Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby."

Transkript

1 Maj 2013 LOKALPLAN Aalborg Lufthavn Lindholm Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer Valsted Sebbersund Store Ajstrup Limfjorden Bislev Nibe Klitgård Nørholm Sønderholm Frejlev Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris AALBORG Skalborg Dall Villaby NØRRESUNDBY Rørdal Ellidshøj Ferslev Gug Visse Nørre Tranders Sønder Tranders Gistrup Nøvling Øster Uttrup Klarup Storvorde Sejlflod Lillevorde Gudum Vaarst Vester Hassing Gandrup Gudumholm Gudumlund Skelby Skellet Mou Egense Hou Koldkær Bisnap Hals Aalborg Bugt Volsted Fjellerad Nørre Kongerslev Dokkedal Støvring Kongerslev Skørping Lille Vildmose Aars Rold Skov Terndrup Øster Hurup

2 Indhold og kontaktoplysninger Oversigtskort...3 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdet...5 Lokalplanområdets omgivelser...5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning...7 Tilladelser eller dispensa tio ner i medfør af anden lovgivning Øvrige krav i medfør af anden lovgivning Servitutter Visualiseringer Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Vejledning Hvad er en lokalplan?... bagest Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Mail: Lokalplanen er udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde Aalborg Lufthavn, Forsvaret og Niras. Maj 2013 Side 2

3 Oversigtskort Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Maj 2013 Side 3

4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Aalborg Lufthavnen er i dag landets største regionale lufthavn for indenrigstrafik, og samtidig er charter- og udenrigstrafikken i god udvikling. Antallet af flyafgange og destinationer forventes at stige, og man regner med, at lufthavnen inden for en relativ kort tidshorisont årligt vil betjene over 2 mio. mennesker, svarende til i størrelsesordenen flyafgange og et tilsvarende antal landinger. Lufthavnen bestræber sig hele tiden på at være i front med hensyn til sikkerhed, kundebetjening og service. Derfor er der behov for fleksible udvidelsesmuligheder, så man løbende kan udbygge og forbedre faciliteterne og dermed på sigt skabe en "lufthavnsby" med virksomheder og funktioner, som kan betjene lufthavnen og kunderne. En velfungerende lufthavn med både inden- og udenrigsforbindelser og god service har stor betydning for at opretholde og udbygge et dynamisk erhvervsliv i Nordjylland. Samtidig er det væsentligt for nordjyderne, at der lokalt er let og bekvem adgang til chartertrafik med fly til feriedestinationer. Lokalplanens formål er at skabe mulighederne for den fortsatte udvikling af en attraktiv og velfungerende lufthavn. Det er vigtigt, at lufthavnen fremstår indbydende for gæsterne, så de får et godt førstehåndsindtryk af byen. Derfor er der i lokalpanen lagt vægt på de æstetiske forhold og på funktionalitet og overskuelighed. I vinteren har Banedanmark og Aalborg Lufthavn undersøgt mulighederne for at forlænge hovedbanen til lufthavnsterminalen. Det mest sandsynlige baneforløb er fra Lindholm Station i Nørresundby via en bro over Lindholm Å, i tunnel under Thistedvej og videre til Lufthavnsvej, som jernbanen løber parallelt med frem til lufthavnen, hvor stationen placeres. Det skønnes, at rejsende årligt vil benytte Hovedindgang til terminalen Maj 2013 Side 4

5 Redegørelse stationen ved Aalborg Lufthavn. I lokalplanen er der reserveret areal til stationen. I trafikaftalen, indgået mellem forligspartierne i Folketinget, blev der i marts 2013 afsat midler til etablering af banespor til lufthavnen. Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Der henvises til luftfoto side 3. Lokalplanområdet ligger ved Lufthavnsvej - Ny Lufthavnsvej i Lindholm og omfatter ca. 68 ha. Området er forholdsvis lavt liggende (hovedsagelig kote 2-3). En del af området ligger i landzone, og overføres med lokalplanen til byzone, se Bilag 1. Lokalplanområdet omfatter de publikumsorienterede funktioner, herunder lufthavnsterminal med parkering- og serviceanlæg samt hotel(ler). Endvidere funktioner til manøvrering og servicering af fly, bl.a. rullebane, standpladser, garager, hangarer, oplag etc. samt ubebyggede arealer mod Limfjorden. Her ud over indgår lufthavnens ubebyggede areal mellem Ny lufthavnsvej - Lufthavnsvej - Lervej. Der henvises til luftfoto side 3. Nord for lokalplanområdet er der start- og landingsbaner, kontroltårn og militære anlæg. Mod øst er der ubebyggede arealer, der henligger som overdrev og ferske enge. Mod syd ligger bl.a. forsvarets værksteder. Mod vest er der græsarealer og fredskov, og langs Limfjorden strandeng og hede mv. Der henvises til luftfoto side 3 og Bilag 2. Et overordnet mål med lokalplanen er at give muligheder for at udbygge og forbedre faciliteterne i tilknytning til lufthavnen. Det er vigtigt, at de forskellige kundegruppers efterspørgsel på serviceydelser kan imødekommes i eller i umiddelbar nærhed af terminalen, og at virksomheder, som "lever" af lufttrafik, kan indrette sig i området, så der opnås en hensigtsmæssig logistik. Lokalplanen skal derfor skabe rammerne for at etablere et dynamisk lufthavnsmiljø. Lufthavnen er en vigtig funktion for Nordjylland og ikke mindst for Aalborg, hvis byen skal profilere sig som et attraktivt sted Maj 2013 Side 5

6 Redegørelse at bo og drive erhverv. Lufthavnen skal kunne udvikle sig visionært og følge med tiden, så den er attraktiv at rejse og pendle til og fra. Som rejsende er det vigtigt, at det er rationelt, overskueligt og indbydende at ankomme til lufthavnen. Terminalen, der ligger for enden af adgangsvejen Ny Lufthavnsvej, er synlig allerede fra rundkørslen ved Thistedvej. Umiddelbart foran terminalen er der ankomstareal og korttidsparkering samt bus- og taxaholdepladser. Langtids-parkeringspladserne ligger langs begge sider af Ny Lufthavnsvej. Lokalplanen omfatter den del af Aalborg Lufthavn, der indeholder terminal-området og tilhørende publikumsorienterede funktioner (delområde A og B), og den del, som indeholder de mere tekniske og driftsmæssige funktioner, der knytter sig til servicering af fly og håndtering af gods mv. (delområde C). Her ud over indgår et fremtidigt erhvervsområde (delområde D), som giver mulighed for fx hotel, parkeringsanlæg og arealreservation til station. Lokalplanen giver, inden for delområde A, mulighed for udvidelse af lufthavnsterminalen samt opførelse af hotel og P-hus. I terminalen kan indrettes funktioner som fx butikker o.l., klinikker, service, restaurant, opholdsarealer, mødefaciliteter mm. Lufthavnens egen administration, velfærdslokaler, sikkerhedskontrol etc. har også til huse her. Arealer, hvor der ikke opføres bebyggelse, kan anvendes til bl.a. parkering og opholdsarealer. Fra terminalens afgangshal på 1. sal vil der fortsat være gode udsigtsmuligheder til såvel flyenes manøvreareal, som til Limfjordsområdet. Sidstnævnte udsigt sikres gennem brede kiler, hvor der ikke må bygges. Delområde B er hovedsagelig ankomst- og P-arealer med servicefunktioner, som fx hotel, biludlejning med vaske- og klargøringshaller og benzintankanlæg. Lufthavnen har i dag ca P-båse inden for delområde B og D. Efter lokalplanen kan P-anlæggene udbygges yderligere, bl.a. kan der, i den nordlige del af delområde B og i dele af delområde D, opføres parkeringshus(e). Alt i alt kan indrettes omkring P-båse. Til højre ses terminalen, som kan udvides i begge ender. Til venstre, ved den grå bygning, opføres hotel. Maj 2013 Side 6

7 Redegørelse Vest for lufthavnsterminalen (delområde C) er de mere tekniske anlæg og installationer samlet. Det er bl.a. rullebane og manøvrearealer, flystandpladser, afisningsanlæg, garager til flybetjeningsgrej, hangarer, oplag og brændstofdeponi samt lufthavnsrelaterede fritidsanlæg (fx faldskærms-klub). Disse funktioner kan udbygges efter behov og der kan placeres andre lufthavnsrelaterede funktioner, fx transport- og oplag i forbindelse med luftfragt. På længere sigt bliver det sandsynligvis nødvendigt at inddrage yderligere areal i tilknytning til delområde C, som vist i princippet på Bilag 2 og illustreret på Bilag 3. Det vil i givet fald betyde udarbejdelse af en supplerende lokalplan. I delområde D er der langs Lufthavnsvej sikret areal til fremføring af jernbane samt indretning af station, se Bilag 2 og 3. Der gennemføres en særskilt planlægningsproces for baneprojektet. I delområdet kan der opføres hotel, evt. kombineret med jernbane- og stationsbyggeri. Her ud over kan parkeringsanlæggene udbygges,og der er plads til virksomheder med tilknytning til lufthavnen. En fortsat udbygning af P-faciliteterne kan betyde, at det bliver nødvendigt at etablere parkeringshus(e). Parkeringshus(e) skal opføres hensigtsmæssigt i forhold til trafikstrukturen og således, at terminalens synlighed ikke spoleres, når man ankommer via Ny Lufthavnsvej. P- huse kan således placeres i delområde A og B's nordlige del og langs Lufthavnsvej / Ny Lufthavnsvej i delområde D, se Bilag 2. Til udvidelsen har Aalborg Lufthavn erhvervet arealer fra Flyvestation Aalborg. Lokalplanen omfatter hovedsagelig arealer, der ejes af Aalborg Lufthavn og Aalborg Kommune. Ændringen af afgrænsningen mellem Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg betyder, at de planlagte udvidelser af parkeringsarealet, parkeringshus og udvidelse af terminalen i den nordlige del af lokalplanområdet kommer tættere på Flyvestationens bygninger og aktiviteter. Aktiviteterne knyttet hertil vurderes ikke at medføre miljømæssige påvirkninger på Flyvestationens område. Ligeledes vurderes det heller ikke, at etablering af parkeringspladser, parkeringshus, hotel og udvidelse af terminalbygningen på det nyerhvervede område vil given nogen begrænsninger i Flyvestationens aktiviteter. Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM) I Bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er det defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Udvidelsen af lufthavnen, og anlæg af de forskellige projekter er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11a vedr. anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, bilag 2, pkt. 14, vedr. ændringer eller udvidelser af anlæg opført på bilag 1 eller 2, som allerede er godkendte. Flyvepladser er anført på VVMbekendtgørelsens bilag 1, punkt 7a, "Nyanlæg af lufthavne med startog landingsbane på mindst 2,1 km" og bilag 2, punkt 11c, "Anlæg af Maj 2013 Side 7

8 Redegørelse flyvepladser." Aalborg Lufthavns start- og landingsbane er længere end 2,1 km. Derfor er der udarbejdet en VVM-screening, der viser, at de planlagte lufthavnsaktiviteter vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor VVM-pligtigt, og der er udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver projektets påvirkning af miljøet. VVM-redegørelsen findes som en selvstændig rapport. Da Lufthavnen ligger i nærheden af Natura 2000-område nr. 15 for Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, er der også udarbejdet en naturkonsekvensvurdering, som er vedlagt VVM-redegørelsen som bilag. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der, efter lovens bestemmelser, gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 3 pkt. 7a vedr. "Lufthavne med en start- og landingsbane på mindst m", bilag 4, pkt. 10b, vedr. "Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser", bilag 4 pkt. 10d vedr. "Anlæg af flyvepladser" og bilag 4 pkt. 13 vedr. "Ændring eller udvidelse af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet". Det vurderes, at planen ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, 3, stk. 2, vedrørende anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der skal således gennemføres en miljøvurdering. Planen er derfor scopet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Det vurderes, at de væsentligste forhold, der bliver påvirket, er: - Biologisk mangfoldighed, fauna og flora. - Klimatiske faktorer. - Befolknings levevilkår og materielle goder. - Menneskers sundhed. I den selvstændige rapport "Redegørelse for bæredygtighed i lokalplan " findes Miljørapporten. Konklusionen herfra er, at Aalborg Lufthavns udbygningsmuligheder har både positive og negative virkninger, men samlet set vurderes det, at miljøpåvirkningerne er mindre væsentlige. Bæredygtighed i lokalplanen Bæredygtighed er et vidtfavnende begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Maj 2013 Side 8

9 Redegørelse Natur Social Økonomi Lokale værdier Miljø Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtighedsblomsten, der har forskellige mål og virkemidler afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag. I nærværende lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner: Natur - I delområde D bevares et centralt areal som natur- og kulturområde. - De overdrevs- og engarealer ( 3-områder), der byudvikles i delområde D, erstattes med nye i forholdet 1:1½. - Der etableres beplantning på P-anlæg og langs veje. Sociale forhold - Der er let adgang for alle, uanset om man er i bil, med bus (eller på lidt længere sigt med tog) eller cyklende. Der er gode parkeringsforhold og mulighed for transport med taxa eller for billeje. - Hele området er fladt og handicapvenligt. - Lufthavnens centrale placering giver den nordjyske lokalbefolkning gode muligheder for at benytte flytransport. - Lufthavnen har betydning for at fastholde og udvikle uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder, som attraktive studiearbejdspladser - også for forskere og eksperter med internationale netværk. Lokale værdier - En lufthavn med både inden- og udenrigsforbindelser og god service er afgørende for nordjyderne, som hermed har let og bekvem adgang til chartertrafik med direkte fly til feriedestinationer. - Lufthavnen har stor betydning for erhvervslivets udvikling i Nordjylland. Miljø - Det forventes, at regnvandet fra nye P-pladser, i stort omfang bliver afledt ved lokal nedsivning. - Belastet overfladevand fra afisningsanlæg opsamles og spredes på landbrugsjord. - Spildevand fra lokalplanområdet føres til rensning på Renseanlæg Vest. - Der stilles, som udgangspunkt, krav om lavenergibyggeri. Økonomi - En velfungerende lufthavn er afgørende for at opretholde og udbygge et dynamisk erhvervsliv i Nordjylland. Lufthavnen gør det både lettere og billigere for erhvervsdrivende og borgere at nå destinationer med fly. Det sparer tid og transportudgifter i forhold til afgang fra andre lufthavne i landet. - Lufthavnen er en vigtig funktion i den internationale konkurrence, og er med til at sikre, at regionen ikke opfattes som et udkantsområde. - Udviklingen af lufthavnen kan tiltrække kunder fra et større opland, end tilfældet er i dag - fx fra Midtjylland. - Lufthavnen er en relativ stor arbejdsplads. Også indirekte skaber lufthavnen arbejde til mange mennesker med forskellig uddannelse og erhverv. Maj 2013 Side 9

10 Redegørelse Beskrivelsen af planen i forhold til "Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi" og "Aalborg Kommunes Klimastrategi" er særskilte afsnit i dokumentet "Redegørelse for Bæredygtighed i lokalplan , Aalborg Lufthavn, Lindholm". Kommuneplanens hovedstruktur Hovedstrukturens kapitel 13 handler om "Infrastruktur og trafik", herunder Aalborg Lufthavn. Det er et mål, at Aalborg Lufthavn med et attraktivt passagerrutenet både nationalt og internationalt, skal tilgodese det stigende behov for lufttransport. Med fokus på erhvervslivets vilkår skal Lufthavnen udvikle mulighederne for transport af luftgods og udbygge chartertrafikken med direkte fly til feriedestinationer. Aalborg Lufthavn spiller en vigtig rolle i den nationale og ikke mindst internationale samfærdsel og samhandel. Med den stigende globalisering og med lufthavnen centralt placeret i regionen og nær Aalborg er lufthavnen et vigtigt fundament for tiltrækning af internationale virksomheder. Udvidelsen af charter-turismen er et andet område, hvor Aalborg Lufthavn kan bidrage til udviklingen i regionen. Antallet af charterturister er lavt i forhold til befolkningstallet i Nordjylland, og derfor er der et stort udviklingspotentiale på dette område. For at tiltrække nye fragtkunder har Aalborg Lufthavn i de senere år investeret i specialudstyr til håndtering af luftfragt. Det forventes, at udviklingen og produktionen af højværdiprodukter sammen med en specialisering af underleverandører vil øge efterspørgslen på fragt. Trafikken til og fra lufthavnen har ikke en størrelse, som stiller store krav til det overordnede vejnet. Men med realiseringen af Vestforbindelsen (Den 3. Limfjordsforbindelse) vil regionen og naboregionen få en hurtigere og mere lettilgængelig adgang til lufthavnen. I kommuneplanens Retningslinje 13.6 står bl.a., at Aalborg Lufthavn skal sikres udbygningsmuligheder, herunder tilhørende faciliteter. Lokalplanen er i overensstemmelse med ovennævnte intentioner. Detailhandel Af kommuneplanens retningslinie (vedr. "Butikker ved trafikanlæg og lignende") fremgår bl.a., at der i tilknytning til lufthavne, kan etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Butikkerne skal underordnes områdets primære servicefunktion, og den maksimale butiksstørrelse pr. butik må være 250 m 2, hvortil kommer personalefaciliteter på max. 200 m 2. Lufthavnen ønsker at indrette et Tax Free butiksområde som ét samlet indkøbsareal på ca. 600 m 2 med fælles betalingskasse. Herfra bliver der salg af produkter, som typisk efterspørges i en lufthavn (vin, spiri- Maj 2013 Side 10

11 Redegørelse tus, cigaretter, parfume, bøger, blade etc.). Da der ikke sker en opdeling af salgsarealet i mindre butikker á max. 250 m 2, er det i strid med kommuneplanens retningslinie Der er derfor lavet en tilføjelse til retningslinien, som gælder specielt for butiksområdet i lufthavnsterminalen. Denne retningslinie udelukker ikke, at der i lufthavnsområdet også kan etableres selvstændige butikker på max. 250 m 2. Kommuneplanrammer Lokalplaner Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 2.4.O2, 2.4.H2 og 2.4.H3. Lokalplan , Terminalbygning m.v., Aalborg Lufthavn Lokalplanens delområde A og B er delvist omfattet af lokalplan for terminalbygningen, parkering mv. Med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan i sin helhed. Lokalplan , Hangarområde, Aalborg Lufthavn Lokalplans delområde C er omfattet af lokalplan for Hangarområdet. Med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan i sin helhed. Lokalplan , Lufthavnshotel m.m., Lindholm Lokalplans delområde D er delvist omfattet af lokalplan for Lufthavnshotel m.m. Med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan i sin helhed. Planlægning i kystområderne Kystnærhedszonen Af Planlovens 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Arealer i landzone fremgår af Bilag 1. Disse arealer overføres til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse. Ifølge Planlovens 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser. Lokaliseringen af nye byggerier og anlæg er sket ud fra ønsket om en hensigtsmæssig og koncentreret udbygning af den eksisterende lufthavn. Begrundelsen for bygningshøjder over 8,50 m er de særlige funktioner, som er tilknyttet lufthavnen, bl.a. hangarer. Bebyggelsens maximale højde er fastsat til 20 m, master og lignende dog 25 m. Forholdene er visualiseret og beskrevet side Maj 2013 Side 11

12 Redegørelse De kystnære dele af byzonen Af Planlovens 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Det er et mål, at Aalborg Lufthavn med et attraktivt passagerrutenet både nationalt og internationalt, skal tilgodese det stigende behov for lufttransport. Det er derfor vigtigt, at lufthavn sikres udbygningsmuligheder, så den kan fastholdes som en moderne og konkurrencedygtig virksomhed. En del af lokalplanområdet ligger i byzone, se Bilag 1. Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres også landzonearealet til byzone. Lokalplanområdet ligger i en afstand på mellem ca. 0,5 km og ca. 1,8 km fra kysten. De mest markante bygninger er selve lufthavnsterminalen i delområde A, kontroltårnet nord for delområde A (uden for lokalplanområdet) og forsvarets værkstedsbygninger syd for delområde A (uden for lokalplan området). Det er vigtigt, at lufthavnsterminalen kan fungere i flere etageplaner, og at publikum tilbydes attraktive ventefaciliteter med udsigtsmuligheder. Bebyggelsens maximale højde er fastsat til 16 m. Samme højde gælder for eventuelle P-huse og hotel i delområde A, B og D, dog således, at enkelte markante bygningselementer (tårne, kupler og lignende), kan opføres i op til 20 m's højde. Højden giver mulighed for at opføre kompakt(e) hotel(ler) med en god synlighed tæt ved Lufthavnsterminalen. I delområde C skal der være mulighed for bl.a. at opføre hangarer, hvor der kan ske reparation og servicering af fly. Den max. højde for hangarer er fastsat til 20 m, så der sikres tilstrækkelig arbejdsrum omkring winglets på de store fly. Øvrig byggeri i delområde C skal opføres inden for en max. højde på 16 m. Der bliver ikke tale om nybyggeri, som afviger væsentligt fra de eksisterende bebyggelser og anlæg i området. Eksempelvis er den eksisterende lufthavnsterminal ca. 12 m høj og flankeres af en række 20 m høje lysmaster langs facaden. Lufthavnens kontroltårn er ca. 25 m høj og Forsvarets værksteder syd-vest for Lufthavnsvej, huser store haller med højder på op til ca. 15 m. Forholdene er visualiseret og beskrevet side Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning Trafikregulering Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Maj 2013 Side 12

13 Redegørelse Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 Et overdrevs- og engareal i delområde D er beskyttet, jf. Naturbeskyttelseslovens 3 (se også "Redegørelse for Bæredygtighed i lokalplan " afsnittene "Biologisk mangfoldighed, flora og fauna", side 7 og 13). Den del af overdrevs-/engarealet, der nedlægges, er på ca m 2. Det erstattes af et nyt 3-område, som bliver 50 % større. Natura 2000-områder Omkring 1 km vest for lokalplanområdet ligger Natura 2000-område nr. 15 for bl.a. Nibe Bredning. Natura 2000-området dækker selve Limfjorden og en bræmme langs kysten, se kort og tekst side 7, 10 og 14 i dokumentet "Redegørelse for Bæredygtighed i lokalplan ". Der er lavet en særskilt Natura 2000 konsekvensvurdering af dette område. Den samlede vurdering og konklusion er, at der med udvidelsen af Aalborg Lufthavn kun vil forekomme mindre påvirkninger af miljøet, og at der samlet set ikke vil forekomme skader på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 15. Mulighederne for at opnå bevaringsmålsætningerne vurderes således ikke at blive forringet ved lufthavnsudvidelsen. Det er endvidere vurderet, at arter på habitatdirektivets bilag IV og deres økologiske funktionalitet ikke påvirkes med den planlagte lufthavnsudvidelse. Øvrige krav i medfør af anden lovgivning Tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 0,25 MJ/s. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsynings selskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret nedennævnte tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Maj 2013 Side 13

14 Redegørelse Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten eller for, at de ledninger, servitutarealer mv., der er vist på Bilag 2, er korrekt vist. Matr.nr. 79 l, 79 p, 96 a, Lindholm By, Lindholm Tinglyst: Titel: Dokument om luftfartshindringer mv. (ingen genstande må overstige 25 m's højde aht. lufttrafikken). Påtaleberettiget: Statens Luftfartsvæsen. Matr.nr. 79 l, 79 p, 96 a, Lindholm By, Lindholm Tinglyst: Titel: Dokument om forsynings- / afløbslednin ger mv. (fjernvarmeledning med 10 m servitutbælte), jf. Bilag 2. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen. Maj 2013 Side 14

15 Redegørelse Visualiseringer For at give et indtryk af lufthavnsudbygningens visuelle påvirkning af omgivelserne, er der lavet 5 visualiseringer, jf. kortet nedenfor. På visualiseringerne skildres situationen, som den er i dag, og efter at der er sket en fuld udbygning af lufthavnsfunktionerne og de fremtidige erhvervsområder i tilknytning hertil. Visualiseringspunkterne er valgt på steder, hvor hele lufthavnsområdet er synlig. Eksempelvis er lufthavnen ikke - eller kun i meget begrænset omfang - synlig langs indfaldsvejen Thistedvej (Vej 55) og i nærområdet i øvrigt pga. beplantning og eksisterende bygninger. LOKALPLANOMRÅDE Luftfoto, der viser de 5 visualiseringspunkter: 1 Terrassen, Lindholm Høje Museet 2 Lindholm Fjordpark 3 Egholm, overfor Lufthavnen 4 Egholm, ved vejen Egholm 5 Mølleparken, Hasseris Maj 2013 Side 15

16 Redegørelse Alle visualiseringer er vist i den størrelse, de opleves, når man befinder sig på stedet. Fotos er taget 15. august 2012 i klart vejr. De 5 visualiseringspunkter er, jf. luftfoto side 15: 1 Terrassen på Lindholm Høje Museet, Vendilavej 2 Lindholm Fjordpark ved Lufthavnsstien 3 Egholm, på stranden overfor Lufthavnen 4 Egholm, hvor vejen Egholm "knækker" 5 Mølleparken, ved Søndre Skovvej, Hasseris Visualiseringen omfatter, ud over selve lokalplanområdet, også senere udbygningsetape syd-vest for lufthavnsterminalen, se lokalplanens Bilag 2. Det er, med andre ord, illustrationsskitsen vist på Bilag 3, der er visualiseret i fuld omfang. For at stedfæste lufthavnsområdet på visualiseringerne, er kontroltårnet markeret med en pil. Kontroltårnet har en højde på ca. 25 m. Alt nybyggeri er vist med hvid farve, for at tydeliggøre det. Herved står de nye bygninger mere markante på visualiseringerne, end det bliver tilfældet i virkeligheden. Udbygningen af lufthavnsterminalen er vist i samme højde, som den nuværende bygning (ca. 13 m). Planlagte P-huse og hotel er vist i 16 m's højde (for hotellets vedkommende dog med et tårn i 20 m's højde) og de planlagte hangarer i 20 m's højde. De øvrige illustrerede erhvervsbebyggelser varierer i højderne, men ingen er over 16 m høje, jf. lokalplanens bestemmelser, pkt. 5. Ud fra visualiseringerne kan konkluderes, at den samlede udbygning af lufthavnsfaciliteterne hovedsagelig bliver synlig fra Egholms nordkyst og fra det lavvandede Limfjordsområde, der strækker sig langs lufthavnen. Herfra vil man se større og mindre bygningsstrukturer koncentreret i umiddelbar nærhed af såvel den nuværende lufthavnsterminal som værkstederne på forsvarets arealer. Der bliver, set fra syd-vest, tale om en mere markant visuel markering af lufthavnsfunktionen. Maj 2013 Side 16

17 Redegørelse Visualisering 1: Terrassen på Lindholm Høje Museet, Vendilavej. Fra terrassen på Lindholm Høje Museet, der ligger i kote 32, ser man lufthavnen (som ligger i kote 2), lidt fra oven i en afstand på 2,5 km fra lufthavnsterminalen. De planlagte hangarer skimtes umiddelbart til venstre for pilen, og yderligere til venstre - for enden af lufthavnsterminalen - ses P-hus/hotel. Efter Før Maj 2013 Side 17

18 Redegørelse Visualisering 2: Lindholm Fjordpark ved Lufthavnsstien. Foto er taget fra den vestlige ende af Lindholm Fjordpark i samme niveau som lufthavnen (kote 2), og i en afstand på 1,5 km fra lufthavnsterminalen. Til venstre for pilen ses de planlagte hangarer, og yderligere til venstre (ved kanten af foto) ses den vestligste del af de fremtidige erhvervsbebyggelser, som kan komme til i en eventuel senere etape. Efter Før Maj 2013 Side 18

19 Redegørelse Visualisering 3: Egholm, på stranden overfor Lufthavnen. Foto er taget på Egholm ved stranden overfor lufthavnen. Det er taget i samme niveau som lufthavnen (kote 2), i en afstand på ca. 1,9 km fra lufthavnsterminalen. Fotoet illustrerer også situationen, når man færdes på Limfjorden mellem Egholm og Lufthavnen. Til højre for pilen ses bl.a. hangarer, som kan komme til i en eventuel senere etape - og yderligere til højre (på den anden side af skoven) ses den syd-østligste del af evt. fremtidige erhvervsbebyggelser. Efter Før Maj 2013 Side 19

20 Redegørelse Visualisering 4: Egholm, hvor vejen Egholm "knækker". Foto er taget hvor vejen Egholm knækker, i samme niveau som lufthavnen (kote 2), og i en afstand på ca. 1,8 km fra lufthavnsterminalen. Foto illustrerer også situationen, når man færdes på Limfjorden mellem Egholm og Lufthavnen. Omkring pilen ses hangarer, som kan komme til i en eventuel senere etape, og til venstre skimtes de vestligste planlagte erhvervsbebyggelser, som ligeledes kan komme til i en eventuel senere etape. Efter Før Maj 2013 Side 20

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. April 2014 STARTREDEGØRELSE Tech College, Øster Uttrup Ve og Rørdalsve Vegård Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestberg Hallerup Dronninglund

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Juni 2014 LOKALPLAN 1-1-115 Boliger og erhverv, Kjellerupsgade 12 og 14 Aalborg Midtby Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere