Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion"

Transkript

1 Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse om at tillægge faderen samkvemsret uden forinden at underrette moderen om, at faderen havde indgivet klage til ministeriet. Efter anmodning fra moderen genoptog justitsministeriet behandlingen af sagen. FOB nr Kritiseret, at ministeriet afslog at imødekomme en anmodning fra moderen om at tillægge genoptagelsen opsættende virkning for samkvemsrettens udøvelse uden samtidig at præcisere, hvad dette nærmere indebar. (J. nr ). I en skrivelse af 7. oktober 1982 skrev jeg således til advokat A:»Den 26. januar 1981 meddelte Viborg statsamt (F), at amtet ikke for tiden fandt grundlag for at imødekomme hans ansøgning om ret til personligt samkvem med sønnen (B), der er født i hans ægteskab med Deres klient, (M). Efter at barnets fader havde påklaget denne afgørelse til justitsministeriet, meddelte justitsministeriet i skrivelse af 20. maj 1981 faderen og Deres klient, at justitsministeriet fandt det rettest, at der tillagdes faderen samkvemsret med sønnen» et par timer om måneden efter amtets nærmere bestemmelse«. Da Deres klient ikke var blevet orienteret om, at amtets afgørelse var påklaget til justitsministeriet og således ikke havde haft mulighed for at varetage sine interesser under klagesagens behandling, rettede De den 1. juni 1981 telefonisk henvendelse herom til justitsministeriet, og ministeriet gav under telefonsamtalen tilsagn om at genoptage sagens behandling. Efter en fornyet gennemgang af sagen meddelte justitsministeriet Dem herefter i skrivelse af 20. oktober 1981, at ministeriet måtte fastholde sin afgørelse af 20. maj I skrivelse af 28. juli 1981 klagede De til mig over, at justitsministeriet under en telefonsamtale med Dem den 23. juni 1981 havde meddelt, at ministeriet ikke fandt grundlag for at tillægge genoptagelsen af sagens behandling opsættende virkning (således at der ikke, før der på ny var truffet afgørelse i sagen, af amtet ville blive truffet nærmere bestemmelse om faderens samkvemsret). I skrivelse af 22. januar 1982 klagede De endvidere til mig over den afgørelse, som justitsministeriet havde truffet vedrørende sagens realitet i skrivelsen af 20. oktober 1981.

2 Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at (M) og (F) indgik ægteskab den 9. juli I ægteskabet er der et fællesbarn, (B), der er født den 10. april Den 11. maj 1979 flyttede (M) fra ægtefællernes fælles lejlighed i Brabrand til sin moder i Silkeborg på grund af (F's) trusler mod hende og (B). Den 8. juli 1979 flyttede (M) til Viborg, hvor hun pr. 1. august 1979 havde fået arbejde. (M) og (F) havde aftalt, at (F) måtte besøge (B) engang imellem, hvilket han gjorde 4-5 gange indtil december Den 6. juni 1980 blev ægtefællerne separeret ved dom bl.a. på vilkår, at forældremyndigheden over (B) tilfaldt (M). I skrivelse af 16. juni 1980 indgav (F's) advokat en ansøgning til Viborg amt om samkvemsret. Advokaten henviste bl.a. til, at det ikke havde været muligt for (F) at se (B), da (M) modsatte sig samkvem, og (F) havde fået polititilhold om ikke at opsøge hende. Amtet gjorde (M) bekendt med (F's) ansøgning om samkvemsret med (B), og i den anledning meddelte De som advokat for (M) i skrivelse af 26. august 1980 amtet, at (M) ikke frivilligt ville gå med til, at (F) fik samkvem med (B). I skrivelse af 26. januar 1981 meddelte Viborg amt (F's) advokat, at amtet efter at have foretaget en undersøgelse i sagen ikke for tiden havde fundet grundlag for at imødekomme ansøgningen om fastsættelse af samkvemsret for (F) med (B). Det var bl.a. oplyst, at (F) den 19. januar 1981 var blevet idømt 1½ års fængsel I skrivelse af 16. marts 1981 klagede (F's) advokat til justitsministeriet over amtets afgørelse. Advokaten henviste til sine tidligere skrivelser i sagen. I anledning af klagen indhentede justitsministeriet en udtalelse af 27. marts 1981 fra Viborg amt, der henholdt sig til den trufne afgørelse. Amtet sendte justitsministeriet sagens akter. Fra statsfængslet i Møgelkær, hvor (F) udstod sin fængselsstraf, indhentede justitsministeriet den 6. maj 1981 telefoniske oplysninger om, at (F) i almindelighed havde orlovsudgang hver 3. weekend. I skrivelse af 20. maj 1981 til Viborg amt meddelte justitsministeriet, at ministeriet efter en gennemgang af sagen fandt det rettest,»at der tillægges (F) samkvemsret med barnet et par timer om måneden efter amtets nærmere bestemmelse«. (F) og (M) modtog genparter af skrivelsen til amtet. 2/8

3 I skrivelsen af 27. maj 1981 anmodede Viborg amt (F's) advokat om forslag til,»hvornår, og hvor den tillagte samkvemsret skal udøves«. I et telefonnotat af 1. juni 1981, der er udarbejdet af justitsministeriet, er anført følgende:»d.d. bekræftet over for (M's) advokat (A), at justitsministeriet beklageligvis ikke havde underrettet (M) om barnefaderens klage over Viborg statsamts afgørelse af 26. januar 1981 i samkvemsretssagen. Meddelt, at justitsministeriet derfor ville gennemgå sagen på ny, og anmode om moderens bemærkninger til sagen. Advokaten ønskede først aktindsigt i sagen.«den 2. juni 1981 anmodede justitsministeriet telefonisk Viborg amt om udlån af sagens akter, og ministeriet modtog akterne med amtets skrivelse af 3. juni Med skrivelse af 10. juni 1981 sendte justitsministeriet Dem samkvemsretssagens akter til gennemsyn. Ministeriet anmodede om, at akterne blev tilbagesendt inden 10 dage med Deres eventuelle bemærkninger. I skrivelse af 19. juni 1981 meddelte (F's) advokat Viborg amt, at (F) foreslog, at samkvemsretten blev udøvet 3 timer den sidste søndag eftermiddag i hver måned. Den 23. juni 1981 anmodede (M) telefonisk justitsministeriet om, at samkvemsretten under justitsministeriets fornyede gennemgang af sagen måtte blive suspenderet. Samme dag meddelte justitsministeriet telefonisk Dem, at ministeriet»efter de foreliggende oplysninger ikke finder grundlag for at tillægge den fornyede gennemgang af sagen opsættende virkning«. (Justitsministeriets notat om telefonsamtalen). I skrivelse af 24. juni 1981 anmodede De politimesteren i Viborg om at foranledige fremskaffet en politirapport fra december 1979, der havde dannet grundlag for, at (F) fik meddelt advarslen efter straffelovens 265 om ikke at opsøge (M) - med henblik på forelæggelse af denne rapport for justitsministeriet. I en skrivelse af samme dag anmodede De socialforvaltningen i Århus om aktindsigt i (F's) sag under henvisning til, at der ifølge (M's) oplysninger for ca. 2 år siden havde været en del episoder af voldelig karakter, herunder trusler fra (F). Materialet ønskede De tilsendt med henblik på at kunne forelægge det for justitsministeriet. Samme dag anerkendte De endvidere over for justitsministeriet at have modtaget sagens akter. De underrettede samtidig justitsministeriet om Deres bestræbelser på at søge sagen yderligere belyst, og De anførte, at De ville vende tilbage til sagen, når De havde modtaget det yderligere materiale. Med skrivelse af 8. juli 1981 sendte Viborg statsamt justitsministeriet (F's) advokats skrivelse af 19. juni 1981 med forslag om, hvorledes samkvemsretten kunne udøves. 3/8

4 I skrivelse af 28. juli 1981 klagede De som nævnt til mig over justitsministeriets afgørelse om ikke at lade ministeriets fornyede behandling af sagen få opsættende virkning for samkvemsretsafgørelsen. De anførte, at (M) følte sig meget dårligt behandlet i sagen, fordi hun intet havde fået at vide om, at (F) havde klaget til justitsministeriet over amtets afgørelse, før meddelelse om justitsministeriets afgørelse om samkvemsret forelå. Samme dag (d.v.s. den 28. juli 1981) returnerede De sagens akter til justitsministeriet. Endvidere sendte De justitsministeriet kopier af Deres skrivelser af 24. juni 1981 til henholdsvis politimesteren i Viborg og social- og sundhedsforvaltningen i Århus kommune samt af Deres samtidige skrivelse til mig. Med skrivelse af 20. august 1981 sendte De justitsministeriet kopi af journalark for perioden fra den 10. juli til den 24. oktober 1979 fra social- og sundhedsforvaltningen i Århus kommune vedrørende (F). De anmodede justitsministeriet om at indhente samtlige journalark fra social- og sundhedsforvaltningen i Århus kommune vedrørende (F), (som De ikke havde kunnet få udleveret fra forvaltningen, da (M) ikke var part i sagen). På baggrund af de herefter foreliggende oplysninger anmodede De justitsministeriet om at ophæve den tidligere trufne afgørelse om at tillægge (F) samkvemsret. Med skrivelse af 10. september 1981 sendte (F's) advokat justitsministeriet en erklæring fra statsfængslet Møgelkær om (F's) planer ved løsladelsen Den 29. september 1981 modtog justitsministeriet - efter telefonisk anmodning til politimesteren i Viborg - politirapporter, døgnrapporter og udskrift af tilholdsprotokollen fra politimesteren i Århus vedrørende (F's) trusler m.v. over for (M) og vedrørende den advarsel, der i den anledning var meddelt (F) den 14. januar 1980 i medfør af straffelovens 265 Med skrivelse af 5. oktober 1981 fra social- og sundhedsforvaltningen i Århus kommune modtog justitsministeriet akterne i (F's) sag i socialforvaltningen I skrivelse af 20. oktober 1981 meddelte justitsministeriet (M), at ministeriet efter en fornyet gennemgang af sagen måtte fastholde den trufne afgørelse om at tillægge (F) samkvemsret med (B). Justitsministeriet havde samme dag sendt sagen til Viborg statsamt til afgørelse i 1. instans vedrørende spørgsmålet om deponering af (F's) rejsedokument under samkvemsrettens udøvelse. I skrivelsen tilføjede justitsministeriet i øvrigt, at»justitsministeriets afgørelse af 20. maj 1981 fejlagtigt blev truffet, uden at der var givet Dem lejlighed til at fremkomme med Deres bemærkninger til sagen. Justitsministeriet beklager denne skete fejltagelse.«den 29. januar 1982 traf Viborg statsamt herefter afgørelse om omfanget af (F's) ret til samkvem med (B). 4/8

5 I skrivelse af 4. februar 1982 klagede De over denne afgørelse til justitsministeriet, og i skrivelse af 16. februar 1982 til Viborg statsamt anmodede De om, at samkvemsretten blev ophævet, eller i hvert fald blev suspenderet for en periode. Den 26. februar 1982 anmodede justitsministeriet amtet om at træffe ny afgørelse i sagen. I Deres skrivelse af 28. juli 1981 til mig anførte De bl.a. følgende til støtte for, at genoptagelsen af sagen burde tillægges opsættende virkning:» Det er naturligvis klart, at der kan forekomme ekspeditionsfejl, og det er også en selvfølgelig ting, at min klient er indforstået med dette. Men min klient er af den overbevisning, at såfremt en sådan ekspeditionsfejl sker, må den rettes op, ved at man begynder sagsbehandlingen påny, og ikke - såfremt fogden ikke f.eks. ville udsætte samkvemssagen - derved kunne risikere, at man fik påbegyndt en samkvemsret med et så lille barn, der alligevel ikke skulle etableres, når de yderligere oplysninger forelå i sagen. Jeg har lånt akterne i justitsministeriet, og jeg er i øjeblikket ved at indhente de yderligere oplysninger fra Århus kommune og Århus politi, men har endnu ikke fået fremskaffet disse. I den forbindelse gør jeg opmærksom på, at det, jeg søger at fremskaffe og dokumentere, er trusler på livet og trusler om at fjerne barnet fra landet.«i en udtalelse af 20. oktober 1981 til mig henholdt justitsministeriet sig til sin afgørelse af 23. juni 1981, således som den fremgår af telefonnotatet af samme dato. I skrivelse af 22. januar 1982 klagede De som nævnt til mig over den fornyede afgørelse, som justitsministeriet havde truffet i sagen. I den anledning anmodede jeg i skrivelse af 8. februar 1982 justitsministeriet om en udtalelse vedrørende klagen over afgørelsen. Jeg anmodede i den forbindelse justitsministeriet om nærmere at redegøre for, hvilke forhold justitsministeriet havde lagt vægt på ved afgørelsen af 23. juni 1981 om ikke at tillægge den fornyede behandling af sagen opsættende virkning, herunder hvilken retlig betydning ministeriet tillagde det forhold, at der ved en fejl ikke var blevet givet Dem/(M) mulighed for forudgående kontradiktion. I en udtalelse af 21. april 1982 anførte justitsministeriet følgende:» Justitsministeriet har ved sin afgørelse af 23. juni 1981, hvorefter man ikke fandt grundlag for at lade samkvemsrettens udøvelse udsætte, indtil man på ny traf afgørelse i sagen, blandt andet lagt vægt på, at barnet er født i ægteskab, at faderen også efter samlivsophævelsen havde haft kontakt med barnet, og at der iøvrigt ikke forelå forhold, herunder oplysningerne om faderens 5/8

6 alkoholproblem og kriminalitet, der af hensyn til barnets tarv kunne begrunde en fuldstændig ophævelse af samkvemsretten, jvf. 27, stk. 3, i myndighedsloven. Da moderen under statsamtets behandling af faderens ansøgning om samkvemsret med sønnen har haft lejlighed til at udtale sig om de af faderen afgivne oplysninger, har justitsministeriet ved afgørelsen den 23. juni 1981 ikke fundet, at den manglende varsling af moderen i forbindelse med justitsministeriets afgørelse af 20. maj 1981 kunne tillægges væsentlig betydning ved sagens afgørelse.«justitsministeriet henviste til, at ministeriet havde anmodet Viborg statsamt om at træffe en ny afgørelse i 1. instans under henvisning til de nu foreliggende oplysninger. Jeg skal herefter udtale følgende: 1. Klagen over, at der ikke blev tillagt genoptagelsen af sagens behandling i justitsministeriet opsættende virkning. Jeg er enig med justitsministeriet i, at det er beklageligt, at ministeriets afgørelse af 20. maj 1981 blev truffet, uden at der forinden var blevet givet (M) (Dem) lejlighed til at udtale sig i sagen. Det fremgår af sagen, at Viborg statsamt først med skrivelse af 29. januar 1982 traf bestemmelse om omfanget af (F's) ret til personligt samkvem med (B) i henhold til justitsministeriets afgørelse af (20. maj og) 20. oktober Da der således på tidspunktet for justitsministeriets fornyede afgørelse i sagen endnu ikke var taget skridt til at effektuere justitsministeriets afgørelse i skrivelsen af 20. maj 1981, fandt jeg at burde søge afklaret, hvad der nærmere lå i justitsministeriets udtalelse til mig i skrivelsen af 20. oktober 1981, hvorefter justitsministeriet kunne henholde sig bl.a. til sin afgørelse af 23. juni 1981 om ikke at tillægge genoptagelsen af sagens behandling opsættende virkning. Under en drøftelse, der fandt sted den 17. august 1982, har justitsministeriet herefter oplyst, at justitsministeriet måtte gå ud fra, at statsamtet - da amtet kort efter meddelelsen om justitsministeriets afgørelse af 20. maj 1981 blev orienteret om, at ministeriet havde besluttet at genoptage sagens behandling og til brug herfor på ny havde rekvireret sagens akter - ville stille udfærdigelsen af en samkvemsresolution på grundlag af denne afgørelse i bero indtil videre. Dette blev i øvrigt bekræftet ved amtets fremsendelse af (F's) advokats skrivelse af 19. juni 1981 til amtet med faderens forslag om, hvorledes samkvemsretten kunne udøves. På tidspunktet for telefonsamtalen den 23. juni 1981 med Dem var justitsministeriet ikke i besiddelse af sagens akter, idet disse var udlånt til Dem 6/8

7 med ministeriets skrivelse af 10. juni Justitsministeriet fandt derfor ikke på dette tidspunkt at burde give tilsagn om, at udøvelsen af samkvemsretten ville blive udsat, indtil man på ny traf afgørelse i sagen, idet en stillingtagen hertil principielt måtte bero på en vurdering af, om den manglende varsling af Deres klient havde haft reel betydning for den trufne afgørelse, ligesom det i øvrigt måtte komme i betragtning, hvor lang tid der måtte forventes at medgå til en fornyet behandling af sagen. Dette standpunkt kan for så vidt ikke give mig anledning til bemærkning. Det ville imidlertid efter min opfattelse i så fald have været ønskeligt, om justitsministeriet under telefonsamtalen den 23. juni 1981 havde givet Dem en mere udførlig orientering om sit standpunkt, og justitsministeriet burde i hvert fald på eget initiativ have givet Dem en sådan orientering i anledning af Deres skrivelse af 28. juli 1981, hvormed De bl.a. sendte justitsministeriet en kopi af Deres klage af samme dato til mig. På baggrund af sagens forløb, herunder at De ikke ved Deres foregående henvendelser til justitsministeriet fik en fyldestgørende orientering, må jeg i øvrigt finde det beklageligt, at justitsministeriet ikke i det mindste, så snart forudsætningerne herfor var til stede, udtrykkeligt over for Dem tog stilling til, om man ville anmode Viborg statsamt om at udfærdige samkvemsretsresolution på grundlag af ministeriets afgørelse i skrivelsen af 20. maj Jeg har gjort justitsministeriet bekendt med min opfattelse. 2) Justitsministeriets afgørelse af 20. maj 1981, fastholdt ved skrivelsen af 20. oktober 1981, om at tillægge (F) samkvemsret et par timer om måneden. Viborg statsamt har den 16. juni 1982 telefonisk oplyst over for en af mine medarbejdere, at statsamtet har fundet at burde søge sagen yderligere oplyst - før en ny 1. instans afgørelse træffes - ved at iværksætte en børnepsykiatrisk undersøgelse (af begge forældre og (B)). Statsamtet har ikke fundet at have tilstrækkeligt grundlag for at suspendere samkvemsretten, indtil den børnepsykiatriske erklæring foreligger, men (F) har den 29. april 1982 over for statsamtet indvilget i at afvente undersøgelsens resultat, før han benytter sig af samkvemsretten. (F) har herved forudsat, at et resultat kunne foreligge inden for rimelig tid. Børnepsykiatrisk afdeling i Viborg har i skrivelse af 25. maj 1982 meddelt statsamtet, at der er 6 måneders ventetid for børnepsykiatriske undersøgelser. Statsamtet har den 18. august 1982 telefonisk oplyst over for mig, at den børnepsykiatriske undersøgelse (jfr. ovenfor) endnu ikke er påbegyndt, 7/8

8 og at (F) - så vidt det vides - fortsat er indstillet på at afvente undersøgelsens resultat, før han kræver samkvemsret. Under hensyn til det nu oplyste om, at Viborg statsamt vil træffe en fornyet afgørelse om (F's) adgang til samkvem med (B), at statsamtets fornyede afgørelse vil blive truffet på et yderligere oplysningsgrundlag, herunder særligt en børnepsykiatrisk erklæring, og at (F) efter det oplyste har indvilget i ikke at se (B), før resultatet af den børnepsykiatriske undersøgelse foreligger, har jeg ikke fundet at have tilstrækkeligt grundlag for nu at tage stilling til justitsministeriets afgørelse om samkvemsretten. «Jeg bad Viborg statsamt om at underrette mig om, hvad der videre skete i sagen. I skrivelse af 4. maj 1983 underrettede Viborg statsamt mig om, at statsamtet efter en i sagen foretaget undersøgelse - herunder indhentelse af en børnepsykiatrisk erklæring - indtil videre havde ophævet F's samkvemsret med sønnen B. 8/8

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Henstillet til familieretsdirektoratet at undergive en sag om begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag fastsat i medfør af retsvirkningslovens 6, jfr. 9, en

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Børnetilskud under samlevers afsoning

Børnetilskud under samlevers afsoning Børnetilskud under samlevers afsoning Henstillet til det sociale ankenævn for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om forhøjet og ekstra børnetilskud til en kvinde, hvis samlever udstod en straf

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Behandling af sag om tvangsfjernelse af barn

Behandling af sag om tvangsfjernelse af barn Behandling af sag om tvangsfjernelse af barn Fundet det ønskeligt, om en socialforvaltnings undersøgelse af en sag, der eventuelt kunne føre til anbringelse uden for hjemmet af et barn uden forældrenes

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Udtalt, at en godkendt foreløbig afgørelse om tvangsindgreb efter bistandslovens 127, stk. 2, 1. pkt., som på baggrund af barnets hjemgivelse

Læs mere