Graviditet blandt apoteksassistenter,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet blandt apoteksassistenter, 1979-1984 ---------- ------ ------------------- ---------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Graviditet blandt apoteksassistenter, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Schaumburg og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/artikel/ opgave) er anvendt datamateriale fra:

2 Graviditet blandt apoteksassistenter, , som oprindeligt blev indsamlet af læge Inger Schaumburg og professor Jørn Olsen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1232). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-1232: Graviditet blandt apoteksassistenter, Primærundersøgere: Inger Schaumburg og Jørn Olsen. DDA udgave (ved Christian Hemdrup og Birgitte G. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2168 respondenter, 149 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (113 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af læge Inger Schaumburg og professor Jørn Olsen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i perioden , med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Christian Hemdrup og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1232: Graviditet blandt apoteksassistenter, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets reprænsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts, 2001 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Graviditet blandt apoteksassistenter, Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: graviditet blandt apoteksassistenter; apoteksassistenters reproduktionsforhold; reproduktionsforhold, apoteksassistenters; farmaceutisk industri og reproduktionsforhold; industri (farmaceutisk) og reproduktionsforhold; arbejdsmiljø og reproduktionsforhold; kemikalier og reproduktionsforhold; sterilitet; fertilitet; infertilitet; konceptionstid; spontane aborter; inducerede aborter; aborter; tvillingefødsler blandt apoteksassistenter; fødselsvægt; fødselslængde; fertilitetsønsker. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1232: Graviditet blandt apoteksassistenter, Primærundersøgere: Inger Schaumburg og Jørn Olsen. DDA udgave (ved Christian Hemdrup og Birgitte G. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2168 respondenter, 149 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (113 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Schaumburg, Inger. OU: Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin. J.B. Winsløwsvej 17, DK-5000 Odense C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Schaumburg, Inger; Olsen, Jørn. OU: Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin. J.B. Winsløwsvej 17, DK-5000 Odense C. Økonomisk sponsor: Arbejdsmiljøfondet. Vermundsgade 38, DK-2100 København Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen er en historisk kohorteundersøgelse af kvindelige apoteksassistenters reproduktionsforhold. Undersøgelsesperioden er Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om forskellige former for arbejde inden for apotek og farmaceutisk industri udgør en risiko for at opnå graviditet eller for at fuldføre en vellykket graviditet. Der er indhentet oplysninger om arbejdsmiljøforhold, herunder omgangen med farmaceutiske produkter, kemikalier m.v., gennem et postomdelt, selvadministreret spørgeskema. De mest detaljerede oplysninger findes for hver enkelt graviditet i undersøgelsesperioden, hvor følgende data vedrørende reproduktionsforløbet er indsamlet: 1. Sterilitet, infertilitet og øget konceptionstid udtrykt som tiden fra graviditetsønske til konceptionen. Dette

8 bruges som et groft mål og bliver kun angivet som konceptionstid over 1 år, mellem 1 og 4 år og over 4 år. (Disse oplysninger er indhentet udelukkende fra kvinderne selv). 2. Antallet af spontane og inducerede aborter. 3. Fødselsvægten/-længden; gestationsalder. 4. Forholdet mellem antallet af levendefødte drenge og piger. 5. Antallet af tvillingefødsler. 6. Antallet af misdannelser/dødfødsler. (Data vedrørende punkterne 2-6 er indhentet både fra kvinderne selv og fra tre medicinske registre: Landspatientregistret, Misdannelsesregistret og Fødselsregistret). 7. Kvindernes fertilitetsønsker. (Spørgeskemainformation). Der er foretaget analyser vedrørende konceptionstid, fødselsvægt, fødselslængde og for tidlig fødsel samt om sammenhængen mellem ufrivillig abort og arbejdsforhold. Undersøgelsesgruppen omfatter alle kvinder, der var medlemmer af Danske Apoteksteknikeres Forening den 1. januar 1979, og som var under 40 år. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 2168 respondenter; 155 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 56 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). DDA-1440: Tekstil-, beklædnings- og skotøjsarbejderes reproduktionsforhold. Arbejdsmiljø og ufrivillig barnløshed blandt mandlige tekstilarbejdere. (Endnu ikke lokaliseret i DDA). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; køn; beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Kvinder, der var medlem af Dansk Apoteksteknikeres Forening den 1. januar 1979, og som var under 40 år. Denne gruppe blev afgrænset som en fikseret kohorte ud fra foreningens aktuelle medlemsregister samt de ind- og udmeldelser, der havde været fra 1979 til og med Kohorten blev identificeret, ved at man kombinerede det aktuelle edb-baserede medlemsregister med håndførte kartotekskort om til- og afgangen i forbundet. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Maskinel tilkobling af data fra offentlige edb-registre.

9 Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Spørgeskemaoplysningerne er suppleret med oplysninger fra Landspatientregistret, Misdannelsesregistret og Fødselsregistret. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: To rykkerskrivelser udsendt. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Schaumburg, Inger. OU: Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin. J.B. Winsløwsvej 17, DK-5000 Odense C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Schaumburg, Inger: Forekomst af reproduktionsskader hos apoteksassistenter. Odense Universitetsforlag, 55 pp. + 4 artikler og 2 tillæg; Referencer til beslægtede studier: DDA-1440: Tekstil-, beklædnings- og skotøjsarbejderes reproduktionsforhold. Arbejdsmiljø og ufrivillig barnløshed blandt mandlige tekstilarbejdere. (Endnu ikke lokaliseret i DDA). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; civilstand. Antal børn. Boligforhold: boligtype. Beskæftigelse: Hovedbeskæftigelse i perioden Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Erhvervsuddannelse. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af læge Inger Schaumburg og professor Jørn Olsen i perioden Fra Inger Schaumburg og Jørn Olsen modtog DDA marts 1990 en diskette i PC-format med datafilen i SPSS-format. Den tilhørende dokumentation (spørgeskema, mm.) var på det tidspunkt allerede i DDA.

10 I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (Var. 1 og Var 2.), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (DDA-1232) og respondentens sekvensnummer indenfor datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Ikke medtagne variable Under oparbejdningen af datamaterialet i DDA er følgende variable blevet slettet: Variablerne ANTPIC og ANTDODC (X15 og X16). Årsagen til denne sletning er, at begge variable i kildematerialet er indtastet som en karaktervariabel (ikke numerisk) med en værdi, som fuldt dækker over begrebet 'Uoplyst'. Den medfølgende dokumentation om disse 2 variable er desuden meget mangelfuld. Manglende data og filtre Der er foretaget nogle rekodninger således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige: Koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv. igen afhængig af variablens bredde). Denne kategorie anvendes også ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablene V021-V032 er filtrerede af V21, hvilket angives i toppen af hver af de filtrerede variable således: FILTER: V21. Omkodninger foretaget i DDA Variabel V078 (ægteskabelig stilling) var i det originale kildemateriale kodet som en karaktervariabel med 5 muligheder

11 (G,F,U,E (Gift, Fraskilt, Ugift, Enke) og uoplyst). Denne variabel blev omkodet til en numerisk tilsvarende værdi. Variabel V079 er kodet efter den kommuneliste, der var aktuel på undersøgelsens tidspunkt og de seneste ændringer er således ikke taget med. Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af et spørgeskema og er endvidere fremkommet ved data leveret af primærundersøgeren. Variabel V003 til V071 dækker det oprindelige spørgeskema, mens variabel V072 og til sidste (V149) alle er genereret af primærundersøger. Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaets struktur, og det har med undtagelse af variablerne V072 - V149, der ikke har en fast tilknytning til spørgeskemaet, været muligt. Kodebogens opbygning er som følger: V001 DDA studienummer V002 Sekvensnummer V003 Undersøgelsens oprindelige løbenummer V004-V071 Svar på spørgeskema. V072-V149 Primærundersøger genererede variable Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet hvor disse forekommer. Referencer og forkortelser Referencer til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Under en betragtelig del af de af primærundersøgeren genererede variabler er der ud for variabelnavnet sat en række spørgsmålstegn (?). Det har ikke her været muligt at finde relevante oplysninger over, hvad variablen reelt dækker. Manglende dokumentation Der mangler dokumentation til: Kode 0 i Spm. 23 (V65-V68)

12 Kode 0, 7, 8 i Spm. 25 (V69) Kode 0 i Spm. 26.a (V70) Variablene V114, V115, V122-V133, V136-V149 er helt eller delvist udokumenteret Filterfejl i variablene V72-V75, V77-V102 Manglende besvarelse for spm 27 og frem (2. og 3. graviditet). KODEBOG V0001 DDA STUDIENR. start 1, bredde 4 DDA studienummer Variablen har værdien 1232 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENR. start 5, bredde 4 DDA løbenummer Variablen er kodet i intervallet V0003 OPRINDELGT LØBENR. start 9, bredde 4 Oprindeligt løbenummer Variablen er kodet i intervallet V0004 BOLIG start 13, manglende data: = 9 Spm. 1: Bor du i? Etagehus/højhus Fritliggende hus Kæde-, gård- eller rækkehus Landbrugsejendom Andet, hvad Uoplyst

13 svarprocent: 99 V0005 SKOLEUDDANNELSE start 14, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvad er din skoleuddannelse? klasse klasse, realeksamen el.lign Gymnasium eller højere uddannelse Uoplyst svarprocent: 99 V0006 HVILKEN UDDANNELSE start 15, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du uddannet som? Defektrice Apoteksassistent Andet Hvis andet, hvad: Uoplyst svarprocent: 99 V0007 UDDANNELSE AFSLUTTET ÅR start 16, manglende data: = 99 Spm. 4: Hvornår blev din uddannelse som apoteksassistent/defektrice afsluttet? År År År År År År År År År År År År År 1973

14 År År År År År År År År År År År År År Uoplyst svarprocent: 99 V0008 ANTAL GANGE GRAVID start 18, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvor mange gange har du været gravid? (Det vil sige alle fødsler, frivillige og ufrivillige aborter) Een gang To gange Tre gange Fire gange Fem gange Seks gange Syv gange Uoplyst svarprocent: 100 V0009 ANTAL BØRN start 19, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvor mange børn har du? Ingen børn Et barn To børn Tre børn Fire børn Fem børn Uoplyst svarprocent: 100 Spørgsmål 7 og 8 udgår.

15 V0010 BRUGT P-PILLER I start 20, manglende data: = 9 Spm. 9: Har du brugt P-piller eller mini-piller i ? Ja i hele perioden Ja i en del af perioden Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0011 GIFT ELLER SAMBOENDE start 21, manglende data: = 9 Spm. 10: Er du nu gift eller samboende? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0012 LÆGEBEH. SUKKERSYGDOM start 22, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du været behandlet af læge for følgende sygdomme i tiden ? Sukkersyge Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0013 LÆGEBEH. EPILEPSI start 23, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du været behandlet af læge for følgende sygdomme i tiden ? Epilepsi

16 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0014 LÆGEBEH. STOFSKIFTESYGDM start 24, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du været behandlet af læge for følgende sygdomme i tiden ? Stofskiftesygdom Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0015 LÆGEBEH. KRÆFTSYGDOM start 25, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du været behandlet af læge for følgende sygdomme i tiden ? Kræft Ja Nej Uoplyst svarprocent: 92 V0016 LÆGEBEH. ÆGGELEDERBETÆND start 26, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du været behandlet af læge for følgende sygdomme i tiden ? Betændelse i æggelederne Ja Nej

17 Uoplyst svarprocent: 94 V0017 LÆGEBEH. UNDERLIVSSYGDOM start 27, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du været behandlet af læge for følgende sygdomme i tiden ? Underlivssygdom der førte til operation Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0018 LÆGEBEH. LEDDEGIGT start 28, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du været behandlet af læge for følgende sygdomme i tiden ? Leddegigt Ja Nej Uoplyst svarprocent: 92 Hvis du ikke har været gravid i perioden til , så er du nu færdig med spørgeskemaet, og vi takker for din hjælp. Graviditet nr V0019 GRAVID I ÅR start 29, manglende data: = 99 Disse oplysninger udfyldes for din første graviditet mellem 1.

18 januar 1979 og 31. december 1984, uanset udfald af graviditeten (sundt barn, abort, sygt barn, dødfødt barn, m.m.) Årstal I år I år I år I år I år I år I år Uoplyst svarprocent: 97 V0020 LÆNGDE GRAVIDITET FORSØG start 31, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor længe havde du forsøgt at blive gravid, før du blev gravid første gang efter 1. januar 1979? (Haft regelmæssigt samleje uden brug af præventionsmidler) Blev gravid på trods af brug af svangerskabsforebyggende midler måneder måneder måneder (1-2 år) måneder (2-3 år) Over 3 år Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0021 ARBEJDE I HELE PERIODEN start 32 Spm. 13: Var du i erhvervsarbejde i hele graviditeten (indtil 1-4 uger før fødslen)? % antal kode Ja i hele graviditeten (gå til spm. 17(V33)) Ja i perioder Nej slet ikke i arbejde i graviditeten

19 V0022 BESKÆFT NÅR IKKE I ARBEJ start 33, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 14: Hvad lavede du i den periode under graviditeten, hvor du ikke var i arbejde? Hjemmegående Arbejdsløs Sygemeldt Dagpenge på grund af risiko for fosterskade i arbejdet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 19 V0023 ANTAL UGER FRA ARBEJDE start 35, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V21 Spm. 15: Hvor mange uger var du væk fra arbejdet i graviditeten? Ingen uger uge uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger uger

20 uger uger uger uger uger uger uger uger Uoplyst Irrelevant svarprocent: 19 V0024 FRAVÆRENDE 1. MÅNED start 38, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). Første graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0025 FRAVÆRENDE 2. MÅNED start 40, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). Anden graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0026 FRAVÆRENDE 3. MÅNED

21 start 42, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). Tredie graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0027 FRAVÆRENDE 4. MÅNED start 44, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). Fjerde graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0028 FRAVÆRENDE 5. MÅNED start 46, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). Femte graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt

22 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0029 FRAVÆRENDE 6. MÅNED start 48, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). Sjette graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0030 FRAVÆRENDE 7. MÅNED start 50, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). Syvende graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0031 FRAVÆRENDE 8. MÅNED start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). (Sæt gerne flere krydser).

23 Ottende graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0032 FRAVÆRENDE 9. MÅNED start 54, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 16: På hvilket tidspunkt i graviditeten var du fraværende? (Sæt gerne flere krydser). (Sæt gerne flere krydser). Niende graviditetsmåned Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0033 UDFALD AF GRAVIDITET start 56, manglende data: = 9 Spm. 17: Endte graviditeten med Levende født barn Dødfødt barn Ufrivillig abort Frivillig abort Uoplyst svarprocent: 100 Hvis du ikke har arbejdet i denne graviditet, så spring frem til spørgsmål 23. V0034 HVOR ANSAT I GRAVIDITET start 57, manglende data: = 9

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- -------

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- DDA-1609 -------- Datamateriale ------------- Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Bredo PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- DDA-0544 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere