Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere faldgruber. Kendskab til nogle enkle hovedregler kan dog forhindre en del uventede overraskelser. Gaveafgift og avancebeskatning Udgangspunktet er, at gaver til børn for det første udløser gaveafgift efter reglerne i den såkaldte gave- og boafgiftslov. Dette gælder, uanset om gaven består af penge eller gives i form af et aktiv, f.eks. fast ejendom, aktier, privat indbo m.v. Omfatter gaveoverdragelsen andet end penge, vil gaven endvidere kunne udløse avancebeskatning af forældrene på samme måde, som hvis det gaveoverdragne aktiv blev solgt til tredjemand. Er gaven f.eks. en ubebygget sommerhusgrund, skal forældrene beskattes af en eventuel fortjeneste ved gaveoverdragelsen. Omvendt vil forældrene kunne fratrække et eventuelt tab i fortjenester ved salg af andre ejendomme. Består gaven derimod i privat indbo, vil hverken et salg eller en gaveoverdragelse af indboet udløse skattepligt hos forældrene, og tab vil ikke kunne fratrækkes. En eventuel beskatning af fortjenesten påhviler kun forældrene, ligesom det kun er forældrene, der kan fratrække et eventuelt tab. Før forældre og børn påbegynder et fremrykket generationsskifte, bør forældrene derfor overveje ikke blot generationsskiftets form, men også de skattemæssige konsekvenser af

2 - 2 generationsskiftet. Dette gælder ikke mindst i tilfælde, hvor generationsskiftet omfatter en erhvervsvirksomhed, hvor der kan hvile en betydelig latent skattebyrde på virksomhedens enkelte aktiver. Netop for sådanne tilfælde rummer loven lempelige regler for generationsskiftet. Således vil lovens regler om skattemæssig succession i mange tilfælde muliggøre et generationsskifte, uden at en bestående skattebyrde derved udløses. Rettidig omhu spiller også her en stor rolle for det succesfulde generationsskifte. Pengegaver af private midler Pengegaver, der ydes af beskattede midler, er i skatte- og afgiftsmæssig henseende i princippet relativt enkle at håndtere. Men også på dette område forekommer der faldgruber. Kendskab til nogle enkle hovedregler kan dog forhindre en del uventede overraskelser. Beregning af gaveafgift Afgiften af gaver fra forældre til børn beregnes med 15 pct. af den del af gavens værdi, der overstiger et bundfradrag på kr. (2011). Bundfradraget reguleres normalt en gang om året, men har som følge af lovændringerne i forbindelse med regeringen og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010 udgjort kr. både i 2010 og i Forældre anses også i denne sammenhæng som to selvstændige personer, der hver især kan give en gave efter de beskrevne afgiftsregler. Faderen og moderen kan således hver især give en gave, hvor den enkelte gave kun skal afgiftsberigtiges, hvis gavens værdi overstiger kr. Et forældrepar kan følgelig - set under ét give en samlet gave på kr. afgiftsfrit. Frem til 1995 var det muligt at give gaver dels fra forældrenes respektive særejer, og dels fra formuefællesskabet, således at forstå, at afgiftsberegningen startede nedefra med bundfradrag og ny progressionsgrænse, når gaven hidrørte fra forskellige formuesfærer. Et forældrepar kunne således i princippet give 3 gaver med bundfradrag og ny progressionsgrænse. Disse regler blev imidlertid ophævet, da man i 1995 vedtog den

3 - 3 nugældende bo- og gaveafgiftslov. I dag er det således uden betydning, om en forældre giver gaver af formue, der tilhører den pågældende forældre som særeje eller af formue, der tilhører den pågældende forældre som fælleseje. Hvem ejer formuen Derimod har det afgørende betydning, at den pågældende forældre selv ejer den formue, der nu foræres væk som gave til et barn. Det er altså eksempelvis ikke muligt for en hustru, der ikke selv ejer formue, at forære sit barn en gave af midler, der stammer fra mandens formue. Det gælder, hvad enten ægtefællerne har fælleseje eller særeje. Det afgørende er, hvem der ejer det aktiv eller de kontante beløb, der nu bortgives til barnet. Netop denne problemstilling blev behandlet flere gange hen over sommeren 2011 i Spørg om Penge. Flere gaver på ét år Giver en forældre flere gaver i løbet af året til barnet, sammenlægges værdien af samtlige gaver. Overstigerne gavernes værdi sammenlagt et beløb på kr., skal der betales gaveafgift af det beløb, der overstiger kr. Værdiansættelse af gaven Består gaven fra forældre til børn af andet end penge, skal gaven værdiansættes til brug for opgørelsen af, om der skal svares gaveafgift. Skattevæsenet anvender her i meget vidt omfang brug af standardiserede værdiansættelser. Som eksempel kan nævnes den velkendte +/- 15 pct. s-regel for overdragelse af fast ejendom. Denne regel indebærer, at en fast ejendom ved overdragelse fra forældre til børn som et klart udgangspunkt kan værdiansættes til en værdi, der ligger inden for intervallet +/- 15 pct. af den senest bekendtgjorte offentlige vurdering. Tilsvarende standardiserede regler gælder for en række andre aktiver.

4 - 4 Er en sådan værdiansættelse efter de standardiserede regler efter familiens opfattelse ikke udtryk for aktivets handelsværdi, kan parterne altid fastsætte værdien på baggrund af en sagkyndig vurdering af aktivet. Påtænker man f.eks. at overdrage sit sommerhus til et barn, og er den offentlige vurdering for sommerhuset som følge af de seneste års konjunkturer på ejendomsmarkedet væsentligt højere end sommerhusets handelsværdi, kan parterne altså altid vælge at anvende en mæglervurdering som udgangspunkt for værdiansættelsen. Skal der indgives gaveanmeldelse om gaven, jf. nærmere nedenfor, har skattevæsenet en frist på 3 mdr. efter modtagelse af gaveanmeldelsen til at tage stilling til værdiansættelsen af gaven og eventuelt kræve indbetaling af yderligere gaveafgift. Fristen på 3 mdr. er i et lovudkast fra juli 2011 foreslået forlænget til 6 mdr., men lovudkastet er ikke efterfølgende blevet fremsat i Folketinget, og den forlængede frist er således ikke vedtaget på nuværende tidspunkt. Der kan her peges på forskellige konstruktioner, som medfører en forbedret retsstilling for skatteyderen. Lidt om rentefri lån I nogle tilfælde ønsker forældre at forstrække et barn med beløb, der overstiger det førnævnte bundfradrag på kr. for beregning af gaveafgift, eksempelvis til barnets udbetaling på en bolig. Yder forældrene barnet et fritstående lån, og er der tale om et lån på anfordringsvilkår, dvs. et lån, som forældrene kan kræve tilbagebetalt med dags varsel, accepterer skattemyndighederne i vidt omfang, at lånet ydes rentefrit. En begunstigelse af barnet i form af rentefrihed af et sådant lån anses således ikke som en gave, der kan give grundlag for beregning af gaveafgift. Ydes lånet derimod i forbindelse med eksempelvis et salg af en fast ejendom til barnet, kan retsstillingen være en anden.

5 - 5 Man bør efter min opfattelse udvise stor varsomhed ved sådanne lån i familieforhold, og det vil altid være en god ide at forelægge et påtænkt udlån til et barn og vilkårene herfor for skattemyndighederne og i den forbindelse anmode om en bindende tilkendegivelse om de skattemæssige konsekvenser for forældre og barn, før lånet ydes. I praksis har været set den trafik, at forældrene yder barnet et lån, men realiteten er, at lånet er en gave til barnet, og familien har derfor aftalt, at lånet skal nedskrives en gang om året med et beløb, der ligger under bundgrænsen for beregning af gaveafgift. Barnets gæld reduceres eksempelvis en gang om året med kr. I skatteretlig sammenhæng må en sådan konstruktion efter min opfattelse bedømmes som det det er, nemlig en gave svarende til lånets hovedstol, der gives i udlånsåret. Gaven skal derfor afgiftsberigtiges på udlånstidspunktet. Gaveafgiftsanmeldelse Skal der betales gaveafgift af en gave fra forældre til et barn som følge af, at gavens værdi overstiger bundfradraget på kr. for beregning af gaveafgift, skal parterne indgive en gaveanmeldelse til skattevæsenet. På SKAT s hjemmeside kan hentes en blanket om gaveanmeldelse på adressen for henholdsvis kontantgaver (blanket ) og andre gaver (blanket ). Gaveanmeldelsen skal indgives til SKAT senest den 1. maj i året efter det år, hvor gaven er ydet. Gaveafgiften af gaven forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Som ovenfor nævnt har skattevæsenet en frist på 3 mdr. efter modtagelse af gaveanmeldelsen til at tage stilling til værdiansættelsen af gaven og eventuelt kræve indbetaling af yderligere gaveafgift. Afgiften påhviler barnet som gavemodtager, men gavegiveren, dvs. forældrene, hæfter solidarisk med barnet for gaveafgiftens betaling overfor det offentlige. Vælger forældrene at betale afgiften af gaven, er der i princippet derved ydet en yderligere gave til barnet. Om en sådan yderligere gave i form af forældrenes betaling af ga-

6 - 6 veafgiften er det imidlertid bestemt i loven, at denne gave er afgiftsfri for modtageren. Det kan derfor bedst svare sig at give gaven på det vilkår, at forældrene betaler afgiften af gaven. Beslutning om generationsskifte I praksis har jeg mødt mange eksempler på, at den skatte- og afgiftsmæssige besparelse anføres som den væsentligste årsag til et fremrykket generationsskifte. Nogle arvinger er endog meget kreative, når det kommer til begrundelser og modeller for et fremrykket generationsskifte. Efter min opfattelse er de skatte- og afgiftsmæssige forhold kun subsidiære i forhold til en beslutning om generationsskifte. Beslutninger om at forære sine børn større værdier bør således overvejes ganske nøje. Navnlig må forældrene overveje, hvordan forældrenes økonomi ser ud, når gaverne er givet. Det er ikke acceptabelt, at forældrene senere risikerer at mangle økonomiske midler med deraf følgende usikkerhed om forældrenes økonomiske situation, medens børnene er blevet forgyldt og kan leve sorgløst de næste mange år. o

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEinformation august 2006 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Fakta og baggrund om formueskattekursen Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere