Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb.. 57 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 4 Eux SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene

2 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 477 af 17. april 2015 om data- og kommunikationsuddannelsen. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er ændret på baggrund af erhvervsuddannelsesreformen, hvilket medfører etablering af standardiserede euv-forløb for voksne, ændringer på hovedforløbet som følge af ændrede overgangskrav samt talentspor på trinnet it-supporter og specialerne datatekniker og datatekniker. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for data- og kommunikationsuddannelsens Uddannelsens struktur Den vejledende struktur for uddannelsens trin og specialer fremgår af følgende tabeller. Trinnet it-supporter Specialet datatekniker 3 år 2 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Skole 5 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 på og 30 på trin 2. Der er sammenlagt fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Specialet datatekniker 5 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 2

3 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Eux forløb for datatekniker / 6 år GF1 GF2 Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 7,6 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 87,6 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er fire forløb med 20 og en afsluttende skoleperiode på 7,6. Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Trinnet teleinstallationstekniker Specialet telesystemtekniker 3 år og 6 måneder 1 år GF1 GF2 Hovedforløb for Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Skole 5 Skole 5 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 på og 15 på trin 2. Der er fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som fordeles med 4 på og 1 uge på trin 2, og som kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I tabel 1 er beskrevet de fag, der normalt gennemføres på hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter eller supplere tilsvarende fag på lavere niveau. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. 3

4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til et Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for data- og kommunikationsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende prøve. Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået ene for uddannelsen. (Slutkompetencerne). Prøver og bedømmelse er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til data- og kommunikationsuddannelsen, hvor supplerende kommentarer knyttes: Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Censorer Censorerne kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1. Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2. Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt til eleven. Det faglige udvalg har udarbejdet en karakterblanket, der kan hentes på iu.dk 4

5 Samtale med eleven: I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almenfaglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trinnet it-supporter Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 5 Avanceret 1 X X X Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Computerteknologi 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 6

7 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Script Fag nr Afsluttende projekt for IT-supporter 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 1-10, 23, Avanceret 2 X Specialet datatekniker Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr IT Service Management 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 7

8 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Teknisk innovation Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Udvikling Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server Fag nr Serverteknologi II Clusterteknologi 5 Avanceret 1 X X X 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 6 Rutineret 1 X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X 11 Avanceret 1 X 8

9 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Fag nr Netværksdesign I Fag nr IP Telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed III Fag nr Backupteknologi I 11 Avanceret 1 X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 12 Avanceret 2,5 X 12, 30 Avanceret 2,5 X 12, 15, Avanceret 2,5 X 12 Avanceret 2 X 16 Rutineret 1 X 14 Rutineret 1 X X X 14, 18 Avanceret 1,5 X 10 Begynder 0,5 X X 9

10 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Backupteknologi II Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Script Fag nr Databaser Fag nr IT kravsspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr IT Service Management II Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i 10, 13 Rutineret 1 X 19 Begynder 1 X X 19 Rutineret 2,5 X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 20 Rutineret 1,5 X X 21, 30 Rutineret 1 X X 15, 22, 29 Rutineret 1 X X 17, 30 Rutineret 1 X 26 Rutineret 2 X X 1-23, Avanceret 4 X 10

11 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Specialet datatekniker Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Avanceret 1 X X X Teknisk innovation 1, 2, 6-9, 11-18, Rutineret 1 X X X X X Fag nr Faglig kommunikation 20, 22-31, 33-34, og Fag nr Rutineret 1 X X X X Service Fag nr Rutineret 1 X X Udvikling Fag nr , 8, 30 Rutineret 1 X X X X X Computerteknologi Fag nr , 9, 10 Rutineret 1 X X X Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux 9 Rutineret 1,5 X X X 11

12 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Backupteknologi I Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 10 Begynder 0,5 X X 19 Begynder 1 X X 19 Rutineret 2,5 X X 24, 28 Avanceret 1,5 X 24, 28 Avanceret 2 X 19, 30 Begynder 2 X 12

13 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr Script Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller III Fag nr Databaser Fag nr IT kravsspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr Projektstyring 19, 24, 28 Rutineret 2 X 24, 28 Rutineret 1 X 23, 30 Rutineret 1 X X X 25, 30 Begynder 1 X 25, 30 Rutineret 2 X 25, 28 Rutineret 2 X 20 Rutineret 1,5 X X 21, 30 Rutineret 1 X X 15, 22, 29 Rutineret 1 X X 22 Rutineret 0,5 X 27 Rutineret 1 X 13

14 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i Trinnet teleinstallationstekniker Fag nr Operativsystemer I Fag nr Netværk I Fag nr IT Service Management Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Dokumentation Fag nr Datakommunikation I Fag nr Elektronik I 26 Rutineret 1 X 26 Rutineret 2 X X 1-10, 19-28, 30 Avanceret 4 X 7 Rutineret 1 X X X X X 1 Rutineret 1,5 X X X X X 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 30 Begynder 0,5 X X 31 Begynder 1 X X 32, 33 Rutineret 3 X X 14

15 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Transmissionsteknik I Fag nr Trådløs teknologi I Fag nr Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I Fag nr Computerteknologi Specialet telesystemtekniker Fag nr Operativsystemer I Fag nr Netværk I Fag nr IT Service Management 34 Begynder 1 X X 35 Rutineret 2 X X 36 Begynder 2 X X 37 Begynder 2 X X 38, 39 Rutineret 2 X X 46 Rutineret 1 X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7 Rutineret 1 X X X X X 1 Rutineret 1,5 X X X X X 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 15

16 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Dokumentation Fag nr Datakommunikation I Fag nr Elektronik I Fag nr Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Transmissionsteknik I Fag nr Trådløs teknologi I Fag nr Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 30 Begynder 0,5 X X 31 Begynder 1 X X 32, 33 Rutineret 3 X X 34 Begynder 1 X X 35 Rutineret 2 X X 36 Begynder 2 X X 37 Begynder 2 X X 38, 39 Rutineret 2 X X 46 Rutineret 1 X X 16

17 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Computerteknologi Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Serverteknologi I Fag nr Elektronik II Fag nr Acces II Fag nr Trådløs teknologi II Fag nr Produkter og tjenester II Fag nr IP Telefoni II 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6, 40 Rutineret 1,5 X X X X 7, 9 Rutineret 1 X X X X 4, 32-33, 41 Rutineret 2 X 35, 42 Rutineret 1 X 37, 44 Rutineret 2 X 38-39, 45 Avanceret 2 X 16 Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr Kabling af dataanlæg Avanceret 1 X X X 17

18 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Fiberinstallation Fag nr Operativsystemer III Fag nr Backupteknologi I Fag nr Gateway sikkerhed Fag nr Mailserver i Windows organisationen Fag nr Small Business Server Fag nr Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr Embedded Controller, projekt Fag nr Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Avanceret 1 X X X X X Avanceret 2,5 X X X Begynder 0,5 X Rutineret 1 X X X X Rutineret 1 X X X X Rutineret 1 X X Avanceret 1 X X X Avanceret 2,5 X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X X 18

19 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr ASP.NET og XML Fag nr XML Fag nr Network management Fag nr Udvidet hardware/software projekt Fag nr Datakommunikation II Fag nr Transmissionsteknik II Fag nr IP Telefoni I Fag nr Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr Digitale kontormaskiner Fag nr Brancherelaterede netværksprodukter Rutineret 1 X Avanceret 1 X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Begynder 1 X Begynder 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X Rutineret 1 X X 19

20 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr Elektronisk dokumenthåndtering Fag nr Fejlfinding I Fag nr Serverteknologi I, Web-server Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr Virtualisering Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Fag nr Netværksdesign I Fag nr Netværksdesign II Rutineret 1 X Avanceret 1 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1,5 X Avanceret 1 X Avanceret 1 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2 X X X Avanceret 2 X X 20

21 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Trådløst netværk (WLAN) Fag nr Sikkerhed III Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr.1639 Programmering Java IV Fag nr Embedded Controller I Fag nr Embedded Controller II Rutineret 1 X X X X X Avanceret 1,5 X Begynder 1 X Avanceret 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X X Rutineret 2 X Rutineret 1 X Avanceret 3 X X Begynder 1 X Rutineret 2 X 21

22 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Embedded Controller III Fag nr Databaser Fag nr IT Service Management II Fag nr Projektstyring Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Windows Deployment Service Fag nr Core Applications Fag nr GUI Applications Fag nr Communication Fag nr Spil I med XNA i C#: Fag nr Spil II med XNA i C# Rutineret 2 X Rutineret 1,5 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X 22

23 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Windows Power Shell Fag nr Kundebetjening I Fag nr Computer Cluster Administration Fag nr Computer Cluster Programmering Fag nr Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr Netværksswitching Fag nr Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Rutineret 1 X X X Begynder 1 X Avanceret 2 X Avanceret 2 X X Avanceret 2 X X Rutineret 2 X Avanceret 2 X X Avanceret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X X Avanceret 1 X X X 23

24 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Servermigration Fag nr System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Avanceret 2 X X X Avanceret 2 X X X Antal s valgfag Antal skole i alt

25 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Fag nr Operativsystemer Fag nr Operativsystemer Fag nr Netværk I Fag nr Netværk I Fag nr IT-service Management I Fag nr IT-service Management I Fag nr Computerteknologi Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I LINUX Avanceret 1 uge Operativsystemer Rutineret Ekspert 1 uge Operativsystemer Rutineret Avanceret 1,5 uge Netværk I Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk I Rutineret Avanceret 1 uge IT-service Management I Rutineret Ekspert 1 uge IT-service Management I Rutineret Avanceret 1 uge Computerteknologi Rutineret Ekspert 1 uge Computerteknologi Rutineret Avanceret 1 uge Serverteknologi I Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi I Rutineret Avanceret 1,5 uge Serverteknologi I LI- NUX Rutineret 25

26 Fag nr Serverteknologi I LINUX Fag nr Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Webserver Fag nr Serverteknologi I Webserver Fag nr Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr Serverteknologi II Blandet miljø med servervirtualisering Fag nr Netværk II Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Netværk III Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Ekspert 1,5 uge Serverteknologi I LI- NUX Rutineret Avanceret 1 uge Serverteknologi I - Databaseserver Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi I - Databaseserver Rutineret Avanceret 1,5 uge Serverteknologi I Webserver Rutineret Ekspert 1,5 uge Serverteknologi I Webserver Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi II Avanceret Clusterteknologi Ekspert 1 uge Serverteknologi II Blandet Avanceret miljø og servervirtuali- sering Avanceret 1,5 uge Netværk II Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk II Rutineret Avanceret 1,5 uge Netværk III Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk III Rutineret Ekspert 2,5 Netværksteknologi I Avanceret Ekspert 2,5 Netværksteknologi II Avanceret Ekspert 2,5 Netværksteknologi III Avanceret 26

27 Fag nr Netværksdesign I Fag nr IP-telefoni II Fag nr IP-telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed III Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi II Fag nr Backupteknologi II Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Ekspert 2 Netværksdesign I Avanceret Avanceret 1 uge IP-telefoni II Rutineret Ekspert 1 uge IP-telefoni II Rutineret Avanceret 1 uge Sikkerhed II Rutineret Ekspert 1 uge Sikkerhed II Rutineret Ekspert 1,5 uge Sikkerhed III Avanceret Rutineret 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Avanceret 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Ekspert 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Avanceret 1 uge Backupteknologi II Rutineret Ekspert 1 uge Backupteknologi II Rutineret Rutineret 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Avanceret 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Ekspert 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Avanceret 2,5 Programmering II (C#) Rutineret 27

28 Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr Programmering Java III Fag nr Script Fag nr Script Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller I Ekspert 2,5 Programmering II (C#) Rutineret Ekspert 1,5 uge Programmering III Avanceret Ekspert 2 Programmering IV Avanceret Rutineret 2 Programmering Java I Begynder Avanceret 2 Programmering Java I Begynder Ekspert 2 Programmering Java I Begynder Avanceret 2 Programmering Java II Rutineret Ekspert 2 Programmering Java II Rutineret Avanceret 1 uge Programmering Java III Rutineret Ekspert 1 uge Programmering Java III Rutineret Avanceret 1 uge Script Rutineret Ekspert 1 uge Script Rutineret Rutineret 1 uge Embedded controller I Begynder Avanceret 1 uge Embedded controller I Begynder Ekspert 1 uge Embedded controller I Begynder 28

29 Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller III Fag nr Embedded controller III Fag nr Databaser Fag nr Databaser Fag nr IT-kravspecifikation Fag nr IT-kravspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr It Service Management II Fag nr It Service Management II Fag nr Projektstyring Fag nr Projektstyring Avanceret 2 Embedded controller II Rutineret Ekspert 2 Embedded controller II Rutineret Avanceret 2 Embedded controller III Rutineret Ekspert 2 Embedded controller III Rutineret Avanceret 1,5 uge Databaser Rutineret Ekspert 1,5 uge Databaser Rutineret Avanceret 1 uge IT-kravspecifikation Rutineret Ekspert 1 uge IT-kravspecifikation Rutineret Avanceret 1 uge Mobile og trådløse systemer Rutineret Avanceret 0,5 uge Programmering Mobile Rutineret enheder Ekspert 0,5 uge Programmering Mobile Rutineret enheder Avanceret 1 uge It Service Management II Rutineret Ekspert 1 uge It Service Management II Rutineret Avanceret 1 uge Projektstyring Rutineret Ekspert 1 uge Projektstyring Rutineret 29

30 Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Computer Cluster Programmering Fag nr Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr Virtualisering Fag nr Netværksdesign II Fag nr Programmering Java IV Fag nr Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Avanceret 1 uge Programmeringsmetodik Rutineret Ekspert 1 uge Programmeringsmetodik Rutineret Ekspert 2 Computer Cluster Programmering Ekspert 2 Computer Cluster Infrastruktur Design Avanceret 2 Systemudvikling og projektstyring Ekspert 2 Systemudvikling og projektstyring Ekspert 1 uge Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Avanceret Avanceret Rutineret Rutineret Avanceret Ekspert 1 uge Virtualisering af clienter Avanceret Ekspert 1 uge Virtualisering Avanceret Ekspert 2 Netværksdesign II Avanceret Ekspert 3 Programmering Java IV Avanceret Ekspert 2 Faglig processtyring Avanceret Ekspert 1 uge LINQ og Entity Framework Avanceret 1 uge Programmering Mobile Applikationer I Avanceret Rutineret 30

31 Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Fag nr Servermigration Fag nr System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Ekspert 1 uge Programmering Mobile Applikationer I Rutineret Ekspert 1 uge Programmering Mobile Avanceret Applikationer II Ekspert 2 Servermigration Avanceret Ekspert 2 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Avanceret 31

32 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet i faget Operativsystemer I med ½ uge og i valgfagene med 2 (udgår). Specialet datatekniker er afkortet ½ uge på følgende seks fag: Serverteknologi I Web-server, Netværksteknologi I, Netværksteknologi II, Sikkerhed III, Backupteknologi I (udgår), Programmering I (Java/C#). Specialet datatekniker er afkortet ½ uge på følgende seks fag: Serverteknologi I Web-server, Backupteknologi I (udgår), Programmering I (Java/C#), Programmering Java I, Programmering Java II, Embedded Controller III. Trinnet teleinstallationstekniker er afkortet med 1 uge på faget Datakommunikation I (udgår) og ½ uge på faget Dokumentation (udgår). Skema 2 Euv standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 17,5 44,5 44, Trinnet it-supporter Fag nr Rutineret 0,5 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 5 Avanceret 1 X X X Fag nr Faglig kommunikation 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 32

33 Skema 2 Euv standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Service Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Script Fag nr Afsluttende projekt for IT-supporter 5 Rutineret 1 X X X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 1-10, 23, Avanceret 2 X Specialet datatekniker Fag nr Operativsystemer I 7 Rutineret 0,5 X X X X X 33

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm.

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm. Undervisningen, H4 Hovedforløb 4 10 ugers varighed Undervisningsfag Serverteknologi - Web. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer Informationsteknologi Læring, komm. & samarbejde Bekendtgørelsesfag

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk III erverteknologi II Netværksteknologi Programmering Database Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere