Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb.. 57 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 4 Eux SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene

2 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 477 af 17. april 2015 om data- og kommunikationsuddannelsen. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er ændret på baggrund af erhvervsuddannelsesreformen, hvilket medfører etablering af standardiserede euv-forløb for voksne, ændringer på hovedforløbet som følge af ændrede overgangskrav samt talentspor på trinnet it-supporter og specialerne datatekniker og datatekniker. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for data- og kommunikationsuddannelsens Uddannelsens struktur Den vejledende struktur for uddannelsens trin og specialer fremgår af følgende tabeller. Trinnet it-supporter Specialet datatekniker 3 år 2 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Skole 5 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 på og 30 på trin 2. Der er sammenlagt fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Specialet datatekniker 5 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 2

3 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Eux forløb for datatekniker / 6 år GF1 GF2 Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 20 Skole 7,6 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 87,6 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er fire forløb med 20 og en afsluttende skoleperiode på 7,6. Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Trinnet teleinstallationstekniker Specialet telesystemtekniker 3 år og 6 måneder 1 år GF1 GF2 Hovedforløb for Hovedforløb for trin 2 Skole 20 Skole 20 Skole 10 Skole 10 Skole 5 Skole 5 Skole 5 Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 på og 15 på trin 2. Der er fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som fordeles med 4 på og 1 uge på trin 2, og som kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I tabel 1 er beskrevet de fag, der normalt gennemføres på hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter eller supplere tilsvarende fag på lavere niveau. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. 3

4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til et Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for data- og kommunikationsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende prøve. Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået ene for uddannelsen. (Slutkompetencerne). Prøver og bedømmelse er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til data- og kommunikationsuddannelsen, hvor supplerende kommentarer knyttes: Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Censorer Censorerne kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1. Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2. Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt til eleven. Det faglige udvalg har udarbejdet en karakterblanket, der kan hentes på iu.dk 4

5 Samtale med eleven: I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almenfaglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trinnet it-supporter Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 5 Avanceret 1 X X X Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Computerteknologi 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 6

7 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Script Fag nr Afsluttende projekt for IT-supporter 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 1-10, 23, Avanceret 2 X Specialet datatekniker Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr IT Service Management 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 7

8 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Teknisk innovation Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Udvikling Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server Fag nr Serverteknologi II Clusterteknologi 5 Avanceret 1 X X X 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 6 Rutineret 1 X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X 11 Avanceret 1 X 8

9 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Fag nr Netværksdesign I Fag nr IP Telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed III Fag nr Backupteknologi I 11 Avanceret 1 X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 12 Avanceret 2,5 X 12, 30 Avanceret 2,5 X 12, 15, Avanceret 2,5 X 12 Avanceret 2 X 16 Rutineret 1 X 14 Rutineret 1 X X X 14, 18 Avanceret 1,5 X 10 Begynder 0,5 X X 9

10 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Backupteknologi II Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Script Fag nr Databaser Fag nr IT kravsspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr IT Service Management II Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i 10, 13 Rutineret 1 X 19 Begynder 1 X X 19 Rutineret 2,5 X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 20 Rutineret 1,5 X X 21, 30 Rutineret 1 X X 15, 22, 29 Rutineret 1 X X 17, 30 Rutineret 1 X 26 Rutineret 2 X X 1-23, Avanceret 4 X 10

11 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Specialet datatekniker Fag nr Rutineret 1 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Avanceret 1 X X X Teknisk innovation 1, 2, 6-9, 11-18, Rutineret 1 X X X X X Fag nr Faglig kommunikation 20, 22-31, 33-34, og Fag nr Rutineret 1 X X X X Service Fag nr Rutineret 1 X X Udvikling Fag nr , 8, 30 Rutineret 1 X X X X X Computerteknologi Fag nr , 9, 10 Rutineret 1 X X X Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux 9 Rutineret 1,5 X X X 11

12 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Backupteknologi I Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I 9, 10 Rutineret 1 X X X 9 Rutineret 1,5 X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 10 Begynder 0,5 X X 19 Begynder 1 X X 19 Rutineret 2,5 X X 24, 28 Avanceret 1,5 X 24, 28 Avanceret 2 X 19, 30 Begynder 2 X 12

13 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr Script Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller III Fag nr Databaser Fag nr IT kravsspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr Projektstyring 19, 24, 28 Rutineret 2 X 24, 28 Rutineret 1 X 23, 30 Rutineret 1 X X X 25, 30 Begynder 1 X 25, 30 Rutineret 2 X 25, 28 Rutineret 2 X 20 Rutineret 1,5 X X 21, 30 Rutineret 1 X X 15, 22, 29 Rutineret 1 X X 22 Rutineret 0,5 X 27 Rutineret 1 X 13

14 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i Trinnet teleinstallationstekniker Fag nr Operativsystemer I Fag nr Netværk I Fag nr IT Service Management Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Dokumentation Fag nr Datakommunikation I Fag nr Elektronik I 26 Rutineret 1 X 26 Rutineret 2 X X 1-10, 19-28, 30 Avanceret 4 X 7 Rutineret 1 X X X X X 1 Rutineret 1,5 X X X X X 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 30 Begynder 0,5 X X 31 Begynder 1 X X 32, 33 Rutineret 3 X X 14

15 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Transmissionsteknik I Fag nr Trådløs teknologi I Fag nr Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I Fag nr Computerteknologi Specialet telesystemtekniker Fag nr Operativsystemer I Fag nr Netværk I Fag nr IT Service Management 34 Begynder 1 X X 35 Rutineret 2 X X 36 Begynder 2 X X 37 Begynder 2 X X 38, 39 Rutineret 2 X X 46 Rutineret 1 X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7 Rutineret 1 X X X X X 1 Rutineret 1,5 X X X X X 17, 30 Rutineret 1 X X X X X 15

16 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Dokumentation Fag nr Datakommunikation I Fag nr Elektronik I Fag nr Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Transmissionsteknik I Fag nr Trådløs teknologi I Fag nr Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 5 Rutineret 1 X X X X 30 Begynder 0,5 X X 31 Begynder 1 X X 32, 33 Rutineret 3 X X 34 Begynder 1 X X 35 Rutineret 2 X X 36 Begynder 2 X X 37 Begynder 2 X X 38, 39 Rutineret 2 X X 46 Rutineret 1 X X 16

17 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Computerteknologi Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Serverteknologi I Fag nr Elektronik II Fag nr Acces II Fag nr Trådløs teknologi II Fag nr Produkter og tjenester II Fag nr IP Telefoni II 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6, 40 Rutineret 1,5 X X X X 7, 9 Rutineret 1 X X X X 4, 32-33, 41 Rutineret 2 X 35, 42 Rutineret 1 X 37, 44 Rutineret 2 X 38-39, 45 Avanceret 2 X 16 Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr Kabling af dataanlæg Avanceret 1 X X X 17

18 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Fiberinstallation Fag nr Operativsystemer III Fag nr Backupteknologi I Fag nr Gateway sikkerhed Fag nr Mailserver i Windows organisationen Fag nr Small Business Server Fag nr Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr Embedded Controller, projekt Fag nr Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Avanceret 1 X X X X X Avanceret 2,5 X X X Begynder 0,5 X Rutineret 1 X X X X Rutineret 1 X X X X Rutineret 1 X X Avanceret 1 X X X Avanceret 2,5 X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X X 18

19 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr ASP.NET og XML Fag nr XML Fag nr Network management Fag nr Udvidet hardware/software projekt Fag nr Datakommunikation II Fag nr Transmissionsteknik II Fag nr IP Telefoni I Fag nr Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr Digitale kontormaskiner Fag nr Brancherelaterede netværksprodukter Rutineret 1 X Avanceret 1 X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Begynder 1 X Begynder 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X Rutineret 1 X X 19

20 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr Elektronisk dokumenthåndtering Fag nr Fejlfinding I Fag nr Serverteknologi I, Web-server Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr Virtualisering Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Fag nr Netværksdesign I Fag nr Netværksdesign II Rutineret 1 X Avanceret 1 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1,5 X Avanceret 1 X Avanceret 1 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2,5 X Avanceret 2 X X X Avanceret 2 X X 20

21 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Trådløst netværk (WLAN) Fag nr Sikkerhed III Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr.1639 Programmering Java IV Fag nr Embedded Controller I Fag nr Embedded Controller II Rutineret 1 X X X X X Avanceret 1,5 X Begynder 1 X Avanceret 2 X Avanceret 2 X Begynder 2 X X Rutineret 2 X Rutineret 1 X Avanceret 3 X X Begynder 1 X Rutineret 2 X 21

22 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Embedded Controller III Fag nr Databaser Fag nr IT Service Management II Fag nr Projektstyring Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Windows Deployment Service Fag nr Core Applications Fag nr GUI Applications Fag nr Communication Fag nr Spil I med XNA i C#: Fag nr Spil II med XNA i C# Rutineret 2 X Rutineret 1,5 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X Rutineret 1 X 22

23 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Windows Power Shell Fag nr Kundebetjening I Fag nr Computer Cluster Administration Fag nr Computer Cluster Programmering Fag nr Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr Netværksswitching Fag nr Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Rutineret 1 X X X Begynder 1 X Avanceret 2 X Avanceret 2 X X Avanceret 2 X X Rutineret 2 X Avanceret 2 X X Avanceret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X X Avanceret 1 X X X 23

24 Skema 1 - Standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Servermigration Fag nr System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Avanceret 2 X X X Avanceret 2 X X X Antal s valgfag Antal skole i alt

25 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Fag nr Operativsystemer Fag nr Operativsystemer Fag nr Netværk I Fag nr Netværk I Fag nr IT-service Management I Fag nr IT-service Management I Fag nr Computerteknologi Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I LINUX Avanceret 1 uge Operativsystemer Rutineret Ekspert 1 uge Operativsystemer Rutineret Avanceret 1,5 uge Netværk I Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk I Rutineret Avanceret 1 uge IT-service Management I Rutineret Ekspert 1 uge IT-service Management I Rutineret Avanceret 1 uge Computerteknologi Rutineret Ekspert 1 uge Computerteknologi Rutineret Avanceret 1 uge Serverteknologi I Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi I Rutineret Avanceret 1,5 uge Serverteknologi I LI- NUX Rutineret 25

26 Fag nr Serverteknologi I LINUX Fag nr Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Webserver Fag nr Serverteknologi I Webserver Fag nr Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr Serverteknologi II Blandet miljø med servervirtualisering Fag nr Netværk II Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Netværk III Fag nr Netværksteknologi I Fag nr Netværksteknologi II Fag nr Netværksteknologi III Ekspert 1,5 uge Serverteknologi I LI- NUX Rutineret Avanceret 1 uge Serverteknologi I - Databaseserver Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi I - Databaseserver Rutineret Avanceret 1,5 uge Serverteknologi I Webserver Rutineret Ekspert 1,5 uge Serverteknologi I Webserver Rutineret Ekspert 1 uge Serverteknologi II Avanceret Clusterteknologi Ekspert 1 uge Serverteknologi II Blandet Avanceret miljø og servervirtuali- sering Avanceret 1,5 uge Netværk II Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk II Rutineret Avanceret 1,5 uge Netværk III Rutineret Ekspert 1,5 uge Netværk III Rutineret Ekspert 2,5 Netværksteknologi I Avanceret Ekspert 2,5 Netværksteknologi II Avanceret Ekspert 2,5 Netværksteknologi III Avanceret 26

27 Fag nr Netværksdesign I Fag nr IP-telefoni II Fag nr IP-telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed II Fag nr Sikkerhed III Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi I Fag nr Backupteknologi II Fag nr Backupteknologi II Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering I (Java/C#) Fag nr Programmering II (C#) Ekspert 2 Netværksdesign I Avanceret Avanceret 1 uge IP-telefoni II Rutineret Ekspert 1 uge IP-telefoni II Rutineret Avanceret 1 uge Sikkerhed II Rutineret Ekspert 1 uge Sikkerhed II Rutineret Ekspert 1,5 uge Sikkerhed III Avanceret Rutineret 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Avanceret 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Ekspert 0,5 uge Backupteknologi I Begynder Avanceret 1 uge Backupteknologi II Rutineret Ekspert 1 uge Backupteknologi II Rutineret Rutineret 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Avanceret 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Ekspert 1 uge Programmering I Begynder (Java/C#) Avanceret 2,5 Programmering II (C#) Rutineret 27

28 Fag nr Programmering II (C#) Fag nr Programmering III Fag nr Programmering IV Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java I Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java II Fag nr Programmering Java III Fag nr Programmering Java III Fag nr Script Fag nr Script Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller I Fag nr Embedded controller I Ekspert 2,5 Programmering II (C#) Rutineret Ekspert 1,5 uge Programmering III Avanceret Ekspert 2 Programmering IV Avanceret Rutineret 2 Programmering Java I Begynder Avanceret 2 Programmering Java I Begynder Ekspert 2 Programmering Java I Begynder Avanceret 2 Programmering Java II Rutineret Ekspert 2 Programmering Java II Rutineret Avanceret 1 uge Programmering Java III Rutineret Ekspert 1 uge Programmering Java III Rutineret Avanceret 1 uge Script Rutineret Ekspert 1 uge Script Rutineret Rutineret 1 uge Embedded controller I Begynder Avanceret 1 uge Embedded controller I Begynder Ekspert 1 uge Embedded controller I Begynder 28

29 Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller II Fag nr Embedded controller III Fag nr Embedded controller III Fag nr Databaser Fag nr Databaser Fag nr IT-kravspecifikation Fag nr IT-kravspecifikation Fag nr Mobile og trådløse systemer Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr Programmering Mobile enheder Fag nr It Service Management II Fag nr It Service Management II Fag nr Projektstyring Fag nr Projektstyring Avanceret 2 Embedded controller II Rutineret Ekspert 2 Embedded controller II Rutineret Avanceret 2 Embedded controller III Rutineret Ekspert 2 Embedded controller III Rutineret Avanceret 1,5 uge Databaser Rutineret Ekspert 1,5 uge Databaser Rutineret Avanceret 1 uge IT-kravspecifikation Rutineret Ekspert 1 uge IT-kravspecifikation Rutineret Avanceret 1 uge Mobile og trådløse systemer Rutineret Avanceret 0,5 uge Programmering Mobile Rutineret enheder Ekspert 0,5 uge Programmering Mobile Rutineret enheder Avanceret 1 uge It Service Management II Rutineret Ekspert 1 uge It Service Management II Rutineret Avanceret 1 uge Projektstyring Rutineret Ekspert 1 uge Projektstyring Rutineret 29

30 Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Programmeringsmetodik Fag nr Computer Cluster Programmering Fag nr Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Systemudvikling og projektstyring Fag nr Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr Virtualisering Fag nr Netværksdesign II Fag nr Programmering Java IV Fag nr Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Avanceret 1 uge Programmeringsmetodik Rutineret Ekspert 1 uge Programmeringsmetodik Rutineret Ekspert 2 Computer Cluster Programmering Ekspert 2 Computer Cluster Infrastruktur Design Avanceret 2 Systemudvikling og projektstyring Ekspert 2 Systemudvikling og projektstyring Ekspert 1 uge Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Avanceret Avanceret Rutineret Rutineret Avanceret Ekspert 1 uge Virtualisering af clienter Avanceret Ekspert 1 uge Virtualisering Avanceret Ekspert 2 Netværksdesign II Avanceret Ekspert 3 Programmering Java IV Avanceret Ekspert 2 Faglig processtyring Avanceret Ekspert 1 uge LINQ og Entity Framework Avanceret 1 uge Programmering Mobile Applikationer I Avanceret Rutineret 30

31 Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Fag nr Servermigration Fag nr System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Ekspert 1 uge Programmering Mobile Applikationer I Rutineret Ekspert 1 uge Programmering Mobile Avanceret Applikationer II Ekspert 2 Servermigration Avanceret Ekspert 2 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Avanceret 31

32 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet i faget Operativsystemer I med ½ uge og i valgfagene med 2 (udgår). Specialet datatekniker er afkortet ½ uge på følgende seks fag: Serverteknologi I Web-server, Netværksteknologi I, Netværksteknologi II, Sikkerhed III, Backupteknologi I (udgår), Programmering I (Java/C#). Specialet datatekniker er afkortet ½ uge på følgende seks fag: Serverteknologi I Web-server, Backupteknologi I (udgår), Programmering I (Java/C#), Programmering Java I, Programmering Java II, Embedded Controller III. Trinnet teleinstallationstekniker er afkortet med 1 uge på faget Datakommunikation I (udgår) og ½ uge på faget Dokumentation (udgår). Skema 2 Euv standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 17,5 44,5 44, Trinnet it-supporter Fag nr Rutineret 0,5 X X X X X Operativsystemer I Fag nr Rutineret 1,5 X X X X X Netværk I Fag nr , 30 Rutineret 1 X X X X X IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 5 Avanceret 1 X X X Fag nr Faglig kommunikation 1, 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33-34, og Rutineret 1 X X X X X 32

33 Skema 2 Euv standardforløb Faget bidrager Teleinstallationstekniker, Fag nr Service Fag nr Computerteknologi Fag nr Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux Fag nr Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Netværk II Fag nr Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr Script Fag nr Afsluttende projekt for IT-supporter 5 Rutineret 1 X X X X 3, 8, 30 Rutineret 1 X X X X X 7, 9, 10 Rutineret 1 X X X X 9 Rutineret 1,5 X X X 9, 10 Rutineret 1 X X X 1, 2, 29 Rutineret 1,5 X X X X 1, 2, 6 Rutineret 1,5 X X X X 14 Rutineret 1 X X X 23, 30 Rutineret 1 X X X 1-10, 23, Avanceret 2 X Specialet datatekniker Fag nr Operativsystemer I 7 Rutineret 0,5 X X X X X 33

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker. Sagsnr.: 060.09S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.201 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 10 ugers varighed Grundfag: Læring, kommunikation og samarbejde Læring, kommunikation og samarbejde erverteknologi-unix erverteknologi-linux Remote Access IP telefoni IT-kravsspecifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af det faglige udvalg for Frontline radio-tv-supporter i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm.

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm. Undervisningen, H4 Hovedforløb 4 10 ugers varighed Undervisningsfag Serverteknologi - Web. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer Informationsteknologi Læring, komm. & samarbejde Bekendtgørelsesfag

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter Reformarbejdet - version 1, april indspark 2014 #3 Reformarbejdet Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014 Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, EPUC epuc Erhvervspædagogisk udviklingscenter

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere