Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage"

Transkript

1 Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage og husdyrgødning Denne rapport er en miljømæssig livscyklusanalyse (LCA) for biogas produceret på henholdsvis majsensilage (1) og husdyrgødning (2) baseret på teknologier udviklet af Xergi A/S i Aalborg. LCA'en omfatter både miljømæssige påvirkninger (med fokus på global opvarmning) og påvirkninger af ressourceforbrug og dækker udnyttelse af den producerede biogas til enten kraft/varmeproduktion (A) eller til transport (B) i en opgraderet (renset) og komprimeret form. I scenarierne for kraft/varme produceret på biogas, forudsættes det, at den producerede varme erstatter naturgasfyrede varmeværker, og den producerede strøm vil erstatte marginalstrøm på nettet. Rapporten er sammenlignende og viser de miljømæssige konsekvenser af at producere biogas i stedet for den alternative brug af substratet. Biogas produceret på husdyrgødning sammenlignes således med den konventionelle oplagring og brug af gylle som landbrugsmæssig gødning inden for landbruget, og biogas produceret på majsensilage sammenlignes med, at de pågældende landbrugsområder bruges til dyrkning af andre energiafgrøder, f.eks. dyrkning af majs til produktion af bioethanol, dyrkning af raps til biodieselproduktion samt dyrkning af pil til produktion af kraft/varme, således at biogas produceret med Xergi-teknologi kan sammenlignes med andre biobrændstoffer. Analysen omfatter følgende: 1. Biogas produceret på helsædsmajs (ensilage) 1A Biogasudnyttelse til kraft/varme 1B Biogasudnyttelse til transport (i renset og komprimeret form) 2. Biogas produceret på husdyrgødning 2A Biogasudnyttelse til kraft/varme 2B Biogasudnyttelse til transport (i renset og komprimeret form) generations biodiesel produceret på rapsfrø generations bioethanol produceret på majskerner generations bioethanol produceret på helsædsmajs 6. Pil til kraft-/varme-produktion Xergi A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Fax Xergi A/S ejes af: O:\Nr7\Ledelse\Administration\Marketing\Pressemeddelelser\ Pressemeddelelse\LCA resume dk.doc

2 I denne analyse er 1. generations biobrændsel defineret som biobrændsel baseret på råmateriale, som alternativt kan bruges som fødevarer. Derimod er 2. generations biobrændsel baseret på energiafgrøder, reststoffer og affaldsstrømme. Den miljømæssige vurdering er baseret på EDIP metoden (Wenzel m.fl. 1997) samt opdateringer af metoden (Weidema m.fl. (2004), Weidema (2004), Stranddorf m.fl. (2005)), som er i overensstemmelse med standarderne i International Organisation for Standardisation, ISO. Endvidere er analysen udført i henhold til principperne i konsekvens-livscyklusanalyser, som bygger på bedste videnskabelige praksis. Dette medfører, at LCA'en er sammenlignende og fremstiller de miljømæssige konsekvenser af valget af ét alternativ frem for et andet. Den konsekvente og sammenlignende metode sikrer, at alle alternativer, der sammenlignes, er ligestillet og giver de samme ydelser til samfundet, ikke blot med hensyn til primærydelsen, som i dette tilfælde er en specificeret transportydelse samt kraft/varme-produktion, men også med hensyn til sekundærydelser. Sekundærydelser er defineret som produkter/ydelser, der fremkommer som biprodukter i processerne i de studerede systemer. For biobrændsel vil disse sekundærydelser typisk være energi (strøm og/eller varme) og dyrefoder. Den konsekvente LCA sikrer ækvivalens for alle disse ydelser ved at påvise og indeholde forskydninger/fortrængning af alternative produkter, som vil fremkomme, når det ene alternativ vælges frem for det andet. Biomasser er blevet en prioritetsressource, som kan erstatte fossile brændsler i energi-sektoren (kraft/varme) og anses ligeledes i stigende grad som værende anvendelig inden for transportsektoren. I Danmark bruges træflis, træpiller og halm i stigende grad som erstatning for fossilt brændsel til kraft/varme-produktion. Endvidere er det påvist, at mængden af biomasser, som kan udnyttes til energiproduktion, er begrænset sammenlignet med den potentielle udnyttelse af biomasse til generel erstatning i energi- (kraft/varme) og transportsektoren (Jensen og Thyø, 2007). Ligeledes er andelen af landbrugsområder, der kan stilles til rådighed for dyrkning af energiafgrøder, begrænset. Ethvert område, der kan udnyttes til energiformål, har dog potentielle "kunder" både i kraft/varmesektoren og transportsektoren. Biomasse brugt til transportbrændsel vil således ikke kunne bruges til kraft/varme-produktion med den konsekvens, at der anvendes en tilsvarende mængde fossilt brændsel her. Endvidere vil enhver brug af biomasse til biobrændsel kræve støtteordninger i lang tid fremover (dækkende tidsperspektivet for denne analyse), og midler til at støtte et givent biobrændsel eller en bestemt teknologi er naturligvis også begrænsede. Derfor vil enhver brug af biomasse til energiformål eller af midler til støtte af biomasse til energiformål ske på bekostning af alternativ brug af den samme biomasse/landområde og/eller de samme støttemidler. Side 2 af 5

3 Situationen, som skal anskueliggøres i en konsekvent LCA-metode er derfor klar: Brugen af et begrænset landbrugsareal vil ske på bekostning af udnyttelse af dette areal til alternative formål. Figurerne nedenfor viser hovedresultaterne af vurderingen. Drivhusgas-udledningen er anført i tons CO 2 ækvivalenter, forbruget af fossilt brændsel er angivet i PR (person reserves), som er en almindelig enhed, når der måles ressourceforbrug baseret på ressourceknaphed og leveringshorisont. Scenarierne 2A og 2B med biogas produceret på husdyrgødning er inkluderet i sammenligningen. Dog skal det understreges, at disse kan "stå alene", hvorimod resten af scenarierne er hinandens alternativer, dvs. at når landbrugsareal prioriteres til et alternativ, skal dette anses som værende på bekostning af de andre alternativer. Transport H&P Net greenhouse gas emissions 2A. Petrol Biogas 2B. Biogas Coal/NG 1A. Petrol Biogas 1B. Biogas Coal/NG 3A. Biodiesel Coal/NG Straw left on field 3B. Biodiesel Coal/NG Straw incineration 4. Bioethanol Coal/NG 1. gen. tech. 5. Bioethanol Coal/NG 2. gen. tech. 6. Petrol Willow ton CO 2 -eq. Transport H&P Net fossil resource consumption 2A. Petrol Biogas 2B. Biogas Coal/NG 1A. Petrol Biogas 1B. Biogas Coal/NG 3A. Biodiesel Coal/NG Straw left on field 3B. Biodiesel Coal/NG Straw incineration 4. Bioethanol Coal/NG 1. gen. tech. 5. Bioethanol Coal/NG 2. gen. tech. 6. Petrol Willow PR Side 3 af 5

4 Biogas produceret på husdyrgødning er ikke stærkt forbundet med de andre scenarier, da dette ikke kræver udnyttelse af landbrugsarealer. Da dette dog kan give de samme ydelser til samfundet som de andre scenarier, kan det stadig sammenlignes med disse scenarier og indgå i den generelle prioritering af, hvilke bioenergi-teknologier samfundet skal støtte. Konklusionen på denne sammenligning er entydig: Biogas fremstillet på husdyrgødning giver den største reduktion i udledningen af drivhusgasser pr. enhed af ydelser, der gives til samfundet. Dette skyldes at denne energiform omfatter CO 2 reduktion både fra fortrængning af fossilt brændsel, men også betydelig reduktion af methan-udledning fra gylle-lagre, reducerede lattergasudledninger i forbindelse med udbringning af gyllen og forbedret kvælstofudnyttelse. Konklusionen for biogas produceret på husdyrgødning kan der for sammenfattes som følger: Biogas produceret på husdyrgødning giver en meget stor reduktion i udledningen af drivhusgasser og store besparelser på fossilt brændstof sammenlignet med konventionel lagring og udbring af gylle. Miljømæssigt og med hensyn til ressourcebesparelser skal gylle derfor udnyttes til biogasproduktion inden det udbringes på jord. Biogas produceret på husdyrgødning skiller sig ud ved en meget højere reduktion i udledningen af drivhusgasser end de andre typer af bioenergi og dermed tilsvarende besparelser på fossilt brændstof. Da omkostningsaspekterne peger i samme retning, skal biogas have højeste prioritet af alle de sammenlignede typer af bioenergi. De andre scenarier er stærkt forbundne i deres konkurrence om de samme landbrugsarealer. LCA'en viser, at det miljømæssigt og med hensyn til besparelser på fossilt brændstof er en fordel at prioritere energiafgrøder til kraft/varme-produktion enten 1) gennem forudgående biogasgenerering eller 2) ved direkte forbrænding eller forgasning. Begge disse alternativer fører til næsten samme reduktion af CO 2 og besparelser på fossilt brændsel. Energiafgrøder, der konverteres direkte til transportbrændstof, giver betydelig lavere CO 2 reduktion grundet energitabet i konverteringsprocessen. Konklusionen for biogas produceret på majs kan derfor sammenfattes som følger: Blandt de typer af bioenergi, der bliver sammenlignet i denne analyse, og som kræver landbrugsarealer og energiafgrøder, vil biogas produceret på majsensilage og kraft/varme produceret på pil give den største reduktion i udledningen af drivhusgasser samt de største besparelser på fossilt brændsel. Miljømæssigt og med hensyn til besparelser på fossilt brændsel, skal landbrugsareal til energiafgrøder derfor prioriteres til afgrøder til kraft/varme eller til biogas. Forklaringen på dette resultat af LCA'en skal findes i tre hovedårsager: 1. Udbyttet af energiafgrøder pr. hektar Side 4 af 5

5 2. Erstatningseffektiviteten i forhold til fossilt brændsel, inklusive energieffektiviteten af konverteringen af varmeværdien af tørstofindholdet i afgrøden 3. Aspekterne omkring energi-infrastrukturen i bioenergi-teknologien. Forklaringen på, hvorfor biodiesel produceret på rapskerner samt 1. og 2. generations bioethanol i disse tre kategorier giver lavere CO 2 reduktion og besparelse på fossilt brændstof, er som følger: Biodiesel produceret på rapskerner: Raps har et meget lavt energiudbytte pr. hektar, og dette er en af grundene til at biodiesel produceret på rapskerner er det biobrændsel, der er mindst fordelagtigt. Ved at prioritere landbrugsareal til raps og ved at vælge (og støtte) rapskerne-biodiesel til transport fratages samfundet højere udbytte af andre energiafgrøder på det samme areal. Der er ingen tegn på, at dette ændres. Omsætningseffektiviteten for rapskerneolie til biodiesel er høj, dvs. kun 10% omsætningstab eller mere. Der er ingen ulemper med hensyn til infrastruktur. Bioethanol: Udbyttet af majs pr. hektar er det højeste for de energiafgrøder, der sammenlignes i denne rapport, og derfor har bioenergi-teknologierne, der er baseret på majs, i sagens natur en fordel. For 1. generations bioethanol bliver fordelen dog tabt, når blade og stængler ikke bruges til energiformål. På energiomsætningen, har bioethanol-teknologierne dog store tab og forskellige ulemper: 1) En termisk forbehandling er krævet for majs blade og stængler(for 2. generations teknologi), hvilket kræver energiforbrug. 2) stofskiftet i ethanol-gæringen er ikke så effektiv som i methan-gæringen, og en stor mængde bliver ikke konverteret til ethanol og bliver til stofskiftebiprodukter og ikke-nedbrudte rester. Dette indebærer blandt andet, at der skal bruges energi på at tørre/udvande for at kunne gøre resterne egnet til efterfølgende forbrændings- eller forgasningsbaseret energiomdannelse. 3) Det er nødvendigt at bruge energi for at separere ethanolen fra gæringsvæsken, hvilket kræver en destillationsproces. Biogassen derimod har den fordel, at den forlader gæringsvæsken frivilligt. Med hensyn til infrastruktur forudsætter bioethanol en storstilet produktion. Hovedsagelig pga. nødvendigheden af en stor destillation. Hvis bioethanol-produktionen er lille, bliver omkostningerne endnu højere og gør implementering af produktion ufordelagtig. Bioethanol kan ikke ledes ind i en decentral kraft/varme-produktionsinfrastruktur, og kan derfor ikke som biogas udnytte effekten af fuld varmeudnyttelse samtidig med levering af strøm til el-nettet under marginal el-erstatning. Denne vurdering er holdbar i forhold til ændringer i grænse-betingelser inklusive hovedproblemstillingerne vedrørende følsomheden af resultaterne. Den mest kritiske grænsebetingelse i denne LCA er erkendelse af, at energiafgrøder/ landbrugsareal til energiafgrøder vil være en begrænset ressource og kræve tilskud for at kunne udnyttes til energiformål. Således bør enhver udnyttelse af landbrugsareal til energiafgrøder holdes op mod de tabte muligheder for andre anvendelser til opfyldelse af de samme formål. Side 5 af 5

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Københavns Kommune Center for Miljø Grontmij Carl Bro A/S i samarbejde med Maj 2007 Center for Miljø Redegørelse om renere brændstoffer og

Læs mere

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol. Danmarks Miljøundersøgelser

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol. Danmarks Miljøundersøgelser Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af biobrændstoffer Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol Faglig rapport fra DMU nr. 797 AU 2010 Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Oktober 2012 Indhold Sammendrag... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Alternative drivmidler Energistyrelsen

Alternative drivmidler Energistyrelsen COWI Alternative drivmidler Energistyrelsen 28 februar 2012 ISBN www: 978-87-7844-923-8 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Alternative drivmidler

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv A A R H US Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Anders Peter Adamsen og Inge T. Kristensen U N I V ERS I T E T Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv Det Jordbrugs

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner.

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Fordelene ved økologisk biogasproduktion på økologiske bedrifter blev præsenteret på den afsluttende begivenhed af SUSTAINGAS projektet:»økologisk

Læs mere

RAMMEBETINGELSER DANMARK. Regeringsgrundlag. Energiforlig. 23. april 2009 Jnr: 08.403-053

RAMMEBETINGELSER DANMARK. Regeringsgrundlag. Energiforlig. 23. april 2009 Jnr: 08.403-053 23. april 2009 Jnr: 08.403-053 RAMMEBETINGELSER Anvendelsen af biomasse og vedvarende energi i det danske energisystem, er reguleret af rammebetingelser i form af love og målsætninger. Disse rammebetingelser

Læs mere

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Naturstyrelsen Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Fase 1 - Idékatalog Juli 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Energivisioner for Region Nordjylland

Energivisioner for Region Nordjylland NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland Rapport November 2009 Arbejdsgruppe John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere