Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttemuligheder når du har em blødersygdom"

Transkript

1 Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1

2 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter (mere senere) hjælpemidler/forbrugsgoder 114 støtte til bil (mere senere) 116 Boligændringer 2

3 Hvem kan få dækket merudgifter Du skal være mellem 18 og 65 Du må ikke modtage førtidspension tilkendt før Du skal have en varigt nedsat funktionsevne hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 3

4 Hvem kan få dækket merudgifter Det skal først afklares, om du er i målgruppen for 100, før der ses på de konkrete merudgifter Er du ikke i målgruppen skal kommunen rådgive dig om andre muligheder for støtte Hvis du modtager førtidspension efter gammel ordning eller folkepension: Helbredstillæg Personlige tillæg 4

5 Betingelser for at få dækket merudgifter du skal kunne sandsynliggøre merudgifter på minimum kr. på årsbasis merudgiften skal være nødvendig og en følge af din blødersygdom udgifter der hører til en anden sektor (f.eks. sundhedssektoren), eller udgifter, hvor der findes en specialbestemmelse i serviceloven kan ikke dækkes som en merudgift efter 100 behandlingsudgifter kan derfor ikke medregnes som en merudgift (f.eks. fysioterapi, psykolog) 5

6 Merudgifter skal sandsynliggøres Du skal sandsynliggøre og ikke dokumentere dine merudgifter.men den letteste måde at sandsynliggøre udgifter er ofte at dokumentere dem Kommunen har ret til at forlange dokumentation for behovet for dine merudgifter, f.eks. Lægelig dokumentation for at en udgift er en nødvendig følge af din blødersygdom 6

7 Beregning og udbetaling af merudgifter der laves et overslag over de forventede merudgifter for de kommende 12 måneder tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100 merudgiftsydelsen er en løbende ydelse, som kommunen følger op en gang om året hvis der sker ændringer merudgifterne, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed du kan dog ikke kræve at få tilskuddet beregnet på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste beregning, ydelsen skal ved sådanne reguleres med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor stigningen i merudgifterne fandt sted 7

8 Eksempler på merudgifter Kost og diætpræparater Medicin Befordring til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid Handicaprettede kurser Håndsrækninger Indskud i en lejebolig og andre udgifter, f.eks. udgifter til flytning og forhøjet husleje, der er betinget af den nedsatte funktionsevne 8

9 Støtte til bil Det er en betingelse at der er behov for kørsel: til og fra et arbejde, hvor du skaffer dig et væsentligt bidrag til din og din eventuelle families forsørgelse, eller til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder, eller der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse (trivselsbil) Kommunen skal foretage en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og sociale forhold din manglende evne til at færdes dit daglige kørselsbehov om støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre dig selvhjulpen 9

10 Støtte til bil der ydes ikke støtte til bil, hvis dit samlede kørselsbehov mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel i vurderingen af, om du er i stand til at benytte offentlige transportmidler, indgår de helbredsmæssige forholds indvirkning på din evne til at færdes det indgår også i vurderingen, om den nedsatte funktionsevne nødvendiggør, at der tages særlige hensyn, f.eks. på grund af udtrætning eller risiko for forværring af funktionsevnen Det er derfor VIGTIGT at du konkret beskriver dette i din ansøgning LÆS MERE HER: lovguide om støtte til bil 10

11 Sundhedslovens tilskud til medicin Kronikertilskud søges ved udgifter til tilskudsberettiget medicin på mere end kr. om året, lægger et loft over de årlige udgifter, så du maksimalt betaler kr. (2013) i tilskudsåret mulighed for aftale med apoteket, så egenbetalingen sker ved månedlige afdrag (310 kr. pr måned i 2013). Enkelttilskud der kan søges tilskud til medicin, som der ikke er generelt tilskud til, så indgår det i kronikerbevillingen Forhøjet tilskud Kan søges, hvis du ikke kan tåle kopimedicin Den behandlende læge søger tilskuddene ved lægemiddelstyrelsen 11

12 Sundhedslovens 140 a, vederlagsfri fysioterapi Betingelser: du skal have et svært fysisk handicap lidelsen skal være varig hvis du kan klare dig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler er der ikke tale om et svært fysisk handicap 12

13 Helbredstillæg du skal enten modtage folkepension eller førtidspension efter de gamle regler du skal have en personlig tillægsprocent over 0 din likvide formuer skal være under kr. (2013) - formuegrænsen gælder både for enlige, for gifte og samlevende tilsammen Hvad kan du få tillæg til helbredsrelaterede ydelser, hvor det offentlige yder tilskud, som f.eks. medicin, tandlæge, fodpleje, psykolog Hvor meget kan du få helbredstillægget udgør 85% af din egen udgift, hvis din personlige tillægsprocent er

14 Likvid formue Ved opgørelsen af likvidformue indgår 1) indestående i pengeinstitutter m.v., 2) kursværdien af obligationer, 3) pantebreve i depot, 4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier, 5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser, 6) kontant beholdning og 7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet. Der ses bort fra formue, der udbetales som erstatning for personskade eller som erstatning for varigt mén Indbetalinger på kapitalpensioner anses ikke som likvid formue ved beregning af helbredstillæg i bindingsperioden Friværdi i ejerbolig anses ikke som likvid formue 14

15 Personligt tillæg du skal enten modtage folkepension eller førtidspension efter de gamle regler du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter. kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation. 15

16 Beregning af folkepension Folkepensionens grundbeløb er kun afhængig af dine arbejdsindtægter firmapensioner eller private pensioner har ingen betydning, og heller ikke kapitalindkomst, f.eks. renteindtægt du kan tjene op til kr. om året (2013), uden at det får betydning Folkepensionens pensionstillæg er afhængig af alle former for indtægter Arbejdsindtægter, firmapensioner eller private pensioner har derfor betydning, og også kapitalindkomst, f.eks. renteindtægt også en evt. ægtefælles eller samlevers indtægter 16

17 Beregning af folkepension Vær dog opmærksom på folkepensionister kan tjene op til kr. skattefrit i et indkomstår ved arbejde i private hjem, f.eks. ved børnepasning eller rengøring, denne indtægt indgår ikke i beregning af grundbeløb, pensionstillæg, personlig tillægsprocent eller boligydelse. der er derudover et særligt bundfradrag i forhold til arbejdsindtægter på kr., om året, men kun i forhold til beregning af pensionstillægget 17

18 Beregning af pensionstillægget Når dine egne og en evt. ægtefælles/samlevers indtægter er gjort op, nedsættes pensionstillægget, hvis indtægten overstiger kr. pr. år for gifte og samlevende kr. pr. år for enlige For hver 100 kr. indtægten overstiger fradragsbeløbet, nedsættes pensionstillægget med 32 kr. for gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist 16 kr. for hver, hvis begge er pensionister 30,90 kr. for reelt enlige 18

19 Nye regler om førtidspension borgere under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension de skal i stedet have et eller flere ressourceforløb tilpasset den enkeltes behov, et ressourceforløb kan vare i op til 5 år borgere over 40 år kan altså stadig få pension, men da der kan bevilges fleksjob på meget få timer om ugen, er det blevet vanskeligere at få pension borgere, hvor det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb 19

20 Ressourceforløb kan bestå af alle former for tilbud og aktiviteter, der er til rådighed på beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet du får en ressourceforløbsydelse, svarende til din hidtidige forsørgelse, det vil sige sygedagpenge (kun indtil retten ville være ophørt), ledighedsydelse, kontanthjælp eller evt. førtidspension ydelsen er uafhængig af formue og en evt. ægtefælles indtægter. du får en koordinerende sagsbehandler der er indtil videre kun iværksat 222 ressourceforløb tilsammen i landets kommuner 20

21 Sagsbehandlingen Kommunerne skal etablere rehabiliteringsteams med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, f.eks. beskæftigelsesområdet sundhedsområdet socialområdet undervisningsområdet Borgerens sagsbehandler indgår i rehabiliteringsteamet, og som noget nyt også en sundhedskoordinator fra regionen 21

22 Sagsbehandlingen Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb fleksjob og førtidspension. Teamet kan komme med anbefalinger, men er uden beslutningskompetence 22

23 Gammel eller ny pension? får du førtidspension efter de gamle regler, kan nu vælge at skifte til de nye regler det skal ske inden 31. dec. i år alle der er omfattet af denne mulighed har fået brev fra Udbetaling Danmark hvis du ikke vil skifte, skal du ikke gøre noget Der er forskel på de nye og de gamle regler. For nogle (få!) vil det være en fordel at skifte, mens det for de fleste ikke kan svare sig Men husk! Du kan ikke fortryde dit valg 23

24 Gammel eller ny pension? Hvis du i dag får højeste førtidspension, vil du sandsynligvis få mindre udbetalt, hvis du skifter Får du i dag forhøjet almindelig førtidspension eller mellemste førtidspension, er der måske mulighed for at du får mere i førtidspension, hvis du skifter til de nye regler 24

25 Gammel eller ny pension? Støttemuligheder når man får gammel pension Bistandstillæg Plejetillæg Helbredstillæg Varmetillæg Boligydelse (i modsætning til boligsikring) Støttemuligheder når man får ny pension Merudgifter ( 100) Boligsikring 25

26 Hvis du får IY Vejledning 54 af om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. FRA IY til førtidspension Punkt 166 En person, der modtager invaliditetsydelse, har i princippet ret til førtidspension, hvis erhvervsindtægten ikke længere er til hinder for tilkendelse. Kommunen skal i en sådan situation foretage en ny vurdering af de aktuelle og evt. ændrede forhold og træffe afgørelse om førtidspension på dette grundlag. Det anerkendes i praksis, at en person, der tilkendes invaliditetsydelse før det fyldte 60. år, og som ved tilkendelsen helbredsmæssigt vurderes som berettiget til mellemste førtidspension ved ny kendelse efter det fyldte 60. år, kan få ændret invaliditetsydelse til mellemste førtidspension. Dette gælder, selv om de helbredsmæssige betingelser for højeste førtidspension ikke er opfyldt. 26

27 Betingelser for fleksjob Kommunen skal tilbyde fleksjob til personer som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Inden du tilbydes et fleksjob skal alle muligheder for aktivering, revalidering m.m. til beskæftigelse på almindelige vilkår være forsøgt. Du kan efter de nye regler også få et tilbud om fleksjob på meget få timer om ugen Arbejdet tilrettelægges efter dit behov for at blive skånet. Arbejdstempoet bliver tilpasset, så du får de pauser, du har behov for, eller den daglige arbejdstid nedsættes 27

28 De nye regler for fleksjob Er du under 40 år kan du kun få bevilget fleksjob for 5 år ad gangen Er du over 40 år kan du første gang kun få bevilget et fleksjob for 5 år, men får herefter et permanent fleksjob, hvis du fortsat opfylder betingelserne For at blive ansat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), er det en betingelse, at du har haft 12 måneders forudgående ansættelse under de sociale kapitler eller på andre særlige vilkår Var du ansat i fleksjob 1. januar 2013 bevarer du de hidtidige vilkår i det nuværende job 28

29 De nye regler for fleksjob arbejdsgiveren betaler løn for den arbejdsindsats, du reelt yder jobcenteret skal ved etableringen af et konkret fleksjob komme med en vurdering af din arbejdsevne kommunen supplerer lønnen med et tilskud, som reguleres på baggrund af lønindtægten, og som maksimalt kan udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Det vil sige kr. (2013- niveau) pr. uge 29

30 Sygedagpenge sygedagpenge er en midlertidig ydelse, der som hovedregel er begrænset til et år før udbetalingen af sygedagpenge kan ophøre pga. varighedsbegrænsningen, skal kommunen foretage en individuel, konkret vurdering af, om den sygemeldte er berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension Læs mere her Lovguide om sygedagpenge 30

31 Sygedagpenge Sygedagpengeperioden kan forlænges når der kan iværksættes revalidering, der kan føre til ordinær beskæftigelse det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik man er under/venter på lægebehandling og vil kunne genoptage beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger det endnu ikke er endeligt afklaret, om man vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension der er tale om livstruende sygdom der er rejst en arbejdsskadesag der er påbegyndt en sag om førtidspension 31

32 Hvad er en 56 aftale: Giver en arbejdsgiver ret til at få refunderet dagpengene i arbejdsgiverperioden (30 dage) Aftalen: skal være skriftlig, skal godkendes af den kommune, hvor lønmodtageren har ophold retten til refusion omfatter kun det bestående ansættelsesforhold. aftalen gælder for 2 år og omfatter kun fravær på grund af den konkrete lidelse. 32

33 Hvem kan få en 56 aftale: Lønmodtagere med en kronisk lidelse, som skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år Selvstændige der ikke har tegnet en forsikring er også omfattet af reglerne ( 58a) aftalen indgås med kommunen 33

34 Kørselsfradrag arbejde Ligningslovens 9d Har man som følge af varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, kan man fradrage den normale befordringsudgift hvis den overstiger kr. Normal befordringsudgift opgøres på denne måde hvis offentlig befordring kan anvendes, som udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel og ellers som udgiften ved brug af egen bil, enten ved dokumentation for de faktiske udgifter, eller efter de kilometertakster, der fastsættes af Skatterådet (3,82 kr. pr. km i 2013) 34

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere