN 13. OKTOBER 1954 AF DEN AF FINANSMINISTEREN NEDSATTE KOMMISSION TIL LINDERSØGELSE AF SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)« Betænkning fra Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«indeholdende AB 92 (revideret udgave af AB 72) Betænkning nr. 1246

Læs mere

BYGGELOVSUDVALGET AF 1948

BYGGELOVSUDVALGET AF 1948 BETÆNKNING AFGIVET AF BYGGELOVSUDVALGET AF 1948 BETÆNKNING NR. 141 1955 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets kommissorium og sammensætning 5 Indledende bemærkninger til udkast til landsbyggelov 9 Udkast

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

BOLIGUDGIFTER I SKATTE- OG BOLIGPOLITISK BELYSNING BETÆNKNING. afgivet af. det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg

BOLIGUDGIFTER I SKATTE- OG BOLIGPOLITISK BELYSNING BETÆNKNING. afgivet af. det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg BOLIGUDGIFTER I SKATTE- OG BOLIGPOLITISK BELYSNING BETÆNKNING afgivet af det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 391 1965 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Baggrunden

Læs mere

Vurdering af fast ejendom

Vurdering af fast ejendom Vurdering af fast ejendom Redegørelse fra den af ministeren for skatter og afgifter den 19. juli 1976 nedsatte arbejdsgruppe Betænkning nr. 869 København 1979 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-2920-0

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN 1 Arbeidsmarkedskommissionen

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere