Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb.. 57 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 4 Eux SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene

2 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 477 af 17. april 2015 om data- og kommunikationsuddannelsen. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er ændret på baggrund af erhvervsuddannelsesreformen, hvilket medfører etablering af standardiserede euv-forløb for voksne, ændringer på hovedforløbet som følge af ændrede overgangskrav samt talentspor på trinnet it-supporter og specialerne datatekniker og datatekniker. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for data- og kommunikationsuddannelsens Uddannelsens struktur Den vejledende struktur for uddannelsens trin og specialer fremgår af følgende tabeller. Trinnet it-supporter Specialet datatekniker 3 år 2 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Skole 5 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 på og 30 på trin 2. Der er sammenlagt fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Specialet datatekniker 5 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 2

3 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Eux forløb for datatekniker / 6 år GF1 GF2 Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 7,6 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 87,6 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er fire forløb med 20 og en afsluttende skoleperiode på 7,6. Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Trinnet teleinstallationstekniker Specialet telesystemtekniker 3 år og 6 måneder 1 år GF1 GF2 Hovedforløb for Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Skole 5 Skole 5 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 på og 15 på trin 2. Der er fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som fordeles med 4 på og 1 uge på trin 2, og som kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I tabel 1 er beskrevet de fag, der normalt gennemføres på hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter eller supplere tilsvarende fag på lavere niveau. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. 3

4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til et Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for data- og kommunikationsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende prøve. Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået ene for uddannelsen. (Slutkompetencerne). Prøver og bedømmelse er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til data- og kommunikationsuddannelsen, hvor supplerende kommentarer knyttes: Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Censorer Censorerne kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1. Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2. Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt til eleven. Det faglige udvalg har udarbejdet en karakterblanket, der kan hentes på iu.dk 4

5 Samtale med eleven: I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almenfaglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trinnet it-supporter Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 5 Avanceret 1 X X X Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Computerteknologi 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 6

7 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Script Fag nr Afsluttende projekt for IT-supporter 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 1-10, 23, Avanceret 2 X Specialet datatekniker Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr IT Service Management 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 7

8 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Teknisk innovation Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Udvikling Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server Fag nr Serverteknologi II Clusterteknologi 5 Avanceret 1 X X X 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 6 Rutineret 1 X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X 11 Avanceret 1 X 8

9 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Fag nr Netværksdesign I Fag nr IP Telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed III Fag nr Backupteknologi I 11 Avanceret 1 X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 12 Avanceret 2,5 X 12, 30 Avanceret 2,5 X 12, 15, Avanceret 2,5 X 12 Avanceret 2 X 16 Rutineret 1 X 14 Rutineret 1 X X X 14, 18 Avanceret 1,5 X 10 Begynder 0,5 X X 9

10 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Backupteknologi II Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Script Fag nr Databaser Fag nr IT kravsspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr IT Service Management II Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i 10, 13 Rutineret 1 X 19 Begynder 1 X X 19 Rutineret 2,5 X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 20 Rutineret 1,5 X X 21, 30 Rutineret 1 X X 15, 22, 29 Rutineret 1 X X 17, 30 Rutineret 1 X 26 Rutineret 2 X X 1-23, Avanceret 4 X 10

11 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Specialet datatekniker Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Avanceret 1 X X X Teknisk innovation 1, 2, 6-9, 11-18, Rutineret 1 X X X X X Fag nr Faglig kommunikation 20, 22-31, 33-34, og Fag nr Rutineret 1 X X X X Service Fag nr Rutineret 1 X X Udvikling Fag nr , 8, 30 Rutineret 1 X X X X X Computerteknologi Fag nr , 9, 10 Rutineret 1 X X X Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux 9 Rutineret 1,5 X X X 11

12 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Backupteknologi I Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 10 Begynder 0,5 X X 19 Begynder 1 X X 19 Rutineret 2,5 X X 24, 28 Avanceret 1,5 X 24, 28 Avanceret 2 X 19, 30 Begynder 2 X 12

13 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr Script Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller III Fag nr Databaser Fag nr IT kravsspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr Projektstyring 19, 24, 28 Rutineret 2 X 24, 28 Rutineret 1 X 23, 30 Rutineret 1 X X X 25, 30 Begynder 1 X 25, 30 Rutineret 2 X 25, 28 Rutineret 2 X 20 Rutineret 1,5 X X 21, 30 Rutineret 1 X X 15, 22, 29 Rutineret 1 X X 22 Rutineret 0,5 X 27 Rutineret 1 X 13

14 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i Trinnet teleinstallationstekniker Fag nr Operativsystemer I Fag nr Netværk I Fag nr IT Service Management Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Dokumentation Fag nr Datakommunikation I Fag nr Elektronik I 26 Rutineret 1 X 26 Rutineret 2 X X 1-10, 19-28, 30 Avanceret 4 X 7 Rutineret 1 X X X X X 1 Rutineret 1,5 X X X X X 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 30 Begynder 0,5 X X 31 Begynder 1 X X 32, 33 Rutineret 3 X X 14

15 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Transmissionsteknik I Fag nr Trådløs teknologi I Fag nr Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I Fag nr Computerteknologi Specialet telesystemtekniker Fag nr Operativsystemer I Fag nr Netværk I Fag nr IT Service Management 34 Begynder 1 X X 35 Rutineret 2 X X 36 Begynder 2 X X 37 Begynder 2 X X 38, 39 Rutineret 2 X X 46 Rutineret 1 X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7 Rutineret 1 X X X X X 1 Rutineret 1,5 X X X X X 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 15

16 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Dokumentation Fag nr Datakommunikation I Fag nr Elektronik I Fag nr Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Transmissionsteknik I Fag nr Trådløs teknologi I Fag nr Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 30 Begynder 0,5 X X 31 Begynder 1 X X 32, 33 Rutineret 3 X X 34 Begynder 1 X X 35 Rutineret 2 X X 36 Begynder 2 X X 37 Begynder 2 X X 38, 39 Rutineret 2 X X 46 Rutineret 1 X X 16

17 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Computerteknologi Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Serverteknologi I Fag nr Elektronik II Fag nr Acces II Fag nr Trådløs teknologi II Fag nr Produkter og tjenester II Fag nr IP Telefoni II 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6, 40 Rutineret 1,5 X X X X 7, 9 Rutineret 1 X X X X 4, 32-33, 41 Rutineret 2 X 35, 42 Rutineret 1 X 37, 44 Rutineret 2 X 38-39, 45 Avanceret 2 X 16 Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr Kabling af dataanlæg Avanceret 1 X X X 17

18 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Fiberinstallation Fag nr Operativsystemer III Fag nr Backupteknologi I Fag nr Gateway sikkerhed Fag nr Mailserver i Windows organisationen Fag nr Small Business Server Fag nr Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr Embedded Controller, projekt Fag nr Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Avanceret 1 X X X X X Avanceret 2,5 X X X Begynder 0,5 X Rutineret 1 X X X X Rutineret 1 X X X X Rutineret 1 X X Avanceret 1 X X X Avanceret 2,5 X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X X 18

19 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr ASP.NET og XML Fag nr XML Fag nr Network management Fag nr Udvidet hardware/software projekt Fag nr Datakommunikation II Fag nr Transmissionsteknik II Fag nr IP Telefoni I Fag nr Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr Digitale kontormaskiner Fag nr Brancherelaterede netværksprodukter Rutineret 1 X Avanceret 1 X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Begynder 1 X Begynder 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X Rutineret 1 X X 19

20 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr Elektronisk dokumenthåndtering Fag nr Fejlfinding I Fag nr Serverteknologi I, Web-server Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr Virtualisering Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Fag nr Netværksdesign I Fag nr Netværksdesign II Rutineret 1 X Avanceret 1 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1,5 X Avanceret 1 X Avanceret 1 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2 X X X Avanceret 2 X X 20

21 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Trådløst netværk (WLAN) Fag nr Sikkerhed III Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr.1639 Programmering Java IV Fag nr Embedded Controller I Fag nr Embedded Controller II Rutineret 1 X X X X X Avanceret 1,5 X Begynder 1 X Avanceret 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X X Rutineret 2 X Rutineret 1 X Avanceret 3 X X Begynder 1 X Rutineret 2 X 21

22 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Embedded Controller III Fag nr Databaser Fag nr IT Service Management II Fag nr Projektstyring Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Windows Deployment Service Fag nr Core Applications Fag nr GUI Applications Fag nr Communication Fag nr Spil I med XNA i C#: Fag nr Spil II med XNA i C# Rutineret 2 X Rutineret 1,5 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X 22

23 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Windows Power Shell Fag nr Kundebetjening I Fag nr Computer Cluster Administration Fag nr Computer Cluster Programmering Fag nr Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr Netværksswitching Fag nr Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Rutineret 1 X X X Begynder 1 X Avanceret 2 X Avanceret 2 X X Avanceret 2 X X Rutineret 2 X Avanceret 2 X X Avanceret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X X Avanceret 1 X X X 23

24 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Servermigration Fag nr System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Avanceret 2 X X X Avanceret 2 X X X Antal s valgfag Antal skole i alt

25 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Fag nr Operativsystemer Fag nr Operativsystemer Fag nr Netværk I Fag nr Netværk I Fag nr IT-service Management I Fag nr IT-service Management I Fag nr Computerteknologi Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I LINUX Avanceret 1 uge Operativsystemer Rutineret Ekspert 1 uge Operativsystemer Rutineret Avanceret 1,5 uge Netværk I Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk I Rutineret Avanceret 1 uge IT-service Management I Rutineret Ekspert 1 uge IT-service Management I Rutineret Avanceret 1 uge Computerteknologi Rutineret Ekspert 1 uge Computerteknologi Rutineret Avanceret 1 uge Serverteknologi I Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi I Rutineret Avanceret 1,5 uge Serverteknologi I LI- NUX Rutineret 25

26 Fag nr Serverteknologi I LINUX Fag nr Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Webserver Fag nr Serverteknologi I Webserver Fag nr Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr Serverteknologi II Blandet miljø med servervirtualisering Fag nr Netværk II Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Netværk III Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Ekspert 1,5 uge Serverteknologi I LI- NUX Rutineret Avanceret 1 uge Serverteknologi I - Databaseserver Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi I - Databaseserver Rutineret Avanceret 1,5 uge Serverteknologi I Webserver Rutineret Ekspert 1,5 uge Serverteknologi I Webserver Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi II Avanceret Clusterteknologi Ekspert 1 uge Serverteknologi II Blandet Avanceret miljø og servervirtuali- sering Avanceret 1,5 uge Netværk II Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk II Rutineret Avanceret 1,5 uge Netværk III Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk III Rutineret Ekspert 2,5 Netværksteknologi I Avanceret Ekspert 2,5 Netværksteknologi II Avanceret Ekspert 2,5 Netværksteknologi III Avanceret 26

27 Fag nr Netværksdesign I Fag nr IP-telefoni II Fag nr IP-telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed III Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi II Fag nr Backupteknologi II Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Ekspert 2 Netværksdesign I Avanceret Avanceret 1 uge IP-telefoni II Rutineret Ekspert 1 uge IP-telefoni II Rutineret Avanceret 1 uge Sikkerhed II Rutineret Ekspert 1 uge Sikkerhed II Rutineret Ekspert 1,5 uge Sikkerhed III Avanceret Rutineret 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Avanceret 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Ekspert 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Avanceret 1 uge Backupteknologi II Rutineret Ekspert 1 uge Backupteknologi II Rutineret Rutineret 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Avanceret 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Ekspert 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Avanceret 2,5 Programmering II (C#) Rutineret 27

28 Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr Programmering Java III Fag nr Script Fag nr Script Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller I Ekspert 2,5 Programmering II (C#) Rutineret Ekspert 1,5 uge Programmering III Avanceret Ekspert 2 Programmering IV Avanceret Rutineret 2 Programmering Java I Begynder Avanceret 2 Programmering Java I Begynder Ekspert 2 Programmering Java I Begynder Avanceret 2 Programmering Java II Rutineret Ekspert 2 Programmering Java II Rutineret Avanceret 1 uge Programmering Java III Rutineret Ekspert 1 uge Programmering Java III Rutineret Avanceret 1 uge Script Rutineret Ekspert 1 uge Script Rutineret Rutineret 1 uge Embedded controller I Begynder Avanceret 1 uge Embedded controller I Begynder Ekspert 1 uge Embedded controller I Begynder 28

29 Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller III Fag nr Embedded controller III Fag nr Databaser Fag nr Databaser Fag nr IT-kravspecifikation Fag nr IT-kravspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr It Service Management II Fag nr It Service Management II Fag nr Projektstyring Fag nr Projektstyring Avanceret 2 Embedded controller II Rutineret Ekspert 2 Embedded controller II Rutineret Avanceret 2 Embedded controller III Rutineret Ekspert 2 Embedded controller III Rutineret Avanceret 1,5 uge Databaser Rutineret Ekspert 1,5 uge Databaser Rutineret Avanceret 1 uge IT-kravspecifikation Rutineret Ekspert 1 uge IT-kravspecifikation Rutineret Avanceret 1 uge Mobile og trådløse systemer Rutineret Avanceret 0,5 uge Programmering Mobile Rutineret enheder Ekspert 0,5 uge Programmering Mobile Rutineret enheder Avanceret 1 uge It Service Management II Rutineret Ekspert 1 uge It Service Management II Rutineret Avanceret 1 uge Projektstyring Rutineret Ekspert 1 uge Projektstyring Rutineret 29

30 Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Computer Cluster Programmering Fag nr Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr Virtualisering Fag nr Netværksdesign II Fag nr Programmering Java IV Fag nr Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Avanceret 1 uge Programmeringsmetodik Rutineret Ekspert 1 uge Programmeringsmetodik Rutineret Ekspert 2 Computer Cluster Programmering Ekspert 2 Computer Cluster Infrastruktur Design Avanceret 2 Systemudvikling og projektstyring Ekspert 2 Systemudvikling og projektstyring Ekspert 1 uge Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Avanceret Avanceret Rutineret Rutineret Avanceret Ekspert 1 uge Virtualisering af clienter Avanceret Ekspert 1 uge Virtualisering Avanceret Ekspert 2 Netværksdesign II Avanceret Ekspert 3 Programmering Java IV Avanceret Ekspert 2 Faglig processtyring Avanceret Ekspert 1 uge LINQ og Entity Framework Avanceret 1 uge Programmering Mobile Applikationer I Avanceret Rutineret 30

31 Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Fag nr Servermigration Fag nr System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Ekspert 1 uge Programmering Mobile Applikationer I Rutineret Ekspert 1 uge Programmering Mobile Avanceret Applikationer II Ekspert 2 Servermigration Avanceret Ekspert 2 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Avanceret 31

32 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet i faget Operativsystemer I med ½ uge og i valgfagene med 2 (udgår). Specialet datatekniker er afkortet ½ uge på følgende seks fag: Serverteknologi I Web-server, Netværksteknologi I, Netværksteknologi II, Sikkerhed III, Backupteknologi I (udgår), Programmering I (Java/C#). Specialet datatekniker er afkortet ½ uge på følgende seks fag: Serverteknologi I Web-server, Backupteknologi I (udgår), Programmering I (Java/C#), Programmering Java I, Programmering Java II, Embedded Controller III. Trinnet teleinstallationstekniker er afkortet med 1 uge på faget Datakommunikation I (udgår) og ½ uge på faget Dokumentation (udgår). Skema 2 Euv standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 17,5 44,5 44, Trinnet it-supporter Fag nr Rutineret 0,5 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 5 Avanceret 1 X X X Fag nr Faglig kommunikation 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 32

33 Skema 2 Euv standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Service Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Script Fag nr Afsluttende projekt for IT-supporter 5 Rutineret 1 X X X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 1-10, 23, Avanceret 2 X Specialet datatekniker Fag nr Operativsystemer I 7 Rutineret 0,5 X X X X X 33

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 28.01. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsesordning for webudvikler

Uddannelsesordning for webudvikler Uddannelsesordning for webudvikler 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for Flytekniker

Uddannelsesordning for Flytekniker Uddannelsesordning for Flytekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm Ikrafttrædelsesdato: juli 07 Udstedt

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for mediegrafiker

Uddannelsesordning for mediegrafiker Uddannelsesordning for mediegrafiker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1773 af 21.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb

Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb Datauddannelsens hovedforløb (vers. 9) Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag På Datauddannelsen har vi en praksisnær tilgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere